terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


De verkiezingen zijn verlopen als te verwachten viel na de grootscheepse protesten tegen de plannen van de twee vorige colleges en KNSF. De kaarten zijn geschud. En het spel duurt voort.

ARTIKELEN VIERDE KWARTAAL 2007

18-december-2007

KNSF ziet voorlopig af van rechtszaak

Overleg tussen gemeente en grondeigenaar

KNSF en de gemeente gaan tóch overleggen om uit de impasse rond het KNSF-terrein te komen. KNSF heeft voorlopig het kort geding, dat aanstaande donderdag zou dienen, afgeblazen. Mogelijk heeft KNSF, nu de door hen gewenste rechter de zaak niet behandelt, te weinig vertrouwen in een goede afloop, en kiest zij nu de weg van overleg.
De partijen doen geen nadere medelingen, en beperken zich tot het volgende gezamelijke persbericht:

"Gemeenteraad en KNSF zoeken in onderling overleg naar een oplossing voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein
Op maandag 17 december 2007 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van KNSF Vastgoed en de fractievoorzitters van alle politieke partijen alsook de wethouder Ruimtelijke Ordening van Muiden.
Partijen hebben besloten om 6 weken uit te trekken om tot een oplossing te komen voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein.
Het kort geding dat donderdag 20 december 2007 zou plaatsvinden wordt gedurende die periode opgeschort.
Om de kansen tot een oplossing te kunnen komen te optimaliseren, worden gedurende deze periode door partijen geen mededelingen aan derden gedaan.

Muiden, 18 december 2007.
Gemeente Muiden en KNSF Vastgoed BV "17-december-2007

Provinciele Staten gedragen zich onwaardig

Wij hebben in Muiden met, op zijn zachts gezegd, grote verbazing kennis genomen van uw tegen de gemeente Muiden gerichte motie. Óf u bent absoluut niet op de hoogte van de situatie hier, óf u heeft zich evenals de Tros in november 2005 voor het karretje van een belanghebbende partij laten spannen; beide achten wij voor gekozen volksvertegenwoordigers onwaardig, schrijft Jacob Veenhuysen aan Provinciale Staten - lees verder.13-december-2007

College rommelt KNSF-brug er doorheen

Wethouder komt met smoesjes

Op 17 maart 2006 deed KNSF een aanvraag voor een tijdelijke brug over de Muider trekvaart. Muideninfo werd hierop attent gemaakt, we besteden er aandacht aan, en de gemeente deed ons geworden dat de bouwaanvraag om verschillende redenen geen kans maakte. Op 27 mei 2007 deed KNSF opnieuw een aanvraag voor een tijdelijke brug, maar nu stelde de gemeente zich heel wat minder communicatief op. Op 6 juni werd de bouwaanvraag voor de brug gepubliceerd, maar in plaats van het kopje “bouwaanvraag voor tijdelijke brug over Muidertrekvaart” luidde het kopje van het tweeregelig bericht in het Weespernieuws “Aangevraagde uitritvergunning”. Kennelijk in de hoop dat iedereen hier eroverheen zou lezen, en dat gebeurde ook.

We werden pas wakker toen op 21 november 2007 het bericht gepubliceerd werd dat de gemeente voornemens was een verkeersbesluit te nemen in samenhang met een brug die op 27 mei aangevraagd zou zijn. Alhoewel een inspraaktermijn van zes weken gebruikelijk is bij dit soort zaken, was het nu slechts twee weken. Bezwaren kwamen dus te laat.
Gisteravond, op de commissievergadering Ruimtelijke Zaken werd wethouder Winnubst geconfronteerd met deze gang van zaken. In de bekendmaking staat dat het een brug is ten behoeve van bouwverkeer. Maar er is helemaal geen bestemmingsplan, laat staan een bouwvergunning, en dus geen sprake van bouwverkeer. Er is ook geen kapvergunning, dus ook voor het afvoeren van boomstammen kan de brug niet gebruikt worden. Een nutteloze brug van niets naar nergens, die als hij gebruikt gaat worden door vrachtwagens ook nog eens levensgevaar oplevert voor zwakke weggebruikers – of dacht meneer Winnubst dat deze mastodonten niet de gemakkelijke route over de Amsterdamsestraatweg gaan volgen wanneer zij van of naar de zuidelijke rijbaan van de A1 moeten?
Geconfronteerd met het feit dat bij gebrek aan een kapvergunning of bouwvergunning de brug voorlopig alleen voor illegale activiteiten gebruikt kan worden, smoesde Winnubst dat hij voor de sanering van het terrein gebruikt gaat worden. Maar dát staat niet in de bekendmaking, en als Winnubst het raamsaneringsplan goed heeft bekeken weet hij dat er nog geen kruiwagen grond hoeft te worden afgevoerd. Ditmaal geen schoonheidsprijs voor ons college, vond ook Jacob Veenhuysen.

Het is natuurlijk niet voorstelbaar dat de twee wethouders, ex-actievoerders tegen de KNSF-plannen, zo prematuur wilden zijn. Maar er blijkt iets anders aan de hand te zijn : nu KNSF dit bruggetje als "okkazionnetje" op de kop kon tikken is het natuurlijk lief van Anne-Marie dat zij hun dat voordeeltje gunt. En valt het te prijzen dat de heren wethouders daar niet kinderachtig over willen doen.


13-december-2007

Allemaal Leugens!


"Capgemini vindt open begroting correct, en we kunnen niet anders, want we krijgen anders een aanwijzing..."
Ferry over de rooie
U kent het stukje van Hette Zijlstra, waarin hij uitlegt hoe de motie van Laila Driessen tot stand is gekomen. Eric Mackay ontkende in de commissievergadering van 12 december 2007 zijn rol en dacht sarcastisch dat Hette een grapje maakte. “Allemaal leugens” brulde Ferry Holzhaus, directeur van KNSF-Vastgoed BV vanuit de zaal. Hij lichtte dit echter niet voor de microfoon toe. Tijdens de daaropvolgende schorsing vond er topoverleg plaats tussen Ferry en de lokale VVD-kopstukken. Nu is natuurlijk het stukje van Hette onder zijn verantwoordelijkheid gepubliceerd, maar we weten wél dat wij Hette nooit op een leugen hebben weten te betrappen, en Eric wél. En herinnert u zich Ferry nog?

We moeten dit bos kappen om het veilig te maken...

Overigens weigert gedeputeerde Hooijmaijers in te gaan op het verzoek van de raad te bemiddelen. Erik Pieter Vlaanderen kondigde aan 'er boven op te gaan zitten'.

KNSF 'volop bezig'
Wethouder Winnubst deelde mee dat KNSF volop bezig is een bestemmingsplan te maken. Dat plan moet natuurlijk getoetst worden, en daarvoor wordt een onafhankelijke partij ingehuurd. Uiteraard moet KNSF deze toetsing betalen. Zij gaan echter niet akkoord met de desbetreffende begroting.
Op de vraag van Hette Zijlstra of KNSF zijn andere, oude rekeningen al betaald heeft antwoordde de wethouder ontkennend.

Gideon Consult exit
Peter Kuenzli en Martin Krijgsman hebben zich de amendementen van de raad op hun Programma van Eisen en Wensen dusdanig aangetrokken, dat zij verder bedanken voor een verdere bijdrage aan het KNSF-project. Ook hun rekening weigert KNSF te betalen.
De commissievergadering kreeg nog een raadselachtige afloop, omdat sommige commissieleden niet begrepen waar andere commissieleden het over hadden. Muideninfo ook niet, mogelijk was er sprake van selectieve informatieverstrekking. De wethouder ontkende dit.


6-december-2007

Raadswerkgroep Bloemendalerpolder werkt gestaag verder

Wij ontvingen van de gemeente Muiden het volgende persbericht, dat wij letterlijk en zonder commentaar overnemen:
RAADSWERKGROEP BLOEMENDALERPOLDER MUIDEN/WEESP WERKT GESTAAG VERDER

De raden van de gemeenten Muiden en Weesp hebben al geruime tijd geleden een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit hun midden die zich buigen over de gewenste ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder.

In een laatste vergadering zijn het initiatiefvoorstel, - door de werkgroep gepresenteerd in de zomer -, en de visie van de Stuurgroep Bloemendalerpolder naast elkaar gelegd. In deze twee ideeën voor de invulling van de Bloemendalerpolder zitten nog de nodige verschillen, maar er zijn zeker ook overeenkomsten. Bij de vergelijking van de plannen in een vergadering van de werkgroep is vooral een globale vergelijking gemaakt voor wat betreft de financiële haalbaarheid van de verschillende plannen. Daaruit kwam naar voren dat de plannen elkaar op dat terrein niet veel ontlopen, hoewel er op onderdelen nog rekening moet worden gehouden met verschillende onzekerheden die op de uiteindelijke cijfers nog de nodige invloed zullen hebben. Vooral de wijze waarop de verbreding en verlegging van de A1 zijn gepland blijft een heikel punt voor de planvorming. Dit omdat de huidige voornemens - tot ongenoegen van Muiden en Weesp - de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder en op het KNSF-terrein buitengewoon ernstig belemmeren. Ook de gewenste omvang van de ecozone aansluitend aan het aquaduct en de financiële haalbaarheid blijven nog “lastige” onderwerpen. De conclusie dat de twee plannen elkaar in financiële zin niet veel zullen ontlopen stemde tot een bepaalde mate van tevredenheid. Vervolgens is er in een tweede bijeenkomst van de Werkgroep gesproken met een vertegenwoordiging van de stuurgroep en is met elkaar bezien in hoeverre er elementen uit het initiatiefvoorstel kunnen worden geïntegreerd in het plan dat de Stuurgroep in voorbereiding heeft. Zonder op allerlei details in te gaan kan worden onderkend dat er mogelijkheden zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over de grootte van de te creëren (recreatie)plas, de ontsluitingsroute van de nieuwe wijk, bebouwing aan de noordzijde van de plas etc.

Er wordt nu eerst een structuurplan ter visie gelegd aan het einde van dit jaar. Binnen de grenzen van dat plan zijn nog ruime opties aanwezig voor de invulling van het gebied. Een nadere uitwerking qua ruimtelijke invulling in de vorm van een Masterplan biedt in de ogen van de Werkgroep nog voldoende gelegenheid om in goede samenspraak met de stuurgroep en het projectbureau Bloemendalerpolder gezamenlijk tot een aanvaardbaar en mooi definitief plan voor een karaktervolle nieuwe woonwijk met een hoge woonkwaliteit en een aantrekkelijk en duurzaam natuur- en recreatiegebied in de polder te groeien. Een plan waarin alle partijen met verschillende belangen zich uiteindelijk kunnen vinden en dat zal uitmonden in een fraai en waardevol nieuw woongebied tussen Muiden en Weesp met veel groen, omdat 2/3 van de polder niet bebouwd zal worden.

de Intergemeentelijke Werkgroep Bloemendalerpolder (Muiden/Weesp).


6-december-2007

Houden de PvdA en VIB stand tegen de provincie en KNSF?

Topoverleg tussen Eric Mackay, Laila Driessen en Ferry Holzhaus.

Door Hette Zijlstra

In oktober nam de gemeenteraad van Muiden een compromisvoorstel aan over de bebouwing van het terrein van de voormalige kruitfabriek. De raad dacht daarmee iedereen tevreden te stellen. Immers, tweederde van het zogenaamde Kruitbos blijft met het voorstel behouden en de stad kan in 15 jaar verdubbeld worden met 36 hectare nieuwbouw.


Winst gehalveerd
Toch gaat het mis. De KNSF denkt meer hectares bouwgrond te kunnen verkopen. De door de KNSF geraamde winst van 100 miljoen wordt door het raadsbesluit gehalveerd. Dat valt tegen. Een meevaller voor KNSF is echter dat nu bekend is geworden dat de saneringskosten van het terrein van de oude kruitfabriek 35 miljoen lager uitvallen dan de oorspronkelijke 43 miljoen die men het ministerie van VROM en de Provincie (naar eer en geweten?) in 2002 voorrekende.

Een-tweetje VVD en KNSF
Medio november heeft de KNSF kans gezien de VVD voor haar karretje te spannen. Eric Mackay, raadslid te Muiden, en Laila Driessen, statenlid in Haarlem, kregen van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD, ruimtelijke ordening, grondbeleid, volkshuisvesting) opdracht een motie te maken met als doel de gemeente Muiden onder curatele te stellen. Eerder speelde Hooijmaijers met de gedachte om alle Muidense raadsleden hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Toen zijn collega-gedeputeerden hem duidelijk maakten dat dat echt niet kan, besloot Hooijmaijers te proberen om Muiden, met steun van Provinciale Staten, buiten spel te zetten. Driessen en Mackay dichtten een conceptmotie en er volgde 'topoverleg' over tussen de VVD-ers en directeur Holzhaus van de KNSF. Inhoud van de motie: het gemeentebestuur van Muiden wordt verantwoordelijk gesteld voor vertraging van de bouwplannen in de gehele Bloemendaler polder.

Power play
Coalitiegenoten PvdA en Groenlinks werden niet geïnformeerd en werden tijdens de Provinciale Staten vergadering van maandag 19 november overvallen door de motie.
KNSF-directeur Holzhaus zat vooraan op de tribune. De motie kreeg een meerderheid toen Hooijmaijers in een schorsing dreigde om de collega's Moens (GL) en Visser (PvdA) uit het college te gooien. Zo speel je het spel om de macht in de provincie Noord-Holland! KNSF voelt zich ondertussen zo sterk dat men, gesteund door de VVD uit Muiden en Haarlem, toch weer een rechtzaak aanspant tegen de gemeente Muiden. De rechter wordt waarschijnlijk gevraagd om een schadevergoeding toe te wijzen. Dat zou de bevolking van Muiden dan veel geld kosten. Met dank aan de VVD fractie.

Houdt het college van Muiden wel stand tegen zoveel geweld? Blijft de meerderheid van de raad het Muidense belang verdedigen? De bevolking van Muiden wil een plan dat past bij Muiden, met behoud van natuur en cultureel erfgoed. De milieuverenigingen hebben aangekondigd tot het gaatje te zullen procederen. Vergunningverlening gaat dus lang duren.

Bloemendalerpolder
Weesp bouwt ondertussen de Bloemendaler polder vol, zonder dat de provinciale stuurgroep daar enige regie in neemt. De projectontwikkelaars, die alle grond in handen hebben, nemen de macht over. Het bestuur van Muiden heeft daar nauwelijks meer een positie in en hoeft slechts de bestemmingsplanprocedures te organiseren. De gemeenteraad zal nog éénmaal de bestemmingsplannen goedkeuren voor zij opgeheven wordt.

Muiden en Weesp worden in 2010 namelijk samengevoegd. Wordt er dan door de nieuwe gemeenteraad wel gebouwd op het KNSF terrein? Waarschijnlijk niet. De onderhandelingen met het rijk over het tracé van de verbrede A1 lopen nu al vast in een moeras van onwil en onkunde. De infrastructuur voor de nieuwe wijk op het KNSF-terrein moet door de overheid gefinancierd worden. De nieuwe gemeente heeft geen reserves en geen grondbedrijf. Kan de provincie financieel of procedureel dan iets betekenen?

Tot nu toe weigert collega gedeputeerde Mooij (VVD, wegen, verkeer en vervoer) om enige toezegging te doen. Zonder ecoduct zullen geluid- en fijnstofnormen verhinderen dat er dicht bij de oude en de nieuwe weg gebouwd mag worden. Van het KNSF terrein is dan slechts 25% bebouwbaar, dat is veel minder dan de 36 ha waar nu toestemming voor is.

Hoe verder
Hoe lang gaat dit duren? Voor onze wethouders in Muiden niet lang meer. Het College legt in januari -behoudens medewerking van KNSF-vastgoed- een conceptbestemmingsplan aan de raad voor, conform het aangenomen Plan van Eisen en Wensen. De inspraakrondes zullen meer dan een jaar vergen. De grondeigenaar kan dan gaan tekenen en rekenen en tegen de tijd dat er bouwvergunningen aangevraagd kunnen worden treedt de nieuwe gemeenteraad aan. Er zullen weinig Muiders in de nieuwe raad zitten. Indien de nieuwe gemeente de schaarse middelen gaat verdelen zal men eerst kiezen voor kansrijke en profijtelijke projecten. Die zijn in Weesp volop te vinden en in mindere mate in Naarden en Bussum.

Afleidingsmanoeuvre
De frontale aanval van Hooijmaijers op Muiden is pathetisch en overbodig. Hij probeert zijn eigen onmacht om complexe projecten te leiden te maskeren. Het financieel bevoordelen van een niets ontziende grondhandelaar past blijkbaar in de strategie van de VVD. Echter, door het kleine Muiden de schuld te geven van zijn eigen falen, versterkt hij slechts het wantrouwen dat bij veel deelnemers aan provinciale projecten leeft.

De PvdA en de VIB kunnen zich beter houden aan het verkiezingsprogramma en de wensen van de bevolking. Nog twee jaar proberen we de schade voor Muiden zoveel mogelijk te beperken. Daarna sluiten we ons aan bij de collega's die de belangen van de inwoners uit deze regio hoger achten dan die van vastgoedontwikkelaars en machtbeluste provinciebestuurders.

Hette Zijlstra
Voorzitter afdeling PvdA Muiden/Muiderberg
6 december 2007

printer-vriendelijke pdf versie van dit artikel.


5-december-2007

Kunnen we dezelfde rechter krijgen?

KNSF brengt rechtbank in verlegenheid

KNSF Vastgoed vroeg op 23 november een kort geding aan. Inzet is géén eis tot schadevergoeding, maar de eis dat het college van B&W zich niets aantrekt van de amendementen van Gemeenteraad, en zich houdt aan het met KNSF totstandgekomen Plan van Eisen en Wensen, en het advies van Gideon Consult. In dat advies wordt, op een smalle strook langs de dijk en de Rietlanden na het hele terrein bebouwd. Ongeveer 15 ha van het Kruitbos wordt als boskavels uitgegeven, de rest wordt gekapt. Er komen kantoren in 6 bouwlagen, en twee kantoortorens tot 10 hoog. En appartementen tot 7 verdiepingen hoog. De Raad heeft daar een stokje voorgestoken, en beslist dat niet meer dan 36 ha bebouwd mag worden, en daarmee, naast de Rietlanden, het grootste deel van het Kruitbos behouden blijft. Ook blijft de bouwhoogte beperkt tot vijf verdiepingen, en dat maar voor hoogstens vijf procent van de gebouwen. KNSF eist nu in kortgeding dat het College van B&W zich niets aantrekt van deze beslissing van de Raad.

Tussen deze partijen vond reeds op 26/7/07 een kort geding plaats ten overstaan van Mr. Rullmann. Wij stellen het op prijs indien deze zaak wederom door haar behandeld zou kunnen worden” zo laat de procureur Mr. A. van Hees namens KNSF aan de rechtbank weten. Kennelijk is KNSF nogal tevreden over mevrouw Rullmann. Om deze tevredenheid op deze wijze te laten blijken is echter oliedom. De rechtbank wordt in verlegenheid gebracht, want als de zaak toevallig weer bij mevrouw Rullmann terecht komt lijkt het of de rechtbank het verzoek van KNSF inwilligde en daarmee partijdig is; komt de zaak bij een andere rechter dan is het alsof de rechtbank te kennen geeft de zaak juist niet, wegens vermeende partijdigheid, aan mevrouw Rullmann te willen toevertrouwen. En voor meester Rullmann is het ook hoogst onaangenaam, want deze 'magistraat van hun dromen' is op deze wijze wel zeer nadrukkelijk verdacht gemaakt.

De zaak dient op 20 december om 15:00 ten overstaan van Mr. A.J. Peters.


30-november-07

Ferry stapt naar de rechter

We voorspelden het al: gesterkt door de uitspraak van Provinciale Staten stapt KNSF-Vastgoed wederom naar de rechter. De bijzonder amicale, want in een 'winning mood', statutair directeur van deze onderneming Ferry Holzhaus vertelde ons dit gisterenavond op de raadsvergadering. In de wandelgangen verzekerde hij ons uiteindelijk te zullen winnen, omdat Groot Bussum over twee jaar heel anders tegenover deze zaak zal staan dan Muiden. De zaak dient op 20 december, wat precies zijn eis zal zijn in dit kort geding wilde Ferry ons niet vertellen.
Wél beloofde hij ons een stukje uit de Gooi- en Eemlander te sturen, waarvan wij weer beloofde dit ongewijzigd te zullen opnemen. Tenslotte bedrijven we, voor zover dat mogelijk is, objectieve journalistiek – met achtergronden waaraan onze collega's van de Gooi- en Eemlander zich maar liever niet aan wagen.


29-november-07

VVD-ers tegen Muiden

Provinciaal gedeputeerde, maar vooral VVD-er, Hooijmaijers vindt dat er binnen een maand duidelijkheid moet zijn over het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein. Proviciale Staten vrezen dat halverwege 2008 er nog geen bestemmingsplan is, en geven opdracht aan Gedeputeerde Staten om de regie maar zelf in handen te nemen. Muiden staat dan buiten spel. Gesterkt door deze omstandigheden zou KNSF wel weer eens de volgende rechtszaak kunnen tegen de gemeente Muiden kunnen beginnen. Het is dan de vraag in hoeverre aan de eis van de gemeenteraad dat niet meer dan de helft van het terrein bebouwd mag worden zonder consequenties blijft. Tegenover een weldenkende rechter maakt KNSF geen schijn van kans, tenzij natuurlijk de advocaat van de gemeente KNSF er opnieuw laat slagen om zich als 'Underdog' en 'Messias' te presenteren.Ton Hooijmaijers met oranje VVD-das
(ter gelegenheid van de ondertekening van de anticipatie-overeenkomst Bloemendalerpolder was hij de enige die zich in partij-costuum stak)
(c)bloemendalerpolder.com

De volgende motie werd op 19 november 2007 in PS ingediend en aanvaard:

Motie vreemd aan de orde van de dag.
Door het lid mevrouw L.M. Driessen-Jansen wordt de volgende motie ingediend.
Motie 2-1 bouwprogramma Bloemendaler Polder KNSF terrein. (VVD)
"Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten in het belang van de volkshuisvesting, de regie voor dit gebied in handen te nemen en alles in het werk te stellen de besluiten van PS dienaangaande zo spoedig mogelijk uit te voeren. Het gemeentebestuur van Muiden aan te sporen in het algemene belang van de ruimtelijke ordening te handelen."
Laila Driessen
Aan deze motie ging natuurlijk de nodige politieke voorbereiding vooraf. Binnen GS heeft gezien de verhoudingen (Groen Links en PvdA stonden altijd genuanceerd tegenover de plannen van KNSF) Hooijmaijers de nodige druk moeten uitoefenen om de andere Gedeputeerden mee te krijgen om aan de uitvoering van deze motie mee te werken. En wie de blonde Laila Driessen kent weet maar al te goed dat zij deze motie niet zelf heeft weten te verzinnen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij daarvoor hulp heeft gekregen uit Muiden. Wat ligt er dan meer voor de hand dan daartoe de ex-wethouder van de gemeente Muiden die zo door Hooijmaijers geprezen werd voor het 'onderhandelingsresultaat' dat hij met KNSF bereikte in te schakelen?
Waarschijnlijker is dat het initiatief van Mackay zelf kwam. In ieder geval was hij op de hoogte van de plannen van Laila voordat in Muiden ieder ander daarvan op de hoogte was - inclusief zijn partijgenoten.
Als het niet met een motie van wantrouwen lukt, dan maar zo.

De Gooi- en Eemlander wijdde er dit stukje (jpg-353 kb) aan.


27-november-07

Verkeersbesluit tijdelijke brug Muidertrekvaart

Uit het Weespernieuws van 21 november de volgende gemeentelijke aankondiging:
Op 29 mei 2007 heeft KNSF Vastgoed II B.V. een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend ten behoeve van de aanleg van een beweegbare brug over de Muidertrekvaart, ter hoogte van de kruising Maxisweg/Amsterdamsestraatweg, van het KNSF-terrein (kadastraal bekend gemeente Muiden, sectie A, nummers 586 en 545) naar de Maxisweg. Deze brug zal worden gebruikt door bouwverkeer van en naar het KNSF-terrein.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden hebben een verkeersbesluit genomen ten aanzien van te treffen verkeersmaatregelen in de omgeving van de tijdelijke brug over de Muidertrekvaart.
Het betreft de volgende maatregelen:
A.het instellen van een voorrangsregeling ter plaatse van de kruising van de Maxisweg en de Amsterdamsestraatweg te Muiden, waarbij bouwverkeer komend vanaf het KNSF-terrein voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende wegen, door plaatsing van:
• vijf verkeersborden B6, waarvan 2 met onderbord OV0456 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
• haaietanden als bedoeld in artikel 12, sub b, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
• twee verkeersborden B1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de Maxisweg.
B.het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/h op de Maxisweg in beide richtingen, ter plaatse van de tijdelijke brug, een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur wordt ingesteld over het gedeelte van de Maxisweg dat begint 50 meter voor de kruising met de Amsterdamsestraatweg en dat eindigt 50 meter na de kruising met de Amsterdamsestraatweg, door plaatsing van twee verkeersborden E10(A1) en twee verkeersborden A2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daarop aangegeven de maximum snelheid van 60 kilometer per uur, ondersteund door attentieverhogende markering op het wegdek.
Eén en ander zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening.
Het verkeersbesluit ligt vanaf heden voor een periode van zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis, het Anker 2, van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. van Huissteden-De Abreu van de afdeling Gebieds- en Beheerszaken, tel: 0294-210244.
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 in beroep.
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient men, alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
De belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 1398 ZG Muiden.
Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende alsmede een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftprocedure, een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de Rechtbank, sector Bestuursrecht Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.


27-november-07

Stemverklaringen motie van wantrouwen tegen weth. Winnubst

Ben Hagens vindt het "leuk"

Nog even: uit de notulen van de raadsvergadering van 1 november 2007 de stemverklaringen die afgelegd werden bij de stemming over de motie van wantrouwen tegen wethouder Fred Winnubst:

De heer Ratelband(PvdA) stemt tegen en legt een stemverklaring af. Hij is de oppositie dankbaar voor het indienen van deze motie omdat dit hem de gelegenheid geeft om een compliment uit te spreken naar de wethouder voor de bekwame wijze waarop hij het beste voor deze stad voor de poort van de hel weet weg te slepen.
De heer De Bruin(VIB) stemt tegen en legt een stemverklaring af. De KNSF is een langdurig complex dossier dat zich over verschillende colleges uitstrekt. Hij vindt het prima dat de oppositie zich daar niet altijd in kan vinden en dit een paar keer naar voren brengt. Hij vindt het niet kies om dit via een dergelijk persoonlijke motie te doen.
De heer Vlaanderen(VVD) legt een stemverklaring af. De tekst is pas zeer laat tot hem gekomen. Men heeft dit niet behoorlijk kunnen lezen. Hij heeft geloof in de verevening. Op het moment dat de wethouder aangaf dat hij daar geen geloof in had dacht hij dat hij het voor hem duidelijk maakt en dat spreker de motie steunt. Op het moment dat de wethouder zei dat het verzoek om bemiddeling is ingediend heeft hij het gevoel dat hij niet kan leven met het woord 'direct'. Hij zegt dat de wethouder de klus verder af kan maken. Als het niet lukt zal spreker daarna de motie van harte ondersteunen. Hij stemt op dit moment tegen.
De heer Hagens(VVD) stemt voor en legt een stemverklaring af. Hij vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen. Hij vindt het leuk dat de coalitiepartijen laten zien dat zij de beloftes gedaan aan de kiezers, en waarover zij zich nog voor kort op de borst sloegen dat dit is wat Muiden wil, continu met voeten treedt. Hij hoopt dat zij dit niet als een coalitie oppositie spelletje zien maar het signaal gaan begrijpen, alhoewel hij daar weinig geloof in heeft. De voorzitter concludeert dat de motie met acht stemmen tegen en vijf stemmen voor is verworpen.


16-november-07

College houdt zich aan uitspraak raad

KNSF moet zelf nu eens eindelijk opschieten

Het College van B&W heeft gereageerd op de brief van Ferry Holzhaus, waarin hij de gemeente op straffe van een schadevergoeding wilde dwingen zich van de recente uitspraken van de raad over het KNSF-terrein zich niets aan te trekken. Hij ving bot, B&W antwoordde dat zij niets anders kunnen dan zich die uitspraken wél aantrekken.
Bovendien kaatste B&W de bal terug: door alsmaar over dit soort kwesties te blijven zeuren, en door alsmaar zelf niet aan haar financiele verplichtingen te willen voldoen, vertraagt KNSF zélf de planontwikkeling:
Muiden, 14 november 2007
Geachte heer Holzhaus,
Uw bovenvermelde brief verbaast ons. De inhoud strookt namelijk niet met recent door u gedane mededelingen, dat nu met inachtneming van het door de raad vastgestelde Programma van Eisen en Wensen (PvE&W) en in samenwerking met de gemeente alle aandacht gericht dient te zijn op de opstelling van het voorontwerp-bestemmingsplan. In zijn vergadering van 23 oktober heeft de gemeenteraad het PvE&W geamendeerd vastgesteld. Het raadsbesluit hebben wij ter kennisname bijgevoegd.
Ons college heeft rekening te houden met deze raadsuitspraak en zal die uitspraak dan ook als toetsingskader hanteren bij de opstelling van het bestemmingsplan.
Wij bestrijden dat daardoor wanprestatie van de zijde van de gemeente zou ontstaan. Het door de gemeenteraad vastgestelde PvE&W is bovendien niet in strijd met de met u gesloten intentieverklaringen, ook niet als wordt uitgegaan van een enge uitleg zoals die door u aan het vastgestelde PvE&W wordt gegeven.
Met inachtneming van hetgeen met de KNSF is overeengekomen en tevens met inachtneming van het door de raad vastgestelde toetsingskader zal de gemeente zich zoveel als mogelijk is inspannen om te komen tot een project dat de goedkeuring van alle partijen zal hebben.
Wij zien niet in dat het PvE&W in strijd is met het streekplan. U motiveert ook niet waarom dat wel zo zou zijn.
Wij zijn van mening, dat - zeker in dit stadium - alle aandacht gericht dient te zijn op de inhoud en de totstandkoming van het bestemmingsplan en niet op louter juridische kwesties. Om deze laatste reden willen wij noodzakelijk overleg over de juridische aspecten dan ook via de wederzijdse advocaten laten lopen.
Wij vragen u opnieuw aan ons mee te delen dat u met de u toegezonden projectbegroting (versie 3 van 8 oktober 2007) kunt instemmen, waarna wat ons betreft met voortvarendheid aan de opstelling van het bestemmingsplan kan worden begonnen.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders.


09-november-07

Ferry de Baas in Muiden!

"projectontwikkelaar" eist raad buiten spel te zetten.

De amendementen op het Plan van Eisen en Wensen zijn projectontwikelaar Ferry Holzhaus in het verkeerde keelgat geschoten. Hij meent dat hij op deze wijze zijn ambitie's niet kan verwezelijken en eist van het College dat zij zich niets van de Raadbesluiten aantrekken. De Raad is echter het hoogste bestuursorgaan in een gemeente, en mag om het even wat "zonder last of ruggespraak" besluiten. Het College is "slechts een dienaar van Uw Raad", zo wist Wethouder Winnubst bij de behandeling van de betreffende amendementen, die hij trouwens ontraadde.
Maar nu ze er liggen, zijn ze een politiek feit, en dat weet hij ook.

Mocht het College ondanks de dreigende taal van Ferry (de brief is door hem persoonlijk ondertekend en niet namens KNSF) toch besluiten zich wel degelijk iets van de raad aan te trekken, dan, u raadt het al, stapt Ferry naar de rechter om zijn schade te verhalen. Of dat weer een blanco schadeclaim is, net als de vorige keer, laat hij deze keer in het midden ("u veroorzaakt schade, hoeveel laten we aan u over"). Een bodemprocedure bij de ondernemingskamer (want daar worden dit soort zaken uitgevochten) zou weleens definitief het einde kunnen betekenen van Ferry's ambities, nu uit hun bij de provincie ingediende saneringsplan blijkt hoezeer KNSF de kluit belazerd heeft. Daarover later meer...

Gemeente Muiden, tav. College van B&W
Postbus 3, 1398 ZG MUIDEN

Ouderkerk a/d Amstel, 05 november 2007

Geacht College,

Het besluit van de raad van de gemeente Muiden om het Programma van Eisen en Wensen, zoals door u aan hem ter goedkeuring voorgelegd, niet onverkort over te nemen noopt ons tot onderstaande eis, niet in de laatste plaats omdat dit besluit van de gemeenteraad in strijd is met het vigerende streekplan en er wederom wanprestatie jegens KNSF wordt gepleegd.

Derhalve eisen wij dat het college haar oorspronkelijke Programma van Eisen en Wensen als toetsingskader neemt voor het voorontwerp bestemmingsplan van het KNSF-terrein en de amendementen en moties van de raad op dit stuk naast zich neerlegt.

Dit is de enige mogelijkheid om het KNSF-project op een verantwoorde manier en volgens de gemaakte afspraken te continueren zonder dat wij wederom een gang naar de rechter dienen te maken om onze schade te verhalen.

Derhalve vragen wij u om ons binnen één week te laten weten of u aan deze eis gehoor zult geven.

Met vriendelijke groet,

Drs. F.A. Holzhaus, Directeur


05-november-07

Winnubst overleeft motie van wantrouwen ruimschoots

Erik Pieter Vlaanderen gebruikt gezond verstand

Wethouder Fred Winnubst heeft donderdagavond in de raad een motie van wantrouwen ruimschoots overleefd. De oppositie (CDA, VVD en D66) vroeg de wethouder af te treden omdat hij "op alle fronten heeft gefaald in het dossier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein."

De indieners van de motie verwachtten al dat de motie zou stranden op de zetelverdeling in de gemeenteraad. Daarin heeft de coalitie, die de wethouder steunt, een nipte meerderheid. Maar dat ook een zwaargewicht uit de gelederen van de oppositie tegen de motie zou stemmen, hadden de indieners klaarblijkelijk niet verwacht.

VVD'er Erik Pieter Vlaanderen stemde tegen de motie omdat hij de wethouder 'het voordeel van de twijfel' gunde. Vorige maand is bij de bespreking van het programma van eisen voor de toekomstige bebouwing van het KNSF-terrein afgesproken dat de Muidense wethouder gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie zal vragen te bemiddelen in het KNSF-dossier. Muideninfo was er getuige van toen Makelaar Vlaanderen en Wethouder Winnubst elkaar daarover ook nog in de wandelgangen spraken.
Tijdens de bespreking van de motie van wantrouwen bevestigde de wethouder dat hij een verzoek aan Hooijmaijers de deur heeft uitgedaan. En in het licht van zo'n nakende samenwerking zou het wel heel dom van Vlaanderen zijn om de Wethouder nu in de wielen te rijden.

Rest de vraag of er binnen de VVD nog wel gecommuniceerd wordt. De tegenstem van Vlaanderen, die volstrekt in de lijn der verwachtingen lag, kwam voor zijn fractiegenoten Hagens en Mackay kennelijk onverwacht. Erik Pieter Vlaanderen volgt kennelijk zijn eigen lijn ; gezien het grote aantal voorkeur stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Vlaanderen lijkt dat ook meer dan gerechtvaardigd.

Rest ook de vraag welk signaal de rest van de oppositie met de motie heeft willen geven. In ieder geval is duidelijk dat zij de oorlog verklaren aan de wethouder, die vanaf nu er goed aandoet de consequentie daaruit te trekken: namelijk zich helemaal niets meer aantrekken van zijn verklaarde vijanden.

Lees de Motie van Wantrouwen. De taalfouten zijn er letterlijk uit overgenomen, en ook inhoudelijk rammelt er nogal wat aan: de wethouder worden zaken verweten waar hij helemaal geen invloed op kán hebben (zoals het kabinetsbesluit inzake het aquaduct), er staan onwaarheden in (zoals dat de gemeente het kort geding 'op alle fronten' verloor : integendeel, KNSF kreeg op alle fronten (op één na) zijn zin niet, en het allerergste : de indieners van de motie snappen niet wat de functie van de raad is in het duale stelsel : de raad is vrij om de aanvullende intentieverklaring naast zich neer te leggen ("de raad kan beslissen zonder last of ruggespraak"), het college kan dat niet. Dat in zo'n geval KNSF geen poot heeft om op te staan wanneer ze een schadevergoeding eisen, weet u al.

Wie stemde nu voor deze motie van onbenul? Lees wat Klarabel daarover te zeggen heeft!


25-oktober-07

De Slag om het Kruitbos

Otto heeft een achterneef
Onze stadsgenoot Otto Holzhaus schrijft regelmatig veelgelezen stukjes op de achterpagina van de NRC.
Gisteren stond er een heel opmerkelijk stuk in :
"Bij de post is een brief gericht aan Ferry Holzhaus, maar met ons adres. Geen afzender. Ik ken Ferry wel. Hij is een achterneef en directeur van de KNSF, de eigenaar van het voormalige kruitfabriekterrein in Muiden. Openmaken? Ik aarzel."
Lees verder (pdf- 292 kb-copyright NRC Handelsblad)


24-oktober-07

KNSF terrein half rood – half groen

Geen discussie over aantallen woningen

36 hectare bebouwing : dat is de voornaamste uitkomst van de moeizame voortzetting van de raadsvergaderingen met betrekking tot het KNSF terrein (totaal 70,8 ha).

Gisterenavond, 23 oktober, vond de voortzetting plaats van de geschorste vergadering van 3 oktober over het Programma van Eisen en Wensen (PvEW) voor het KNSF-terrein. Daar staakten de stemmen over een aantal amendementen en om te kunnen weten hoe dat PvEW er nu uit zou zien, en dus waarover nu gestemd zou moeten worden was het nodig de vergadering op een volgend tijdstip voort te zetten – met een voltallige raad zodat de stemmen niet zouden staken. Maar in plaats van de geschorste vergadering gewoon met een stemming te heropenen gaf de burgemeester er de voorkeur aan de discussie te hervatten: er waren nu nieuwe amendementen. Sandra Deuling (D66) had daar grote moeite mee, Dick Methorst (CDA) meende zelfs dat dat onwettig was – hij had zich laten adviseren. Jan Hylkema (PvdA) maakte het weinig uit, Anna Waanders (VIB) en Eric Mackay (VVD) wilde in ieder geval niet dat er procedurefouten gemaakt zouden worden. Die zouden immers later door KNSF tegen de gemeente gebruikt kunnen worden. De burgemeester verzekerde de raad dat het weldegelijk goed zat en vroeg de raad 'alsjeblieft' akkoord te gaan met haar voorstel. Er vond stemming plaats, zeven (VIB en PvdA) stemde voor sluiting en heropening conform de wens van de burgemeester, de rest (zes) tegen. Methorst: 'ik zal het bevoegd gezag vragen op te treden' waarop de burgemeester zoiets als 'je doet maar' antwoordde.

Na heropening, om 20:30 (er waren geen insprekers) nam Jan Hylkema het eerst het woord: wat hem betreft kon er gelijk gestemd worden. 'Ja', riposteerde Sandra Deuling zuur 'nu zijn jullie wél voltallig.' Democrate Sandra Deuling had er kennelijk moeite mee zich bij die meerderheid neer te leggen. Eric Mackay trok zijn '45 ha amendement' in, en verving dat door een 'compromis' met 42 ha bebouwing. Erik Pieter Vlaanderen wilde een beroep doen op de Provincie (Ton Hooijmaijers) om middels uitruil met een locatie elders tot een oplossing te komen 'die voor alle partijen aanvaardbaar is' . Hij had een motie opgesteld met veel doorhalingen. Burgemeester Worm was het niet geheel duidelijk: 'KNSF-Vastgoed, blijft dat?' Erik Pieter: 'die kan weg!'
Anna Waanders (VIB) kondigde aan bij het VIB/PvdA amendement te blijven (36 ha bebouwing), Methorst wierp tegen dat daar geen 1475 woningen in passen – en wilde een 'mooie, ruime wijk' (Zoiets als de wijk Zuid-West met 35 woningen/hectare: waar Methorst en Hylkema elkaar uiteraard weer over in de haren vlogen).
Jan Hylkema liet weten de motie van Erik-Pieter Vlaanderen te zullen ondersteunen.

Wethouder Winnubst raadde af zelfs maar een letter aan het PvEW te wijzigen.

In tweede termijn dacht mevrouw Deuling dat 'we een einde op weg waren': de oorspronkelijke 61 ha bebouwing zouden nu terug gebracht zijn naar 42 ha. Jan Hylkema reageerde verheugd: 'Eind op weg? Dus u wilt nog wat verder gaan, en bent akkoord met 36 ha?' Sandra liet nuffig weten dat Jan Hylkema dát nu weer verkeerd begrepen had, en dat wat haar betreft de raad beter zou kunnen praten over dat mini-aquaduct dat nu, in plaats van een eco-aquaduct in de Vecht, boven de verlegde en verbrede A1, in de plannen van het Rijk zit. Methorst: 'Ook in Provinciale Staten beseft met dat qua aquaduct afspraken geschonden zijn, en ik ben bang dat met de bemiddeling van Ton Hooijmaijers (voorstel Erik Pieter Vlaanderen) hetzelfde gebeurt.' Methorst leek Hooijmaijers niet erg te vertrouwen. Erik Pieter Vlaanderen: 'als ik nu eens mijn volle gewicht op hem ga zitten?' Erik Pieter had de VVD Statenfractie al achter zich.

Wethouder Winnubst raadde ook na de tweede termijn weer eens af zelfs maar een letter aan het PvEW te wijzigen. Als dat toch gebeurt, zou het college wel laten weten hoe zij daar mee om denken te gaan. Allen, en niet in de laatste plaats de aanwezige KNSF-vastgoed directeur Ferry Holzhaus, waren er getuige van hoe het college zich voorbeeldig aan de gerechtelijke uitspraak hield - waarin 1475 woningen plus kantoren een uitgangspunt is. Roomser dan de Paus.

De Stemming:
Nu iedereen wist hoe het PvEW met deze amendementen eruit zou zien, kon daar over gestemd worden: er waren zeven voorstemmers (PvdA, VIB) en zes tegenstemmers, waaronder Eric Mackay: 'want het wordt toch wel aangenomen'.
Anna Waanders vond dat er nóg teveel wordt weggegeven.
Een lesje geschiedenis, van Jacob Veenhuysen, hij citeert Adriaan Venema: "Grote aannemers kochten van de regering, die het probleem van de vernielde landstreek (na de veldslag voorjaar 1944) niet aankon, immense stukken land onder de voorwaarde dat ze het puin zouden ruimen en nieuwe gebouwen zouden neerzetten. De grondprijs was extra laag; de overheid hoopte het stadje op deze manier in de kortst mogelijke tijd weer op te bouwen. Het resultaat: Cassino is een moderne, maar levenloze stad. Een verzameling nieuwe gebouwen waar een kleine groep mensen een heleboel geld aan heeft verdiend, maar waarvan de bevolking de lasten moest dragen."
De motie van Erik Pieter Vlaanderen – over de bemiddeling van de Provincie, nu herschreven – werd unaniem aangenomen. Burgemeester Worm sloot de vergadering, daarna wilde Sandra Deuling weten hoe het college nu om zou gaan met de amendementen en de motie's. Maar de vergadering bleef gesloten, en Sandra in het ongewisse.

In de wandelgangen drong Erik Pieter Vlaanderen er bij wethouder Fred Winnubst nogmaals op aan een belangrijke rol te spelen wanneer hij de motie van de voltallige raad met betrekking tot de bemiddeling van Hooijmaijers gaat uitvoeren: 'bel me, zodra hij tegenstribbelt'


16-oktober-07

KNSF dient blanco schadeclaim in.

“u veroorzaakt schade, hoeveel laten we aan u over”

In de raadscommissievergadering van 10 oktober 2007 kwam aan de orde dat KNSF een schadeclaim indiende bij de gemeente. Om welk bedrag gaat het? Wilde de raadscommissie weten. Wethouder Winnubst: “er staat geen bedrag in.” Kennelijk laat KNSF het aan de gemeente over te bepalen hoeveel schade zij veroorzaakt zou hebben. De brief is in behandeling bij het college, dat zich, samen met advocaat mr. Otten, beraadt op een antwoord. De brief, en het antwoord van de gemeente houdt u tegoed.


16-oktober-07

Mini-aquaduct in kabinetsplannen

Geen eco-aquaduct, maar een mini-aquaduct in de Vecht, boven de verlegde 14-baans A1: dat is het scenario dat het kabinet voorstelt aan de bestuurders uit de regio. Muiden is daar niet bij. In de raadscommissievergadering van 10 oktober leidde dat voorstel én het buitensluiten van Muiden tot de begrijpelijke ontstemming.
Als er een beetje grote boot door het aquaduct vaart, zo grapte Dick Methorst, klost het water over de rand op de A1. Plotseling lijkt de raadscommissie niet zo heel blij meer met het Stroomlijnalternatief. Methorst: “maakt u zich geen zorgen over de luchtkwaliteit?” Van de zijde van de voorstanders van het Stroomlijnalternatief (dus tegen de A6/A9) kwam opmerkelijk weinig weerwoord. Wethouder Winnubst voegde er aan toe: “wanneer maar de helft doorgaat van wat men van plan is zal Muiden niet weten wat haar overkomt.” De raadscommissie herinnerde de wethouder eraan dat een volwaardig eco-aquaduct voorwaarde is voor het realiseren van de Bloemendalerpolderplannen.


4-oktober-07

De stemmen staken

KNSF-soap duurt voort

Ferry Holzhaus, de gewoonlijk goedlachse directeur van KNSF-vastgoed zit meestal achterin de Kazernezaal bij commissie- of raadsvergaderingen. Maar nu niet, samen met zijn advocaat Gompen zat Ferry nu op de eerste rij. En nu wat minder goedlachs.


In de voortzetting van de raadsvergadering gisteravond was het Programma van Eisen en Wensen voor het KNSF-terrein (PvEW) aan de orde. Het PvEW is opgesteld door de heren Kuenzli en Krijgsman van het bureau Gideon Consult en komt nagenoeg geheel tegemoet aan de wensen van KNSF. Na de commissievergaderingen hierover is het door Gideon Consult aangevuld.

Het voorstel van het college was om dit stuk geheel en zonder wijzigingen te accorderen. Zij moeten wel, want de rechter heeft dat bepaald. Dat de raad desondanks vrij is te beslissen wat ze wil weet u al . Maar wethouder Winnubst mag dat natuurlijk niet uitspreken, zeker niet met de advocaat van KNSF-vastgoed op de eerste rij. PvdA raadslid Frank Ratelband ontbrak, zodat de coalitiepartijen en oppositie elkaar in evenwicht hielden.

Het eerst nam VVD-fractie voorzitter Eric Mackay het woord. Hij had een aantal minder belangrijke opmerkingen over het PvEW 'alleen “for the record”'. Belangrijker was zijn amendement. Hij stelde voor 45 ha van het terrein te bebouwen.
Jan Hylkema (PvdA) meende ironisch dat hij niet mag praten over 'andere aantallen woningen dan 1475' en deed dat dan ook niet. Maar hij vroeg zich wél af of Ferry Holzhaus zijn rekeningen betaalt.

Al in april bleek bij de voorzieningenrechter dat er en rekeningetje van 264.000 euro open staat. Advocaat Gompen van KNSF bood toen weliswaar aan het bedrag onverwijld telefonisch over te maken maar dit aanbod werd niet nagekomen. Intussen is het bedrag nog verder opgelopen. KNSF heeft nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldaan.


Geen dringende reden
Jan Hylkema maakte de vergadering erop attent dat de vernietiging van het Kruitbos volgens de wet alléén mag geschieden als daar een dringende reden voor is. Die dringende reden zou de financiering van de sanering van het terrein zijn. KNSF heeft nu bij de provincie een saneringplan ingediend dat geen 43,5 miljoen euro kost – waarop het woningbouw programma is gebaseerd – maar slechts 8 miljoen euro. Daarmee vervalt de dringende reden, en kan KNSF verwachten dat haar plannen bij de rechter sneuvelen. De in de zaal aanwezige milieubeschermers hadden al evenveel vertrouwen in deze uitkomst. Wethouder Winnubst antwoordde dat de saneringskosten nu niet aan de orde waren, waarop Diederik de Bruin (VIB) zich verbaasd toonde: “de saneringskosten en het bouwprogramma waren toch onlosmakelijk met elkaar verbonden?” Ferry Holzhaus reageerde luid en duidelijk vanuit het publiek, waarop de burgemeester Diederik en niet Ferry tot terughoudendheid maande.

'Mackay onbetrouwbaar'
Jan Hylkema pakte uit in de richting van ex-wethouder Mackay. Maandagavond hadden de partijen bij elkaar gezeten en hadden elkaar bijna gevonden op een compromis van 36 tot 38 ha bebouwing. Mackay had daar bovendien op 2 september jongstleden voor getekend, zijn handtekening prijkt op de schets met 36 ha bebouwing die door de werkgroep is gemaakt. Desondanks liet Mackay de volgende dag weten vast te houden aan 45 ha bebouwing. Mackay ontkende dat ze er 'bijna uit waren' en onderstreepte dat hij, zijns inziens, 'integer bezig was'. “Toen ik mijn handtekening zette was ik niet bezig met oppervlakten” wist hij zich te herinneren.
Anna Waanders (VIB) vulde het verhaal van Jan Hylkema aan: “we waren er inderdaad bijna uit, en zaten op 36-38 ha.” Ze toonde de tekening waar de handtekening van Mackay op prijkte “maar de volgende dag stond Mackay (VVD) met Krijgsman (bureau Gideon) bij Paul Dinant (commissielid VIB) op de stoep om hem die 45 ha aan te praten. Als we nu terug keren naar maandagavond, met 36-38 ha zijn we er allemaal uit” .
In tweede termijn verklaarde VVD-er Erik Pieter Vlaanderen dat ze inderdaad slechts 1 of 2 ha uit elkaar lagen op maandagavond - waarop Jan Hylkema hem bedankte voor deze bevestiging – en vroeg om een schorsing, kennelijk om de suggestie van Anna nader te onderzoeken. Deze schorsing leverde niets op.

Slager
Dick Methorst deed uiteraard ook zijn duit in het zakje. Wat minder spectaculair dan we van hem gewend zijn, want hij wenste alleen maar de eis van 'geen detailhandel' op het terrein te laten vallen. 'Een slager zou toch wel prettig zijn'. Dick wilde ook nog het naatje van de kous weten over de openstaande rekening bij KNSF : “was er wel een begroting?” vroeg hij. Het ontging de voorste rijen van het publiek niet dat Ferry Holzhaus de heer Methorst souffleerde. In een reactie vermeldde de wethouder dat inderdaad het vorige college verzuimd heeft sluitende afspraken te maken met betrekking tot de facturering van de gemaakte kosten.

'College heeft de zaak verpest'
Sandra Deuling nam het op voor Eric Mackay: “We praten nu over hectares omdat aantallen niet mogen van de rechter. Mackay heeft alle moeite gedaan om tot een compromis te komen. Voor ons waren die aantallen indertijd een bovengrens en het college heeft het verpest om daaronder uit te komen. 36 ha past niet bij Muiden, omdat dan appartementen noodzakelijk zijn.”

Over oppervlakten en aantallen.
Het KNSF-terrein is 70,8 ha groot. Daarop bevinden zich 4 ha sportvelden. Zowel in de visie van KNSF, als die van Gideon, als die van de werkgroep verdwijnen die sportvelden naar de Bredius-driehoek. 5,5 ha is rietland, en daarop mag van de provincie niet gebouwd worden. Blijft over 65,3 ha.
Als je 75000 m2 kantoren met parkeergelegenheid een beetje behoorlijk kwijt wil, zijn daar ongeveer 5 ha voor nodig. Blijft over ongeveer 60 ha.
Als er gebouwd wordt met een dichtheid zoals op Mariahoeve (ongeveer 25 wo/ha) is daar 1475/25 ha = 59 ha voor nodig. Nagenoeg alles wordt dan volgebouwd, het Kruitbos verdwijnt geheel. Als er gebouwd wordt met een dichtheid zoals in de vesting (ongeveer 41 wo/ha) is daar 1475/41 ha = 36 ha voor nodig. Er blijft 24 ha bos over. Dat dit een 'Gooise bebouwing' is bestrijdt Gideon Consult.

Voor Ieders Belang
Na de tweede termijn kwamen de amendementen in stemming. Wethouder Winnubst ontraadde iedere wijziging in het PvEW, en kondigde aan namens het college aan de amendementen niet over te zullen nemen. Burgemeester Worm raadde daarnaast de raad aan 'zich aan de wet te houden' waarbij ze kennelijk gemakshalve vergat dat die wet de raad de bevoegdheid geeft om zonder 'last of ruggespraak' beslissingen te nemen. Aanvaarden van het PvEW zag zij als 'Voor Ieders Belang' overigens zonder grappig te willen zijn. Integendeel, in het kader van de ARHI procedure (gemeentelijke fusie) zag zij het als noodzakelijk de fusiepartners niet met dit dossier op te schepen.

De Stemming
Eerst kwam het 'meest verregaande' amendement aan de orde, dat van de PvdA, waarin de bebouwde vlek tot 36 tot 38 ha beperkt blijft (incl. kantoren). Petra Nell (CDA) was tegen en legde een stemverklaring af: 'ik gun de bewoners graag wat levensruimte' De stemmen staakten, PvdA en VIB stemden voor ( 6 stemmen), VVD, CDA en D66 tegen ( 6 stemmen). Frank Ratelband ontbrak immers. Het amendement werd aangehouden.
Daarna kwam een gedetailleerd amendement van de VVD aan de orde. Hierin werd van 45 ha bebouwing uitgegaan. Nu waren PvdA en VIB tegen, VVD, CDA en D66 voor en staakten ook hier de stemmen. Ook dit amendement werd aangehouden. Het tweede amendement van de PvdA viel in betere aarde: hierin werd geëist dat het gehele woningbouw en kantoorontwikkeling als één integraal bestemmingsplan wordt opgesteld. Omdat ook de VVD hier voor stemde, werd dit aanvaard met 9 stemmen voor en 3 tegen.
Een derde amendement van de PvdA werd weer aangehouden: hierin werd de bouwhoogte beperkt tot 5 in plaats van 7 bouwlagen, en dat zelfs maar voor hoogstens 5% van de woningen.
Een amendement van de VIB waarin gevraagd werd de parkeernorm aan CROW eisen (CROW is een adviseerde instantie voor gemeente inzake verkeersproblemen) te laten voldoen, kon genade vinden in de ogen van Erik Pieter Vlaanderen (VVD), en werd aangenomen.

Nu zou er over het PvEW gestemd worden. Maar welk PvEW? Met of zonder die amendementen? Omdat niet duidelijk is waarover gestemd wordt, stelden VIB en PvdA voor de vergadering wederom te schorsen tot na de herstemming over de amendementen – met de volledige raad. De VVD twijfelde hierover. Met zichtbare tegenzin ging de burgemeester over tot stemming over deze schorsing. PvdA en VIB, en VVD-er Erik Pieter Vlaanderen stemden voor, en werd er dus tot schorsing besloten. "Een schade voor de democratie" brieste democrate Deuling. Burgemeester Worm stelde bits zaterdag 13 oktober voor als eerst mogelijk datum, in de herfstvakantie, maar dan zijn er weer andere raadleden verhinderd. Als reactie op het voorstel het in onderling overleg te regelen hamerde ze kordaat de vergadering af.

Onze bode Gerrie van Wijk monterde de gemeentelijke gladiatoren op met gemeentepils. “Als we nu van te voren de koppen geteld hadden, had ik niet tot half twaalf hier gezeten” merkte één hunner op. Wordt op 23 oktober vervolgd…


terug naar alles over het knsf-terrein

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: