naar het nieuwtjes overzicht

Muider Nieuwtjes


Otto als Nar

2016-2017
17 januari 2017

Muizenfort opgeheven

Onwillige gemeente vernietigt ook dit stukje erfgoed

Het bestuur van de Stichting Muider Muizenfort Museum (SMMM) heeft op 13 december 2016 besloten de Stichting Muider Muizenfort Museum op te heffen.

Daarbij zit oud zeer: in 2014 weigerde de gemeente Muiden om mee te werken aan de vergevorderde plannen van SMMM om van een deel het Muizenfort een professioneel, historisch en toeristisch informatiecentrum te maken. In plaats daarvan wilde eerder wethouder Jeager het Muizenfort in bruikleen geven aan de Stichting "de Piraat van Muiden", die zich zou bekommeren om doodzieke kinderen. Toen bleek dat deze stichting helemaal niet bestond, stonden de gemeente en wethouder voor joker, en ging dat plan niet door. In 2016 nam de gemeente Gooise Meren het besluit om een deel van het Muizenfort commercieel te verhuren. Daarbij is op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van het MMM.

Het bestuur vindt de gang van zaken onbehoorlijk en wijst er op dat er sinds eind 2003 contact is geweest met de gemeente Muiden, over het initiatief om een museum te vestigen in het Muizenfort, dat de geschiedenis laat zien van de ontwikkeling van de vesting Muiden, van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. De Historische Kring Stad Muiden nam het initiatief voor het oprichten van een werkgroep.

Een overzicht:

Op 9 augustus 2007 werd de werkgroep zelfstandig en werd Stichting Muider Muizenfort Museum opgericht. De gemeente Muiden verleende hierbij medewerking door de entreehal en de gang naar het buitenterrein aan de Stichting MMM beschikbaar te stellen.

Met financiële steun van de Provincie Noord-Holland werden in 2007 en 2008 en met medewerking van de Stichting Herstelling en de Stichting Menno van Coehoorn de loopgraven bij het fort opnieuw aangelegd. Ook werd de aanwezige groepsschuilplaats uit 1939-1940 uitgegraven, om deel uit te maken van het loopgravencircuit. Tevens werden een reeds aanwezige gietstalen observatiekoepel en de restanten van een g-kazemat verwerkt in het loopgravencircuit.

In het bakstenen gebouw uit 1874 werden exposities ingericht en een tijdbalk gaf een overzicht van de ontwikkelingen in de vestingbouw door de eeuwen heen.


Het loopgraaf bij het Muizenfort. Een bezoeker loert door de periscoop.
Het Muider Muizenfort Museum werd op 17 mei 2008 officieel geopend door de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Peter Visser. In de daarop volgende jaren hebben vele honderden bezoekers het fort bezocht, waaronder Johan Remkes, de Commissaris van (destijds) de Koningin. De bezoekers waarderen de inspanningen van vrijwilligers die zich voor het museum inzetten.

Het Muizenfortmuseum was elke zaterdag toegankelijk, ook konden er op afspraak rondleidingen gegeven worden. Er was samenwerking met de Historische Maatschap in fort Ossenmarkt in Weesp. Bezoekers werden met een sloep naar Muiden gevaren, en daar rondgeleid. Het MMM nam deel aan het regionale overleg in Fortenland en liet van zich horen in contacten met de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie.
Sinds 2010 werd er met hulp van adviseur EC Projects gewerkt aan een verdere professionalisering van de exposities en de organisatie. Dit resulteerde in een "bid-book" dat werd aangeboden aan de gemeenteraad van Muiden.

In 2012 werd het Muizenfort door het college van B en W van de gemeente Muiden te koop aangeboden aan de ideële organisatie "Piraat van Muiden. De gemeenteraad van Muiden voorkwam dat toen bleek dat die Stichting niet bestond. Maar er was toen wél door de gemeente een half jaar met vertegenwoordigers van die imaginaire stichting gesproken. De gemeenteraad verlangde echter wel dat de exploitatie van het Muizenfort kostendekkend zou worden.

Een expositie in het Muizenfort

De Stichting MMM paste haar plannen aan de eisen van de gemeente Muiden keer op keer aan. Meerdere partijen zegden financiële steun toe. In het najaar van liep het gesprek van het MMM-bestuur met de gemeente Muiden op niets uit toen de gemeente Muiden opnieuw niet akkoord wilde gaan met de financiële onderbouwing van SMMM.

SMMM wilde, met reeds toegezegde steun van de Provincie Noord-Holland en andere instanties, de gehele rechtervleugel van het fort de hele week open houden, samen met de Historische Kring Stad Muiden professionele exposities organiseren, een goed geoutilleerde archiefruimte exploiteren, een toeristisch informatiepunt verzorgen, fiets- en kanoverhuur exploiteren, een betaalde kracht aanstellen en vrije toegang bieden aan Muidenaren en bezoekers.

De gemeente Muiden liet weten dat zij zelf met een plan zou komen om het fort commercieel te exploiteren. Wegens het gebrek aan perspectief voor SMMM werd het museum in 2015 gesloten. In 2016 hoorde de SMMM - bij geruchte - dat er voor haar geen plaats meer was in het fort. Een laatste gesprek met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Gooise Meren in december 2016 leverde niets op.

Het bestuur ziet, met pijn in het hart, geen andere uitweg meer dan opheffing van de SMMM. Met dank aan de vrijwilligers die al die jaren het museum gesteund hebben.

Wat bezielt onze bestuurders toch? vraagt Jacob Veenhuysen zich af26 april 2016

Lintje voor de Webmaster!

Het heeft onze koning behaagd om aan de webmaster van Muideninfo een lintje toe te kennen, of liever, een groot aantal inwoners van Muiden vonden de verdiensten van uw webmaster van dien aard, dat hij voor een decoratie in aanmerking komt.
En dat vond onze burgemeester Marleen de Pater ook, want zij stuurde de aanvraag met een positief advies door aan de commissaris van de koning, Johan Remkes.
Daarmee stapte de burgemeester over haar schaduw heen, want we waren niet altijd even aardig voor haar (en vise versa). Uw webmaster waardeert dat bijzonder in Marleen. En in de heer Remkes.

De wnd. burgemeester van Gooise Meren, mevrouw Albertine van Vliet – Kuiper, leidde de uitreiking van de decoratie als volgt in:

“De volgende die ik wil vragen naar voren te komen is de heer Jan Bovenlander uit Muiden.
Meneer Bovenlander,
In 1981 kwam u in Muiden wonen en u achtte in 2000, na 30 jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, de tijd rijp om u voor de lokale samenleving in te zetten.
U zette zich tot eind 2015 in als bestuurslid van de sportvereniging MSV'68. Daarnaast was U erg betrokken bij vele actuele zaken die er binnen Muiden speelden. Als belangrijkste noem ik de veiligheid op en rond de voormalige kruitfabriek en de ontwikkeling van het KNSF-terrein, de ontlasting van snelweg A1 en de destijds voorgenomen verbinding van de knooppunten Muiderberg en Holendrecht met een tunnel.
Via uw medium Muideninfo.nl houdt u de inwoners op de hoogte van actuele zaken. Uw eigen visie klink daarin duidelijk door. En dat levert u zowel medestanders als tegenstanders op.
U noemde man en paard en ontwikkelde zich tot een krachtige waakhond voor de lokale overheid- U pakte de gemeente scherp aan, maar hield haar tegelijkertijd ook scherp.
U voorzag in de behoefte aan informatie over kwesties die in Muiden belangrijk zijn. Op Muideninfo staan inmiddels duizenden artikelen, foto's en achtergrondinformatie.
De website wordt ook door bestuurders intensief gebruikt als bron voor informatie over de recente geschiedenis van Muiden. Meneer Bovenlander, ik heb begrepen dat u uw domicilie in Muiden gaat inruilen - of inmiddels al heeft ingeruild - voor een plekje in Friesland. We gaan U nog missen!
Ik kan u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u bij gelegenheid van Zijn verjaardag te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mag ik u vragen naar voren te komen?”Er waren dertien decorandi - uw webmaster was één van hen (foto's van Louk Lapikas en Jacob Veenhuysen)15 februari 2016

In memoriam: Otto Holzhaus

Amsterdam, 22 juli 1934 - Muiden, 13 februari 2016


Otto Holzhaus is overleden. Zij dood lijkt symbolisch voor hoe het gaat met waarvoor hij staat: de Muider Maat. Otto hield van Muiden, en Muiden hield van Otto. Zijn inzet om het sociaal en cultureel erfgoed van Muiden te bewaren kende geen maat. Muideninfo bood Otto daarvoor een platform. Onder het pseudoniem "Ouwe Muier" scheidde tekstschrijver en auteur Otto Holzhaus zo ongeveer wekelijks zijn "Keutels" af: korte humoristische commentaren op alledaagse zaken in Muiden, met een duidelijke politieke boodschap, in zijn rubriek "Nieuwe Spiering, Verse Keutels". Eerder was Otto redacteur van het huis-aan-huis blad "De Spiering", dat velen van ons zich nog levendig herinneren. Op initiatief van Otto werden alle afleveringen op een CD gezet.

Otto stond achter de PvdA.
Muideninfo is in de beginjaren groot geworden door de bijdrage van Otto.
Die symbiose werd op een laag pitje gezet toen de gemeenteraad, in zijn oneindige domheid, met het instemmen met de aanvullende intentieverklaring, begin 2005, het Kruitbos verkwanselde.
Dat was het begin van het einde van Muiden zoals we dat allemaal kennen. En het eind van het einde is het opgaan van onze gemeenschap in Groot Bussum, en belangrijker, de uitverkoop van onze waarden aan een investeerder en projectontwikkelaar. Het tragische overlijden van Otto lijkt voorbestemd.
Muideninfo wenst zijn vrouw Gerarda, en zijn drie zoons, en verdere verwanten sterkte met het verwerken van dit verlies. Muiden denkt met vreugde terug aan onze "Ouwe Muier".

relevante links:
Muiden nam op 19 februari in Stadscafé Gieling afscheid van Otto. De plechtigheid begon om 12:00. Zijn kinderen herdachten hun vader, en vertelden over zijn leven. Muiderberger Harry Mock vertelde over hun vriendschap, het gezamelijk sporten, en hun gekibbel waar hun vriendschap sterk genoeg voor bleek. Zijn vrouw Betty vulde dit aan. De toespraak van partijgenoot Hette Zijlstra was politiek getint.
Na de plechtigheid volgden belangstellenden de kist naar de begraafplaats.
En weer naar Stadscafé Gieling, waar de familie werd gecondoleerd.