terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


Na het onfrisse ontslag van wethouder Winnubst is een nieuwe situatie ontstaan. Het spel van Kat en Muis gaat voort.

ARTIKELEN 2012


23 december 2012

Hooijmaijers onthield ook Tweede Kamer essentiële informatie

Akro rapport bleef geheim bij behandeling nota ruimte. KNSF vreest dat openbaring leidt tot opzeggen contracten.

Op 19 februari 2005 ging de raad akkoord met de aanvullende intentieverklaring zonder kennis genomen te hebben van het geheime Akro-rapport. Als ze dat wel hadden geweten, dan zouden ze anders beslist hebben, zeggen ze nu.

Maar niet alles was verloren voor Muiden. In maart 2005 werd de Nota Ruimte in de Tweede Kamer behandeld, en onderdeel daarvan was om het KNSF-terrein uit het Groene Hart te halen, en grootschalige woningbouw toe te staan.
Tweede Kamer CDA-Woordvoerder Bas Jan van Bochove maakte in juni 2004 (de bevolking van) Muiden gelukkig door aan te kondigen het KNSF-terrein in het Groene Hart te willen houden. Hij wist dat het Kruitbos grote ecologische waarde had, en diende een motie in om Bloemendalerpolder en KNSF-terrein groen te houden. In september vertelde minister Dekker hem dat bebouwing onontkoombaar was omdat het terrein zwaar vervuild was en de sanering betaald moest worden met grootschalige woningbouw. Nadat Bas Jan de cijfers op Muideninfo had gelezen, concludeerde hij dat de minister loog. Behalve de VVD wilde de kamer in principe, en zo mogelijk, het Kruitbos behouden.

Motie behoud Kruitbos
D66 (Boris van Ham) en SP (Krista van Velzen) dienden op 21 februari 2005 een door de PvdA gesteunde motie in om het KNSF-terrein voor tweederde groen te houden. "Minimaal tweederde deel van de polder alsook het KNSF-terrein blijft gevrijwaard van verstedelijking en blijft onderdeel van het Groene Hart" staat er. Van Bochoven trok zijn motie in.

Op 4 maart 2005 vergaderde de commissie ruimtelijke ordening van Provinciale Staten. Daar vond ook niet iedereen het zo'n goed idee om het KNSF-terrein vol te bouwen. Provinciale Staten voelden wel voor die motie om het een onsje minder te doen.

Op 14 maart 2005 verscheen een paginagroot artikel in het Algemeen Dagblad dat een ieder duidelijk maakte dat het Kruitbos heus niet hoefde te wijken om een kostendekkende exploitatie van de bouwplannen mogelijk te maken. Tot twee keer toe werd de behandeling van de Nota Ruimte uitgesteld omdat het Parlement goed geinformeeerd wenste te worden. En op kamervragen van de PvdA verkreeg de Tweede Kamer daarop cijfers van de Open Begroting van het ministerie. En toen wist de kamer (behalve de VVD) het zeker: het KNSF-terrein kon gerust voor tweederde groen blijven, want die rekenpartij van KNSF was behoorlijk overdreven. SP, PvdA en D66 namen geen genoegen met de antwoorden van minister Dekker waaruit zou blijken dat grootscheepse woningbouw noodzakelijk is.

“Openbaarmaking schadelijk voor de KNSF”
Nadat de gemeente Muiden akkoord was gegaan met de aanvullende intentieverklaring zag de provincie (GS) geen reden meer het Akro-rapport geheim te houden, en wilde het openbaren. Als het openbaar zou worden dan wist meneer Visser natuurlijk zeker dat zijn zaak in de Tweede Kamer verloren zou gaan. “Openbaarmaking zal voor KNSF zeer schadelijk zijn” schrijft op 15 maart de KNSF aan gedeputeerde Ton Hooijmaijers, en “openbaarmaking zou kunnen leiden tot politieke ontwikkelingen en wellicht daardoor het opzeggen door Provincie en Gemeente van hun contracten met de KNSF”. Duidelijker kon de KNSF niet zijn.

Ton Hooijmaijers liet GS dan ook op 22 maart 2005 het besluit nemen om het Akro rapport blijvend op te bergen. Juist op tijd.

Want de motie van D66 en SP kwam op 29 maart 2005 in stemming. Op de vooravond van de stemming liet Bas Jan van Bochoven weten dat de CDA fractie louter om de minister te beschermen tegen zou stemmen. “u heeft gelijk, maar u krijgt dat van ons niet” zei de CDA-er. Ondanks dat hij even daarvoor in het AD had laten weten dat als "deze beslissing (de intentieverklaringen) op verkeerde gronden is genomen, deze moet worden teruggedraaid".
Nog niets aan de hand voor het behoud van het Kruitbos, want alle partijen, behalve CDA en VVD beloofden vóór te stemmen.
Het liep anders. LPF stemde ondanks hun belofte tegen, dus waren er geen 77 voorstemmers - een meerderheid - maar 69 voorstemmers - een minderheid. PvdA (42), SP(8), GroenLinks(8), D66(6), CU(3) en SGP(2) stemden vóór de motie.

Als de Tweede Kamer en de Minister het Akro-rapport hadden gekend was dat waarschijnlijk anders gelopen.

Epiloog:
Belangrijk is de opmerking van KNSF dat “openbaarmaking zou kunnen leiden tot politieke ontwikkelingen en wellicht daardoor het opzeggen door Provincie en Gemeente van hun contracten met de KNSF”. Nogmaals, duidelijker kan de KNSF niet zijn. Nu het rapport er ligt, ligt deze weg ook nu wagenwijd open.21 december 2012

Muideninfo reikt Provinciaal rapport uit aan fractievoorzitters

Commentaar van fotograaf Dick Rozendaal:
Jan Bovenlander had enkele exemplaren opgedoken van een boekje over plan invulling van het KNSF gebied opgesteld door PARK in opdracht van de provincie.
Dit bureau gaf een subtielere invulling qua woningaantal en aantasting gebied dan huidig bestaande plan van 1475 woningen en een 75.000 vierkante meters kantoor.
Dit plan past goed in de Muidermaat maar niet in Visserslatijn.
Jan besloot er een te houden en de rest aan de fractievoorzitters van de vier partijen uit te delen.
De heer Methorst ontbrak doch mevrouw Nell als reserve fractie voorzitter houdt van aanpakken.
Commentaar van Muideninfo:
Dat moet natuurlijk zijn: houdt óók van aanpakken. De boekjes werden ons heel vlot en hoffelijk ter beschikking gesteld door de Provincie. Muideninfo hoefde er alleen maar om te vragen. Wij kregen ook een pdf gemaild van het hele boekje, dat u hier kunt downloaden (23 Mb). De fractievoorzitter Deuling van D66 stond er wat bedremmeld bij; bij Petra Nell kwam het hoge woord eruit: "waarom krijgen we dat nu van jou?". Deuling gedroeg zich als die boer die in de dierentuin een giraffe ziet en zegt: "zo'n beest kan helemaal niet". Ondanks dit provinciale boekje, en ondanks de nu geopenbaarde documenten houdt zij vol dat de Muidermaat van Dick Rozendaal "niet kan".

Lees verder over het provinciaal plan.


20 december 2012

Provincie openbaart alle documenten KNSF-dossier

Details “Open Begroting” eindelijk openbaar.

De provincie heeft ingestemd met het WOB-verzoek van KNSF en het WOB-verzoek van de gemeente. De gemeente vroeg om alle "de door de Commissie “Schoon Schip” genoemde documenten en overige stukken in dit dossier" die dus door het besluit van GS allen openbaar zijn gemaakt. KNSF was specifieker, en vroeg ook naar het GS-besluit d.d. 19 januari 2010 (kenmerk 2010-1070) over het bemiddelingsrapport en de verslaglegging van de vervolggesprekken inzake KNSF- terrein te Muiden, en de brief van GS van 26-05-2009 (kenmerk 2009-28890) gericht aan PS behorende bij het besluit inzake het toepassen van een inpassingsplan voor het KNSF-terrein.. Deze volgen nog.

Al deze documenten zijn ook ter beschikking van Muideninfo gesteld. Het betreft in chronologische volgorde:

Toetsingsrapportage contra-expertise vastgoedontwikkeling KNSF-terrein gemeente Muiden (kenmerk 2003-23652) juni 2003 (Oranjewoudrapport), pdf, 1,7 Mb
Rapport Akro consult (kenmerk 2004-46389) over strategiebepaling Bloemendalerpolder KNSF-terrein,
21 oktober 2004, tif-file, 1 Mb - klik op het tiff-logo, als u de file niet openen kunt dient u een tiff-reader te installeren.
Besluit van GS (kenmerk 2004-46389) over het KNSF-terrein, inclusief bijbehorende stukken en besluitvorming (geheimhouding van dit rapport) 26 oktober 2004, 467 kb
Bezwaar tegen openbaarmaking AKRO-rapportage door KNSF Vastgoed II BV. 15 maart 2005, 361 kb.
Besluit 2. uit de geheime besluitenlijst van GS (kenmerk 2004-46389) over het KNSF-terrein (op verzoek van KNSF besluit tot handhaving van deze geheimhouding), 22 maart 2005, 26 kb
Besluit 18 uit de besluitenlijst van GS (kenmerk 2005-7569) over het KNSF-terrein (GS besluit het rapport van Capgemini te beschouwen als een bevestiging van haar standpunt), 22 februari 2005, 68 kb
Voorstel tot vestiging voorkeursrecht Provincie in Bloemendalerpolder 29 februari 2009, 72 kb
Brief van KNSF, vraagt Provincie om inpassingsplan, 8 januari 2009, 1,3 Mb
Verkenning inpassingsplan door Deloite, 31 maart 2009, tif-file, 1,7 Mb - klik op het tiff-logo, als u de file niet openen kunt dient u een tiff-reader te installeren
Brief aan KNSF: Provincie weigert inpassingsplan, 29 mei 2009, 561 kb
Brief van KNSF, verzet zich tegen weigering inpassingsplan, 11 juni 2009, 755 kb
Publicatie Provinciaal Adviseur Ruimte (PARK-rapport) mbt. KNSF-terrein, 15 september 2009, 23 Mb
Vervolgonderzoek Bloemenderpolder (naast onderzoek rijksrecherche), 29 juni 2010, 34 kb

Details “Open Begroting” openbaar

Opmerkelijk is dat het Oranjewoud rapport nu een complete, ongecensureerde versie betreft mét de details van de Open Begroting. Dat stelt iedere deskundige in staat de conclusies van Muideninfo met betrekking tot deze begroting in het openbaar met andere deskundigen te bespreken, hetgeen essentieel is voor een geloofwaardige en op feiten gebaseerde besluitvorming.

Download hier het ongecensureerde rapport, met details van de nu echt “open” begroting.

U ziet daar bijvoorbeeld dat voor het slopen van de gebouwen KNSF 562 euro/m2 netto (883 euro/2 bruto) opvoert, waar het rapport op bladzijde 25 zo'n 25 tot 50 euro/m2 reëel acht. Deze en soortgelijke bevindingen hebben geleid tot de conclusie dat bedrijfsbeëindiging en sanering niet 76,5 miljoen euro kost, maar slechts 6 miljoen als het hoogst noodzakelijke wordt gedaan en hoogstens 14 miljoen als alle posten uit de Open Begroting worden uitgevoerd. Kijk maar.20 december 2012

Nieuwsuur meldt achterhouden cruciaal rapport

Meijdam en Hooijmaijers willigen verzoek KNSF in: belangenverstrengeling

Eigenlijk werd de essentie van de uitzending al door de presentatrice in een paar zinnen samengevat: een rapport over woningbouw werd verdween negen jaar in een la op verzoek van de eigenaar van de grond, meneer Visser. Twee oud-gedeputeerden van de provincie, de heren Meijdam en Hooijmaijers, hielden dit rapport geheim. Een oud-statenlid spreekt van belangenverstrengeling, en Muiden is woedend.

En dan volgen die woedende reacties:
Sandra Deuling (D66) is “geschokt”, en vindt het “onvoorstelbaar”, Benjamin Hagens (VVD) voelt zich “belazerd”, Dirk Jan Methorst (CDA) is alleen maar “verbaasd”, en Jan Hylkema vindt het achterhouden van het rapport belachelijk.
Wethouder Rob Meerhof is “verbijsterd” legt uit dat de gemeente had moeten beschikken over de belangrijke informatie die in het rapport stond toen er een besluit viel over de woningaantallen. Dirk Jan Methorst heeft “geen idee” waarom het rapport geheim gehouden werd, maar Rob Meerhof weet het wel: “Visser wilde niet dat het verspreid werd”.

(Of dat destijds uitgemaakt zou hebben: klik hier)

De reportage vermeldt dat Muiden slechts 600 woningen op het KNSF-terrein wilde, maar de provincie en KNSF veel meer: 2000 of 1700 destijds. Het achtergehouden rapport gaf Muiden gelijk: 600-700 woningen waren genoeg voor een kostendekkende exploitatie. Bestuurders werden geïntimideerd, en bedreigd met ontslag, Muiden werd niet door de Provincie geïnformeerd over haar gelijk, en verplichte zich tot een onnodig hoog aantal woningen.

Recensie:
Deze boodschap was voor niet ingewijden wellicht moeilijk te volgen. Pas toen ex-wethouder Winnubst na 7 ½ minuut aan het woord kwam werd dat voor niet-ingewijden duidelijk. Tot dat moment was er alleen sprake van een achtergehouden rapport, verbijstering, belangenverstrengeling, boosheid, en een polygoon-journaal met ontploffingen waaruit waarschijnlijk de conclusie getrokken moest worden dat het een goede zaak was dat de Kruitfabriek gesloten was. Guus Kroon was weer van de partij: hij vertelde dat het terrein 80 hectare omvat (moet 70 zijn), en Guus volgde gedwee meneer Visser met de uitspraak dat er een miljoen kilo explosieven lagen waarvan een grote hoeveelheid van de gevaarlijkste soort. Meneer Visser en Guus vergissen zich: verreweg het meeste was “slechts” massa-brandgevaarlijk:
Visser meldde in een recente reactie (5 december 2012) aan GS van Noord Holland dat er “meer dan een miljoen kilogram zwaar explosief materiaal lag opgeslagen” op het terrein van de Kruitfabiek'.
Volgens de opgave van de Kruitfabriek aan de VROM-inspectie dd. 10 oktober 2001 was er aanwezig op het terrein (tussen haakjes de hoeveelheid waarvoor een vergunning aanwezig was):
 • 10 (20) ton giftig materiaal,
 • 15 (40) ton oxiderend materiaal,
 • 900 (1180) ton ontplofbaar materiaal klasse 1.3 (zogenaamd massa-brandgevaarlijk),
 • 35 (43) ton ontplofbaar materiaal klasse 1.1 (zogenaamd massa-explosief),
 • 100 (170) ton licht ontvlambaar materiaal,
 • 40 (70) ton zeer licht ontvlambaar materiaal,
 • 10 (15) ton milieugevaarlijk materiaal.
Dus niet één miljoen kilo “zware explosieven” maar hoogstens 43 ton massa- explosief materiaal. Het gaat hier om civiel jachtkruit.

Nieuwsuur gaf verder nog de contouren van het terrein fout aan (zonder de weilanden en sportvelden). De tijdelijke sluiting van de voetbalvelden werd er met de haren bijgesleept, en het was niet duidelijk wat nu het verband was tussen deze sluiting en de wens van Visser om 2000 woningen te bouwen, en de gemeente die maar tot 600 wilde gaan. Het deed ook helemaal niet terzake, er was immers al een akkoord over 1475 woningen. Onthouden wanneer wat gebeurde blijft moeilijk. Peter Hagens deed er nog schepje bovenop toen hij hieraan toevoegde dat al die ontploffingen “humor” waren, en toen hij zei dat het sluiten van de voetbalvelden een “spelletje van de gemeente was” werd de onnodige verwarring van de kijker compleet. Ook de omvang van de claim wegens vertraging werd door Nieuwsuur fout geciteerd: 267 miljoen euro in plaats van 376 miljoen euro. Of dat alles nu terzake deed is de vraag: de uitzending bleef boeien, en nieuws moet ook wel een beetjes vermakelijk zijn.

De boodschap is dan ook voor de oplettende kijker wél overgekomen: op verzoek van een multi-miljonair heeft een van omkoping beschuldigde gedeputeerde een kleine gemeente essentiële informatie onthouden.

Hooijmaijers was voor Nieuwsuur onbereikbaar, Meijdam wilde wijselijk niet reageren.

Nieuwsuur heeft Visser om een weerwoord gevraagd. Logisch, Visser heeft natuurlijk het recht om zijn belangen te verdedigen. Dat heeft iedereen. Zijn verhaal is weinig verrassend:
"KNSF acht het onnavolgbaar dat de gemeente Muiden nu weer het rapport uit 2004 aangrijpt om haar verplichtingen niet na te komen. Het rapport is terecht bijna tien jaar geleden door de Provincie terzijde geschoven daar het niet voldeed aan de opdracht, inhoudelijk onjuist was en bovenal geen rekening heeft gehouden met de overeenkomsten met KNSF. Reeds begin 2003 waren er bindende afspraken gemaakt dat KNSF het gehele risico zou lopen voor de ook door Muiden zo gewenste sluiting en ontmanteling van de kruitfabriek. Hier stond een tegenprestatie tegenover. Geen van de overheden wilde hier immers financieel in bijdragen dan wel enig risico in lopen. Het tijdens het afgesproken proces de spelregels wijzigen is gewoonweg niet acceptabel."

Bekijk de uitzending: Nieuwsuur - 19 december 2012 Provincie hield rapport achter (real-movie, 9 minuten, 30 Mb)17 december 2012

Gemeente wil vergunning voor evenementen op KNSF-terrein verlenen

Geluidsoverlast “niet aannemelijk”, maar buurt denkt daar anders over

De gemeente is van plan om aan KNSF vergunning te verlenen om het voormalige ketelhuis en machinehal (gebouw 24) voor het houden van evenementen te gebruiken. Daar kunnen dan zo'n duizend man op af komen. Met de inrichting van het gebouw is reeds (zonder vergunning) begonnen, sterker nog: er hebben al tenminste twee evenementen plaats gevonden. De gemeente lijkt er maar niet in te slagen de wet voor iedereen te doen gelden.

De tijdelijke vergunning wordt verleend voor hoogstens vijf jaar. Daarna zou het gebouw en terrein een definitieve bestemming hebben. Hier denkt de gemeente handhavend op te treden.

De Stichting Erfgoed Kruitpad staat positief tegenover het in gebruik nemen van de gebouwen, maar staat niettemin kritisch tegenover de plannen. Zo betreuren zij het dat aan restauratie van het ketelhuis en machinehal afbreuk wordt gedaan door omvangrijke ventilatie-units, een raam, en stalen trap.

De bedoeling is dat tijdens evenementen de brug over de Muidertrekvaart opengesteld wordt, om verkeer over het Kruitpad te vermijden. Gezien de conflicterende verkeersstromen van en naar de Maxis en de A1, en naar het evenement, zouden er wel eens opstoppingen kunnen ontstaan. In het ergste geval ontstaat daardoor op de afrit van de A1 een gevaarlijke situatie. De Stichting vraagt zich af of er wel overleg met Rijkswaterstaat is geweest. KNSF is doende de puinopslag als parkeerterrein voor 400 auto's in te richten. Dat deel van het terrein wordt van de rest gescheiden door sloten en een te plaatsen hekwerk.

Het grootste bezwaar, ook voor de Stichting Erfgoed Kruitpad, is echter de te vrezen geluidsoverlast.
In de ontwerpvergunning wordt overwogen dat “de dichtstbijzijnde woning op een afstand van circa 250 meter is gelegen, zodat het niet aannemelijk is dat er ernstige geluidsoverlast zal ontstaan.” Buurtbewoners vrezen dat de gemeente hiermee impliceert dat de gemeente dit niet behoeft te regelen, en hebben aangekondigd hiertegen bezwaar te maken.


De voorgenomen evenementen hal, en de dichtbijzijnde woning (afstand ca. 250 m).
De afstand tot de wijk zuidwest is ongeveer 600 meter. De puinhopen zijn opgeruimd.

Wanneer een luidruchtig evenement plaatsvindt en daarbij vooral het kennelijk nodige gedreun wordt geproduceerd, stelt een afstand van 250 meter helemaal niets voor. Muiderbergers weten maar al te goed dat wanneer er op het Almeerderzand, kilometers verderop, een “evenement” plaatsvindt zij daar hinder van ondervinden.

Opmerkelijk is dat de aanvraag KNSF wat dat betreft specifieker is dan de gemeentelijke omgevingsvergunning. Daarin staat dat “er voor gezorgd zal worden dat het geluidsniveau van het verkeer op de A1 niet zal worden overschreden. “ Dat is voor bewoners van de wijk zuidwest nabij de Amsterdamsestraatweg, Kogge en de Fluit (noordzijde) goed nieuws, want zij ondervinden niet of nauwelijks geluidshinder van het verkeer op de A1. En mogen er dus vanuit gaan dat dat al evenmin het geval zal zijn bij “evenementen”. Zelfs bij de heersende westenwind.

U kunt uw zienswijze aangaande dit voorstel tot 26 december bij de gemeente indienen. Deze week dus.


16 december 2012

1475 woningen onmogelijk volgens provinciaal adviseur.

Boskern, Volkstuinen en Sportvelden blijven gewoon bestaan in provinciaal plan.

Op 27 september 2010 schreef KNSF een brief aan de Provincie waarin zij te kennen gaf op de hoogte te zijn van een rapport waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om de woningaantallen op het KNSF-terrein terug te brengen. "In de conclusie van dit rapport wordt het woningaantal op het KNSF-terrein teruggebracht tot circa 1000 woningen en blijven de voetbalvelden op het KNSF-terrein gesitueerd" weet directeur Holzhaus. Deze brief werd naar aanleiding van het debat in PS over het rapport van de commissie "Schoon Schip" geopenbaard. Naar aanleiding van deze brief heeft Muideninfo met een WOB-procedure het onderhavige rapport opgevraagd, en gekregen.

Rapport bleef in provinciale la.

ir. Miranda Reitsma
In het voorjaar van 2010 stelde de Provincie inderdaad de vraag aan haar adviseur ruimtelijke kwaliteit, Miranda Reitsma, om eens een ruimtelijke invulling van het KNSF-terrein te ontwerpen. De vraag kwam voort uit een ambtelijk ontwerpatelier om de provinciale uitgangspunten voor het KNSF-terrein te verkennen.
Het resultaat was een handzaam boekje, 48 pagina's dik, in een oplage van 100 stuks, die vervolgens in een provinciale la verdwenen. Er werden dus geen exemplaren buiten de provincie verspreid, laat staan aan degene die het in de eerste plaats aanging, de gemeente Muiden, verstrekt.

Mevrouw Reitsma kwam tot de conclusie dat zonder ernstige en onherstelbare schade aan te richten aan de cultuurhistorische en ecologische waarden van het terrein de plannen van KNSF niet te realiseren zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een aanzienlijk deel van het ecologische waardevolle bos, (cultuur)historische bebouwing langs het Kruitpad, de Westbatterij, en het schootsveld daaromheen. In haar visie blijven de sportvelden en volkstuinen gewoon op hun plaats.
Miranda gaat uit van verontreinigingsgegevens die door adviesbureau GSO aangeleverd werden in opdracht van KNSF, of eigenlijk haar Zwitserse dochter RESAG . Zoals u weet bestaat er een eerder rapport (ook in opdracht van KNSF, toen zij bij de aankoop van het terrein zeker wilde weten geen kat in de zak te kopen) waaruit blijkt dat het gebied niet of nauwelijks verontreinigd is. (rapport Edelman). Daarmee dienen dus de passages uit het verhaal die betrekking hebben op sanering met een korreltje zout genomen te worden.

Hier leest u verder in het rapport.


De ruimtelijke invulling voor het eerste scenario:scenario 1, 600 woningen.15 december 2012

KNSF ving bot bij Provincie

“Inpassingsplan onnodig, Muiden houdt zich aan afspraken met KNSF en dient provinciaal belang”

In een brief van 9 januari 2009 verzocht KNSF de Provincie om een inpassingsplan voor het KNSF-terrein. Dan neemt de Provincie de ontwikkeling van de gemeente Muiden over. KNSF denkt dan haar zin te krijgen. KNSF zegt dat de gemeente nog steeds haar verplichtingen niet nakomt en ook niet voornemens is haar verplichtingen na te komen. Bij het nakomen van deze verplichtingen zou volgens KNSF een provinciaal belang gediend zijn, en middels haar schrijven verzoekt KNSF uitvoering te geven aan dit provinciale belang en over te gaan tot het geven van een aanwijzing dan wel het vaststellen van een inpassingsplan.
Maar dat liep heel anders.
Wéér in deze brief uit KNSF dreigementen aan het adres van wethouder Fred Winnubst. Fred is daar intussen wel aan gewend. Opmerkelijk is dat de brief in opdracht is getekend door (onleesbaar), waarschijnlijk een secretaresse. Dat is met nagenoeg alle brieven waar de naam van Ferry Holzhaus onder staat het geval, je zou allicht denken dat de razend intelligente KNSF-baas Visser de brieven zelf schrijft, de naam van zijn ondergeschikte Holzhaus er onder zet, en dan uiteraard niet zelf tekent. Dat zou zo maar eens kunnen!
De brief is geschreven toen Ton Hooijmaijers nog gedeputeerde was, en is mogelijk het vervolg op afspraken tussen hem en Rolf Visser. Maar de invloed van Ton was tanende nadat door zijn toedoen wegens de Icesave-affaire 78 miljoen euro provinciaal geld verdwenen was. Op 31 oktober 2008 wordt er een motie van wantrouwen tegen Ton ingediend, die, omdat de coalitiepartijen Ton blijven steunen, het niet haalt. Maar hij is weldegelijk beschadigd.
Het ligt dan ook voor de hand dat de Provincie aan Deloitte Financial Advisory Services om advies vroeg. Hun oordeel was voor KNSF vernietigend.
Niet alleen vondt de adviseur dat Muiden zich keurig aan haar verplichtingen houdt, en niet alleen waren zij van oordeel dat er geen enkel provinciaal belang gediend was bij een inpassingsplan, maar vonden zij juist dat Muiden die proviciale belangen naar behoren behartigde. Bovendien vonden zij dat het juist KNSF was die niet meewerkte, of in ieder geval de zaak bewust op scherp zette. Het advies van Deloitte was GEHEIM tot dat Muideninfo door middel van een WOB-procedure openbaarheid verlangde.

“Speculant”
Daarbij is KNSF zelf geen projectontwikkelaar, schrijft Deloitte. Als speculant is haar belang gelegen in opbrengstmaximalisatie middels verkoop van de KNSF-gronden. KNSF probeert die opbrengstmaximalisatie te bereiken door het creëren van veel bouwvolume. Ten minste 1475 woningen lijkt daarbij een harde randvoorwaarde. Het is echter geenszins zeker dat realisatie van dit bouwvolume ook tot opbrengstmaximalisatie leidt. Andere marktpartijen in het gebied hebben naar verluid aangegeven dat zij kansen zien om met een kleiner bouwvolume een kwalitatief hoogwaardiger programma te realiseren, dat tot dezelfde opbrengsten leidt, aldus Deloitte.
En zo dacht de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit er ook over. Er ligt een plannetje klaar bij de Provincie met 600, of hoogstens 1000 woningen, en behoud van het overgrote en ecologisch meest interessante deel van het Kruitbos, waarbij SC Muiden gewoon op haar plaats blijft.

Muiden kan dat plan niet afdwingen, maar de Provincie kan dat wél.
Deloitte schrijft dat de Provincie geen partij is bij de overeenkomst tussen Muiden en KNSF om 1475 woningen en 75.000 m2 kantoor mogelijk te maken. De Provincie is slechts verplicht om een zodanige additionele ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken dat daaruit de sluiting van de Kruitfabriek bekostigd kan worden. Met andere woorden: de Provincie kan gewoon zeggen “kom maar op met je bonnetjes”. En heeft het voorbehoud gemaakt hun zienswijzen en handelen op basis van voortschrijdend inzicht aan te passen. Deloitte stelt dat hier niets mis mee is zolang er een kostendekkende bedrijfsbeëindiging kan plaatsvinden.

Vonnis onnodig streng, maar Muiden komt het tóch na
Zoals gezegd, Muiden treft na het vonnis van de voorzieningenrechter van 3 april 2008 geen enkele blaam. Naar het idee van Deloitte is de rechter onnodig streng geweest voor Muiden, en had zij het voorbehoud voor raadsgoedkeuring in de intentieverklaring ten gunste van Muiden in haar vonnis kunnen opnemen. (In de intentieverklaring staat “Daarbij realiseert KNSF zich ook dat de gemeenteraad zich terzake nog in het geheel moet uitspreken.”) De rechter heeft zich deze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid onvoldoende gerealiseerd. Had zij dat wél gedaan, dan treft Muiden ook geen enkel verwijt voor de periode na de verkiezingen in maart 2006, tot het getrouw nakomen van de overeenkomst en het vonnis op 3 april 2008.
De gemeente komt het vonnis niettemin na en brengt tijdig een voorontwerpbestemmingsplan in procedure conform de in het vonnis opgenomen bouwhoogtes. Meer of andere verplichtingen vloeien niet voort uit de vonnissen of de intentieverklaring en de aanvulling daarop. In de brief van 13 maart 2009 aan gedeputeerde staten geeft het college van Muiden aan dat op basis van de noodzakelijke tussenproducten (bijvoorbeeld het schetsontwerp) in september een ontwerpbestemmingplan ter inzage kan worden gelegd.

Deloitte concludeert dan ook dat een inpassingplan eerder contraproductief zal werken ten aanzien van de belangen van KNSF dan productief.

Voorkeursrecht
Een inpassingsplan is alleen zinvol ter realisatie van een provinciaal plan. Gezien het feit dat KNSF voornemens is haar terrein te verkopen, kan de Provincie hier voorkeursrecht op vestigen, schrijft Deloitte. KNSF is dan hij verkoop verplicht om de gronden eerst aan te bieden aan de Provincie. De Provincie hoeft op dat moment niet de gronden te kopen maar kan deze 'machtspositie' wel gebruiken om een aantal ruimtelijke en financiële kaders met een potentiële koper ontwikkelaar af te stemmen. Zoals het provinciale plan met 600 woningen, en behoud van het Kruitbos.

Verzoek KNSF afgewezen
De Provincie wijst het verzoek van KNSF dan ook op 29 mei 2009 af. Maar de Provincie houdt de deur wél op een kiertje: “Wij sluiten de inzet van het inpassingsplan niet uit, maar alleen als deze onderdeel uitmaakt van een breder pakket van afspraken tussen Muiden en KNSF” en “onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde Hooijmaijers zal de komende maanden de haalbaarheid van een oplossing voor de impasse tussen KNSF en Muiden worden verkend.”
Vanwege de nasleep van de Icesave-affaire stellen alle gedeputeerden op 10 juni 2009 hun portefeuilles ter beschikking. Het demissionaire karakter van het college van GS is voor KNSF echter geen beletsel, integendeel, om alsnog inwilliging van hun verzoek te eisen. Zij gaan ervan uit dat Ton wel weer gedeputeerde wordt, en vragen de volgende dag, 11 juni, of “Hooijmaijers of zijn eventuele opvolger de ingezette actie voortzet respectievelijk terstond overneemt.”
Het liep anders, Laila Driessen volgde Ton Hooijmaijers op, en onder haar verantwoordelijkheid ontwierp de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit Miranda Reitsma een plan voor het KNSF-terrein met behoud van Cultuurhistorische en Natuurwaarden. En dat valt niet te rijmen met 1475 woningen. Wordt vervolgd.

(Lees in de Volkskrant meer over de relatie tussen de volksjongen Hooijmaijers en de regent Borghouts. Borghouts tekende de declaraties van Hooijmaijers zonder om bonnetjes te vragen)

Nawoord:
"Het rapport van Deloitte zou voor de gemeente verrekt handig zijn geweest bij het verweer "tegen de claim van 376 miljoen"," laat ex-wethouder Winnubst weten. "We hadden ons heel wat dure rapporten kunnen besparen. Schandelijk dat we dit niet eerder wisten."
Opmerkelijk is ook dat naar het oordeel van Deloitte het vonnis van de voorzieningenrechter nodeloos streng was. Weer een smetje op het blazoen van Mr. Jelle Otten. De 1,6 miljoen euro juridische kosten konden beter besteed worden.13 december 2012

Nieuwsuur geeft aandacht aan KNSF-affaire Muiden

Al een tijdje broedt de redactie van Nieuwsuur op een uitzending die duidelijk maakt hoezeer de kleine, en destijds niet tegen provinciale druk opgewassen gemeente Muiden vermalen wordt door (laten we zeggen) ondernemende bestuurders zoals Meijdam en Hooijmaijers, wiens prioriteit lijkt te zijn niet de gemeenschap te dienen, maar de belangen van de grondeigenaar KNSF. Aanleiding was het rapport van de commissie Schoon Schip. De redactie van Nieuwsuur is degelijk te werk gegaan, en heeft zich uitgebreid laten informeren, gefilmd in de raadszaal, en vele interviews afgenomen. Met wie, zult u wanneer het item wordt uitgezonden, wel zien.13 december 2012

Provincie willigt WOB-verzoek Muideninfo in

Remkes kleineert belang geheime overeenkomst GS

Oplettende lezers van Muideninfo weten al dat het plan van de gemeente om de Brediusdriehoek geschikt te maken om SC Muiden nog vijf jaar te laten voetballen tot mislukking gedoemd is, mede omdat de Provincie een heel ander plan heeft. Dat blijkt overduidelijk uit onze verslaglegging van de bewonersbijeenkomst op 29 november, waar wij een fragment uit een brief van KNSF aan de Provincie openbaarden. In de brief, gedateerd 27 september 2010 staat:
Recent kregen wij informatie dat de Provincie Noord-Holland opdracht heeft gegeven voor het maken van een rapport waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om de woningaantallen op het KNSF-terrein terug te brengen. In de conclusie van dit rapport wordt het woningaantal op het KNSF-terrein teruggebracht tot circa 1000 woningen en blijven de voetbalvelden op het KNSF-terrein gesitueerd. Tevens zouden de 75.000 m kantoren niet worden gerealiseerd. Deze conclusie is strijdig met de gemaakte afspraken met de Gemeente Muiden en de Provincie Noord-Holland alsmede met de gerechtelijke uitspraken.

Uiteraard heeft Muideninfo bij de Provincie met een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dit rapport opgevraagd. Eigenlijk is er sprake van twee rapporten: één over de juridische haalbaarheid van dit voorstel (wanneer de Provincie de planontwikkeling van de gemeente Muiden overneemt zou zij niet gebonden zijn aan de verplichting 1475 woningen en 75.000 m2 kantoor toe te staan, de Provincie is immers alleen maar verplicht een kostendekkende ontwikkeling toe te staan) en één over de door de Provincie gewenste ruimtelijke invulling na het vertrek van de fraude-verdachte gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Op hun vergadering van 4 december besloot GS de geheimhouding van deze stukken op te heffen, en ze ons op te sturen. Het gaat om 'De verkenning inpassingsplan KNSF-terrein. Motivatie en risico's' door Deloitte Financial Advisory services B.V. d.d. 31 maart 2009, en andere in ons verzoek genoemde documenten.

Ook KNSF heeft een WOB-verzoek bij de Provincie ingediend. Het gaat hun om het GS-besluit d.d. 19 januari 2010 (kenmerk 2010-1070) over het bemiddelingsrapport en de verslaglegging van de vervolggesprekken inzake KNSF-terrein te Muiden en het GS-besluit d.d. 26 mei 2009 (kenmerk 2009-28890) over een inpassingsplan voor het KNSF-terrein. De geheimhouding van deze stukken is nu opgeheven.

Daarnaast diende ook de gemeente Muiden een WOB-verzoek in. Ook hier besliste GS positief, en besloot naar aanleiding van het WOB-verzoek van het College van Muiden de in de brief genoemde gegevens openbaar te maken. De genoemde stukken zullen met brief toegezonden worden aan het College van Muiden.

Remkes
Tijdens de Provinciale college onderhandelingen in 2007 stelden de coalitiepartijen een geheim logboek samen, waarin onder meer stond dat gemeenten die dwarsliggen bij Provinciale plannen altijd en onverwijld op een aanwijzing kunnen rekenen: de Provincie neemt de ontwikkeling simpelweg over, de gemeente heeft dan verder niets in te brengen. Een soort 'side-letter' dus, vanwege het geheime karakter. In plaats van dit te veroordelen, kleineerde Commissaris van de Koningin Remkes het belang van dit document tijdens de behandeling van het rapport van de commissie 'Schoon Schip' in Provinciale Staten (12 november 2012). Hij zegt:
Om nadere geruchtvorming te voorkomen heeft het college afgelopen dinsdag besloten om de geheimhouding van dat document inclusief de wijze waarop het in het college aan de orde is geweest, op te heffen. Het is een document uit 2007. Er staat boven 'Logboek collegeonderhandelingen 2007'. Het is voor mij een onnavolgbare opsomming van in totaal 38 punten, ondertekend door de in 2007 aangetreden gedeputeerde. Het zijn eigenlijk allemaal punten die normaal in een collegeprogramma aan de orde komen, dus mij is niet helemaal duidelijk wat de toegevoegde waarde is. Dat had transparant in de richting van de Staten gecommuniceerd moeten worden. Dit soort afspraken hoort bij de vorming van een college niet te worden gemaakt. Het is aan de orde geweest in de constituerende vergadering van GS op 12 april en het leek ons goed dat als het toch over met name de periode 2007-2009 gaat en er duikt zo'n document op, dit aan u wordt voorgelegd. U kunt het allemaal uitgedeeld krijgen. Het is vermakelijke lectuur.”

In plaats van de “toegevoegde waarde” (het bij voorbaat alle gedeputeerden er voor laten tekenen dat er altijd en onverwijld een aanwijzing volgt zodra een gemeente, in dat geval Muiden, dwarsligt) te erkennen, vindt Johan Remkes het “vermakelijke lectuur, zonder toegevoegde waarde”. Je moet maar durven.

Lees ook ons artikel “Kon de PvdA zijn verkiezingsbelofte wel nakomen?”
Lees hier het geheime logboek.24 november 2012

College beantwoordt vragen nav. rapport 'Schoon Schip'

Op de commissievergadering van woensdag 7 november werden naar aanleiding van het rapport van de commissie 'Schoon Schip' een achttal vragen aan raad en college gesteld. Deze zijn intussen beantwoord, en de antwoorden werden door het college met de gemeenteraad gedeeld.

Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente haar advocaat Boekel de Nerée verzocht om een analyse te maken van de mogelijke juridische consequenties van 'een en ander' voor de positie van de gemeente, teneinde zich daarover te beraden.
Verder zijn het college en de gemeenteraad geschokt over de inhoud van het onderzoeksverslag van de Commissie Operatie Schoon Schip, met name over het bestaan van het Akro Consult rapport, over passages inzake het handelen van gedeputeerde Hooijmaijers en personen uit zijn persoonlijke netwerk, in het bijzonder de directie van KNSF Vastgoed, en over de gevolgen die dit handelen heeft gehad en nog kan hebben voor de gemeente Muiden. De gemeente spreekt de provincie aan op haar verantwoordelijkheid.
KNSF heeft ook op het rapport gereageerd, middels de "Beste Wimar en Rob"-mail die u bekend is, en waarop ex-wethouder Winnubst reageerde. Intussen heeft Rob Meerhof wél de mail beantwoord, maar deze reactie niet met ons gedeeld. Verder zegt de gemeente niet te beschikken over "geheime documenten". Dat houdt dus in dat alle relevante documenten over dit dossier die in bezit zijn van de gemeente openbaar zijn. Opmerkelijk!
Ten aanzien van het verstrekken van informatie over de zaak van 376 miljoen is de gemeente terughoudend. Er is in deze zaak nog geen zittingsdatum gepland. Ook over het overlopen van de advocaat van de gemeente naar het kantoor dat de zaken van KNSF behartigt, doet de gemeente geen enkele andere mededeling dan wat u al weet.
Er zijn in de afgelopen periode frequent contacten geweest tussen KNSF en onze gemeente, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Het doel daarvan was om te komen tot een door beide partijen gedragen stedenbouwkundig plan voor het KNSF-terrein. Dit plan moet dienen als basis voor de uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan. Zodra de voorbereiding zodanig is gevorderd dat dit mogelijk is zal het college het resulaat voorleggen aan de raad. Maar zover is het nog lang niet: Pas als er definitief zicht is op dit plan en op de aanlevering door KNSF van de stukken en vergunningen die benodigd zijn voor de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan, kan er een uitspraak worden gedaan over de verdere planning.

Klik hier voor de vragen en antwoorden.


20 november 2012

Kon de PvdA zijn verkiezingsbelofte wel nakomen?

Na gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 hadden VIB en PvdA een nipte meerderheid in de raad. Beide partijen hadden tijdens hun verkiezingscampagne gepleit voor niet meer dan 600 woningen op het KNSF-terrein, terwijl er toen een jaar lang een overeenkomst lag met KNSF om hen de bouw van 1475 woningen en 75.000 m2 kantoren toe te staan. Een privaatrechtelijke overeenkomst. Nu is publiekrecht sterker dan privaatrecht, en de verse raad had eenvoudig de overeenkomst kunnen opzeggen. KNSF kan dan haar schade door de rechter laten bepalen, een ondernemer heeft altijd het recht voor zijn belangen op te komen. Met verscheidene deskundigenrapporten (Oranjewoud, CapGemini, GRID Consult, en naar nu blijkt, Akro Consult) had de gemeente kunnen aantonen dat ook dan de winst op de additionele woningbouw meer dan voldoende is voor de bekostiging van de bedrijfsbeëindiging van de Kruitfabriek. En dan zou de rechter besluiten dat er door KNSF nauwelijks schade is geleden. Einde verhaal.
Verscheidene juristen onderschreven dit scenario.

Maar eerlijkheidshalve: dit scenario houdt geen rekening met, wat we maar zullen noemen, de “slechtheid van collega-overheden”. Naar nu uit het rapport van de commissie Schoon Schip blijkt, nam de Provincie (GS, onder leiding van corruptieverdachte Hooijmaijers) KNSF wel heel erg in bescherming. In april 2007 steekt er een nog killere wind op:

Geheime Samenzwering GS Provincie: ze zouden Muiden wel eens mores leren

In het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, getiteld "Krachtig en in Balans" wordt het KNSF/Bloemendalerpolder benoemd als project van groot belang. En er staat ook in het collegeprogramma dat de Provincie zich voorneemt ruimer gebruik te maken van haar bevoegdheden. "Wij zullen daarvoor, als daartoe de noodzaak bestaat, een aanwijzing geven, zoals nu binnen de huidige wetgeving mogelijk is en straks binnen de wetgeving van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) ook" lezen we.
Dat dat geen loos dreigement is lezen we in de 38 punten tellende geheime besluitenlijst van de vergadering van GS van 12 april 2007. Gedeputeerde Hooijmaijers is daarin prominent aanwezig. In deze geheime besluitenlijst beloven onder punt 2 alle gedeputeerden om
"gemeenten die dwarsliggen altijd en onverwijld een aanwijzing te geven en dat alle collegepartijen deze aanwijzing in Provinciale Staten in zijn totaliteit zullen steunen".

Werd getekend door:
 • Ton Hooijmaijers (VVD)
 • Cornelis Mooij (VVD)
 • Sacha Baggerman (PvdA)
 • Peter Visser (PvdA)
 • Jaap Bond (CDA)
 • Rinske Kruisinga (CDA)
 • Albert Moens (GL)

Een door deze geheime samenzwering vaststaande afloop van het scenario waarin Muiden de aanvullende intentieverklaring naast zich neerlegt is dus dat de Provincie, middels een inpassingspan, onder leiding van Hooijmaijers, alsnog gezorgd had voor implementatie van de bouwclaim van 1475 woningen en 75.000 kantoren in een bestemmingsplan. Of die er dan gekomen waren is natuurlijk ook weer de vraag, want KNSF moest daarvoor nog wel een koper en projectontwikkelaar vinden.
Het kiezen voor het vasthouden aan de letter van de aanvullende intentieverklaring door het vorige college, en het vasthouden aan de interpretatie die de rechter daar aan gaf was niet zo'n dappere weg, maar wél een zekere.
Ook nu is de vraag of die 1475 woningen en 75.000 m2 kantoor er ooit komen.
Veel maakt het dus niet uit.


11 november 2012

Ferme maar hypocriete reactie Raad Muiden op rapport 'Schoon Schip'

'grote verontwaardiging en ontsteltenis'

De gemeenteraad heeft ferm gereageerd op de bevindingen van de commissie 'Schoon Schip'. 'Als fracties van VVD, PvdA, D66 en CDA vertegenwoordigd in de raad van de Gemeente Muiden en als gemeenteraad van Muiden hebben wij met grote verontwaardiging en ontsteltenis kennis genomen van het onderzoeksverslag “Ondernemend bestuur” van de Commissie Operatie Schoon Schip', schrijven ze. De Provincie heeft essentiële informatie achtergehouden bij de besluitvorming over de 'aanvullende intentieverklaring'.
Dat zou verhinderd hebben dat de gemeenteraad tot een 'afgewogen oordeel kon komen'. Het gaat hier om het Akro-rapport. De gemeente had echter uit eigen onderzoek, door alleen maar de zeer kritische contra-expertise van Oranjewoud te lezen, destijds zelf kunnen concluderen dat zo'n 600 woningen in totaal genoeg additionele woningbouw zou opleveren om de sluiting van de Kruitfabriek te bekostigen. De raadsleden hadden destijds immers inzicht in zowel de details van de Open Begroting als het rapport van Oranjewoud. En ook kwam CapGemini tot de conclusie dat het véél minder kon. Bijvoorbeeld Sandra Deuling verklaarde destijds liever op de voorlichting van de Provincie en wethouder Mackay te vertrouwen dan zelf een paar bladzijden te lezen. Het onderzoek dat GRID Consult in 2004 verrichtte naar de Open Begroting en de contra-expertise door bureau Oranjewoud (beschikbaar gesteld aan Gemeenteraad en de Provincie), kwam tot een vergelijkbare conclusie als het geheim gehouden Akro rapport. Op de commissievergadering van afgelopen woensdag kwam dat nog aan de orde, tezamen met een achttal vragen aan raad en college.
Kortom, krokodillentranen en hypocrisie van menig raadslid van CDA, VVD en D66.
Klik hier voor de inspraakreactie.
Lees hier de brief van de raad aan de Provincie.

Ook het college van B&W is 'geschokt' door de inhoud van het rapport. Zij acht Muiden ernstig benadeeld door het bewust achterhouden van het Akro-rapport op verzoek van KNSF. De gemeente vraagt om andere relevante stukken en informatie voor zover die ook achtergehouden werden. Het college onderzoekt de juridische consequenties van het achterhouden van het Akro-rapport.
Lees hier de brief van het college aan de Provincie.

De razend intelligente heer Visser kennende zal hij er ongetwijfeld op wijzen dat die consequenties er wat hem betreft niet zijn: hij brengt natuurlijk naar voren dat de gemeente destijds vertrouwelijke inzage had in (1) de Open Begroting, (2) het rapport Oranjewoud kende, wist dat (3) Capgemini ook uitrekende dat het heel wat minder kon, alles op een rijtje gezet vond in (4) het rapport van GRID Consult, (5) de opvatting van de vastgoed expert van de PvdA kende, en tóch besliste akkoord te gaan. Dat (6) Akro-rapport zou slechts het zesde document in het rijtje zijn, en waarschijnlijk zou de raadsmeerderheid destijds meer zijn oortjes naar dr. Rolf Visser, Mackay en Hooijmaijers hebben laten hangen dan naar het kwalitatief inderdaad onder de maat zijnde Akro-rapport.
Een ondernemer heeft het recht voor zijn belangen op te komen, de gemeenteraad moet wijzer zijn dan alles maar te geloven.
Die juridische consequenties kunnen er echter ten opzichte van de Provincie weldegelijk zijn: de Provincie heeft Muiden er bewust in laten stinken, Muiden met een enorm (ook financieel) probleem opgezadeld, en dient haar verantwoordelijkheid te nemen. Hooijmaijers zei destijds 'jullie hebben toch zelf getekend', gedeputeerde Talsma zal dit nu waarschijnlijk niet meer kunnen herhalen.

Wijziging van de plannen was wellicht mogelijk geweest als de verse raadsmeerderheid van VIB en PvdA in maart 2006 de aanvullende intentieverklaring naast zich neergelegd had. In hoeverre dat mogelijk was, hoort u nog wel.


10 november 2012

KSNF laat het aan Rob en Wimar over “Boevenbende” op te ruimen.

Rolf Visser brengt PvdA in diskrediet bij PvdA-wethouder

Het lijkt goed dat aandacht wordt besteed aan de hierboven vermelde opmerkingen (al dan niet middels getuigenverhoren cq pers) teneinde ook Muiden boevenbende vrij te maken dan wel te houden”, schrijft KNSF-baas Rolf Visser in een zeer familiaire mail gericht aan “Beste Rob en Wimar”. “KNSF laat dat vooralsnog aan jullie over.” Dat kan allicht worden opgevat als een opdracht; de heer Visser lijkt alle begrip van verhoudingen te ontberen.
Zijn verwarring is begrijpelijk, gezien de kwalijke reuk waarin de commissie “Schoon Schip” nu zijn project geplaatst heeft. Daarmee nemen de kansen voor deze investeerder om zijn beoogde winst bij verkoop te realiseren belangrijk af. Gezien de hoogte van de schadeclaim die Visser bij de gemeente neerlegt, gaat het hier om een bedrag in de orde van 376 miljoen euro. Dat is ongeveer het bedrag dat met het Bouwfonds, destijds geleid door een andere "boevenbende", namelijk de verdachten in de grootste fraudezaak die Nederland kende, afgesproken werd.

Wethouder Wimar Jaeger zou, ondanks dat het niet zijn portefeuille betreft, de heer Visser om het commentaar van “Open Begroting”-opsteller Arcadis hebben gevraagd, en de heer Visser leverde dit als attachment bij een e-mail. Die e-mail kunt u hier inzien.

Op de inhoud daarvan gaan wij nu coulancehalve niet in, het waarheidsgehalte van door Visser aangedragen argumenten en beweringen kunt u wellicht zelf inschatten.
De heer Visser brengt echter een nieuw element in, namelijk de bewering dat in Muiden een criminele organisatie actief zou zijn. Uit welke individuen deze zou bestaan kan de lezer alleen concluderen aan de hand van de “bovenstaande opmerkingen”. Het zou dan gaan om tenminste de heren Winnubst, ikzelf (Bovenlander), en de gehele PvdA Muiden. Opmerkelijk is dat Jan Hylkema niet genoemd wordt.

Muideninfo wenst geen tijd te verdoen met zulke onzin. De heer Visser vraagt echter om zijn epistel wereldkundig te maken (“aandacht besteden aan vermelde opmerkingen al dan niet middels getuigenverhoren cq pers”). Wij gaan graag op dat verzoek in, nadat wij daarvoor bij Rob Meerhof toestemming hebben verkregen. Hij beschouwt de mail als een “openbaar stuk”. Dat is zeer verstandig, want als de mail later zou opduiken zou het hem en Wimar Jaeger zeker in verlegenheid gebracht hebben.
Opmerkelijk is het dat Visser zich denigrerend uitlaat over een "prominent PvdA-lid" tegenover een PvdA-wethouder en Statenlid. Er zijn zakelijke contacten voor minder verbroken.

Intussen heeft de heer Meerhof gereageerd op het schrijven van de heer Visser

"Doorkakelen"
Ex-wethouder Fred Winnubst vond de mail van Visser te ver gaan, en heeft wel tijd aan besteed. Naast veel zaken die u ook wel had kunnen bedenken is het opmerkelijk dat Fred de ex-burgemeester Anne-Marie Worm verdenkt van het "doorkakelen" van vertrouwelijke, want uitsluitend voor de Provincie bedoelde, informatie aan KNSF (Visser).

Fred's in cursief opgenomen commentaar vindt u hier.


10 november 2012

KNSF weg bij AKD

Overloper Jelte Otten kan niets betekenen voor KNSF

Muiden heeft de Orde van Advocaten attent gemaakt op het overlopen van haar jurist naar het kantoor AKD dat de belangen van KNSF in "de zaak van 376 miljoen" verdedigt. De gemeente heeft de Orde verteld dat het niet meer dan vanzelfsprekend is, dat AKD zich houdt aan de regels van de advocatuur, die zeggen dat in zo'n geval AKD haar cliënt begeleidt naar een ander kantoor. Naar verluid heeft deze overgang reeds plaats gevonden. Welk kantoor deze voor AKD lucratieve zaak heeft overgenomen is ons niet bekend. Jelle Otten mag dus niets meer betekenen voor KNSF, Visser of Muiden.


6 november 2012

Advocaat Muiden loopt over

Jelle Otten voelt zich beter thuis bij kantoor KNSF

Muideninfo heeft nooit haar mening onder stoelen of banken gestoken dat de advocaat van de gemeente Muiden wat ons betreft onder de maat presteerde wanneer het er om ging in een rechtsgang jegens KNSF de belangen van de gemeente bij de rechter te verdedigen. Wij herinneren u aan onze verslaglegging van de zitting op 2 april 2007.
Nu blijkt dat de heer Otten zich beter thuis voelt bij het kantoor dat de belangen van KNSF dient dan bij Boekel De Nerée, het kantoor dat voor de belangen van Muiden opkwam. Het wordt de overstap van de week genoemd op de “website voor juristen”.
Daar staat dat Mr. Otten per 1 augustus 2012 is overgestapt van Boekel De Nerée, waar hij partner Vastgoed/Bouwrecht was, naar AKD, waar hij als partner is toegetreden tot de praktijkgroep Bouw & Vastgoed. AKD verdedigt KNSF in "de zaak van 376 miljoen". Hij voelt zich daar vanaf dag één thuis. Hij had het weliswaar naar zijn zin bij Boekel De Nerée, maar waar het hem om gaat is "om samen met de cliënt het verschil te maken. Door kennis te delen en invalshoeken te ontdekken."
Ingewijden merken op dat wanneer je partner bent bij een gerenommeerd kantoor je “niet zomaar” overstapt.

De gemeente Muiden heeft desgevraagd laten weten gewoon bij Boekel De Nerée te blijven. De zaken worden nu behartigd door mr. Hans Nicaise, ook weer volgens ingewijden een zeer bekwaam jurist.

Jelle Otten gaat bij AKD de sectorgroep Woningcorporaties leiden.


2 november 2012

Henry Meijdam is opgestapt als commissaris bij de Schiphol Area Development Corporation

"Mijn integriteit is me heilig"

Henry Meijdam liet in december 2004 aan Muideninfo weten onze contra-expertise met betrekking tot de kosten van het KNSF-project niet serieus te nemen "omdat alle rapporten iets anders zeggen". Hij loog. Alle rapporten zeiden hetzelfde, namelijk dat de bouwopgave zwaar overdreven was. Het rapport van Acro Consult hield Meijdam geheim. Hij heeft nu zijn consequenties getrokken.

VVD-prominent Henry Meijdam is per direct opgestapt als commissaris namens de provincie Noord-Holland bij de Schiphol Area Development Corporation (SADC). Directe aanleiding tot het opstappen is het deze week verschenen eindrapport van de Commissie Operatie Schoon Schip. Deze commissie heeft de bestuurscultuur van de provincie onderzocht. In het rapport komt Meijdam naar voren als iemand bij wie de schijn van belangenverstrengeling op de loer ligt.
Dat schrijft de Volkskrant.

"Mijn integriteit is me heilig" zegt hij (nota bene) daarin.

Meijdam is momenteel een belangrijk adviseur van het kabinet en met name van zijn partijgenoot minister Melanie Schultz van Haegen, als voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Volgens de schrijvers van het rapport is Meijdam een functionaris met vele petten op. De commissie noemt hem een netwerker die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot door elkaar laat lopen. Ook de warme contacten tussen de vastgoedsector en Meijdam worden vermeld.

5 november 2012

Meijdam stopt ook als lobbyist voor bouwsector
Oud-Gedeputeerde van Noord-Holland en VVD-prominent Henri Meijdam stopt zijn activiteiten als belangenbehartiger voor de bouwsector. Hij wil zo de schijn van belangenverstrengeling wegnemen. Hij zeg tegen de Gooi- en Eemlander dat hij 'vanwege het belang van een onkreukbaar openbaar bestuur iedere suggestie van belangenverstrengeling wil wegnemen'. Hij zegt ook te hechten aan - wat hij noemt - 'mijn reputatie van integer bestuurder'. De VVD-fractie in Provinciale Staten verwelkomt de beslissing.2 november 2012

Akro-soep wordt niet zo heet gegeten als door Schoon Schip opgediend.

Provincie hield advies dat Muiden had kunnen redden geheim
Twee foutjes van Akro Consult leiden ertoe dat hun resultaat : 600 woningen tóch correct is


600-700 woningen (in plaats van 1700) is genoeg voor kosten dekkende bedrijfsbeëindiging van de Kruitfabriek, vindt Akro Consult, zo staat te lezen in het rapport van de commissie Schoon Schip: “Volgens Akro Consult zou een aantal van 600-700 woningen (in plaats van 1.700, zoals door KNSF berekend) ook volstaan om aan de kosten, verbonden aan sanering van KNSF-terrein, te voldoen.”

Als je het Akro-rapport leest dan zie dan Akro Consult heeft uitgerekend hoeveel woningen er nodig zijn om de bedrijfsbeëindiging en sanering te bekostigen. Dat kost volgens hun 61 of 56 miljoen en inderdaad financier je dat met zo'n 600 woningen. Om precies te zijn: 670 woningen of 465 woningen en 50.000 m2 kantoren – “als we veilig rekenen”, zegt Akro Consult. Akro Consult zet dat tegenover de 1700 woningen en 100.000 m2 kantoren die KNSF destijds wilde gaan bouwen.

Maar nu komt er een gemene aap uit de mouw: Akro wist kennelijk niet dat het hier gaat om financiering van de ontmanteling door additionele woningbouw, dus bovenop de maximaal 13,4 hectare uit het streekplan uit 1998.

In de intentieverklaring staat:
"F. KNSF acht realisatie van haar initiatief tot vroegtijdige beëindiging alleen verantwoord en haalbaar als de met de beëindiging gemoeide aanzienlijke kosten kunnen worden gedekt uit een zodanige additionele (ten opzichte van het huidige streekplan) ontwikkeling van het terrein, dat deze kosten daadwerkelijk door opbrengsten uit additionele ontwikkeling (kwalitatief en kwantitatief) kunnen worden gedekt (hierna: "KNSF-Project');"

Als zij dus stellen dat 600 woningen genoeg zijn voor een sluitende exploitatie, komt die maximaal 13,4 hectare daarbij. Akro Consult gaat er van uit dat die 600 nu juist op die 13,4 hectare komen. Dat is een vergissing. Ook de Commissie Schoon Schip is daarmee op het verkeerde been gezet, want ook zij vergeleken op bladzijde 72 de 600-700 woningen van Akro met het totaal aantal van (destijds) 1700. We laten in het midden of uit de "Open Begroting" zou blijken dat dat hele aantal nodig is om de bedrijfsbeëindiging te bekostigen. We houden het erop dat in de Open Begroting bebouwing van die 13,4 hectare nodig zou zijn om de "verwervingskosten" van "23 miljoen euro" te dekken, en de rest om de bedrijfsbeëindiging te betalen. Nadrukkelijk tussen "aanhalingstekens" want Akro Consult stelt terecht die 23 miljoen niet gerechtvaardigd kunnen worden.

Nu staat het niet vast hoeveel woningen er eerder bedoeld waren voor die hoogstens 13,4 hectare. Ten tijde van het streekplan (1998) werd door de gemeente Muiden gedacht aan 200 riante woningen in het groen. Als je de gemiddelde dichtheid van de wijk Zuidwest en Mariahoeve hanteert komt je op 400 woningen. En als je de razend slimme dr. Rolf Visser gelooft, gaat het om 600 woningen, dus 45 woningen per hectare. Maar dat kan natuurlijk niet waar zijn, want als je dat toepast op alle 46,5 hectare die hij van de gemeente mag bebouwen, dan kom je uit op zo'n 2100 woningen: veel meer dan de 1475 woningen waarvan dr. Visser nu al vindt dat ze onvoldoende ruimte krijgen.
Later we het maar houden op de gemiddelde dichtheid die volgt uit de beslissing van de rechter: 1475 woningen op 46,5 hectare, dus 425 woningen. En dan komt het totale woningaantal met die 600 woningen op ongeveer 1000 uit. Maar die zijn lang niet nodig.

Want Akro Consult leverde naast een aantal waardevolle opmerkingen knoeiwerk bij hun analyse van de Open Begroting. En als je daar rekening mee houdt zijn tóch 600 woningen genoeg. Als ze serieus naar het rapport van Oranjewoud en de Open Begroting hadden gekeken, en daar de werkelijke getallen ingevuld hadden, dan waren ze niet op 56 of 61 miljoen euro uitgekomen, maar op 6 tot 14 miljoen euro.
Nagenoeg alle posten zijn op exorbitante wijze overdreven, of zelfs geheel onnodig. Akro Consult heeft daar helemaal niet naar gekeken.
Hadden ze dat wel gedaan dan hadden ze gezien dat 60 tot 140 woningen bovenop deze zeg 425 voldoende zijn, afgerond 500-600 woningen. De twee foutjes van Akro Consult compenseren elkaar dus.
Hier leest u dat 60 tot 140 woningen voldoende zijn voor kostendekkende bedrijfsbeëindiging.

Akro was hier niet mee bekend. De “contra-expertise van GRID Consult, in opdracht van Muideninfo”, waarnaar in het Akro-rapport verwezen wordt, is niets meer dan een verslag van de presentatie van Arcadis van de Open Begroting (destijds in de Kazerne) en een voor KNSF gunstige selectie uit het Oranjewoudrapport. En omdat de presentatie door Muideninfo gecorrigeerd werd voor “foutjes” blijkt daar een mooie winst uit van 169 miljoen euro, in plaats van “kostendekkendheid”
U vindt het – inmiddels achterhaald - document waar Akro Consult vanuit ging hier.

In haar aanbiedingsbrief schrijft Akro Consult:
Gezien de nieuwe inzichten merken wij als laatste op dat de juridische positie van de provincie en het ministerie van VROM, vastgelegd in de intentieverklaring met KNSF, zodanig is dat andere afspraken met KNSF kunnen worden gemaakt. Op basis van onze analyse adviseren wij de provincie Noord-Holland dan ook om eerst met haar contract-partner het ministerie van VROM te overleggen. Dit alvorens ze het gesprek met de KNSF aangaat.
En die conclusie is samen met het rapport tegen alle ambtelijke adviezen in geheim gehouden. Geen wonder dat de Provinciale ambtenaar destijds onmiddellijk aanbood Muideninfo het complete Oranjewoudrapport te mailen toen wij lieten weten “dat wel eens in te willen zien". Het Oranjewoudrapport en onze contra-expertise werd echter door de meerderheid van de raad genegeerd, de gevolgen kent u.

Hier kunt u het Akro-rapport en aanbiedingsbrief hier downloaden. Gebruik uw rechter muis knop. Het is in tiff-format, als u het op uw computer niet kunt openen of alleen de eerste bladzijde ziet, kunt u een tiff-viewer downloaden. Even google-en.31 oktober 2012

Provincie wist allang dat 600-700 woningen op KNSF-terrein voldoende waren

Jan Hylkema: “Eindelijk erkenning”

Het rapport van de commissie “Schoon Schip” naar malversaties en belangenverstrengeling bij de Provincie is heden gepubliceerd.
Uit dit rapport blijkt dat nadat GRID Consult op deze website een rapport had gepubliceerd waaruit stond dat 600-700 woningen op het KNSF-terrein (in plaats van destijds 1700) voldoende waren om aan de intentieverklaringen te voldoen, de Provincie dit al in 2004 nader heeft onderzocht.

De conclusie van dit onderzoek, door het bureau Akro Consult, was dat inderdaad 600-700 woningen voldoende waren.
De Provincie, in casu gedeputeerde Meijdam, heeft deze conclusie geheim gehouden.


Dus: nadat de contra-expertise van Oranjewoud bewees dat de kosten in de Open Begroting “exorbitant” waren, en nadat de Muidense PvdA tot de conclusie was gekomen dat 600 woningen voldoende waren om KNSF meer dan uit de kosten te laten komen, en nadat GRID Consult dit nog eens gedetailleerd door gerekend had en tot dezelfde conclusie kwam, kwamen ook onderzoekers namens de Provincie in 2004 tot deze conclusie. Maar er moest en zou gebouwd worden, vonden de Provincie en uiteraard KNSF, en dus werden de feiten verdoezeld, en de gemeenteraad misleid en geïntimideerd.

“Eindelijk erkenning” reageert Jan Hylkema, die blij is met de conclusie van de commissie “Schoon Schip”, “de Provincie kan nu niet anders dan zijn verantwoordelijkheid nemen”.

Uit het rapport van de commissie “Schoon Schip”:

Geheimhouding
De geheimhouding van het rapport van het bureau Akro Consult was zeer tegen de zin van de provinciale ambtenaren. Volgens ambtelijke adviezen dient de de beeldvorming, dat de provincie Noord-Holland 1.700 woningen wenst, te worden rechtgezet door openbaarmaking van de nieuwe Akro-ramingen. Uit documentatie blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten een ambtelijk advies over communicatie en strategie ontving. Dat advies maakt duidelijk dat op ambtelijk niveau werd voorgesteld maximale openbaarheid te betrachten over het Akro-rapport (waaruit blijkt dat met veel minder woningen kan worden volstaan) en dat het voor diverse partijen verheugend moest zijn dat de ramingen neerwaarts konden worden bijgesteld.
Begin 2005 neemt gedeputeerde Hooijmaijers de portefeuille KNSF van gedeputeerde Meijdam over en volgt diens lijn van geheimhouding van het Akro-rapport. Op dat moment ligt er een brief van KNSF met als strekking dat alle cijfers en dus ook het Akro-rapport geheim moeten blijven en dat de provincie de gemaakte afspraken zal schenden als zij toch de nieuwe cijfers van Akro Consult openbaar maakt.

Uit twee nota's van het college van Gedeputeerde Staten (respectievelijk van 22 februari 2005 en 22 maart 2005) blijkt echter dat voor geheimhouding van het rapport, aldus het in de nota's opgenomen advies van het ambtelijk apparaat, geen feitelijke grondslag in de Wob was te vinden.
Tegenover de bezwaren van KNSF over opheffing van de geheimhouding stellen ambtenaren van de provincie Noord-Holland dat de bezwaren van KNSF niet overtuigend zijn, omdat KNSF niet duidelijk maakt welke schade zij zou leiden bij openbaarmaking van het Akro-rapport.
Ondanks de heldere ambtelijke adviezen over de wenselijkheid van openbaarmaking, besluit het college van Gedeputeerde Staten op 22 maart 2005 tot geheimhouding van het 'Rapport Bloemendalerpolder KNSF terrein, strategiebepaling' van Akro Consult. Volgens Gedeputeerde Staten dient openbaarmaking 'geen nadrukkelijk belang' en was er geen Wob-verzoek tot openbaarmaking ingediend. (Een merkwaardige uitspraak, want zelfs het bestaan van het rapport was onbekend: hoe kan je het dan opvragen? Red.)

Conclusie
De commissie concludeert dat gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers, alsmede het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende duidelijk hebben gemaakt welke belangen op welke wijze zijn afgewogen en ook niet dat geheimhouding van het Akro-rapport noodzakelijk was. Deze conclusie klemt temeer daar er vanuit het ambtelijk apparaat meerdere malen andersluidende adviezen zijn verstrekt.
Voormalig gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers lijken de wensen van de projectontwikkelaars – die een relatief hoog aantal woningen wilden bouwen – te ondersteunen. Het Akro-rapport bood geen steun voor die wens.

Het rapport van de commissie Schoon Schip noemt nog een “bijzonderheden”:
zoals de het bestaan van “goede contacten” met de bestuurders van KNSF, vriendjespolitiek, een schenking door Rolf Visser aan een Stichting die door Hooijmaijers voorgezeten wordt, de kennis van geheime informatie door Ferry Holzhaus, de suggestie van Hooijmaijers om de compagnon van Visser, Hartman, te betrekken bij het beleggen van 100 miljoen euro, en de druk die door Hooijmaijers op de Muider bestuurders werd uitgeoefend.

Download hier het volledige rapport van de Commissie "Schoon Schip".


12 oktober 2012

Nieuwsuur brengt grootste corruptiezaak sinds Lockheed affaire

Hooijmaijers wacht strafvervolging: steekpenningen, valsheid in geschrift en witwassen

Wie had gedacht dat het over Muiden en KNSF zou gaan in de televisie-uitzending van Nieuwsuur op donderdag 11 oktober, kwam bedrogen uit. Deze uitzending hing de grootste omkoopzaak sinds de Lockheed-affaire op rond een ander project waar Ton H. zich sterk voor maakte: de ontwikkeling van een polder in Berkhout. Hij ontving daar 67.000 euro van de projectontwikkelaars om voor hun belangen op te komen.
Eén en ander werd geregeld in een 'side-letter' die in de bewuste uitzending werd getoond. Ook in de zaak tussen Muiden en KNSF zou er sprake zijn van 'side-letters', beweren althans Jan Hylkema en Hette Zijlstra, die dit van Ton H. zelf vernamen en bereid zijn dit onder ede te bevestigen.
Ton H. heeft zich verder schuldig gemaakt aan het witwassen van 500.000 euro en valsheid in geschrifte. En als hij er - tegen de adviezen van zijn ambtenaren in - in zou slagen om woningbouw in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen mogelijk te maken zou een geïnteresseerde vastgoedondernemer bijna 900 duizend euro aan hem overmaken.
In de tenlastelegging worden tien bedrijven genoemd, waaronder Fortis en Ballast Nedam, maar deze worden niet gedagvaard. Hun zaken lieten ze regelen door het bouwbedrijf 'Ganzeveld'. De eigenaar van dit bedrijf is al evenmin gedagvaard. Om de betalingen aan Ton H. wit te wassen liepen ze veelal via het bedrijf van zijn vrouw, 'Move Consultants', of via de Amsterdamse makelaar Arnold van de Kamp. Beiden zijn gedagvaard. Ons vermoeden dat de gedagvaarde zakenrelatie Cor Mul betrof, blijkt dus niet gerechtvaardigd.

Klik hier (real-movie, 6 minuten, 20 Mb) voor de uitzending van Nieuwsuur

Uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie wordt in detail duidelijk waar Hooijmaijers zich, naast het intimideren van Muider politici, mee bezig hield.
Ondanks dat hij gedeputeerde was, liet hij zich tussen 2005 en 2009 inhuren door bedrijven en ondernemers. Daaraan speelde hij tegen betaling geheime informatie door, regelde voordeeltjes, en verstrekte gunsten. Volgens de dagvaarding liet hij zich onder meer omkopen door bankier Fortis – via een assurantiekantoor in Friesland. Zo verdiende Tonnetje er tonnen bij. In ruil voor een vast bedrag van 6000 euro per kwartaal, een 'additionele courtage van 25 procent', 'giften van 7000 euro' en 'de helft van de door Fortis te betalen provisie' lekte de politicus interne, geheime informatie over de keuze voor een huisbankier door de provincie.
Volgens het OM betaalden ook het bouwbedrijf Ballast Nedam en diverse makelaars de gedeputeerde. Hooijmaijers werd daarnaast met vliegreisjes beloond.
Ton H. dacht slim te zijn en inde het smeergeld niet zelf. Het bedrijf van zijn vrouw, dat stond ingeschreven op het huisadres van zijn moeder, 'move consultants', en makelaar Arnold van de Kamp stuurden volgens het OM valse facturen voor 'consultancy-werkzaamheden', vertaalwerk', 'taxaties' en adviezen rondom 'investeringsprojecten in Kaliningrad en Georgië'. Zij zouden voor meer dan één miljoen aan steekpenningen voor de VVD-er hebben aan genomen.

Hooijmaijers is verongelijkt, en zegt dat hij zich tegenover de rechter uit zal spreken over deze 'onterechte' en 'uit verband getrokken' beschuldigingen van het OM.


9 oktober 2012

Hooijmaijers wacht strafvervolging

steekpenningen, valsheid in geschrift en witwassen

Afgelopen vrijdag maakte het landelijk parket bekend dat Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland wordt vervolgd wegens het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrift en witwassen. Ook zijn echtgenote en een zakenrelatie moeten voor de rechter verschijnen. Deze zakenrelatie is naar wij vermoeden waarschijnlijk zijn vriendje Cor Mul, die namens de Provincie 'bemiddelde' in het conflict tussen KNSF en de gemeente Muiden.


Ton Hooijmaijer leest de les in betere tijden
copyright foto: bloemendalerpolder.com

Deze strafvervolging is het resultaat van een jarenlang fraudeonderzoek van de rijksrecherche naar Hooijmaijers. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling tussen zijn werk als gedeputeerde en het bedrijfje op naam van zijn vrouw.
Bekend is dat hij bij herhaling de provincie zou hebben voorgelogen over zijn zakelijke belangen. Zo bleek hij via een juridische constructie mede-eigenaar te zijn van VDG Trajectmanagement, een adviesbureau dat Ton Hooijmaijers als gedeputeerde inschakelde. Over dit bedrijf, dat onder meer een klus verrichte voor Recreatie Noord-Holland, heeft hij nooit open kaart gespeeld. Cor Mul zit samen met de oud-gedeputeerde in het beleggingsvehikel Savera BV, dat investeert in een tweetal bedrijven.

Er blijkt echter meer aan de hand. Er zijn nog meer verdachten, maar over wie dat zijn wil het Openbaar Ministerie niets zeggen. Op donderdag 18 oktober is de eerste (regie)zitting in de zaak op de rechtbank in Haarlem.

Het gedrag van de VVD-er Hooijmaijers zorgde eerder voor commotie in de provinciale politiek, met spoedvergaderingen, de roep om onafhankelijk onderzoek, een boze oppositie en ingelaste bijeenkomsten. De Noord-Hollandse Commissaris van de Koningin, Johan Remkes (VVD), kwam daarop met operatie Schoon Schip, waarbij alle projecten waarbij Hooijmaijers betrokken was opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Of, en in hoeverre, dit onderzoek als input voor het rechercheonderzoek heeft gediend, is onbekend, maar ligt wel, gezien het belastende karakter van de getuigenverklaringen, voor de hand

In het kader van deze operatie werd ook door betrokkenen uit de Muider politiek getuigenverklaringen afgelegd. Het is bekend dat de oud-gedeputeerde onze politici in hun persoonlijke levenssfeer bedreigde. Jan Hylkema verklaarde eerder zijn beschuldigingen aan het adres van Hooijmaijers onder ede te willen bevestigen. Deze betreffen onder meer “side-letters” die zouden inhouden “dat Muiden hangt” inzake de wonigbouw op het KNSF-terrein, of ze nu wilden of niet. Over de aard van deze “side-letters” kunnen we alleen speculeren, maar gezien de uitspraak van Hooijmaijers zouden zijn persoonlijke belangen in het geding kunnen zijn. Met andere woorden: hij was bereid extreme druk uit te oefenen om te bewerkstelligen dat de in de 'side-letters' vastgelegde afspraken tenslotte door Muiden gerealiseerd zouden worden. Het vermoeden van een persoonlijk belang van gedeputeerde Hooijmaijers bij het realiseren van de doelstellingen van KNSF wordt ook nog eens versterkt doordat hij bij iedere gelegenheid waarbij in de landelijke pers het KNSF-project aan de orde kwam hij daarop zijn niet mis te verstane weerwoord eiste, terwijl nota bene zijn naam in de onderhavige artikelen in het geheel niet genoemd werd.

Hooijmaijers drukte in oktober 2007 een brief af voor de Muidense PvdA-fractieleider Jan Hylkema, die voor overleg bij hem op kantoor was. Als de gemeente niet zou instemmen met grootschalige woningbouw op het terrein van de KNSF (de voormalige kruitfabriek) zouden er 'de nodige maatregelen' worden getroffen, zo staat in het schrijven.
'Wij voorzien dat er een onwerkbare situatie zal ontstaan met alle denkbare en verstrekkende gevolgen van dien, wellicht ook voor u persoonlijk', staat in de brief. Hooijmaijers zei nadien dat Hylkema die van zijn bureau had gestolen en gebruikte om stemming te maken. De brief werd nooit verstuurd.
Later kondigde Hooijmaijers in een gesprek met de Muidense PvdA-wethouder Fred Winnubst aan dat die 'persoonlijk aansprakelijk zou worden gesteld voor verliezen door de projectontwikkelaar'. Twee weken later ontving Winnubst inderdaad een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van KNSF.
Winnubst meldde deze actie bij het provinciebestuur, omdat hij zich verbaasde over het feit dat de VVD-gedeputeerde kennelijk op de hoogte was van op handen zijnde juridische acties door het vastgoedbedrijf. KNSF-directeur Visser zei, volgens de Volkskrant, dat hij geregeld contact had met Hooijmaijers, maar dat die nooit iets voor hem heeft geregeld. Volgens hem proberen de PvdA'ers in Muiden politiek gewin te halen uit de verdenkingen.
KNSF heeft nooit werk gemaakt van de mogelijke aansprakelijkheid van lokale politici. In plaats daarvan procedeert het vastgoedbedrijf tegen de gemeente Muiden en claimt het 376 miljoen euro schade te hebben geleden. In 2009 stelde Noord-Holland een mediator aan in dit conflict. De bemiddelaar was de Amsterdammer Cor Mul, het eerder genoemde vriendje van Hooijmaijers.

Voor zijn tijd als gedeputeerde was Hooijmaijers van 2001 tot 2002 wethouder in Amsterdam. Daarna begon hij een eigen adviesbedrijf. In een interview dat hij gaf na de justitie-invallen verklaarde Hooijmaijers dat hij in 2003 en 2004 'een klappertje' had gemaakt met grondtransacties rond Schiphol. Hij zei dat het zou kunnen dat er “per ongeluk” geld naar hem was overgemaakt toen hij al provinciebestuurder was.

De Rijksrecherche onderzocht de afgelopen jaren of er ongeoorloofde lijnen liepen tussen zijn eigen bedrijf en complexe vastgoeddeals waar hij als gedeputeerde van de provincie bij betrokken was. Over het onderzoek, dat in een periode van 2 1/2 jaar steeds verder werd uitgebreid, werden al die jaren geen mededelingen gedaan.

Hooijmaijers was vier jaar gedeputeerde. In 2009 moest hij aftreden naar aanleiding van het schandaal rond de IJslandse bank Landsbanki, waarmee de provincie tientallen miljoenen euro's verloor. Ook bleek nadien dat hij met de provinciale creditcard duizenden euro's had uitgegeven die hij niet kon verantwoorden.


28 september 2012

Raad akkoord met tekenen SUOK Bloemendalerpolder.

In de raadsvergadering van 27 september werd de Samenwerkings en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) met betrekking tot de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder besproken. De VVD had een lang verlanglijstje met betrekking tot de ontwikkeling van de polder, en Erik Pieter Vlaanderen liet weten dat omdat hij dit lijstje al aan alle raadleden had gestuurd hij zijn collega's de voorlezing daarvan zou besparen – teneinde de beschuldiging van breedsprakigheid te ontlopen. Voorzitter Marleen nam daar geen genoegen mee, en dus las Erik Pieter de hele riedel voor. Het CDA wenste de instelling van een raadscommissie die het project zou gaan volgen, en verwoordde dat in een motie, waar iedereen mee instemde. De PvdA wees erop dat op alle punten waarop in het verleden besloten werd een akkoord over de Bloemendalerpolder niet te tekenen, er geen verandering was: nog steeds geen tweederde groen, nog steeds maar 10% min of meer sociale koopwoningbouw, nog steeds grote financiële risico's, "eigenlijk is deze overkomst niet beter dan die de raad eerder raadsbreed afwees". Zijn conclusie was duidelijk.
Petra Nell merkte op dat de hoogspanningsmasten niet bij scholen mogen staan.
Wil Petra dan ook elektrische apparaten in scholen uitbannen? Want de magnetische veldsterkte van het gebruik daarvan is vele malen groter dan van een nabije hoogspanningsmast. De richtlijn voor de plaatsing van hoogspanningsmasten is een veldsterkte van 0,4 micro-Tesla, aanzienlijk minder dan die van het aardmagnetisch veld, in Europa 48 micro-Tesla. Direct onder een hoogspanningslijn kan de veldsterkte daarvan oplopen tot 20 micro-Tesla, altijd nog minder dan van het aardmagnetisch veld, maar veel groter dan de richtlijn toelaat. Petra kan dus gerust zijn. Die scholen worden echt niet onder een hoogspanningsleiding gebouwd. Maar de veldsterkte nabij een stofzuiger kan, op enige decimeters afstand, wel 50 micro-Tesla bedragen, en van een staafmixer 400 micro-Tesla.
In zijn beantwoording kondigde wethouder Rob Meerhof aan dat de Provincie wel eens met een inpassingplan zou kunnen komen wanneer Muiden niet tekent. Dat betekent dat de Provincie het gezag over alle ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder van Muiden overneemt. Jan Hylkema merkte nog snedig op dat de Provincie, als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, eigenlijk zou moeten verbieden dat Muiden de overeenkomst tekent gezien de financiële risico's, maar dat hielp niet: nadat Sandra Deuling had geconstateerd dat dit een keuze uit twee kwaden betreft: óf we lopen grote financiële risico's, óf we verliezen de controle stemde een meerderheid van de raad voor het eerste, en dus voor tekenen. PvdA en Van Bastelaar van D66 stemden tegen.


26 september 2012

Samenwerkingsoverkomst Bloemendalerpolder: is ondertekenen door Muiden wel zo'n goed idee?

In opdracht van de gemeente Muiden beoordeelde het bureau “Rekenruimte” de Samenwerkings en Uitvoeringsoverkomst (SUOK) met betrekking tot de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder op hoofdlijnen.

Deze SUOK wordt gesloten tussen private en publiek partijen (bedrijven en overheden) die bij de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder betrokken zijn. De publieke partijen zijn de Provincie Noord Holland, het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Weesp.
De private partijen hebben zich verenigd in een “Consortium”, dat bestaat uit:
AM Grondbedrijf, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen, het Bouwfonds, Blauwhoed en Delta Lloyd Vastgoed.
De SUOK regelt in grote lijnen de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en de verantwoordelijkheden van publieke partijen en het consortium. Hoe deelnemende partijen van het consortium onderling met de bouwclaims hebben gehandeld en nog zullen handelen, en hoe de verantwoordelijkheden liggen, is volstrekt onduidelijk. Een 'spookconsortium' dus.

Muiden kan, nu het concept in kannen en kruiken is, aansluiten en mee tekenen.

De uitgangspunten voor de ontwikkeling worden beschreven in het Ruimtelijk kader. Dit en de SUOK zijn in te zien op de website www.bloemendalerpolder.com. Het ruimtelijk kader definieert de verdeling van rood (wonen), blauw (water), groen (natuur) en grijs (wegen).
Het 'ruimtelijk kader' ziet er zo uit:

Het plan op hoofdlijnen bestaat uit 2350 tot 2750 woningen, waarvan slechts 10% 'bereikbaar'. Dat wil niet zeggen dat de overige 90% niet aan de openbare weg ligt, het gaat hier om 10% woningen onder de 265.000 euro, en de helft daarvan zijn 'starterswoningen', goedkoper dan 225.000 euro. Onze bron is de presentatie die op 17 september door de Kwartiermaker Bloemendalerpolder werd gegeven. Daarin staat dat de bebouwing 192 hectare beslaat, en de A1 beslaat 68 hectare. Daarbij komt 295 hectare 'groen/blauw', dus bij elkaar 555 hectare. Omdat het plangebied inclusief de Gemeenschapspolder 491,5 hectare is kan dat niet waar zijn. De verklaring is dat ook piepkleine stukjes groen binnen de bebouwing tot het groen/blauw areaal worden betrokken. Maar dat was niet de bedeoling van de Nota Ruimte. Bebouwing en A1 zijn samen 260 hectare. Omdat dit meer dan de helft van het totaal plangebied is (491,5 hectare) wordt – zonder die piepkleine stukjes - de afspraak “tweederde groen” aan de laars gelapt.
Niemand praat daar nog over. En al evenmin over dat er oorspronkelijk slechts 2350 woningen en niet meer in de Bloemendalerpolder gebouwd zouden worden.

Het rapport van “Rekenruimte” wijst op een aantal (financiële) risico's.
De belangrijkste risico's in de overeenkomst zijn:

Op basis van de huidige overeenkomst is er geen zekerheid over de invulling van het gebied ten noorden van de A1. Onduidelijk is hoe en wanneer het gebied wordt ingericht. Het belang van de gemeente wordt in de huidige afspraken niet gediend. Muiden is afhankelijk van de Provincie en Rijkswaterstaat. Er zijn geen financiële of inhoudelijke afspraken gemaakt met het Consortium. Belangrijk hierin is de Brediuslocatie, de planning en de relatie met de omliggende gebieden zoals KNSF.
De vergoeding van de plankosten zijn volstrekt ontoereikend voor de werkelijk te maken kosten en onduidelijk is welke publiekrechtelijke activiteiten en producten er komen en voor rekening van de gemeente komen. Het gaat om een half miljoen. In het contract met de marktpartijen staat niet eens of Muiden en Weesp ieder een half miljoen krijgen, of samen. Eigenlijk doet dat niet ter zake: er zijn enkele miljoenen nodig.

De publieke partijen hebben gezamenlijk maar één stem. Onduidelijk is hoe deze stem tot stand gaat komen.

Het programma van Eisen is niet door de gemeenten getoetst. Omdat uiteindelijk alle ontwikkelingen binnen het woongebied worden overgedragen aan de gemeente is het van belang te toetsen of deze voldoen aan de gemeentelijke eisen en wensen. ook de aansprakelijkheid en beheer en onderhoud gaat ook over naar de gemeenten. Het aansprakelijkheidsrisico is niet benoemd in de overeenkomst. Er moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de tijdelijke bouwweg de oorzaak is van een ongeval.

Bij de aankoop en verkoop gaan ook alle risico's inzake vervuiling, archeologie, natuurtoets etc. over. Daarover zijn geen afspraken gemaakt.

En wat gebeurt er als de A1 niet of later wordt verlegd? Wat als het gebied voor de helft wordt ontwikkeld? Wat als de hoogspanningsleiding niet wordt verplaatst? Dat alles is te beperkt en vrijblijvend beschreven. Zo zijn er geen duidelijke afspraken over de gemaakte kosten en het terugdraaien van de overdracht van eigendommen.

De Gooi- en Eemlander sprak van een “financieel mijnenveld”. Wethouder Rob Meerhof blijft echter optimistisch en verwacht dat het contract uiteindelijk ondertekend kan worden. ,,Het gebied ten noorden van de A1 biedt genoeg zekerheden. Dat wordt juist erg mooi. Maar er zal nog flink onderhandeld moeten worden om de belangen van Muiden veilig te stellen.”

Opmerkelijk is dat de 5 miljoen die de Provincie uittrekt voor een “kwaliteitsimpuls” volstrekt onvoldoende is om alle ambities waar te maken: zoals sportvoorzieningen – de bewoners van de Bloemendalerpolder moeten kennelijk op kosten van de huidige bewoners in Muiden gaan sporten- , en andere voorzieningen, groen en duurzaamheid. Evenzeer is opmerkelijk is dat de sociaal-democratische wethouder en statenlid het nagenoeg ontbreken van sociale woningbouw, en het ontbreken goedkope huurwoningen, van sport- en andere voorzieningen, en duurzaamheid acceptabel lijkt te vinden. En de plannenmakerij kost Muiden een paar miljoen. En we moeten maar zien hoe we dat terugkrijgen.

Als Muiden de SUOK tekent verkrijgen we een heel klein beetje invloed. Niet veel, en al helemaal niet in het gebied ten zuiden van de A1, want daar regeert de Provincie en het Consortium, en een klein beetje Weesp. Als we niet tekenen loopt Muiden natuurlijk het risico dat de Provincie wederom de gemeente haar bevoegdheden ontneemt, en we dan helemaal niets te zeggen hebben. Waarschijnlijk is dat niet, want de Provincie heeft op dat gebied al een uiterst slechte reputatie. Zo'n inpassingplan – als het er al van komt – kan de Provincie zelf nauwelijks maken bij gebrek aan kennis, ze zullen de steun van de gemeenten nodig hebben.
Gedeputeerde Talsma bestreed dat Muiden financieel risico loopt door deze ontwikkeling, “omdat Muiden geen grond heeft”. Als dat zo is, dan kan de Provincie allicht Muiden vrijwaren van enig financieel risico. En dan krijgen we de miljoenen die we gaan toeleggen terug van de Provincie.

Mogelijk is het een voordeel dat wethouder Rob Meerhof ooit gedeputeerde was. Als Statenlid nam Rob Meerhof niet deel aan de discussie over SUOK, en onthield zich van stemming, als wethouder in het belang van Muiden toch maar niet tekenen, Rob?

Eerder hadden wij bericht dat het Statenlid Rob Meerhof vóór de SUOK had gestemd. In de Gooi- en Eemlander stond immers dat alleen de Partij van de Dieren tegen gestemd had, en helemaal niets over de heer Meerhof. Voor al diegenen die de logische conclusie trokken dat Rob Meerhof met de PvdA-fractie meestemde, de reactie van de wethouder op ons eerdere artikel: Als statenlid heb ik mij sinds mijn benoeming tot wethouder volstrekt afzijdig gehouden van het dossier BDP. Ik was niet bij de fractievergadering waar de opstelling van de fractie in PS werd voorbereid ( ik was toen te gast bij de fractie in Muiden) en ik heb de vergadering van PS verlaten op het moment dat de BDP aan de orde werd gesteld. Ik heb als geïnteresseerd wethouder het debat vanaf de publieke tribune gevolgd, zodat ik snel alle relevante info direct naar mijn ondersteunende ambtenaren in Muiden kon doorgeven. Ik heb daardoor niet mee kunnen stemmen over de voordracht over het Ruimtelijk kader en dus ook geen opvatting gegeven als statenlid over de SUOK. Mijn loyaliteit ligt natuurlijk bij Muiden!


18 juni 2012

KNSF: Door opstelling gemeente ging verkoop KNSF-terrein niet door.

KNSF: “eigenaar Visser liep ruim 300 miljoen mis
Visser is nooit van plan geweest zelf te gaan bouwen


Inzage stukken stelt weinig voor
Afgelopen woensdag 13 juni heeft Muideninfo op het gemeentehuis van Muiden kennis kunnen nemen van de processtukken inzake de gemeente Muiden vs. KNSF voorzover deze door de gemeente werden ingediend. Dit betrof een stapeltje documenten van 26 cm hoog, dat wij, geplaagd door geluid van bosmaaiers, bladblazers en krijsende kinderen op het gemeentehuis mochten doornemen. Een godswonder dat onze ambtenaren er nog in slagen enig werk uit hun handen te doen komen! Onze belangstelling ging in het bijzonder uit naar de bijzonder uitvoerige akten van verweer die tot twee maal toe door de gemeente werden ingediend, en de twee maal twee rapporten van de hand van de deskundigen Prof. Kohnstamm en Prof. Van Dinteren, waarop dit verweer grotendeels gebaseerd is. Onder deze omstandigheden was het natuurlijk niet mogelijk de documenten nauwkeurig te bestuderen, en zijn we niet verder gekomen dan de documenten diagonaal door te lezen.
Het was ons niet gegund over de digitale versie van deze stukken te beschikken, noch mochten we kopieën nemen, en we beschikken al helemaal niet over de brondocumenten, namelijk wat KNSF te berde heeft gebracht. Dus: er waren nogal wat beperkingen.

De stukken
De deskundigen stellen dat KNSF helemaal geen schade door toedoen van de gemeente heeft geleden en alle schade – zo die er is - aan zichzelf te wijten heeft en/of tot het normale ondernemersrisico behoort. Prof. Van Dinteren heeft een handig lijstje gemaakt van het ongelijk en/of falen van KNSF in dit project, waarvan de essentie is:
 • Er is nooit een garantie geweest van een haalbare “businesscase”
 • Aan de haalbaarheid van dit project bestond vanaf het begin twijfel
 • Ook de rechtbank dacht er zo over
 • Sterker nog: de haalbaarheid is niet eens onderzocht
 • De lange duur van dit project is volstrekt normaal, gebiedsontwikkelingen vergen nu eenmaal veel tijd
 • Er is dus helemaal niets bijzonders te ontdekken aan de doorlooptijd
 • En dus is het niet vreemd dat er nog geen huis gebouwd is
 • In tegenstelling tot wat KNSF beweert heeft het College van B&W zich juist wél ingespannen om de plannen conform de afspraken te realiseren
 • Er is bij KNSF weinig of geen begrip voor de verhouding met de Raad en B&W, en tussen Raad en B&W
 • KNSF laat na Raad te overtuigen.
 • Een ontwikkelingsdocument en –plan ontbreekt, KNSF moest daar als initiatiefnemer voor gezorgd hebben.
 • KNSF heeft geen (project)organisatie, en bestaat in feite uit slechts één man: Visser.
 • Hun schade is nihil.
 • Aan alle faalfactoren wordt voldaan:
  • Een niet-marktconform product,
  • slechte timing,
  • géén draagvlak bij de bevolking,
  • en een slechte, onprofessionele organisatie
  dus:
 • KNSF is bepaald géén professionele ontwikkelaar
Nu, dat laatste is nogal wiedes: De razend intelligente en charmante heer dr. Rolf Visser is een investeerder, geen projectontwikkelaar. Dat hij vanaf het begin de grond met een bouwclaim wilde doorverkopen blijkt overduidelijk uit zijn argumentatie met betrekking tot de hoogte van zijn claim van 332 tot 376 miljoen.

KNSF is nooit van plan geweest zef te gaan bouwen
Om deze claim te rechtvaardigen komt KNSF met een viertal argumenten: Een brief een brief van 28 oktober 2003 waarin door het Bouwfonds voorgesteld wordt om verder te onderhandelen op basis van een koopsom van 245 tot 345 miljoen euro, de WOZ-waardering van de gemeente, een taxatie van Troostwijk makelaars, en een rapport van accountant Witlox Van der Boonen. De laatste drie leggen de deskundigen eenvoudig als onzinnig ter zijde. De eerste is niet minder onzinnig, maar van belang omdat Visser hiermee in zijn kaarten laat kijken: uit de brief blijkt dat in 2003 met het bouwfonds onderhandeld werd over de overdracht van het terrein voor een bedrag van 245 tot 345 miljoen. De deskundigen doen de brief af als niet ter zake doende, omdat deze ongeveer anderhalf jaar voordat de aanvullende intentieverklaring werd gesloten (en daarmee een bouwclaim werd gevestigd) werd geschreven, en bovendien omdat deze onderhandelingen tot niets hebben geleid. Maar Visser denkt natuurlijk te kunnen aantonen dat juist door wat hij noemt het traineren van de gemeente Muiden, na het vestigen van de bouwclaim, hij er niet in geslaagd is het terrein aan Rabo Vastgoed (de rechtsopvolger van het Bouwfonds) te verkopen, en dat dus juist door toedoen van de gemeente die onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Visser zal redeneren dat hij iets verkocht had wat hij nog moest verwerven, en dat toen hij dat verworven had, hij dat door toedoen van de gemeente niet kon leveren. De onderhavige brief werd namens het bouwfonds behandeld door Dennis Lesmeister.

Fraudeverdachten betrokken?
De brief is uit 2003. Uit het Handelsregister blijkt dat op 16 februari 2000 KNSF Vastgoed III BV, een dochterbedrijf van KNSF, omgedoopt werd in Commerce Park Amstelveen. Deze onderneming bestond tot 30 augustus 2005. Van deze onderneming werden Dennis Lesmeister, Jan van Vlijmen, later opgevolgd door Diederik Stradmeijer, en natuurlijk ook Rolf Visser bestuurder. De onderneming nam de ontwikkeling van het KNSF terrein in Ouderkerk aan de Amstel ter hand. De heren kennen we, op Rolf Visser na, als verdachten in de grootste vastgoedfraude die Nederland kende, en waren in dienst van hun slachtoffer: het Bouwfonds.
Het is logisch te veronderstellen dat deze heren toen ook over het KNSF terrein in Muiden hebben gesproken, en de brief van Lesmeister daar een gevolg van is. Maar ja, we zijn daar natuurlijk niet bij geweest.

Levering bouwrijpe grond voorwaarde?
Laten we nog even verder fantaseren: na het tekenen van de aanvullende intentieverklaring in februari 2005 dacht Visser eindelijk zijn terrein voor ca. 300 miljoen te kunnen leveren aan Rabo Vastgoed, inmiddels de rechtsopvolger van het door fraude geplaagde Bouwfonds.
Het terrein moest echter nog wél even bouwrijp gemaakt worden. Daartoe diende de kapvergunning die in september 2005 werd aangevraagd, en in november 2005 werd geweigerd. Spoed was toen geboden want KNSF zag de bui al hangen van een voor haar ongunstige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. Dat van dat bouwrijp maken heeft KNSF onlangs, bij de rechtbank tijdens het proces rond de laatste kapvergunning, ruiterlijk toegegeven.

In de vaststelling van het schadebedrag gaat KNSF er van uit dat het terrein verkocht zou zijn, of althans een voor KNSF passend bestemmingsplan zou hebben, tussen 1 november 2005 (toevallig het moment dat de kapvergunning geweigerd werd) en 1 november 2006. De schade bedraagt dan volgens KNSF tussen de 332 miljoen en 376 miljoen euro. Het verschil is de rente over 332 miljoen euro, voor één jaar, ruim 13%!

Twee maal verkopen?
Naast de eis van 376 miljoen eist KNSF ook nog eens dat zij het hele terrein mogen bebouwen – er blijft geen bos over. Onlogisch, want als die 376 miljoen toegewezen zou worden, is er sprake van een 'finale kwijting' ofwel een volledige vergoeding van het bedrag dat KNSF zou hebben ontvangen voor de eigendomsoverdracht. En dan kan KNSF niets meer met het terrein beginnen, en is die opgerekte bouwclaim niet van toepassing. Zou KNSF het terrein dan tweemaal willen verkopen?11 juni 2012
Overgenomen van RTV-NH:

Geen helikoptervluchten vanaf KNSF-terrein

23 mei 2012 14:33

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten geen vergunning te geven voor een luchthaven voor helikopters op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden.

Het terrein ligt aan de rand van het beschermde natuurgebied IJmeer en vlakbij de stad Muiden. Bovendien zijn er plannen voor woningbouw op het terrein. Het college is van mening dat wonen en natuur niet samengaan met een nieuwe luchthaven. Helikopters geven namelijk veel geluidsoverlast, vooral bij het opstijgen en landen. Ook het feit dat de luchthaven geen maatschappelijke functie heeft, zoals een landingsplaats voor trauma- en reddingshelikopters, is voor Gedeputeerde Staten een reden om het verzoek af te wijzen.

Helikopterluchthaven
Ontwikkelaar KNSF heeft in 2010 een aanvraag bij de provincie ingediend voor een helikopterhaven. Zijn wens was om 750 vluchten per jaar te kunnen maken, met een maximum van vier per dag. De provincie is echter terughoudend met het toestaan van nieuwe luchthavens, aangezien de bestaande luchthavens in Noord-Holland voldoende mogelijkheden bieden.
Noord-Holland had het verzoek al eerder afgewezen, maar KNSF had daar bezwaar tegen gemaakt. Gedeputeerde Staten blijven echter bij het standpunt dat een nieuwe luchthaven ongewenst is en stellen Provinciale Staten daarom voor bij de afwijzing te blijven.11 juni 2012

Volgende fase in hoger beroep tegen KNSF

De waarheid van de gemeente, nu nog de waarheid van KNSF

Wij citeren uit het persbericht van de gemeente, gedateerd 1 juni 2012:

"De gemeente heeft in de volgende fase van het hoger beroep tegen KNSF haar verweerstukken ingediend. Met deze stukken toont de gemeente opnieuw aan dat zij gedurende het proces altijd haar medewerking heeft verleend aan de realisatie van het woning- en kantoorbouwproject op het KNSF terrein. Het is nu aan het Hof om te bepalen wat de vervolgstappen in de procedure zijn.

Gemeenteraad heeft verantwoordelijkheid genomen
De provincie en het ministerie van I&M hebben ingestemd met het initiatief van KNSF om de kruitfabriek te sluiten en te ontmantelen en de kosten daarvan te dragen, in ruil voor een kostendekkend bouwplan op het KNSF terrein. Met de gemeente Muiden is pas daarna een eerste intentieverklaring gesloten. In deze intentieverklaring is duidelijk een voorbehoud gemaakt inzake de besluitvorming door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in ons democratische bestel, als vertegenwoordiger van een kritische bevolking, immers de verantwoordelijkheid een eigen afweging te maken. Dit laat onverlet dat het college zich steeds heeft gehouden aan de intentieverklaringen en dat het college bij iedere stap heeft meegedacht en meegewerkt, maar tegelijkertijd ook haar verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening heeft genomen.

Vanaf de eerste intentieovereenkomst met KNSF heeft de gemeenteraad richting het college steeds haar kaderstellende en controlerende taak uitgevoerd. Daarbij hebben de inwoners van Muiden hun eigen mening kunnen geven, ook bij gemeenteraadsverkiezingen. Dit alles resulteert in een politiek afwegingsproces waar de nodige tijd overheen kan gaan. Zoals bij alle (woning) bouwplannen in Muiden en elders in Nederland spelen tal van factoren een rol. Denk hierbij aan demografische, ecologische, technische en financieel economische, maar ook aan sociaal maatschappelijke en politiek bestuurlijke aspecten. Vooral die laatste zijn vaak van groot belang en daar is Muiden geen uitzondering in.

Initiatief en ondersteuning vanuit gemeente
Na de totstandkoming van de intentieverklaringen heeft de gemeente gedaan wat verwacht mocht worden, maar ook meer dan dat. Zo werd het initiatief genomen om KNSF bij onderdelen van de planvorming te ondersteunen, zoals bij de uitwerking van het explosievenopruimingsplan en bij de aanvraag van de kapvergunning voor de explosievenopruiming. De gemeente is, ondanks het bij het Hof aanhangige geschil, nog steeds op constructieve en initiatiefnemende wijze in overleg met KNSF, onder meer in het kader van de opstelling van het stedenbouwkundig plan, de uitwerking van het verkeersontsluiting plan en de uitwerking van het bestemmingsplan. Het college gaat hierbij uit van de intentieverklaringen, het kwaliteitshandvest, het programma van eisen en wensen en de eerdere vonnissen. Op basis hiervan werkt het college aan de uitwerking van een bestemmingplan op grond waarvan, na goedkeuring door de raad, de planuitvoering ter hand kan worden genomen.

Onterechte schadeclaim
De gemeente is het niet eens met de wijziging van eis van KNSF en haar poging om daarmee een schadestaat procedure te omzeilen. Daartoe heeft KNSF in dit hoger beroep een ongefundeerde, astronomische claim ingediend. De gemeente kan zich hier niet in vinden, temeer daar er naar de mening van de gemeente geen sprake is van vertraging door haar toedoen, laat staan dat er sprake kan zijn van vertragingsschade. KNSF stelt dat ze, had de gemeente meegewerkt, vele jaren eerder had kunnen beginnen met de bouw van woningen. Tot op de dag van vandaag beschikt KNSF echter niet over de onderzoeken en de vergunningen die daarvoor nodig zijn. Zo beschikt ze niet over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (waarvan de provincie, bevoegd gezag, stelt dat ze deze wel degelijk nodig heeft), heeft ze het (door haarzelf geïnitieerde) MER nog niet afgerond en heeft ze met het Waterschap AGV nog geen overeenstemming bereikt over het waterbeheer op het KNSF-terrein. Verder heeft ze belangrijke delen van het KNSF-terrein nog niet onderzocht op archeologische waarden, beschikt ze pas sinds enige maanden over de definitieve goedkeuring van het saneringsplan voor kruitgerelateerde bodemvervuiling en beschikt ze pas sinds augustus 2010, na ingrijpen door de gemeente, over een door het Ministerie van I&M goedgekeurd plan voor de opruiming van explosieven op het voormalige fabrieksterrein.

De twee door de gemeente geraadpleegde deskundigen bevestigen de argumentatie van de gemeente en vellen een vernietigend oordeel over de claim van KNSF. Zo stelt emeritus hoogleraar Vastgoedkunde Prof. Drs. P.P. Kohnstamm “Er is geen sprake van schade door toedoen van het college, maar los daarvan is deze schadeclaim absurd hoog. Nog nooit is er in Nederland in de vastgoedsector een dergelijk bedrag geëist. De onderbouwing van de schadeclaim kan een professionele toets niet doorstaan.“. Ook de conclusie van hoogleraar prof. dr. J. van Dinteren, gerenommeerd deskundige op het vlak van gebiedsontwikkeling, is niet mis te verstaan. Hij concludeert dat KNSF tot op de dag van vandaag niet zou kunnen hebben beginnen met bouwen en stelt dat door KNSF “aan alle faalfactoren wordt voldaan”, dat er door KNSF “geen onderzoek is gedaan naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen”, dat er sprake is van “slechte timing” en van “onvoldoende commitment vanuit de bevolking” en dat “het probleem ligt bij KNSF Vastgoed."

Tot zover het persbericht van de gemeente, waarin zij ook nog eens aangeeft dat de pers kennis kan nemen van de stukken. Muideninfo gaat daar zeker gebruik van maken.

Is bovenstaand persbericht nu de hele waarheid? Het bevat zeker geen onwaarheden, en kan mogelijk ook wel worden opgevat als een feitenrelaas, maar het is zeker niet de waarheid van de razend intelligente en charmante heer dr. Rolf Visser, die de claim van 376 miljoen namens zijn vennootschap KNSF indiende, tezamen met de eis het hele terrein te mogen ontwikkelen. Wat zijn waarheid is wordt nog onthuld.17 mei 2012

Gemeente en KNSF vechten en babbelen vrolijk door.

KNSF heeft – zoals u weet – bij de rechtbank een claim van 376 miljoen euro ingediend en geëist het hele KNSF-terrein (65 ha) voor woningbouw te mogen bestemmen. De gemeente heeft zich verweerd, met onder meer een zogeheten “deskundigenrapport” van twee hooggeleerde zwaargewichten, de professoren Kohnstamm en Van Dinteren, die zich natuurlijk helemaal moesten inlezen, en voor niets gaat de zon op (en kan je Muideninfo raadplegen).
Daarop heeft KNSF zich verweerd, en nu was het de beurt aan de gemeente. Voor de laatste keer, en voor 15 mei. Wethouder Meerhof deelde in de commissievergadering van 16 mei mede dat dit verweer nu bij de rechtbank was.
Ook vertelde hij dat er “besprekingen met KNSF gaande waren, die in toenemende mate het karakter van onderhandelingen krijgen.”
Merkwaardig, want als KNSF-baas Rolf Visser er voor kiest voor de rechter zijn (zelf verzonnen) conflict uit te vechten, ligt het niet voor de hand om tevens te babbelen. En als dat gebabbel in voldoende mate het “karakter van onderhandelingen” krijgt, zal het wel weer hommeles worden.
Of niet, als de gemeente zich wat inschikkelijk toont. De razend intelligente dr. Visser is dat geenszins; vastberadenheid loont in dit soort zaken. De babbellust van de gemeente ziet hij vast als een teken van zwakte. Arm Muiden.9 mei 2012

SC Muiden verbannen naar de Sporthal of Muiderberg

Dinsdag 24 april jl. heeft de gemeente twee alternatieven aangedragen waar de club zich vanaf het komende seizoen kan vestigen, Sporthal Muiden of De Negen Morgen in Muiderberg. Het College denkt met de twee locaties een goede oplossing te hebbengevonden voor huisvesting van de club.

Het uitgangspunt voor het College bij het zoeken naar een oplossing is dat de continuïteit van de club voorop staat: SC Muiden moet kunnen blijven voetballen.
De gemeente laat onvermeld of, en in hoeverre, zij zich in gespannen heeft om SC Muiden gewoon op de oude stek te laten voortdoen. De grondeigenaar, KNSF, heeft er geen enkel belang bij de voetbalclub van haar terrein te verbannen. Zolang er geen bestemmingsplan is, kan KNSF-baas Rolf Visser toch niets met zijn terrein beginnen.

De twee locaties zijn goede alternatieven voor SC Muiden, denkt het collage. Sporthal Muiden heeft prijstechnische consequenties, de andere ligt iets verder van de kern Muiden.
Het Brediusterrein is niet genoemd als alternatieve locatie. Het College zegt zich de afgelopen periode tot het uiterste te hebben ingespannen om met Rijkswaterstaat en de Provincie te komen tot de mogelijkheid voor gebruik van het Brediusterrein voor sportdoeleinden. Het College heeft van Rijkswaterstaat en de provincie nul op het rekwest gekregen. Zoals u weet was dit uiterst voorspelbaar. Het blijft een raadsel waarom het college KNSF niet (voldoende) onder druk gezet heeft om af te zien van het voor de reputatie van KNSF uiterst schadelijke plan om SC Muiden van hun terrein te verbannen.

De gemeente meldt dat "begin maart SC Muiden het bericht van de grondeigenaar ontving dat het recht van opstal voor de accommodaties (kleedruimtes en kantine) per 1 juli 2012 wordt opgezegd. Hoewel de problematiek in de eerste plaats betrekking heeft op de sportclub en de grondeigenaar, heeft de gemeente, gezien de urgentie, haar verantwoordelijkheid genomen om samen met de club en andere partijen tot een oplossing te komen. Vanaf half maart is wekelijks overleg gevoerd met de club om de voortgang van het proces te bespreken en aan te geven hoe de oplossingsvarianten zich ontwikkelen."

Waarom de gemeente niet kan melden overleg gepleegd te hebben met KNSF is, nogmaals, een raadsel.3 april 2012

KNSF trekt hoger beroep tegen uitspraak kapvergunning in.

Op 29 maart ontving de Stichting Erfgoed Kruitpad het bericht dat de K.N.S.F. het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over de kapvergunning heeft ingetrokken.
De Rechtbank Amsterdam vernietigde de verleende kapvergunning na het beroep van de Stichting.
Nu het hoger beroep is ingetrokken moet de gemeente een nieuw besluit nemen: of een nieuwe kapvergunning verlenen of de kapvergunning alsnog weigeren.
De Stichting heeft een brief aan de gemeente gestuurd om hier duidelijkheid over te krijgen.13 maart 2012

KNSF in hoger beroep tegen vernietiging kapvergunning.

De Rechtbank te Amsterdam vernietigde op 18 januari 2012 de door de Gemeente Muiden aan KNSF Vastgoed II B.V. verleende kapvergunning. Op 29 februari 2012 deelde de Raad van State aan de Stichting Erfgoed Kruitpad mede dat KNSF Vastgoed II B.V. hoger beroep tegen deze uitspraak heeft aangetekend. De gemeente heeft geen hoger beroep aangetekend. Zij acht dit kansloos, want moet toegeven dat de argumenten waarmee de kapvergunning onderbouwd werd inderdaad niet erg sterk waren. KNSF heeft dus een motiveringsprobleem, en dat probleem is drieërlei:
 • Om het bos veilig te maken hoef je niet te kappen, want kan best tussen de bomen
  (zeggen alle onafhankelijke deskundigen)
 • Als je het bos wil kappen, dan moet je het eerst veilig maken.
  (zegt het gezond verstand, alsmede de gemeente, alsmede de arbeidsinspectie)
 • Het bos is veilig, want er zit waarschijnlijk helemaal geen explosief materiaal, en als het er zit levert het geen gevaar op
  (schrijft KNSF in december 2005 - iets uitgebreider - aan de arbeidsinspectie)
KNSF heeft kennelijk andere motieven dan "veiligheid", waarschijnlijk dezelfde als die gelden voor het “opzeggen” van het gebruik van de sportvelden: volgens de Stichting Erfgoed Kruitpad het fysiek wijzigen van het gebruik en inrichting van het terrein zonder passend bestemmingsplan.

Lees wat Jacob Veenhuysen erover schrijft.


9 maart 2012

KNSF schiet raak bij voetbalclub

SC Muiden laat zich luidruchtig voor KNSF karretje spannen

(met geluidsfragmenten - na het beluisteren ervan verlangen sommige browsers dat u op "terug" (pijlje linksboven) klikt.)

Iedereen doet nogal lacherig over de claim-van-376-miljoen, maar met het spelen op de voetbal-emotie lijkt de razend intelligente eigenaar Rolf Visser van het KNSF terrein in het doel geschoten te hebben. Honderden clubleden van SC Muiden lieten gisteravond 7 maart luidruchtig, met naar het leek speciaal voor dit doel aangeschafte pneumatisch aangedreven luchthoorns, op de commissievergadering van zich horen. En als of de duivel er mee speelt, KNSF-vriend en voetballiefhebber Methorst leidde de commissievergadering. Hij genoot zichtbaar van deze poging tot gehoorbeschadiging (klik hier om dit te beluisteren).
De sportclub windt zich op naar aanleiding van een brief die zij vorige week ontvingen, en waarin de eigenaar van de grond, KNSF, meldt dat per 1 juni het terrein moet worden vrijgemaakt.

“Voetballers, handballers en anderen zijn hopeloos”, zo wist RTV-Noord Holland in opmerkelijk Nederlands te melden.
(klik hier voor hun verslag en interview). "Zeker omdat de gemeente volgens hen al jaren lang niets voor ze doet. Tijd dus voor protest, op donderdagavond bij de Kazerne te Muiden."

Dat ze hiermee aan het verkeerde adres zijn, ontgaat hen waarschijnlijk. Want niet de gemeente, maar KNSF, stuurt ze van hun terrein af. Ze doen er dus beter aan kabaal te maken aan het Zandpad 39 in Breukelen, aan de Vecht, bij het landgoed van de heer Visser. Maar omdat Rolf Visser de voetbalclub met 15.000 euro per jaar sponsorde (en wellicht nog sponsort) kan de heer Visser bij de voetbalclub geen kwaad doen en richten zij hun woede op de gemeente.


Toen voorzitter Han van Wees zijn toespraak beëindigd had, ging het kabaal door.
Zie hoe het publiek tracht gehoorschade te voorkomen - foto Dick Rozendaal (www.muidenopdekaart.nl)

Nadat SC Muiden bestuurder Han van Wees met een indrukwekkend gebaar zijn discipelen het zwijgen had opgelegd, verleende commissievoorzitter Methorst hem het woord (klik hier voor zijn toespraak). Wist u dat 2500 van de 3300 Muiers (zuigelingen en hoogbejaarden inbegrepen) bij zijn sportvereniging actief zijn? In een reactie konden alle woordvoerders in de commissie niet anders doen dan hun steun betuigen aan de heer Van Wees, niemand relativeerde zijn woorden. Behalve dan Jan Hylkema die er op wees dat dit alles in verband staat met de zo zeer door hem gewraakte beslissing om KNSF een bouwclaim te verlenen. Maar de brief van KNSF was ook voor hem een verrassing. Vooral Erik Pieter Vlaanderen maakte schaamteloos gebruik van deze mogelijkheid voor open doel te scoren (2500 potentiële kiezers is heel wat), en eiste dat de “zware jongens” uit het college hun gewicht in de schaal gooien om het Rijk te bewegen de Brediusdriehoek ten behoeve van sportvelden af te staan.
Wethouder Henny Timmerman verzekerde de sportclub dat het college zich “ontzettend inspant” en aanstaande dinsdag al komt met een datum waarop er een oplossing moet zijn.
Han van Wees, die de regie overgenomen leek te hebben na een verzoek van Erik Pieter Vlaanderen om hem, geheel in de strijd met de orde, te laten mee discussiëren, “viel van de ene verbazing in de andere” en verlangde dat de gemeente het maar moest oplossen. Anders zouden er andere acties komen. Welke die zijn heeft u al op het radiofragment van RTV-NH gehoord: meneer Van Wees denkt aan het lamleggen van de Sluisbrug, en zelfs van de A1. Erik Pieter Vlaanderen kon zich dat heel best voorstellen, en zei andere locaties dan de Brediusdriehoek “onaanvaardbaar” te vinden: en kennelijk omdat hij er van uitging dat het publiek niet goed wist wat hij bedoelde legde hij uit dat “onaanvaardbaar” wanneer dat uit zijn mond komt, een reuze zware term is.

Op de vraag hoe “dat nou moet eind mei” wilde wethouder Henny Timmerman wel reageren, maar niet in het openbaar (hoor maar)

Muideninfo wil u wel vertellen wat die reactie moet zijn (want wij geloven niet in die geheimzinnigdoenerij): De sportclub zit al meer dan een halve eeuw op de sportvelden, en het gebruik is hun verleend door de vorige eigenaar, de Kruitfabriek de Krijgsman. Daardoor is er een gewoonterecht gevestigd, waardoor de huidige eigenaar een zwaarwegende reden moet hebben om het gebruik te ontzeggen. De rechter – want dat komt er natuurlijk van – zal een belangenafweging maken. KNSF heeft geen enkel reëel belang bij het vrijkomen van de sportvelden, want er is nog geen eens een bestemmingsplan dat een ander gebruik toestaat. SC Muiden heeft grote belangen. Blijf gewoon maar zitten, jongens, reageer niet, en laat KNSF naar de rechter stappen. Dat verliezen ze, als je het niet verkloot.

Tot slot het nawoord van Han van Wees (klik hier): “De gemeente moet regelen dat we kunnen blijven zitten” zegt hij. Nee, meneer Van Wees, zo zit het niet, de gemeente moet jullie steunen als je doodleuk blijft zitten. Zie de werkelijkheid eens onder ogen.7 maart 2012

Ton Elias over "stemmingmakerij"

mail aan de volksverlakker

"Geachte heer Elias,

wat de VVD niet accepteert is stemmingmakerij” sprak u gisteren ferm tijdens het debat over de bezuinigingsmaatregelen voor het onderwijs. Ik wil dat allerminst geloven, want dat staat haaks op uw kamerlidmaatschap voor die partij.

Want was u het niet die als PR-adviseur van KNSF de uitzending van “Twee Vandaag” met als titel “Muiden staat op ontploffen” op 9 november 2005 organiseerde? En waarin ten onrechte gesteld werd dat de Muider bevolking groot gevaar liep als 50 ha bos niet onmiddellijk werd omgehakt en dit terrein bouwrijp gemaakt zou worden? Twee weken later maakte “De leugen regeert” bij monde van Ferry Mingelen korte metten met uw PR-bureau. U stelde ook nog dat de leraren de leerlingen met valse argumenten ophitsten. Hoor eens wie dat zegt,

Met vriendelijke groet,
Jan Bovenlander

PS: Het bos staat nog steeds. De kapvergunning die de murw gemaakte gemeente Muiden onlangs toch maar verleende is door de rechtbank vernietigd. En beleefdheidshalve informeer ik u dat deze e-mail in kopie ook aan anderen gezonden wordt, en gepubliceerd wordt. Wie zich brandt..."8 februari 2012

Zitting Rechtbank inzake Gemeentelijk Monument Kruitpad

"Huizen in eigendom KNSF blijven behouden"

Van onze verslaggever.

De gemeente Muiden of haar inwoners beginnen langzaamaan tot de vaste bezoekers te behoren van de Rechtbank te Amsterdam aan de Parnassusweg. Onlangs deed de Rechtbank uitspraak in de bodemprocedure naar aan leiding van de door de gemeente verleende gedeeltelijke kapvergunning aan KNSF Vastgoed BV om bomen te verwijderen op het kruitfabriekterrein. Deze vergunning werd vernietigd omdat de Rechtbank van mening was dat gemeente noch KNSF overtuigend kon aantonen dat de enige methode om explosieven op te sporen de kap van bomen inhield. Het beroepsschrift tegen deze kapvergunning was afkomstig van de nog jonge Stichting Erfgoed Kruitpad. Op grond van de door haar aangevoerde argumenten besliste de Rechtbank dus dat de bomen konden blijven staan.


het Kruitpad
Op 27 januari j.l. stonden vertegenwoordigers  van deze Stichting wederom voor de meervoudige kamer van de Rechtbank, nu ter ondersteuning van de gemeente bij de verdediging van de status van Gemeentelijk Monument voor het Kruitpad. Deze aanwijzing werd na een bezwaarschriftenprocedure aangevochten door de eigenaren van woningen langs het kruitpad, t.w. beleggingsmaatschappij Vlaanderen BV en KNSF Vastgoed BV. Beide hadden zich voorzien van stevige en indrukwekkende erfgoeddeskundigen - prof. drs. Asselbergs, oud-rijksadviseur voor het Culturele Erfgoed en Karel Loeff, directeur van de Erfgoedvereniging Heemschut. Het College baseerde zich bij de aanwijzing zowel op geluiden en informatie uit de Muider gemeenschap als op het onafhankelijk advies van de Monumenteadviescommissie Noord Holland die een groot aantal gemeentes ondersteunt in haar monumentenbeleid.
Belangen ondersteund door betaalde adviezen, verschillende visies op de emotionele betekenis van erfgoed en hoe daar mee om te gaan speelden in het pleidooi van de Stichting een belangrijke rol. De gemeente verweerde zich vooral met juridische en procedurele argumenten.
Uit het pleidooi van de Stichting Erfgoed: “Wij zouden graag zien dat de erfgoeddeskundigen niet alleen twisten over de details van een ensemble als het Kruitpad, maar ook oog hebben voor wat er nog rest van een lang en intensief beleefd verleden. Om met een citaat te besluiten:(Het Kruitpad is) een duidelijk toegangspad tot een oud fabrieksterrein met karakteristieke bebouwing voor werknemers, bomen en trekvaart.”
Op de uitspraak moet nog even gewacht worden, maar KNSF gaf in haar pleidooi aan dat de huizen in haar eigendom in ieder geval behouden zullen worden. Dat hadden de bewoners nog niet, ondanks herhaald verzoek, van de eigenaar mogen vernemen.
En één van de andere panden die volgens de eigenaar rijp voor de sloop was wordt nog steeds als sfeervolle 2-onder-1-kap woning aangeboden voor een huurprijs van € 1500.- en een waarborgsom van € 2500.-, excl. gas, water en elektra.25 januari 2012

Raadsvoorstel: Tuindersvereniging huurt van gemeente

Voorzitter Maarten Ingenhousz van de Tuinderveringing "Westbatterij" had afgelopen vrijdag een gesprek met de burgemeester. Donderdag zal de raad beslissen over een voorstel aangaande de huur van de tuinen. Het voorstel is: Tuindersverening West Batterij huurt direct van de gemeente, dus KNSF er tussenuit, zo laat hij ons weten.


24 januari 2012

KNSF-claim 376 miljoen op de rol

(van één van onze veerrslaggevers)
Het Gerechtshof Amsterdam heeft laten weten dat de zaak KNSF Vastgoed - Gemeente Muiden (nummer 200.080.3393) op 4 februari aanstaande op de rol staat voor uitwisseling van stukken. Dit is een administratieve aangelegenheid. Het is nog niet bekend of in deze zaak een openbare pleidooizitting wordt gehouden. Mogelijk zien partijen daar vanaf en doet het hof uitspraak op grond van de ingediende stukken. Waarschijnlijk is daar meer duidelijkheid over eind februari. Het kan ook zijn dat partijen uitstel hiervoor vragen.20 januari 2012

Kapvergunning onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd.

Rechtbank geeft gemeente lesje besturen

In het vonnis van de rechtbank inzake de zaak die de Stichting Erfgoed Kruitpad aanspande tegen de gemeente om de verleende kapvergunning voor (een groot deel van) het Kruitbos te vernietigen geeft de rechtbank aan dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld.

De rechtbank stelt voorop dat de gemeente er de eerste plaats ervoor zorg dient te dragen dat een zorgvuldig onderzoek wordt ingesteld naar de feiten en omstandigheden die de grondslag vormen voor een te nemen besluit. Indien de gemeente voor het vaststellen van die feiten mede gebruik maakt externe deskundigen, moet het zich ervan vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Dat is hier niet het geval.
De adviseurs van de gemeente (T&A Survey) waren zes jaar geleden nog van mening dat bomenkap helemaal niet nodig is om explosieven op te sporen, maar vinden dat nu wél nodig, onder verwijzing naar “voortschrijdend inzicht”. Dat ging er bij de rechtbank niet in. De rechtbank acht de opvatting van de deskundigen van de Stichting zeer geloofwaardig, temeer dat dit ook het standpunt was van T&A Survey toen zij, zes jaar geleden, de gemeente ondersteunde bij een weigering van de kapvergunning.
Gelet op deze omstandigheden had gemeente moeten onderbouwen waarom de explosieven niet op een andere methode dan de nu gekozen methode zou kunnen worden opgeruimd en waarom de kap van de bomen thans, in afwijking van de eerdere rapportages en de gemotiveerde en onderbouwde betwisting door de Stichting, noodzakelijk is. De rechtbank acht het besluit dan ook onvoldoende gemotiveerd.

In de kapvergunning is vermeld dat de explosievenopruiming gefaseerd zal plaatsvinden, in schillen van 100 meter, beginnend bij het explosiecentrum van 1947, tot maximaal 600 meter vanaf dit punt. Indien de resultaten van de explosievenopruiming in een bepaalde schil geen aanleiding geven om ook de volgende schil aan te pakken, dan wordt de explosievenopruiming als beëindigd beschouwd. De afweging of de explosievenopruiming wordt voortgezet dan wel als beëindigd wordt beschouwd, zal gemaakt worden door vertegenwoordigers van VROM en de gemeente Muiden.
De rechtbank oordeelt dat onvoldoende duidelijk is onder welke omstandigheden er wel of niet gekapt mag worden. De rechtbank vindt dat dat eerst duidelijk had moeten zijn voordat een kapvergunning verleend zou gaan worden.

Het volledige vonnis kunt u hier downloaden.

21 januari 2012

Vandaag liet de Stichting "Erfgoed kruitpad Muiden" het volgende persbericht uitgaan:

Ook gedeeltelijke kap van het Kruitbos niet toegestaan.

De meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, heeft op 18 januari 2012 uitspraak gedaan in de bodemprocedure die de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden had aangespannen tegen de door de gemeente Muiden aan K.N.S.F Vastgoed B.V. verleende kapvergunning voor een deel van het kruitfabriekterrein te Muiden. Zoals eerder de weigering door de gemeente van een volledige kapvergunning tot aan de Raad van State overeind bleef zo slaagde de eigenaar van de grond er wederom niet in om de rechters ervan te overtuigen dat het kappen van bomen noodzakelijk is. Tijdens de zitting bleek al dat deskundigen van mening verschilden over de methodiek. Kernpunt is of het noodzakelijk is voor het opsporen en opruimen van mogelijk aanwezige explosieven eerst de bomen te verwijderen of dat er andere, zelfs veiliger, methodes mogelijk zijn. En wat is het doel van het kappen: uitsluitend veiligheid zoals de grondeigenaar voortdurend beweert of voorbereiding op bebouwing. Volgens de rechtbank is dat eigenlijk onbelangrijk, omdat gemeente en grondeigenaar niet overtuigend weten aan te tonen dat uitsluitend kap de veiligheid kan garanderen. Toch kan deze uitspraak ook een rol spelen in het politieke steekspel rond de invulling van het terrein. Ondanks de steeds weer opgevoerde druk door de grondeigenaar is er nog steeds geen definitief goedgekeurd bestemmingsplan. De leden van de raad gaan elkaar liever politiek te lijf dan dat zij eensgezind het belang van Muiden verdedigen. Het college dat deze beperkte kapvergunning verleende is inmiddels ter ziele en een opvolger laat nog op zich wachten. Het bestuur van de Stichting Erfgoed Kruitpad ziet in deze uitspraak de bevestiging van haar inspanningen om zowel het gemeentebestuur als de eigenaar van het kruitfabriekterrein te dwingen behoedzaam en met respect om te gaan met heden, verleden en toekomst van dit deel van onze gemeente met haar onvervangbare landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en stedenbouwkundige waarden. Opnieuw is een poging tot kaalslag, al ging het dit keer maar om een gedeelte van het Kruitbos, mislukt. We hopen dat gezond verstand en vooral ook ontzag voor de stem van deskundigen en inwoners uiteindelijk zal leiden tot een herontwikkeling van het terrein naar Muider maat en met behoud van de essentiële waarden van het gebied. We zijn benieuwd of er binnenkort een college aantreedt dat zich hiervoor ook wil inzetten.

Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden- Jacob Veenhuysen, voorzitter 0294 - 26143219 januari 2012

Kapvergunning Kruitbos vernietigd

"noodzaak niet voldoende gebleken"

De gemeente Muiden verleende eind 2010 een kapvergunning voor het oostelijk deel van het Kruitbos. Het doel zou zijn eventueel aanwezige explosieven op te sporen. De Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden stelde dat daarvoor andere methoden beter geschikt zijn, en ging tegen deze beslissing in beroep.
Vandaag heeft de rechtbank Stichting in het gelijk gesteld, en de door de gemeente Muiden verleende kapvergunning vernietigd.
De rechtbank is van mening dat niet voldoende duidelijk is gebleken waarom de deskundigen tot het inzicht zijn gekomen dat voor een verantwoorde explosievendetectie de kap van vrijwel alle bomen is vereist en waarom de explosieven niet op een andere methode kunnen worden opgeruimd, zo laat de gemeente Muiden weten.

Gemeente Muiden en KNSF bestuderen het vonnis en onderzoeken de mogelijke vervolgstappen.

Zodra wij over het vonnis beschikken zullen wij u in detail informeren.9 januari 2012

PvdA wil betaalbare woningen in Bloemendalerpolder

"2/3 van Bloemendalerpolder moet robuust groen"

"De PvdA dringt aan op de bouw van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen in de Bloemendalerpolder." Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de PvdA in Noord-Holland, Muiden en Weesp.

"De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeenten Muiden en Weesp en private partijen de Bloemendalerpolder ontwikkelen en daar maximaal 2750 woningen laten bouwen. Volgens het huidige plan is 90% van de woningen sociaal onbereikbaar. De prijs van woningen begint vanaf 180 duizend euro. 90% van de woningen is duurder dan 265 duizend euro. De PvdA vindt dat er een overschot is aan dure woningen en juist een groot tekort aan goedkope woningen voor starters-, doelgroepen en studenten.
Naast sociale woningbouw zet de PvdA ook in op een goede ontsluiting richting Weesp en de A1. Tevens wil de partij veel ruimte overhouden voor groen, natuur en water. Dat wordt gerealiseerd door de woningen in een compact strook langs het station Weesp op grote afstand van de A1 te bouwen. Het gebied tussen de woningen en de A1 wordt een groot aaneengesloten robuust groengebied .
Voor de partij geldt de harde afspraak dat 2/3 van het gebied robuust groen zal worden en dat er gezorgd wordt voor voldoende sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden.
De PvdA is nadrukkelijk wel tevreden over het feit dat de Vechtoever en de Brediusgronden niet bebouwd worden en er minder huizen komen."

Tot zoverre het persbericht.
Muideninfo tekent hierbij aan dat er oorspronkelijk in de Bloemendalerpolder slechts maximaal 2350 woningen (niet 2750) voorzien waren. Maar ook met 2350 woningen zal het een hele toer zijn tweederde van de Bloemendalerpolder groen te houden. Leest u nog maar eens ons artikel uit februari 2009. En met 2750 woningen is dat volstrekt onmogelijk. Tenzij, natuurlijk, die woningen uiterst bescheiden worden. En dat lijkt de bedoeling van de PvdA.
Overigens hield destijds de eis van "tweederde" groen (uit 2005) géén rekening met de vergrote en verlegde A1 (ten gevolgde van het afketsen van de A6-A9 verbinding, waar ook de PvdA zich in 2006 sterk voor maakte).terug naar alles over het knsf-terrein

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: