terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


Na het bekend worden van ongekend bedrog duurt de soap voort. Wanneer zal het gezond verstand winnen?

ARTIKELEN 2013


20 december 2013

Gemeenteraad voorlopig akkoord met KNSF-plannen

Inspraak beperkt en vlotte uitvoering gegarandeerd door noodwetje

De Gemeenteraad van Muiden heeft donderdagavond besloten om de hoofdlijnen van het akkoord tussen KNSF-Vastgoed en Muiden over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het KNSF-terrein verder uit te werken. Dat is een voorlopig akkoord, de definitieve beslissing komt in januari, want de raad heeft nog veel vragen. Het college gaat nu aan de slag om een definitief voorstel voor te leggen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst met de KNSF. Op dat moment wordt de raad ook een beslissing gevraagd met betrekking tot de financiële doorwerking van de overeenkomst. Dat zullen ze helemaal alleen moeten doen, want die getallen zijn al net zo geheim als de vermaledijde “Open Begroting”.
 
Bij instemming van de gemeenteraad van Muiden in januari 2014, zal de vaststellingsovereenkomst leiden tot een ontwerp bestemmingsplan.
“Ze zijn nu zo blij dat er wat gaat gebeuren dat niemand meer naar de inhoud kijkt” wist een ouwe Muier in de wandelgangen.

Crisis en herstelwet
Jan Hylkema (PvdA) meldde dat dit project, de ontwikkeling van de jachthaven, en de ontwikkeling van de Brediusdriehoek door de Rijksoverheid toegevoegd waren aan de 8ste tranche van de crisis en herstelwet. Dat verbaasde hem.
Wethouder Meerhof (PvdA) bevestigde uiterst laconiek dat dat inderdaad op 13 december, de dag van de geheime raadsvergadering, gebeurd was.
Hij heeft dat niet gemeld.
De wethouder heeft daar zelf om gevraagd.

De crisis en herstelwet is een instrument om maatschappelijk belangrijke projecten, waar grote tegenstand tegen verwacht wordt, er snel met beperkte inspraakmogelijkheden door de jassen. Denk bijvoorbeeld aan controversiële windmolens, bedrijventerreinen of snelwegen. Een voordeel daarvan is dat geplande bouwprojecten versneld kunnen worden uitgevoerd. En dat is weer goed voor de kwakkelende economie.
Dat met dit instrument een bouwproject bespoedigd wordt waarvoor eigenlijk nu geen vraag is, is uiterst ongebruikelijk.

Inspraak Bredius ná vaststelling bestemmingsplan
Over de inrichting van de Brediusdriehoek zal uitgebreid gecommuniceerd worden met alle belanghebbenden. Desgevraagd zei wethouder Henny Timmerman dat de inspraak zou plaatsvinden ná de vaststelling van het bestemmingsplan. Ze bedoelde dat natuurlijk niet, de schat.19 december 2013

Raadcommissie in meerderheid enthousiast over overeenkomst KNSF

PvdA mordicus tegen procedure

Het verleden is vergeten en vergeven, de rekeningen aan het adres van KNSF worden verscheurd, over de juridische kosten wordt niet meer gezeurd. De Muiers en Muiderbergers zijn een edelmoedig volkje, want dat gaat iedere burger, zuigelingen en bejaarden meegerekend, 500 euro kosten. Het geld gaat in deze omgekeerde versie van Robin Hood van de bezuinigende gemeente naar de schatrijke heer Visser.

Levensgevaarlijk
De gemeenteraadscommissie vergaderde op 18 december 2013 over dit akkoord met de KNSF. Als het aan de meerderheid van de commissie ligt krijgt de KNSF zo volledig mogelijk haar zin.
Het voorliggende plan getuigt van minder creativiteit dan welk voorgaand plan dan ook, vindt Hette Zijlstra, voorzitter van de lokale PvdA. “maar eindelijk lijkt er iets te gebeuren”. Hette vindt het zonder meer aannemen van het raadsbesluit levensgevaarlijk: “Een raadsbesluit is niet vrijblijvend. Zolang er geen door KNSF getekende overeenkomst is, zijn de afspraken voor de KNSF dat wél. Als de raad zich nu bindt aan deze overeenkomst kan de KNSF dat misbruiken voor een volgende eis tot schadeloosstelling, omdat nu kennelijk het bos wél opgeofferd kan worden.”
Reden voor wethouder Meerhof om hierover juridisch advies in te winnen, dat nipt voor de raadsvergadering van vanavond aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld.
Een gelukkige omstandigheid zou zijn dat het Muiden verder geen geld kost omdat – als alles goed gaat – de voorfinanciering volledig door Provincie en Rijk gedekt zou worden. De details zijn geheim. Maar het blijft gemeenschapsgeld.

“Dit moet u niet willen”
De VNG (Nederlandse Vereniging van Gemeenten) raad terughoudendheid aan: “dit moet u niet willen” antwoordden zij Jan Hylkema desgevraagd, waarbij het verplichtende karakter van een raadsbesluit en de vrijblijvendheid voor KNSF een hoofdrol speelde.

"Onbeschoft"
Jan Hylkema liet de meest kritische geluiden horen. Niet alleen is de PvdA tegen de woningaantallen, maar ook de procedure: hij vindt het onbehoorlijk, zelfs ronduit onbeschoft, om dit uiterst belangrijke dossier binnen één week af te ronden. Voor wat betreft dat laatste kreeg Jan Hylkema zijn fractiegenoten mee, en later leek ook D66 daarin mee te gaan. Ben Hagens (VVD) was de meest fanatieke aanhanger van dit plan: “eindelijk een oplossing voor de voetbal”. Jan Hylkema reageerde sceptisch op zijn enthousiasme, waarop Ben Hagens bijzonder boos reageerde: de PvdA zou vier jaar lang niets bereikt hebben. Jan Hylkema constateerde dat er met dit plan geen maximum is aan het aantal woningen – om dat nu iets bereiken te noemen is opmerkelijk. Even opmerkelijk is dat de PvdA het meest kritisch staat tegenover PvdA-wethouder Meerhof.
Morgen wordt er een aangepast raadsvoorstel behandeld. Daarin staat dat er nu op de ingeslagen weg mag doorgegaag worden, en een definitieve beslissing in januari genomen wordt. Volgens eerder genoemd juridisch advies levert dat geen risico.


Inspreker Guus Kroon leest zijn commentaar voor over “Mefisto Visser”. Aan de raad: “ik wens u gezond verstand toe”

Jaren geleden andere geluiden
“Jaren geleden werd er wel anders ingesproken” constateerde Petra Nell, in haar commentaar op insprekers Buvelot (bibliotheek), Wentink, Van Buijtene, Ottevanger (SC Muiden) en Mackay (die natuurlijk tevreden was dat het door hem als wethouder bereikte akkoord nu uitgevoerd wordt). Alleen Guus Kroon en Jan Bovenlander lieten een kritisch geluid horen.

Proces wegens dwaling
Mocht de raad niet akkoord gaan met het voorliggende voorstel, dan ontstaat de situatie van voor de bemiddeling en onderhandelingen, dus van voor 18 september 2013, antwoordde wethouder Meerhof aan de commissie. Hij liet in het midden wat er dan gebeurt. Het door de KNSF gevreesde proces wegens 'dwaling' om onder de afspraken uit te komen lijkt dan echter de enige oplossing.

Aan de tuinders wordt aanstaande maandag een uitleg gegeven waarom zij moeten verhuizen.

Download:
(over de andere inspraakreacties beschikken wij niet)16 december 2013

College openbaart plannen KNSF-terrein aan uitsluitend Muideninfo

En weer is daar een geheime overeenkomst …

“Morfologie terrein is leidend , resultaat is 1100-1200 woningen”
Verleden wordt vergeten en vergeven
Kantoren worden geschrapt
Boskern blijft behouden, maar hoort wél gedeeltelijk bij woningen
Voor de volkstuinen wordt andere locatie gezocht
Participatie KNSF in buitenhaven van de baa
n


Muideninfo was aanwezig op een persconferentie in de evenementenhal van de KNSF, “Explore”. De persconferentie was alleen voor Muideninfo, want collega-journalisten, die weldegelijk uitgenodigd waren, lieten verstek gaan. Genant.
En dus werd uw webmaster exclusief door het voltallige college, de gemeentelijk voorlichtster, en twee mensen van het communicatiebureau Hill + Knowlton Strategie geïnformeerd:En werden onze vragen zo goed en zo kwaad als dat ging beantwoord.

Vergeven en vergeten
Belangrijk is dat met dit akkoord alles vergeten en vergeven lijkt. De aanduiding “KNSF-terrein” zult u in de toekomst ook niet meer tegen komen, de gemeente spreekt nu van de ontwikkeling van “De Krijgsman”.
Het akkoord is naast het harde werken van de betrokken bestuurders, ook het resultaat van bemiddeling, of liever, zoals Rob Meerhof dat ziet, “proces begeleiding” van de heer Fons Asselbergs, ex-wethouder van Ruimtelijke Ordening Amersfoort, die de cultuurhistorische aspecten en het ruimtelijk kader voor zijn rekening nam, en de heer Joris Backer, eerste kamerlid voor D66 met een uitmuntend netwerk.

Leidend voor dit akkoord is de draagkracht van het terrein. De woningaantallen zijn secundair, zei Rob Meerhof. De uitkomst van het proces zou dan 1100-1200 woningen zijn. De kantoren vervallen, en worden vervangen door 25000 m2 “gemengde functies” aan de woningen: bijvoorbeeld ZZP-ers en kleine ondernemers met kantoor aan huis.

En dit is het resultaat:

Bebouwing heeft overhand. Hoewel de aantallen 'secundair' zouden zijn, is alle bebouwing 3 tot 6 lagen hoog.
De ontsluitingsweg van de buitenhaven is er ook in getekend.


De dichtheden van de bouwvlekken. Deze bedraagt 25 tot 40 woningen per hectare (wo/ha).
Ter vergelijking: Mariahoeve heeft 25 wo/ha, de wijk Zuid-west 30 wo/ha, en de Vesting 40 wo/ha.
Het wordt er dus even vol als in de Stad Muiden, op de riante bospercelen na.
Niet geheel toevallig is dat je met deze dichtheden precies op 1475 woningen uitkomt (géén 1100-1200) plus die 25000m2 'multifunctionele ruimte'.


Nauwelijks “echte” natuur
Van echt natuurgebied is alleen sprake op de Rietlanden, die sowieso buiten schot bleven. Een aanzienlijk deel van het rond de Wielen gelokaliseerde bos bestaat uit boskavels in particulier eigendom. Deze woningen worden gebouwd op de verharde ondergrond van voormalige gebouwen van de Kruitfabriek. Van het plan is 34 ha openbare ruimte (dat is niet voornamelijk bos maar ook voorzieningen zoals straten en het bijbehorende openbaar groen, en water). 29 ha blijft over voor bebouwing.
De Gemeente Muiden wordt eigenaar van groen, water en openbaar gebied en zal ervoor zorg dragen dat het terrein met zijn grote variëteit zoals bomenlanen en bijzondere waterpartijen en diverse begroeiing rondom voormalige fabriekspanden toegankelijk blijft voor het publiek.

Organisatie
Voor het ontwikkelen van dat ambitieuze plan wordt een organisatie opgezet waarin een projectontwikkelaar bouwt, en KNSF de grond inbrengt. Deze projectorganisatie wordt aangestuurd door de uitvoerende ontwikkelaar.
In deze organisatie zullen afgevaardigden van ontwikkelaar KNSF en de gemeente zitten, maar de projectorganisatie zal verder op afstand staan van beide partijen.
Afstemming op bestuurlijk niveau en met lokale belanghebbenden zal gewaarborgd worden door een bestuurlijk beraad en een klankbordgroep. Deze ontwikkelaar (bouwer) is nog niet gevonden, wist het college op de persconferentie. Volgens verscheidene betrouwbare bronnen praat KNSF al geruime tijd met de schatrijke bouwer Volker Wessels, ook met betrekking tot de ontwikkeling van de buitenhaven.
Als geen bouwer gevonden wordt, staat heel dit plan op losse schroeven – niet vinden van een solvabele ontwikkelaar is een ontbindende voorwaarde.

Schone lei
Met de diverse afspraken in de overeenkomst is sprake van het 'saneren' van alle financiële verbintenissen tussen KNSF en Gemeente Muiden; er zal sprake zijn van een 'schone lei' (een streep door claims).
De Gemeente Muiden zal voor het aankopen van groen, water en openbaar gebied – waarmee het de kwaliteit kan waarborgen - een marktconforme vergoeding betalen aan KNSF.
Een tijdelijke financieringsfaciliteit zal ter beschikking worden gesteld aan de ontwikkelaar van het project om deze in staat te stellen op korte termijn te beginnen met de uitvoering.

Geen risico
Wethouder Wimar Jaeger benadrukte dat overheden geen risico lopen met deze ontwikkelingen en geen verplichtingen aangaan. De risico's blijven waar ze thuishoren: bij ondernemers.
De financiële consequenties voor de gemeente zullen gedekt worden door afspraken tussen de gemeente, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Deze zijn erop gericht de gezonde financiële situatie te handhaven en zo zeker te stellen dat Muiden in 2016 klaar is voor de fusie met Naarden en Bussum. De afspraken worden voor een periode van 15 jaar aangegaan.

WOZ-waarde
Ook bereikte de gemeente een akkoord met KNSF aangaande de WOZ-waarde van het terrein, die eerder, mede naar aanleiding van de hypotheek van 115 miljoen euro die op het terrein gevestigd was, op 100 miljoen euro gesteld was.

SC Muiden
Ook aan de voetbal is gedacht: er is voldoende geld voor de verhuizing van SC Muiden, en de inrichting van hun terrein. KNSF betaalt de Gemeente Muiden bij vaststelling bestemmingsplan een bijdrage in gemeentelijke plankosten; de gemeente zal op haar beurt zorgdragen voor de aanleg van nieuwe voetbalvelden van SC Muiden op de Bredius-gronden.

Buitenhaven
Alle afspraken aangaande de buitenhaven zijn van tafel. Alleen rest er de verplichting om maximaal 200 ligplaatsen toe te wijzen aan bewoners van de Krijgsman.

Volkstuinen
De Volkstuinen moeten wijken voor dit plan. De gemeente zal er een andere locatie voor zoeken, en aan de volkstuin vereniging aanbieden.

Door de strot geduwd
Het hoofdlijnenakkoord ligt momenteel voor in de Gemeenteraad en zal op 18 december in de gecombineerde commissievergadering RZ en FEZ worden behandeld. Bij instemming van de Gemeenteraad nota bene op 19 december zal het hoofdlijnenakkoord uiteindelijk leiden tot een bestemmingsplan rondom de zomer 2014, waarna de uitvoering van het project kan starten.

Het ziet er naar uit dat gezien deze korte termijn dit plan de bevolking en de raad door de strot geduwd wordt. De overeenkomst is geheim, maar raadsleden kunnen deze wél inzien. En er vervolgens geen advies over inwinnen, want geheim.

Veel Muiers denken dat het college niet het onderste uit de kan heeft gekregen.16 december 2013

Gemeente Muiden en KNSF bereiken overeenstemming

Akkoord roept meer vragen op dan het beantwoordt.

“Oplossing biedt positief vooruitzicht voor ontwikkeling gemeente na jarenlange impasse”, schrijft de gemeente in het snorkende bewoordingen gestelde persbericht. In plaats van 1475 woningen gaat het nu om “naar verwachting” 1100-1200 woningen. En er is sprake van een “financieel arrangement waarover de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid overeenstemming hebben bereikt”. Vermoedelijk wordt hier het afkopen van de ridicule claim van KNSF bedoeld (die 376 miljoen euro denkt te vorderen op de gemeente wegens “vertragingsschade”) en een regeling voor de ruim 3 miljoen kosten die KNSF veroorzaakte aan projectkosten en proceskosten.

Ondanks dat KNSF plechtig voor de rechter beloofde om de rekening wegens project kosten (intussen 1,5 miljoen) te voldoen, is dat eer nooit van gekomen. Wethouder Meerhof verwachtte op een eerdere commissievergadering dat dat er ook wel nooit van zou komen. Gaf hij daarmee een stukje van dit akkoord prijs?
En hoe zit het met de 1,6 miljoen aan juridische kosten die veroorzaakt werden door de recalcitrante houding van KNSF?
En welke rol speelt het proces tegen Hooijmaijers, die ruiterlijk toegaf KNSF bevoordeeld te hebben, en daarvoor een factuurtje op zijn plaats vond?
En het onderzoek van de Commissie “Schoon Schip” waar uit niet alleen een bedenkelijke bestuurscultuur sprak, maar ook bleek dat 600 woningen genoeg zijn?
En het rapport van de Provinciale Adviseur Ruimte die vond dat 600 woningen een passende invulling zou zijn.
En wat wordt precies bedoeld met “naar verwachting” 1100 – 1200 woningen?
En waar zijn die 75.000 m2 kantoren gebleven?
En wat is er geregeld voor de Buitenhaven?
Veel Muiders denken dat onder die druk het college meer (of eigenlijk minder woningen) uit het vuur zou hebben kunnen slepen. Zo ook Guus Kroon:
 

Persbericht Gemeente Muiden

13 december 2013 – De gemeente Muiden en KNSF-Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het KNSF-terrein. Het hoofdlijnenakkoord, dat vrijdagavond aan de gemeenteraad werd gepresenteerd, biedt een uitweg uit de impasse waar Muiden zich al lang in bevindt. KNSF en Muiden kunnen hiermee een punt zetten achter hun jarenlange juridische strijd over de invulling van het terrein en zich op de toekomst richten. Bovendien wordt hiermee een mogelijk obstakel voor de komende fusie met Naarden en Bussum weggenomen.  

De aanleg van De Krijgsman, waar naar verwachting 1100 tot 1200 woningen gerealiseerd zullen worden in de komende jaren, zal een impuls geven aan de gemeente. Door de komst van nieuwe inwoners kan de toekomst van belangrijke voorzieningen als onderwijs, de bibliotheek, het verenigingsleven en de lokale economie worden zeker gesteld.  

Bij instemming van de gemeenteraad van Muiden, zal het hoofdlijnenakkoord uiteindelijk leiden tot een bestemmingsplan rondom de zomer 2014, waarna de uitvoering van het project kan starten.  

Het hoofdlijnenakkoord rust op drie pijlers: (1) een ruimtelijke ambitie voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein (met oog voor groen, natuurwaarden en de cultuurhistorische context); (2) een financieel arrangement waarover de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid overeenstemming hebben bereikt, en (3) een projectorganisatie die het voortouw neemt om voorspoedige planvorming en ontwikkeling mogelijk te maken.  

Informatievoorziening en besluitvorming Het hoofdlijnenakkoord ligt momenteel voor in de Gemeenteraad en zal op 18 december in de gecombineerde commissievergadering RZ en FEZ worden behandeld. De inwoners van Muiden kunnen op maandagavond 16 december vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur terecht in 'de kazerne' voor een inloop-informatieavond over dit akkoord op hoofdlijnen.3 december 2013

Ton Hooijmaijers krijgt drie jaar cel

De rechtbank in Haarlem Ton Hooijmaijers veroordeeld tot drie jaar cel wegens omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en het aannemen van smeergeld.
De rechter hield rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak, achtte sommige punten uit de aanklacht niet bewezen.

Verzwarende omstandigheid is dat Hooijmaijers met zijn handelswijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. De rechtbank rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag zwaar aan en verwijt hem een ernstig gebrek aan zelf-reflectie: tijdens de behandeling van zijn bleek op geen enkele wijze dat Ton H. het laakbare van zijn gedrag inzag.
In het vonnis veegde de rechtbank het verweer van Hooijmaijers' advocaat Frits Schneider van tafel. De raadsman vond dat het Openbaar Ministerie wegens ernstige vormfouten niet-ontvankelijk moest worden verklaard. En dat Hooijmaijers het slachtoffer zou zijn geworden van een politieke afrekening. Daarvoor vond de rechtbank geen enkel bewijs.

De 43-jarige echtgenote van Hooijmaijers werd vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat zij nauw met hem samenwerkte.
Arnold van de K. (67) kreeg een taakstraf van 180 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. Deze makelaar speelde een belangrijke rol bij de constructies van Hooijmaijers, door op aanwijzing van Hooijmaijers rekeningen te sturen naar bedrijven die Hooijmaijers geadviseerd had. En daarop kreeg Arnold een factuurtje van Jocelyn, de vrouw van Ton.26 november 2013

Fred Winnubst suggereert TBS-behandeling voor “narcist” Ton Hooijmaijers

De Gooi en Eemlander interviewt de oud-wethouder

De eis tegen Ton Hooijmaijers zegt oud-wethouder Fred Winnubst niet veel.
In een interview in de Gooi en Eemlander van zaterdag 23 november zegt hij: “Vier jaar zegt me niet veel. Misschien hadden ze een jaar moeten eisen en TBS om hem te laten behandelen wegens narcisme. Zijn eigen verdediging maakte dat weer eens duidelijk. Kijk, je bent of gedeputeerde of koopman. Maar niet allebei tegelijk, want dat leidt tot handelingen die niet met elkaar te combineren zijn."
En : “Je moet in het openbaar bestuur onkreukbaar zijn om op een eerlijke manier zaken te doen met het bedrijfsleven.” Het als gedeputeerde uitschrijven van factuurtjes aan dat bedrijfsleven wegens bewezen diensten pas daar niet bij.
Winnubst heeft de provincie herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de praktijken van Hooijmaijers: Harry Borghouts, Peter Visser, Cornelis Mooij kregen van hem te horen dat Hooijmaijers intimideerde en verschillende petten op leek te hebben. „Er waren zaken, zoals wij in Muiden ondervonden met het KNSF-terrein, die niet door de beugel konden. Steeds vroegen wij ons af hoe Rolf Visser (KNSF) aan informatie kwam. En dan kregen we vanuit Haarlem te horen: 'Ach, dat is onze Ton. Je weet hoe hij is. We houden hem hier wel in de hand.' (Niet dus, Hooijmaijers ging gewoon zijn gang – red.). In Muiden merkten wij steeds dat hij zich flink had ingespannen voor de KNSF ('daar had ik nog wat factuurtjes voor kunnen uitschrijven', zei Hooijmaijers zelfs tijdens zijn proces), maar dat deed hij wel toen hij al gedeputeerde was."
Winnubst vind het niet erg dat het KNSF-dossier en de Bloemendalerpolder geen rol speelt in de huidige procesgang. En ook niet dat de door hem geleverde stukken er niet bij betrokken zijn. “Of je nu vijf of vijftien zaken hebt, maakt niet meer uit. Vier jaar cel eisen lijkt al het maximale."
Fred Winnubst is niet blij met het beeld van het bestuur dat door de affaire Hooijmaijers ontstaat: “Het openbaar bestuur krijgt hierdoor een enorme knauw. Mensen denken nu dat het allemaal maar een corrupte bende is. Ik vind het vooral wrang dat er geen mechanisme is om iemand als Hooijmaijers tijdig tot de orde te roepen. Hoe kan zo iemand de gekste strapatsen uithalen? Tegelijkertijd is het toch positief dat de rechter nu ten minste een oordeel moet vellen. Dat is een poging om de beerput inzichtelijk te krijgen en mogelijk af te sluiten. En dat is misschien de winst van deze buitengewoon treurige affaire."18-20 november 2013

Vier jaar cel geëist tegen Hooijmaijers.

Wegens omkoping, het witwassen van 491.000 euro en valsheid in geschrifte.

Ton Hooijmaijers heeft vandaag bij de rechtbank in Haarlem vier jaar cel tegen zich horen eisen door de Officier van Justitie.

Het Openbaar Ministerie eiste deze onvoorwaardelijke straf tegen de voormalige gedeputeerde van ruimtelijke ordening. Volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat Hooijmaijers zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, het witwassen van 491.000 euro en valsheid in geschrifte, in de periode tussen 2004 en 2009. Hij was toen achtereenvolgens lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
De eis is het resultaat van meer dan drie jaar onderzoek naar de handel en wandel van Ton Hooijmaijers. Deze ontkent alles. “Morgen zal ik alles ontzenuwen” beloofde een geïrriteerde Hooijmaijers. "Ga maar niet in de politiek. Dan wordt je van alles aangerekend wat je voor die tijd gedaan hebt", tipt hij de pers. En: "ik geloof in de rechters".

Het requisitoir

Het requisitoir was helder en ijzersterk. Ton was een "fixer", intimidatie was zijn gereedschap. De brief waarin Jan Hylkema bedreigd wordt met “persoonlijke consequenties” kwam ook aan bod. Provinciale Staten had Hooijmaijers gemaand deze brief niet te gebruiken. Maar Ton laat zich niet de wet voorschrijven. Ton is onaantastbaar. En Ton dacht dat er voor zijn diensten aan KNSF wel een factuurtje uitkon, maar dat was er niet van gekomen.

Verder uit het requisitoir van Officier van Justitie Ronald Steen:

 • "Hij handelt buiten het zicht van ambtenaren en doet toezeggingen zonder dat er pottenkijkers bij zijn".
 • "Hooijmaijers gedroeg zich als een ondernemer, maar feit is dat hij eigenlijk ambtenaar was. Naast zijn salaris mag hij zich niet laten betalen door derden. En dat wist Hooijmaijers heel goed. Anders maak je je vrouw, die geen verstand heeft van vastgoed, niet directeur van je bedrijf”
 • “Hooijmaijers heeft bij 62 bedrijven 1,8 miljoen euro ontvangen, maar niet opgegeven.”
 • “Als je een gift ontvangt waarvan je kan aannemen dat die wordt gedaan om een gunst ervoor terug te krijgen is dat ook al strafbaar. Het aannemen van geld is al voldoende" (Herkent u deze? Zie ons kadertje voor de relevante wetsteksten)
 • Volgens de VVD is het geld, waarvan beweerd wordt dat bedrijven die via Hooijmaijers in de verkiezingskas deden, nooit daar beland.
 • "Hooijmaijers zegt dat hij niks fout deed, maar hij wist wel degelijk dat hij wat fout deed. Daarom wilde hij bepaalde bedrijven niet rechtstreeks factureren. Dan kan je niet meer zeggen dat je niks verkeerd hebt gedaan".
 • "Out of the blue kwam Hooijmaijers met de opdracht dat de Bovenkerkerpolder in Amstelveen woningbouwgebied moest worden", stellen ambtenaren van de provincie Noord-Holland in verklaringen. Volgens het OM deed hij dat omdat bedrijven hem daarvoor hadden betaald.
 • "Het aannemen van geld van bedrijven die ook belangen hadden in de provincie kan ik niets anders dan ambtelijke omkoping noemen",
 • Hooijmaijers liet valse facturen sturen door het bedrijf van zijn vrouw en een bevriende makelaar. Daarop stonden diensten die niet door die bedrijven zijn verleend. "En daardoor zijn het valse facturen", zegt de Officier van Justitie. Witwassen dus, volgens het OM heeft Hooijmaijers voor 491.000 euro aan geld witgewassen. 
 • "Heeft Hooijmaijers integer gehandeld? Nee.
  Heeft hij strafbaar gehandeld? Ja", zegt het OM samenvattend.
(bron: RTV NH)

Harry Borghouts

De zitting begon om half negen, het requisitoir begon om kwart over negen.
Om kwart voor tien kwam de voormalige chef van Hooijmaijers, voormalig Commissaris van de Koningin Harry Borghouts binnen sukkelen. Zoals gebruikelijk als hij met Ton te maken heeft, zat hij ook nu te slapen.

Mevrouw Hooijmaijers

Het Openbaar Ministerie eiste tegen Hooijmaijers' echtgenote Jocelyn een werkstraf van 240 uur, een boete van 25.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Zij heeft cruciale rol gespeeld in de malversaties van haar echtgenoot, weet de Officier van Justitie.


De relevante wetsteksten:

Artikel 362 Wetboek van Strafrecht
Lid 1
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar:
1 - die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
2 - die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten;
3 - die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
4 - die een gift, belofte of dienst vraagt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten.
Lid 2
Met dezelfde straf wordt gestraft, hij die in het vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°, omschreven.
Lid 3
Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 363 Wetboek van Strafrecht
Lid 1
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar:
1 - die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
2 - die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten;
3 - die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten;
4 - die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten.
Lid 2
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°, omschreven.
Lid 3
Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Verdediging: 'Hooijmaijers slachtoffer van politieke afrekening'

Is oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers 'slachtoffer van een politieke afrekening?'. Zijn advocaat Frits Schneider vroeg het zich hardop af en beschuldigde het Openbaar Ministerie gesjoemeld te hebben met materiaal.

Het onderzoek tegen Hooijmaijers startte na een anonieme tip. Daarin werd gesteld dat Hooijmaijers zich 'suf factureerde op naam van zijn vrouw'. In het verhaal van de informant wordt gesteld dat Hooijmaijers dat deed in zijn tijd als wethouder, tot drie jaar geleden'

Volgens de advocaat houdt dat in dat de verklaring dateert uit 2005, aangezien Hooijmaijers tot 2002 wethouder was. Maar in het verbaal staat 'het derde kwartaal van 2008. Precies het moment waarop de provincie Noord-Holland 78 miljoen euro kwijt raakte toen de IJslandse bank Landsbanki in de problemen kwam.

"Een politieke afrekening? Het kan, al is het moeilijk te bewijzen. Maar is het toeval? Misschien niet. De IJslandse affaire lag gevoelig in Den Haag. Er werd dreigende taal geuit, onder meer vanuit De Nederlandse Bank. En afgestofte informatie uit 2005 die wordt gepresenteerd als nieuw binnengekomen informatie uit die periode? De synchroniciteit is hier zo overweldigend dat toeval nagenoeg uitgesloten moet worden geacht", zo zegt de advocaat.

De advocaat vindt dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard. De officieren reageerden zichtbaar geïrriteerd op het verhaal. "Ik vroeg aan m'n collega knijp me even, omdat ik me even afvroeg of de advocaat het echt over ons had. Er wordt gesproken over een politiek proces, dat we niet integer zijn. Daarom willen we graag gelijk reageren. We vinden het pleidooi voor het niet ontvankelijk verklaren van het OM tendentieus. Ook heeft deze zaak niets te maken heeft met een politiek proces", zo stelt de Officier van Justitie.

Hooijmaijers voerde ook het woord: "Ik wil uw rechtbank bedanken, dat ik eindelijk mijn verhaal heb mogen vertellen. Het zit mij heel hoog. Het neveneffect op mijn gezicht is onevenredig hard. Het is een enorme beproeving geweest. Ik vraag om een snelle en duidelijke uitspraak zodat ik als ondernemer snel m'n brood weer kan verdienen. Ik roep het OM op de strijdbijl te begraven. Ik kreeg het gevoel dat ik stuk moest. Ik wil het boek dicht slaan en iedereen recht in de ogen te kijken. Ik heb vertrouwen in de democratische rechtstaat. Uw uitspraak zie ik met vertrouwen tegemoet".

Op 3 december om 13.00 uur doet de rechter uitspraak.

(bron: RTV NH)

Verdere citaten uit de verdediging door advocaat Schneider

Henry Meijdam is net als Hooijmaijers
Volgens de advocaat is het onduidelijk wat 'done is en not done'. "Er zijn immers geen opleidingen om gedeputeerde te worden". Hij noemt diverse bestuurders met nevenfuncties of die van baan zijn gewisseld na de politiek. "Henry Meijdam bleef zich nadat hij gedeputeerde af was nog veelvuldig met diverse petten bemoeien met de politiek, wordt ook beschreven in het onderzoek Schoon Schip. Hij wordt een kameleon genoemd, een netwerker pur sang. Dat is Hooijmaijers ook".

En Harry Borghouts nam ook gunsten aan.
De advocaat noemt ook oud-Commissaris van de Koningin Harry Borghouts. Hij verbleef toen hij Commissaris was op uitnodiging van de eigenaar van Zeeman Vastgoed enkele dagen in diens vakantieverblijf en heeft nog een keer bij de vastgoedman gedineerd. "Als Hooijmaijers dit had gedaan dan had het OM dit gelijk aan de tenlastelegging toegevoegd".

Hooijmaijers heeft het laatste woord

Hooijmaijers gaat in op de "feitelijke onjuistheden van het requisitoir van het OM".
"Ik vind het een politiek proces, een onbehoorlijk proces", reageert Hooijmaijers boos en bijna schreeuwend. "Ik ben vogelvrij en vleugellam. Corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. Mij wordt soms teveel aan te schuren tegen het bedrijfsleven. En dat is juist. Ik vind dat je het moet zien als bondgenoten. Maar ik heb nooit aan zelfverrijking gedaan".
"Als je hier zit, denk je alleen maar: 'zijn ze nou helemaal besodemieterd'. Ik vind dat het OM terug moet komen op hun vooringenomen eindconclusies. Ik liep op het randje, maar ben er nooit overheen gegaan".

(bron: RTV NH)7 november 2013

Hooijmaijers heeft overwogen zich door KNSF te laten betalen.

Hooijmaijers heeft tijdens het proces waarin hij terecht moet staan wegens omkoping gezegd dat hij heeft overwogen om zich als gedeputeerde te laten betalen door KNSF-Vastgoed van dr. Rolf Visser. Dat is te lezen in een verslag van de zitting in het Financieel Dagblad van 6 november 2013. Hij had door medeverdachte Arnold van der Kamp al een factuur laten opstellen, maar vond bij nader inzien de omschrijving van de bewezen diensten niet verstandig. Van der Kamp heeft toen een andere factuur gemaakt, het bleef onduidelijk of deze daadwerkelijk is uitgegaan.
Hooijmaijers deed weinig moeite om tijdens de rechtszitting zijn weldoeners te beschermen. Hij flapt er het ene na het andere uit. Er komt nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar zijn sponsors. Die zullen dan ook weinig gerust zijn.

Dat Hooijmaijers zegt dat hij overwoog om zich door dr. Rolf Visser te laten betalen wil natuurlijk niet zeggen dat de razend intelligente heer Visser dit hem aangeboden heeft. In de rechtbank leek het eerder andersom: Hooijmaijers bedelde als gedeputeerde bij menig vastgoedontwikkelaar om persoonlijk beter te worden.

Lees hier het volledige artikel uit het FD.


2 november 2013

VVD-er vindt PvdA-motie inzake Bloemendalerpolder "te slap"

Wethouder lijkt af te zien van vordering op KNSF

Afstaan van de Bloemendalerpolder – een mogelijkheid die de PvdA motie, zoals ingediend op de raadsvergadering van 31 oktober, openliet - is voor Marlon van der Meer onbespreekbaar, en onaanvaardbaar. Hij wenst dat deze opening in de motie gedicht wordt. Jan Hylkema verdedigde de motie door te stellen dat uiteindelijk Muiden er niet over gaat of bij een herindeling de Bloemendalerpolder al dan niet in zijn geheel aan de gemeente Weesp toevalt, en het daarom beter is in de motie op de consequenties daarvan te wijzen. Uiteindelijk kon de heel raad het eens worden over de lichtelijk aangepaste motie, en werd deze unaniem aanvaard.

Bij de begrotingsbehandeling kwam ook de vordering in KNSF (meer dan 1,4 miljoen euro) ter sprake. Jan Hylkema wil dit probleem oplossen door "gas te geven" inzake KNSF, "ook al omdat nu bekend is dat de hele ontwikkeling gestart is met het achterhouden van informatie (het AKRO-rapport)". Wethouder Meerhof antwoordde "aan de slechte afspraken uit het verleden niets te kunnen doen", maar dat, "in overleg met KNSF" de rekeningen in de toekomst wel betaald zullen worden. Rob Meerhof wenst overduidelijk in dit stadium KNSF met fluwelen handschoenen te behandelen. (Zie ook ons artikel)31 oktober 2013

Proces tegen Ton Hooijmaijers gestart

Nieuwsuur nodigt Muidense PvdA-top uit voor commentaar

Afgelopen dinsdag 29 oktober 2013 is de rechtszaak tegen Ton Hooijmaijers en twee medeverdachten begonnen. De ex-gedeputeerde die de lokale PvdA prominenten ex-wethouder Fred Winnubst en fractievoorzitter Jan Hylkema zo onder druk zette - de bij de Provincie werkzame fractievoorzitter Hylkema zou zelfs brodeloos worden als hij niet naar de pijpen van Hooijmaijers zou dansen inzake het KNSF-terrein - kan nu de bal terug verwachten. Maar hij niet alleen.
De rechters beginnen het proces tegen Hooijmaijers zelf volgende week, eerst staat een medeverdachte, een makelaar, de bejaarde Arnold van der K., en de vrouw van Ton H. terecht. Deze zouden voor meer dan een miljoen euro steekpenningen hebben aangenomen, bestemd voor de voormalige gedeputeerde van Noord-Holland. Tegen Van der K. is een werkstraf van 240 uur geëist. Tot nu toe ontkent Hooijmaijers de beschuldigingen. Maar de omkopers, diverse bouwbedrijven, hebben bevestigd dat zij via spookfacturen afkomstig van de ex-gedeputeerde hem persoonlijk gesponsoord hebben.

Nieuwsuur zal volgende week, na de zitting waar de zaak tegen Ton Hooijmaijers behandeld wordt, Jan Hylkema en Fred Winnubst om commentaar vragen. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Maar Ton Hooijmaijers was natuurlijk niet de enige bestuurder die vuile handen zou hebben. Er heerste (en heerst) bij de Provincie een cultuur waar persoonlijk gewin en/of prestige en/of carriëre prevaleert boven het maatschappelijk belang - trouwens ook in Muiden, al dan niet onder regie van de Provinciale top. Van die cultuur maakt de voorganger van Ton Hooijmaijers, Henry Meijdam, nadrukkelijk deel uit. Hij zette als gedeputeerde Muiden ook onder druk om akkoord te gaan met de sterk overdreven bouwopgave die KNSF voorstelde om uit de kosten te komen van de bedrijfsbeëindiging van de Kruitfabriek. Henry Meijdam loog in een persoonlijk onderhoud op 3 december 2004 tegen Muideninfo, toen ons kritische rapport waarin stond dat 600 woningen totaal voldoende waren om uit de kosten te komen besproken werd. Hij loog dat "alle rapporten iets anders beweren" terwijl hij toen donders goed wist dat het AKRO-rapport tot exact dezelfde conclusie kwam als Muideninfo. Hij droeg zijn ambtenaren op het AKRO-rapport geheim te houden, terwijl die nu juist naar openbaarheid streefden. Muideninfo verkreeg met de WOB het Oranjewoud-rapport, waarna onze conclusie onontkoombaar werd.

Een jaar geleden was er nog nader onderzoek nodig om de zaak tegen Hooijmaijers rond te maken. Men kan zich afvragen waarom de voorbereiding van deze zaak zo lang moet duren. Drie jaar in totaal. Het is niet ondenkbaar dat deze periode besteed werd aan het maximaal uit de wind houden van de overige betrokkenen en het desondanks opbouwen van een sterke zaak tegen die arme Ton H.
31 oktober 2013

PvdA wil alle kosten voor Bloemendalderpolder verhalen op Provincie

De PvdA Muiden/Muiderberg wil dat het gemeentebestuur alles op alles zet om er voor te zorgen dat de Bloemendalerpolder bij de gemeente Muiden blijft. “Wij zijn het er absoluut niet mee eens dat de provincie nogmaals probeert de polder van Muiden af te pakken. Hooijmaijers heeft dit al eens eerder geprobeerd. Ja, we zijn kritisch over de ontwikkelingen daar, maar dat is ook meer dan terecht. Het gebied is uit het Groene Hart gehaald onder voorwaarde dat 2/3 van het gebied zou ingericht worden als natuur en landschap. Wij hebben grote twijfels of dat met het huidige plan gaat lukken.” zegt Jan Hylkema, fractievoorzitter PvdA Muiden/Muiderberg.

De PvdA dient vandaag een motie in op de gemeenteraadsvergadering om het college te verzoeken alles in het werk te stellen om de polder bij Muiden te houden. Daar staat ook in dat als dit dan toch mocht mislukken de gemeente alle gemaakte kosten op de provincie moet verhalen. Deze kosten kunnen oplopen tot vele miljoenen.
Het voorstel over het weghalen van de Bloemendalerpolder van Muiden staat in een voorstel over de gemeentelijke herindeling waarbij Muiden samen gaat met Naarden en Bussum. Deze twee gemeenten willen ook dat in dat geval de polder bij de nieuw te vormen gemeente moet blijven. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer hier over besluiten.

Motie Bloemendalerpolder

De Raad van de gemeente Muiden in vergadering bijeen op 31 oktober 2013

Constaterende dat:
 • De gemeenten Muiden en Weesp en de provincie Noord-Holland in 2012 de samenwerkingsovereenkomst (SUOK) voor de Bloemendalerpolder hebben getekend;
 • De provincie een grenswijziging wil voorstellen waarbij het Muidens deel (2/3) bij Weesp wordt gevoegd;
 • dat de provincie hiermee een besluit dreigt te nemen waardoor Muiden de facto buiten deze overeenkomst wordt gezet;
 • bij het sluiten van de overeenkomst de gemeente Muiden min of meer gedwongen werd geen aanspraak meer te maken op de tot dan toe gemaakte kosten van ruim 8,5 ton.

Overwegende dat:
 • bij het ondertekenen van de overeenkomst de Provincie niet heeft aangegeven dat er een kans was op een mogelijke grenscorrectie;
 • de gemeente Muiden bij een grenscorrectie ook substantieel minder uit het gemeentefonds zal krijgen;
 • de gemeente Muiden de OZB opbrengsten in de toekomst zal mislopen;
 • de gemeente in de komende periode ook nog kosten moet maken (projectbureau etc)

Verzoekt het college:
 • alle relevante acties te ondernemen om de mogelijke grenswijziging te voorkomen;
 • hiertoe de provincie te informeren dat de gemeente Muiden bij een grenscorrectie alles in het werk zal stellen om alle kosten bij de provincie te innen;
 • zo nodig hier ook juridische acties voor in gang te zetten;
 • verdere ambtelijke en bestuurlijke inzet alleen uit te voeren bij vooruitbetaling door de provincie;
 • en de raad permanent te informeren over de ontwikkelingen

Ondertekend door de fractie van de PvdA

Waarschijnlijk komt er een ruime meerderheid voor deze motie.20 oktober 2013

PvdA vecht door totdat bestuurders en ondernemers zich behoorlijk gaan gedragen!

De ingezonden brief van Hugo Jut is Hette Zijlstra, voorzitter van de lokale afdeling van de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. Even memoreren waarom Hugo mogelijk denkt dat ook de PvdA deel uit maakt van die ene pot nat: de PvdA leverde immers de wethouder die zich met het KNSF belast heeft en een zeer amicale omgang heeft met de heer Visser, eigenaar van het KNSF-terrein, die hem in een e-mail met de aanhef “Beste Wimar en Rob” vroeg “Muiden boevenbendevrij” te maken. Wethouder Rob Meerhof heeft zijn reactie op dit vriendschappelijke verzoek niet openbaar gemaakt. Ook zal het Hugo niet ontgaan zijn dat het ontwerp van het gemeentebestuur voor de invulling van het KNSF-terrein dat op 27 juni 2013 in de commissie werd behandeld naadloos overeenkomt komt met de zozeer gewraakte aanvullende intentieverklaring. Hugo meent, dat naar aanleiding van het rapport “Schoon Schip” én de uitspraken van KNSF zelf opzeggen van de overeenkomsten en een nieuwe start meer voor de hand ligt. In juridische termen: de processen moeten over wegens dwaling.
Naar aanleiding van de ontwerpwijziging PRVS/Structuurvisie schreef Fred Winnubst een inspraakreactie. PvdA-voorzitter Hette Zijlstra nam deze over.
Zij komen daarin op voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Muiden en in het bijzonder het Kruitpad en het daar aangelegen KNSF-terrein in Muiden.

De inspraakreactie besluit met:
“Ik hoop dat de Provincie de mogelijke teloorgang van het unieke KNSF-terrein op basis van het bovenstaande een halt toe roept en onjuiste besluiten in het verleden, genomen op basis van onvolledige en onjuiste informatie nietig doet zijn. Een wijziging van bindend Provinciaal beleid biedt de Gemeente Muiden een onmisbare steun in de rug om een passend bestemmingsplan op te stellen. Pas dan is er terzake echt Schoon Schip gemaakt.
Tot slot spreek ik de wens uit dat het dédain waarmee vanuit het bestuur van de provincie naar de situatie waarin Muiden, mede door toedoen van die zelfde provincie verkeert, plaats maakt voor een houding die een constructieve samenwerking, binnen ieders bevoegdheid, bevordert.”

Schijn bedriegt, weet Hette, want in zijn repliek aan Hugo schrijft Hette dat de PvdA door vecht totdat bestuurders en ondernemers zich behoorlijk gaan gedragen.

Visser vroeg Rob Meerhof Muiden "boevenbendevrij" te maken; het is duidelijk dat de heren Visser en Zijlstra nogal van mening verschillen over wie nu eigenlijk de boef is.

Lees hier de inspraakreactie van Fred.20 oktober 2013

Claim KNSF wordt op 5 december verder behandeld.

Zijden handschoen en ijzeren hand.

Het is nog niet helemaal zeker, want de partijen kunnen er door mediation nog wel uitkomen, maar voorzien is dat de rechtbank op 5 december de zaak van de claim van 376 miljoen van KNSF wegens vertragingsschade verder gaat behandelen.
Tot nog toe speelt de gemeente Muiden mooi weer, en doet er alles aan om KNSF te vriend te houden: naadloze naleving van de aanvullende intentieovereenkomst en zelfs een voorkeursbehandeling bij het buitenhavenproject (die er overigens toe lijkt te gaan leiden dat er helemaal geen haven komt).
Komen de partijen er niet door middel van de mediation uit (omdat alles met betrekking tot KNSF hoogst geheim is weten we niet wie er eigenlijk bemiddelt maar wel dat er bemiddeld wordt) dan is het niet onwaarschijnlijk dat Muiden kiest voor de ijzeren hand in plaats van de zijden handschoen, en de rechtszaken overdoet wegens dwaling. Het dossier dat met de huidige gang van zaken wordt opgebouwd levert daartoe een extra onderbouwing, naast wat naar buiten kwam naar aanleiding van het rapport “Schoon Schip”. Van de razend intelligente heer Visser mag verwacht worden dat hij eieren voor zijn geld kiest, van een slimme bestuurder mag verwacht worden dat hij z'n kans schoon ziet om de contracten op te zeggen.

Mediation kansloos
Het is niet de eerste keer dat bemiddeling plaatsvindt tussen de gemeente Muiden en KNSF. Al eerder schakelde fraudeverdachte Hooijmaijers toen hij nog gedeputeerde was zijn vriendje Cor Mul in om te bemiddelen. In de huidige situatie stelt Muiden voor de gerechtelijke vonnissen en de aanvullende intentieovereenkomsten getrouw te zullen naleven, hoewel KNSF geenszins daartoe een inspanning doet. Ook krijgt KNSF een voorkeursbehandeling aangaande de nieuwe buitenhaven. Wat valt er dan nog te bemiddelen, als KNSF nu al z'n zin krijgt?
De enige uitkomst van een bemiddeling is een uitkomst die een compromis vormt tussen de standpunten van de onderhandelende partijen. Maar, nogmaals, Muiden doet nu precies wat met KNSF overeengekomen werd, en KNSF verlangt in reactie daarop véél meer, niet alleen 376 miljoen, maar ook nog eens het bouwrijp maken van nagenoeg het gehele KNSF-terrein. Er kan wellicht nog onderhandeld worden over hoe de 46 ha. bebouwing in te delen, en hoe het project gestalte te geven, maar over niets anders. Gezien de voorgeschiedenis wenst de heer Visser hier volledige controle over. Mediation is dus zinloos.8 augustus 2013

Gemeente organiseert informatiebijeenkomst Bredius-driehoek.

De gemeente houdt op woensdag 28 augustus in "de Kazerne" een informatiebijeenkomst over haar plannen met de Brediusdriehoek, en de te volgen procedures. Die bijeenkomst duurt maar één uurtje: van 20:00 tot 21:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur. Alhoewel deze avond natuurlijk in de eerste plaats bedoeld is voor omwonenden, is een ieder welkom.
Er wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen en/of het uiten van bezwaren.

Lees hier over deze avond en de daarop volgende commissie vergadering.


18 juli 2013

Kosten KNSF-project passeren 3 miljoen euro

Vraagt u zich ook af wat die de studie van het bureau SVP, met betrekking tot de stedenbouwkundige hoofdstructuur van het KNSF-terrein gekost heeft? We hebben het de gemeente gevraagd, het antwoord luidt (afgerond) 15.000 euro. Geld dat Muiden niet zal terugzien want meneer Visser zal wel gek zijn een rapport te betalen waar hij niet om gevraagd heeft. Evenmin als voorlopig de 1.384.000 euro die de totale voorbereidingskosten van het KNSF-project op dit moment bedragen.
En natuurlijk helemaal niet de juridische kosten van (heden) 1.659.000 euro.

Bij elkaar dus 3.043.000 euro, als we ervan uitgaan dat die 15.000 euro bij de totale voorbereidingskosten zijn inbegrepen.

Eigenlijk komen daar de kosten voor het oplossen van de bestuurscrises (wegsturen wethouders en vertrek burgemeester), dat wil zeggen wachtgelden, en de kosten van ons loodzware (want full-time zwaargewichten) bestuur nog bij. Want die kosten werden toch voornamelijk veroorzaakt door tweespalt rond dit project.
De gemeente Muiden heeft ongeveer 6600 inwoners.18 juli 2013

Gemeente voorziet hotel, 50 woningen, en sportvelden in Brediusdriehoek

Het college van B&W gaat na de zomer starten met een bestemmingsplanprocedure voor de Brediusgronden. De procedure maakt een structurele oplossing voor sport op de Bredius mogelijk. De raad van Muiden draagt deze plek voor sport unaniem. SC Muiden zal de mogelijkheid worden geboden om in de toekomst gebruik te maken van de sportvoorziening op Bredius.
Het plan voor het Brediusgebied (9 ha) omvat naast 2,5 ha voor sport, een hotel en maximaal 50 woningen. Een hotel past binnen de wens van de raad, zoals verwoord in de Economische visie en Nota Cultuurhistorie en Landschap om een hotel buiten de kernen te realiseren, maar binnen de gemeentegrenzen en in de nabijheid van de snelweg. Stedenbouwkundig en verkeerstechnisch leent de locatie van de Bredius zich hier uitstekend voor. De woningen vormen een stedenbouwkundige afronding van het geheel.
Voor realisatie van dit plan is instemming van de provincie, besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad en betrokkenheid van de inwoners noodzakelijk. Inwoners en belanghebbenden worden in de verschillende fasen van dit bestemmingsplan zorgvuldig geïnformeerd en betrokken, aldus de gemeente.

Kennelijk is dit het resultaat van langdurig overleg met Rijkswaterstaat, die eigenaar is van de Brediusgronden.


2 juli 2013

Volkstuinvereniging verbaasd over voorstel stedebouwkundige structuur KNSF-terrein.

'We gaan ervan uit dat de gemeente zich aan afspraken houdt, en de politieke partijen aan hun verkiezingsbeloften'

Met verbazing heeft voorzitter Aart Vedder van de Volkstuinvereniging 'de Westbatterij' kennis genomen van de schetsen bij het raadsvoorstel “Vaststelling stedebouwkundige hoofdstructuur KNSF-terrein”. Daarin ontbreken de volkstuinen. Vooralsnog gaat Aart ervan uit dat dat een vergissing of slordigheid is. Immers, met de gemeente zijn onlangs harde afspraken gemaakt over het voortbestaan van de Volkstuinvereniging op deze plaats. Bovendien komen alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma op voor de belangen van de tuiners. En zijn de tuinen helemaal niet het eigendom van KNSF.
Het raadsvoorstel geeft geen uitsluitsel. Daarin wordt met geen woord gerept over de volkstuinen.


28 juni 2013

Muiden is de schlemiel die niet weet te scoren voor open doel

Gemeentebestuur overvalt Muiden met volgebouwd KNSF-terrein

De Procedure
Op 27 juni vond er een ingelaste commissievergadering plaats over het KNSF-terrein. Deze vergadering werd ter efder ure aangekondigd, de stukken waren gedateerd op 26 juni. Die stukken heeft Muideninfo pas vandaag, 28 juni, ontvangen. De vergadering is dan ook ontsnapt aan de aandacht van de meeste burgers, ook Muideninfo kwam er slechts bij toeval achter. Op de vergadering werd een plan gepresenteerd om 1475 woningen en 75000 m2 kantoren op het KNSF-terrein in te passen. Na het afwijzen van het vorige voorstel, dat het maximaal haalbare zou zijn waar KNSF mee akkoord zou gaan, probeert Gekke Henkie (zoals de schlemiel Muiden zich intussen wel mag noemen) opnieuw Sluwe Rolf (zoals we intussen de razend intelligente meneer Visser kunnen beschrijven) een plezier te doen. In het raadsvoorstel “Vaststelling stedebouwkundige hoofdstructuur KNSF-terrein” staat dan ook letterlijk: “De aangepaste stedebouwkundige hoofdstructuur is tot stand gekomen zonder de actieve medewerking van KNSF. Hiervoor was noodgedwongen gekozen omdat KNSF hieraan niet wenste mee te werken, in reactie op de afwijzing van het eerder dit jaar aan de commissie gepresenteerde model.
Niettemin is bij de uitwerking van deze stedebouwkundige hoofdstructuur zoveel als mogelijk getracht om, binnen de daartoe door de commissie gestelde grenzen, tegemoet te komen aan de wensen van KNSF over de inrichting van het gebied.”


Voor KNSF is de buit binnen
Daarmee is de status van dit stuk afdoende gedefinieerd. Als het aangenomen wordt heeft KNSF de buit binnen. Als meneer Visser dan slim is – en dat is hij – dan gaat hij vervolgens piepen dat het stuk zonder zijn inbreng tot stand gekomen is, en het logisch is dat naast de inbreng van de raad ook hij zijn inbreng mag hebben. Daarmee is dit stuk een vertrekpunt voor verdere eisen.
De uitgangspunten: nagenoeg overal zijn "woonmilieus" gepland.

Burgerij buiten spel
Aan de commissievergadering ging een raadsvergadering vooraf. Daarin werd nog eens bekrachtigd dat alle voorgaande vergaderingen over KNSF geheim zijn, en niemand uit de school mocht klappen. Rietje Rijnja deed dat toch. Ze begon te melden dat zij het stuk “natuurlijk niet voor het eerst zag”. Daarmee weten we dat dit voorstel besproken is in geniep overleg en kan rekenen op raadsbrede steun. Het verdere verloop van de commissievergadering vormde daarvan een bevestiging. Al op 4 juli wordt een raadsbesluit verwacht. Het lijkt erop dat de Raad op belachelijk korte termijn moet beslissen. En het doet denken aan de druk die op de Raad werd uitgeoefend toen zij besloot akkoord te gaan met de intentieverklaringen. Maar deze keer is deze val door de Raad zelf opgezet, en niet door KNSF of Provincie.

Schlemiel
De gemeente heeft in geen enkel opzicht haar beleid gewijzigd naar aanleiding van de voor KNSF zeer negatieve openbaringen van de commissie Schoon Schip. Daaruit blijkt dat, vriendelijk gezegd, het onder druk van de Provincie en KNSF geaccepteerde aantal van 1475 woningen plus kantoren uiterst gebrekkig onderbouwd is. KNSF heeft naar aanleiding van het AKRO-rapport destijds laten weten dat “Openbaarmaking zou kunnen leiden tot politieke ontwikkelingen en wellicht daardoor tot het alsnog opzeggen door Provincie en gemeente van hun contracten met de KNSF”. De advocaat van de gemeente, Boekel De Nerée liet weten dat dit een begaanbare weg zou zijn. Waarom gaat de gemeente niet in op deze suggestie van KNSF? Nu de 'Open Begroting' openbaar is kan iedereen constateren dat de gemeente door Provincie en KNSF destijds in het pak genaaid is. Een meerderheid in Muiden verzet zich tegen deze megalomane plannen. Maar de gemeente wenst ook onder deze omstandigheden gedwee tegemoet te komen aan de wensen van KNSF in plaats van het algemeen belang te dienen.
Muiden is de schlemiel die niet weet te scoren voor open doel.

Post

Rob Meerhof: "u kunt post verwachten"
De commissie had nog wat vraagjes over het plan, die te onbeduidend waren om hier te noemen. Behalve de opmerking van Ben Hagens, die de vloer aanveegde met de verkeersontsluiting van de wijk die groter wordt dan Muiden, en ook nog eens aan moet sluiten op een jachthaven. Wethouder Rob Meerhof verdedigde het plan door te stellen dat dit voldoet aan de wensen van de raad, en de gerechtelijke uitspraken. Maar hij voegde daar aan toe dat “u kunt verwachten dat KNSF hierover nog wel wat te zeggen heeft”. Hans Thesingh vond het logisch dat KNSF met een tegenplan komt, dat dan uitgevoerd wordt. Rob Meerhof sprak belerend dat alléén de gemeente erover gaat hoe de gemeente eruit ziet. “Maar u kunt allemaal wél post verwachten van KNSF”. Hij duidde kennelijk op de waarschuwingen voor persoonlijke aansprakelijkheid die KNSF raadsbreed doet uitgaan om haar doel te bereiken.

Hans Thesingh: "Tegenplan KNSF uitvoeren"
Het plan is getekend door het bureau SVP waar de adviseur van Muiden, Ben van der Waal deel van uitmaakt.

De inhoud
Het plan presenteert een inpassing van 1475 woningen en 75000 m2 kantoren, met het behoud van 23,5 hectare bos. Maar dat bos is niet het ecologisch meest interessante deel van het Kruitbos, in tegenstelling tot het in 2008 gepresenteerde Voorontwerp Bestemmingsplan. Er is eerder sprake van een parkachtige opzet van het gehele terrein. Storend is de hoogbouw. Pal naast de wijk Noord West zijn flats van vier bouwlagen opgenomen. Elders staan appartementsgebouwen tot zeven bouwlagen hoog.

In dit plan, uit 2008, blijft een robuuste en ecologisch interessante boskern behouden.In het huidige plan is een strook bos behouden. Er wordt tot zeven hoog gebouwd. De kantoren zijn tot tien verdiepingen hoog. En waar blijven de sportvelden, nu de eigenaar van de grijze vlek op het kaartje ze daar niet wenst? Dit plaatje is ook nog eens in hoge mate misleidend, omdat de Rietlanden geen deel uitmaken van de planvorming. Deze blijven behouden op grond van het Provinciale Streekplan.
(klik op de afbeelding om het origineel in hoge resolutie te zien, of te downloaden)


Hier ziet u de eerder parkachtige opzet van het plan. Er is geen sprake van robuust, aaneengesloten bos
(klik op de afbeelding om deze in hoge resolutie te zien, of te downloaden)


Op woensdag 3 juli, van17:00 tot 19:30 uur is er een inloopavond 'planvorming KNSF-terrein' voor bewoners en betrokkenen

Lees het raadsvoorstel.


26 juni 2013

Informatieavond Bloemendalerpolder

Dinsdag 2 juli aanstaande vindt  een gezamenlijke informatieavond plaats voor bewoners van de gemeente Muiden en Weesp over de Bloemendalerpolder in het stadhuis van Weesp. De avond heeft een inloopkarakter en duurt  van 19.00 tot 21.00 uur.
Belangstellenden kunnen kennis nemen van de plannen en de procedure. Het gebied en plan zijn op hoofdlijnen te bekijken aan de hand van kaarten en een maquette. In de aanleg van het nieuwe woon- en recreatiegebied in de Bloemendalerpolder is volop aandacht voor water en het landschap om het wonen en leven zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo kunnen de bezoekers ook een beeld krijgen hoe het wonen in de Bloemendalerpolder er uit kan gaan zien. Daarnaast is er volop gelegenheid voor bezoekers om te reageren op beelden, vragen te stellen en zich aan te melden om regelmatig (digitaal) op de hoogte gehouden te worden.
Om 19.30 uur is er een kort welkomstwoord  door de wethouders Jean van der Hoeven (Weesp) en Rob Meerhof (Muiden). Ook is er een korte toelichting vanuit het private consortium GEM Bloemendalerpolder BV dat het gebied ontwikkelt.
Meer informatie over de Bloemendalerpolder is te vinden op de website www.bloemendalerpolder.com


18 juni 2013

Oud-gedeputeerde Hooijmaijers voor de rechter

Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers komt eind oktober voor de rechter. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan RTV Noord-Holland. Hooijmaijers wordt verdacht van het witwassen van geld, omkoping en valsheid in geschrifte.

Het onderzoek naar de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde loopt inmiddels al ruim drie jaar. Volgens het OM heeft Hooijmaijers tussen 2005 en 2009 als gedeputeerde stevige bedragen ontvangen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars om ze te bevoordelen bij provinciale bouwprojecten. In totaal zou hij 350.000 euro hebben ontvangen


16 mei 2013
bijgewerkt: 21 mei 2013

Gemeente voornemens een 'beheersverordening' vast te stellen voor KNSF-terrein.

Arie Mastenbroek: “ik zeg precies wat KNSF geschreven heeft.

Het college van Muiden stelt aan de raad voor het huidige bestemmingsplan te vervangen door een 'beheersverordening'. Zo'n verordening is een nieuw middel uit de wet ruimtelijke ordening, die dient als een soort bestemmingsplan, maar dan zonder lange procedures. Want het is wel een beetje vreemd dat er nog steeds de bestemming 'kruitfabriek' van toepassing is op het terrein, terwijl die kruitfabriek al tien jaar gesloten is. En om tóch een kader te hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen is deze 'beheersverordening' in het leven geroepen, die recht doet aan de actuele, feitelijke situatie.

Maar zo'n beheersvergunning kan helemaal niet” vertelde Arie Mastenbroek op de commissievergadering van 15 mei 2013, “dat kan alleen als er geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien (en die zijn er wel)”. Hij had er naar gegoogled, en ja hoor: op een webpagina van de rijksoverheid lezen we “Een beheersverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar de gemeente geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Een beheersverordening vervangt in die situaties een bestemmingsplan.” Maar we lezen nog even door: “Als de gemeente in het gebied van de beheersverordening toch ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk wil maken, kan zij de beheersverordening buiten toepassing verklaren of een nieuw bestemmingsplan vaststellen.” Trouwens, de gemeente gaat zeker inzake KNSF juridisch niet over één nacht ijs. Zo kennen we wethouder Meerhof wel. En alle fracties, behalve het CDA, ook.
De beheersverordening is een nieuw fenomeen, waar dus nog geen jurisprudentie over bestaat. Over het buitenwerking stellen als er tóch ruimtelijke ontwikkelingen zijn, zegt de wet niets.

Tijdens de behandeling van dit punt kwam een brief van KNSF over dit onderwerp ter sprake. U bent natuurlijk wel nieuwsgierig wat KNSF te schrijven had. “Dat weet je al” wist Arie Mastenbroek “precies hetzelfde als wat ik gezegd heb”.

Maar KNSF voegt daaraan toe: “KNSF vertrouwt erop dat u als raadslid uw verantwoordelijkheid neemt en het voorstel om willens en wetens onrechtmatige wetgeving vast te stellen verwerpt”. En daar valt niets aan toe te voegen.

Het is voor de gemeente te hopen dat de advocaat, Boekel De Nerée, ook overwogen heeft dat KNSF kan betogen dat juist door het in werking stellen van de beheersverordening de gemeente te kennen geeft geen ruimtelijk ontwikkelling te wensen. Tegenwerking dus. De razend intelligente heer Visser zal dit allang bedacht hebben, en zijn brief komt dan in een ander daglicht te staan: "ik heb jullie nog wél zo gewaarschuwd, en tóch ..."

Lees de brief van KNSF.
En lees de reactie van Hugo Jut: Het CDA zingt zoals de KNSF gebekt is


12 mei 2013

KNSF en Vlaanderen verliezen ook bij Raad van State beroep tegen monumentstatus Kruitpad

. Beslissing van Gemeente correct, Stichting Erfgoed Kruitpad verheugd.

Ons hoogste rechtscollege heeft de vele argumenten tegen de monumentenstatus van het Kruitpad die door KNSF en Vlaanderen werden ingebracht naar de prullenmand verwezen. KNSF en Vlaanderen probeerden de trots van de Stichting weg te zetten als een krakkemikkig laantje met wat bouwvallige optrekjes erlangs. Zij werden daarbij gesteund door hooggeleerde advocaten en gerenommeerde erfgoeddeskundigen. Maar het vorig college kreeg bij de Haagse juristen geen uitbrander maar instemming en goedkeuring.
De Stichting “Erfgoed Kruitpad” is tevreden en blij. "Wij winnen alles van KNSF" meldt een opgetogen drs. Jacob Veenhuysen, voorzitter van de Stichting.

Procesverloop
Bij besluit van 18 augustus 2009 heeft het college het Kruitpad met kade, beschoeiing en bomen, de percelen aan het Kruitpad 6a en 7 tot en met 12, en de zich hierop bevindende woningen aangewezen als gemeentelijk monument. Bij besluit van 3 juni 2010 heeft het college het door KNSF en Vlaanderen daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. En bij uitspraak van 8 juni 2012 heeft de rechtbank het door KNSF en Vlaanderen daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.
Tegen deze uitspraak hebben KNSF en Vlaanderen hoger beroep bij de Raad van State ingesteld.
De Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven. De Afdeling van de Raad van State heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 maart 2013, waar KNSF, vertegenwoordigd door mr. H.P. Wiersema, advocaat te Amsterdam, vergezeld van dr. R.L. Visser, eigenaar van KNSF, prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, en het college, vertegenwoordigd door mr. Chr. B.B. van Zanten, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter drs. J.J. Veenhuijsen, ter zitting gehoord.
Vlaanderen werd vertegenwoordigd door mr. T. Barkhuysen, advocaat te Amsterdam, vergezeld van zijn kantoorgenoot mr. S.L. Boersen, drs. K. Loeff, architectuurhistoricus, ing. J.J. Broeren, werkzaam bij de Stichting Moderne Traditie, en R. Soomers, werkzaam bij Heyen Makelaars.
Het hoger beroep is verworpen. Het inschakelen van deze zware jongens mocht dus niet baten.
Apropos: waar Vlaanderen genoemd is, dient u “de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beleggingsmaatschappij mr. A.E.P. Vlaanderen II BV, de heren mr. A. E. P. Vlaanderen en J. P. H. M. van Gilse" te lezen.

Argumenten
Vlaanderen voert met diverse argumenten aan dat het College onzorgvuldig heeft gehandeld. Zo is “Er zijn wel mooiere objecten in Muiden” voor de Raad van State geen aanleiding om de monumentstatus van het Kruitpad dan maar nietig te verklaren. Ook erkent de Raad van State het belang van het Kruitpad als herinneringsplek voor de stad. Het Kruitpad vertelt immers het verhaal van de werknemers van de fabriek en vormde de toegangsweg tot de fabriek. Vlaanderen stelt dat hij de aangewezen percelen en woningen heeft verkocht aan Assisted Living Nederland B.V. voor een bedrag van € 5,2 miljoen, dat de koper de woningen wil slopen ten behoeve van nieuwbouw en dat hij door de aanwijzing tot monument schade lijdt. Maar de Raad van State is daar geenszins van overtuigd: de waardedaling is niet aangetoond, en al evenmin kan Vlaanderen aantonen dat al zou er een waardedaling zijn, dat voor zijn rekening komt. Hij heeft namelijk eerder gesteld dat dit risico voor rekening van de koper is. En dat één van de bewoners van het Kruitpad, Hetty Timmers, bij de gemeente werkt, doet al helemaal niet terzake.

KNSF Vastgoed II BV beweert dat alleen als daartoe “noodzaak” bestaat de gemeente een monument zou mogen aanwijzen. De Raad van State verwerpt dit. KNSF voert evenals Vlaanderen het argument van zorgvuldigheid aan. En evenals Vlaanderen zegt ook KNSF dat er onvoldoende aandacht besteed is aan haar belangen. Met de aanwijzing zouden de bouwplannen van KNSF worden ingeperkt. Het college heeft haar voor deze beperking van het bebouwingsoppervlak geen compensatie geboden, zei KNSF ter zitting.
KNSF betoogt echter tevergeefs dat zij schade lijdt door de aanwijzing. Voor het college bestond geen aanleiding voor het toekennen van nadeelcompensatie, zo oordeelt de Raad van State.

Conclusie:
De Raad van State complimenteert het (vorig) College, dat in redelijkheid het algemeen belang dat is gediend met de aanwijzing heeft laten prevaleren boven de door KNSF en Vlaanderen gestelde belangen.

Download de uitspraak ten aanzien van KNSF.
Download de uitspraak ten aanzien van Vlaanderen.5 mei 2013

Methorst wil vier hectare bos aan KNSF cadeau doen

'zeer onverstandig, en illustratief voor de intenties van de heer Methorst'

Op de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 diende Dirk-Jan Methorst een motie in, om, op het eerste gezicht, SC Muiden te redden. Maar als je doordenkt blijkt in feite dat hij daarmee alleen de KNSF een plezier doet, en de gemeente Muiden juridisch in een lastig parket brengt.


In de motie stelt Methorst voor om het college op te dragen om “de raad een ontwerpbestemmingsplan voor het KNSF-terrein voor te leggen waarin de bestemming van de locatie voor de SC Muiden gehandhaafd blijft, waarbij het college de wijzigingsbevoegdheid heeft om bij de definitieve uitplaatsing van de SC Muiden op dit onderdeel het ontwerpbestemmingsplan aan te passen.” Daarvoor moet dan “vier hectare groen worden omgezet naar rood”: in gewone mensentaal: moet vier hectare bos extra bebouwd worden. De bedoeling is dan dat SC Muiden voorlopig blijft zitten waar ze nu zitten.

Zowel wethouder Meerhof als de advocaat van de gemeente, Boekel De Nerée vinden deze constructie zeer onverstandig. Het nu zomaar opofferen van vier hectare bos zou de gemeente immers volstrekt ongeloofwaardig maken bij haar verdediging van het stukje bos dat de gerechtelijke uitspraken – waar Muiden zich keurig aan wil houden – de gemeente nog laten. Methorst had zijn motie de woensdag voor de raadsvergadering bekend gemaakt, waarop op donderdagmiddag PvdA-fractievoorzitter Jan Hylkema een eigen motie ontwierp, en ook de VVD een motie ontwierp. De VVD-raadsleden Hagens en Thesingh zeiden zich wel te kunnen vinden in de motie van hun eigen partij. Een half uurtje voorafgaand aan de vergadering werden deze moties – om publiekelijke confrontatie te mijden achter het gordijn – op verzoek van Ben Hagens besproken door de raadsleden. Methorst paste zijn motie aan, en toen hij deze voorlegde ontstond er een scherpe discussie. Het binnenkomende publiek werd vergast op een hoorspel, waarin te horen was dat een in het nauw gedreven Methorst het hoogste woord voerde. Een ontstelde Marlon van der Meer (VVD) verweet Ben Hagens (VVD fractievoorzitter) de lijn van zijn “boezemvriend” Methorst te volgen en niet de motie van zijn eigen partij. “Dit geeft te denken”, verklaart een furieuze Van der Meer aan Muideninfo. Hij vermoedt dat “als je het advies van portefeuillehouder Meerhof en advocaat Boekel De Nerée willens en wetens naast je neer legt er beduidend meer aan de hand is”.
Hans Thesingh, ook een fervent SC Muiden fan, hield zich grotendeels afzijdig. Tijdens de voorbespreking wees Marlon van der Meer op de juridische consequenties van de motie van Methorst. Methorst pikte dat niet, en reageerde met een laatdunkende opmerking over de juridische bekwaamheden van Marlon. Marlon antwoordde met de opmerking dat “je er geen jurist voor hoeft te zijn om te zien wat hier gaande is”. Het was voor hem duidelijk welke intenties de heer Methorst had.
Toen het gordijnenoverleg beëindigd was, diende Methorst tijdens de raadsvergadering zijn motie in. Jan Hylkema wees erop dat het geenszins aan de gemeente ligt wanneer er niet meer gevoetbald kan worden op de huidige locatie en pleitte ervoor dat de raad het college zou opdragen om de druk op de KNSF en SC Muiden op te voeren om er voor te zorgen dat de vereniging voorlopig op de velden kan blijven spelen. Er vond er schorsing plaats. Jens Duyts (VVD) herschreef de motie van Methorst, zodanig dat er niets schokkends meer in stond. Deze motie kon er volgens allen wel mee door.
(Eerder schreven wij: "kon er mee door volgens PvdA en VVD, en ook volgens de D66-ers Werner van Bastelaar en Rietje Rijnja (Sandra Deuling was afwezig), maar natuurlijk niet volgens Methorst en zijn fractiegenoten." Dat is nu - met excuses aan het CDA - rechtgezet - red.)

Marlon van der Meer heeft, evenals Jan Hylkema, grote moeite met de aanwezigheid van Methorst op vergaderingen, waar, meestal in het geheim, het KNSF-dossier besproken wordt.
Er zijn meerdere raadsleden die er zo over denken, in ieder geval de PvdA-ers Jan Portengen en Charles Wiss, en mogelijk enkele waarschijnlijk integere raadsleden van D66 (Rietje Rijnja, Werner van Bastelaar?) en VVD (Jens Duyts?). Mocht dat inderdaad zo zijn, dan is een raadsmeerderheid tegen de aanwezigheid van het vermeende “KNSF-hulpje”.
Jan Hylkema spreekt zich wel uit, en heeft de burgemeester gevraagd in te grijpen. Dat was ze niet van plan.
Al evenmin greep zij in nadat de schijn van belangenverstrengeling was aangetoond bij Methorst na het aannemen van een kwart miljoen euro van de directeur van KNSF-Vastgoed, een akkefietje dat Methorst tot na de gemeenteraadsverkiezingen geheim hield. Het valt Jan en Marlon op dat deze burgemeester geen orde op zaken weet te stellen, en machinaties binnen de raad doodleuk tolereert. Je zou verwachten dat de Commissaris van de Koningin, Remkes (VVD), mevrouw De Pater opdraagt in te grijpen. Opmerkelijk is dat ook hij op ruimhartige wijze de mantel der liefde hanteert.


De motie van Methorst kwam, na de schorsing, niet eens in stemming. Die van Jens Duyts wel, en die werd unaniem aangenomen. Methorst boos, en zat = naar verluid - met een hoofd als een donderwolk de op de raadsvergadering volgende presentatie van de buitenhaven door de firma Lengers voor.

Joep Ottervanger
Joep Ottervanger is de nieuwe voorzitter van SC Muiden. Hij ziet wel mogelijkheden om SC Muiden op de huidige locatie te laten door voetballen. “Ottervanger, zelf werkzaam als advocaat, zei mogelijkheden te zien. Volgens hem heeft de KNSF mondeling toegezegd dat SC Muiden in ieder geval het komende halve seizoen op deze locatie kan blijven. Hij wil zich met het nieuwe bestuur inzetten die periode te verlengen en tegelijkertijd aan een structurele oplossing te werken.” lezen we in het Weespernieuws. Wat u niet leest in het Weespernieuws is dat Joep Ottervanger werkt voor het kantoor Loyens en Loeff. Een betrouwbare bron laat ons weten dat Loyens en Loeff zaken voor KNSF behartigen. En dat werpt mogelijk wél een heel nieuw licht op de uitspraak van de heer Ottervanger. Zeker in combinatie met het optreden van Methorst.

Er zouden trouwens nog wel meer merkwaardige zaken aan de hand zijn rond de beëindiging van de pacht van SC Muiden. Het is in dit soort gevallen gebruikelijk dat het verloren gaan van het onroerend goed van de pachter (het clubgebouw van SC Muiden) door de grondeigenaar vergoed wordt. SC Muiden heeft daar vanaf gezien, in ruil voor een tijdje door voetballen. Het zou om een bedrag van 250.000 euro gaan. Niet verstandig voor een noodlijdende club die, naar eigen zeggen, een nieuwe locatie moet inrichten.24 april 2013

Geheim overleg KNSF

Afgelopen maandag 22 april heeft de gemeenteraad in het geheim overlegd over het KNSF-terrein. De voortgang van het “driesporenbeleid” dat wethouder Meerhof op de eveneens geheime commissievergadering in januari presenteerde, is daar besproken.
Verbazingwekkend is dat de PvdA aan dergelijk overleg deelneemt. Geheimhouding bij grote vastgoedprojecten is in het algemeen alleen in het voordeel van projectontwikkelaars, die met genoegen zien dat gemeenteraadsleden geen deskundigen kunnen raadplegen om tot een verantwoord oordeel te komen. In dit geval komt daarbij dat Jan Hylkema bezwoer geen overleg te voeren over het KNSF-project waar Dirk-Jan Methorst bij zit. Zijn motief was dat dat de heer Methorst een kwart miljoen euro aannam van de directeur van KNSF-vastgoed.11 april 2013

Muideninfo oogst zeven “geheime” documenten met WOB

Laakbaar gedrag burgemeester Worm?

Als nasleep van het rapport van de commissie “Schoon Schip” is Muideninfo er in geslaagd nog zeven tot dusverre onbekende documenten bij de Provincie los te peuteren. Deze documenten hebben alle betrekking op de periode 2009-2010, een periode waarin gedeputeerde Hooijmaijers in opspraak kwam, en een jaar later ook burgemeester Worm vervangen werd. Als aanvulling op verslag van Deloitte heeft de Provincie de daarin genoemde brief van KNSF van 27 februari 2009 geleverd waarin KNSF om een inpassingplan vraagt.
“Omdat de gemeente niet wil meewerken aan het bebouwen van de afgesproken 65 hectare”. Aansluitend de brief van GS aan PS (26 mei 2009) waarin GS stelt dat een inpassingspan “niet wenselijk” is. Op dat moment lag Hooijmaijers wegens de Icesave affaire zeer onder vuur, even later volgde Laila Driessen hem op.

Interessant is de verslaglegging van de bemiddelingspoging van het zakenvriendje van Ton Hooijmaijers, Cor Mul. Deze bestaat uit het rapport van deze bemiddelaar, het verslag van het overleg dat volgde op de bemiddelingspoging (een verslag dat volgens de toenmalig wethouder nog wel wat misverstanden kan oproepen) en een brief van GS aan KNSF over deze bemiddelingspoging.

Tenslotte verkregen wij de brief van GS aan PS van 19 januari 2010 waarin, wegens de mislukte bemiddelingspoging, vervolgstappen worden aangekondigd. Eén van die stappen is het aanbod om de burgemeester van Muiden, mevrouw Worm, als voorzitter van de raad aan te beiden om een onafhankelijk jurist de juridische positie van Muiden en de consequentie van een schadeclaim te laten beoordelen en aan de raad toe te lichten. Mevrouw Worm heeft dit aanbod afgeslagen, hetgeen in een brief van 8 februari 2010 in een brief van GS aan de burgemeester bevestigd werd.
Voorzover we hebben kunnen nagaan zijn de collegeleden (Anna Waanders en Fred Winnubst) waarschijnlijk niet op de hoogte gesteld. Omdat het echter een aanbod betreft dat aan de burgemeester in haar functie van voorzitter van de Raad werd gedaan, zou je verwachten dat de fractievoorzitters van destijds zich dat nog wel herinneren. Dat blijkt niet het geval, en daarmee is het vermoeden dat mevrouw Worm buiten de Raad om geheel zelfstandig handelde, gerechtvaardigd.

Download hier de genoemde documenten:
14 februari 2013

Commissie vindt het groenplan van KNSF maar niets

Alle partijen willen robuuste boskern, alleen PvdA heeft concreet voorstel

Op de commissievergadering Ruimtelijke Zaken presenteerde wethouder Rob Meerhof het nu bereikte resultaat aangaande de toekomstige groenvoorzieningen op het KNSF-terrein. “Ter sondering” zei hij, en hij bedoelde daarmee dat het niet zijn idee was, maar dat hij aan de commissie wilde voorleggen wat nu het uiterste is waar KNSF toe wil gaan. Dat is nog veel minder groen dan waartoe de rechter besloot, en het lag dan ook voor de hand dat alle partijen daar niet akkoord mee konden gaan.


Goed bezochte commissievergadering


Voordat er over het groenplan werd gesproken kwam de verkeersvisie voor het KNSF-terrein aan bod. Opvallend, want zolang er niet besloten is hoeveel huizen en kantoren op het KNSF-terrein komen, valt er ook weinig zinnigs te zeggen over de verkeersontsluiting.
Alleen Jan Hylkema en Rietje Rijnja leken dat in de gaten te hebben. Hylkema vermeldde dat er helemaal geen derde ontsluiting (naast de Amsterdamsepoortburg en de burg die nu aansluit op de Maxisweg) nodig is als er maar 600 woningen komen, en Rietje Rijnja vroeg God dat Hij verhoedde dat er “zoveel woningen op het terrein komen” als waar de verkeersvisie van uitging (namelijk 1475 woningen en 75000 m2 kantoor).

Over hoe nu verder te gaan bleven alle partijen vaag, behalve de PvdA.
Gregor Heemskerk constateerde dat het belang van KNSF uitsluitend is vele miljoenen binnen te hengelen, ten koste van alles. En dat staat haaks op het belang van Muiden. “de Raad van Muiden stelt de kaders vast, en niet de KNSF. Als dit nu het eindbod is van KNSF, nou, dan zijn we klaar”. De PvdA wil nu een pas op de plaats maken en ingaan op de suggestie van de gemeentelijke advocaat om juridische opties te bekijken om de bestaande overeenkomst op te zeggen. Gregor had bijzonder weinig vertrouwen in de KNSF als onderhandelingspartner: "waarom zou je afspraken maken met iemand die via de rechter communiceert."
Dat meneer Visser in zijn voorstel mooie bomen in een laanstructuur wil behouden is niet meer dan logisch: als hij ze omhakt wordt z'n terrein alleen maar minder waard. “Hij zal wel gek zijn”. En dus hoeven die laanbomen niet meegeteld te worden bij het te behouden robuuste groen. Jan Hylkema vreesde dat die bomen wel vanzelf zouden omvallen, als het terrein met een dikke laag zand bouwrijp wordt gemaakt.

VVD, CDA en D66 voelde er niets voor om de juridische mogelijkheden om de overeenkomst op te zeggen te onderzoeken. “Dat kost alleen maar geld” wist Benjamin Hagens.

Droogjes trok wethouder Meerhof zijn conclusie: “dit is dus niet iets waar KNSF bij u moet aankomen”

Insprekers

Guus treedt op. Na een inleiding door Ben van der Waal kwamen de insprekers aan het woord. Er werd ingesproken door Jan Bovenlander: "Tevens wil ik, geachte leden van de raadscommissie, mijn bewondering uitspreken voor de razend intelligente, charismatische en charmante meneer Visser. Die slaagt er toch weer mooi in om, ondanks zijn zwakke onderhandelingspositie, de wethouder als zijn boodschapper in te schakelen." lees verder..

Jacob Veenhuysen: "In februari 2005 besloot een meerderheid van de Raad om, ondanks luid protest vanuit de bewoners, in te stemmen met het zgn. Kwaliteits-handvest waarin de eigenaar van een derde van ons grondgebied het recht verwierf zijn gebied te verwoesten en vol te bouwen. Dat u vandaag hier alsnog kunt spreken over wat nu heet “Memo groenstructuur KNSF-terrein” hebt u niet te danken aan de welwillendheid van de grondeigenaar noch aan uw eigen inspanningen in deze.Gewone inwoners hebben zich kosten noch moeite bespaard om bij de Rechtbank in Amsterdam en bij de Raad van State in den Haag te voorkomen dat het gebied zou worden vlakgezet" lees verder...

Han van Wees, Guus Kroon, en Jan Timmer namens de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

De inspraakreactie van Guus Kroon was opmerkelijk: hij had zich gehuld in een klassiek Grieks gewaad, en presenteerde zichzelf als Homerus de tweede. Hij voorzag het vergaan van Muiden door het toedoen van Agamemnon Odysseus Visser en kornuiten.

"Negen jaren lang belegerden de Grijpgrage Grieken onder aanvoering van Agamemnon - Odyssus - Visser de wallen van Amuda Trojana Na de ontvoering van Vrouwe Fortuna uit de Amstel bij Ouderkerk, was de legeraanvoerder met een vloot aan adviseurs, advocaten, profiteurs en andere handlangers uitgezeild om wraak te nemen. Hun schepen lagen afgemeerd achter de IJsselmeerdijk, bij de vlakte der Rietpolders." Lees verder...

Guus deelde, voorafgaand aan zijn inspreek reactie een pamflet van de "Neemeermin" uit: Is dit wat u wilt?: Niet dus.
4 februari 2013

Memo groenstructuur komt KNSF meer dan tegemoet – het hele Kruitbos gaat eraan

“Onvoorstelbaar dat een PvdA wethouder dit durft voor te leggen aan de raad”

In het persbericht dat de gemeente onlangs verspreidde werd gemeld dat gesprekken met KNSF hebben geleid tot een voorstel van de projectontwikkelaar. Dit voorstel wordt door het college om commentaar voorgelegd aan de raadscommissie. Het voorstel van de KNSF zou – volgens de gemeente - passen binnen het voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein gestelde en door een vonnis bevestigde kader van 1475 woningen, 75000 m2 kantoren en 24 ha groen. Het college nodigt de raadscommissie uit om hier commentaar op te geven.

Eén commentaar hebben we al binnen: van ex-wethouder Winnubst die concludeerde dat KNSF van het college niet 100%, maar 120% z'n zin krijgt: “Méér dan ze ooit hebben gevraagd”.
Als de raad hierin meegaat om van de hele zaak af te zijn wordt een onderbouwde claim van KNSF mogelijk, want de gemeente had hier al in 2006 mee in kunnen stemmen. En is dan aansprakelijk voor 7 jaar vertragingsschade.

Hoe de gemeente erbij komt dat het voorstel van KNSF zou passen binnen het kader van 1475 woningen, 75000 m2 kantoren en vooral van 24 ha groen, is een raadsel. Volgens het memo dat het college aan de raadscommissie voorlegt gaat het hele Kruitbos er aan, op een paar strookjes groen na, waarvan KNSF ook nog eens aangeeft dat dit voor haar het maximaal aanvaardbare is. Het college blijkt bereid dit voor te leggen aan de raad, naar hun zeggen om openheid te verschaffen en om de raad in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen en respons te geven. Maar het memo van het college lijkt sterk op een verdediging van het plan van KNSF.

Het college erkent dat het moeilijk is bestaande bomen te handhaven in een gebied waar omvangrijke ingrepen plaats zullen gaan vinden. Als gevolg van de slechte bodemgesteldheid en de benodigde saneringen en ophoging is het een vrijwel onmogelijke opgave om de te handhaven delen van het bos en bomenlanen ook daadwerkelijk te behouden. Met andere woorden: zelfs die strookjes bos kunnen nog wel eens sneuvelen in dit voorstel. “Als het college zo wijs was geweest om te kiezen voor een robuuste boskern, dan had dit probleem helemaal niet bestaan. De uitspraak van de rechter laat doorvoor alle ruimte” aldus Winnubst.

Daarbij komt dat deze groene strookjes ook nog eens worden gebruikt voor de wegen op het KNSF-terrein. Ze zijn gelokaliseerd rond de bestaande waterwegen, die gehandhaafd worden. Het college spreekt dan ook niet van een “robuuste bosstructuur” maar van een “gewaarborgde groenstructuur”.

In het memo dat het college naar de raadscommissie stuurde wordt dan ook niet uitgelegd hoe die 24 hectare “robuust groen” nu berekend wordt, anders dan dat zelfs de tuintjes daar in meetellen! Oordeel zelf:


Dit is de voor KNSF maximale hoeveelheid te handhaven groen. Niet alle groen is groen:
Merk op dat de strookjes met wegen, gebouwen en groen langs de watergangen en wegen lopen:Dit is de oorspronkelijk situatie van het KNSF-terrein


Download hier het “Memo Groenstructuur KNSF-terrein”
Download hier het “Memo Verkeersaansluiting KNSF-terrein”

Drie sporenbeleid.
Op de geheime commissievergadering legde wethouder Meerhof aan de commissie de volgende mogelijkheden voor:
1: instemmen met dit plan
2: Samen met Provincie en Rijk trachten KNSF in te laten stemmen met de ingezette lijn, dus het bestaande voorontwerpbestemmingsplan.
3: KNSF juridisch aanpakken op basis van dwaling (op basis van het advies van Boekel De Nerée)
Vrij vertaald zijn dat inderdaad de mogelijkheden waarvan wij eerder verslag deden: toegeven, doorgaan of opzeggen.

Dat PvdA-wethouder Rob Meerhof dit plan van KNSF aan de raad voorlegt en zo de indruk wekt dit te willen verdedigen kan, evenals in het verleden, niet anders dan het gevolg zijn van grote druk. Druk, die omdat de onderhandelingspositie van KNSF ernstig verslechterd is door het rapport van de commissie “Schoon Schip” voornamelijk van Gedeputeerde Staten afkomstig moet zijn. Rob Meerhof is tenslotte ook nog PvdA-statenlid en geniet inzake het "oplossen van het KNSF hoofdpijndossier" het volste vertrouwen van gedeputeerde Talsma.
Daarbij houden onze bronnen vol dat Methorst de regie voerde in het op de agenda zetten van de bespreking van dit voorstel van de KNSF.
In ieder geval is de PvdA-fractie Muiden een gemotiveerd voorstander van het inzetten op een rechtszaak wegens dwaling en het opzeggen van de intentieverklaringen. Ten aanzien van de PvdA-wethouder ontstaat dan een onverkwikkelijke situatie, wethouders krijgen voor minder, of zelfs helemaal niets (Winnubst) een motie van wantrouwen aan hun broek.29 januari 2013

Kap Kruitbos ligt stil

Stichting Kruitpad dient handhavingsverzoek in

“Niets aan de hand” zei de gemeente. Toen had zij nog geen kennis genomen van de rigoureuze wijze waarop bomen, ook dikke bomen, in het Kruitbos gerooid worden. Aangezien daar zwaar materieel aan te pas komt, is dat in strijd met de afspraken met de Arbeidsinspectie. Het is simpelweg niet toegestaan zo te werken in een explosiegevaarlijk gebied.
Afgelopen zaterdag meldde buurtbewoners de vermoedelijk illegale kap aan de politie, die ter plaatse kwam, en (naar verluid) proces-verbaal opmaakte. Daarnaast wees de Stichting Kruitpad de gemeente erop dat er écht wel wat aan de hand is, en verzocht de gemeente het verbod op kappen te handhaven. Dat verbod werd op verzoek van de Stichting Kruitpad door de rechter op 18 januari 2012 uitgesproken, nadat de gemeente wilde toestaan dat het bos gerooid zou worden.
Niets aan de hand?


Gisteren, maandag 28 januari, stonden deze machines er werkloos bij. Vandaag, dinsdag 29 januari, waren ze weggehaald.24 januari 2013

Tuindersvereniging tekent huurcontract met gemeente.

“We hoeven geen rekening te houden met de op geld beluste projectontwikkelaar Rolf Visser”

Nadat ruim een jaar geleden wethouder Van Etten haar idee om de Volkstuinen onder te brengen bij KNSF moest bekopen met haar ontslag, is er hard gewerkt om de toekomst van de volkstuinen van Muiden bij de West-Batterij zo veel mogelijk veilig te stellen.

Per einde 2011 verliep het huurcontract waarbij KNSF Vastgoed de tuinen huurden van Waternet. De Tuindersvereniging gaven er de voorkeur aan dan maar rechtstreeks van Waternet te huren, echter, de charmante meneer Visser had mevrouw Van Etten er van overtuigd dat dat beter via KNSF kon. Uiteindelijk worden de volkstuinen nu via de gemeente verhuurd, dat wil zeggen: momenteel huurt de Gemeente de tuinen nog van Waternet, maar over afzienbare termijn zal Waternet deze gronden overdragen aan de Gemeente Muiden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op 18 januari 2013 hebben de leden zich uitgesproken voor het ondertekenen een nieuw huurcontract, nu met de gemeente Muiden. De vereniging is dank verschuldigd aan wethouder Wimar Jaeger, die zich ingezet heeft om middels een goed huurcontract de toekomst van de volkstuinen zo veel mogelijk veilig te stellen.

“De vereniging heeft van nu af aan alleen nog met de gemeente te maken en hoeft niet meer rekening te houden met de op geld beluste projectontwikkelaar Rolf Visser” aldus Maarten IngenHousz, woordvoerder van de Tuindersvereniging West Batterij.

Zojuist, donderdag 24 januari werd om 13:30 dit nieuwe contract ondertekend in het Gemeentehuis van Muiden. Van de zijde van de gemeente tekende wnd. burgemeester De Pater, namens de Tuindersvereniging voorzitter Aart Vedder.
Verder waren er namens de gemeente wethouder Wimar Jaeger en voorlichter Gwendolyn de Boer aanwezig en namens de Tuindersvereniging penningmeester Fenny Baan, vice-voorzitter Maarten IngenHousz en zijn vrouw, tevens secretaris, Jana.


De ondertekening door wnd. burgemeester De Pater en voorzitter Aart Vedder. Op de achtergrond vlnr.: Jana, Wimar, Fenny en Maarten
foto Dick Rozendaal (www.muidenopde kaart.nl)

Maarten heeft een toespraakje gehouden (klik hier).

Voorgeschiedenis en toelichting:
Al sinds mensenheugenis verpachtte de Kruitfabriek stukjes grond van ongeveer 200 vierkante meter aan zijn werknemers. De Kruitfabriek huurde op haar beurt dit gebied van het Hoogheemraadschap. Toen Rolf Visser eigenaar werd van KNSF (de Kruitfabriek) bleef deze constructie gewoon voortbestaan. Het bestuur van de Tuindersvereniging vreesde dat KNSF “minder fatsoenlijke plannen” met de volkstuinen had, en wendde zich tot het bestuur van Waternet (het Hoogheemraadschap) met verzoek het tuincomplex rechtstreeks van Waternet te mogen huren. Waternet reageerde in het najaar van 2011 daar positief op door KNSF Vastgoed de huur op te zeggen en de Tuindersvereniging een concept huurcontract toe te sturen.

De toenmalige wethouder Vera van Etten dacht daar anders over. Na een onderonsje met meneer Visser overtuigde zij Waternet om nog maar eens vijf jaar het tuinencomplex aan KNSF te verhuren. In de laatste raadsvergadering van 2011 kon op het laatste nippertje voorkomen worden dat KNSF opnieuw een huurcontract, nu voor vijf jaar, aangeboden zou krijgen voor de tuinen. Exit Vera.

Ondertussen was de gemeente in gesprek met Waternet omtrent het overnemen van de gronden rond de West Batterij en over het tuinencomplex. Wnd burgemeester De Pater heeft gegarandeerd dat de Tuindersvereniging een contract van de gemeente zouden ontvangen met identieke voorwaarden als in het concept-contract met Waternet. Een belangrijk punt is de voorwaarde dat, mochten ooit in de toekomst de volkstuinen verplaatst worden, de gemeente voor een alternatief zal zorgen en de kosten zal vergoeden. Het bestuur van de Tuindersvereniging is daar tevreden mee, immers, deze financiële verplichting van de gemeente zal een rem zijn voor de verplaatsing van de volkstuinen.

Lees hier de volledige toelichting van Maarten IngenHousz


18 januari 2013

Motorzagen in het Kruitbos

Illegale kap? De gemeente zegt van niet

Han Rozemijer woont aan het voetbalveld van SC Muiden. Hij laat ons weten dat al twee dagen er met motorkettingzagen en kranen driftig bomen gekapt worden in het Kruitbos. Andere getuigen bevestigen dat afgelopen maandag, zelfs toen al de duisternis ingevallen was, de bomen met kettingzagen te lijf werden gegaan.

Tijd om een onderzoek in te stellen. Inderdaad worden er bomen gekapt, en deze worden opgeslagen op het toekomstige parkeerterrein nabij gebouw 24, waarvan KNSF wenst dat dat een “evenementenlocatie” wordt:


Bomenhoop, met kraanwagen die voor deze werkzaamheden wordt ingezet.


Hier is de omvang van de bomenstapel beter te zien.

De gemeente laat desgevraagd weten dat wanneer de diameter van de bomen minder is dan 20 cm er geen kapvergunning vereist is, en belooft een onderzoek in te stellen. Men kan allicht vermoeden dat hier de wet overtreden wordt.

Want op de bovenstaande foto is ook de houthakker (nou, ja, houtzager) afgebeeld. Het is redelijk te veronderstellen dat de diameter van zijn hoofd ongeveer 20 cm is. En de foto toont dat de diameter van de dikste stammen – op de foto – daar ongeveer gelijk aan is. Maar de stammen liggen veel verder weg van de fotograaf dan de houtzager, en dus zijn de stammen veel dikker dan 20 cm. We wachten af of de gemeente deze redenering met een bewijs zal bevestigen en welke maatregelen er dan getroffen zullen worden.


Deze plaatjes verduidelijken het één en ander. Ze zijn indicatief.

22 januari 2013:

"Niets aan de hand dus"

De gemeente is een kijkje gaan nemen bij de stapel boomstammen. Weliswaar zijn er verscheidene stammen dikker dan 20 cm, maar dat zou bomen betreffen die door ouderdom of zo omgevallen zijn, en niet recentelijk omgezaagd. En de bomen die wél recent werden omgezaagd hebben een stamdiameter van minder dan 20 cm , aldus de gemeente. "Niets aan de hand dus", is hun conclusie.


17 januari 2013

Excuses van commissie Schoon Schip

GRID Consult géén erkend tegenstander bebouwing, maar voorstander correct en democratisch proces

In het rapport van de Commissie Schoon Schip staat op bladzijde 71:
"Overigens constateert de Commissie dat de opsteller van het rapport aan de kant van GRID Consult een erkend tegenstander is van bouw op het KNSF- terrein".

Ondergetekende is de “opsteller van het rapport” en uw webmaster.

In een e-mail aan professor Van den Heuvel wierp ik deze constatering verre van mij, en verzette ik mij tegen de suggestie van subjectiviteit die hier vanuit gaat.

Professor Van den Heuvel heeft namens de commissie hiervoor zijn verontschuldigingen aangeboden. Hij schrijft:

“In het rapport 'Ondernemend bestuur' beschrijft onze commissie u als
een erkend tegenstander van bouw op het KNSF- terrein. Uw uitspraak
op Muideninfo dat "wat [u] betreft het hele terrein bebouwd, zelfs
geasfalteerd mag worden, als dat maar het resultaat is van een correct
en democratisch proces" (link) brengt uw positie echter beter tot
uitdrukking. Daarom bieden wij u hierbij onze excuses aan.”16 januari 2013

Ons verslag van de GEHEIME commissievergadering.

Verkenning van de juridische en strategische mogelijkheden - Rechtszaken opnieuw wegens "dwaling" -
KNSF vreest opzeggen overeenkomst


TRUE FICTION: In verband met de geheimhouding alles zelf maar bedacht:


Voorgeschiedenis.

De razend intelligente en innemende heer Rolf Visser heeft de gewoonte om geen duimbreed toe te geven. En dat ondervonden onze aimabele wethouders “Beste Rob” Meerhof en “Beste Wimar” Jaeger. De KNSF blijft gewoon bij haar eis van zes jaar geleden die, kort gezegd, inhoudt dat in het bos grote villa's met 1500 m2 eigen grond komen en het groen opgevat moet worden als de tuinen van die woningen. Daarmee wordt de bouwvlek 63 hectare, en niet 46,5 hectare zoals de rechter verordonneerde.
Met een dergelijk resultaat kan Rob Meerhof natuurlijk niet zondermeer bij de raad, en zeker niet bij zijn eigen partij, aankomen.
Bovendien is de positie van de KNSF zo verzwakt door de uitkomst van het onderzoek van de commissie “Schoon Schip” dat daar voor Muiden zeker voordeel uit te halen moet zijn.
De advocaat van de gemeente, het kantoor Boekel De Nerée, is hierover om advies gevraagd. Dat advies is in die geheime commissievergadering besproken.

Dirk Jan Methorst zag deze bui hangen, en achtte de tijd rijp om inzake KNSF nu eens spijkers met koppen te slaan. In een fractievoorzittersoverleg met wethouder Meerhof vroeg hij naar de voortgang (niets dus) en de wethouder kon niet anders dan besluiten dan mee te werken aan een geheime commissievergadering.
Wethouder Meerhof zegt dat Methorst daar geen rol in speelt, maar meerdere bronnen laten het tegendeel weten.
De geheime vergadering zou het pad naar een bestemmingsplan moeten effenen, zegt de wethouder. De PvdA zag de geheime vergadering helemaal niet zitten – ook al omdat nadat Methorst een kwart miljoen euro van de KNSF-Vastgoed directeur had aangenomen deze partij weigerde om met Methorst vertrouwelijke informatie over de KNSF uit te wisselen - en was verhinderd. Een paar weken later ging deze vergadering op 10 januari toch door. Op de vergadering werd de stand van zaken gepresenteerd, en werden strategische en juridische procedures besproken. De geheimhouding op de stand van zaken wordt opgeheven zodra het college daarvoor de tijd rijp acht, wat er besproken is blijft geheim, nou ja, voor zover aangeschoten raadsleden in café “de Mol” niet uit de school klappen. Aanwezig was het voltallige college.

Huizen in het bos kost Muiden miljoenen.

Op de commissievergadering wist Rob Meerhof niets anders te melden dan dat KNSF gewoon bij haar standpunt blijft om een bouwvergunning voor 63 hectare te verkrijgen. Iets anders zou natuurlijk onbegrijpelijk zijn, want dat eist KNSF nu juist in de bodemprocedure bij de rechtbank. En daarmee is het ook onbegrijpelijk dat onze wethouders gewoon voortbabbelen met Visser. Je procedeert, óf je onderhandelt, maar niet beiden.
Visser zou vasthouden aan zijn plan om grote villa's in het bos te laten bouwen, en dat zou wel eens het 'waarborgen van 24 ha groen' uit het persbericht zijn. Maar het zou ook nog erger kunnen: als het bos gewoon helemaal verloren gaat, dan regelt Rob bij de provincie dat die 24 hectare elders komen. Hoe het precies zit weten we dus niet, maar in ieder geval wil KNSF zich niet houden aan het gerechtelijk vonnis om maximaal 46,5 hectare te bebouwen.
Als Muiden nu toegeeft aan deze eisen van KNSF, die uit 2007 stammen, dan wordt alsnog geheel voldaan aan de wensen van de KNSF.
Een uitgelezen mogelijkheid voor KNSF om nog eens een extra en nu onderbouwde schadeclaim wegens vertragingsschade in te dienen. Muiden had immers ook al in 2007, onder gunstiger marktomstandigheden, hier mee in kunnen stemmen. Mogelijk is KNSF het daar om te doen, en mogelijk trapt de gemeenteraad in deze val. En dat kost Muiden (en hogere overheden, die voor de claim opdraaien) miljoenen. Bij dit alles staat één ding vast: KNSF gaat zeker nu niet zelf bouwen. Het is deze investeerder te doen om de poen uit verkoop van het KNSF terrein aan een ontwikkelaar. Netjes gezegd: om het maximaliseren van de grondwaarde. En onderweg een miljoentje of wat mee pikken uit een claim als dat niet snel genoeg gebeurt.

Maar zover hoeft het niet te komen.


Ferry Holzhaus: "Muiden staat op ontploffen"
De positie van KNSF is onmiskenbaar verzwakt. Niet alleen door blunders uit het verleden, zoals het toneelstukje “Muiden staat op ontploffen”, maar vooral door wat recentelijk bekend werd.

Bijvoorbeeld doordat de heer Visser bekend maakte zijn schadeclaim (mede) te baseren op een “deal” met het Bouwfonds, dat destijds geleid werd door een, volgens het vonnis van de rechter, “criminele organisatie”. De heer Visser maakte dit bekend met een brief van het Bouwfonds die hij op 4 november 2003 voor akkoord tekende. Zijn zakenpartners werden vorig jaar tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld.

En doordat de Provincie een ambtelijk rapport (het PARK-rapport) uit 2010 vrijgaf, waarin stond dat een invulling van het KNSF-terrein met 1475 woningen onmogelijk is zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied. Het rapport gaat uit van 600 woningen of als het moet, 1000 woningen met behoud van het ecologisch interessante deel van het Kruitbos, de voetbalvelden en de volkstuinen (die ex-VVD wethouder Van Etten al bijna (ook al in het geheim) had weggegeven aan de KNSF).
En omdat nu de geheime “Open Begroting” als onderdeel van het Oranjewoud-rapport gewoon op internet staat, en deze door iedereen beoordeeld kan worden – raadsleden kunnen vrijelijk advies van deskundigen inwinnen, en de contra-expertises beoordelen.

En bovenal doordat nu het AKRO-rapport bekend is geworden, en dat de KNSF vreest dat met de publicatie van dit rapport de overeenkomst door Muiden en de Provincie opgezegd zal worden.


Overeenkomst kan worden opgezegd, laat KNSF weten


Het nu opzeggen van de overeenkomst, zoals de “Nee-meermin” wenst, is dus een kans voor open doel.
Het “ijzer smeden als het heet is” en nu gebruik maken van de verzwakte positie van KNSF is zeker onderwerp van gesprek geweest op de geheime vergadering.


Rechtszaken moeten herzien worden wegens “dwaling”

Daarnaast speelt een rol dat toen in 2007/2008 de rechter uitspraken deed inzake KNSF/Muiden alle genoemde informatie wel bestond, maar wegens geheimhouding niet bekend was.
Als de rechter dit had geweten, dan had zij zich stellig niet laten misleiden door KNSF die bij monde van haar raadsheer mr. Gompen beweerde dat het bouwen van 1475 woningen noodzakelijk was om uit de kosten te komen. Gompen zei dat dit door gerenommeerde partijen onderzocht was, maar vergat te vermelden dat Oranjewoud de begroting van KNSF bij nadere bestudering naar de prullenbak verwees. En de raadsman van Muiden, mr. J. Otten - die later overliep naar het kantoor dat de belangen van KNSF nu behartigt - zat erbij en keek ernaar.
Deloitte komt in haar advies aan de Provincie in september 2009 tot de conclusie dat de rechter onnodig streng geweest is voor Muiden, en dat zij het voorbehoud voor raadsgoedkeuring in de intentieverklaring ten gunste van Muiden in haar vonnis had kunnen opnemen. De rechter heeft zich deze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid onvoldoende gerealiseerd. Had zij dat wél gedaan, dan treft Muiden ook geen enkel verwijt voor de periode na de verkiezingen in maart 2006, tot het getrouw nakomen van de overeenkomst en het vonnis op 3 april 2008. En dat is nog voordat de “deal” van KNSF met het Bouwfonds of het AKRO-rapport de rechter bekend was. Was dat wel bekend geweest dan had KNSF stellig de zaak geheel verloren.
Het ligt voor de hand dat het juridisch advies van Muidens huidige raadsman mr. Hans Nicaise, van Boekel De Nerée advokaten, luidt dat de processen moeten worden herzien, wegens een “gerechtelijke dwaling” en dat daarvan het procesrisico voor Muiden zeer gering is. We zijn dan niet alleen van de claim af, maar en-passant ook van de overeenkomst in de “aanvullende intentieverklaring” – als de raad dat wenst. Dit is in de geheime commissievergadering natuurlijk besproken. De knappe juristen van KNSF zien dat natuurlijk ook in, en daarom maant KNSF Muiden nu eens snel besluiten – een bestemmingsplan in haar voordeel – te nemen.
Ook via die knappe juristen heeft KNSF de Provincie verteld dat Muiden, als het AKRO-rapport bekend is, alle reden heeft om de overeenkomst op te zeggen.

Wat zijn de mogelijkheden?

De Provincie is en was niet gebonden aan enige overeenkomst met KNSF. Deloitte oppert dan ook dat een passende ruimtelijke invulling van het terrein via een inpassingsplan zonder enig juridisch risico goed mogelijk is, te beginnen met het vestigen van het voorkeursrecht. De juridische dienst van de Provincie bevestigde deze conclusie.
Een mogelijkheid is dan ook de invulling van het terrein conform het provinciaal plan (het PARK-rapport) door de Provincie te laten geschieden.

Maar wat als de Provincie de ontwikkeling aan Muiden overlaat?

Er zijn, globaal, voor Muiden drie mogelijkheden:

1: De democratische: opzeggen van de overeenkomst wegens dwaling, en zelf een nieuw bestemmingsplan maken. Weinig juridische risico's; gedragen door de bevolking, en dus valt er veel kiezerswinst te halen voor politici die dit steunen.

2: Doorgaan: Gewoon doen alsof er helemaal niets gebeurd is, en vasthouden aan de overeenkomst met KNSF (de “aanvullende intentieverklaring”) en de bodemprocedure afwachten, die gezien het bovenstaande, niet verloren kan worden. Dit heeft niet de steun van de bevolking.

3: Toegeven aan de wensen van KNSF, zoals deze gepresenteerd werden op de geheime commissievergadering. Behalve dat deze oplossing hélemaal niet gedragen wordt door de bevolking, loopt Muiden ook nog eens het risico dat KNSF voor de rechter claimt dat Muiden dat ook zes jaar geleden had kunnen besluiten, onder gunstige marktomstandigheden, en daarom aansprakelijk is voor aanzienlijke vertragingsschade. De politieke en financiële schade van deze keuze valt moeilijk te overschatten.

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld zullen raadsleden die voor de eerste mogelijkheid (opzeggen) kiezen, de bevolking er aan weten te herinneren wie ook weer voor één van de twee laatste mogelijkheden gekozen heeft. De geschiedenis van maart 2006, toen de voorstanders van de eerste mogelijkheid wonnen, zal zich herhalen.

Wat zijn de kansen?

We zullen eens per partij, en zelfs per raadslid, nagaan hoe een eventuele stemming over die drie mogelijkheden zou kunnen uitvallen.
Tijdens de geheime commissievergadering bleek alleen CDA-voorman Methorst te pruttelen als de belangen van de KNSF in het geding kwamen. Drie stemmen dus voor doorgaan of waarschijnlijker toegeven, want de andere fractieleden hebben niets in te brengen, tenzij Arie Mastenbroek werkelijk nu nog oprecht gelooft dat de “Open Begroting” onomstreden is. Misschien volgt Petra Nell haar hart nu de mogelijkheid zich daarvoor aandient – zij liet immers destijds weten de bebouwing wél erg veel te vinden. Een raadslid zit immers op persoonlijke titel in de raad, en wordt geacht onafhankelijk te zijn. Mocht Methorst meestemmen dan zijn er argumenten om het besluit van de gemeenteraad door de Raad van State te laten vernietigen wegens vermoedelijke belangenverstrengeling.

De PvdA kiest voor de democratische mogelijkheid: drie stemmen voor opzeggen dus.

Bij D66 ligt het gecompliceerder. Rietje Rijnja is integer en verstandig genoeg om in te zien dat de eerste mogelijkheid de enig juiste is en toegeven natuurlijk helemaal out-of-the-question is. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Werner van Bastelaar. Met fractie-voorzitter Sandra Deuling ligt het mogelijk anders: Hoewel ze zegt belazerd te zijn, blijkt iedere keer weer dat zij om de een of andere reden graag aan de overeenkomst vasthoudt (doorgaan) of zelfs wil toegeven aan de wensen van de KNSF. Dirk-Jan Methorst weet haar iedere keer om te praten (bijvoorbeeld in café de Mol, waarbij iedereen meeluistert).

Bij de VVD ligt het ook gecompliceerd: Ben Hagens stuurde met CDA en D66 wethouder Winnubst naar huis, en je zou verwachten dat hij voor doorgaan of toegeven kiest. Maar Ben is ook een man van het volk, een democraat dus, en daarom kan hij wel eens voor opzeggen kiezen. Ben wil natuurlijk graag in maart 2014 herkozen worden, en dat bereik je natuurlijk niet door tegen de wil van de bevolking in te gaan.


van rechts naar links: Thesingh en Methorst vieren het vernieuwen van het sponsorcontract met KNSF-Vastgoed directeur Holzhaus
KNSF sponsorde SC Muiden sinds 2004

Of dat met Hans Thesingh zo ligt is de vraag, hij liet weten dat er een tegenprestatie past bij de sponsoring van SC Muiden door KNSF, en maakte dat hard door gretig mee te werken aan hun toneelstukje “Muiden staat op ontploffen”. Hans kiest waarschijnlijk voor toegeven. Marlon van der Meer is weldenkend en zal waarschijnlijk, alles overwegende voor opzeggen kiezen. Niets is echter zeker, raadsleden kunnen zonder last beslissen, en dat geldt natuurlijk ook voor Jens Duyts, ook raadslid voor de VVD.

Het kan dus alle kanten op; de democratische oplossing is zeker niet uitgesloten. Want de Muider politici hebben waarschijnlijk hun les wel geleerd door de verkiezingsoverwinning van de voorstanders van een gematigd bouwplan in 2006. In ieder geval moet in financieel opzicht de Provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Muiden zit immers door gedeputeerden Meijdam en Hooijmaijers met de gebakken peren.

Misschien moet de oplossing wel helemaal niet komen van onze gemeenteraad.17 januari 2013

Voor de commissievergadering van 16 januari 2013 las uw webmaster een samenvatting van het bovenstaande voor.
U kunt deze hier inzien.

Tijdens de behandeling in de commissie van het punt KNSF hielden alle commissieleden hun kaarten zorgvuldig tegen de borst, en werd er op geen enkele wijze op mijn inspraakreactie ingegaan. Wél werd duidelijk dat de geheime commissievergadering meer vragen opgeworpen had dan zij beantwoordde. Wat dat betreft lijkt deze informatieronde dus allerminst geslaagd. Wethouder Meerhof zegde toe in de volgende commissieronde documenten te presenteren die betrekking hebben op "het groen/blauw plan" en de "verkeersontsluiting" van het KNSF-terrein, wat "moet leiden tot zoiets als een bestemmingsplan". Weer slaagde SC Muiden er in alle aandacht naar zich toe te trekken: blijkbaar heeft de Provincie geen toestemming gegeven aan Muiden om 50.000 euro te besteden aan de voorbereiding van de verhuizing van de voetbalclub naar de Brediusdriehoek. Han van Wees wordt er helemaal dol van. Ook hij moet intussen begrijpen dat de Provincie deze verhuizing voor nog geen vijf jaar onzinnig vindt, maar dat geen enkel raadslid de moed heeft zich daarbij aan te sluiten, of dit zelfs maar te erkennen.15 januari 2013

Vragen over benoeming Meijdam

Meijdam is door GS benoemd is als voorzitter van de gebiedscommissie Amstel, Gooi- en Vechtstreek. GS twijfelt niet aan zijn integriteit, oppositiepartijen in Provinciale Staten noemen dit onbegrijpelijk.

Henry Meijdam misleidde Muiden door een cruciaal rapport (tif-file) achter te houden, waarin stond dat 600-700 woningen op het KNSF-terrein voldoende waren om uit de kosten te komen. De commissie “Schoon Schip” openbaarde het één en ander, waarop Henry zich terug trok als als commissaris bij de Schiphol Area Development Corporation en als lobbyist voor bouwsector.
"Mijn integriteit is mij heilig", zegt hij.

In zijn nieuwe functie krijgt Meijdam veelvuldig te maken met Muiden en Muiden met hem. Meijdam heeft negen jaar geleden, en daarna, Muiden willens en wetens in de tang genomen met nog veel meer dan alleen het geheimhouden van het Akro-rapport op verzoek van de KNSF. De PvdA Statenfractie, waaronder wethouder Rob Meerhof, verzet zich niet tegen deze benoeming. Zijn partijgenoten in Muiden noemen dit verbazingwekkend en treurig.

De benoeming van Meijdam is volgens zijn vrienden in GS en PS noodzakelijk “omdat de heer Meijdam anders permanent beschadigd zou worden”. CDA-gedeputeerde Bont bracht dit zo naar buiten. Alleen de Socialistische Partij en Groen Links in PS lijken te denken dat hij dat dan aan zichzelf te wijten heeft, en hebben vragen aan GS gesteld.
Deze vragen vindt u hier.13 januari 2013

Het weinigzeggende persbericht van de gemeente.

“daar staat niet in wat we afgesproken hebben” reageerde een deelnemer aan de GEHEIME commissievergadering toen hij/zij het persbericht van de gemeente, opgesteld dan wel verspreid door gemeentesecretaris Marjolein Schadé onder ogen kreeg. Wat er dan wel ontbrak, kon hij/zij ons niet vertellen (want GEHEIM), maar door logisch te redeneren en te combineren valt daar makkelijk achter te komen. Het is trouwens niet de eerste keer dat onze gemeentesecretaris u via de pers minder laat weten dan wat u op grond van fatsoenlijke democratische principes toekomt. Ook bij de persconferentie naar aanleiding van de vermeende belangenverstrengeling van Dirk Jan Methorst weigerde ze toegang aan Muideninfo.

De vermoedelijke inhoud van de GEHEIME commissievergadering, een analyse van de positie van KNSF en de Gemeente, en een inschatting van hoe het nu verder kan gaan volgt op Muideninfo.

In het persbericht leest u dat “ter waarborging van de positie van de gemeente er geen mededelingen worden gedaan over de juridische en strategische onderdelen van de bespreking”. Een gotspé, want vermoedelijk heeft dat KNSF zo z'n eigen bronnen om na te gaan wat er leeft op GEHEIME vergaderingen van de gemeenteraad. Daarmee is die geheimhouding zinloos en contraproductief, want de commissieleden kunnen hierdoor geen deskundigen raadplegen. En ook is daarmee de bevolking van Muiden de enige die niet geïnformeerd wordt over wat haar bij uitstek aangaat. Muideninfo zal u dan ook wél vertellen over die juridische en strategische aspecten.

Het Persbericht:

Informatie over KNSF –dossier aan commissie en raad

Op 10 januari 2013 heeft het college van de gemeente Muiden met de raads- en commissieleden overlegd over het KNSF-dossier. Naast informatieoverdracht is van gedachten gewisseld over juridische en strategische aspecten rond dit dossier. Op de juridische en strategische onderdelen van de bespreking in de commissie is ter waarborging van de positie van de gemeente geheimhouding opgelegd. Hierover zullen dan ook geen mededelingen worden gedaan.

Afgesproken is dat tijdens de commissiecyclus van februari ter bespreking worden aangeboden zowel de verkeersontsluiting van het toekomstige KNSF-gebied als de resultaten van besprekingen met de KNSF over de ruimtelijke inpassing van 1475 woningen en het waarborgen van 24 ha groen. Het college kan vervolgens op grond van deze inbreng van de commissie bezien hoe de nadere uitwerking van deze ruimtelijke kaders ter hand kan worden genomen, gericht op het tot stand brengen van een bestemmingsplan. Deze bespreking zal plaats vinden tijdens een openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken. Met het verzenden van de stukken over verkeersontsluiting en over de verdeling tussen groenstructuur en de ruimte voor de bouw van woningen en kantoren wordt openbare bespreking hiervan mogelijk.”

De enige informatie die u hier nog wel uit kan halen is dat de commissie ondanks de deplorabele positie van KNSF na het bekend worden van alle geheimgehouden stukken vasthoudt aan de afspraak om 1475 woningen in te passen. Het waarborgen van 24 ha groen blijkt daarnaast onderwerp van gesprek. Over beide aspecten leest u later meer…11 januari 2013

Quotenet: ”Burgers Muiden pesten Rolf Visser met smaadschriften”

Opstand in slotstad Muiden. Tegen, zoals alle opstanden daar van de laatste tien jaar, Quote 500-lid Rolf Visser.

Quotenet besteedt wederom aandacht aan de KNSF-affaire, in een uitgebreid artikel, waarin het pamflet van de “Nee-meermin”, de laatst uitgave van “De Groene Flits” (van de Stichting “het Groene Hart”) en het verzwijgen van het AKRO-rapport aan de orde komen. Over dat AKRO-rapport laat de razend intelligente meneer Visser weten dat:
'het niets met Hooijmaijers te maken heeft, daar hij toen niet voor de Provincie werkte. Dit rapport had naar ons oordeel geen enkele waarde daar het niet voldeed aan de opdracht, niet onderbouwd was en bovenal volstrekt voorbij ging aan de overeenkomsten met KNSF. Niet vreemd dat de Provincie hier niets mee heeft gedaan.'.
Meneer Visser vergist zich, want op zijn dringend verzoek heeft weldegelijk Hooijmaijers het rapport geheim doen houden - niet in 2004, maar in 2005. Visser vreesde in maart 2005 dat openbaarmaking van het rapport reden zou kunnen zijn de kersverse overeenkomst (tussen KNSF en Muiden) op te zeggen. En toen speelde ook de behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer, waar over een motie gestemd werd om het KNSF-terrein voor tweederde groen te houden, een rol.

Zie hier de brief van 15 maart 2005 van KNSF aan Hooijmaijers


10 januari 2013

Stichting “Het Groene Hart” wenst Muiden sterkte in de strijd tegen laffe en corrupte bestuurders.

KNSF-terrein verhaal van chantage, corruptie, bedrog en politieke lafheid.

De laatste aflevering van de “Groene Flits”, het magazine van de Stichting “het Groene Hart” besteedt na de uitzending van “Nieuwsuur” aandacht aan “Het Verdriet van Muiden”: "Eén van de kleinste gemeenten van Nederland (6.600 inwoners) maar bedreigd met een claim van 360 miljoen door eigenaar Visser van het terrein van de vroegere Kruitfabriek. Deze probeerde hier jarenlang – door handjeklap met Gedeputeerde Hooijmaijers - een bouwplan voor 2.000 woningen te realiseren. Muiden zette zich schrap en moet zijn verzet nu bekopen met de miljoenenclaim. Inmiddels worden steeds meer tipjes van de sluier opgelicht. Het dossier van de Kruitfabriek is eindeloos: een verhaal van chantage, corruptie, bedrog en politieke lafheid. Onvoorstelbaar dat dit allemaal in het Hollandse polderland mogelijk is. De kruitfabriek Muiden staat al vanaf het begin – 2003 – op stip 1 van de Monitorkaart van de Stichting Groene Hart. De Stichting heeft deze zaak keer op keer onder de aandacht gebracht van Statenleden en Kamerleden. En wenst de Muidenaren veel sterkte en succes in hun strijd tegen laffe en corrupte bestuurders!"

Een volgend artikel gaat over fraude-verdachte Hooijmaijers:

Hooijmaijers hield rapport kruitfabriek Muiden geheim'

Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers en zijn voorganger Henry Meijdam hebben jarenlang een rapport geheim gehouden over het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden. Ze zouden dat hebben gedaan op verzoek van de eigenaar van de grond, Rolf Visser. Dat meldde het tv-programma Nieuwsuur.

De kruitfabriek, KNSF, werd in 2003 gesloten. Visser werd eigenaar van de grond en wilde daar 2000 woningen bouwen. Volgens hem was dat grote aantal nodig om de kosten van de sanering, 76 miljoen euro, terug te verdienen. De gemeente Muiden geloofde niet dat het terrein zo vervuild was en gaf toestemming voor de bouw van slechts 600 woningen.
Uit het geheimgehouden rapport uit 2004 zou inderdaad blijken dat het terrein minder vervuild was dan Visser beweerde. Het heeft bijna negen jaar in een la verstopt gelegen bij de provincie Noord-Holland. Oud-Statenlid Zijlstra (PvdA) zegt dat de provincie en de gemeente zijn voorgelogen door Hooijmaijers en Meijdam. Volgens Zijlstra lieten de gedeputeerden het belang van Visser zwaarder wegen dan dat van de bevolking van Muiden. In een reactie zegt Visser dat het rapport terecht terzijde is gelegd, omdat het niet voldeed aan de opdracht, inhoudelijk onjuist was en geen rekening hield met de overeenkomsten die met hem waren gemaakt. Eerder dit jaar verscheen een rapport over de bestuurscultuur bij de provincie Noord-Holland. Ton Hooijmaijers wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen in de periode dat hij bestuurder was in Noord-Holland.(NOS 20-12-2012)


9 januari 2013

Nee-meermin eist opzeggen overeenkomst

Ironisch genoeg zou “Beste Rob” wel eens verregaande concessies kunnen voorstellen.

De actiegroep Nee-meermin is na een periode van enkele jaren rust weer actief geworden. Met een huis aan huisfolder vragen zij de inwoners van Muiden hun raadsleden te bewegen het besluit om 1475 woningen te bouwen op het KNSF-terrein terug te draaien.
De Nee-meermin was met name in de jaren 2004 en 2005 actief. Zij kregen toen een ruime meerderheid van de bevolking achter zich.
De PvdA is blij met de actie van de Nee-meermin, en stelt zich daar achter. “ Hiermee kunnen we namelijk aan Rijk en Provincie laten zien dat onze ideeën breed door de inwoners gedeeld worden.” zegt fractievoorzitter Jan Hylkema “Wij zullen er dan ook voor zorgen dat de folder zo snel mogelijk bij de fractie van de PvdA in Provinciale Staten komt.”

Het verspreiden van deze folder valt samen met een GEHEIME raadscommissievergadering waarin wethouder Meerhof (“Beste Rob” voor de innemende meneer Visser) aan de commissie verslag gaat uitbrengen over zijn onderhandelingen met KNSF. Hij gaat vertellen welke concessies van Muiden voor meneer Visser aanvaardbaar zijn. En dat terwijl er, volgens de “Nee-meermin”, alle reden is om de overeenkomst met meneer Visser op te zeggen. De “Nee-meermin” wordt hier, ironisch genoeg, in gesteund door meneer Visser zelf, want ook hij liet in maart 2005 weten dat het bekend worden van het AKRO-rapport wel eens een rechtvaardiging voor Muiden zou kunnen zijn om de overeenkomst op te zeggen.

Tot nog toe heeft Muiden zich echter keurig aan de overeenkomst voor 1475 woningen en kantoren gehouden. De discussie ging over de omvang van de bouwvlek. De rechter heeft besloten dat deze 46,5 hectare bedraagt, waardoor er, buiten de Rietlanden, 16,5 hectare bos overblijft. Muiden heeft deze gerechtelijke uitspraak gerespecteerd, KNSF niet, zij eist de volledige 63 hectare. En zij eist daarbij ook nog een schadevergoeding van 376 miljoen euro omdat een deal met het destijds door, volgens de rechter, een criminele organisatie bestuurde Bouwfonds niet doorging – volgens KNSF door het getraineer van de gemeente.

Rob Meerhof gaat nu dus, waarschijnlijk, aan de raadscommissie vertellen welke concessies Muiden moet doen om van deze eisen af te zijn. "Moet het nog gekker worden?" vraagt het oud-staten lid Hette Zijlstra zich af.

Naar het pamflet van de Nee-meermin7 januari 2013

KNSF: DE FEITEN

Documentatie (feiten relaas) ten behoeve van de GEHEIME commissieraadsvergadering van donderdag 10 januari 2013.

 • KNSF laat in april 2003 op grond van een “Open Begroting” weten 1694 woningen plus kantoren te moeten bouwen op het KNSF-terrein teneinde de Kruitfabriek kostendekkend te kunnen sluiten.
 • De Kruitfabriek (MCI, BAE) laat in september 2003 weten dat onafhankelijk van de bemoeienis van KNSF de fabriek in ieder geval in mei 2004 dicht gaat.
 • KNSF werkt ook in 2003 aan een deal met het Bouwfonds om het KNSF-terrein voor ongeveer 300 miljoen euro over te doen. Het Bouwfonds werd - volgens het vonnis de strafrechter - destijds geleid door deelnemers aan een criminele organisatie die zich met grootschalige bouwfraude (bijna een kwart miljard euro) bezig hield. Deze verdachten werden vorig jaar tot gevangenisstraffen van twee tot vier jaar veroordeeld.
 • De Muider bevolking verzet zich massaal en hevig tegen de plannen, de actiegroep "Nee-meermin" ontstaat, en het college moet het veld ruimen.
 • Uit een contra-expertise van Oranjewoud (juni 2003) en het daarin aangehaalde rapport van Bureau Edelman over de vervuiling van het terrein blijkt dat de “Open Begroting” goeddeels op fantasie berust en de meeste posten of onnodig zijn, of exorbitant overdreven.
 • Uit de analyse van GRID Consult van dit Oranjewoud-rapport uit september 2004 blijkt dat 60 tot 140 woningen bovenop de reeds afgesproken 13,4 hectare woningbouw voldoende zijn voor een kostendekkende bedrijfssluiting. Voor deze 13,4 hectare werd nimmer een woningaantal vastgesteld, maar wanneer je uit zou gaan van ongeveer 400 woningen kom je op totaal maximaal 600 woningen.
 • In oktober 2004 brengt AKRO Consult advies uit aan de Provincie, en zij komen (op een andere wijze) ook tot de conclusie dat 600 woningen voldoende zijn.
 • De Provincie houdt dit rapport geheim.
 • Ook Capgemini laat december 2004/januari 2005 weten dat het bouwvolume een stuk minder kan, op basis van een slimmere financiering. Ondanks dat de gemeenteraad opdracht tot dit rapport gaf, voorkomt KNSF een tijdlang dat dit rapport aan de gemeenteraad wordt doorgespeeld, tot nadat de overkomst met het college is gesloten.
 • In februari 2005 gaat de gemeenteraad onder grote druk akkoord met deze overeenkomst voor de bouw van 1475 woningen plus kantoren op het KNSF-terrein. Naar nu nog eens blijkt, op onjuiste gronden.
 • In maart 2005 wil de provincie het AKRO-rapport alsnog openbaren, maar ziet daar op aandringen van KNSF vanaf.
 • KNSF vreest namelijk dat Muiden de overeenkomst zal opzeggen wanneer het AKRO-rapport bekend wordt.
  (Brief van 15 maart 2005 van KNSF aan GS)
 • Daarnaast speelt de behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer, waarbij gestemd wordt over een motie om het KNSF-terrein grotendeels groen te houden, een rol.
 • In november 2005 wil KNSF het hele terrein bouwrijp maken, en vraagt daartoe een kapvergunning aan. Als deze geweigerd wordt, voert zij het toneelstukje “Muiden staat op ontploffen” op de TROS-TV op.
 • Bij de voorzieningenrechter (maart 2011) gaf KNSF toe het zonder vergunning of bestemmingsplan bouwrijp maken van het terrein een rol speelde bij deze kapaanvraag.

  (uit de pleitnota van KNSF dd. 2 maart 2011)

 • In maart 2006 boeken de tegenstanders van de grootscheepse bouwplannen een overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een nipte meerderheid tegen de plannen. Desondanks besluit Muiden, na ampele overwegingen, zich aan de overeenkomst te houden.
 • De rechter besluit op 3 april 2008 dat 46.5 hectare van het KNSF-terrein bebouwd mag worden. Muiden houdt zich daaraan, KNSF niet, en eist nu in een bodemprocedure bij de rechtbank een bouwvlek van 63 hectare.
 • KNSF eist 376 miljoen euro schadevergoeding, omdat wegens vertraging de deal met het Bouwfonds niet door ging.
 • De projectkosten ten bedrage van circa 1,2 miljoen euro worden door KNSF niet betaald. Daarnaast heeft de gemeente Muiden tot nog toe circa 1,6 miljoen euro uitgegeven aan juridische bijstand in deze zaak.
 • In 2009 dringt KNSF er bij de Provincie (Hooijmaijers) op aan de ontwikkeling van Muiden over te nemen. De Provincie laat zich door Deloitte adviseren en hun advies luidt: niet doen, de provinciale belangen worden uitstekend door Muiden behartigd en Muiden zal bij de rechter zich met succes verzetten tegen een dergelijk inpassingsplan. Even later vertrekt Hooijmaijers, nu is hij ook al fraudeverdachte.
 • In september 2010 laat de een onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aan de Provincie weten dat de bouwplannen van KNSF ongewenst zijn, en komt met een ontwerp voor 600 of 1000 woningen met behoud van het waardevolste deel van het Kruitbos – en de voetbalvelden. Ook dit rapport blijft in de la bij de Provincie.
Naar aanleiding van het rapport van de commissie “Schoon Schip” worden de Geheime "Open Begroting" , het Provinciale plan met 600 woningen, het AKRO-rapport en de brief van KNSF waarin zij de vrees uitspreken dat Muiden op basis van deze informatie wel eens de overeenkomst zou kunnen opzeggen bekend.
Alle fracties in de gemeenteraad zeggen “geschokt” te zijn.

Aanstaande donderdag 10 januari presenteert wethouder Meerhof zijn “onderhandelingsresultaat” met KNSF in een GEHEIME commissieraadsvergadering.
In een huis-aan-huis folder van de actiegroep de Nee-meermin eist de actiegroep op grond van de bovenstaande informatie dat Muiden de overeenkomst met KNSF opzegt.7 januari 2013

Drie jaar gevangenis voor zakenrelatie Rolf Visser

Zaakgelastigde Dennis L. veroordeeld voor vastgoedfraude en deelname aan “boevenbende”.

Het KNSF-terrein in Ouderkerk aan de Amstel werd ontwikkeld door Commerce Park Amstelveen BV: een onderneming die in 2000 voortkwam uit KNSF Vastgoed BV III. Enig aandeelhouder was de KNSF: Rolf Visser dus.
Jan van V., Diederik S. en Dennis L. vormden getuige de inschrijving bij de Kamer van Koophandel samen met Rolf Visser het bestuur van deze onderneming. De drie eerst genoemde heren werkten toen ook voor het Bouwfonds. In deze periode hebben zij hun werkgever opgelicht. Tussen 1995 en 2006 hebben zij en hun medeverdachten het voormalige Bouwfonds en Philips bijna een kwart miljard euro afhandig gemaakt.

Namens het Bouwfonds communiceerde Dennis L. over de overdracht van het KNSF-terrein in Muiden voor een bedrag van 245 tot 345 miljoen euro, getuige een brief van het Bouwfonds aan KNSF die dr. Visser toevoegde aan het rechtbankdossier inzake de “claim 376 miljoen”. Deze brief (die wij in ons artikel van 18 juni 2012 aanhaalde) is gedateerd op 23 oktober 2003, en heeft betrekking op een brief van Visser van 1 september 2003.

De bij deze brief meegezonden bijlagen en de diverse gesprekken tussen ons, hebben inmiddels geleid tot een basis voor het voortzetten van de besprekingen, met het doel om op redelijke termijn tot overeenstemming te komen over de overname van de ontwikkeling van het aan KNSF toebehorende KNSF-terrein te Muiden.” zo laat L. weten.

Het liep anders. Jan van V. en Diederik S. werden op 27 januari 2012 veroordeeld tot vier resp. twee jaar wegens fraude van ongekende schaal. De uitspraak komt ruim vier jaar nadat in november 2007 zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie invallen deden op vijftig adressen in Nederland, België en Zwitserland op zoek naar bewijs van grootschalige vastgoedfraude.

Het bedrogen Bouwfonds werd in december 2006 overgenomen door de Rabo Vastgoedgroep. Deze rechtsopvolger liet volgens een betrouwbare bron weten niet meer in de deal die door de voornoemde personen werd voorbereid geïnteresseerd te zijn. Volgens meneer Visser komt zijn schade voor rekening van de gemeente Muiden.

Fraudeur en adjunct-directeur bij Bouwfonds Dennis L. werd op 21 december 2012 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het meermalen plegen van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechter een “boevenbende”.terug naar alles over het knsf-terrein

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: