terug naar het alles over het knsf-terrein
4-juni-2004

Uitslag enquête onder inwoners van de stad Muiden

De uitslag van de enquête die onlangs is gehouden onder inwoners van de stad Muiden is bekend. Bijna de helft van de bevolking (48%) geeft de wens te kennen dat Muiden ongeveer even groot moet blijven als nu en dat alleen op beperkte schaal gebouwd mag worden binnen de bestaande bebouwing. Eenzelfde percentage staat achter een scenario waarbij Muiden op bescheiden schaalt groeit en in het groen buiten de bestaande bebouwing gebouwd mag worden, en dan met name bij de grens met Weesp (54%). Een meerderheid (53%) wil geen bebouwing op het KNSF-terrein. In totaal geeft 3% aan dat Muiden twee tot drie keer zo groot mag worden.


De enquête is in de derde week van mei gedistribueerd onder alle huishoudens in de stad Muiden op initiatief van vier leden van de Klankbordgroep Muiden. Deze leden vertegenwoordigen de burgerbevolking van Muiden. In de klankbordgroep, ingesteld door de Muider Raad, zijn naast burgers ook andere maatschappelijk relevante groeperingen vertegenwoordigd. De klankbordgroep zal inbreng leveren voor een visie op de ontwikkeling van de gemeente.

De volledige uitslag van de enquête luidt als volgt:

Hoe ziet u de toekomst van Muiden? Als er woningen bij komen, waar moeten deze dan worden gebouwd? Als de volkstuinen naar uw mening verplaatst moeten worden, welke plek verkiest u dan als nieuwe locatie? Als de sportvelden/voetbalclub naar uw mening verplaatst moeten worden, welke plek verkiest u dan als nieuwe locatie? Wat moet er gebeuren met het Kruitbos/KNSF-terrein? Hoe ziet u de toekomst van de Bloemendalerpolder? Welk plan heeft uw voorkeur voor een betere verbinding tussen Almere en Amsterdam?

Respons

"Tot voor kort was alleen bekend dat de Muider bevolking zich grote zorgen maakt over de plannen van de provincie Noord-Holland om de stad Muiden flink uit te breiden," aldus de woordvoerder van de klankbordgroepleden die de Muider burgers vertegenwoordigen. "Door de enquête is nu ook duidelijk in welke richting de stad zich volgens de bevolking zou moeten ontwikkelen. De respons was groot, 56%. Een hoog percentage, zeker als je bedenkt dat het de laatste twee weken van mei een vakantieperiode was."
Om een objectieve afspiegeling te krijgen van de wensen van de inwoners van Muiden is de enquête voor het ter perse gaan getoetst en aangepast door onder anderen een professor verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een universitair hoofddocent Organisatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Zeker gezien de ophef die vorig jaar onder de Muider bevolking is ontstaan over de bouwplannen van de provincie achten wij het noodzakelijk dat de Raad luistert naar de wensen van de bevolking. We zullen de uitslag ter sprake brengen in de eerstvolgende raadsvergadering."
De klankbordgroepleden hebben een kaartje samengesteld waarop de wensen van de Muider bevolking staan aangegeven conform de uitslag van de enquête. Het kaartje voorziet in de bouw van maximaal 2.000 woningen in de Bloemendalerpolder, 600 in Weesp en 100 in Muiden (totaal maximaal 2.700 woningen). Ook de wens van de provincie en de colleges van Muiden en Weesp staan vormgegeven met de bouw van 3.800 woningen in de Bloemendalerpolder, 600 in Weesp en 100 in Muiden (totaal: 4.500).

De Muider bevolking verkiest het scenario met 2.000 woningen in de Bloemendalerpolder waarbij een groene zone rond Muiden blijft.
download hier de pdf-versie van dit document


terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: