terug naar het overzicht

De Sportvelden

De Hockeyclub heeft dringend behoefte aan uitbreiding, SC Muiden laat zich wegsturen van de huidige locatie,
en de gemeente moet het maar oplossen.

inhoud:25 september 2016

SC Muiden neemt nieuw veld in gebruik

Op 17 september 2016 heeft SC Muiden hun nieuwe veld op de Bredius in gebruik genomen. Een aanwonende mailde ons deze foto.2 juli 2016

Voorstanders meer sport op Bredius vangen bot bij Raad van State

Vlaanderen, van Wees en Metze niet ontvankelijk

Op woensdag 29 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die Erik Pieter Vlaanderen en Han van Wees samen met Ben Metze hadden aangespannen om nog meer sportfaciliteiten te krijgen op de Brediusdriehoek.

Zij werden allen niet ontvankelijk verklaard. Erik Pieter Vlaanderen procedeerde als persoon én namens zijn Stichting Muiden-Muiderberg. Als persoon is Erik Pieter niet ontvankelijk omdat zijn woning kilometers van de Bredius afligt. De Stichting is evenmin ontvankelijk, en dat in tegenstelling tot een eerder beroep tegen de aanleg van de hockeyvelden. De gemeenteraad (verweerder) wijst er op dat Erik Pieter tot 1 januari 2016 zelf raadslid is geweest in de voormalige gemeente Muiden en dat hij thans, na installatie op 4 januari 2016, raadslid is in de gemeente Gooise Meren. Volgens de gemeenteraad gaat het niet aan dat hij in gevallen waarin hij zich niet kan vinden in de besluitvorming van de gemeenteraad als geheel, via de stichting in rechterlijke procedures alsnog zijn gelijk probeert te halen. Naar de mening van de gemeenteraad doet zich ook een relevant verschil voor met de zaak waarin op 4 november 2015 uitspraak is gedaan, in die zin dat de stichting in die zaak opkwam voor het behoud van in ecologisch opzicht waardevol landschap en in de onderhavige zaak niet. De Raad van State blijkt gevoelig voor dit argument.

Ben Metze woont wél voldoende dichtbij om als belanghebbende te worden beschouwd, Han van Wees niet. Maar deze appellanten komen nu juist niet voor hun persoonlijke belang op, maar voor dat van SC Muiden, de sportclub die immers nóg meer velden wenst. Er wordt opgemerkt dat SC Muiden zelf niet in beroep is gekomen tegen het besluit tot vaststelling van het plan. Bovendien voorziet het plan in de mogelijkheid meerdere velden ( 4 of 5) aan te leggen, indien de gemeenteraad (waaronder Erik Pieter Vlaanderen en Han van Wees) daartoe besluit. Daarom faalt het betoog van beide appellanten.

Kort samengevat: alle appellanten werden niet-ontvankelijk verklaard. Als doekje voor het bloeden krijgen zij wél het betaalde griffierecht terug, en is er voor het betalen van proceskosten geen aanleiding.

Download hier de uitspraak voor meer details.


16 juni 2016

SC Muiden zoekt leden

Nu SC Muiden na een jaar wachten op de Bredius kan gaan spelen, kunnen zij goed wat leden gebruiken om die velden te vullen. Dat is des te opmerkelijker omdat SC Muiden zich erover beklaagde dat de twee of drie geplande velden te weinig zouden zijn. Ze hebben dat zelfs voor de rechter gebracht - zie het volgende artikel.
Enfin, als u wilt voetballen kunt u zich - junior of senior, man of vrouw - aanmelden bij Jaap Zeeman (0294-261286) of Ben Oevermans (06-28058421), of per e-mail ledenadministratie@scmuiden.nl. SC Muiden heeft een "flyer" met die strekking huis-aan-huis in Muiden verspreid.


25 april 2016

De Bredius bij de Raad van State

Niemand heeft een zaak

Erik Pieter Vlaanderen, Ben Metze en Han van Wees vragen vernietiging van het bestemmingsplan voor de Bredius. Volgens de appellanten moet de Bredius in zijn geheel sportbestemming krijgen. Een groot hotel, of grote woningen, zoals in het bestemmingsplan passen er dan niet. Of de appellanten ontvankelijk zijn is onduidelijk, het gaat om een Stichting van Erik Pieter Vlaanderen, die opkomt voor het leefklimaat in Muiden, waarbij het onduidelijk is of sportbeoefening op de Bredius een direct belang is van de Stichting, en de heren Van Wees en Metze, die hun bijzonder persoonlijk belang niet duidelijk wisten te maken. Zij willen meer dan de twee of drie velden die nu geplant zijn. De Staatsraden vroegen zich af waarom SC Muiden niet zelf in beroep was gegaan. Uit het antwoord van Ben Metzer en Han van Wees werd duidelijk dat, vriendelijk geformuleerd, daartoe de organisatie binnen SC Muiden ontbreekt. Er zou ook een afspraak gemaakt zijn tussen de gemeente Muiden en SC Muiden dat de sportclub zou afzien van een beroep.
Voorspelling: ze worden allen niet ontvankelijk verklaard.

Maar er is meer: Van Wees en Vlaanderen zijn raadslid in Gooise Meren. Zij lieten weten dat de Raad ook nog wel eens wil nadenken over dit bestemmingsplan.
Voorspelling: de Raad van State vernietigt het bestemmingplan niet, maar nodigt de gemeenteraad van Gooise Meren uit om er nog eens naar te kijken. Niemand heeft een zaak. Zie ook het volgende artikel, waar het ging om een voorlopige voorziening is deze zaak.


20 februari 2016

Succesje voor Erik Pieter Vlaanderen

Uitstel en heroverweging plannen Bredius

Erik Pieter Vlaanderen boekte een succesje tijdens de zitting van de Raad van State waar zijn beroepsschrift tegen de plannen van de gemeente om op de Brediusdriehoek een groot hotel en 50 huizen te bouwen, behandeld werd. Erik Pieter Vlaanderen wil daarvoor in de plaats een uitbreiding van sportfaciliteiten en een brede school. Hij heeft naast zijn beroepsschrift ook een schorsingsverzoek ingediend bij de Raad van State. De gemeente stelde dat zo'n schorsing helemaal niet nodig was omdat de zaak geen spoedeisend karakter heeft; er zou toch niet binnenkort gebouwd gaan worden. “Mag ik dat dan even zwart op wit” riposteerde Erik Pieter, “want als binnenkort een ontwikkelaar komt die de plannen gezien heeft, en wil gaan bouwen, dan zal de gemeente wel moeten, of een schadeclaim incasseren”. Tegen dit argument was de gemeente niet opgewassen, en ging ermee akkoord dat de eis van Erik Pieter in het proces-verbaal wordt opgenomen.
De gemeente wacht de uitspraak van de Raad van State nu af, en stelt de bouwplannen tot dan uit.


Wordt de Brediusdriehoek de Gooise Bermudadriehoek waar gemeentelijke plannetjes in verdwijnen?
Cartoon uit de Gooi- en Eemlander (Frank Muntjewerf)


4 november 2015

Raad van State vernietigt bestemmingsplan tweede hockeyveld.

De Raad van State heeft op woensdag 4 november 2015 uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan voor de aanleg van het tweede hockeyveld nabij Kocherbos. De Raad van State heeft het besluit genomen om het bestemmingsplan, zoals op 19, december 2013 is vastgesteld door de raad, te vernietigen.

Het college betreurt de uitspraak van de Raad van State. Volgens het college lag er een urgentie om de aanleg van een tweede hockeyveld mogelijk te maken. Volgens de Raad van State is deze urgentie er niet. Er is geen grond voor het oordeel van de Gemeenteraad dat er binnen tien jaar behoefte zou zijn aan een tweede hockeyveld.

Voor de hockeyclub betekent deze uitspraak dat zij op dit moment geen zicht heeft op een tweede hockeyveld. Deze uitspraak is een overwinning voor de vele tegenstanders van het tweede hockeyveld op de voorgenomen locatie, waaronder de Stichtingen Groen Muiderberg en de Stichting Hart voor Muiderberg, de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de Vechtplassencommissie, en vele particulieren, waaronder het raadslid Erik Pieter Vlaanderen.

Het college laat weten dat in de totstandkoming van het bestemmingsplan alle stappen doorlopen zijn die nodig waren en alle (wettelijke) overlegpartners betrokken zijn geweest en om advies zijn gevraagd en zijn alle onderzoeken verricht die verplicht zijn. Er is onder meer uitgegaan van de interpretatie van de provincie op de provinciale regelgeving, waarbij het advies positief was.

De Raad van State oordeelt anders over deze provinciale regelgeving.

Na nadere bestudering van de uitspraak zal het college zich beraden over de gevolgen van deze uitspraak voor het hockeydossier.


1 november 2015

Han van Wees reageert: 'weldegelijk contract”

Op facebook reageert de heer Van Wees op onze artikelen over SC Muiden:
“Wat op muiden info staat klopt van geen kant als je iets beweert dan moet je zelf met bewijzen komen zij hebben die niet sc muiden heeft op verzoek van Winnubst het huur contract overhandigd omdat de gemeente het contract niet meer terug kon vinden”.
Wij nodigen de heer Van Wees uit het contract of een kopie daarvan te tonen: scannen en mailen. Wij hebben zelf inderdaad geen bewijs dat een contract niet bestaat, juist omdat het niet bestaat. Zolang de heer Van Wees niet in staat is dat contract te tonen, moeten we wel aannemen dat het gewoon niet bestaat.

15 november 2015
Het contract duikt op
We hebben nu inderdaad een kopie van een huurcontract uit 1988. Waarschijnlijk is dat het contract wat de heer Van Wees bedoelt. Dit contract is echter voorwaardelijk, namelijk onder de voorwaarde dat de gemeente de gronden van de Kruitfabriek kon huren. Daarvoor is een huurcontract tussen de gemeente en de Kruitfabriek nodig. Dat was wel de bedoeling, maar is volgens onze informatie nooit gebeurd. Dat laat onverlet dat desondanks de gemeente en SCM waarschijnlijk deze overeenkomst hebben uitgevoerd. En dat de Kruitfabriek dat wel goed vond. De huurovereenkomst is echter 27 jaar oud, en mogelijk vervangen is door een actuelere overeenkomst, die dan gebruiksovereenkomst zal heten. Muideninfo beschikt alléén over de eerste en laatste bladzijde van de vijf bladzijden tellende huurovereenkomst. Een bewijs dat de gemeente, met name tussen 2006 en 2011, enige gebruiks- of huurovereenkomst opgezegd zou hebben, ontbreekt.


26 oktober 2015

Bredius en de WVG

Op Facebook wordt beweerd dat de gemeente destijds de Bredius-gronden eenvoudig voor een zacht prijsje kon kopen. Er zat namelijk WVG op die gronden: Wet Voorkeursrecht Gemeente, wat betekent dat áls de gronden verkocht worden, de gemeente het eerste recht van koop heeft, tegen een marktconforme prijs. Waarom heeft de gemeente Muiden dat recht niet gebruikt?

In 2006 sprak de Provincie met de projectontwikkelaars die grond in de Bloemendaler hadden gekocht af, dat de resterende grond, waaronder de Bredius-gronden, zou worden verworven door de Provincie om dat later weer uit te geven aan de projectontwikkelaars. De bedoeling was prijsopdrijving te voorkomen en de Provincie extra sturingskracht te geven. De Provincie sprak toen met Muiden en Weesp af dat deze gemeenten een WVG op alle gronden in het plangebied Bloemendalerpolder, dus ook op de Brediusdriehoek zouden vestigen. Dat ging veel sneller dan wanneer de Provincie een voorkeursrecht zou vestigen. En zo geschiedde. Ontwikkelaar AM kocht in 2007 de Bredius-gronden en bracht ze bij de Provincie in. Muiden hield zich aan de afspraak.

Muiden had destijds geen mogelijkheid de Brediusdriehoek (die maar ongeveer éénvijfde van de Brediusgronden uitmaakt) afzonderlijk te kopen omdat de Brediusdriehoek deel uitmaakte van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. In deze ontwikkeling was de Brediusdriehoek voorbestemd groen te blijven, om aan de eis om de Bloemendalerpolder voor 2/3 groen te houden te voldoen.
Bovendien was toen het streven SC Muiden gewoon te laten doorsporten op hun toenmalige locatie, en had de Provincie toegezegd dat op de plaats van RCM (de Sporthal in de Bloemendalerpolder) sportvelden aangelegd zouden worden, waar zo nodig SC Muiden naar toe zou kunnen.

Van die toezegging kwam niets terecht, omdat de projectontwikkelaars geen geld overhielden voor een dergelijke bovenwijkse voorziening. Toen dat duidelijk werd, en ook duidelijk werd dat SC Muiden op termijn tóch hun velden moesten opgeven, stemde de Provincie in met een locatie in Muiden-Oost, maar dat heeft u al gelezen.

Intussen had de Provincie de Bredius-gronden doorverkocht aan Rijkswaterstaat, omdat daar de A1 aangelegd zou worden. Rijkswaterstaat kreeg daarbij de Brediusdriehoek (ca. 9 ha.) geleverd als dure bouwgrond voor 100 woningen. Omdat de projectontwikkelaars maar bleven klagen dat er meer huizen moesten komen om uit de kosten te komen, moest ook de Brediusdriehoek eraan geloven. Na het vertrek van Ton Hooijmaijers veranderde de Provincie van gedachte en werd de Brediusdriehoek weer groen. Rijkswaterstaat zat nu met een stuk grond in zijn maag waar ze eigenlijk niets mee konden. Maar Rijkswaterstaat had daar wél 7 miljoen voor betaald.

Pas daarna verlangde de gemeente Muiden dat de Bredius-gronden gedeeltelijk een sportbestemming zouden krijgen, en begonnen de onderhandelingen met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wilde natuurlijk het onderste uit de kan, en eiste een voor hun profijtelijke bestemming. Dat deze onderhandelingen nog lopen, terwijl het bestemmingsplan voor de Brediusdriehoek door de raad al is vastgesteld, en er zand gestort is op een terrein dat nog geen eigendom is van de gemeente, dat weet u al.


24 oktober 2015

De feiten over de Voetbalvelden

of: Je moet niet alles geloven wat je op facebook leest

Laten we vooropstellen dat, als Muideninfo al een standpunt inneemt, dat natuurlijk is dat onze voetbalclub schandelijk behandeld is, en verdient te mogen voortbestaan. Maar er wordt de laatste jaren politiek en zakelijk misbruik gemaakt van hun kwetsbare positie. Muideninfo wil de feiten eens op een rijtje zetten. Die mag u dan beoordelen, en uw eigen conclusies trekken. Als u kunt bewijzen dat het anders ligt, ziet Muideninfo graag uw bewijsmateriaal tegemoet.

In het verleden gaf de grondeigenaar KNSF de voetbalvelden "om niet", dus kosteloos, in bruikleen aan de gemeente Muiden, die de sportvelden weer "om niet" in gebruik gaf aan SC Muiden. Deze situatie was al decennia oud, sinds het begin van de vijftiger jaren. Toen de Kruitfabriek nog eigenaar was, was het onderhoud en gebruik van de velden door een sportclub ook voor de Kruitfabriek niet zo'n gek idee. Want de velden lagen naast de opslag van honderden tonnen brandbaar (niet ontplofbaar) materiaal, en een andere bestemming dan een recreatieve (of natuur) was eigenlijk niet mogelijk.

Die situatie veranderde toen de Kruitfabriek in 2004 ontmanteld was, en het brandbare materiaal verwijderd werd. De grondeigenaar wilde graag op de plaats van de sportvelden woningen bouwen. Het streekplan (uit 1998) liet dat echter niet toe, en in een structuurvisie, in 2001 gemaakt door bureau Zantvoort, en nota bene betaald door KNSF liggen de sportvelden gewoon nog op hun plaats:


Het was toen de bedoeling om rond de sportvelden 13,4 hectare woningen te bouwen, en 10 hectare "groene" bedrijvigheid.

Uit het streekplan:
Maximaal 10 ha bruto worden ingericht als bedrijventerrein en maximaal 13,4 ha voor woningbouw, infrastructuur en bedrijven in het groen. Van het gedeelte bedrijven in het groen moet ca. 50% openbaar toegankelijk groen zijn. De sportvelden ten westen van Muiden (4ha) kunnen onderdeel zijn van deze 13,4 ha. Als de 13,4 ha buiten de sportvelden gezocht worden, mogen de sportvelden binnen de streekplanperiode niet bebouwd worden;
Uit het rapport Zandvoort:
De KNSF stelt zich op het standpunt dat behoudens de 10 ha bedrijventerrein, 13,4 ha woningbouw, infrastructuur en bedrijven in het groen en 4 ha sportterrein de rest van het KNSF-terrein (60 ha) integraal beschouwd wordt als bos-/recreatiegebied, en dat de 13,4 ha grotendeel zal worden bestemd tot woongebied.

Opmerkelijk is dat de handige zakenman KNSF-baas Visser het echter van de Rijksoverheid en de Provincie gedaan kreeg dat wanneer hij de sluiting van de Kruitfabriek zou bekostigen, dat dan deze kosten opgebracht zouden worden uit additionele (dus bovenop deze cijfers) woningbouw en kantorenbouw.
In opdracht van de Provincie opgestelde rapporten toonden aan dat het additionele volume dusdanig gering was dat daarvoor de voetbalvelden beslist niet hoeven te wijken. Echter, deze rapporten werden door corrupte bestuurders verdonkeremaand, of zeer slecht gelezen.
(Meer weten? Lees "de echte kosten bedrijfsbeëindiging KNSF")

Periode 2006 - 2010
In maart 2006 wonnen het VIB en de PvdA de verkiezingen in Muiden. Het VIB en de PvdA kwamen tot dezelfde conclusies als de verdonkeremaande rapporten. Zij hadden en hebben het standpunt dat 500-600 woningen in totaal voldoende voor de KNSF is om uit de kosten te komen, en de voetbalvelden dus niet hoeven te wijken. Het CDA, D66 en het grootste deel van de VVD liet echter zijn oortjes hangen naar de KNSF, geleid door de charismatische heer Visser.

Op medewerking van het toenmalige college, bestaande uit PvdA en VIB, waarbij wethouder Winnubst de portefeuille Ruimtelijke Ordening behartigde, kon Visser niet echt rekenen. Er waren door het vorige college (VVD, CDA en D66) afspraken gemaakt met KNSF. Het college achtte zich weliswaar daaraan gebonden, maar niets meer. De reikwijdte van die afspraken werd door de rechter onderzocht. Er ontstond een impasse.

De KNSF wilde weldegelijk bouwen op de voetbalvelden, en daarvoor meer grip op de situatie krijgen. Omdat de KNSF niet rekende op de medewerking van het college, tapte meneer Visser uit een ander vaatje: doel was controle te krijgen over de club zelf. Daartoe sponsorde hij vanaf februari 2007 de voetbalclub met een aanzienlijk bedrag:

vlnr: Ben Metze (Bestuur SCM), Ferry Holzhaus (Directeur KNSF-Vastgoed), Dirk Jan Methorst (Bestuur SCM en Raadslid CDA), Hans Thesingh (Bestuur SCM en later Raadslid VVD).
Raadslid Methorst ontving van Ferry Holzhaus op 1 februari 2010 een kwart miljoen euro voor aandelen in zijn nu failliete onderneming "Forline".

Tegelijkertijd verborg de KNSF haar ware bedoelingen, sterker nog, zij beloofde dat de velden op hun plaats konden blijven, of, als het niet anders kon, zij ervoor zou zorgen dat er in de buurt gevoetbald kon worden:

screenshot van de KNSF-website in juli 2010.


Daarna begon de druk van KNSF op de club om ruimte te maken voor woningbouw.
Het is belangrijk te bedenken dat er géén huurcontract bestond, alleen maar een gebruikersovereenkomst met de gemeente.
Na tientallen jaren gebruik, stond de gebruiker SC Muiden op basis van verworven rechten, gewoonterecht dus, sterk. Als er geen contract is, is de wet altijd in het voordeel van de gebruiker/huurder. Anders had de verhuurder (KNSF) maar voor een contract moeten zorgen. En een contract wat er niet is, kan zelfs wethouder Winnubst niet opzeggen.
Wethouder Winnubst heeft evenmin de gebruikersovereenkomst opgezegd. Wat hem betrof, kon SC Muiden gewoon door voetballen op de velden, eventueel totdat een andere locatie gebruiksgereed was.

Fred Winnubst had daarvoor de provincie in 2010 zover dat ze wilden meewerken aan een sportlocatie achter Mariahoeve. Na een keiharde confrontatie tussen Erik Pieter Vlaanderen (voorstander Bredius-driehoek) en gedeputeerde Bart Heller liet de Provincie de locatiekeuze aan de gemeente Muiden over. Tegen het advies van Winnubst in heeft SC Muiden het plan achter Mariahoeve afgewezen, en gekozen voor een eigen accommodatie op de Brediusdriehoek.

Na de verkiezingen in november 2010 heeft Winnubst als wethouder niets meer te maken met de KNSF of de voetbalvelden.
De VVD werd toen de grootste partij. In februari 2011 kreeg VVD-wethouder Henny Timmerman Sport en werd VVD-wethouder Vera van Etten verantwoordelijk voor zowel financiën als het dossier KNSF (zie hier). Omdat Van Etten niet in staat bleek een sluitende begroting te produceren, nam wethouder Winnubst de verantwoordelijkheid voor financiën van haar over. Zijn begroting haalde het in de raadsvergadering september 2011 met vlag en wimpel, maar desondanks kwam er tijdens dezelfde vergadering een motie van wantrouwen tegen wethouder Winnubst.
Omdat deze ongemotiveerd was legde Fred deze naast zich neer.
In november 2011 viel toch het doek voor de wethouder, CDA en D66 slaagden er met hulp van VVD dissident Ben Hagens in Fred Winnubst te ontslaan. Daarmee was onder leiding van Methorst en Hagens het college gezuiverd van meneer Visser onwelgevallige, capabele politici .

Henny Timmerman en Vera van Etten namen alle portefeuilles over, werden te licht bevonden, en de positie van Vera werd in december 2011 onhoudbaar toen zij op eigen initiatief de Volkstuinen verkwanselde, en vertrok. Henny bleef aan.

De weg vrij voor de KNSF
Na een informatieperiode werd in januari 2012 een vers college ingevlogen. Het ontbrak deze heren - Rob Meerhof en Wimar Jaeger - zowel aan historische kennis als binding met Muiden. Maar ontbrak hun niet aan ambitie om het klaren van het klusje "KNSF-dossier" aan hun CV toe te voegen. Daarmee was de weg vrij voor de KNSF.

De KNSF bood de voetbalclub naar verluid 220.000 euro als zij per direct zou willen op krassen, ter compensatie van het verlies van hun kantine. De voetbalclub sloeg dit af, om één jaartje langer gebruik van de velden te kunnen maken.

Daarna begon het getouwtrek. Rijkswaterstaat werd eigenaar van de Bredius-driehoek, met de bedoeling dit met woningbouw te gelde te maken. Uiteindelijk komt hier een enorm hotel en vijftig woningen. De gemeente mag dan de rest van de Bredius-driehoek kopen voor een nog niet overeengekomen bedrag, om sportvelden aan te leggen. Er werden dure onderzoeken gedaan naar onmogelijke locaties, SC Muiden werd door de gemeente belazerd met de halve toezegging van een veld op de locatie van Recreatie Centrum Muiden. Al met al is het budget voor de sportvelden op de Bredius al aardig geslonken.

Enfin, u kunt het in de onderstaande artikelen nog eens nalezen.

En uw conclusies trekken.


16 oktober 2015

Raad stelt bestemmingsplan Bredius vast en besluit tot aanleg trainingsveldje

Moet Muiden wel blij zijn met dit geschenk?

Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Bredius vastgesteld. En daarnaast besloten tot de aanleg van een trainingsfaciliteit in Mariahoeve. De kosten lopen echter zeer uit de klauw, en het staat nu al vast dat de één miljoen euro die “de Krijgman” heeft toegezegd voor de verplaatsing van SC Muiden ontoereikend is. Bovendien is er het risico dat de eigenaar van de Brediusgronden, Rijkswaterstaat of, in casu, het ROVB (Rijks Vastgoed en Ontwikkelings Bedrijf) de gronden helemaal niet wil overdragen. De koop van de gronden voor de sportvelden is namelijk helemaal niet in kannen en kruiken.

Laten we met het tweede beginnen:
Gemeente en Rijk zouden het eens zijn over de aankoop van de gronden voor sportvelden. Een aantal onderdelen van deze overeenkomst moet nog nader uitgewerkt worden. Het betreft hier ondermeer de betalingscondities voor de koop van de 2,5 ha en het derde veld en de leveringsdata. Daar wringt nu juist de schoen. Het Rijk bedingt voor deze 2,5 tot 3,5 hectare een “agrarische prijs”. Hoeveel dat is, is onduidelijk. Dat kan gaan om 4 euro/m2 of 8 euro/m2, dus ergens tussen € 100.000 en € 280.000, een verschilletje van € 180.000. Omdat de gemeente nu al zand stort op gronden die het eigendom zijn van het Rijk, zal het Rijk er wel voor kiezen om het onderste uit de kan te halen. Maar er is meer:

Het Rijk is alleen maar bereid tot het verkopen van de gronden voor een schappelijke prijs, indien er een megalomaan hotel en 50 woningen gebouwd kunnen worden. Het Rijk betaalde immers eerder 7 miljoen euro voor deze grond, en is geen Gekke Henkie. En de razend intelligente meneer Visser is evenmin Gekke Henkie.

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk vaststaat, en het hotel en woningen gebouwd gaan worden, zal deze “Krijgman” bedenken dat deze ontwikkeling concurreert met zijn eigen plannen, en met een planschade claim komen. De gemeente, die het besluit heeft genomen, is dan schadeplichtig. Normaal wordt in een koopovereenkomst geregeld dat deze claim door de ontwikkelaar wordt overgenomen.
Maar dat is nu niet geregeld, en, nogmaals, het ROVB is geen Gekke Henkie. Met andere woorden: het is allerminst zeker dat er een koopovereenkomst komt met voor Muiden aanvaardbare risico's.

Erik Pieter Vlaanderen (VVD) eiste dan ook een waterdichte koopovereenkomst. Nico Kooij (D66) wist heel zeker dat er aanzienlijke risico's waren, maar deze heren stemden toch voor het voorstel om het bestemmingsplan nu al vast te stellen.

Twee raadsleden wilden de onderhandelingspositie van de gemeente versterken door nog even de koopovereenkomst af te wachten. Fred Winnubst en Jan Hylkema (beiden PvdA) stemden daarom tegen de vaststelling op deze raadsvergadering, maar niet tegen de plannen op zich. Erik Pieter Vlaanderen en Nico Kooij stemden, tegen beter weten in, voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Alle overige raadsleden waren alleen maar “blij” met de strop waar Muiden zijn nek is steekt, ook Charles Wiss (PvdA) stemde voor.

Trainingsveldje
De meeste raadsleden zagen wel in dat de trainingsfaciliteit in Mariahoeve aanleiding kan geven tot overlast in de buurt, maar wilden wel aannemen dat dit wel mee zou vallen. Wethouder Boland zei daarover: “Er zijn door de bewoners wel steekhoudende argumenten gebruikt, maar wij waren in staat deze te weerleggen”

Die overlast betreft ook parkeeroverlast, waarvan Arie Mastenbroek (CDA) zei dat die wel mee zou vallen omdat het veldje naast de parkeergelegenheid P2 ligt, en Muiders daar met hun parkeervergunning gratis mogen parkeren. Arie vergist zich, lees de tekst op de achterkant van uw vergunning maar eens!

De meeste raadsleden hadden er ook geen moeite mee om in totaal 155.000 euro uit te geven om SC Muiden voor een paar maanden, tot mei 2016, wanneer de velden op de Bredius in gebruik genomen worden, een eigen stekkie te geven. Die 155.000 euro gaan immers af van dat miljoen, bestemd voor de verplaatsing van de sportvelden. Een sigaar uit eigen doos!

Een voor de handliggende oplossing, spelen en trainen op het terrein van SC Muiderberg, nota bene gemeentelijk eigendom, was volgens wethouder Boland “geen optie”. Erik Pieter Vlaanderen betreurde deze opstelling van SC Muiden; hun halsstarrige weigering kost de gemeenschap bakken met geld, “money down the drain”.

Wethouder Boland wist te voorspellen dat de voetbalvelden helemaal niet aangelegd kunnen worden binnen het afgesproken budget.
Van het budget van één miljoen is nu al in het slechtste geval uitgegeven:
 • 305.000 euro voor bovenwijkse voorzieningen en plankosten (het Rijk neemt de overige 1.240.000 euro voor haar rekening).
 • 155.000 euro voorbereidingskosten en inrichtingskosten voor de trainingsfaciliteit.
 • 280.000 euro grondaankoop.
Bij elkaar 740.000 euro, en omdat ook nog eens de kosten van de zandophoging erg tegenvallen, blijft er niets over voor de aanleg van de velden.
De kosten gaan dan richting 2 miljoen, vermoedelijk een reden voor de gemeente Gooise Meren de plannen af te blazen.

Om SC Muiden daarvoor te behoeden, stemden Fred Winnubst en Charles Wiss (beiden PvdA) tegen de toekenning van het budget voor de trainingsfaciliteit.
Jan Hylkema (PvdA) had het minder goed voor met onze voetbalclub, evenals de rest van de raad.


15 oktober 2015

“Trainingsvoorziening” SC Muiden kost 155.000 euro

Vanavond stelt het college aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de realisering van de tijdelijke trainingsvoorziening voor SC Muiden aan de Mariahoeveweg en de overige voorbereidings- en uitvoeringskosten tot een bedrag van € 155.000,--.

Dat bedrag is als volgt opgebouwd:
De kosten van de investering worden geraamd op een bedrag van maximaal ongeveer € 100.000,--. Deze kosten hebben betrekking op de benodigde investeringen voor het realiseren van een tijdelijke trainingsvoorziening nabij de Mariahoeveweg. Het gaat om een begroting die exclusief zelfwerkzaamheid en inclusief btw neer komt op € 86.500,--. Daarbij komen dan nog de kosten voor een tijdelijk onderkomen van € 10.000,-- en de toiletten van € 2.400,--.
Verder moet rekening worden gehouden met de huurkosten voor de trainingsaccommodatie bij FC Weesp tot 15 november tegen een vergoeding van € 9.000,-- en het huren van wedstrijdvelden tot het einde van de competitie 2015/2016 voor een bedrag van € 5.000,--.
Tot op heden is er voor totaal € 42.000,-- aan voorbereidende werkzaamheden toegerekend aan het project.
De totale kosten kunnen voorlopig worden berekend op 155.000,--

Als de raad niet instemt met de tijdelijke voorziening dan betekent dit niet dat er geen sprake meer is van gemaakte en nog te maken kosten. De kosten die tot nu toe zijn gemaakt (€ 42.000,--) blijven overeind en daarbij moet rekening worden gehouden met een bedrag van zeker € 60.000,-- voor het huren van velden elders voor zowel training als wedstrijden. Geen tijdelijke accommodatie aan de Mariahoeveweg betekent altijd nog een investering van € 102.000,--, aldus het college.

Deze kosten worden doorbelast naar de definitieve accommodatie voor SC Muiden op de Bredius. Daar wordt het budget dus nog krapper dan het al was. Er is in de raad ook kritiek op de uitvoering van het trainingsveldje: de kunststofmat (kunstgras) die op het bestaande asfalt gelegd zou worden zou al snel met regenwater doordrenkt raken.

Met SC Muiden wil het college nog afspraken maken over een bijdrage in de kosten. Zij realiseren zich daarbij dat de mogelijkheden beperkt zijn nu het vergaren van eigen inkomsten beperkt blijft tot de contributies en de vereniging ook nog kosten moet maken voor trainers.
Met andere woorden: van een kikker kun je geen veren plukken.

Download hier het volledige raadsvoorstel.13 oktober 2015

Bredius in de Gemeenteraad

Provincie hekelt Bredius plannen, Gemeente reageert op zienswijzen, Erik Pieter Vlaanderen verwijst het plan naar prullenbak

Gedeputeerde Staten (GS) heeft de gemeente Muiden aandachtspunten meegegeven voor de verdere ontwikkeling van de Brediusgronden.
De gemeente wil daar sportvoorzieningen, maximaal 50 woningen, een hotel en groen mogelijk maken. De gemeente had hiervoor een plan ingediend bij de Provincie. De Provincie heeft bekeken of dit plan voldoet aan de Provinciale eisen.
De Brediusgronden liggen buiten bestaand bebouwd gebied, maar zijn in de Provinciale Structuurvisie aangewezen als transformatiegebied. Dat betekent dat nieuwe verstedelijking toegestaan is. Wel moet het plan voldoen aan de regels die in de Structuurvisie staan. Zo moet het plan voldoen aan ruimtelijke kwaliteitseisen. GS hebben het plan voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) en nemen het advies van de ARO over.
En daar wringt de schoen: Het hotel lijkt een te massieve ontwikkeling op de plek waar je het historische en kleinschalige Muiden binnenkomt.
In reactie tot het plan van Muiden drongen GS er in april bij Muiden op aan goed te kijken naar de ruimtelijke inpassing. Dat is gebeurd, maar er is volgens de Provincie (te) weinig veranderd. Het plan was nog steeds in strijd met de Provinciale regels. Ook de aansluiting op de Maxisweg deugt niet, want deze is in strijd met afspraken die gemaakt zijn voor natuurcompensatie. Deze bestaat uit een “Waterlandtak”, die na verlegging van de A1, zal worden aangelegd door Rijkswaterstaat als compensatie voor het verlies van natuurgebieden door de aanpassingen aan de snelweg. De Waterlandtak is een natuurgebied dat fungeert als een belangrijke schakel van een robuuste ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer en het IJmeer. Het Brediusterrein grenst aan de Waterlandtak. GS geven de gemeente mee dat de ontsluiting van het Brediusterrein geen invloed mag hebben op de Waterlandtak.
Nu de gemeente niet wenst te voldoen aan de eisen van de Provincie, heeft de Provincie als eerste stap op 8 augustus jongstleden een zienswijze ingediend wegens de strijdigheid met Provinciale regels. Daarop heeft de gemeente het bestemmingsplan lichtelijk aangepast. Dat ziet er nu zo uit:


In de gemengde bestemming komen een hotel, vijftig woningen en parkeerruimte.


Zienswijzen
De Provincie was niet de enige die een zienswijze indiende. Er zijn in totaal 14 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen. De reclamanten hebben bezwaar tegen de hoogte en omvang van het hotel – dat is 22 meter hoog en 15.000 m2 groot, en de gemeente vindt dat, ook bij nader inzien, zeker niet te massaal. Met als voornaamste argument dat dat nodig is om de sportvelden te financieren.
Ook is het opmerkelijk dat “de sportvelden moeten verdwijnen om de winstgevendheid van “de Krijgman” te vergroten.” Daar stelt de gemeente tegenover dat dat nu eenmaal afgesproken is.
Bestuurders van SC Muiden stellen ook dat zij het hotel te groot vinden. Dat was niet hun bedoeling, nu gaat de meeste ruimte naar andere bestemmingen dan sport.
Een aanwonende is bang voor waardevermindering van zijn woning, en vermindering van zijn woongenot door overlast. Geen wonder, want zijn erf ligt op 50 meter van de sportvelden. De gemeente wuift dat bezwaar weg, en stelt dat die 50 meter nu juist een groene bufferzone vormt.
Er zijn meer inwoners die helemaal niet akkoord zijn met deze plannen, ze als een aantasting van het landschap beoordelen, en niet passend bij Muiden.

Erik Pieter Vlaanderen verwijst het plan naar prullenbak: Geen woningbouw, maar groen en recreatie
Erik Pieter wil het terrein uitsluitend bestemmen voor een school en sportvoorzieningen, ook de hockey. Hij gaat ervan uit dat voor een school een kavel nodig is van minimaal 4.000 m2, voor een sporthal die in de ochtenden gebruikt kan worden door scholen en in de middagen en avonden voor alle indoorsporten, een terrein van 3.000 a 4.000 m2 noodzakelijk is. Ook wenst hij minimaal 5 sportvelden van een zodanige maat dat nog ingevuld kan worden of het een kunstgras hockeyveld, voetbalveld of tennisveld wordt.

Erik Pieter Vlaanderen wil helemaal geen hotel en woningen. Door van de twee hectare die hiervoor gereserveerd zijn de bestemming niet vast te leggen houdt de gemeente alle mogelijkheid open. Er kan zich dan later een koper aandienen, de grond blijft voorlopig in eigendom van Rijkswaterstaat. De overige zeven hectare dienen een bestemming te krijgen als groen en recreatie, inclusief sportvoorzieningen. Erik Pieter vindt dat de gemeente (al of niet met steun van de provincie) deze zeven hectare moet kopen en dit financiert met een geldlening met 2% rente. Dan is de budgettair jaarlast minder dan € 100.000,-. “Daarvoor moet vast wel ruimte zijn te vinden in de begroting van Gooise Meren”, vindt Vlaanderen.

De gemeente is niet van plan hier op in te gaan.

De plannen voor de Bredius worden op donderdag 15 oktober in de gemeenteraad behandeld.
Dan wordt ook het beschikbaar stellen van een krediet voor een tijdelijke voorziening voor SC Muiden aan de Mariahoeve besproken.
Het plan is om het aanwezige asfaltterrein aan de Mariahoeveweg te voorzien van een kunstgras-bekleding. Wat dat kost, weten we nu wel.


2 september 2015

SC Muiden niet naar locatie RCM

Inderdaad: De Aap Komt Uit De Mouw Met Een Dode Mus

Toen de gemeente meldde dat SC Muiden een tijdelijk onderkomen zou vinden op de locatie van het RCM, lag het al voor de hand dat SC Muiden met een dode mus werd blij gemaakt. En inderdaad: De Provincie Noord-Holland wil niet meewerken aan een verhuizing van SC Muiden naar de locatie van de gesloopte sporthal RCM aan de Weesperweg. En om het nog eens erger te maken: de gemeente Weesp is verrast door het plan, kennelijk heeft er geen enkel overleg plaatsgevonden met de gemeente op wiens grondgebied er vanaf 1 januari 2016 gevoetbald zou gaan worden, en dus uiteindelijk beslist of dat wel doorgaat. Ze wisten van niets!

Weesp: "Verrast", Provincie: "Geen sprake van!"
"De plannen over de beoogde oplossing van SC Muiden en de intentieovereenkomst hebben ons recent pas bereikt. De gemeente Weesp is geen eigenaar van de grond en dus formeel geen partij in deze. Het college reageert wel verrast op deze plannen, want wij weten dat de provincie Noord-Holland al afspraken heeft met marktpartijen over de bestemming van deze grond.", aldus een woordvoerder van de gemeente Weesp.
Dat laatste bevestigt de provincie ook. Daarom kan er ook geen sprake van zijn dat de voetbal naar deze plek verhuist. De ruimte is al beloofd aan iemand anders. De bouw van de nieuwbouwwijk Bloemendalerpolder is al vastgelegd in strakke tijdschema's en daarvan afwijken, daar zit niemand op te wachten.

Muider PvdA zag het wel aankomen
De Muider PvdA was vanaf het begin al sceptisch over het idee en zegt nu: "Je belooft SC Muiden iets waarvan je kunt weten dat er niets van terechtkomt. En vervolgens geef je de provincie en de marktpartijen de schuld. Erg doorzichtig allemaal."

Hardleers
Tegen beter weten in laat de gemeente Muiden weten dat ze de gesprekken met de provincie zal voortzetten. Zij hoopt dat er toch nog een verhuizing van SC Muiden mogelijk is. De gemeente Weesp gaat er voorlopig van uit dat SC Muiden gewoon bij FC Weesp komt. "Voor de komende drie maanden heeft FC Weesp met medewerking van de gemeente Weesp een overeenkomst gesloten met SC Muiden."

Bussum vernedert Muiden met 25-1
Met zo'n beetje elke kans wel een goal heeft de Bussumse voetbalclub BFC afgelopen weekend geen spaan heel gelaten van tegenstander SC Muiden. De Bussumers wonnen het laatste bekerduel met 1-25, zo lezen we in het Muidernieuws.
Na de eerste helft was de monsterzege al zeker en stond het 0-15.
Muiden maakte het enige doelpunt in de tweede helft.


28 augustus 2015

Boomstamboot gevonden op Bredius

Bij archeologisch veldonderzoek op het Brediusterrein, in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de zandophoging voor de voetbalvelden, is afgelopen woensdag 26 augustus een bijzondere vondst gedaan: een boomstamboot van 6.50 meter lang en 80 cm breed. Gezien de grondlaag waarin de boot is aangetroffen, wordt aangenomen dat deze uit de IJzertijd stamt. Nader onderzoek moet vaststellen of deze aanname juist is.

Wanneer uit de datering van de vondst blijkt dat de boomstamboot daadwerkelijk uit de IJzertijd stamt, is deze vondst zeer zeldzaam. In heel Nederland zijn er overblijfselen van slechts tien boomstamboten uit deze tijd bekend.

De overblijfselen van de boot zijn aangetroffen in een groenstrook buiten het ontwikkelgebied van Bredius, naast de toekomstige zandophoging voor de voetbalvelden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle werkzaamheden dus gewoon volgens planning doorgaan. Het stukje grond met de archeologische vondst wordt dan onberoerd gelaten, totdat er meer bekend is over de herkomst.

De gemeente Muiden en Rijkswaterstaat (eigenaar van deze grond) wachten nu de resultaten van het archeologisch onderzoek af, voordat besloten wordt wat er met deze vondst wordt gedaan.


21 augustus 2015

SC Muiden en Gemeente leggen geschil bij

Het college van B&W en het bestuur van SC Muiden hebben hun geschil bijgelegd. In een intentieovereenkomst verklaren beide besturen op 12 augustus te willen onderzoeken of tijdelijke locatie op het terrein van de voormalige sporthal (RCM) aan de Weesperweg mogelijk is. Ook zijn hun inspanningen voor de definitieve locatie op Bredius door beide partijen vastgelegd. Hiermee bestaat er weer voldoende vertrouwen om gezamenlijk te komen tot een voor SC Muiden passende oplossing, zoals in de Vaststellingsovereenkomst tussen KNSF en Gemeente Muiden is overeengekomen, aldus een door de gemeente verspreid persbericht.
Op de Bredius zullen in de eerste plaats twee velden worden aangelegd. Een derde veld volgt als deze twee velden niet voldoende zijn, en er geld is een derde veld aan te leggen. Ook kan de vereniging beschikken over ruimte voor een tijdelijk clubgebouw.

Voorlopige voorziening en WOB-verzoek van de baan
SC Muiden had bezwaar ingediend tegen de vergunning voor de zandophoging op Bredius en een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd, waardoor de werkzaamheden op het Bredius terrein niet konden starten. De gras-expert van SC Muiden, de heer Van Wees, was het namelijk oneens met de door de gemeente voorgestane wijze van het aanleggen van de sportvelden. SC Muiden heeft dit bezwaar ingetrokken. Een WOB verzoek door SC Muiden naar alle informatie rondom Bredius is eveneens ingetrokken.

Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen of het benutten van het RCM werkelijk lukt. Zowel SC Muiden als de gemeente doen hun uiterste beste om dit voor elkaar te krijgen, maar zij gaan daar niet over. Het RCM is eigendom van de Provincie en voorbestemd aan de project-ontwikkelaars doorverkocht te worden. Zie ook ons vorige artikel.8 augustus 2015

Gemeente en SC Muiden komen er misschien uit

Of komt de aap uit de mouw met een dode mus?

Gemeente Muiden en SC Muiden zijn de afgelopen dagen in gesprek geweest om de impasse te doorbreken. Er wordt gezocht naar een oplossing voor een tijdelijk onderkomen voor SC Muiden die op korte termijn te realiseren is.

Eerder liet het college weten een overbruggingsjaar bij FC Weesp als (enige) haalbare mogelijkheid te zien. FC Weesp was hiertoe min of meer bereid. SC Muiden niet. Dus zag de gemeente zich gedwongen met een ander alternatief te komen.

De gemeente stelt nu voor de oude RCM locatie aan de Korte Muiderweg te gebruiken, weliswaar in combinatie met trainen bij FC Weesp. Daarvoor zal deze locatie als voetbalveld moeten worden ingericht. Wie dat gaat betalen, is onduidelijk.

Of het door kan gaan is nog onduidelijker. De RCM-locatie is eigendom van de Provincie, en de bedoeling is de gronden aan de private partijen die de Bloemendalerpolder ontwikkelen door te verkopen.

De gemeente Muiden heeft de eigenaar gevraagd de oude RCM locatie tot uiterlijk 1 juli 2017 in te mogen richten als tijdelijke locatie voor SC Muiden. In deze situatie zou SC Muiden het komende maanden trainen bij FC Weesp en de eerste seizoenhelft alleen maar uitwedstrijden spelen, totdat deze tijdelijke locatie gereed is. Met deze tijdelijke oplossing kan SC Muiden op een eigen locatie blijven sporten totdat de nieuwe Bredius locatie gereed is.

Het verzoek zal ook binnen de projectgroep Bloemendalerpolder nog besproken moeten worden en akkoord moeten worden bevonden. Die willen natuurlijk ongestoord bouwen, en zullen er allerminst zeker van zijn dat dat op de afgesproken datum ook wel pijnloos kan. Wederom onzekerheid.


19 februari 2015

Raad herbevestigt besluit hockeyvelden

Tegenstanders stemmen voor

Op de raadsvergadering van 19 februari kwamen de hockeyvelden weer ter sprake. De vergadering werd voorgezeten door Jan Hylkema, wegens ziekte van de wnd. burgemeester.

De Raad van State heeft het besluit om de hockeyvelden uit te breiden op de boszoom in Muiderberg naar de gemeente terug verwezen. De gemeente leverde knoeiwerk: een later bestemmingsplan was strijdig met het besluit om een sportveld aan te leggen pal bij de historische dorpsingang van Muiderberg. Door het besluit nu opnieuw te nemen wordt dat gerepareerd. Maar we zijn wel een paar jaar verder na discussie over de meest aanvaardbare locatie voor het nieuwe hockeyveld.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om zonder meer het bestemmingsplan ongewijzigd opnieuw vast te stellen. Het wordt dan niet opnieuw ter visie gelegd, zienswijzen zijn niet mogelijk, er is alleen beroep mogelijk door diegenen die op het eerdere plan een zienswijze indienden.

Op dit onderwerp waren er vanzelfsprekend de gekende insprekers: Thijn Westerman namens de Stichting Groen Muiderberg, Barbara Mournier namens de Stichting Hart voor Muiderberg, en de heer Wiltink namens de Hockeyclub.
Thijn wees erop dat ook de provincie niet gelukkig zou zijn met de gekozen locatie: gedeputeerde Talsma zou een centrale locatie, tussen Muiderberg en Muiden een betere keus vinden. Barbara stelde dat de gemaakte keus op foutieve informatie berust, tegen de zin van de bevolking is, en dat, ironisch genoeg, de misnoegde bevolking opdraait voor de kosten van het juridisch advies dat de gemeente inwint om deze oplossing door hun strot te duwen.
De Hockeyclub toonde zich buitengewoon tevreden met deze oplossing, en bedankte de raad voor deze "best gekozen locatie". De heer Wiltink sprak de hoop uit dat het voorstel van het college aangenomen zou worden.

Daar zag het echter niet naar uit. Nico Kooij (D66) toonde zich een echt democraat en vond het onaanvaardbaar dat er nu, nadat er wezenlijk nieuwe inzichten zijn gekomen, er niet opnieuw sprake kan zijn van zienswijzen. "Dat is in strijd met de principes van de democratische rechtsstaat" wist hij gewichtig en "alleen om die reden zal dit voorstel sneuvelen bij de Raad van State". En die zal het naar de gemeente terug sturen, waarop het opnieuw behandeld moet worden, en zo voorts.
Fred Winnubst (PvdA) sloot zich hierbij aan. Maar "de voorliggende keuze is in 2013 wél zorgvuldig gedaan".
Erik Pieter Vlaanderen (VVD) sloot zich ook bij Nico aan: "het college negeert bewust de burgers, en stuurt hen opnieuw naar de Raad van State". Het niet meewegen van de westzijde van de Negenmorgen zou een procedurefout zijn, op grond waarvan Erik Pieter verwacht dat de Raad van State opnieuw het besluit zal vernietigen. Immers, bij een zorgvuldige behandeling moeten zeker in een natuurgebied alle alternatieven overwogen zijn.

Erik Pieter legde voorafgaand aan de discussie een verklaring af: "nu juristen besloten hebben dat mijn belangen in deze zaak zo gering zijn dat ik zelfs niet-ontvankelijk ben verklaard, ben ik vrij om aan de beraadslagingen deel nemen, en mee te stemmen."
Hij had ook nog een opmerkelijk nieuwtje: in zake de pachtovereenkomst had hij een ambtenaar op onwaarheden betrapt. Toen Erik Pieter dat te berde bracht kreeg hij een boete van € 225 wegens belediging van een ambtenaar. Erik Pieter had echter wél gelijk, en de ambtenaar voelde zich terecht beledigd. De waarheid is immers de moeder van belediging.

Dirk-Jan Methorst (CDA) drong er op aan dat er nu doorgeduwd ging worden: "anders is deze gemeenteraad alleen een praatclub die geen besluiten neemt".
Petra Vonk (OMM) vond dat het argument dat het voorstel nu wél de Raad van State zou overleven niet tellen: ze vond dat nu iedereen moet kunnen reageren op de plannen, en er mogelijk betere oplossingen zijn.
Voorafgaand aan de discussie uitte Ben Hagens zijn misnoegen over het tijdstip van een voor deze discussie relevante mail van het college: één uur en twintig minuten voor de aanvang van de gemeenteraad. "zeker voor de realiteit van de democratie moeten we onze mails op tijd krijgen" vond hij. De mail zou zekerheid moeten verschaffen of de Raad van State nu bedoelde dat het bestemmingsplan gewoon opnieuw vastgesteld kan worden, of dat een gebruikelijke procedure, met zienswijzen, bedoeld werd. Uit de beantwoording van het college was dat ook nog niet duidelijk. Wethouder Henny Timmerman verzekerde de raad dat het opnieuw doorlopen van de procedure niet noodzakelijk is: daarover is juridisch advies ingewonnen. Maar Erik Pieter Vlaanderen dacht nu juist dat dat advies inhield dat het voorstel wederom ter visie gelegd moet worden, en waarschuwde tegen "onnodige risico's".
Jan Portengen (PvdA) was - alles overwegende - niet gelukkig met de keuze, en wilde dat er nog eens gekeken zou worden naar een centrale locatie voor alle sport.

Na nog wat gebabbel over de planning ging de raad tot stemming over. Hoewel tot dusverre alleen het CDA zonder meer voor het voorstel van het college zei te zijn, werd het voorstel tot verbijstering van het publiek met 8 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.
Tot de voorstemmers behoorde nota bene democraat Nico Kooij, die dus eerder beweerde dat het voorstel in strijd was met de rechtstaat en democratische principes. Grote woorden, kleine daden.

Fred Winnubst stemde ook voor en gaf aan Muideninfo daarvoor een verklaring: "in 2013 is het besluit weloverwogen genomen. Als we voor de fusie nog iets willen doen, dan kan dat alleen via deze weg." De fusie-gemeente zou tegen versnippering van de sportlocaties kunnen zijn. Het is dan nog steeds niet een gelopen race: het risico van vernietiging door de Raad van State is levensgroot, de financiering hoogst onzeker, en het afkopen van de pacht van de gebruiker van deze grond zou wel eens onmogelijk kunnen blijken wegens de art.12 status van Muiden.Den Haag, 21 januari 2015

Raad van State vernietigt plan tweede hockeyveld

Gemeente leverde knoeiwerk - Hart voor Muiderberg optimistisch over alternatieven
 
Zonder dat het tot een inhoudelijke behandeling kwam had de Raad van State gisteren zijn oordeel al klaar: het bestemmingsplan voor het tweede hockeyveld rammelt aan alle kanten. “Overdoen” was het oordeel van de rechters.


Gevolg is dat dat het gehele bestemmingsplan Tweede Veld opnieuw met een nieuwe procedure en een nieuw raadsbesluit moet worden vastgesteld. Pas als er een deugdelijk plan ligt, zal de rechter naar de inhoud van de bezwaren kijken.
Die bezwaren werden geformuleerd door de stichtingen Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg, aanwonenden en andere belanghebbenden. Beide Stichtingen en Erik Pieter Vlaanderen hadden de Raad van State om een oordeel gevraagd.
De Raad van State besloot nu voor de tweede keer tot uitstel in het voordeel van de tegenstanders van een sportveld pal voor de historische dorpsingang van Muiderberg. In april 2014 kende de rechter al een voorlopige voorziening toe, die de bouwplannen van de gemeente en MHC Muiderberg stil legde.

“Beetje dom”
Het zint de rechters met name niet dat de gemeente Muiden weloverwogen in een ander bestemmingsplan heeft vastgelegd dat er op het weiland naast het Kocherbos geen sportveld mag worden aangelegd. Dom, want dit actuelere bestemmingsplan (het Bestemmingsplan Landelijk Gebied) prevaleert over de plannen voor het tweede veld. Het resultaat is wederom maandenlang uitstel van een uiteindelijke beslissing.
Stichting Hart voor Muiderberg is zeer tevreden over deze uitspraak. Voorzitter Barbara Mounier vindt dit goed nieuws voor het hele dorp, en in ieder geval goed nieuws voor de vele honderden mensen, die de dorpsingang willen beschermen.
Als de gemeenteraad nu opnieuw gaat beslissen over de plek waar een tweede veld zou moeten komen is dit een perfecte gelegenheid om samen opnieuw te kijken naar alle punten die in de afgelopen jaren zijn veranderd: milieubescherming, financiën, nieuwe woonwijken in Muiden, een krimpende hockeyclub, alternatieve locaties, enzovoorts. Voor de Stichting staat voorop dat alle belanghebbenden nadenken over een ander, beter plan voor meer sportvelden in Muiderberg en Muiden.

Andere locatie biedt uitkomst
Barbara is blij met de enorme steun vanuit het dorp. Honderden mensen hebben een zienswijze ingediend, honderden hebben een lint gekocht voor aan het Wilgenpad, honderden hebben gemaild om haar een hart onder de riem steken.
De uitspraak geeft de tegenstanders van een Tweede Veld in het weiland voor het Kocherbos ook tijd om zich nog beter voor te bereiden. Want terwijl de gemeente haar huiswerk moet doen en de procedure nu netjes en zonder fouten dient uit te voeren, hebben ook alle belanghebbenden weer een paar maanden extra tijd om hun inhoudelijke bezwaren tegen deze locatie verder te onderbouwen. En dat kan, want de Stichting heeft vele vrijwilligers, juristen en professionals in haar gelederen.
De gemeente kan maar beter voor een andere locatie kiezen. Want Barbara Mounier ziet dit resultaat vooral als een kans om er samen uit te komen, en onze prachtige Googweg met bosrand en Wilgenpad beschermen én een goeie plek voor extra sportvelden vinden. “En daar gaan we ons de komende tijd heel hard voor inzetten!”21 december 2014

Erik Pieter Vlaanderen pleit nogmaals voor hockey op Brediusgronden

Uitbreiding aan Kocherbos is mogelijk niet voldoende.

Zes jaar geleden, zo laat Erik Pieter Vlaanderen als gemachtigde van de Stichting Muiden/Muiderberg aan de Raad van State weten, waren er op termijn ruim vijf hockeyvelden nodig voor 1027 hockeyers. Zonder dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven, is recent dat aantal bijgesteld tot 574. En daar tussendoor ging men van tussen de 743 en 908 leden uit. Met andere woorden: het blijft gissen naar de populariteit van de hockeysport in de toekomst.
Daarom pleit Erik Pieter Vlaanderen voor een sportcomplex op de Brediusdriehoek, met een sporthal, waar simpelweg de velden gebruikt worden naar gelang de populariteit van de sport die erop bedreven wordt. Valt hockey meer in de smaak dan voetbal, dan worden voetbalvelden omgebouwd tot hockeyvelden, en andersom. En bij het Kocherbos vindt dan geen uitbreiding plaats, ook al omdat het op deze locatie aan flexibiliteit ontbreekt.

Voor zo'n complex is binnen de gemeente weinig plaats, omdat een groot gedeelte van de gemeente bestaat uit water, en uit polderlandschap met allerlei bijzondere bescherming statussen: Groene hart, Hollandse waterlinie, weidevogel gebied, schootsveld rond forten waar dus in principe geen plek voor sportvelden beschikbaar is. Duidelijk is dat de Brediusdriehoek niet onder die beschermingen valt, en dus de meest geschikte locatie is voor sport, aldus Erik Pieter.

De heer Vlaanderen meent dat er willens en wetens niet goed gekeken is naar de Brediusdriehoek en het alternatief aan de westkant van de negen morgen. Het primaire bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan landelijk gebied dient dus toegewezen te worden, vindt hij, en de gemeente dient een gedegen onderzoek te doen naar de sport en school behoeften voor de komende 25 jaar, rekening houdend met de geplande nieuwbouwprojecten.
Daarvoor dient vervolgens in het bestemmingsplan voldoende ruimte gereserveerd te worden vóórdat alle geschikte locaties een andere bestemming zoals hotel of woningbouw krijgen.
Het bestemmingsplan voor een hockeyveld naast het Kocherbos dient vernietigd te worden omdat de plek landschappelijk en ecologisch onverantwoord is en bovendien onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden biedt voor de toekomst, zo besluit hij zijn brief aan de Raad van State.

Centrale ligging
Binnen de gemeente Muiden heeft de Brediusdriehoek een alles behalve centrale ligging. Voorgaande colleges waren dan ook voor een toekomstige locatie nabij Muiden-oost. Dat is veel dichter bij Muiderberg, en bovendien bezit de gemeente daar al gronden. De raad geeft in meerderheid echter de voorkeur aan de Brediusdriehoek.

Weer een proces?
Daarbij komt nog dat, om die sportvelden te financieren, een hotel en ongeveer 50 dure woningen op de Brediusdriehoek gebouwd moeten worden. Die ontwikkeling is in concurrentie met de ontwikkeling op het KNSF-terrein. De KNSF en de projectontwikkelaar zullen dat oneerlijk vinden, en mogelijk een proces tegen de gemeente aanspannen. (Maar als Dura-Vermeer dat hotel en die huizen mag bouwen waarschijnlijk niet)


5 mei 2014

Aanleg Tweede Hockeyveld minstens tot einde 2014 vertraagd

Als het er ooit van komt…

Op 30 april jl. deed de Raad van State uitspraak in de door meerdere partijen aangevraagde voorlopige voorziening. Die partijen zijn Hart Voor Muiderberg, en Groen Muiderberg. Ook Erik Pieter Vlaanderen steunt deze zaak bij de rechter. Deze voorziening had betrekking op het bestemmingsplan 2e hockeyveld MHC Muiderberg en Omgevingsvergunning dat in december 2013 door de gemeenteraad van Muiden werd vastgesteld.

De aangevraagde voorlopige voorzieningen werden toegewezen vanwege de aanwezigheid van een spoedeisend belang. Door deze toewijzing is het niet mogelijk om te starten met de aanleg van het 2e hockeyveld. De gemeente benadrukt dat de toewijzing geen uitspraak is over de ingediende beroepen. De zitting over voornoemde beroepen zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2014 plaats vinden. Tijdens deze zitting worden de beroepen en het gemeentelijk verweer, inhoudelijk behandeld waarna binnen zes weken uitspraak wordt gedaan.

Toewijzing eis niet onwelkom
Als de rechtbank de eisen van de “meerdere partijen” kansloos had geacht, was die voorlopige voorziening er zeker niet gekomen. Het is dus niet ondenkbaar dat het plan in de huidige vorm door de Raad van State naar de prullenbak wordt verwezen. Dat zou althans één lid van het college niet onwelkom zijn. Wethouder Timmerman is geen voorstander van de versnippering van sportvelden, en wenst alle accommodaties op één centraal gelegen plaats te concentreren, zo liet zij ons in september vorig jaar (na de voorlichtingsbijeenkomst over de Brediusdriehoek) weten. De Brediusdriehoek is géén centraal gelegen plaats. We zullen zien of dat ook blijkt uit haar komende visie op de sportaccommodaties.


6 april 2014

Actiegroepen Muiderberg vragen bij rechtbank opschorting aanleg tweede hockeyveld

Gemeente en actiegroepen spreken elkaar tegen over pacht

Naar aanleiding van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan voor de aanleg van het tweede hockeyveld, hebben drie partijen bij de Raad van State een verzoek ingediend de aanleg stop te zetten. De rechter doet binnen twee tot drie weken uitspraak.

Naar aanleiding van het besluit om een tweede hockeyveld aan te leggen in de bosrand van het Kockerbos hebben vier partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Van de vier partijen hebben drie partijen een voorlopige voorziening aangevraagd. Omdat één van die partijen door een misverstand verzuimde het griffierecht te voldoen, is slechts het verzoek van twee partijen ontvankelijk. Die partijen zijn Hart Voor Muiderberg, en Groen Muiderberg. Daarover doet de rechter binnen twee tot drie weken uitspraak.

Een voorlopige voorziening dient om geen onomkeerbare zaken te doen geschieden alvorens de Raad van State hierover beslist heeft. Er moet gewacht worden tot de definitieve uitspraak in de beroepszaak. Op 1 april vond een pro-forma zitting plaats.

Voor de gemeente en voor de hockeyclub is de urgentie er nog steeds. Om de gronden, die nu bestemd zijn voor de locatie voor de aanleg van een hockeyveld, beschikbaar te krijgen is de gemeente al enige tijd in onderhandeling met de pachter over de mogelijkheid om de pachtovereenkomst te (laten) ontbinden. De gemeente heeft hierbij altijd de opvatting gehad om hier spoedig uit komen, echter is de onderhandeling sinds januari van de zijde van de pachter gestaakt. De gemeente van mening is dat er van spoedeisendheid op dit moment geen sprake is, en een voorlopige voorziening onnodig. De pachtovereenkomst waarover de gemeente reeds in onderhandeling was zal eerst ontbonden moeten worden. De gemeente zal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de pachtovereenkomst te ontbinden zodra het bestemmingsplan met de uitspraak van de rechter onherroepelijk is.

Hart Voor Muiderberg en Groen Muiderberg kijken hier toch wel wat anders tegenaan. Volgens hun heeft de pachter helemaal niet de onderhandelingen gestaakt. En zou het best wel eens zo kunnen zijn dat de gemeente er met een zak gemeenschapsgeld in de hand er in slaagt om stiekem de pachtovereenkomst te beëindigen, waarna – zonder die voorlopige voorziening – de aanleg door kan gaan.

Zoals de gemeente stiekem de volkstuinen verkocht aan 'projectontwikkelaar' Visser.
Meer leest u op de site van Hart voor Muiderberg
Onder meer: Mevrouw De Pater, mogen uw ambtenaren in de rechtzaal liegen? en:
Wie gaat dit geintje betalen?


21 december 2013

Hockeyveld nogmaals in de raad

Foutje, bedankt!

Donderdag 19 december werd het raadsbesluit om een hockeyveld aan de rand van het Kocherbos aan te leggen, nogmaals is de raad behandeld. Op 17 oktober, toen het bestemmingsplan werd vastgesteld, is een foutje gemaakt: het had moeten zijn het bestemmingsplan gewijzigd werd vastgesteld.
De raad heeft immers niet het ontwerpbestemmingsplan overgenomen en vastgesteld. De raad heeft de voorgestelde wijzigingen ingezien en is overgegaan op gewijzigde vaststelling. Maar dat is niet zo gepresenteerd.

Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg zijn in hun nopjes met zoveel geknoei. Inspreekster Barbara Mounier zag er een doodzonde in, die haar kansen bij de Raad van State vergroot, inspreekster Thijn Westerman twijfelde eraan of die velden überhaupt nodig zijn:

-De hockeyclub heeft tientallen leden minder.
-De locale scholen zijn met hele klassen gekrompen.
-Het inwoneraantal krimpt en we vergrijzen.
-Regionale hockeyclubs hebben meer velden gekregen en wachtlijsten daar zijn verdwenen.
-Naderende gemeentelijke herindeling.
-Plotseling grootschalige ontwikkelingen bij het KNSF terrein met mogelijk honderden nieuwe hockeyleden in Muiden.
-De Brediusdriehoek is toch beschikbaal gekomen voor sport.
-De provincie geeft aan dat sportlocaties gebundeld moeten worden.

Nut en noodzaak voor het aanleggen van een hockeyveld naast het Kocherbos zijn steeds kleiner geworden.
De groep mensen die deze aantasting van het landschap niet wil is steeds groter geworden.

Ik weet dat hier alleen een formeel besluit wordt genomen vanwege het woord gewijzigd. Toch het ik het gevoel dat het nog steeds een omkeerbaar proces is en dat er niemand onvoorwaardelijk achter staat.
Wij gaan naar de raad van State hetgeen op z'n minst veel vertraging gaat opleveren.
Wij hopen nog steeds op een goede ontwikkeling; toekomstgericht, duurzaam en met respect voor ons landschap.


Geen enkel raadslid veranderende bij deze gelegenheid van standpunt, en allen, behalve de VVD vonden het een zorgvuldig besluit.

Wethouder Jaeger reageerde op arrogante wijze laconiek op de bezwaren van Thijn en Barbara, en honderden andere Muiderbergers:
Tegen gestold wantrouwen is geen kruid gewassen” en “ieder plan zal wel vertraagd worden door een gang naar de Raad van State”.


11 december 2013

Erik Pieter Vlaanderen "maakte zich druk"

(overgenomen uit de woonbode)
De Raad van State gaat mogelijk het bestemmingsplan voor het landelijke gebied van Muiden voorlopig buiten werking stellen. Dit bleek dinsdag tijdens een spoedzitting bij de Raad in Den Haag.
De bekendmaking van het plan is volgens een aantal bezwaarmakers niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gebeurd. Als dat inderdaad zo is, dan kan de Raad weinig anders doen dan het plan vernietigen.
Bewoners aan de rand van het plangebied in Naarden werden niet over het plan geïnformeerd. De krant waarin die informatie werd gegeven, wordt namelijk niet bij hen bezorgd. De gemeente Muiden vindt dat die bewoners dan maar de moeite moesten nemen om die krant wel te krijgen. De Raad van State gaat hierover nadenken, zei de raadsvoorzitter.
Het plan is volgens bewoners van de Amsterdamsestraatweg niet in overeenstemming met het tracébesluit voor de wegverbreding van de A1. Daarmee heeft de gemeente in de ogen van de bezwaarmakers ook de wet overtreden. Het plan wijkt af van het tracébesluit. Gevolg daarvan is dat er nu tegenover hun woningen langs de Weespertrekvaart een parallelweg kan komen door een stuk groen dat de snelweg juist uit het zicht moest houden.
Voor de bewoners is een snel oordeel van de Raad nodig, omdat een aannemer begin januari al met de aanleg van de weg in de groenstrook kan beginnen. Overigens ontkent de gemeente dat hier een fout is gemaakt.

Voormalig gemeenteraadslid Erik Pieter Vlaanderen maakte zich druk over de gemiste kans om de zogenoemde Bredius-driehoek in Muiden-Zuidwest een sportbestemming te geven. Vanwege de toekomstige woningbouw in dit gebied is dat een ideale sportlocatie. Nu maakt de gemeente via een ander bestemmingsplan een sportveld mogelijk in het Koggerbosch bij de Googweg. En dat is volgens Vlaanderen een ongewenste locatie. 
Met een schorsing van het bestemmingsplan hoopt hij te voorkomen dat het zo ver komt. Een nieuwe gemeenteraad zou de kans moeten krijgen om met een nieuw plan voor sportvelden te komen.
De Raad oordeelt binnen enkele weken.25 november 2013

Linten aan het Wilgenpad

Hockeyjeugd vernielt versierde dorpsentree

Begin november organiseerde Hart voor Muiderberg samen met Groen Muiderberg een Sponsoractie Dorpsentree. Het doel was geld in zamelen voor de rechtszaak tegen de gemeente Muiden. Binnen twee weken werden zo'n 500 linten verkocht! Op zaterdag 16 november was de feestelijke onthulling op het Wilgenpad. Er waren tientallen belangstellenden op afgekomen.


De bomen worden versierd.

Naast de linten had “Hart voor Muiderberg” een bijzondere verrassing: Acht lokale kunstenaars hadden een kunstwerk gemaakt in en rond de bomen aan het begin van het Wilgenpad. Gehaakte harten, vlaggen, bladeren! In de dagen na 16 november was het druk op het Wilgenpad. Honderden dorpsgenoten zijn naar de linten en de kunst komen kijken. De respons op onze actie was bijzonder positief, zowel voor- als tegenstanders van een sportveld in het weiland waren blij met de vrolijke linten en de prachtige kunstwerken.

Twee voorbeelden van kunstwerken:

"Droomvangers" door Marjolijn Thie

"Handtekeningen" door Harriett ElsenaarKennelijk vanwege onvrede met zoveel handtekeningen moest deze wilg - waaraan het kunstwerk van Harriett was bevestigd - eraan geloven
Vernield
Op de avond van 19 november werd alles wat op het Wilgenpad hing vernield.
Er is ook een boom omgetrapt. De daders zijn deels bekend. Zij zijn allen lid van de hockeyclub. Zij beseffen wel, of althans hun ouders, dat met het vernielen van kunst en de natuur bij de dorpsentree, zij hun zaak niet dienen. Naar verluid zal een excuusbrief volgen. Of de gemeente de schade op de daders gaat verhalen, kon de gemeentelijke voorlichter (nog) niet zeggen.
Op 20 november heeft Hart voor Muiderberg de resten opgeruimd.

Zaak “Hart voor Muiderberg” wordt sterker.
Dat de aantasting van de dorpsentree als meer dan een lokaal, dorps probleem wordt gezien, blijkt uit de reactie van de Vereniging Vrienden van het Gooi. Deze hebben aangekondigd ook te gaan procederen en de zaak voor te leggen aan de Raad van State.
Verder heeft de stichting “Hart van Muiderberg” laten weten dat er een aantal zienswijzen op mysterieuze wijze zijn verdwenen, althans niet meegerekend door de gemeente.
Deze fout kan de gemeente fataal worden, meent de Stichting.11 november 2013

Tweede Hockeyveld: Muiderbergers stappen massaal naar de rechter

Zaterdag 16 november verrast Hart van Muiderberg ons.

Aanstaande zaterdag gaat met een ludieke actie een volgende fase in van het protest van de Stichting “Hart voor Muiderberg”. Deze Stichting stapt naar de rechter om het besluit van de gemeenteraad over de locatie voor de uitbreiding van de hockeyvelden terug te draaien.
Tijdens een sponsoractie werden er tot nu toe ongeveer tweehonderd linten verkocht teneinde de kosten van deze juridische actie te kunnen dragen. De linten worden verkocht voor vijf euro, uiteraard is duizend euro niet genoeg om alle kosten te dragen, maar de Stichting krijgt een advocaat toegevoegd.
De Stichting nodigt alle Muiderbergers uit om op zaterdag 16 november hun linten op te hangen in de bomen langs de Googweg. “En kom om dan 14:00 uur naar het weiland, daar wacht een prachtige verrassing”, belooft de Stichting op haar website!

Daar valt ook te lezen dat honderden mensen deze zomer aan de gemeente hebben laten weten dat ze geen hockeyveld willen naast de dorpsingang. De gemeenteraad heeft daar niet naar geluisterd. Maar er zouden fouten zijn gemaakt. En het onderzoek zou niet compleet zijn. Daarom gaat de Stichting naar de rechter. Daar maken zij, naar verluid, een prima kans om een sportveld op deze plek definitief tegen te houden.

De Stichting “Hart voor Muiderberg” spant samen met de Stichting “Groen Muiderberg” het proces aan. Maar zij zijn zeker niet de enige. Vrijwel zeker spant ook Erik Pieter Vlaanderen een proces aan, evenals een aantal buurtbewoners – die hun kosten verhalen op hun rechtsbijstandsverzekering.

De kosten van het tweede hockeyveld – weggegooid geld als de Stichting bij de Bestuursrechter of de Raad van State in het gelijk wordt gesteld – zijn nu al aanzienlijk voor onze kleine gemeenschap. Denk eens aan de enorme ambtelijke inspanning die de voorbereiding van het raadsbesluit jarenlang vergde, maar vooral aan de inspanning die het behandelen van totaal 615 bezwaarschriften (waarvan 73 unieke) vergde, waarvoor een extern bureau moest worden ingehuurd. Het totaal aantal negatieve reacties op het plan is meer dan duizend.

Barbara Mounier: "van de zotte..."
Barbara Mounier van "Hart voor Muiderberg" is allerminst te spreken over zoveel "hardleersheid" van de gemeenteraad: “Het is van de zotte dat raadsleden privé laten weten dit een ongelukkige keuze te vinden, maar dat ondanks het brede protest het gewoon doorgaat”.

Die hardleersheid van de gemeente zal er in ieder geval toe leiden dat nog meer gemeenschapsgeld besteed wordt. Denk aan de kosten van de rechtsgang, de ambtelijke voorbereidingskosten, en de kosten van het aanpassen van de groenvoorzieningen. En dan is er het risico dat de gemeente de voorgeschoten kosten van de aanleg (volgens de Stichting 600.000 euro) helemaal niet terugbetaald krijgt van de hockeyclub. Barbara Mounier weet dat “het ledenaantal nu al terugloopt, binnenkort is het tweede veld niet meer nodig.”
En dat alles als de plannen doorgaan. In het andere geval – niet onwaarschijnlijk – zijn alle kosten verspild.

Of het is leergeld voor de gemeente om nu eens eindelijk rationeel te zijn, en te besluiten alle sport op één centrale locatie te concentreren. Binnen het college wordt stiekem op deze afloop gehoopt.
6 november 2013

Twijfel op Brediusatelier

Het Brediusatelier – waar buurtbewoners en geinteresseerden brainstormen over de toekomst van de Brediusgronden – trok elf belangstellenden. Er werden op 17 oktober 2013, in het gemeentehuis, twee sessies gehouden. Op de eerste sessie waren er acht bezoekers: vijf bewoners van De Kogge, één van De Fluit, één van Het Karveel en één van de Amsterdamsestraatweg. Op de tweede waren er drie: allen uit de Kogge.

Namens de gemeente waren aanwezig: mevrouw Di Bucchianico (hoofd projectbureau), de heer Veldhuizen (stedenbouwkundige) en de heer Van Zanten (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).

De deelnemers waren opgedeeld in twee groepen, die een uur met elkaar gesproken hebben. Namens de gemeente werd uitgelegd hoe het plan voor de Bredius tot stand is gekomen en dat in deze fase van het proces de randvoorwaarden worden onderzocht. De mening van omwonenden is daarbij belangrijke informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat de wensen van omwonenden (volledig) worden overgenomen.

Aan de hand van verschillende kaarten van het gebied werd vervolgens aan de deelnemers gevraagd wat voor hen als bewoners belangrijk is voor de verdere invulling van het gebied. Welke voor- en nadelen zij zien. Naar aanleiding hiervan werden door de heer Veldhuizen schetsen gemaakt.

De verslagen van de beide sessies zijn nagenoeg gelijkluidend.
Alle deelnemers gaven aan bij voorkeur geen ontwikkeling op de Brediusgronden te wensen. Een aantal heeft een woning gekocht vanwege het vrije uitzicht.

Uitgangspunt
Met als uitgangspunt dat er een hotel, 50 woningen en 2,5 hectare sportvoorzieningen en parkeren mogelijk wordt gemaakt, hebben de deelnemers de volgende zaken aan de orde gesteld.

Opmerkingen
 • Bebouwing aansluitend aan wijk Zuid-West wordt onwenselijk beschouwd.
 • Voor de woningen geeft de meerderheid de voorkeur aan het doortrekken van de bebouwing langs de Amsterdamsestraatweg met twee-onder-een-kap- of rijtjeswoningen. Eén deelnemer pleitte op de eerste bijeenkomst juist voor één woontoren met appartementen om het zicht op de Muidertrekvaart open te houden.
 • De deelnemers vinden de geluidsoverlast van het voetbal het meest inbreuk maken op hun woongenot, meer dan de woningen of het hotel. De wens is dan ook dat de voetbalvelden zoveel mogelijk in de westelijke hoek van het plangebied worden geplaatst.
 • Voor het hotel en de woningen is er een duidelijke wens voor laagbouw, maximaal 3-4 bouwlagen. De plaatsing van het hotel is bij voorkeur tussen de sportvelden en de wijk Zuid-West, ook als geluidsbuffer. Ook hier pleitte één deelnemer voor een hoog, maar slank gebouw.
 • Alle deelnemers vinden een groene inpassing erg belangrijk en wensen dit groen direct langs Zuid-West. Er wordt gepleit voor het doortrekken van het Muiderbos op de Brediusgronden.
 • Andere belangrijke randvoorwaarde is een goede ontsluiting en parkeervoorziening, die niet belastend is voor de wijk Zuid-West. Er mag daarom geen doorgang komen naar Zuid-West. Parkeren het liefst ondergronds. Het hotel en de sport moeten worden ontsloten via de A1. De Amsterdamsestraat moet afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. Wel kan de versperring worden verschoven om de woningen langs de Amsterdamsestraat te ontsluiten.
 • Naast de ontwikkeling van de Brediusgronden wordt aandacht gevraagd voor een goede busvoorziening, die nu veel te ver van Muiden komt te liggen.

Twijfel
Uiteindelijk bleken de drie deelnemers aan de laatste sessie zich af te vragen zo of het wel reëel is om sport mogelijk te maken, omdat het maar zeer de vraag is hoe de voetbalclub dit gaat betalen. Zij zijn niet de enigen die twijfelen aan het uitgangspunt.20 oktober 2013

Voorstel hockeyveld door raad

Ondanks 615 zienswijzen

Op het voornemen zijn in totaal 615 zienswijzen ingediend waarvan 73 “unieke”, d.w.z. qua woordgebruik van elkaar verschillende zienswijzen en 542 eensluidende zienswijzen per voorgedrukt formulier. Desondanks nam de gemeenteraad het voorstel gewoon over. Het bestemmingsplan voor een 2de hockeyveld is op de gemeenteraadvergadering van 17 oktober 2013 goedgekeurd. Alleen de VVD stemde tegen. Naast de ecologische en cultuurhistorische bezwaren, die in veel zienswijzen aan bod kwamen, vindt deze fractie dat aan de versnippering van sportgelegenheden in onze kleine gemeente een halt moet worden toegeroepen. Zij dienen daartoe een motie in, die teruggetrokken werd toen deze kansloos bleek.
Trouwens, de motie was slecht geformuleerd, wat voor de PvdA reden was om voor open doel te scoren. Op hun website lezen we: “Deze partij (VVD) kwam ook nog met een motie waarin ze er van uit gingen dat alle sportverenigingen in Muiden en Muiderberg gedwongen zouden worden te fuseren. En de gemeente zou dan hiervoor een locatie moeten zorgen. De motie is niet in stemming gebracht omdat de VVD er wel achter kwam dat de andere partijen het een ridicule motie vonden die zeker geen steun zou krijgen.” Jens Duyts (VVD) heeft ons verzekerd dat een door de gemeente gedwongen fusie van de sportverenigingen niet de bedoeling was.

In de motie staat dat "deze mede is ingegeven door het feit dat het in de toekomst niet uitgesloten wordt geacht, om wat voor reden dan ook, dat sportverenigingen gedwongen worden om te fuseren" . Die zin is zo voor velerlei uitleg vatbaar, dat deze eigenlijk helemaal niets zegt, en ook geen verband houdt met de realistische gedachte dat concentratie van alle sport op één locatie wenselijk zou zijn. Immers, ook meerdere verenigingen kunnen van één complex gebruik maken.
Maar er staat niet de de gemeente de verenigingen moet dwingen te fuseren. Misschien dat de PvdA deze conclusie trok uit de toelichting van Ben Hagens.

De locatie naast het Kockerbos is niet onomstreden. Niemand vindt het ideaal, maar de meeste partijen waren het er wel over eens dat dit dan maar de oplossing moet zijn.
Of de Raad van State daarmee instemt wanneer de bezwaarden dit voor de hoogste rechter uitvechten, valt te bezien. In ieder geval kan het dan nog jaren duren voordat het veld er ligt. Misschien is hockey dan wel uit de mode….

Wellicht zijn er betere motieven om tot een concentratie van sportaccomodaties te komen dan die in de "onzinnge" motie van de VVD genoemd wordt.6 september 2013

Voorlichtingsavond Bredius brengt geen nieuws

Behandeling in commissie wél: het is zeer de vraag of het wel doorgaat

Bezoekers en organisatie van de voorlichtingsavond op 28 augustus 2013 over de plannen met de Brediusdriehoek waren zeer tevreden over de sfeer. “Er zijn geen vervelende dingen gebeurd, zoals anders vaak gebruikelijk” rapporteerde de wethouder, Henny Timmerman, in de commissie van 4 september 2013. Minder tevreden waren de buurtgenoten over de kennisverwerving op deze avond: er werd niets verteld dat niet al bekend was uit het persbericht. De avond werd door circa 70 deelnemers bezocht, waarvan ongeveer de helft uit de buurt.

De behandeling in de commissie bracht meer nieuws. Duidelijk is dat de eigenaar van de Brediusdriehoek, Rijkswaterstaat, bouwrechten verwerft voor 50 woningen en een hotel in ruil voor het afstaan van 2 tot 2,5 hectare ten behoeve van SC Muiden. En daar komt nog een hectare bij wanneer de A1 verlegd is. Het heikele punt is dat de gemeente, althans het college, wenst dat de aanleg van de voetbalvelden en het clubhuis uit de grondexploitatie van die 50 woningen en hotel, óf door KNSF betaald wordt. Het gaat dan om ongeveer 1,500,000 euro (anderhalf miljoen). De kans dat de projectontwikkelaar dat inderdaad ophoest is natuurlijk zeer klein: de ontwikkelaar van de Brediusdriehoek heeft met deze affaire helemaal niets te maken, en KNSF geeft traditioneel niet thuis. “Op dit moment hebben we geen dekking” vertelde de wethouder aan de commissie, “we zijn in gesprek met én KNSF én SC Muiden, maar ik vind wél dat het project uit de grondexploitatie betaald moet worden”. Haar collega Rob Meerhof voegde daar aan toe: “Ook over de Bredius wordt met KNSF gesproken. De gedachte hierbij is dat de gemeente voor een alternatief zorgt, en dan het aan SC Muiden is om ten aanzien van het gebruik van de huidige velden met KNSF afspraken te maken.” Het college komt superlatieven te kort om te benadrukken hoe aangenaam de sfeer is bij hun besprekingen met meneer Visser.

In de commissie wordt verschillend gedacht over financiering van de velden. D'66 en PvdA vinden dat de velden bekostigd moeten worden uit grondexploitatie, CDA zegt cryptisch “ga zo door”, en VVD-er Ben Hagens vindt dat “het best anderhalf miljoen euro waard is om de jeugd van de straat te houden” (hij zei dat écht!) en ook dat het belang van SC Muiden best anderhalf miljoen waard is. Rietje Rijnja reageerde pissig: “we hebben nog wel meer verenigingen in Muiden”. En dat is waar.

In maart komen de verkiezingen er weer aan. Veel partijen beloven dan maar wat, om uw stem te verwerven.
Weet u, bijvoorbeeld, nog hoe D'66 en CDA aan de vooravond van de verkiezingen in 2010 beloofden dat er op korte termijn in het Kocherbos gehockeyed kon worden?

Maar hoe dan ook: áls die velden er komen zal SC Muiden ze nog altijd voor een redelijke prijs moeten huren. Nu zitten gratis op de door weldoener KNSF beschikbaar gestelde velden. Een redelijke huur van velden die anderhalf miljoen hebben gekost, kan toch niet veel minder zijn dan 4%, dus 60,000 euro per jaar.
Je kun je afvragen of een kleine amateursportvereniging (SC Muiden heeft zelfs geen volwassen competitie elftal) dit kan opbrengen.

In december wordt startnotitie voor dit plan verwacht.
Als het allemaal doorgaat, en als er geen beroep, of hoger beroep, wordt aangetekend, dan is de afronding van het bestemmingsplan mogelijk een half jaar later. Met een bouwperiode van minstens een jaar (waarbij dan van kostbare technieken gebruik gemaakt moet worden om de ondergrond geschikt te maken) kan er dan dus op z'n vroegst in het najaar van 2015 op de Bredius gevoetbald worden.

Belangstellende kunnen mailen naar bredius@muiden.nl om op de hoogte gehouden te worden, en kunnen daar ook hun ideeën kwijt.23 juli 2013

Afspraken rond Bredius-driehoek dienen uitsluitend belang grondeigenaar.

Erik Pieter Vlaanderen: "Verkiezingsprogramma VVD was hier heel duidelijk over."

De gemeente heeft met de grondeigenaar, Rijkswaterstaat, afgesproken dat naast een voetbalveldje, er 50 woningen en een hotel op de Brefiusgronden gebouwd mag worden. Terwijl het nu juist de bedoeling was van de gemeenteraad, maar in ieder geval van de VVD-fractie, dat in de Brediusdriehoek een volwaardig sportcomplex zou verrijzen waar velerlei activiteiten, ook schoolsport, ook zaalsport, en atletiek inclusief een naschoolse opvang kunnen plaats vinden. Dit houdt naast voetbalvelden ook een sporthal, een gebouw voor na-schoolse opvang, een schaatsbaan, en een atletiekbaan in. En wellicht ook een brede school.
We gaan al deze voorzieningen betalen uit de grondexploitatie van de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein, weet het VVD-verkiezingsprogramma uit 2010. Daarin staat dat deze projecten ontwikkeld worden met “een kostendekkende grondexploitatie inclusief een voldoende financiële bijdrage aan de gemeente om alle noodzakelijk investeringen te doen zoals goede infrastructuur, aanpassing sportvoorzieningen, scholen etc.” want: “Niet de speculanten maar de raadsleden beslissen over de ruimtelijke ordening in de gemeente Muiden”.
Dat een groot sportcomplex noodzakelijk is volgt uit de vaststelling dat bij realisatie van alle plannen in Bloemendalerpolder en KNSF-terrein het inwoneraantal van Muiden ongeveer verviervoudigt: er komen zo'n 9000 inwoners bij.
Erik Pieter Vlaanderen concludeert dat met dit akkoord met Rijkswaterstaat de belangen van Muiden ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de grondeigenaar. “De gemeente haalt een paar voetbalveldjes binnen, en Rijkswaterstaat een lucratief vastgoedproject”.
Of nu Rijkswaterstaat de sportvelden zal financieren is niet duidelijk.


18 juli 2013

SC Muiden toch naar Bredius

SC Muiden zal de mogelijkheid worden geboden om in de toekomst gebruik te maken van een toekomstige sportvoorziening op Bredius. Het plan voor het Brediusgebied (9 ha) omvat naast 2,5 ha voor sport, een hotel en maximaal 50 woningen. Lees hier verder.


22 juni 2013

En weer werd de orde verstoord

"Hart voor Muiderberg" en Hockeyclub voeren bittere strijd.

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei werden de verhoudingen duidelijk: De Stichting "Hart voor Muiderberg" is al even mordicus tegen de gekozen locatie voor het tweede hockeyveld als dat de hockeyclub wenst dat dit raadsbesluit voortvarend wordt uitgevoerd.

De Hockeyclub deinste er niet voor terug de orde in de raadszaal te verstoren. Dat wordt zolangzamerhand een gewoonte dat wanneer sport en spel in geding komt. Tijdens de inspraakronde liet een groot aantal kinderen, gewapend met een enorme hockeystick, luidruchtig van zich horen. Wnd. burgemeester de Pater was zichtbaar geïrriteerd over deze onaangekondigde actie, maar liet het erbij te melden dat zij dergelijk gedrag niet op prijs stelt.

Hugo Majoor, die de Stichting "Hart voor Muiderberg" vertegenwoordigde, vertelde dat de Stichting meer dan 600 zienswijzen heeft verzameld tegen de aanleg van dit tweede veld. Hugo beschuldigde de gemeente ervan een oneerlijk en inconsequent beleid te voeren: de gemeente informeert betrokkenen onvolledig, en de huidige plannen zijn in strijd met de in januari door dezelfde gemeente vastgestelde “Nota landelijk gebied”.
Hij riep de Raad op het besluit terug te komen.
Namens de Hockeyclub sprak Bas Boswinkel in. Bas vond dat de pot de ketel verweet, en beschuldigde nu juist de Stichting van een oneerlijke argumentatie. Hij twijfelde er ook aan of die 600 handtekeningen wel zo serieus moeten worden genomen. 'Ze weten helemaal niet waar ze voor getekend hebben'.
De kinderen die de hockeyclub inschakelde weten kennelijk wél waar het precies om gaat.

Het onderwerp wordt nu opnieuw in de raad behandeld nadat het grote aantal zienswijzen verwerkt is.


18 mei 2013

Muiderbergers willen dorpsaanzicht beschermen

Stichting Hart voor Muiderberg voert actie tegen gekozen locatie hockeyveld

Meer dan 500 dorpsbewoners hebben al bezwaar gemaakt tegen de bouwplannen van de gemeente Muiden om een hockeyveld aan te leggen op een omstreden plek – pal voor de ingang van het historische brinkdorp. En hun aantal groeit snel, want de plannen raken het hart van Muiderberg, zegt de Stichting 'Hart voor Muiderberg'

Deze of volgende week ontvangen alle inwoners in de gemeente Muiden een huis-aan-huis folder van de Stichting over de bouwplannen op het weiland voor het Kocherbos. Met een handtekening op de achterkant kan die folder als 'zienswijze' bij de gemeente worden ingeleverd. “Het gaat ons natuurlijk niet om het sportveld, alleen om de ongelukkig gekozen plek,” vertelt Barbara Mounier van de Stichting “Hart voor Muiderberg”.Muiderbergers en bezoekers zijn dol op de entree van ons dorp. Hoge hekken, dug outs en struikgewas zouden het landschap verminken. Eeuwig zonde, zeker omdat een paar honderd meter verderop een prima sportcomplex ligt.

De Stichting “Hart voor Muiderberg” heeft tot doel het bevorderen van behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde van het dorp Muiderberg, waaronder nadrukkelijk wordt begrepen het beschermen van het dorpsgezicht en de leefomgeving, het behouden van de landschappelijke, culturele en sociale waarden van het dorp, zo lezen we in de statuten, net zoiets als de Stichting Erfgoed Kruitpad te Muiden, maar dan voor Muiderberg. Voor Barbara en haar medestrijders valt te hopen dat haar Stichting al even succesvol is als de Stichting Erfgoed Kruitpad. Bezoek voor meer informatie hun prachtige en uitgebreide website


Thijn Westermann (Groen Muiderberg) en Barbara Mounier (Hart voor Muiderberg) in weiland voor Kocherbos

Nog een kleine twee weken hebben bewoners de tijd om hun mening te geven over het bouwplan. Want op 31 mei sluit de inspraakperiode tegen het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente. “Een rommelig plan op de verkeerde locatie, met grote milieubezwaren en een onduidelijke financiering,” benadrukt Barbara Mounier . “Wij zijn blij dat er prima alternatieven zijn. Maar dan moet de gemeenteraad wel eerst dit plan afschieten!

Werelderfgoed

Het weiland in kwestie ligt aan de rand van het beschermde Kocherbos,” zegt Thijn Westermann, die al ruim een jaar met haar stichting 'Groen Muiderberg' tegen deze locatie strijdt. “Het gras loopt tot de historische steilrand, met daarachter de oude beuken. "Dit weiland is onderdeel van het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Een uniek landschap, dat niet voor niets onder het Werelderfgoed valt.

“Ons initiatief maakt één ding duidelijk: samen staan we sterk,” zeggen Westermann en Mounier. “Mensen realiseren zich nu pas dat ze zelf actie moeten ondernemen. Inmiddels laten zoveel dorpsbewoners van zich horen, dat de gemeenteraad er wel mee aan de slag moet.”

Erik Pieter Vlaanderen krijgt nul op het rekest

Makelaar en ex-raadslid Erik Pieter Vlaanderen is een fervent tegenstander van de gekozen locatie.
Hij verzocht de Provincie om daar een stokje voor te steken.
Maar Erik Pieter kreeg nul op het rekest van de Provincie. In hun antwoord, gedateerd 25 maart 2013, gaan GS op geen enkel verzoek van de heer Vlaanderen in, en vinden zij de keuze van de gemeente Muiden een logische. Overigens lijkt de Provincie eerder de Hockeyclub met hun antwoord geïnformeerd te hebben dan Erik Pieter Vlaanderen. Hij werd namelijk eerder door de Hockeyclub op de hoogte gebracht dan door de Provincie.


Alle feiten op een rijtje

In een uitgebreide mail aan de leden somt het bestuur “Juiste feiten rondom Tweede Veld” op. Dubbelop, want feiten zijn altijd juist, maar een kniesoor die hier op let.

Zo zouden er géén betere, betaalbare alternatieven zijn voor een tweede veld. Want de raad heeft unaniem gekozen voor de locatie van het weiland naast het Kocherbos, na alle alternatieven en alle elementen gewogen en beoordeeld te hebben. De hockeyclub heeft acht jaar lang open gestaan – en samengewerkt – met de gemeente en andere belanghebbenden om alle mogelijke opties te bekijken voor een alternatieve locatie voor de hockeyclub.
De groene inpassing van het tweede veld is voor MHC Muiderberg ook belangrijk, en mogelijk vinden ze. Want veel van hun leden zijn ook gewoon inwoners van Muiderberg die willen genieten van al het moois dat hun dorp te bieden heeft. Maar de hockeyclub bepaalt niet hoe die groene inpassing zal plaatsvinden, de gemeente bepaalt dat. Het filmpje dat MHC Muiderberg een jaar geleden maakten van een tweede veld in het weiland naast het Kocherbos, was alleen maar bedoeld om te tonen hoe het veld in de omgeving zou kunnen passen. Niets meer en niets minder. 
Het Kocherbos zelf is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Hollandse waterlinie. Daar gaat de Provincie over. Deze heeft een positief advies gegeven voor de aanleg van het tweede veld in het weiland naast het Kocherbos en zag geen reden dit plan voor te leggen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening. En de onderzoeken naar Flora en Fauna zijn degelijk en tot genoegen van Provincie en Gemeente (door de Grontmij) uitgevoerd.

Overigens voert de Stichting “Hart voor Muidenberg” aan dat de onderzoeken niet onafhankelijk zou zijn: de Grontmij is immers potentieel aannemer voor dit project.

Spelen op twee locaties acht de Hockeyclub zeer onwenselijk, laat staan uitwijken naar Almere. Want het clubgevoel: elkaar aanmoedigen, van elkaar leren, elkaar helpen, bardiensten draaien, fluiten, etc… is van doorslaggevend belang. De door de gemeenteraad gekozen oplossing erkent dit en is een lange termijn oplossing: hockeyclub met clubhuis en twee velden op één locatie. Dat is ook het uitgangspunt geweest voor de gemeente.
De Hockeyclub verwacht zeker geen behoefte te hebben aan een derde veld.
Tenslotte zegt de Hockeyclub niet lijnrecht tegenover andere inwoners van Muiderberg te staan. Zij willen we geen tweede veld voor 'hunzelf', maar voor onze gemeenschap, voor de bijna 600 leden/kinderen die wekelijks bij hun sporten.
Een uitgebreide versie van het bovenstaande vindt u op de website van de Hockeyclub

Hockeyclubvoorzitter Johannes de Vries wenst hoe dan ook niet af te zien van een tweede veld: de nood is te hoog. Hij erkent dat niet iedereen het met de gekozen oplossing eens zal zijn, maar stelt tevens dat er geen betere - democratisch haalbare - oplossingen zijn. Hij wijst erop dat het voor het clubgevoel funest is op twee locaties te zitten, laat staan in Almere wedstrijden te spelen. Ook wijst hij erop dat de aanleg van het tweede veld de gemeente geen geld kost. Zij hebben bij de gemeente aangegeven welk bedrag zij kunnen dragen als Hockeyclub.
Het benodigde geld voor het veld (naar verluid 350.000 euro, maar ruim 600.000 euro volgens “Hart voor Muiderberg”, kijk maar op hun website bij "de kosten", wordt geleend van de gemeente en met rente terugbetaald, de (groen)inpassing wordt door de gemeente betaald. Mogelijk zit het verschil tussen die zes ton en drieëneenhalf ton in deze inpassing.

Welles - Nietes

Overigens weerspreekt de Stichting Hart voor Muiderberg op haar beurt alle argumenten die de Hockeyclub aanvoert om deze keus te rechtvaardigen. Dat leest u hier.
Oordeel zelf.16 mei 2013

Ottervanger vangt bot bij KNSF

Van mondelinge toezegging kwam niets terecht

Joep Ottervanger is de nieuwe voorzitter van SC Muiden. Beschaafde en welsprekende man overigens, een verademing. Hij zag wel mogelijkheden om SC Muiden op de huidige locatie te laten door voetballen. "Ottervanger, zelf werkzaam als advocaat, zei mogelijkheden te zien. Volgens hem heeft de KNSF mondeling toegezegd dat SC Muiden in ieder geval het komende halve seizoen op deze locatie kan blijven. Hij wil zich met het nieuwe bestuur inzetten die periode te verlengen en tegelijkertijd aan een structurele oplossing te werken." lazen we in het Weespernieuws, en las u in ons vorige artikel. U voelt hem al: daar is niets van terecht gekomen.

Op de commissievergadering van 15 mei 2013 zei de kersverse voorzitter dat wat KNSF betreft géén sprake kan zijn van een verlenging, zolang er niet met de gemeente gesproken is over uitplaatsing. En zo ligt de bal weer bij de gemeente. “Treedt in gesprek met KNSF” drong Ottervanger aan, die eerder verklaarde dat de nood wél heel hoog wordt: “over zes weken moeten we weg zijn”.

Wethouder Henny Timmerman vond het allemaal ook zeer betreurenswaardig, en zei dat de gemeente voortdurend met KNSF in gesprek is, ook over dit onderwerp.

Arie Mastenbroek (CDA) sprong er gretig op in: “Triest dat het doek toch moet vallen, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen als raad”. Rietje Rijnja (D66) was over deze uitspraak hogelijk verbaasd, evenals Jens Duyts (VVD): “wat kunnen wij als raadsleden nu hier nog aan doen”. Nu dat wist Arie wél: “dan hadden we de motie van Methorst (waarin vier hectare bos wordt weggegeven in ruil voor doorspelen op de huidige locatie) maar moeten aannemen. Rietje “viel van haar stoel”, “dat was helemaal geen oplossing, je doet nu net of de hele raad, behalve CDA, dwarsligt”. Jens stemde hier “volledig mee in”: “je doet net of jíj de oplossing hebt, maar dat is helemaal niet zo”.

Tijdens de bespreking van dit punt liet de voormalige voorzitter van SC Muiden, Han van Wees, zich niet onbetuigd. Zijn gekrijs vanuit het publiek werd zelfs voorzitter Methorst te veel. Die voelde zich verplicht zijn clubgenoot tot de orde te roepen.


1 mei 2013

SC Muiden door met nieuw bestuur

Voorzitter Ottervanger ziet mogelijkheden voortbestaan
Bron: www.muider.nl

Donderdag 24 april hield SC Muiden een bijzondere algemene vergadering waar het voortbestaan van de sportcombinatie op de agenda stond. Zo'n 150 mensen waren aanwezig.

Het bestaande bestuur had aangekondigd af te treden gezien de onduidelijkheid over de toekomstige locatie voor de club. Hans Thesingh, voormalig voorzitter, gaf als eerste een samenvatting van de gebeurtenissen sinds 2003. Voorzitter Han van Wees praatte de aanwezigen bij over het afgelopen jaar. Ottervanger zei mogelijkheden te zien om op de huidige locatie te blijven. Er is een beginnetje: de KNSF zou mondeling toegezegd hebben dat SC Muiden in ieder geval het komende halve seizoen daar kan door voetballen. Maar het bestuur zal ook een 'worst case' scenario uitwerken.

Eric Karel deed een oproep aan de leden zich niet uit te schrijven, aangezien het nieuwe bestuur met alle scenario's rekening zal houden. Volgens van Wees is het bestuur enorm actief geweest, hebben er wel 60 bijeenkomsten over de locatie plaatsgevonden, maar is de gemeente met niets concreets gekomen. 'We liepen niet tegen een muur aan, maar tegen een hele Kazerne', zo vatte Thesingh de relatie met de gemeente kort samen. De heer Thesingh is gemeenteraadslid voor de VVD.

Na de toelichting en het beantwoorden van vragen trad het bestuur af. Inmiddels bleken zich drie nieuwe bestuursleden aangemeld te hebben: Ada Gieling, Joep Ottervanger en Eric Karel. Na de verkiezing van het nieuwe bestuur, werd het oude bestuur met een staande ovatie bedankt voor de vele inspanningen.
De aanwezigen waren opgelucht dat de club blijft bestaan.

Joep Ottervanger
Joep Ottervanger is de nieuwe voorzitter van SC Muiden. Hij ziet wel mogelijkheden om SC Muiden op de huidige locatie te laten door voetballen. "Ottervanger, zelf werkzaam als advocaat, zei mogelijkheden te zien. Volgens hem heeft de KNSF mondeling toegezegd dat SC Muiden in ieder geval het komende halve seizoen op deze locatie kan blijven. Hij wil zich met het nieuwe bestuur inzetten die periode te verlengen en tegelijkertijd aan een structurele oplossing te werken." lezen we in het Weespernieuws. Wat u niet leest in het Weespernieuws is dat Joep Ottervanger werkt voor het kantoor Loyens en Loeff. Een betrouwbare bron laat ons weten dat Loyens en Loeff zaken voor KNSF behartigen. En dat werpt mogelijk wél een heel nieuw licht op de uitspraak van de heer Ottervanger. Zeker in combinatie met het optreden van Methorst op de raadsvergadering van 25 april 2013.

Er zouden trouwens nog wel meer merkwaardige zaken aan de hand zijn rond de beëindiging van de pacht van SC Muiden. Het is in dit soort gevallen gebruikelijk dat het verloren gaan van het onroerend goed van de pachter (het clubgebouw van SC Muiden) door de grondeigenaar vergoed wordt. SC Muiden heeft daar vanaf gezien, in ruil voor een tijdje door voetballen. Het zou om een bedrag van 250.000 euro gaan. Niet verstandig voor een noodlijdende club die, naar eigen zeggen, een nieuwe locatie moet inrichten.24 april 2013

Petitie Tweede Hockeyveld

Op http://hartvoormuiderberg.petities.nl/ kunt u een petitie tekenen tegen de locatie van het tweede hockeyveld in het weiland naast het Kocherbos. VVD-raadslid Marlon van der Meer ging u daarin voor.
Veel mensen houden van Muiderberg vanwege de mooie plekjes: het strand, de Brink, de bossen. De initiatiefnemers menen dat de gekozen locatie voor het tweede hockeyveld daaraan afbreuk doet. Zij zijn voor een tweede veld, maar niet op deze plek. Begin juli neemt de gemeenteraad een besluit over de locatie van een tweede hockeyveld. Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris: info@hartvoormuiderberg.nl


23 april 2013

Ben had het niet zo bedoeld

Burgemeester schakelt politie in.

“Eén van onze actie's wordt op een vrijdagmiddag om 16.00 uur de A1 te blokkeren om zo landelijk belangstelling om het probleem te krijgen want steun van de gemeente Muiden is er niet.” schreef Ben Oevermans, wedstrijdcoördinator van SC Muiden, aan de gemeente. Nu, dat heeft Ben geweten. Marleen de Pater had niet door dat dit een loos dreigement was, ontstaan uit frustratie. “Bangmakerij om een reactie van de gemeente te vragen” volgens Ben.
Onze totaal van de Muider samenleving vervreemde burgemeester stuurde de politie op Ben af. De burgermoeder had zeker geen tijd zeker om zelf eens te bellen. Ben voelde zich als een crimineel behandeld.
Naast de burgemeester nam ook Waternet het dreigement serieus. Zij voeren met boot uit om de blokkade te voorkomen. We kunnen alleen maar raden op welke wijze dat dan gebeurd zou zijn. Ben heeft immers niet gedreigd de Vecht te blokkeren.

Dat Ben en zijn clubmakkers het spuugzat zijn, is meer dan begrijpelijk. Al een jaar wordt SC Muiden aan het lijntje gehouden. De frustratie van Ben vloeit voort uit het schandalig gedrag van de gemeente en het uitblijven van een reactie op de brandbrief van SC Muiden. “Omdat Paasmaandag er onverwacht tussenkwam” was de beste smoes die De Pater en consorten konden bedenken.

Woensdagavond 24 april vindt er een buitengewone ledenvergadering plaats waar over de toekomst van SC Muiden beslist zal worden.11 april 2013

Protesten tegen aanleg hockeyveld nemen toe.

"Er is genoeg over gepraat"

Wat eraan vooraf ging
Aan het begin van de commissievergadering legde commissievoorzitter Methorst nog eens de regels uit: aan het begin van ieder onderwerp kan een ieder over dit onderwerp inspreken, en een nawoord, dat gebruikelijk was, is niet meer mogelijk. “Dit omdat er bepaalde dingen zijn voorgevallen” voegde hij er cryptisch aan toe. Dat verdient een woordje uitleg! U leest die hier.

Protesten tegen locatie hockeyvelden
Vele, vele insprekers vonden de gekozen oplossing uit cultuurhistorici en ecologisch oogpunt een hele slechte. Erik Pieter Vlaanderen vreesde dat het plan daarom kansarm was en de juridische toets niet zou overleven. “Daarom is een plan B noodzakelijk, namelijk het tweede veld op de “Negen Morgen”. Hugo Majoor en Ellen van Vecht spraken namens “ontzettend veel mensen” die voor het behoud van het aanzicht van de dorpsrand waren. Thijn Westerman citeerde een brief van de Stichting “Vrienden van het Gooi”, die sprak van een zeer ongewenste locatie die onherstelbare schade aan de steilrand veroorzaakt. Tenslotte uitte Bas Boswinkel namens de hockeyclub zijn tevredenheid met het raadsvoorstel.
De commissie vond dat er nu wel lang genoeg over gepraat was, en ook wethouder Jaeger vond dat deze keuze na ampele overwegingen op democratische wijze tot stand was gekomen. Jens Duyts had nog wel wat vragen, en Jan Hylkema vroeg zich af of het parkeren op het parkeerterrein van de Joods begraafplaats nu goed geregeld was. Ook corrigeerde hij de inspraak van "Groen Muiderberg" en de brief van "Vrienden van het Gooi": de steilrand is niet het resultaat van natuurlijke processen, maar van ingrijpen door de mens: zandwinning. Hij wees erop dat de Provincie, die toch bij uitstek de hoeder is van de natuur, geen bezwaar had tegen deze locatie.

Zienswijzen
Het ziet er naar uit dat de raad het voorstel voor zienswijze ter inzage zal leggen. En dan hebben alle tegenstanders de gelegenheid met een zienswijze te reageren. En bij de rechtbank in beroep te gaan.8 april 2013

SC Muiden legt lot in handen van de leden

Leden dreigen met blokkade A1

Omdat het bestuur van SC Muiden het zonder speelveld niet ziet zitten de club voort te bestaan, en een reactie van de gemeente is uitgebleven, treedt zij af. In de zomer moet SC Muiden weg van de door KNSF beschikbaar gestelde velden. Het bestuur laat het aan de leden over om verder te beslissen over het voortbestaan van de club.

Het bestuur van SC Muiden stuurde drie weken geleden een brandbrief naar de gemeenteraad en het college van B&W. Daarin vroegen zij om duidelijkheid over de toekomst van de club.

Omdat de kwestie zich al jaren voortsleept stelde het bestuur een ultimatum: voor 2 april moest er duidelijkheid zijn, anders dreigde opheffing. Volgens voorzitter Han van Wees is het ultimatum verstreken zonder reactie. “Dus we treden af en roepen een extra ledenvergadering bijeen. Daarin moet duidelijk worden of de club kan voortbestaan.”
SC Muiden telt meer dan 350 leden.
Deze ledenvergadering zal op 24 april 2013 worden gehouden. “We kunnen het als bestuur niet meer verantwoorden dat we niet weten of we na de zomer nog kunnen voetballen. Daardoor hebben we alle contracten met trainers en betaalde vrijwilligers moeten opzeggen. We staan met onze rug tegen de muur. Het is een schandalige situatie”, aldus Van Wees.

Volgens hem worden ook de mogelijkheden van juridische stappen onderzocht. “We zijn alle afspraken aan het nakijken. Er zijn de afgelopen jaren verschillende beloftes aan ons gedaan. We kijken of we die juridisch kunnen toetsen.” Onduidelijk is of de heer Van Wees deze juridische stappen jegens de grondeigenaar, die zonder kennelijk belang SC Muiden de wacht aanzegde, wil nemen, of jegens de gemeente.
Volgens de gemeente is er wel een reactie in voorbereiding, maar is het in verband met het onverwacht opduiken van Paasmaandag niet gelukt om die op tijd de deur uit te krijgen. “Bij de gemeente zijn mailtjes binnengekomen van bezorgde leden; al die mensen krijgen van ons deze week een reactie. In het schrijven leggen we aan iedereen uit waarom het nog niet gelukt is om duidelijkheid te krijgen, iets wat het college van B&W ten zeerste betreurt. We zetten nog steeds in op een spoedig resultaat”, aldus een woordvoerder.

Eén van de leden van SC Muiden, Ben Oevermans, is het dusdanig zat dat hij in zijn mail aan de gemeente dreigt met een blokkade van de A1:

Ben vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente in drie weken geen reactie kan geven en zij zich zoals gewoonlijk weer ergens achter verschuilen om er maar weer vanaf te komen. Ben duidt hier op het smoesje “wegens de Paasdagen”. “Hoe durven jullie zo met de bevolking van Muiden om te gaan” vraagt hij zich af. De leden van SC Muiden zullen er alles aan doen om de club te laten voortbestaan. Eén van hun acties wordt op een vrijdagmiddag om 16.00 uur de A1 te blokkeren om zo landelijk belangstelling om het probleem te krijgen – “want steun van de gemeente Muiden is er niet”
Ben vraagt om een spoedige reactie, “of moet ik daar ook 3 maanden op wachten”.

Meer nieuws vindt u op de website van SC Muiden.


10 februari 2013

Erik Pieter Vlaanderen richt zich tot Provincie: geen tweede hockeyveld in Kocherbos.

VVD beloont “Groene Muiderbergers” met taart.

“Geen Hockeyveld in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur)” is het devies van Erik Pieter Vlaanderen. Hij schreef een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland en vraagt daarnaast, in een e-mail, de steun van de VVD-fractie in Provinciale Staten. Want Erik Pieter is een voorstander van een groen imago van de VVD: zowel op principiële gronden, als om als om electorale redenen. Hij legt uit: “In Muiderberg moet de vijfde zetel (op 13 raadszetels) bij de volgende verkiezingen uit het midden en links komen". "Die groene stem kan doorslaggevend zijn, want de stemmen van rechts heeft de VVD immers toch wel", betoogt hij.

In zijn brief vraagt hij de Provincie om geen geld beschikbaar te stellen aan de gemeente Muiden voor de procedure om de aanleg van het tweede hockeyveld voor te bereiden, de gemeente Muiden de aanleg van een tweede hockeyveld niet te laten voorfinancieren, de gemeente Muiden te verbieden geld te onttrekken aan het algemeen groen onderhoudsbudget om een onderzoek nodig voor de aanleg van bovengenoemd hockeyveld te betalen en om beplanting te bekostigen wat rond het hockeyveld aangeplant zou moeten worden en om niet toe te staan dat de gemeente Muiden op hetzelfde moment een én nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied voorbereidt én een wijziging van het bestaande bestemmingsplan uitvoert, "dubbelop en geldverspilling" meent Erik Pieter.

Erik Pieter meent dat de Hockeyclub heel goed op de “Negen Morgen' terecht kan. Overigens is het “doordrammen" van wethouder Wimar Jaeger(D66) om dit hockeyveld, “compleet met hekken en lichtmasten”, erdoor te drukken, voor hem reden geweest zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Hij heeft dan de handen vrij om een procedure voor de Raad van Staten te starten.

Lees hier de brief van Erik Pieter Vlaanderen.

Taart

Thijn Westermann en nog een "Groene Muiderbergse" hebben zich zeer ingezet voor het Kocherbos en de naast gelegen weilanden als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. De VVD beloont ieder jaar een niet-VVD-er voor zijn of haar inzet voor een maatschappelijk doel waar de VVD waarde aan hecht. De taarten gingen dan ook naar Thijn en haar bescheiden mede-strijdster en werd uitgereikt door het Statenlid Köksal Gör.

De "Stichting Groen Muiderberg", vertegenwoordigd door Thijn Westerman, heeft een soortgelijke brief als Erik Pieter verstuurd. De Stichting wenst dat de gemeente Muiden zich houdt aan de door haarzelf in het leven geroepen Ruimtelijke Visie Muiderberg. Erik Pieter laat weten dat hij dankbaar is voor de steun van vele Muiderbergers in zijn strijd voor het behoud van de Muiderbergse natuurhistorische en culturele waarden.30 november 2012

Gemeente ziet verhuizing SC Muiden niet zitten

“Blijf vooral denken wat jullie nu denken”

De informatieavond met betrekking tot de verhuizing van de voetbalvelden van SC Muiden van het KNSF-terrein naar de Bredius-driehoek werd op 29 november goed bezocht door zo ongeveer 30 aanwonenden. Wethouder Henny Timmerman leidde de presentatie van Marion di Bucchianico in, en vertelde dat deze avond vooral bedoeld was om te informeren, en niet om te overtuigen: “blijf vooral denken wat jullie nu denken”, zei ze.
Marion legde daarna uit waarom de verhuizing noodzakelijk zou zijn. De club moet persé verplaatst worden, omdat “er woningbouw gepland” is, en “omdat de huur opgezegd is”. De voorkeur van de club en de gemeenteraad voor de nieuwe locatie is de Bredius-driehoek, ondanks dat deze locatie maar voor vijf jaar beschikbaar is. Het is de bedoeling de kosten van de verhuizing op KNSF te verhalen. Daartoe moet de gemeente met KNSF in overleg gaan, en vooraf een overeenkomst sluiten. De Provincie eist dit, en heeft de besteding van 50.000 euro om de plannen te ontwikkelen geblokkeerd. Zonder die overeenkomst wordt de procedure simpelweg niet in gang gezet. De Provincie eist zekerheid.
Als de procedure in gang gezet wordt, verloopt deze als volgt:

 • Aan de provincie wordt toestemming gevraagd voor wat betreft de financiering
 • Als deze verkregen is, wordt een plan (aanvraag) gemaakt en ingediend (let wel: er is nu nog geen plan)
 • Deze aanvraag wordt openbaar gemaakt (publicatie)
 • De gemeente (het college van B&W) heeft 8 weken om de aanvraag in behandeling te nemen.
  Het betreft hier geen bestemmingsplanwijziging, maar een tijdelijke vrijstelling, en daarbij speelt de gemeenteraad geen rol.
 • Binnen deze periode kunnen er gedurende 2 weken zienswijzen worden ingediend
 • Dan wordt er een collegebesluit genomen (vergunning al dan niet verlenen)
 • Het besluit wordt gepubliceerd
 • Daarna kan hiertegen kan gedurende 6 weken bezwaar gemaakt worden
 • De bezwarencommissie adviseert het college hierover
 • Dan volgt de beslissing door het college op de bezwaren, en kunnen de plannen in principe al dan niet worden uitgevoerd

Hiertegen is beroep bij de rechtbank mogelijk. Tevens kan uitvoering van de plannen geblokkeerd worden door een voorlopige voorziening bij de rechter te vragen. Daarna:
 • De rechtbank doet uitspraak.
 • Tegen de uitspraak van de rechter is beroep mogelijk bij de Raad van State.
 • De Raad van State doet uitspraak. Deze is bindend.
Het eerste deel (plannen tot een onherroepelijke vergunning van het college) kan gemakkelijk een half jaar duren. Gaat een belanghebbende in beroep, en tot de Raad van State, dan kan daar gemakkelijk een paar jaar bijkomen. Voetballen op de Bredius-driehoek in augustus 2013 is dus onmogelijk.

De procedure kan dus pas in gang gezet worden, nadat er met “'meneer Visser' overeenstemming is, dat eist de Provincie”, benadrukte wethouder Henny Timmerman na de presentatie van Marion. Henny had gehoopt “nu al verder te zijn. Maar het rapport van de commissie 'Schoon Schip' heeft roet in het eten gegooid. Er wordt nu juridisch advies ingewonnen met betrekking tot de consequenties hiervan, totdat dit binnen is gebeurt er voorlopig helemaal niets. “ Wethouder Timmerman ziet zoveel beren op de weg dat zij de conclusie dat ook daarna er helemaal niets gebeurt niet aanvocht, sterker nog, zij liet duidelijk doorschemeren dat het college dit ook maar niets vindt, maar “SC Muiden wil dit persé”.
Er zijn door het college allerlei bestendigde alternatieven voorgesteld, en door SC Muiden en de gemeenteraad afgewezen. “De voorkeur van het college is een duurzame oplossing, maar de raad bepaalt nu eenmaal.”
'Maar wat gebeurt er dan na vijf jaar, blijven ze dan niet gewoon zitten?' vreesden enige bewoners. Marion nam deze angst weg: 'het is met zekerheid tijdelijk, dat eist de wet simpelweg'.
Uit het publiek werd geopperd dat althans een deel van de voetballers zelf ook niet zo gelukkig zijn met deze plannen, en liever hebben dat onze jeugd gaat voetballen op het veld van de 'Negen Morgen'. 'Daar hebben ze tenminste een trainer, en een deugdelijk kunstgrasveld'.
Henny Timmerman dacht overeenstemming met 'meneer Visser' binnen drie weken te bereiken, wat de zaal de vraag ontlokte 'hoe betrouwbaar is die 'meneer Visser' nu eigenlijk?' Deze vraag werd niet beantwoord, maar u vindt het antwoord wel elders op Muideninfo. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel wees wethouder van financiën Wimar Jaeger er al op dat aan voorfinanciering door de gemeente grote risico's verbonden zijn.

Ook volgens Provincie verhuizing SC Muiden ongewenst
'Maar was is dit dan voor rare actie, adviseer ze gewoon om te blijven zitten waar ze nu zitten, 'meneer Visser' kan toch voorlopig niets met die velden beginnen' reageerde het publiek. Een terechte opmerking, want uit een nu, naar aanleiding van het rapport van de commissie 'Schoon Schip', geopenbaarde brief van KNSF-Vastgoed aan het college van GS (de Provincie) van 27 september 2010, blijkt dat nu juist te zijn wat de Provincie overweegt, mocht zij de ontwikkeling van het KNSF-terrein van Muiden overnemen:

Fragment uit de brief. Hij is volledig in te zien op de site van de Provincie. Coulancehalve is Muideninfo terughoudend.


Het was een gezellige bijeenkomst, waar hartelijk gelachen werd over plannen waar de gemeente niet in blijkt te geloven. Het doel van de bijeenkomst was onduidelijk, op z'n minst was de bijeenkomst prematuur. Wethouder Henny Timmerman haalde al haar ontegenzeggelijke charmes uit de kast toen ze hierop reageerde met 'nou, ja, we hebben u toch een bijeenkomst einde november beloofd' en 'er komt nog een bijeenkomst als we wat te vertellen hebben'.


De huidige locatie van de sportvelden, en:


De Brediusdriehoek (met dank aan de gemeente Muiden).22 november 2012

Voetballen in Brediusdriehoek onwaarschijnlijk

Er komen steeds meer aanwijzingen dat SC Muiden per 1 augustus 2013 niet zal voetballen in de Brediusdriehoek. U weet al dat het juridisch onmogelijk is. Als het voor een periode van vijf jaar is, dan is daar een tijdelijke ontheffing van een bestemmingsplan voor nodig. De bezwaarprocedure daarvoor duurt een half jaar. En het besluit is nog niet eens genomen. Zo'n tijdelijk bestemming moet wél gegarandeerd tijdelijk zijn. Maar College en Raad kondigen nu al aan dat het de bedoeling is deze locatie permanent wordt. Dan eist de wet een bestemmingsplanwijziging. En dat kan niet want Rijkswaterstaat (de grondeigenaar) werkt hier niet aan mee.

Maar langzamerhand is het ook technisch onmogelijk: als je daar in augustus 2013 wil voetballen, dan moet de grond daar nu allang voorbelast voor worden. Anders kan je het tijdig aanleggen van de velden wel vergeten.

Provincie werkt niet mee

Maar het allerbelangrijkste is dat de Provincie niet wil meewerken. Voor de Provincie staat het allerminst vast dat SC Muiden moet verhuizen. Muiden staat onder financieel toezicht van de Provincie, zij hebben vetorecht over alle financiële beslissingen. Wethouder Jaeger vertelde dat de Provincie onder huidige omstandigheden nog niet eens wil instemmen met het voorbereidingskrediet van 50.000 euro. Laat staan met de inrichtingskosten van acht ton volgens SC Muiden, maar veel meer volgens experts. En voor dat bedrag is niet eens gedacht aan een verantwoorde dekking, we vinden het niet terug in de begroting. De gemeente wordt door de Provincie teruggefloten. “De Provincie legt Muiden aan de meetlat, en zegt tot hier en niet verder” vertelde Wimar Jaeger.

Een extra aanwijzing dat ook de gemeente er niet in gelooft, is dat de uitnodigingen voor de informatieavond voor de buurt die voor deze maand aangekondigd was, niet verstuurd zijn.

24 november bereikte ons het bericht dat de uitnodigingen nu wel verstuurd zijn. De bijeenkomst is op 29 november.28 september 2012

Voetbal naar Brediusdriehoek, vindt raad.

Maar of het door kan gaan is de vraag.

“We hebben het hier over een tijdelijke locatie” meende Jan Hylkema, “en daar past niet zo'n idioot duur plan bij met vier voetbalvelden”. Maar verder was de PvdA voor de verplaatsing van voetbalvelden naar de Brediusdriehoek. Ook het CDA kon zich in het voorstel vinden, VVD en D66 deden er nog een schepje bovenop, want zij meenden dat de gemeenteraad het probleem veroorzaakt had (en dus niet KNSF die SC Muiden op de huidige locatie de wacht aanzegt). De VVD hoopt (met het college) dat deze locatie permanent zal worden.

Ingewijden weten dat met deze uitgesproken en geschreven wens de velden op de Brediusdriehoek permanent te maken, de verhuisplannen onmogelijk, of in ieder geval een stuk moeilijker, zijn geworden. Als je de bestemming van een stuk grond wil wijzigen, dan is logischerwijs een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Maar als de grondeigenaar (Rijkswaterstaat) niet aan deze definitieve wijziging wil meewerken, en dat willen ze niet, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Die tijdelijkheid, hoogstens vijf jaar, moet wél vast staan. De Wet is daar héél streng in.
En van een gewaarborgde tijdelijkheid is geen sprake, gezien de wens van het college en de raad.

Sommige ingewijden denken dat slimmere raadsleden en het college alleen maar achter de verhuizing zeggen te staan omdat ze ervan uit gaan dat deze plannen op planologische, financiële, of andere gronden geblokkeerd zullen worden. Dan kunnen ze anderen de schuld geven.
Het was slimmer geweest de wens voor een permanente locatie “onder de pet” te houden, en met een bescheiden opzet te beginnen. Dan was met een latere definitieve bestemmingsplanwijziging – als Rijkswaterstaat alsnog zou instemmen - deze locatie voor SC Muiden gered.
Of, aannemende dat Rijkswaterstaat niet gaat instemmen, dan maar nu al voor een andere aanvaardbare locatie te kiezen. Want ook Muideninfo vindt dat SC Muiden moet blijven voetballen, sportbeoefening is noodzakelijk, zeker voor onze jeugd. SC Muiden verdient het niet nu met een onhaalbaar kluitje in het riet gestuurd te worden of indien de verplaatsing toch lukt, over vijf jaar weer van hun velden te worden verjaagd.25 september 2012

Voetbalclub zonder elftal wil 1,35 miljoen gemeenschapsgeld voor tijdelijk voetbalveld.

U heeft het gisteren in de Gooi- en Eemlander kunnen lezen: het bestuur van SC Muiden heeft besloten zich uit de competitie terug te trekken omdat er onvoldoende spelers beschikbaar zijn om een elftal samen te stellen. In de winterstop wordt dan bekeken of er volgend seizoen een nieuw elftal geformeerd kan worden. Nu was al bekend dat SC Muiden veelvuldig gebruik maakte van vreemdelingen om de Muier blauw-witte voetbalkleuren te verdedigen; dus daar zal nog wel een tandje bij moeten. Merkwaardig omdat Han van Wees, voorzitter van SC Muiden, op de commissievergadering van 8 maart 2012 wist dat SC Muiden wel 2500 leden heeft. En dan geen eerste elftal kunnen samenstellen? We houden het er maar op dat de heer Van Wees zich vergiste. Het werkelijke aantal voetballende leden van SC Muiden is ons niet bekend, een poging omdat via de website van SC Muiden te achterhalen faalde omdat er voor onbevoegden geen toegang tot de site wordt verleend.


Wij houden het er op dat SC Muiden, mocht de nood echt aan de man komen, ook wel gebruik kan maken van de voetbalvelden aan de Noordpolderweg, bij de "Negen Morgen", waaronder het door de gemeente voor 350.000 euro aangelegde kunstgrasveld - zoals de gemeente al eerder voorstelde. En als daar eventueel nog een volwaardig veld bij komt, is er ruimte voor alle voetballers uit Muiderberg en Muiden, ook als Muiden uitbreidt. Nu zijn er al drie velden. Maar het moet persé de Brediusdriehoek worden.

Ondanks dat deze club niet in staat blijkt een eerste elftal te formeren, eist zij van de Muider gemeenschap 1,35 miljoen euro voor een tijdelijke voorziening. Je moet maar durven!


24 september 2012

Besluit over de hockeyvelden.

Amendement van PvdA - geen "vuurwerk"

Het voorstel van het college werd aangenomen, met een tweetal amendementen van de PvdA: er mogen geen lichtmasten komen, en er moet een contract zijn met de Joodse gemeente dat waarborgt dat er tenminste tien jaar lang op hun terrein geparkeerd mag worden.

"vreemd dat de hockeyclub zelf zijn veld moet bekostigen" schrijft de heer Smits in het volgende artikel.
Het is de bedoeling dat de hockeyclub geld leent van de gemeente om de velden te kunnen aan leggen. In het raadsvoorstel staat: "De gemeente is bereid om met MHCM een overeenkomst te bespreken waarin de financiering van de velden en dergelijke wordt verrekend in de vorm van huurpenningen." In de raadsvergadering werd duidelijk dat dat moet gaan om minder dan de helft van de stichtingskosten. Al eerder richtte de gemeente voor een bedrag van 350.000 euro een kunstgrasveld in bij de "Negen Morgen", een veld dat voor een symbolisch bedrag door de hockeyclub gehuurd wordt. In het raadsvoorstel staat dat de gronden voor het toekomstige veld door de gemeente aan de hockeyclub worden geschonken (waardoor pachtinkomsten worden gederfd), interne kosten die de gemeente maakt niet worden doorberekend, en een deel van de aanlegkosten wordt gefinancierd uit het grondbeleidplan. En op de raadsvergadering bleek dat daarvoor ook gelden die beschikbaar zijn vanwege de inpassing van de A1 en A6 daarvoor gebruikt kunnen worden.

En wat als de hockeyclub niet aan haar verplichten kan voldoen – en dat ligt voor de hand bij een sportclub met enkele honderden leden en een verplichting van vele tonnen. Dan gelooft tocht geen hond dat de hockeyclub weggestuurd wordt? Al met al is het "zelf bekostigen" maar heel relatief.

En hoe zit dat nu met dat vuurwerk dat Erik Pieter Vlaanderen aankondigde?
"Hij eruit of ik eruit": niets van gemerkt.

Aanvulling 29 september 2012:
Dat vuurwerk kwam op de raadsvergadering van 27 september.

Over de huur van de negen morgen laat Hockeyclub voorzitter Johannes de Vries het volgende weten:
"in bovengenoemd stuk staat dat het kunstgrasveld op "de negen morgen" voor een symbolisch bedrag door de hockey gehuurd wordt. Ik hecht er waarde aan (nogmaals) te melden dat de MHC Muiderberg dit veld slechts voor 3 uren per week huurt. Dat de opbrengsten in je ogen wellicht tegenvallen zal er mee te maken hebben dat andere gebruikers niets betalen. Dit laatste lijkt meer nieuwswaarde in zich te hebben."

Opmerkelijk is dat het veld op verzoek van de Hockeyclub werd aangelegd (zegt de vorige wethouder RO) en dat ze er desondanks zo weinig gebruik van maken (zegt de voorzitter van de Hockeyclub).24 september 2012

Brediusgronden: buurtbewoner hecht meer geloof aan Muideninfo dan aan Wethouder

Sussende woorden wethouder staan haaks op voornemen gemeente

Dat we in het ootje genomen worden, wordt duidelijk uit onze open brief aan het gemeentebestuur. De heer Smits, die op het Karveel woont, kreeg, samen met wat andere buurtbewoners, van wethouder Henny Timmerman te horen dat er over de voetbalbestemming van de Brediusgronden nog geen besluit genomen was, en dat het gebruik van die velden hooguit tijdelijk was. Maar daar was de wethouder even niet bij de les: het is weldegelijk de bedoeling van het college dat de velden daar komen, en permanent worden, en de gemeenteraad denkt er net zo over. Maar om het er snel, zonder protesten van de buurt, er door te kunnen drukken sust de wethouder de zaak met “hooguit tijdelijk”.
Dat de wethouder “er ook niet gelukkig mee is” is hoogst merkwaardig: het is toch haar partij, de VVD, die op niet mis te verstane wijze zich sterk maakt voor het voetballen in de Brediusdriehoek?

Deze brief schreef meneer Smits aan de gemeente:

" Geacht gemeentebestuur,

Ooit ontving ik een brief vanaf Terschelling met de opdruk Gemeenstebestuur van Terschelling. Dat leek op zelfkennis.
Dat Muidens bestuur die zelfkennis ontbeert is mij duidelijk geworden bij het volgen van de de discussie rond de Brediusdriehoek.
Na mijn vorige mail van 5 augustus jl kreeg ik de wethouder op bezoek, die sussende woorden sprak. zoals "nog geen besluit" en "hooguit tijdelijk" en "het heeft ook niet mijn voorkeur".
Ik heb de neiging meer geloof te hechten aan de informatie van medeburger Jan Bovenlander, en die informatie verontrust mij: er gaat 1.500.000 euro uitgegeven worden aan het inrichten van velden in de Brediusdriehoek, betaald door de gemeente, en dus ook door ondergetekende (vreemd dat de hockeyclub zelf zijn veld moet bekostigen), en het gegeven van tijdelijkheid schuift ook al langzaam naar de horizont.
Ook de mogelijkheden van bezwaar zouden in het kader van een "tijdelijke" oplossing niet bestaan.
Als dit de geloofwaardigheid van de politiek heet te zijn, dan moet ik daarvan vomeren!
Ik moge hopen dat ik de informatie verkeerd heb begrepen.

J.W.Smits, De Kogge 20 Muiden"

Aanstaande donderdag 27 september wordt het raadsvoorstel behandeld. De raadsleden zijn er afgelopen donderdag niet aan toegekomen.


18 september 2012

Zijn ze gek geworden?

1,35 miljoen euro voor vijf jaar voetballen

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald lijkt meer dan van toepassing nu het bekend is dat de gemeente 1,35 miljoen euro gaat uitgeven om SC Muiden vijf jaar te laten voetballen in de Brediusdriehoek. Dat is grofweg geschat 500 euro voor ieder gezin in Muiden en Muiderberg. En als het meer dan vijf jaar wordt - waar de gemeente naar streeft - dan handelt de gemeente in strijd met de wet, en belazert zij de buurt. Enige buurtbewoners van de Kogge hebben al geprotesteerd. Dit heb ik geschreven aan de raad, met een kopie aan het college van B&W:

Geachte mevrouw de Voorzitter, Geachte leden van de Gemeenteraad,

Laat ik voorop stellen dat ook ik vind dat SC Muiden niet het slachtoffer mag worden van de ruzie tussen de KNSF en de gemeente Muiden.

Ik heb de beraadslagingen over de voetbalvelden in de Brediusdriehoek gevolgd zoals een aap in een roestig horloge kijkt: ik begrijp er helemaal niets van. Bent u nu werkelijk van plan een bedrag van 1,35 miljoen euro uit te geven om SC Muiden een vijftal jaren te laten voetballen?
En wat daarna, als SC Muiden weer moet verhuizen? Denkt u nu werkelijk dat u de velden zo snel kunt realiseren dat het gebruik al op 1 augustus 2013 mogelijk zal zijn? Houdt u zich wel aan de wet? Bent u nu werkelijk van plan te wijken voor het getreiter van KNSF? En waarom wordt er niet gekozen voor een blijvende oplossing? En dat zijn slechts enkele zaken die ik mij afvraag.

Ook ontgaat mij de urgentie van het plannen van een buitensporig omvangrijke sportcomplex voor een voetbalvereniging die niet eens in staat is een competitie-elftal op de been te brengen.

Dat dit mogelijk langer dan om een vijftal jaren gaat, blijkt uit het raadsvoorstel.
Er staat immers: “In contacten met Rijkswaterstaat zal worden gezocht naar mogelijkheden om deze termijn te verlengen dan wel definitief te maken.” Maar dat heeft u de omwonenden niet verteld. Wél dat tijdelijke uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de algemene wet van bestuursrecht van toepassing is. Die geeft in vergelijking met een definitieve bestemmingswijziging wat minder maar toch voldoende mogelijkheden om de plannen te blokkeren. Daar is bij een tijdelijke ontheffing (van bepalingen van het geldende bestemmingsplan) 6 maanden de tijd voor, en dus niet slechts 4 weken, zoals voor het in werking treden van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

En de plannen zullen zeker geblokkeerd worden, want artikel 2.12 lid 2 van de WABO (voorheen artikel 3.22 van de wet op de ruimtelijke orde) eist voor zo'n procedure dat vast moet staan dat de bestemming tijdelijk is. En met de bekendmaking dat het “mogelijk om meer dan vijf jaar gaat” heeft het college zich lelijk in de voet geschoten. De rechter zal het besluit vernietigen, niet alleen op basis van de vigerende wetgeving, maar ook op grond van de uiterst strenge jurisprudentie in soortelijke gevallen. Daarvoor geldt, net zoals in de WRO, de termijn van vijf jaar. De wet eist ook dat de beslissing deugdelijk gemotiveerd moet zijn. Daar is geen sprake van. Het college gaf immers zélf aan dat zij alternatieven, zoals “de Negen Morgen”, prefereert.

Ik maak ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken, waarvan ik zal nalaten deze nader te kwalificeren.
Leden van de raad, u verspilt uw tijd.

Maar ook als de plannen wettelijk mogelijk zouden zijn, is de gekozen doorlooptijd fysiek onmogelijk.
De plannenmakerij (met betrekking tot onderzoeken, ontwerp, plaats, ontsluiting, parkeren, beperking (geluids)overlast door de overheersende westen wind voor de wijk zuidwest, om maar een paar dingen te noemen) zal minstens een half jaar vergen, en daarna is er te weinig tijd om het terrein voldoende lang voor te belasten, voordat met de inrichting kan begonnen worden. U houdt uzelf voor de gek.

Mijn voorlaatste opmerking is waar het werkelijk om gaat. KNSF heeft geen kennelijk belang bij het verjagen van SC Muiden, die een uit gewoonterecht ontstaan gebruiksrecht heeft. Daar zou de gemeente zich op moeten richten. Mogelijk moet SC Muiden in verband met de planontwikkeling op termijn verhuizen, en het is verstandig daar alvast nu een locatie voor te zoeken. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het KNSF er om gaat de gemeente bankroet te treiteren. Dan ligt het evenzeer voor de hand dat u naar uw geld kunt fluiten, zolang u KNSF niet ter wille bent, en waarschijnlijk ook dan. En ik sluit niet uit dat KNSF nog andere motieven heeft.

Dat uw raad daarin meegaat doet mij vermoeden dat niet voor ieder lid van uw raad het belang van de burgers van Muiden prevaleert boven dat van KNSF of eigenbelang.

En dan kom ik op mijn laatste punt: het afwijzen van een locatie waarvan het zeker is dat deze blijvend is, zoals de “Negen Morgen”. Door SC Muiden, maar ook door een groot deel van de raad. Dat is niet in het belang van Muiden, maar dat zal sommigen van u niet interesseren.

Jan Bovenlander

Hier kunt u het raadsvoorstel lezen.


14 september 2012

Pittige discussie rond hockeyvelden

Botsing tussen VVD en wethouder Jaeger

De commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 5 september werd op 13 september voortgezet met als eerste onderwerp de keuze van de locatie voor het nieuwe hockeyveld. Van alle alternatieven uit de befaamde matrix bleven er in feite twee over:
Optie 1: in het bredere deel van het weiland aan de Googweg, zo dicht mogelijk tegen de gehoekte bosrand van het Kocherbos aan;
Optie 2: in het smallere deel van het weiland aan de Googweg, vanaf de weg gezien net achter de hoek van de steilrand van het bos gelegen, gedeeltelijk over het bestaande wilgenpad heen dat ter plaatse van het nieuwe veld omgelegd zal worden tussen bos en veld in.

De voorkeur van het college gaat naar optie 1 uit. Er waren insprekers, onder meer van de stichting 'Groen Muiderberg' die zich tegen beide opties verzetten, en die zich ook niet in het beslissingsproces serieus genomen voelden: “ik voel mij belazerd”, zei Klaas Schippers, “want de schijn werd gewekt dat we serieus genomen werden.” De voorkeur van de Stichting gaat uit naar de locatie “De Negen Morgen”.
Inspreker Jan Stroband wandelt regelmatig over de wilgenpaadje dat bij een keuze voor optie 2 verloren zou gaan.

Nu, de heer Stroband kan gerust zijn: ook de voorkeur van de raadsmeerderheid gaat, conform het voorstel van het college, naar optie 1 uit. Volgens Jan Hylkema (PvdA) onder één voorwaarde: “géén verlichting”. Des te merkwaardiger dat diezelfde Jan Hylkema in tweede termijn verlangde dat “de verlichting tijdig uit gaat”. Een andere eis van de PvdA was dat het parkeren op het parkeerterrein van de Joodse begraafplaats “juridisch waterdicht” moet worden geregeld. Nu is er alleen een brief met een vage toezegging. De kosten voor de velden komen volledig voor rekening van de hockeyclub. Ook de bijkomende kosten voor het inpassen, die in het collegevoorstel uit het groenpotje van de gemeente zouden komen, moeten, tenminste volgens PvdA en VVD, ook door de hockeyclub worden opgebracht.

"Valse argumenten"

Voor Marlon van de Meer (VVD) stond het lang niet vast of het optie 1 of 2 moest worden, hun voorkeur ging uit naar optie 3 (in het weiland schuin achter de percelen Googweg 7 en 9, aan de andere (zuid) zijde van het wilgenpad), maar ook hij besefte dat dat niet haalbaar zou zijn. De eigenaar van de gronden waarop het veld zou moeten worden aangelegd wil zijn grond niet verkopen. Met Stichting Groen Muiderberg ging hun voorkeur uit naar de “Negen Morgen”. Optie 1 is, volgens Marlon van de Meer, onaanvaardbaar. Ook verwachtte hij bezwaren van de omwonenden, en dus vertraging door juridische procedures. Hij ontkende dat er een raadsbreed besluit was, op 31 mei had hij zich al verzet. Marlon van de Meer vroeg gezien de mogelijk juridische consequentie een plan-B in stelling te brengen.

In zijn reactie toonde wethouder Jaeger zich verbaasd dat de VVD weer alles ter discussie stelde. “Dit probleem speelt al zeven jaar, en uzelf heeft de oplossing er van tot topprioriteit verklaard. Er is nu een “gewogen afweging” gemaakt, en dit komt er uit”.
Hij voegde daar aan toe dat “nu heroverwegen de politiek ongeloofwaardig maakt, en dat de VVD op 31 mei niet voor de Negen Morgen koos”.
“We hebben toen onze keuze gemaakt op grond van valse argumenten” wist Marlon van de Meer, waarop Wethouder Jaeger riposteerde “dan moet u daar andere consequenties aan knopen”. Nu, dat zit er wel in. Op de raadsvergadering van 20 september kunnen we van VVD zijde vuurwerk verwachten. “Hij er uit, of ik er uit”, brieste een woedende Erik Pieter Vlaanderen in de wandelgangen.
Zoals Sandra Deuling opmerkte: “de emoties lopen hoog op.”

Zie hier het raadsvoorstel.26 augustus 2012

Rijkswaterstaat maakt voetbal Brediusdriehoek mogelijk

De afgelopen periode heeft het college intensief overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over het gebruik van de Brediusgronden ten behoeve van voetbal voor de Sport Combinatie Muiden. Op grond daarvan heeft Rijkswaterstaat aangeboden de Brediusgronden tijdelijk beschikbaar te stellen aan gemeente Muiden, voor een periode van 5 jaar. SC Muiden kan hierdoor in ieder geval de komende 5 jaar op de Bredius voetballen.

Nadere invulling huurovereenkomst
Gemeente en Rijkswaterstaat zijn nu in goed overleg om de huurovereenkomst nadere invulling te geven. Ook moet worden bekeken hoe tijdelijk kan worden afgeweken van de huidige bestemming van de gronden. Hiervoor is nader overleg met de provincie nodig.

Contuïteit SC Muiden staat voorop
Eerder gaf het college aan (andere) oplossingen te willen bieden voor het geval langere beschikbaarheid voor Bredius er toch niet inzit. Het gaat dan om een permanente oplossing. De raad heeft het college verzocht nu alle pijlen te richten op de Brediusgronden. Zowel college als raad stellen de continuïteit van de club voorop. Het college heeft daarom ook steeds meegedacht over oplossingen met als doel dat er ook na de zomer gewoon gesport kan worden. Waarom SC Muiden niet gewoon kan blijven zitten waar ze nu zitten, zoals we eerder betoogden, blijft een raadsel.

Financiering
De raad heeft in haar vergadering van 5 juli jongstleden aangegeven dat zij het wenselijk en noodzakelijk acht dat de kosten die verbonden zijn aan de uitplaatsing voor te financieren. Het is zeer de vraag of dit geld terugbetaald wordt, want deze voorfinanciering loopt vooruit op het ten laste (kunnen) brengen van de kosten van de exploitatie van het toekomstig woongebied. Om deze reden moet het voor te financieren bedrag nu opgenomen worden in de zogenaamde risicoparagraaf. Met andere woorden: de gemeente houdt er rekening mee dat we het geld gewoon kwijt zijn.

Kostenplaatje in september naar raad
De financiële consequenties van de wens van de raad om voetbalvelden op de Brediusgronden te realiseren in relatie tot de tijdelijke huur, zal in september door het college aan de raad worden voorgelegd.

Protest bewoners de Kogge
Een groot deel van de bewoners vindt zich overvallen door dit plotselinge besluit. Zij voelen er niets voor hun uitzicht te laten bederven, en al evenmin gaan zij accoord met de overlast die de voetbalvelden ongetwijfeld zullen gaan geven. Volgens enige protesterende bewoners zou wethouder Henny Timmerman met hen overleggen. Of dat overleg inmiddels plaats heeft gevonden, en wat dan het resultaat is, is ons onbekend. Wél weten we dat de bewoners waarschijnlijk juridische stappen zullen ondernemen.


19 juli 2012

Sportvelden achter de Kogge: willen we dat wel?

Als vanzelfsprekend neemt de hele raad maar aan dat er voldoende draagvlak is voor het aanleggen van sportvelden in de Brediusdriehoek. Het kamerlid Maarten Haverkamp heeft zich nu ook voor dit populistische karretje laten spannen, en heeft kamervragen gesteld aan minister Melanie Schlutz van Infrastructuur en Milieu. Zij heeft Rijkswaterstaat in haar portefeuille, en Rijkswaterstaat is eigenaar van de Brediusgronden. Vermoedelijk zit het maatje van Maarten Haverkamp, ons raadslid Dirk-Jan Methorst hier achter, maar dat hebben we hem niet gevraagd: sinds wij waarheidsgetrouw verslag deden van de ophef rond zijn vermeende corruptie (Methorst nam 250.000 euro aan van de KNSF-Vastgoed directeur) zijn Muideninfo en Methorst gebrouilleerd. Terzijde: Dat Haverkamp en Methorst maatjes zijn bleek destijds uit de opvatting van Haverkamp dat “Methorst niets verkeerds gedaan heeft”.

Terzake nu: op 5 juli stelde de raad een voorschot in het verschiet om de verhuizing van SC Muiden naar de Brediusdriehoek te financieren. Wethouder Jeager waarschuwde dat Muiden dat voorschot wel eens nooit zou kunnen terugkrijgen van KNSF, die de voetbalclub van haar terrein verbande. Lees hier het verslag. De kosten voor de verhuizing van SC Muiden komen dus bovenop de één miljoen die Muiden al uitgaf aan de KNSF-perikelen.

Dus draait u, de burger, ook nog eens voor deze tonnen op. Uw gemeenteraad wil dit.

Maar de Brediusdriehoek is van Rijkswaterstaat, en die zou deze gronden moeten afstaan.
Het kamerlid Haverkamp stelde Minister Schulz de vraag of zij bereid is om – wanneer de provincie Noord-Holland hiermee instemt – te bepleiten dat een deel van het Brediusterrein bestemd wordt voor het herhuisvesten van de Sport Combinatie Muiden onder condities die voor een kleine sportvereniging te dragen zijn.
De minister antwoordde: “De bevoegdheid om staatsgronden te verkopen dan wel te verhuren of in bruikleen te geven, berust op grond van de Comptabiliteitswet bij het ministerie van Financiën. Ik ben op dit moment niet bereid de gronden als overtollig over te dragen aan het ministerie van Financiën omdat het project SAA (verbreden en verlegen A1-red.) nog in uitvoering is. Rijkswaterstaat is op dit moment wel in overleg met de gemeente Muiden en het ministerie van Financiën om een regeling te treffen voor het herhuisvesten van de Sport Combinatie Muiden op een deel van de grond dat niet direct door de bouwactiviteiten wordt beïnvloed.”
De minister bevestigt dus dat er sprake is van overleg tussen Muiden en de Rijksoverheid, en mogelijk (een deel van) de Brediusdriehoek voor SC Muiden bestemd gaat worden. Opmerkelijk is dat zij de tweede vraag van die dekselse Haverkamp of dat “tegen condities kan die voor een kleine sportvereniging te dragen zijn” niet beantwoordt. Dat laatste zou betekenen dat ook de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor het Muidens probleem dat door KNSF werd veroorzaakt.

De bewoners van de wijk Zuid West en vooral van de Kogge zouden wel eens helemaal niet zo blij kunnen zijn met de voetbalvelden. In de wijk is al sprake van protest, en er zullen zeker bezwaarschriften en juridische procedures volgen. Dit uitzicht zal sowieso verloren gaan, maar of de bewoners van de Kogge nu voetbalvelden beschouwen als het robuuste groen waartoe de Provincie verplicht is, kan men zich afvragen.


Voor de volledigheid volgt nu de berichtgeving van de gemeente over dit onderwerp van 5 juli 2012, dus voor de raadsvergadering:

Oplossingen korte, middellange en lange termijn voor SC Muiden:
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 4 juli jongstleden een besluit genomen over de korte, middellange en lange termijn oplossingen voor Sport Club Muiden (SC Muiden). Het college benadrukt echter dat zij formeel geen verantwoordelijkheid ziet, maar in het kader van de continuïteit voor de club wel wil meedenken over oplossingen en stelt als doel dat er ook na de zomer gewoon gesport kan worden. Al in een eerdere fase gaf het college de locatie Negen Morgen en Sporthal Muiden aan als oplossingen voor de korte termijn. Deze alternatieven te samen met oplossingen voor de langere termijn zijn nu nader onderzocht op uitvoering en haalbaarheid uitgaande van de behoefte van SC Muiden.

Korte, middellange en lange termijn
De locatie Negen Morgen wordt als noodlocatie gezien voor de korte termijn, waar tijdelijk extra velden aangelegd kunnen worden voor de voetbal. Sporthal Muiden is in dit kader het alternatief voor de overige sporten (handbal / tafeltennis).
Voor de middellange termijn is de eerste voorkeur om velden te realiseren bij de Brediusgronden als tijdelijke locatie. Voor de zaalsporten zou gebruik gemaakt kunnen worden van de gymzaal van de PC Hooftschool.
Een andere optie voor de middellange termijn gaat uit naar de Sporthal Muiden voor zowel de voetbal en de zaalsporten. In overleg met betrokkenen zal dan worden bezien welk alternatief voor de veldsporten het best haalbaar is.
Het college voert momenteel constructief overleg met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid van de Brediusgronden, en hoopt dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de haalbaarheid hiervan.
Wanneer blijkt dat Bredius toch niet beschikbaar is als permanente oplossing, dan ziet het college voor de lange termijn een oplossing in een sportaccommodatie naast en achter de Sporthal Muiden en op locatie Muiden Oost.

Vervolgstappen
Duidelijk is dat realisatie van de sportaccommodatie voor SC Muiden alleen mogelijk is met externe middelen omdat aan iedere oplossing wel een prijskaartje hangt. Ook is het zo dat voor alle locaties een verdere procedure noodzakelijk is, zoals overleg met de club zelf, maar ook met diverse andere partijen. Afhankelijk van de locatie kan dit zijn Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Provincie, Stuurgroep Bloemendalerpolder, gemeente Weesp, etc. Ook geldt voor een aantal locaties dat een bestemmingsplanwijziging nodig is.
Om SC Muiden duidelijkheid te geven over de toekomstige mogelijkheden is het college voornemens om zo spoedig mogelijk een keuze voor te leggen aan de raad.11 juni 2012

Gemeenteraad besluit tot Hockeyveld in "belendend weiland"

Volgens MHC Muiderberg de juiste keuze

Aanstaande donderdag 31 mei was een bijzonder belangrijke dag in de geschiedenis van MHC Muiderberg: toen werd besloten dat de club zijn tweede veld in het "belendend weiland" krijgt, zoals ze zelf ook voorstelden.
Het college van B&W had een voorstel aan de raad gedaan waarin twee opties waren overgebleven:
1) het weiland naast het Kocherbos en
2) het aanleggen van een compleet nieuw hockeycomplex in de weilanden naast het Echobos/Negen Morgen.

MHC Muiderberg laat in een brief aan zijn leden weten dat:
"Na weging van alle feiten is een tweede veld in het weiland naast het Kocherbos veruit de beste optie voor onze club en zeker ook voor de gemeente Muiden. Als ons veld in het weiland naast het Kocherbos komt te liggen:
- kunnen we blijven gebruikmaken van onze huidige locatie en behouden we het karakter van MHC Muiderberg;
- zijn we weer verenigd op een locatie;
- zullen we ervoor zorgen dat het veld zo ver mogelijk naar achteren wordt geplaatst (zo ver mogelijk van de Googweg af), waardoor er eigenlijk geen sprake is van aantasting van het aangezicht van het dorp. 
- zullen we ervoor zorgdragen dat het veld prachtig wordt ingepast in het landschap;
- zullen we met grote zorg en met hulp van deskundigen ervoor zorgen dat de dieren die in en rond het Kocherbos leven zo min mogelijk worden gehinderd in hun habitat;
- een tweede veld kan hier het snelst worden aangelegd;
- financieren we het tweede veld uit eigen middelen waardoor de gemeentelijke begroting niet verder wordt belast;
- ontlasten we de buurt rond MHC Muiderberg, omdat we de parkeerplaats van de Joodse gemeente huren en zullen inrichten als parkeerplaats;
- dit plan is ontstaan op basis van een bespreking met Groen Muiderberg en daarna verder uitgewerkt.
- ondanks het feit dat tegenstanders als Groen Muiderberg hebben aangekondigd dat ze procedures aanspannen om dit plan op de lange baan te schuiven, zijn we ervan overtuigd dat op basis van de feiten deze procedures niet door hen zullen worden gewonnen.

Als er een geheel nieuw hockeycomplex wordt gebouwd in de weilanden bij het Echobos/Negen Morgen:
- Joodse gemeente vindt dit absoluut onacceptabel omdat de velden te dicht bij hun begraafplaats komen te liggen. Zij worden hierin gesteund in de Richtlijn op de lijkbezorging. Joodse gemeente heeft aangekondigd juridische procedures te starten wanneer er voor deze locatie wordt gekozen, waardoor de realisatie van het geheel nieuw hockeycomplex met twee velden en een nieuw clubhuis zal vertragen.
- De velden worden aangelegd in weilanden die vallen onder beschermd weidevogelleefgebied. Natuurbeschermers zullen zich verzetten tegen deze locatie en juridische procedures starten.
- Het geheel nieuwe hockeycomplex voor MHC Muiderberg zal de gemeente meer dan 1,5 miljoen euro kosten.
- Aanleg van de velden zal meer tijd gaan kosten, mede ook vanwege inklinkingstijd.
- Er is in dit plan voorzien in het aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe toegangsweg vanwege grotere aantallen bezoekers/gebruikers, 20 extra parkeerplaatsen en een clubhuis.
- Er zijn meer en meer gegronde redenen om procedures op te starten tegen een geheel nieuw hockeycomplex in de weilanden bij het Echobos/Negen Morgen.
"

Hieronder vind u het complete voorstel van het college van burgemeester en wethouders.


  Muiden 24 mei 2012,
  Aan de gemeenteraad.
Voorstel
1. Een keuze te maken tussen 2 locaties met de daarbij behorende voorwaarden, waarop het tweede hockeyveld gerealiseerd wordt:
a. locatie 2, het weiland naast het Kocherbos, met dien verstande dat:
de aanleg van het veld, het clubgebouw en de bijbehorende voorzieningen geschiedt onder verantwoordelijkheid van en op kosten van de MHC Muiderberg;
de landschappelijke inpassing van het geheel onder regie van de gemeente wordt afgestemd met de groenorganisaties Groen Muiderberg en Vrienden van 't Gooi ter goedkeuring van de provincie;
de grond eigendom blijft van de gemeente en er nadere afspraken zullen worden gemaakt over het gebruik van deze grond;
over de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, verdere onderzoekskosten en de legeskosten voor de diverse vergunningen nader overleg plaatsvindt tussen de gemeente en de MHC Muiderberg.

b. locatie 5 de Negenmorgen, met dien verstande dat:
de kosten voor exoploitatie, kapitaal en rentelasten geschat worden op minimaal €120.000,- per jaar. Dit de draagkracht van de hockeyclub MHC Muiderberg te boven gaat. Dit betekent dat de gemeente een zeer substantieel deel van deze kosten voor haar rekening zal moeten nemen. Hiervoor in de voorjaarsnota dekking gezocht moeten worden, onder omstandigheden van een structureel onevenwichtige begroting en de dwingende opdracht deze meerjarig sluitend te krijgen. 
voldoende maatregelen worden genomen om geluidsoverlast voor de nabije gelegen Joodse begraafplaats te voorkomen.
voldoende inpassingsmaatregelen, worden genomen om het aanzicht weidegebied zoveel mogelijk in tact te laten
fundamentele infrastructurele maatregelen ter ontsluiting van het complex, waarvan de kosten op ongeveer €300.000 zijn geraamd, worden genomen om de toename van het verkeer veilig en gecontroleerd te kunnen verwerken. Ook deze kosten zullen structureel op de begroting drukken.
 
2. Het college te verzoeken per ommegaande en zo spoedig mogelijk die activiteiten te ontplooien die nodig zijn voor realisatie van een hockeyveld op de gekozen locatie.
 
Inleiding
Sinds vele jaren wordt er binnen de gemeente gesproken over de aanleg van een benodigd extra hockeyveld voor de MHC Muiderberg. Dat hier behoefte aan is wordt niet bestreden. In de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen wordt gepleit voor een snelle realisatie van een tweede veld voor de hockeyclub. Tijdens diverse raadvergaderingen is het hockeyveld besproken waarbij de enige constante was de grote spoed waarmee de Raad wenst dat een en ander wordt opgelost. Bij het aantreden van het nieuwe college heeft de raad het college de opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor een nieuw aan te leggen hockeyveld, zodat dit besluit er in juni zou kunnen liggen.
 
In de aanloop naar dit raadsvoorstel is in samenspraak met raad bij raadsbesluit een tijdspad om tot een besluit te komen afgesproken en is een keuzematrix gemaakt met de te onderzoeken locaties en de criteria. Het tijdspad legt vast dat de Raad voor 1 juni tot een besluit komt, op basis van een voorstel van het college. De gegevens uit de matrix zijn besproken in de commissie van 16 mei jongstleden. Openstaande vragen zijn beantwoord.
 
Het punt is nu aangebroken om op basis van alle aangeleverde informatie een weging van de locaties te maken en een definitieve keuze voor een locatie te maken. Het is duidelijk dat iedere keuze altijd een teleurstelling voor sommigen zal zijn. Het is onmogelijk een inpassinglocatie te vinden waar alle betrokkenen tevreden mee kunnen zijn. Juist dat gegeven heeft het college ertoe gebracht intensief met partijen te spreken en in de communicatie en informatieverstrekking de meest mogelijke transparantie aan de dag te leggen. Juist gezien het feit dat er in alle gevallen betrokkenen zijn, die hun belangen onvoldoende in de beslissing gerepresenteerd zien, maakt een keuze moeilijk en vraagt om de grootst mogelijk zorgvuldigheid in argumentatie. Tegelijkertijd is het de gemeentelijke politiek die als beste in staat moet worden geacht moeilijke wegingen op een democratische manier te maken.
 
In haar afwegingen heeft het college eerst gekozen voor het hanteren van de volgende uitgangspunten. De uitgangspunten zijn in willekeurige volgorde weergegeven.
 
1. Verspreide locaties: Het college is van mening dat een keuze voor een locatie waarbij er sprake zal zijn van hockeyen op twee verschillende locaties niet wenselijk is. De hockeyclub heeft veel actieve leden in Muiden en Muiderberg. De maatschappelijke relevantie van de club voor speciaal de Muiderbergse samenleving is  groot. De betrokkenheid van leden en niet leden (ouders) is zeer groot en de bindende kracht van de club voor de lokale samenleving mag niet worden onderschat. Door het hockeyen op twee locaties wordt volgens het college onevenredige schade gebracht aan de mogelijkheid van de club om die bindende kracht te behouden en te versterken. Twee locaties zou de facto leiden tot een gevoelsmatige splitsing van de club en zou die club in haar identiteit aantasten. Voorstellen waarbij sprake is van verspreide locaties sluit het college gezien bovenstaande uit.
 
2. Omwonenden en economische activiteiten.  Bij de locatiekeuze kan niet genoeg rekening gehouden worden met de belangen van omwonenden en economische activiteiten. Het college wil die belangen niet alleen wegen op grond van de mate van verzetinspraak die betrokkenen hebben betoond, maar vindt dat rekening gehouden moet worden met reële impact op woongenot en economische schade van betrokkenen bij de locatiekeuze;
 
3. Bescherming natuurwaarden. De gemeente Muiden is een oase van groen, water, natuur, planten en dieren in het hart van een verder sterk verstedelijkt gebied, de Randstad. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente die oase groen te houden en de natuurwaarden daar waar mogelijk te versterken en te beschermen, niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor de bewoners uit de regio.
 
4. Financiering. De gemeente Muiden beschikt niet over voldoende middelen om zelf grote bedragen aan hockeyvelden uit te geven. Het college is op grond daarvan van mening dat bij de beoordeling van de kosten rekening gehouden moet worden met een situatie waarbij betaalbaarheid door middel van redelijke huur, eigen investering of investering door derden zodanig is dat deze aansluit bij kosten zoals die normaal voor sportvelden opgeld doen. Het college ziet weinig in kosten die uiteindelijk in het normale maatschappelijk verkeer ongebruikelijk zijn.
 
5. Vermijden juridische en financiële risico's. Indien sprake is van (mede)financiering door derden is het college van mening dat daarbij geen open einde afspraken gemaakt kunnen worden. De gemeente Muiden weet op grond van eerdere ervaringen dat onduidelijke niet specifiek ingevulde afspraken kunnen leiden tot lange juridische processen met voor de gemeente mogelijk negatieve gevolgen en claims.
 
6. Realisatietermijn. De noodzaak voor een tweede hockeyveld is voor het college en getuige de vele raadsvergaderingen ook voor de Raad volstrekt onomstreden (omdat de beschikbare velden nu al niet toereikend zijn). Het college is met de Raad van mening dat een oplossing zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd. Daarmee is het college van mening dat de termijn waarbinnen de aanleg van het hockeyveld kan worden gerealiseerd van groot belang is. Aanleg op zo kort mogelijk termijn is zeer gewenst. Locaties waarbij inpassing van de hockeyfunctie in een totaalplan aan de orde is, zullen veel ontwikkeltijd vergen. Het college vindt opties waarvoor een langere planningshorizon noodzakelijk is vanuit het oogpunt van beslissingzekerheid en consistentie minder gewenst.
 
7. In geval van landschappelijke/cultuurhistorische gebiedsbeschermingen moet het mogelijk zijn door middel van mitigerende maatregelen (veelal landschappelijke inpassing) inbreuk op de betrokken waarden te beperken/compenseren.
 
8. Hoogspanningsleidingen. Het college acht aanwezige hoogspanningsleidingen als een serieuze belemmering voor het gebruik van de locatie voor sport. Formeel is sport geen gevoelige bestemming voor de magnetische uitstraling van de masten. Maar gezien de beleidsontwikkelingen (Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd met nieuw beleid te komen betreffende hoogspanningsmasten en is het gezien de onzekerheid over gezondheidsrisico's niet ondenkbaar dat ook sport onder gevoelige bestemmingen komt te vallen) sluit het college locaties waarbij onder of binnen 30 meter van hoogspanningsleidingen gesport wordt in de openlucht uit voorzorg uit.
 
Op grond van deze afwegingscriteria weegt het college de 8 locaties als volgt:
 
Locatie 1 Kocherbos:
Bij deze locatie telt het argument van natuurwaarden zwaar. Er zijn beperkte mogelijkheden voor natuurcompensatie in de buurt. De locatie heeft niet veel draagvlak bij bewoners en natuurorganisaties. Er is vooraf geen zekerheid dat realisatie mogelijk is, omdat ontheffing volgens de EHS aan de orde is. De kosten zijn veruit het laagste ten aanzien van locaties elders. Hoewel deze locatie de voorkeurslocatie van de hockeyclub is, is de kans op langdurige juridische procedures bij deze locatie zeer groot, wat negatief werkt op de uitvoeringstermijn. Parkeeroverlast voor omwonenden wordt op zaterdagen beperkt.
 
Locatie 2 Weide naast het Kocherbos:
Er is sprake van aantasting van landschappelijke waarden. Het veld kan wel landschappelijk ingepast worden wat echter kostenverhogend is (vergroting Kocherbos). De kosten voor aanleg van het veld zelf op deze locatie zijn beperkt. Er is een risico met betrekking tot geluidsoverlast dat mogelijk extra maatregelen vergt. Parkeeroverlast voor omwonenden wordt op zaterdagen beperkt.
 
Locatie 3 Naast de manege:
Deze locatie heeft grote gevolgen voor het hippisch centrum Muiderberg. Er moet aandacht zijn voor landschappelijke aanpassing omdat het in het open gebied ligt. Realisatietermijn is waarschijnlijk lang. Gronden zijn niet gemakkelijk te verwerven. Externe financiering is niet beschikbaar. Er dienen twee velden aangelegd te worden.  Mocht ervoor worden gekozen de velden meer richting het spoor te leggen, dan worden de problemen voor de manege verminderd maar leveren de hoogspanningsleidingen problemen op.
 
Locatie 4 Achter de manege:
Gezien de aanwezigheid van de hoogspanningsleidingen en de zeer krappe ruimtelijke mogelijkheden valt deze locatie af.
 
Combinatie locatie 3 en 4:
Hoogspanningsleidingen zijn mogelijk een probleem. Er lijken oplossingen voor handen te zijn, waarbij onder de leidingen wordt geparkeerd maar niet gesport. Overwegingen ten aanzien van verwerving en kosten zijn gelijk aan 3.
 
Locatie 5 Negenmorgen:
Duidelijk is geworden dat deze locatie op grote bezwaren van de Joodse gemeente Amsterdam (NIHS) stuit (geluidsoverlast). Het is mogelijk geluidswerende maatregelen te nemen, hieraan zijn extra kosten aan verbonden. De bezwaren kunnen echter van invloed zijn op de doorlooptijd van de juridische procedures. De nadelen kunnen (deels) opgevangen worden door de velden niet op eigen grond maar op het naast gelegen perceel te leggen, hetgeen sterk kostenverhogend zal werken. De kosten van de aanleg zijn hoog omdat sprake is van de aanleg van twee velden en mogelijk het verleggen van bestaande velden. Externe financiering is niet beschikbaar. De ontsluiting op deze locatie is lastig en vraagt om aanpassing, hetgeen extra kosten met zich mee zal brengen.  
 
Locatie 6 Muiderberg Oost:
Deze locatie kan alleen gerealiseerd worden binnen een totaalplan. Het zal veel tijd vergen een dergelijk plan zodanig te ontwikkelen dat een stedenbouwkundige visie en een haalbaar exploitatieplan zijn vastgesteld. Besluit tot aanleg van velden, alvorens zeer specifieke afspraken te maken over deze ontwikkeling, is zeer risicovol.
 
Locatie 7 Muiden Oost:
Er zijn indringende bezwaren geuit door belanghebbenden. De impact op de landschappelijke waarde is op deze locatie zichtbaarder dan op iedere andere locatie. De kosten bij deze locatie zijn zeer hoog. Het is niet realistisch deze via huur te verrekenen noch is er externe financiering mogelijk.
 
Locatie 8 Bredius:
Deze locatie kan alleen gerealiseerd worden binnen een totaalplan. Het zal veel tijd vergen een dergelijk plan zodanig te ontwikkelen dat een stedenbouwkundige visie en een haalbaar exploitatieplan zijn vastgesteld. Besluit tot aanleg van velden, alvorens zeer specifieke afspraken te maken over deze ontwikkeling, is zeer risicovol. Belangrijk bij deze locatie is dat de kosten buitenproportioneel hoog zijn.
 
Het college is zich ervan bewust dat er nog veel meer observaties en opmerkingen geplaatst kunnen worden. Veel van deze argumenten zijn terug te vinden in de matrix. Het college heeft in haar oordeel deze matrix intensief bestudeerd.
 
Argumenten
Het college sluit alle locaties waar sprake is van gesplitste velden uit. Locatie 4 valt voor het college af vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels. Vanwege de genoemde bezwaren bij locatie 6 en 8 is het college van mening dat hier feitelijk geen sprake is van een besluit doch slechts van een visie. Derhalve voldoen deze locaties niet aan de wens van de raad om tot een definitieve keuze te komen. Snelle realisatie is hier niet mogelijk. Daarom vallen deze locaties voor het college af.
 
De informatie van natuurorganisaties heeft het college overtuigd dat de natuurlijke waarden bij locatie 1 onevenwichtig worden geschaad. Op grond daarvan valt ook deze locatie voor het college af.
 
Locatie 3 schaadt de belangen van andere sportbeoefenaren (paardensport). Daarmee wordt met de oplossing van de hockey een nieuw probleem gecreëerd namelijk mogelijke herplaatsing van de manege. Voor het college is deze locatie daarom ook niet wenselijk.
 
Locatie 7 is in verhouding tot locatie 2 en 5 een zeer dure oplossing, waarbij een genormaliseerde exploitatie twijfelachtig is. Het college vindt dat zij de gemeente niet mag opzadelen met een jarenlang onevenredig exploitatietekort in vergelijk met ander sporten en andere sportlocaties in Muiden en de buurgemeenten.
 
Voor het college gaat het daarmee om een afweging tussen locatie 2 en 5. Vanuit betaalbaarheid en de fysieke mogelijkheden om landschappelijke inpassing en compensatie te realiseren, is locatie 2 een reële keuze. Er zal echter sprake zijn van aantasting van de bestaande landschaps- en natuurwaarden. Locatie 5 heeft als voordeel dat hier minder sprake is van aantasting van natuurwaarden. Ook landschappelijke inpassing is hier mogelijk. Nadeel van deze locatie zijn de hoge kosten die de draagkracht van de hockeyclub te boven gaan. Dit betekent dat bij keuze voor locatie 5, de Gemeente Muiden structurele dekking binnen haar eigen toch al onevenwichtige begroting zal moeten zoeken. Deze dekking zal een extra belasting geven op de zware bezuinigingsmaatregelen die de gemeente met de voorjaarsnota hoopt vast te stellen, om aan het geëiste meerjarige structurele begrotingsevenwicht te kunnen voldoen.
 
Kanttekeningen
Een definitief besluit over de locatie van het tweede hockeyveld maakt deel uit van het collegeprogramma en is een van de door de raad aan het college opgedragen speerpunten.
 
Uitvoering
Op basis van het besluit van de raad voor een bepaalde locatie zal het plan nader worden uitgewerkt en wordt er een voorstel gemaakt over de financiering en zullen de benodigde planvormings- en vergunningtrajecten worden ingezet.
 
Financiële Toelichting
In de verdere uitwerking zal een begroting worden gemaakt voor aanleg van het veld en bijkomende (plan)kosten. Er zal een besluit moeten worden genomen op welke manier de grond wordt in gebracht.

Uit het persbericht van de gemeente:

Wethouder: Raad neemt verstandig en goed afgewogen besluit
“Ik ben blij, want de Raad heeft voor de verstandigste oplossing gekozen. Het nieuwe hockeyveld kan verantwoord ingepast worden in de natuurlijke uitstraling van Muiderberg. Ik zie het als mijn opdracht dat op de mooiste manier te doen. We zullen daarover veel contact hebben met onder andere natuurorganisaties en bewoners” zegt een tevreden Wimar Jaeger na afloop van de raadsvergadering. “Complimenten voor de politiek, die haar afwegingen op basis van argumenten en feiten nam. Het is een hele moeilijke beslissing omdat je weet dat iedere uitkomst ergens pijn doet. Tegelijkertijd is dat juist waarvoor de politiek in het leven geroepen is: afwegingen maken tussen de verschillende belangen van mensen en organisaties”.

Realisatie en planning
Een hockeyveld in het weiland naast het Kocherbos zal door de hockeyclub MHC Muiderberg zelf worden betaald. De realisatie zal in overleg met vele betrokkenen waar onder Groen Muiderberg, bewoners gebeuren om landelijke inpassing zo goed mogelijk vorm te geven. De gemeente volgt voor de realisatie de normale bestemmingsplanprocedure en zal hier op korte termijn mee van start gaan, daarnaast zullen uitvoeringsplannen worden voorbereid. Gestreefd wordt naar oplevering in 2013.18 mei 2012

De Hockeyvelden Soap

Hoe de hockeyventjes zélf – ten koste van 350.000 gemeenschapsgeld - het drie jaar lang onmogelijk maakten er een tweede veld bij te krijgen.

door Jan Bovenlander

Tijdens zijn verkiezingscampagne maakte de "sport-specialist" van de VVD, Hans Thesingh, gebruik van de billen van het eerste team van MHC Muiderberg. Hij had de "matrix" wél per post ontvangen. Zijn fractievoorzitter is mordicus tegen het nu door MHC Muiderberg omarmde voorstel.
“The Matrix”
Op de commissievergadering van 16 mei werd de zogeheten “hockeyvelden matrix ” besproken. Deze matrix geeft voor iedere mogelijke locatie wat variabelen aan. Welke variabelen dan, zult u denken, waarom zo vaag? Wel, omdat ik ook niet weet wat er in staat, en hoe deze “matrix” eruit ziet. De “matrix” werd namelijk op 15 mei aan de abonnementhouders toegezegd, maar ontbrak bij de post. Niet erg, zolang je hem maar van de uiterst overzichtelijke website van de gemeente kan downloaden. En hoewel de link wél bestond, bevond het document zelf zich niet op de website.

Dus toen de inspreker van 'De vrienden van 'Gooi' het erover had hoe zij optie 4, of desnoods optie 7, prefereerden, wist het overgrote deel van het publiek (en dan bedoel ik niet de verdwaalde commissie- of raadsleden) absoluut niet waarover het ging.
De andere drie insprekers vertegenwoordigden 'Groen Muiderberg', de Volkstuinvereniging 'Nooitgedacht' (die een contract van de gemeente aangeboden kreeg voor de huur van hun locatie, dat braaf tekende, waarna de gemeente ervan af zag het zelf te tekenen; zeker een gevalletje van 'voortschrijdend inzicht') en de Hockeyclub zelf.
De Hockeyclub had een gelikte presentatie voorbereid, waaruit zou blijken dat ze op het hoogtepunt van hun te verwachte groei aan 1,74 hockeyveld voldoende zouden hebben. Op dat moment zouden ze 498 leden hebben, groei is dan nog mogelijk. Omdat ze moeilijk precies 1,74 veld kunnen aanleggen, worden dat er dus twee.

Het Kocherweiland
Nu is er één hockeyveld, in het Kocherbos. Eén van de opties voor een extra hockeyveld uit de fameuze 'matrix' is het belendende weiland, en daar ging de hockeyclub nu voor. De presentatie behelsde een gelikte simulatie van hoe dat toekomstige veld met een schaambosje en verdiept op elegante wijze nagenoeg onzichtbaar in het landschap zou ingepast moeten worden. De voordelen zijn legio, aldus het hockeybestuur: het is de goedkoopste optie, er is geen extra clubhuis nodig, het is snel te realiseren, en het beste in te passen.


De Commissie
Daarna kreeg de commissie het woord. Democraat Sandra Deuling beet het spits af en meldde vragen te hebben over 'vertrouwelijke informatie', die kennelijk doorslaggevend zou zijn voor de besluitvorming. Dat werd mij, naast de kennelijk ook alleen voor ingewijden bestemde matrix te veel. Ik heb de vergadering verlaten, en heb mij naar de wandelgangen begeven. Daar word je tenminste écht geïnformeerd.

De wandelgangen.
In de wandelgangen werd duidelijk dat de hockeyventjes het aan zich zelf te wijten hebben dat ze nu niet al jaren hockeyen op de nu door hen omarmde locatie.
Dit belendende weiland (het “Kocherweiland”) werd namelijk aan het hockeybestuur al drie jaar geleden door wethouder Winnubst als mogelijke oplossing voorgesteld. Snel te realiseren, want dat weiland is eigendom van de gemeente. En de pachter wilde wel meewerken. Maar dat liep anders.
Het hockeybestuur wees niet alleen dit voorstel af, maar ze namen ook contact op met de pachter van het weiland. Zij bezwoeren hem het gebruiksrecht van het weilandje niet aan de gemeente af te staan. Het hockeybestuur wilde namelijk “coute-que-coute” uitbreiden in het Kocherbos, en stond absoluut niet open voor andere, redelijke alternatieven. En toen de gemeente weer contact op nam met de pachter bleek al snel dat deze oplossing een langdurige ontpachtingsprocedure zou vergen. De hockeyclub wil niet, de pachter ook niet, dus de gemeente zag er maar verder vanaf. Het hockeybestuur wist zich bovendien gesteund door meerdere raadsleden, waaronder Erik Pieter Vlaanderen, die “het aanzicht van zijn dorp niet wilde schaden”. Desnoods wilde hij gaan procederen.

Asociaal
Wél wist de hockeyclub geheel op kosten van de gemeente voor 350.000 euro een oefenveld op het Muiderbergse sportterrein “de Negen Morgen” te versieren. Nadat ze zélf tegen adviezen van deskundigen in voor een verkeerde kunstgrasmat hadden gekozen vinden de hockeyheren dat veld nu niet erg bruikbaar. De merkwaardige ommezwaai van het hockeybestuur voor de keuze van het Kocherbosweilandje is op zijn zachts gezegd nogal opportunistisch en gewoon eerlijk gezegd: volstrekt asociaal.
Want het gaat hier om 350.000 euro verspilt gemeenschapsgeld, dat u moet opbrengen. Jan Hylkema sprak in 2010 al over “verwende hockeyventjes” kennelijk wetende dat zij verwend waren met die 350.000 euro gemeenschapsgeld. De futiele huur die zij aan de gemeente betalen, valt daarbij geheel in het niet. Als je in Muiden maar hoog genoeg van de toren blaast, krijg je kennelijk van alles voor elkaar. Dat geldt voor de hockeyventjes, en ook voor SC Muiden. En, om maar eens een sprongetje te maken, voor KNSF-Vastgoed, al dan niet door inschakeling van genoemde voetbalclub.

Geheimzinnigheid rond financiering.
Muideninfo vroeg in februari aan de hockeyclub hoe zijn hun velden denken te financieren. Hun antwoord:
“Door de hockey vereniging (tot op de dag van vandaag subsidie vrij en voorziet geheel in onderhoud van het eigen complex) zijn de afgelopen jaren diverse scenario's uitgewerkt inclusief kosten/financiering. Uw lijntjes naar de politieke partijen zijn kort dus het is vast mogelijk de antwoorden, die u wenst, boven water te krijgen.”
Dat is dus nu gelukt. De gemeenschap, u dus, draait er voor op.

Hoe loopt dit nu af?
Ik ben er natuurlijk niet meer bij geweest, maar naar verluid voelen D66 en het CDA nu wel voor de “Kocherweiland optie”. Bij de PvdA zitten nog wel wat twijfelaars, voor wat betreft de VVD is duidelijk dat Erik Pieter Vlaanderen mordicus tegen is. Maar omdat er slechts één raadslid naast de fracties van CDA en D66 nodig is om toch voor de “Kocherweiland optie” te kiezen, zal dat het wel worden.
En dat is snel te realiseren, als Erik Pieter Vlaanderen tenminste zo wijs is om van zijn voornemen dit tot de Hoge Raad uit te vechten, af te zien.

De Hockeyclub schreef met een ingezonden stuk een keurig weerwoord.terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: