terug naar het overzicht

Het geval 'Methorst' en de afleidingsmanoeuvres van De Pater


raadslid Methorst

inhoud:


23 juni 2014

Forline failliet, werknemers op straat

Methorst verprutst “prachtig project”

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaf in juli 2013 opdracht aan het bedrijf Forline om de patiëntendossiers digitaliseren. Directeur Dirk-Jan Methorst noemde de klus toen 'een prachtig project.' De 1,3 miljoen dossiers (zo'n 6 kilometer in lengte) moesten binnen een half jaar gedigitaliseerd worden.

Op 11 juli 2013 publiceert het “Dagblad van het Noorden” hierover een juichend artikel waarin achtereenvolgens Dirk-Jan Methorst, de gemeente, en het Martini Ziekenhuis aan het woord komen:

Methorst: 'altijd op zoek naar mogelijkheden om betrokkenheid te tonen'
Dit is voor ons natuurlijk een prachtig project,' vertelt Dirk-Jan Methorst, directeur van Forline. 'Niet alleen inhoudelijk op onze expertise, maar vooral omdat we zoveel mensen aan het werk helpen'. De 52 nieuwe medewerkers van Forline zijn werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Alle deelnemende bijstandsgerechtigden zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend. 'Samen met Werkplein Baanzicht uit Assen en Uitzendspecialist uit Almere zijn we in maart van start gegaan met het werven van mensen in en rondom het Drentse Tynaarlo. Die konden aan het werk in een speciaal ingericht kantoorpand. Wij kijken altijd of er mogelijkheden zijn om onze maatschappelijke betrokkenheid op deze manier te tonen'.

Goed voor kansen op de arbeidsmarkt
'Ik ben ontzettend blij met deze ontwikkeling in Tynaarlo,' stelt wethouder De Graaf. 'Een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen nu de kans om een halfjaar werkervaring op te doen. Dat is voor henzelf en hun eigenwaarde ontzettend belangrijk. Het geeft ze in de toekomst bovendien ook een betere kans op de arbeidsmarkt.'

“Groot Project”
Dit is een groot project voor ons,' vertelt Hans Gellekink, directeur Financiën & Zorgadministratie Martini Ziekenhuis, 'Door deze digitaliseringsslag zijn straks alle medische patiëntendossiers voor gebruikers op een eenvoudige, snelle en betrouwbare wijze digitaal opvraagbaar.' Het ziekenhuis realiseert hiermee een betere werkwijze en ondersteunt het huidige en toekomstige zorgproces rondom een patiënt. Met de digitalisering bespaart het Martini Ziekenhuis bovendien op kosten die gepaard gaan met opslag en opvraag van papieren dossiers. De opslag van de digitale dossiers is op een veilige wijze geborgd in de organisatie van het ziekenhuis.

Tot zover de voorgeschiedenis. Het liep anders.

“Bedrijfje stopt met scannen”
In mei 2014 lezen we in datzelfde 'Dagblad van het Noorden' dat het 'bedrijfje' van Methorst het scannen van de dossiers heeft stopgezet. Het Martini Ziekenhuis en Forline hebben een conflict. Binnen het ziekenhuis werd halverwege vorig jaar al flink gemord over het inschakelen van Forline, terwijl er ook eigen ziekenhuispersoneel ontslagen werd. Bovendien waren er vragen over hoe betrouwbaar 'het bedrijfje' was met de privacygevoelige informatie.

Forline “hield zich niet aan verplichtingen”
Forline beloofde de klus in een half jaar te klaren. Dat is niet gelukt. Bijna een jaar later was het werk nog niet eens voor de helft af. “We onderzoeken nu hoe we het proces op een andere manier een vervolg kunnen geven'', zegt bestuurder Paul van der Wijk op de website van het ziekenhuis. Alle dossiers zijn teruggegaan naar het Martini Ziekenhuis. Het ziekenhuis laat weten dat Forline zich niet aan haar verplichtingen heeft gehouden. Omdat het ziekenhuis niet bereid is te betalen, heeft Forline geen middelen om salarissen uit te betalen.

Faillissement
Forline is door de rechter in staat van faillissement gesteld.
Daarmee staan 66 mensen op straat.

Ontslagen werknemer doet een boekje open
Een ontslagen werknemer twijfelt aan de 'maatschappelijke betrokkenheid' van Dirk-Jan Methorst. Naar verluid zou Forline zo'n kwart miljoen subsidie hebben gekregen voor het inhuren van de werkelozen. En de klus zou door Methorst schromelijk onderschat zijn. Toen bleek dat de einddatum niet haalbaar was, toonde Methorst, naar verluid, zijn 'maatschappelijke betrokkenheid' door zijn werknemers zonder toeslagen zeven dagen per week aan het werk te zetten. Op kritiek werd, volgens dezelfde ex-werknemer, met ontslag gereageerd, waarna de ontslagen werknemer eenvoudig door een verse werkzoekende werd vervangen. De ex-werknemer wenst anoniem te blijven uit vrees voor represailles.

Intimidatie na poging tot wederhoor
Het uitgebreide relaas van de ex-werknemer is aan Methorst ter wederhoor voorgelegd, met het verzoek zijn visie op de gebeurtenissen te geven. Methorst ziet af van een inhoudelijke reactie, en laat weten dat het relaas “suggestief, niet juist en niet volledig” is. Er is dus meer. Methorst erkent dat het 'nieuws relevant is voor de Muider gemeenschap omdat hij voor het CDA in de gemeenteraad zit'. De CDA-fractievoorzitter negeert daarmee de ontslagen die Muiers treffen.
Zoals we van Methorst gewend zijn heeft de e-mail waarmee hij reageerde op onze poging tot wederhoor een uiterst intimiderende toon.12 maart 2014

Integriteit en het wetboek van strafrecht

Hoe strafbaar is Methorst?

Nu de verkiezingen voor de deur staan kan het geen kwaad sommige zaken eens duidelijk te stellen.

In februari 2010 accepteerde Dirk Jan Methorst, fractievoorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Muiden een kwart miljoen euro van Ferry Holzhaus, directeur van KNSF-Vastgoed BV. Het betrof de aankoop van een minderheidsaandeel in het bedrijf van Methorst, dat tot dan toe als noodlijdend bekend stond. In de periode daaraan voorafgaand werd Ferry Holzhaus als zakelijk leidinggevende door Methorst ingehuurd.
In die tijd waren de gemeente Muiden en KNSF in een grimmig conflict gewikkeld.
Het is algemeen bekend dat KSNF (en Ferry Holzhaus (adagium: “voor wat hoort wat”) ) er letterlijk alles aan deden om de opinie van met name raadsleden te beïnvloeden.
In dat licht gezien is het intensieve contact van Methorst en Holzhaus minder gewenst, maar niet persé strafbaar, tenzij er sprake is van gunsten die verleend worden aan Methorst.
Velen vinden dat met de donatie van een kwart miljoen euro daar duidelijk sprake van is.

Artikel 362 van het Wetboek van Strafrecht luidt namelijk:
Lid 1
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar:
1 - die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten
2 - die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten;
3 – (…)
4 – (…)
Lid 2
(…)
Lid 3
Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.


Op grond van dit artikel is Ton Hooijmaijers veroordeeld.


Ferry Holzhaus en Dirk Jan Methorst


Methorst had “redelijkerwijs kunnen vermoeden” dat de gift of dienst hem aangeboden werd met het doel hem te beïnvloeden. Of Methorst zich werkelijk heeft laten beïnvloeden doet niet ter zake, de “schijn van belangenverstrengeling” die door het onderzoekbureau Berenschot werd aangetoond, is voldoende.
Methorst had het voornemen de transactie geheim te houden, door een tip aan het gemeentehuis kwam deze echter kort na de gemeenteraadsverkiezingen eind 2010 aan het licht, en werd hij ter verantwoording bij de burgemeester geroepen.
Methorst weigerde aanvankelijk aan een onderzoek mee te werken. Pas na lang aandringen stelde hij een deel van de gewenste informatie ter beschikking van de onderzoekers.

Ondanks dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad hem vroeg op te stappen als raadslid, bleef Methorst gewoon zitten, en deed er alles aan het beleid vs. KNSF te beïnvloeden. Hij stemde mee met de stemming over de recente overeenkomst met KNSF, die mogelijk daardoor niet rechtsgeldig is.15 mei 2013

Werner van Bastelaar heeft er niets aan toe te voegen...

opmerkelijke uitspraken democraat in Weespernieuws


Werner van Bastelaar
In het Weespernieuws van 8 mei 2013 staat artikel over de positie van Methorst. Verscheidene raadsleden maken bezwaar tegen zijn bemoeienis met het KNSF-dossier. In het artikel staat een opmerkelijke uitspraak van democraat Werner van Bastelaar: “Het is onderzocht, er was niks aan de hand. Niets om aan te twijfelen.

Voor de zekerheid hebben we contact opgenomen met de heer van Bastelaar. Hij laat ons weten:
Ik ben correct geciteerd. Er is onderzoek gedaan naar de positie van Methorst. Uit dat onderzoek zijn geen feiten naar voren gekomen, die het functioneren van Methorst als raadslid onmogelijk hebben gemaakt. De raad is met het aanblijven van Methorst akkoord gegaan. De raad heeft de uitkomsten van het rapport uitvoerig behandeld.
Groet, mede namens Sandra en Rietje.
Door in deze mail de groeten te doen van zijn fractiegenoten Rietje Rijnja en Sandra Deuling wekt hij de suggestie dat zij achter zijn mail staan, althans daar kennis van hebben. Dat blijkt voor Rietje helemaal niet het geval. Er is dan ook geen reden om te twijfelen aan haar integriteit. Voor wat betreft Werner van Bastelaar des te meer. Of er is reden om aan zijn geheugen te twijfelen.

Want in dat onderzoek is weldegelijk de schijn van belangenverstrengeling vastgesteld. En daarmee is het functioneren als raadslid van Methorst onmogelijk geworden. Dat “onderzoek” stelde verder niets vast, voornamelijk omdat er niet verder naar belastend materiaal gezocht is. En omdat er geen getuigen onder ede zijn gehoord. Enige getuigenissen zouden aanleiding hebben moeten geven tot nader onderzoek, maar daar is niets mee gebeurd. Enfin, u kunt het hier nog eens nalezen.

En de raad is helemaal niet met het aanblijven van Methorst akkoord gegaan. Integendeel, op 16 december 2010 wenste een raadsmeerderheid dat Methorst zijn raadzetel zou opgegeven. Maar Methorst, die zich gesteund wist door zijn partij, het CDA, en door D66 – die al langer op de hoogte bleek te zijn - bleef doodleuk zitten.

Ik heb geen slecht geheugen” stribbelt Werner tegen “Door met het CDA verder te gaan in een collegeprogramma is de Raad impliciet akkoord gegaan met de huidige samenstelling van de Raad. Ik heb daar verder niets aan toe te voegen
Maar de PvdA wilde nu juist géén coalitieakkoord met het CDA, juist vanwege de aanwezigheid van Methorst, laat Jan Hylkema weten.

Op de vraag of hij het verstandig vindt dat Methorst het advies van de portefeuillehouder en de advocaat van de gemeente in de wind slaat met het opstellen van zijn motie (om vier hectare bos weg te geven in ruil voor het verder spelen van SC Muiden op huidige locatie) wil Werner niet ingaan.


13 april 2012

Methorst ongeschikt als voorzitter commissie Ruimtelijke Zaken.

Incident, veroorzaakt door Ben Hagens, reden inperking rechten insprekers?

door Jan Bovenlander
Aan het begin van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 10 april legde commissievoorzitter Methorst nog eens de regels uit: aan het begin van ieder onderwerp kan een ieder over dit onderwerp inspreken, en een nawoord, dat gebruikelijk was, is niet meer mogelijk. "Dit omdat er bepaalde dingen zijn voorgevallen" voegde hij er cryptisch aan toe. Dat verdient een woordje uitleg!
Methorst duidde kennelijk (?) op de kritiek die hij kreeg toen hij als voorzitter van de commissie toeliet dat het lid Hagens buiten de orde trad. Toen een inspreker daar op wees legde Methorst die inspreker het zwijgen op. Dat nooit meer! Die inspreker was ikzelf. Naar de gemeente heb ik als volgt gereageerd:

Methorst vooringenomen, daardoor ongeschikt als voorzitter
"Het optreden van Methorst jegens de inspreker op de commissievergadering van 13 februari 2013 toont een vooringenomenheid die allicht als machtsmisbruik opgevat kan worden. Hij staat toe dat buiten de orde van de vergadering een commissielid een goedwillend en betrokken burger beschadigt, en, in plaats van dit commissielid erop te wijzen dat hij onderwerpen buiten de orde van de vergadering ter sprake brengt, legt hij deze burger het zwijgen op wanneer deze één zin probeert af te maken om zich te rehabiliteren.
Onmiddellijk na de inspraakreacties zei de heer Hagens letterlijk:
"Wat zou het toch fijn en mooi zijn als ook wij de gelegenheid zouden hebben om gewoon te roepen wat we denken, ongefundeerde beschuldigingen te uiten en te zeggen wat wij vinden en een dictaat neer te leggen. Zo werkt dat helaas niet in de politiek. Je bent gehouden aan afspraken, gerechtelijke uitspraken," …etc.
Toen ik nog even nadat de commissieleden aan het woord waren geweest als inspreker het woord kreeg, vroeg ik aan de heer Hagens wat hij bedoelde met zijn opmerking aangaande ongefundeerde beschuldigingen. En verduidelijkte: "Welke inspreker sprak u aan, sprak u mij aan, sprak u de heer Veenhuysen aan, sprak u iemand anders aan, sprak u Guus Kroon aan?"
De heer Hagens antwoordde: " (….) Het feit dat u op uw site beweerde dat iemand een buurman was van meneer Visser (…)".
Dit is niet waar, en toen de heer Hagens daarop attent gemaakt werd, werd mij door de heer Methorst het woord ontnomen. Hij schorste daartoe de vergadering.
De heer Methorst had mij die ene zin moeten laten afmaken, en de heer Hagens erop moeten wijzen dat hij met zijn opmerking al in eerste termijn buiten de orde van de vergadering trad. Dat hij dat juist niet deed kenmerkt (eufemistisch uitgedrukt) de vooringenomenheid van de heer Methorst aangaande het onderwerp van de vergadering. Daarmee staat vast dat de heer Methorst niet als onafhankelijk voorzitter van de commissie RZ kan functioneren, en van zijn taak ontheven dient te worden. De heer Methorst weet dat zelf ook wel. Hij zei namelijk "ik bepaal hier de orde" en niet "ik bewaak hier de orde". Een freudiaanse verspreking. Dat hij later, na de schorsing, zei dat er alleen ingegaan moet worden op wat er tijdens de vergadering gezegd wordt, doet daar niets aan af, integendeel, dat was juist wat ik deed, en juist niet wat de heer Hagens deed."

Kwart miljoen
Dat klemt eens te maar omdat Methorst een kwart miljoen euro aannam van de directeur van KNSF-Vastgoed. Dat bedrijf heeft een groot belang bij het verloop van de commissievergaderingen Ruimtelijke Zaken.

Lesje geleerd
Methorst en Hagens hebben hun lesje geleerd en hebben gedaan gekregen dat na de inspraakreactie het publiek geen enkele ruimte krijgt. Er is één uitzondering: voor voetbalvoorzitter Han van Wees, die buiten de orde van de vergadering 12 minuten lang te tijd kreeg te zagen over de verslaglegging van de vorige commissievergadering, maar het daarbij alsmaar over SC Muiden had. Maar dat onderwerp stond elders geagendeerd. Na die 12 minuten realiseerde ook Methorst zich dat het wel erg evident was dat zijn SC Muiden clubgenoot een voorkeursbehandeling ten deel viel, en kapte hem toch nog af. Misschien om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Nederige excuses
Ben Hagens heeft, nadat hij zijn dwaling inzag, zijn "nederige excuses" aangeboden. Dat siert hem. Methorst beschikt kennelijk niet over de rudimentaire zelf-reflectie die daarvoor nodig is.


24 november 2011

Minister Donner op de hoogte gesteld van bestuurscrisis Muiden.

Door Jan Bovenlander

“Geachte mevrouw De Pater,
Na ampele overwegingen heb ik besloten de heer Donner mijn visie op het ontstaan van de huidige crisis te doen geworden. Zoals u in de brief aan de heer Donner kunt lezen worden mijn opvattingen over onder meer uw functioneren breed gedragen. Deze mail wordt ook BCC verspreid. Ik vind het niet correct dat anders met deze mail e-mail adressen op straat zouden komen te liggen. Ter geruststelling: de brief zal ook gepubliceerd worden, opdat een ieder over dezelfde informatie beschikt.” mailde ik gisteravond aan de burgemeester. De laatste zin heeft er betrekking op dat Marleen persé wil weten wie er zo al geïnformeerd wordt wanneer zij een brief ontvangt.
Voor de lezers van Muideninfo bevat de brief aan Donner niets nieuws. Het is de vraag of minister Donner – die immers over hetzelfde genetisch CDA-materiaal beschikt als mevrouw De Pater en meneer Methorst – iets met de brief zal doen. Daarom gaat een kopie van de brief naar commissaris van de koningin Johan Remkes, en het partijbestuur van CDA en D66. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat zij van mening zijn dat Methorst en Deuling het imago van hun partij beschadigen, ik wacht een reactie af.
Uiteraard is de brief niet zomaar geschreven, en niet alleen zelf bedacht. Hij wordt in de raad – en daarbuiten – breed gedragen. Hij mag gezien worden als een vervanging van een motie van afkeuring, die het, met 6 tegen 7 stemmen tóch niet zou halen. Aan zo'n motie van afkeuring is mevrouw De Pater eerder ontsnapt toen zij eerst over het ontslag van wethouder Winnubst wilde laten stemmen, en pas daarna zijn tegenstander Thesingh wilde vervangen door opvolger Duyts. Tijdens het fractievoorzittersoverleg hierover leverde dat de woede van Jan Hylkema en Erik Pieter Vlaanderen op, gelukkig koos Marleen de Pater ter elfder ure eieren voor haar geld. Hetgeen een bestuursrechtelijk novum opleverde.
Aan de formateurs Roest en Meijer is ook een kopie van de brief gemaild.

Naar de brief aan minister Donner.

De ingezonden brief van Hugo Jut kunt u hier lezen.24 november 2011

Burgemeester De Pater distancieert zich

De Gooi- en Eemlander meldt vandaag de reactie van mevrouw De Pater op ons artikel.

De Pater distantieert zich van het beeld dat wij schetsten. Anderen verwijten haar zich als een CDA-wethouder te gedragen. „Ik herken me niet in dat beeld. Ik neem wel mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de raad en van het college", zegt De Pater. Tot zover haar reactie in de Gooi- en Eembode.
Zij acht zichzelf dus onpartijdig, ondanks dat zij fractievoorzitters-overleg over de formatie hield met alleen CDA en D66.
Haar populariteit bevindt zich bij meerdere raadsleden ver onder het nulpunt, en deze manen haar "zich nu eens eindelijk als onafhankelijk voorzitter te gaan gedragen".
In tegenstelling tot wat zijzelf meent, krijgt zij weldegelijk het verwijt voor haar verantwoordelijkheid weg te lopen. Zij was het immers die bij ontstentenis van de grootste partij toch een cruciaal overleg liet doorgaan, en laat nu doodleuk weten zich niet verantwoordelijk te achten voor de op dit overleg ingeslagen weg. "Neem je het initiatief over, dan moet je ook de consequenties dragen" zo liet Erik Pieter Vlaanderen ons weten.

Geen wonder dat mevrouw De Pater zich niet herkent in dit beeld. Juist daarom maakt ze deel uit van het probleem, en niet van de oplossing.

“Onvolledig”
Na afloop van de raadsvergadering van 24 november 2011 – die zij trouwens uitstekend leidde – noemde burgemeester De Pater onze verslaglegging over de formatie onvolledig. “U vermeldt dat één overleg zonder VVD en PvdA heeft plaatsgevonden, maar er zijn er vele mét VVD en PvdA geweest. En ik heb zelfs nog gegeten met raadsleden.” Charles Wiss (PvdA) die er bij stond, kon dit beamen, en heeft het ook nog gezellig gevonden. Bovendien, zei De Pater “faciliteerde” ze alleen maar de overleggen. “Als men dan verhinderd is kan ik daar ook niets aan doen.”

Methorst
Ook al leidt voorzitter De Pater de raadsvergaderingen uitstekend, ze blijft toch wel haar eigen CDA-waarheid aanhangen voor wat betreft het geval “Methorst”. De Pater liet in het midden of Methorst het aanzicht van de politiek en van het CDA heeft beschadigd, en vertelde dat zij niet de bevoegdheid heeft gehad Methorst op te dragen op te krassen. Uit niets bleek dat zij druk op Methorst uitgeoefend zou hebben, om toch maar de wens van een raadsmeerderheid te volgen, en op te stappen. Ook heeft zij niet het CDA-partijbestuur ingeseind. De opvatting dat Methorst “niets verkeerds heeft gedaan” leeft bij het CDA, bijvoorbeeld bij parlementariër Haverkamp.


21 november 2011

Burgemeester De Pater van repliek gediend

“U, mevrouw De Pater, maakt deel uit van het probleem waar Muiden voor staat, en geenszins van de oplossing daarvan.”

Door Jan Bovenlander

Als inspreker had ik kritiek op het functioneren van onze waarnemend burgemeester, mevrouw Marleen de Pater. Zij achtte deze kritiek niet onderbouwd. Daarop was ik haar op 13 oktober van dienst met een brief waarin ik mijn beschuldigingen aan haar adres onderbouw. Deze beschuldigingen betreffen de beperking van de persvrijheid, machtsmisbruik en beïnvloeden van wat een onafhankelijk onderzoek zou moeten zijn. Daarnaast legde ik haar uit hoe zij erin geslaagd is mijn aanvankelijk hooggespannen verwachtingen jegens haar in het tegendeel te doen verkeren. Mevrouw De Pater wees deze kritiek van de hand. Een samenvatting, de volledige polemiek vindt u verderop:

KNSF
Op 24 november 2010 bood ik haar een DVD aan met alle TV-uitzendingen over het KNSF-dossier tussen 2000 en 2006. Zij reageerde uiterst koeltjes en verklaart in haar reactie dat zij de opvattingen van diegenen die gekant waren tegen grootschalige ontwikkelingen op het terrein van de voormalige kruitfabriek al kende.
Maar daar gaat het niet om. Mijn bedoeling was haar kennis te laten maken met onderzoeksresultaten. Zo staat bijvoorbeeld vast dat deze hele ontwikkeling – eufemistisch gezegd – op verkeerde uitgangspunten berust. Het uitgangspunt is namelijk een aanvullende bouwopgave waaruit kostendekkend de sluiting van de Kruitfabriek betaald kon worden, op basis van een zogeheten “Open Begroting”. Deze begroting komt uit op een bedrag van 76,5 miljoen euro voor de sluiting van de kruitfabriek, en het saneren van het terrein. Die “Open Begroting” is echter door het bureau Oranjewoud naar de prullenbak verwezen. In mijn repliek op haar brief geef ik daarvan voorbeelden.

Methorst
Als ik stel dat zij Dirk Jan Methorst uit de wind wilde houden ontkent mevrouw De Pater dit, want zij heeft immers opdracht gegeven tot een onderzoek in deze zaak. Marleen vergeet gemakshalve dat dat “onderzoek” helemaal geen onderzoek was omdat alles waartoe aanleiding was om nader te onderzoeken, niet daadwerkelijk onderzocht werd. Zij had daar als opdrachtgever nooit akkoord mee mogen gaan. Maar ze heeft dat wél gedaan en dát rechtvaardigt de conclusie dat zij de heer Methorst uit de wind hield. Sterker nog: daarmee laadde zij minstens de verdenking van het bedrijven van partijpolitiek en dus ook machtsmisbruik op zich.
Zo kon de heer Methorst doodleuk weigeren bewijzen met betrekking tot de aandelentransactie en bewijzen met betrekking tot de arbeidsrelatie met de heer Holzhaus te verstrekken, en zijn tot op heden de jaarstukken over 2008 achtergehouden. Dat uiteindelijk “bewijsstukken” aangaande de aandelentransactie in kopie doorgegeven zijn aan Berenschot is alleen na aandringen van de raad, en niet de verdienste van De Pater. “Bewijsstukken” staat tussen aanhalingstekens omdat een kopie gemakkelijk te manipuleren is; gezond wantrouwen lijkt mij in deze zaak op zijn plaats. En dat is temeer omdat Methorst zei dat hij zijn advocaat daarover zou raadplegen toen de raad om deze kwitantie vroeg. En de koopsom is voldaan zonder tussenkomst van de notaris.
Bewijzen aangaande de aard en duur van de arbeidsrelatie tussen Methorst en Holzhaus zijn nooit verstrekt. Evenmin als de jaarstukken over 2008. En dit betreft alleen maar het onderzoek van Berenschot. Ook het onderzoek van Van Zunderd blinkt uit in onvolledigheid. Ook daar heeft de burgemeester nooit mee akkoord mogen gaan.

Verzinsels en/of verdachtmakingen
Mevrouw De Pater beschuldigt mij van “verzinsels en/of verdachtmakingen”. Dat is een zware beschuldiging, en de omgekeerde wereld: maakt het raadslid Methorst, die grote sommen geld van de KNSF-directeur aanneemt, zich niet zelf verdacht? En dan maakt hij dat ook nog pas na de verkiezingen, na op het matje geroepen te zijn in het fractieoverleg, bekend. En maakt het raadslid Deuling die al jaren op de hoogte is van het dienstverband van de KNSF-directeur bij Methorst en dat verzwijgt zich niet minstens medeplichtig? Ik verzin niets, en rapporteer gewoon wat ik zie. Mevrouw De Pater heeft vier maal met de onderzoekers overlegd, en gezien het magere resultaat van het onderzoek ligt het niet voor de hand dat zij in dat overleg gepleit heeft voor diepgang van het onderzoek. Da's inderdaad een mening, echter een gekwalificeerde mening die toch moeilijk als “verzinsel en/of verdachtmaking” kan worden afgedaan. Maar er is meer, want mevrouw De Pater draagt zelf een voorbeeld aan van haar sturing: Als ik stel dat zij bepaalde wie er onderzocht wordt, dan noemt zij dat een verzinsel, maar zij schrijft zelf: “na overleg met mij door de heer van Zunderd is uw naam aan de lijst toegevoegd”.

Persvrijheid
De Pater merkt op dat het recht van de Muider bevolking om geïnformeerd te worden, zoals ik stel, bij uitstek ligt bij de vraagstelling en verantwoording met betrekking tot dit onderwerp door de raadsleden van Muiden. De vrije pers heeft in iedere democratie de functie de overheid te controleren. Daarmee is controle door de burgers mogelijk. Wanneer de pers uitsluitend partijdig, want door diezelfde overheid die zij dient te controleren, wordt ingelicht, faalt dit systeem. Een democratische gezindheid en een gezonde opvatting over persvrijheid houdt in dat je je laat controleren door een bij uitstek deskundige pers. Tot mijn spijt – het stadium van verbijstering ben ik gepasseerd – moet ik constateren dat een dergelijke gezindheid onze burgemeester vreemd is. Want zij liet Muideninfo niet toe op de persconferentie met betrekking tot de onderzoeken.

Vlaanderen
Volgens mevrouw De Pater heeft Erik Pieter Vlaanderen zelf de zaak tegen hem met haar besproken, en daarna een brief aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geschreven. Zij heeft zelf geen onderzoek gedaan, schrijft ze, vast staat echter dat het onderzoek van de commissie na overleg met haar plaatsvond. Ik werd daar voor het eerst mee geconfronteerd tijdens mijn verhoor door de commissie zegt Erik Pieter. Daarna heeft Erik Pieter advies ingewonnen bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Dat advies pakte ten onrechte negatief voor hem uit, en veiligheidshalve schreef hij toen dan maar een verontschuldigende brief aan de burgemeester en de commissie. Hij mocht namelijk van de commissie, op straffe van een niet misselijke sanctie, over het aan hem ter hand gestelde concept van het rapport geen juridisch advies in winnen, maar kwam zelf tot de conclusie dat hem niets te verwijten viel. Wegens tijdgebrek – de commissie drong nogal aan – kon hij dat niet degelijk onderbouwen. Het Handboek van het Nederlandse gemeenterecht is er duidelijk genoeg over, en het is een raadsel dat dát de heer Van Zunderd ontgaan is. Ik kan niet anders dan concluderen dat de heer Vlaanderen “na overleg met de opdrachtgever” onrecht is aangedaan.

Beëdigde leden.
U kent de ingezonden brief van Roderik Schuwer. Mevrouw De Pater betreurt deze en vertelt mij dat met betrekking tot deze brief de heer Schuwer vanuit “zijn gekwalificeerde functie als beëdigd commissielid wederhoor bij haar had kunnen halen”. Deze zinsnede baart mij zorgen. Moet ik daaruit afleiden dat alleen “beëdigende commissieleden” bij mevrouw De Pater voor wederhoor kunnen aankloppen? Kennelijk heeft zij dan iets mee te delen dat alleen bestemd is voor de oren van “beëdigde leden”. En kennelijk is er dan in dit dossier informatie die niet openbaar is. Ik hoop dat mevrouw De Pater mij op dit punt gerust kan stellen.

De verslechterde politieke situatie in Muiden
Nadat De Pater haar brief aan mij schreef is een bekwaam en ervaren wethouder ontslagen, en voor mij staat vast (da's een mening) dat zijn ontslag samenhangt met wat ik de 'affaire Methorst' zal noemen. Als burger van Muiden schaam ik mij – plaatsvervangend - dood. Op de raadsvergadering waar gestemd werd over de motie van ontslag van de wethouder had ik al de indruk dat de burgemeester meewerkte aan het zagen aan de stoelpoten van wethouder Winnubst.
Ik mag hopen dat ik mij vergis. Omdat verscheidene getuigen mij verteld hebben dat mevrouw De Pater, voorafgaand aan de onderhavige raadsvergadering, een langdurig overleg had met heer Methorst en mevrouw Deuling acht ik de kans daarop gering. Onze burgemeester behoort boven de partijen te staan, ruimte te laten in de raad voor discussie, en te reageren op een daaruit ontstane situatie. En zich te onthouden van manipulatie.
De twee fractieleiders van de grootste partijen lopen boos weg bij door haar geleide overleggen, of worden daarvan uitgesloten. Mijn opvattingen over haar partijdigheid worden in de raad breed gedeeld. Daarnaast verspilt zij op exorbitante wijze gemeenschapsgeld aan flut-onderzoeken, en formatiepogingen, die alleen tot doel hebben een mijns inziens zeer kreukbare raadsminderheid van dienst te zijn.

Mevrouw De Pater maakt deel uit van het probleem waar Muiden voor staat, en geenszins van de oplossing daarvan.

Lees:28 oktober 2011

Integriteitdebat gaat als een nachtkaars uit

Ook VVD lijkt verzoeningsgezind

"Ik verwacht dat deze zaak als een nachtkaars uitgaat" vertelde Erik Pieter Vlaanderen voorafgaand aan het debat over de integriteitsonderzoeken naar aanleiding van de schijn van belangenverstrengeling van CDA-voorman Methorst. Een self fulfilling prophecy want zijn partij was in belangrijke mate debet aan die nachtkaars. De PvdA zette forser in. We brachten daar gisteren al verslag over uit, dankzij de digitale toezending van hun reactie. En zoals iedereen al van te voren wist te voorspellen: natuurlijk zal Methorst geen geheimpjes delen met zijn weldoener Holzhaus. Arie Mastenbroek (CDA) zei het dossier met genoegen te willen afsluiten. Hij ging niet inhoudelijk op de onderzoeksresultaten in, en zei dat er nu wel genoeg over gezegd en geschreven was. Marlon van der Meer(VVD) leek dat – kennelijk om de lieve vrede te bewaren – met hem eens. We weten dat Marlon zeker niet gediend is van de strapatsen van Methorst, maar inziet dat Methorst toch niet opkrast en er geen belang gediend is met de ruzie verder uit de hand te laten lopen. Ook Werner van Bastelaar (D66) wil het dossier maar al te graag af sluiten. Hij beviel aan de conclusies van het rapport maar te accepteren: de integriteit zou daar mee gediend zijn. D66 distantieert zich van "roddel, achterklap, de verziekte sfeer, het op de man spelen en de verdachtmakingen" van "anderen". "Want we hebben belangrijke zaken af te handelen, zoals de claim van 360 miljoen euro van KNSF".
En zo kan de burgemeester kort en bondig de standpunten rapporteren aan Commissaris van de Koningin Remkes: drie partijen willen de affaire achter zich laten, de PvdA neemt er geen genoegen mee.
Nu moet daar bij worden opgemerkt dat twee partijen (D66, CDA) maar al te graag de affaire achter zich willen laten, en de VVD – met dissident Hagens - dat nu de meest werkzame oplossing vindt. Maar u heeft dat al begrepen. Zowel D66 als CDA zijn natuurlijk maar al te zeer betrokken bij deze onfrisse affaire: fractievoorzitter Deuling wist al jaren dat Methorst en Holzhaus elkaar op de werkvloer ontmoetten, en liet na dat te melden. Haar man snoepte als werknemer namelijk ook uit de op een later tijdstip door de KNSF directeur gevoede Forline-pot. Nu is Deuling natuurlijk niet verplicht dat soort zaken te melden. Maar de fractievoorzitters van de twee grootste partijen vinden haar grote mond over integriteit beslist ongepast.27 oktober 2011

PvdA wil van Methorst af.

Rapport kan bij oud papier

“Wij kenschetsen de rapportage van de heer Van Zunderd en de opdracht daartoe als een afleidingsmanoeuvre van het echte probleem: de integriteit van fractievoorzitter CDA, de heer Methorst. Wat ons betreft mag deze rapportage mee met het oud papier.”
Muideninfo heeft hier al genoeg over geschreven, we laten het bij dit citaat uit het standpunt van de PvdA, dat u hier volledig kunt inzien.

Over de zaak Methorst zelf schrijft de PvdA dat pas nadat er een tip dienaangaande was binnengekomen Methorst een verklaring aflegde waarin hij zijn intieme zakelijke betrekkingen met de directeur van KNSF Vastgoed II BV, Ferry Holzhaus, bekendmaakte. Het rapport van Berenschot stelt vast dat er nu, in plaats van een verdenking van de schijn van belangenverstrengeling er een vaststelling daarvan is. En dan moet een raadslid aftreden, maar Methorst verdomt dat. Dat niet is vastgesteld dat Methorst zich verrijkt heeft doet daar niets aan af. “De schijn van vermenging van belangen is vastgesteld en geldt nog steeds. Het vertroebelt het functioneren van de raad al driekwart jaar en het verdeelt de raad.
Verder heeft Methorst pas na veel aandringen de kwitantie overlegd van de 250.000 euro die Holzhaus hem betaald heeft, en weigert hij nog steeds de jaarrekening van 2009 te overleggen. Kennelijk heeft Methorst iets, zo niet heel wat, te verbergen.

In het rapport van Berenschot staat dat enerzijds er geen aanwijzingen zijn dat Holzhaus een zakelijke relatie met Methorst aanging (hij werkte al twee jaar bij de onderneming van Methorst) om informatie van de heer Methorst te verkrijgen, of om op enigerlei wijze invloed te krijgen in de Muidense politiek, en anderzijds dat de heer Holzhaus veelvuldig probeerde informatie in te winnen bij raadsleden en leden van het college van B en W. Bijvoorbeeld tijdens borrels in Taveerne de Mol na de raadsvergaderingen. “Kan de heer Methorst met de hand op zijn hart garanderen, dat hetgeen hij vertrouwelijk verneemt over bijvoorbeeld de strategie in het KNSF dossier, niet de volgende morgen op de werkvloer deelt met Holzhaus?” vraagt de PvdA zich af.

Muideninfo denkt dat Methorst dat wel wil doen. Methorst heeft misschien al eerder gejokt, toen hij als raadslid beëdigd werd. Hij wordt door Jan Portengen in de raad voor leugenaar uitgemaakt. En je moet wel oliedom zijn om aan te nemen – en dat is nog vriendelijk geformuleerd - dat Methorst niet met Holzhaus van gedachte zou wisselen over het KNSF-dossier.

De PvdA is allerminst blij met de situatie, en wenst niet mee te werken aan de doofpot die zozeer door CDA en D66 gewenst wordt. Het standpunt van de PvdA kunt u hier volledig inzien.30 september 2011

Integriteitsonderzoeken weer niet behandeld

Door Jan Bovenlander

Op de agenda van de raadvergadering van 29 september 2011 stond het agendapunt “integriteit onderzoeken”. Wegens de behandeling van een motie van wantrouwen, ingediend door het CDA tegen wethouder Winnubst kwam dat er weer niet van. Twee insprekers kwamen echter wél aan bod:

Ikzelf wenste een meer inhoudelijke weergave in de stukken van zijn inspraak van de vorige vergadering, en uitte kritiek op de CDA-troika Methorst-Mastenbroek-de Pater:
Geachte Voorzitter, Geachte leden van de Gemeenteraad,

In de conceptbesluitenlijst van de vorige raadsvergadering staat dat ik gebruik maakte van mijn spreekrecht. Er staat echter niet wát ik gezegd heb, anders dan een summier “de heer Bovenlander wijst op de rol van de burgemeester bij de uitgevoerde integriteitsonderzoeken.” De lezer weet hiermee nog niets. Ik heb de griffier mijn inspraak gemaild en hem verzocht deze aan de besluitenlijst toe te voegen. Nu dat niet is gebeurd, verlang ik dat alsnog, of tenminste een meer inhoudelijke weergave van mijn reactie, zoals het vervangen van “wijst op de rol van de burgemeester“ door “laakte de beïnvloeding door de burgemeester van de uitgevoerde integriteitsonderzoeken”.
Ik vraag u mijn inspraak bij de vorige raadsvergadering bij uw overwegingen te willen betrekken.
Voorzitter, ik zou het hier bij laten, ware het niet dat in de tussentijd wederom een aantal betreurenswaardige ontwikkelingen in dit dossier hebben plaatsgevonden.

De heer Methorst heeft enige tijd geleden als reactie op mijn verslaglegging van deze affaire mij een dreigbrief gestuurd, waarin hij rectificatie eiste. Anders zou hij rechtsmaatregelen treffen, en schadeloosstelling eisen. Bovendien eiste hij het auteursrecht van zijn brief op, in dier voege, dat hij mij verbood deze te publiceren.
De heer Otto Holzhaus publiceerde onlangs zijn visie op deze affaire in het Weesper Nieuws. Weer stond een prominente CDA-er op om de vrijheid van meningsuiting te beperken: de heer Mastenbroek eiste rectificatie, alweer op straffe van rechtsmaatregelen.
Voorzitter, de heren Mastenbroek en Methorst beroepen zich op het resultaat van het 'integriteitsonderzoek'. De onderzoekers trokken de conclusie dat Methorst weliswaar de schijn van belangenverstrengeling had gewekt, maar niet bewezen kon worden dat hij zich verrijkt had. En meneer Mastenbroek interpreteerde dat als dat bewezen was dat meneer Methorst zich niet verrijkt had, en dat er helemaal niets aan de hand was. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien hoe krom deze redenering is.
Het is een feit dat Methorst de directeur van KNSF-Vastgoed, de heer Ferry Holzhaus, een leidinggevende positie heeft gegeven in zijn bedrijf. Daarmee is overduidelijk een afhankelijkheidsrelatie in het leven geroepen. Erger nog, Methorst heeft zich financieel afhankelijk gemaakt van Ferry Holzhaus. En die heeft hiermee een meesterlijke zet gedaan.
“Voor wat hoort wat” is het adagium. Overduidelijk blijkt uit het recente optreden van de heer Methorst – ook inzake andere dossiers - dat hij zo zijn heel eigen opvattingen over onkreukbaarheid heeft.
Voorzitter, ook de burgemeester maakt zich schuldig aan laakbaar gedrag in dit dossier. Ik noem beperking van de persvrijheid, machtsmisbruik en beïnvloeden van wat een onafhankelijk onderzoek zou moeten zijn. Voor wat betreft de heren Mastenbroek en Methorst zou je nog kunnen redeneren dat hier een tweetal onhandige amateur politici betreft. Maar de burgemeester beschouw ik als een professional en daarmee weegt haar betrokkenheid veel zwaarder.
Geachte voorzitter, vanwege uw gebleken partijdigheid bent u ongeschikt om leiding te geven aan een vergadering over dit onderwerp.

Ik werd - ten aanzien van mijn eerste punt - op mijn wenken bediend, want op aangeven van Erik Pieter Vlaanderen besloot de raad dat wanneer een inspreker dat wenst, en zijn tekst bij de griffier inlevert, deze voortaan deel zal uitmaken van de besluitenlijst van de betreffende vergadering. In een reactie zei onze overigens als voorzitter van de raad prima functionerende burgemeester dat mijn stellingname inzake het integriteitsonderzoek jegens haar “niet onderbouwd was” en nodigde mij uit tot een onderbouwing. Op deze site vindt u de nodige onderbouwing, ik antwoordde echter te overwegen ter overvloede een nette en gedegen onderbouwing aan te leveren.

De tweede inspreker was de heer Jacob Veenhuijsen:
Geachte voorzitter, Geacht College en leden van de Raad,
Mijn naam is Jacob Veenhuysen, inwoner van de gemeente Muiden. Wij kunnen gelukkig zijn u weer fysiek en politiek gezond in vergadering bijeen te treffen. U wacht een lange en stevige agenda, dus ik houd het kort. Onder agenda-punt 5 wordt u gevraagd de notulen van de vergadering van 7 juli jl goed te keuren. In die notulen staat de volgende zin:
“Besloten wordt dit punt te agenderen voor een extra raadsvergadering op donderdag 14 juli en” Het betrof het toen geagendeerde punt 15: Integriteitsonderzoeken. Op de site van de gemeente tref ik nog steeds de agenda van 14 juli jl aan met als enige bespreekstuk “Integriteitsonderzoeken”. Op genoemde datum trof ik tesamen met twee andere ingezetenen in de kazerne een gesloten deur zonder enig bericht. Met andere woorden deze vergadering heeft niet plaats gevonden.
In de plaatselijke pers stond de kop “Muider college wankelt” en “Al gesprekken over nieuwe coalitie”. De suggestie werd daar gewekt dat in de genoemde vergadering van 14 juli de beslissing zou vallen of om die reden niet zou doorgaan. Raadslid Deuling wordt daar als volgt geciteerd: “Ja, we zijn op dit moment in gesprek over een nieuw coalitie, zonder de PvdA.” Einde citaat in het Weesper Nieuws dd. 13 juli 2011.
U zult begrijpen dat ik zowel in het niet doorgaan van de vergadering van 14 juli als in de politieke spanningen van dat moment en van het vervolg daarop, zeer ben geïnteresseerd; zeker nu ik u weer in de oude formatie gezond en wel op de gebruikelijke plek aantref. Het lijkt mij dat u als leden van het dagelijks bestuur en als gekozen vertegenwoordigers op deze twee punten iets hebt uit te leggen en te verantwoorden.
Over punt 13 van de huidige agenda, nogmaals “Integriteitsonderzoeken”, onder verwijzing naar het op 7 juli besloten uitstel tot de genoemde vergadering van 14 juli, kan ik kort zijn: een mi volstrekt overbodig en inhoudsloos stuk met meerdere bijlages waarvan alleen de uitvoerders enig voordeel hebben verworven. Niemand heeft enig raadslid beticht van het verwerven van enig geldelijk voordeel middels zijn politieke functie, wel van het onder de pet houden van een gevoelige zakelijke relatie tot na de verkiezingen van 24 november 2010 voor de zittende Raad. Een politieke meerderheid van uw Raad heeft daar per motie ook een uitspraak overgedaan, echter zonder politieke consequenties. Daar doen deze onderzoeken niets bij of af. Tevens is er geen onderzoek gedaan naar politieke standpunten en relaties in de periode vanaf 2002/2003, het tijdstip waarop de deal met KNSF in de openbaarheid is gekomen. Dat laatste wordt nu echt interessant, omdat in de laatste claim van KNSF à raison van € 360 of 370 miljoen - het getal wisselt in verschillende bronnen - het locale bestuur vanaf 2003 wordt beticht van tegenwerking. Dus niet meer uitsluitend na 2006, toen na verkiezingen een ander college werd gevormd, maar ook in de periode daarvoor. Ik heb daar een ander beeld van. Wat deze nieuwe claim precies gaat inhouden kan ik moeilijk overzien, maar dat wij ons als inwoners van deze gemeente vanaf het jaar 2003 door KNSF in vele toonaarden en toneelstukjes bedreigd hebben gevoeld, heb ik eerder in uw vergadering naar voren gebracht. Het toen zittende college met steun van een raadsmeerderheid tot aan de verkiezingen van 2006 had daar, op zijn zachts gezegd, door welke oorzaak dan ook, weinig oog voor. Dat lijkt mij een echt onderzoek waard.
17 september 2011

Raadslid Mastenbroek uit dreigementen

Vrijheid van meningsuiting onbekend bij CDA

U herinnert zich ongetwijfeld dit ingezonden stuk van Otto Holzhaus, dat op 17 augustus ook in het Weesper Nieuws verscheen. Het 'CDA boos op Otto Holzhaus' kon u een week later in dezelfde lokale krant lezen. Bij monde van CDA-voorzitter, raadslid en politieman Arie Mastenbroek kon Otto maar beter zijn ingezonden stuk rectificeren, om 'gerechtelijke stappen te voorkomen'. Het is niet voor het eerst dat Methorst of zijn kornuiten dreigen met gerechtelijke stappen wanneer zij aangesproken worden op hun vermeende wangedrag. Het past bij de opvattingen van het CDA dat het volstrekt in orde is om als raadslid van de gemeente Muiden aanzienlijke bedragen aan te nemen van de aartsvijand van dezelfde gemeente Muiden (die de gemeente nu 370 miljoen euro in rekening wil brengen) en dat tot na de verkiezingen geheim te houden. En het is ook gebruikelijk in die kringen om iedereen die uitspreekt dat dat helemaal niet in orde is met dreigementen te intimideren.
Mastenbroek en Methorst beroepen zich op dat 'integriteitsonderzoek' waar CDA-burgemeester de Pater zo stevig de regie in had. Het resultaat heeft zich laten raden: voor 65000 euro trokken de onderzoekers de conclusie dat Methorst weliswaar de schijn van belangenverstrengeling had gewekt, maar niet bewezen kon worden dat hij zich verrijkt had. En in het Weesper Nieuws interpreteerde het CDA dat als dat bewezen was dat hij zich niet verrijkt had, en dat er helemaal niets aan de hand was. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien hoe krom die redenering is.
Methorst heeft de directeur van KNSF-Vastgoed, Ferry Holzhaus (ja, familie), een leidinggevende positie gegeven in zijn bedrijf, en daarmee is overduidelijk een afhankelijkheidsrelatie in het leven geroepen. Erger nog, Methorst heeft zich financieel afhankelijk gemaakt van Ferry Holzhaus – die natuurlijk hiermee een meesterlijke zet heeft gedaan.

Steunbetuigingen voor Otto
Nu is Otto al helemaal niet van plan zijn mening te rectificeren, en menigeen valt hem daarin bij. Zo schrijft Ans Portengen: “het grappige aan deze reactie vind ik het hogetoren-blaas-gehalte. Gerechtelijke stappen vanwege een ingezonden brief? Laten we vooral elkaar de ruimte en het woord laten zeg. En als je dat niet wilt, is eerst zelf het goede voorbeeld geven misschien een idee?
Voormalig raadslid Frank Ratelband schrijft: “Holzhaus schreef op wat veel Muiers denken: het deugt niet wat CDAfractievoorzitter Dirk-Jan Methorst heeft gedaan” en “Zolang hij in de raad blijft zitten, blijft hij onderwerp van kritische vragen en artikelen. Het is gissen naar de reden waarom Methorst dat niet wil inzien en geen consequenties trekt”.
Muideninfo wil er wel naar gissen. Wij denken dat het aanblijven van Methorst gewoon deel uitmaakt van de afspraken die hij met Ferry Holzhaus maakte. Net als het “ontslag” van Ferry Holzhaus op het moment dat hun verbintenis bekend zou worden. De integriteits-onderzoekers waren bekend met deze opvatting, maar lieten na deze nader te onderzoeken. En nu maar afwachten of Muideninfo weer een dreigbrief voor het uiten van deze mening gaat krijgen.
Tenslotte vraagt Hugo Jut zich af of Methorst en Holzhaus elkaar überhaupt tegengekomen waren als Methorst niet in de politiek had gezeten. En: "hoe reëel was de kans dat de KNSF-directeur zich voor tweeënhalve ton had ingekocht in het bedrijf van Methorst als deze alleen maar ondernemer was geweest, en níet de positie binnen de Muider politiek had bekleed die zo van cruciaal belang was voor de KNSF?” Zijn ingezonden brief leest u hier.

Politiechef Arie
"Arie Mastenbroek is werkzaam bij de Politie. Hij is, bij het CDA, de vraagbaak en hulp bij vraagstukken over wet en recht" zo kon u namens het CDA lezen in het Weesper Nieuws van 17 november 2010, op bladzijde 18. Ook prees Arie op 21 oktober 2010 tijdens de presentatie van de Stichting 'Kruitpad' weldoener KNSF-Vastgoed, die op basis van een 'Open Begroting', zonder noemenswaardig profijt, ons van die gevaarlijke fabriek afhielp. Die 'Open Begroting' zou volgens Arie nimmer betwist zijn. Maar de 'Open Begroting' werd weldegelijk betwist: door insiders, maar vooral door het objectieve rapport van bureau Oranjewoud, dat destijds in opdracht van de Provincie werd opgesteld om de 'Open Begroting' te beoordelen. Dat rapport is vernietigend. Arie heeft het Oranjewoudrapport echt niet gelezen. Hij zou dan gezien hebben dat in dat rapport onder meer staat dat die 'Open Begroting' voor tenminste 80% op fantasie berust. Arie zou er goed aan doen eerst dat Oranjewoudrapport te lezen voordat hij zich opnieuw in een discussie mengt, waar hij nu niets van af blijkt te weten. En wetskennis heeft hij ook al helemaal niet, want dan zou hij weten dat zijn dreigementen wellicht in de voormalige DDR hout zouden snijden, maar niet in een rechtstaat. Gelukkig vinden de meeste van zijn collega's dat ook.
O ja, als er geen noemenswaardig profijt zou zijn, waarom denkt KNSF nu dan 370 miljoen mis te lopen?9 juli 2011

Bespreking integriteitsonderzoek uitgesteld

Zaak Vlaanderen verwordt tot zaak de Pater

Door Jan Bovenlander

Op de raadsvergadering van 7 juli stond de bespreking van de integriteitsonderzoeken op de agenda. Ik heb over dat onderwerp ingesproken, en daar bleef het bij. De VVD had meer tijd nodig om een standpunt te bepalen, en vroeg om een week uitstel voor de behandeling van dit agendapunt. De overige partijen gingen daarmee akkoord, en dus wordt er op 14 juli opnieuw vergaderd. Normaal gesproken zou dan hier staan “wordt vervolgd” maar dit keer komen we er niet zo makkelijk af. Mijn betoog:

"De heer Methorst is een uitstekend raadslid, en u zult merken dat ik hem wil ontzien.
Omdat de heer Methorst een zo'n goed raadslid is zet hij zich met zijn volle gewicht in voor zaken die hij wenselijk acht voor onze geliefde gemeente. Eén van die zaken is een ontwikkeling van het KNSF-terrein grotendeels in de richting die ook de grondeigenaar wenst, en het is begrijpelijk dat zulks een band schept tussen de heer Methorst, en de directeur van KNSF-Vastgoed BV, de heer Holzhaus. Ik weet waarover ik spreek, want ik heb dit zelf meegemaakt.
In deze vriendschappelijke band past het wederzijds dienen van belangen, zoals het uit goedwillendheid financieel bijstaan van de onderneming van de heer Methorst. Moreel en politiek kunt u daarover uw eigen oordeel hebben – u weet dat ik dat ook heb – vast staat echter dat tot in het parlement in CDA kringen gevonden wordt dat de heer Methorst “niets verkeerds heeft gedaan”.
Het uiterst oppervlakkige, niet waarheidsgetrouwe, en onvolledige onderzoek komt door de sturing van een ex-parlementariër van CDA-huize dan ook tot geen andere conclusie.
Onze burgemeester had het beter daarbij kunnen laten, maar achtte het nodig een afleidingsmanoeuvre te fantaseren.
Ik citeer de heer Roderik Schuwer: “Dit is in de politiek een veel gebruikte tactiek : aangesproken over de zaak X, wijst de aangesprokene op de zaak Y, en maakt dat tot punt van discussie, met zoveel lawaai dat we de zaak X uit het oog verliezen. Dit gebeurt ook hier: de zaak Methorst is door de gevoerde tactiek en opdrachtverlening door de burgemeester verworden tot de zaak Vlaanderen.” (einde citaat). En zoals u weet: ten onrechte, want de vermeende overtreding van de gemeentewet heeft niet plaatsgevonden. En ook dat had de ex-parlementariër kunnen weten.
Daarmee kent deze affaire in ieder geval twee verliezers: de burgers van de gemeente Muiden, die 65000 euro lichter zijn geworden met een flauwekul onderzoekje, en onze burgemeester, die hiermee duidelijk heeft gemaakt nadrukkelijk niet boven de partijen te staan.
De derde verliezer is de gemeenteraad van de gemeente Muiden, wanneer vanavond blijkt dat u zich bij deze gang van zaken neerlegt. Dat zou pas echt erg zijn. Een motie van afkeuring, of tenminste van treurnis, is op zijn plaats. "

U ziet: de ogenschijnlijk zo aardige Marleen de Pater heeft zich in deze affaire te kijk gezet. En dat is nog niet eens alles, want: “wordt vervolgd”.


(foto: Harry Mock) Methorst kan zoveel complimenten niet aan
22 juni 2011

VVD wil onverkwikkelijke affaire achter zich laten

Burgemeester hypocriet?

Onderzoek weggegooid geld, verder onderzoeken zinloos.
“Verder onderzoek, zonder dat de onderzoekers getuigen onder ede kunnen horen of bewijzen kunnen opeisen is zinloos”, zei Erik Pieter Vlaanderen op de commissievergadering van 21 juni 2011 “we gaan er niet nog meer geld aan weggooien; tot dusverre levert het onderzoek minder op dan wat we allang wisten, en dat heeft ons 65000 euro gekost”. Sterker nog: het onderzoek is onvolledig, en daarnaast uitgebreid tot zaken die volkomen los staan van KNSF, zoals het bewust beschadigen van de heer Vlaanderen, en bevat onwaarheden. Daar hebben we al uitgebreid over bericht.
Ten overvloede nog deze inspraakreactie van de commissievergadering.
Charles Wiss (PvdA) vond dat het onderzoek, zonder de jaarrekening van 2008 van het bedrijf van Methorst te kennen, niet afgesloten kon worden, Rietje Rijnja (D66) ontstak daarop in woede en krijste “is het dan nooit afgelopen!” en Arie Mastenbroek vond dat de heer Wiss wel heel formeel was, want de cijfers van 2008 kunnen ook uit de jaarrekening van 2009 gehaald worden. Niemand, behalve Charles, vroeg zich af waarom Methorst dan zo geheimzinnig doet over die jaarrekening van 2008.

Onderzoek periode 2001-2006
Belangrijker dan dit weinig geslaagde onderzoek was voor Erik Pieter Vlaanderen na te gaan hoe, in de periode van 2001 tot 2006, het deel van het KNSF-terrein dat voor woningbouw bestemd is kon stijgen van 13,4 hectare tot 46 hectare. De burgemeester, mevrouw Marleen de Pater, viel hem bij, en vond dat ook heel belangrijk.

Muideninfo kan dit niet anders dan als hypocriet kwalificeren: op 24 november 2011, na de gemeenteraadsverkiezingen, heeft Muideninfo mevrouw De Pater een DVD aangeboden met alle TV-uitzendingen met betrekking tot Muiden en het kruitfabriekterrein, te beginnen met “Knevel op Zaterdag” en eindigend met “De Leugen Regeert”. Muideninfo dacht dat de kersverse burgemeester wel geïnteresseerd zou zijn in de achtergronden van Muidens grootste probleem. Mevrouw De Pater reageerde echter uiterst koel, onbeleefd zelfs, met een “ik heb wel wat beters te doen dan uw DVD te bekijken”. Wanneer dat onderzoek van start gaat, weer onder leiding van deze burgemeester, voorspelt Muideninfo dat daar, geheel in strijd met de waarheid, ook wel uit zal komen dat alles volstrekt normaal, democratisch en logisch verlopen is. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor Marleen de Pater om Muiden van deze last te verlossen door gewoon maar alles weg te geven. Goed voor haar Curriculum Vitae!
Raadsleden, u bent gewaarschuwd.
Trouwens, hoe het is gegaan leest u op Muideninfo, in het Algemeen Dagblad van 12 maart 2005, en ziet op voornoemde DVD.8 juni 2011

Waarom de integriteitonderzoeken niet deugen

Onvolledigheid, Intriges en Afleidingsmanoeuvres troef

Als ex-korpschef van de KLPD verdient de heer Van Zunderd natuurlijk alle vertrouwen om het integriteitonderzoek naar behoren te verrichten. Toch staat er in zijn rapport minder dan we allang wisten. Van de afleidingsmanoeuvres van de burgemeester weet u intussen. Naast dat zij de opdracht uitgebreid heeft tot heer Vlaanderen, blijkt zij ook nog eens de opdracht te hebben ingeperkt voor wat betreft waar het werkelijk om gaat: waarheidsvinding over de handelswijze van bestuurders inzake het KNSF-dossier. De details:

Deel 1: De periode Leupen

Volgens het rapport van Van Zunderd is Mackay trots op zijn onderhandelingsresultaat: van 1700 woningen naar 1350 of 1475 woningen. Elders schrijft Van Zunderd dat uitgangspunt voor KNSF was om met 600-800 woningen extra op het toen vigerende streekplan de ontmanteling van de Kruitfabriek te financieren. Dat streekplan noemt 13,4 ha woningen, daarop passen met de gemiddelde dichtheid in Muiden 400 woningen. Uitgangspunt zou dus 1000-1200 woningen zijn en niet 1700. Mackay geeft daarvoor een verklaring (ook in de media, zie dit filmpje): de randvoorwaarde van 1700 woningen zou gecreëerd zijn door het vorige college, met wethouder Leupen. En ook wethouder Schulp heeft zich een fervent voorstander van de plannen van KNSF getoond. Van de onderzoeker kan verwacht worden dat hij zich afvraagt waarom toen het aantal opgekrikt is van de oorspronkelijk verlangde 1000-1200 naar 1700.
Van Zunderd is aanbevolen over deze periode voormalig wethouder Lahnstein te bevragen. Dat is niet gebeurd. Wethouder Lahnstein heeft destijds voorkomen dat ten aanzien van het KNSF project van de gebruikelijke procedures afgeweken zou worden, en heeft de deal die al bekokstoofd was met Provincie en Rijk afgewezen.
Waarom heeft Van Zunderd geen nader onderzoek gedaan naar de handelswijze van de wethouders Leupen en Schulp? En waarom is Joop Lahnstein niet bevraagd? Van Zunderd is daar helder over: “Het door mijn commissie gehouden onderzoek is in overleg met de opdrachtgever tot stand gekomen. Begrenzing van het aantal te interviewen personen is in dat overleg bepaald.“ Van Zunderd maakt duidelijk dat mevrouw De Pater geordonneerd heeft het onderzoek uiterst beperkt en dus onvolledig te houden.
Zeer tegen de zin van wat wel eens een raadsmeerderheid zou kunnen zijn.

Dat het nog erger kan, en de commissie Van Zunderd willens en wetens conclusies trekt waarvan heel makkelijk het tegendeel te bewijzen valt, leest u in het volgende deel.

Deel 2 : Mackay

Uit het rapport van Van Zunderd, hoofdstuk 3.3, dat over Mackay gaat:
Vast is komen te staan dat de onderhandelingen die hebben geleid tot het sluiten van de aanvullende intentieverklaring, nooit door de heer Mackay zelfstandig zijn gevoerd. De gesprekken zijn altijd gevoerd in aanwezigheid van ambtenaren en/of in het bijzijn van andere collegeleden. Wethouder Mackay heeft altijd namens het college van B en W onderhandeld.”
En in hoofdstuk 4:
Ook is vast komen te staan, dat de heer Mackay onderhandelingen met KNSF nooit alleen heeft gevoerd.

Wat van Van Zunderd hier schrijft is flauwekul. Het is opmerkelijk dat een oud-korpschef van de KLPD dit opschrijft. Daarmee diskwalificeert Van Zunderd zijn onderzoek – en zichzelf.
Hij had er verstandig aan gedaan de kwestie van “zelfstandig onderhandelen” in het midden te laten: want Mackay heeft weldegelijk privé onderhandeld met Visser, begin januari 2005, bij Visser thuis, op Queeckhoven. Van Zunderd wist dat, het is hem verteld. Zelfstandig en alleen, Muideninfo heeft daar navraag naar gedaan, en je zou verwachten dat Van Zunderd dat ook onderzocht zou hebben nadat hem verteld is dat Mackay te gast is geweest op het landgoed van Visser.

Over dat bezoek heeft Mackay heel openlijk verslag uitgebracht. Mackay was ingenomen met de goede smaak van zijn gastheer en was na zijn bezoek ervan overtuigd dat Visser iets moois van het KNSF-terrein zou maken. Het had er alle schijn van dat dit bezoek de heer Mackay inschikkelijk heeft gestemd. Want Mackay vertelde ook een grote toegeving te zullen maken.

Mackay heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ook als partner van de maatschap Cooper Feldman, een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, betrokken wenste te zijn bij de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Waarschijnlijk zou hij dan zo wijs zijn dat na afloop van zijn wethouderschap te effectueren. Eén van de aanwijzingen hiervoor is dat hijzelf, als landschapsarchitect, plannen voor het KNSF-terrein ontwierp, die ook wel bekend stonden als “de Zuiderzee-huisjes van Mackay”.

Overigens heeft Muideninfo geen waardeoordeel over de ontmoeting thuis bij Visser (Mackay heeft er immers, zeer openlijk, verslag van uitgebracht), maar wel een waardeoordeel over het rapport van Van Zunderd.

26 juni 2011
Deel 3: De ontstane situatie.

De VVD heeft al laten weten deze onverkwikkelijke affaire achter zich te willen laten. Geconstateerd moet worden dat de heer Methorst weldegelijk de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen heeft, door met Ferry Holzhaus in zee te gaan.
Het feit dat pas na de verkiezingen dit algemeen bekend werd gemaakt, maakt dit tot, om de VVD te citeren, een doodzonde. En toen deze affaire onderzocht werd, was de rapportage onvolledig en onjuist, in de laatste plaats door de tegenwerking van Dirk Jan Methorst, maar in de eerste plaats door de machtspolitiek van de CDA-burgemeester. Geconstateerd moet worden dat naar aanleiding van deze feiten de raad in meerderheid Methorst gevraagd heeft op te stappen, maar dat dat niet gebeurd is. Intussen moet men zich afvragen of het niet meer op zijn plaats geweest zou zijn de burgemeester te vragen op te stappen. Die wilde eigenlijk alle gewraakte handelingen van Methorst 'onder de pet houden'. De fractieleiders van de twee grootste partijen pikten dat echter niet, waarop zij de leiding van het onderzoek op zich nam, en de inhoud op geheel eigen wijze invulde. Met een afleidende wraakoefening naar Erik Pieter Vlaanderen.
De burgemeester is echter door hogere overheden boven ons gesteld. In de korte tijd dat zij aan het bewind is, is zij weliswaar een bekwaam voorzitter van vergaderingen gebleken, maar blijkt er achter haar minzaam gedrag een minachting voor de waarden en opvattingen van Muiden, en haar bevolking en gemeenteraad, schuil te gaan. Op 7 juli vergadert de raad nogmaals over het onderzoek. De VVD heeft al motie's aangekondigd. Na de raadsvergadering zal Muideninfo een epiloog schrijven. U bent en wordt gewaarschuwd!6 juni 2011

Late reactie gemeente samenloop van omstandigheden.

Wettelijke termijn overschreden.

Van Erik Pieter Vlaanderen verwachtte zij dat hij zich nauwlettender dan vereist aan de Wet zou houden, zelf houdt zij wettelijke termijnen niet aan. Mevrouw Marleen de Pater heeft niet gereageerd op een WOB-verzoek van Muideninfo, en heeft daarmee de Wet overtreden.
Het gaat hier om het verslag dat het bureau Berenschot heeft uitgebracht over de aandelentransactie tussen Holzhaus en Methorst. De burgemeester heeft hierover documenten aan Berenschot aangeleverd. Berenschot heeft ons laten weten dat zij daaruit hun conclusies hebben getrokken, dat zij daarover aan de burgemeester hebben gerapporteerd, en zij nodigen ons uit daarover de burgemeester te bevragen. Dat hebben we per e-mail gedaan.

Op 21 mei, ook weer per e-mail, hebben wij ons verzoek kracht bijgezet door een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Dat WOB-verzoek hebben we ook nog eens schriftelijk, op 23 mei, afgeleverd bij de receptie van het gemeentehuis. De Wet gebiedt de burgemeester daarop binnen twee weken te reageren, dus vóór vandaag, 6 juni. Wij hebben echter niets van mevrouw De Pater vernomen. Daarmee overtreedt zij de Wet. Dat is des te opmerkelijker, als wij ons bedenken hoezeer zij eraan hecht dat anderen, zoals Erik Pieter Vlaanderen, zich wél uiterst nauwlettend aan de Wet houden.
Mevrouw De Pater legt kennelijk aan het gedrag van anderen strengere normen aan dan aan haar eigen gedrag. Niet alleen overtreedt zij de wet, maar zij laat, na het weigeren van Muideninfo op een persconferentie, en na de sommatie aan het adres van Roderik Schuwer, ten derde male zien dat zij lak heeft aan persvrijheid.

7 juni 2011
Althans zo leek het, maar de burgemeester was er niet, dus nam de gemeentesecretaris de honneurs waar. Zij heeft ons WOB-verzoek afgehandeld. Het antwoord op ons WOB-verzoek was 1 juni klaar, en toen was het, geheel onverwacht, Hemelvaartsdag, zodat de brief pas na het weekend ondertekend kon worden. Te laat, dat wel, maar laten we het maar op een samenloop van omstandigheden houden.
In de tussentijd kon er geen mailtje of ontvangstbevestiging af, zodat onze bovenstaande conclusie, ook al gezien het voorgaande, voor de hand lag.

Het rapport van Berenschot aan de burgemeester staat intussen op de gemeentelijke website. Goed verstopt, dat wel, maar als u “methorst” in het zoekvenstertje invult, kunt u het tóch vinden. En dan kunt u lezen dat inderdaad op 1 februari 2010 de aandelen door Holzhaus Beheer BV aan Forline BV (de onderneming van Methorst) betaald zijn.
Je kunt je natuurlijk afvragen waarom Methorst daar niet meteen mee op de proppen kwam. Dat doen wij dan ook.30 mei 2011

Burgemeester opent aanval op persvrijheid.

Schrijver ingezonden stuk op het matje geroepen.

In het ingezonden stuk van Roderik Schuwer, en in onze redactionele inleiding wordt mevrouw De Pater beschuldigd van een fraai staaltje machtspolitiek, een eufemisme, in dit geval, van machtsmisbruik. Muideninfo heeft mevrouw De Pater uitgenodigd tot een reactie, en haar aangeraden haar verontschuldigingen aan te bieden voor het ten onrechte beschadigen van de reputatie van Erik Pieter Vlaanderen. Wij mailden haar op 21 mei jongstleden :
Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van het ingezonden stuk van de heer Roderik Schuwer, en de daarbij passende redactionele inleiding. Ik nodig u uit om op het artikel en zijn ingezonden stuk te reageren. Uw reactie zal als repliek worden geplaatst. U kunt natuurlijk ook afzien van enig weerwoord, maar dat lijkt mij, communicatief gezien, niet slim. Het slimst bent u natuurlijk als u alsnog, nadrukkelijk en in het openbaar, uw verontschuldigingen aanbiedt aan de heer Vlaanderen.
Afgelopen woensdag drongen wij nog eens aan, en vroegen haar om, als zij niet wenst te reageren, dat ons ook mede te delen. Anders wachten we tot Sint Jutemis op de Edelachtbare. Maar zo beleefd is ze niet.

Daarom hebben wij contact opgenomen met de schrijver van het ingezonden stuk.
Het zou best wel eens kunnen zijn dat hij wél, en wij niet van haar van haar hebben vernomen. Dat blijkt een schot in de roos.

Al een kwartier nadat wij het ingezonden stuk van Roderik Schuwer hadden geplaatst hing zij bij hem op het antwoordapparaat. Zij sommeerde de heer Schuwer bij haar op het gemeentehuis verantwoording af te leggen. Een paar uur daarna sprak zij nogmaals een boodschap in met dezelfde strekking. Uiteindelijk heeft zij Roderik dinsdag 23 mei telefonisch gesproken. Dichter naar elkaar zijn zij niet gekomen: Marleen De Pater vindt dat met alleen maar de “schijn van belangenverstrengeling” van Methorst niets mis is. Anderen denken daar anders over, maar wat erger is: nader onderzoek heeft ze niet nodig gevonden. Het leek er dan ook niet op dat ze enige spijt heeft van haar afleidingsactie naar Erik Pieter Vlaanderen.

Haar reactie naar de heer Schuwer is op z'n minst opmerkelijk. Roderik Schuwer is een gewoon burger, die het medium Muideninfo gebruikt om zijn mening over de gang van zaken rond Methorst te uiten. Marleen is daar beslist niet blij mee, zo liet Roderik weten. Maar ten aanzien van Muideninfo, die een diepgaande verslaglegging doet, en beloofd heeft dat te zullen blijven doen, blijft zij deftig zwijgen.

Intussen heeft bureau Berenschot ons laten weten dat zij van de burgemeester documenten van de heer Methorst hebben ontvangen en daaruit hun conclusies hebben getrokken. Hierover is aan de burgemeester gerapporteerd. Wij hebben de burgemeester, in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur, om nadere informatie gevraagd. Wettelijk is zij verplicht deze voor 6 juni te leveren.20 mei 2011

Het Muidense CDA geeft een lesje Machtspolitiek

Vlaanderen bewust beschadigd

Onderzoeker Van Zunderd verwijst bij het beantwoorden van vragen van Muideninfo – daarover leest u later meer – naar waarnemend burgemeester mevrouw De Pater wanneer het gaat over het diepgaand onderzoek dat naar Vlaanderen is ingesteld, terwijl de hoofdzaak toch de laakbare gedragingen van Methorst zijn, die immers de schijn van belangenverstrengeling op zich geworpen heeft. Roderik Schuwer zond Muideninfo hierover een ingezonden stuk. “Dat is gek”, schrijft Roderik, “want waarom vraagt de burgemeester dat? (...) Hoe kan het zijn dat de burgemeester een eigen geheim mini-onderzoekje initieert, zonder de gemeenteraad daar over in te lichten? Dit is in de politiek een veel gebruikte tactiek: aangesproken over zaak X wijst de aangesprokene op zaak Y en maakt dat tot punt van discussie, met zoveel lawaai dat we zaak X uit het oog verliezen. Dit gebeurt ook hier: de zaak Methorst is door de gevoerde tactiek en opdrachtverlening door de burgemeester verworden tot de zaak Vlaanderen. Dit is niet alleen onterecht, want de vraagtekens over de gedragingen van de respectieve raadsleden zijn van een compleet andere orde, maar ook Machiavellistisch, een fijn staaltje machtspolitiek, waarvoor men eigenlijk in andere omstandigheden een zekere bewondering voor zou kunnen opbrengen, ware het niet dat het in dit geval behoorlijk laakbaar is.”

Machtsmisbruik
Nu zou je kunnen tegenwerpen dat Van Zunderd een onderzoek uitvoerde naar anderen die betrokken waren bij het KNSF-dossier, maar daar gaat het juist om: De zaak Vlaanderen gaat over heel iets anders dan KNSF, bovendien treft, zoals u weet, Vlaanderen in het geheel geen blaam. Daarentegen is het onderzoek naar betrokkenen bij het KNSF-dossier, zoals Mackay, Leupen en Schulp óf zeer onvolledig (Mackay) óf in het geheel niet uitgevoerd. Ook daarover gaat u meer lezen op Muideninfo. Het staat echter vast – en ook dat heeft de heer Van Zunderd geschreven – dat de keuze van de onderzochte personen door Marleen de Pater zelf gedaan is. En wij weten maar al te goed dat als iemand die keuze moet maken, Marleen de Pater, wegens een schrikbarend gebrek aan dossierkennis daarvoor het minst in aanmerking komt. Wil je een objectief onderzoek, dan geef je het voormalig hoofd van KLPD (Van Zunderd) toch gewoon alle speelruimte.

Het heeft er alle schijn van dat Marleen de Pater haar positie als burgemeester misbruikt heeft om haar partijgenoot Methorst uit de wind te houden en de tegenpool van haar partijgenoot, haar luis in de pels, Vlaanderen te beschadigen.
Een staaltje van onbetamelijk machtsmisbruik. Als het tenminste opzet was, en dat was het, want anders had Marleen zich allang uitgebreid en openbaar verontschuldigd.

Naar het ingezonden stuk van Roderik Schuwer15 april 2011

Raadsvergadering maakt verwijdering alleen maar groter

Door Jan Bovenlander

Gisteravond vond de raadsvergadering plaats over de integriteitonderzoeken. Wat misschien wel bedoeld was als een verzoeningsbijeenkomst – zoals gebruikelijk na onderzoek door een waarheidscommissie – liep uit op een harde confrontatie tussen het kamp Vlaanderen (de coalitie) en het kamp Methorst (de oppositie). De burgemeester had zichzelf gewild of ongewild ingedeeld in het kamp Methorst, haar afkeer van waarheidsvinding – de kernactiviteit van deze website – werd door het CDA-kamp met applaus ontvangen. Er gebeurde te veel in de raadvergadering om in één artikel samen te vatten. In de komende dagen kunt u op deze site de volgende onderwerpen verwachten:
 • - CDA-burgemeester nagelt Vlaanderen aan het kruis en spaart partijgenoot Methorst
 • - Rapport “weggegooid geld” vindt VVD
 • - Arie Mastenbroek (CDA) eist excuses aan Methorst en vertrek van raadsleden die zich hierdoor aangesproken voelen
 • - Methorst heeft naar “eer en geweten” gehandeld, maar zal zijn advocaat raadplegen over inzage verdacht geachte aandelentransactie.
 • - Methorst en Hylkema (PvdA) noemen elkaar keihard “leugenaar”.
 • - Hylkema stuurt zijn bevindingen naar Rijksrecherche voor nader onderzoek strafbare feiten
 • - PvdA zal niet deelnemen aan overleggen waar Methorst bij betrokken is.
 • - PvdA eist dat burgemeester én CvK Remkes afstand nemen van hun denigrerende opmerkingen over de Muiden.
 • - Sandra Deuling hoefde borsten toch niet zó nat te maken, want wordt beschermd door burgemeester
 • - Vlaanderen niet “werkzaam” als adviseur in zaak tegen gemeente, excuseert zich desondanks, en verlangt “erratum” rapport.
 • - Jan Portengen heeft nog steeds geen antwoord van Methorst waarom hij zich wél, en Methorst zich niet aan belangenverstrengeling schuldig maakte.
 • - Coalitie neemt het op voor persvrijheid, burgemeester verdedigt besluit Muideninfo uit te sluiten van “besloten persconferentie” met alleen maar “ik vond het niet correct”.
 • - En wellicht nog het één en ander.

Daarnaast zullen wij uitgebreid de rapporten analyseren, en gaan we in op de beantwoording van de vragen van de raad, waarna u ook wellicht tot de conclusie komt dat Muiden weer eens geld over de balk heeft gesmeten.

Onze conclusie: voorlopig lijkt het erop dat wanneer het de opzet was van KNSF-Vastgoed baas Holzhaus om met zijn donatie de verhoudingen binnen de raad grondig te verzieken, die opzet geslaagd is.16 april 2011

Deel 1: CDA-burgemeester nagelt Vlaanderen aan het kruis en
spaart partijgenoot Methorst, Rapport “weggegooid geld” vindt VVD

Er was één inspreker, die het rapport ook nog eens gelezen had. Ikzelf. En ook heb ik onderzoeker Peter Van Zunderd gesproken, en niet alleen toen ik door hem en zijn co-onderzoeker Adrie Petersen gehoord werd. Daarom wist ik dat Peter van Zunderd ex-korpschef van de KLPD (de koninklijke landelijke politiediensten) is, en Adrie Petersen zijn voormalig hoofd interne zaken. Dus zou je denken dat, wanneer Methorst weigert bewijzen te overleggen, de heren doorrechercheren. Dat blijkt geenszins het geval, Methorst komt doodleuk weg met zijn weigering. Wél blijkt dat de opdrachtgever, de burgemeester dus, een stevige regie over het onderzoek heeft gehad. Daarom dus.
Vlaanderen is de pineut. De gemeentewet zegt dat je als raadslid niet werkzaam mag zijn als gemachtigde of adviseur in een zaak tegen de gemeente. Erik Pieter heeft een burger geholpen bij het aanvechten van de WOZ-waarde van de woning. En de burgemeester heeft Van Zunderd opgedragen dat breed uit te meten in het rapport.
Maar Erik Pieter heeft dat onbezoldigd, voor noppes, en met geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook gedaan. De commissie Van Zunderd vermeldt dat in het rapport. Marleen de Pater slaat daarom de plank op een verschrikkelijke manier mis. Want als het “optreden als” adviseur/gemachtigde in een zaak tegen de gemeente onwettig is had onze wetgever wel voor die bewoording gekozen, en niet voor “werkzaam zijn als.” En dus lijkt er overduidelijk sprake van een wraakoefening jegens Vlaanderen – omdat hij de schijn van belangenverstrengeling van haar partijgenoot Methorst aan de kaak stelde – en neemt de burgemeester Methorst overduidelijk in bescherming. Ik kon de burgemeester niet langer als onafhankelijk en boven de partijen staand beschouwen.

Marlon van de Meer (VVD) vindt het rapport 'weggegooid geld', alles wat erin staat wisten we immers al, we worden er niets wijzer van, maar juist armer: 65000 euro.
Hij constateert met teleurstelling dat het de bedoeling was dat juist de relaties met KNSF uitgeplozen werden, maar dat er voor gekozen is een akkefietje van Erik Pieter Vlaanderen uit te vlooien.
Marlon kon zich de gevoelens van de inspreker goed indenken, en denkt er hetzelfde over, en dus weet mevrouw De Pater nu dat op grond van haar discriminerend gedrag jegens de heer Vlaanderen ook raadsleden haar niet langer als onafhankelijk, boven de partijen staand, beschouwen. Hij deed een beroep op Methorst nu eens eindelijk opening van zaken te geven.
Als Methorst betrouwbaar zou zijn zou hij opstappen, betoogde Marlon: hij beloofde immers, op 16 december, dat te doen als inderdaad de schijn van belangen verstrengeling aangetoond werd, en die is door de onderzoekers aangetoond.
"Trek je conclusies, Methorst!"18 april 2011

Deel 2 : Arie Mastenbroek (CDA) eist excuses aan Methorst en vertrek van meerdere raadsleden en:
Methorst heeft naar “eer en geweten” gehandeld, maar zal zijn advocaat raadplegen over inzage verdacht geachte aandelentransactie.

Nadat Marlon van der Meer verlangd had dat Methorst zich aan zijn woord zou houden en opstappen als raadslid las Arie Mastenbroek(CDA) een toespraakje voor dat een heel andere strekking had. In de eerste plaats, zo betoogde hij, was de samenwerking tussen Holzhaus en Methorst helemaal niet geheim: iedereen kon dat gewoon zien, als je tenminste de moeite neemt beide heren op de geëigende momenten op het kantoor van Forline te bezoeken. Het CDA had wél een waarschuwend vingertje naar Methorst opgeheven, maar blijft vertrouwen in de man hebben. Met lede ogen en afschuw zag Arie aan hoe in de 'sociale media' Methorst bekritiseerd werd, en daarin geen woord aan Vlaanderen werd besteed: wat Vlaanderen gedaan had (burgers bijstaan bij het aanvechten van de WOZ-waarde) was immers véél erger dan wat Methorst deed (tonnen aannemen van een partij waarmee de gemeente overhoop ligt). Dit oneigenlijk gebruik van sociale media zou de sfeer grondig verpesten.

Het CDA eist verontschuldigingen van de raad aan Methorst. En bovendien intrekking van de motie waarin hij gevraagd wordt op te stappen, sterker nog: een motie waarin het vertrouwen in Methorst bevestigd wordt. En ook is Mackay totaal ongefundeerd door het slijk gehaald! De daders (“degenen die zich aangesproken voelen”) moeten zelf opstappen (“zich afvragen of zij het raadslidmaatschap wel waard zijn”).

Nou, die zat! Methorst voegde daar nog een toe dat hij naar “eer en geweten” heeft gehandeld. We maken even een sprongetje in het debat. Later vroeg Jan Hylkema (PvdA) nogmaals met klem aan Methorst om inzage te krijgen in de aandelen transactie, met andere woorden: het bankafschrift te tonen. En toen beloofde Methorst zijn advocaat te zullen raadplegen over of hij deze bankafschriften, voordat hij deze bankafschriften, en op welke wijze hij deze bankafschriften zal onthullen.
Dus: “naar eer en geweten” handelen, en daarover je advocaat moeten raadplegen.19 april 2011

Deel 3: Methorst en Hylkema (PvdA) noemen elkaar keihard “leugenaar”, Hylkema stuurt zijn bevindingen naar de Rijksrecherche voor nader onderzoek strafbare feiten, PvdA zal niet deelnemen aan overleggen waar Methorst bij betrokken is, PvdA eist dat burgemeester én CvK Remkes afstand nemen van hun denigrerende opmerkingen over Muiden.

De sfeer verbeterde er niet op toen Jan Hylkema het woord voerde. Hij herinnerde Methorst aan zijn woorden op de raadsvergadering van 16 december: “ik geef volledige openheid aan de burger” en “ik zal de eerste zijn die consequenties trekt”. Nu het daar niet op lijkt, zette Jan Hylkema niet alleen daarom Methorst weg als leugenaar. Want heeft Methorst nu zakelijke banden met Holzhaus sinds 2008, 2009, of 2010? Slechts één kan waar zijn, dus heeft Methorst daarover twee maal gelogen. Methorst stelde ferm dat het rapport geen aanwijzingen leverde voor belangenverstrengeling en dat die er ook niet was, Hylkema stelde dat er wél aanwijzingen waren, maar dat die niet onderzocht werden. De onderzoekers brachten alle aanwijzingen, hoe duidelijk dan ook, onder in de categorie “roddel en achterklap”. Daarom zal Jan Hylkema zijn informatie doorgeven aan de rijksrecherche, teneinde uit te vlooien of Methorst zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Die mannen kunnen nu niet meer door één deur, en dat hoeft ook niet: de PvdA zal niet aan enig overleg deelnemen waar Methorst bij betrokken is. En voor wat betreft Erik Pieter Vlaanderen: ook de PvdA heeft burgers bijgestaan bij het aanvechten van de WOZ-waarde van hun woning.

Waar Jan Hylkema zich ook aan gestoord had, was het opgestoken vingertje van de burgemeester, die stelde dat er nu “werk ligt voor de raad”. Als dat waar is, dan geldt dat natuurlijk in het bijzonder voor de voorzitter van de raad, dezelfde persoon als de burgemeester. Jan Hylkema vroeg de burgemeester afstand te doen van haar bewering over “roddel en achterklap”. Een ook van Commissaris van de Koningin Remkes eiste hij een excuus voor zijn eveneens denigrerende opmerkingen over Muiden. Alsof er bij de Provincie niets aan de hand is.20 april 2011

Deel 4 : Sandra Deuling hoefde borst toch niet zó nat te maken, en Vlaanderen niet “werkzaam” als adviseur in zaak tegen gemeente, excuseert zich desondanks, en verlangt “erratum” rapport.

Sandra Deulings (D66) enige belang is “de zuiverheid van het proces”. Erik Pieter Vlaanderen kreeg er van langs: hij had op “meerdere punten de gemeentewet overtreden”. Een regelrechte leugen, interrumpeerde Charles Wiss (PvdA). Methorst was “financieel grondig onderzocht” wist Deuling, en zelfs de onderzoekers zijn het daarmee oneens: Methorst heeft aan zo'n onderzoek niet volledig willen meewerken. Deuling pruttelde nog wat door over de “misstappen van Vlaanderen” en sloot haar toespraakje af met een beroep op het zelfreinigend vermogen van de raad: zowel Methorst als Vlaanderen zouden moeten opstappen. (Jan Hylkema regeerde later met: “kennelijk vindt ook D66 dat Methorst moet opstappen”). Sandra vertelde ook nog dat ze op een congres over “integriteit” was geweest, en dat het “typisch Muiden” was om te stellen dat rapporten niet deugen als er niet instaat wat je wil.

Daarna bleef ook haar partijgenoot Van Bastelaar hameren op het “foute gedrag van Vlaanderen”

Marlon van der Meer(VVD) deed een poging Deuling aan te vallen, en betoogde dat Deuling niet geheel onbevooroordeeld tegenover deze zaak kon staan, omdat nu eenmaal haar gezin financieel afhankelijk was van Methorst. Haar man werkte immers twee jaar lang voor Methorst, en Deuling was op de hoogte van wat zich jarenlang tussen Methorst en Holzhaus afspeelde. De burgemeester vond dat dat niet ter zake deed, en Marlon liet zich afhameren. Sandra hoefde haar borst dus toch niet zo nat te maken.

Vlaanderen was voor zijn doen zeer bedeesd. Beleefd vroeg hij of een aantal onjuistheden in het rapport misschien door een erratum gecorrigeerd konden worden, timide bood hij zijn verontschuldigingen aan indien hij de gemeentewet overtreden zou hebben. Vlaanderen hoeft zich hoogstwaarschijnlijk helemaal geen zorgen te maken, en zou een verontschuldiging – als dat al genoeg is – van de burgemeester moeten eisen. Want hij heeft hoogstwaarschijnlijk helemaal niets fout gedaan.

Dat zit zo:
In het wetsartikel dat hij overtreden zou hebben staat dat een raadslid niet werkzaam mag zijn als gemachtigde of adviseur in een zaak tegen de gemeente. Deze formulering is met opzet gekozen, uitdrukkelijk wordt hiermee niet bedoeld dat een raadslid niet mag optreden als gemachtigde of adviseur in een dergelijke zaak. Uit de behandeling van het onderhavige wetvoorstel in de Tweede Kamer blijkt dat dit artikel terughoudend moet worden geïnterpreteerd. In de nota naar aanleiding van het eindverslag licht de Regering dit nader toe: het is de bedoeling dat raadsleden geen professioneel belang krijgen bij de uitkomst van de gemeentelijke besluitvorming (namelijk: de zaak voor hun cliënt winnen). Vlaanderen heeft zich niet laten betalen, en had geen enkel belang bij de uitkomst van de onderhavige WOZ-zaken. Kijk maar:

Blijft nog de vraag waarom in een onderzoek dat betrekking had op onoorbare zaken met betrekking tot het KNSF-dossier CDA-raadslid Methorst doodleuk kan weigeren de bewijzen te overleggen die hem zouden kunnen vrijpleiten van belangenverstrengeling en Vlaanderen ten onrechte door de CDA-burgemeester zo hard wordt aangepakt - op een heel ander onderwerp.

21 april 2011

Deel 5 : Jan Portengen heeft nog steeds geen antwoord van Methorst waarom hij zich wél, en Methorst zich niet aan belangenverstrengeling schuldig maakte, coalitie neemt het op voor persvrijheid, burgemeester verdedigt discriminatie Muideninfo

Enige tijd geleden speelde een kwestie in de raad waar de werkgever van Jan Portengen, Waternet, mee te maken had. Methorst wenste toen, als bewaker van Normen en Waarden, dat Jan Portengen niet zou meestemmen over deze kwestie. Waar het precies omging is niet zo belangrijk, belangrijk is wél dat Methorst nog steeds vindt dat je – wegens belangenverstrengeling - niet mag meestemmen over een zaak waar je werkgever bij betrokken is, en dat je wél mag meestemmen over aan zaak de je aandeelhouder/vennoot volledig aangaat. Jan Portengen is wat hardleers, want hij begreep het nog steeds niet, en vroeg aan Methorst dat nog eens uit te leggen. En ook wilde hij nu van Methorst weten waarom deze op 16 december doodleuk meestemde over zichzelf: namelijk of hij moest aftreden. Opmerkelijk was toen dat de burgemeester – ook CDA – dat gewoon liet doorgaan.

Over die burgemeester gesproken: die liet immers Muideninfo niet toe op de “besloten persconferentie”. Jan Portengen wilde weten waarom dan wel niet, Erik Pieter Vlaanderen vroeg zich af of de aanwezigheid van kritische onderzoeksjournalisten ongewenst was, Marlon van der Meer vroeg waarom raadsleden niet aanwezig mochten zijn, Jan Hylkema, die wist dat het er nu juist om ging dat uw webmaster door de onderzoekscommissie is gehoord, merkte op dat op de persconferentie meerderen aanwezig waren die gehoord waren.

Waarnemend burgemeester Marleen de Pater realiseerde zich niet dat raadsleden niet begrepen hadden dat zij op de persconferentie ongewenst waren. De beslissing om Muideninfo niet toe te laten had ze helemaal alleen genomen. Die anderen, die ook gehoord waren, waren niet aanwezig met het oogmerk van nieuwsgaring. Geen denken aan excuus, hetgeen door de aanwezige fanclub van Methorst met applaus werd ontvangen. Ik vroeg aan de voorzitter een korte verklaring te mogen afleggen.
Dat mocht natuurlijk niet, de vergadering is immers voorbehouden aan de raad.
Ik had willen zeggen dat het argument dat ik er bij zou zitten als geïnterviewde én als nieuwsgaarder geen hout sneed. Immers, als ik niet geïnterviewd zou zijn, zou ik er met dezelfde kennis van zaken zitten, en dus dezelfde kritische vragen gesteld hebben. Omdat ik besefte dat de burgemeester wellicht deze kritische vragen vreesde, heb ik aan deur mevrouw Schadé zelfs nog aangeboden mijn mond te houden op die “besloten persconferentie” – een merkwaardig begrip. Ik zou er alleen als waarnemer zitten. Ik begrijp niet dat daarmee de kou niet uit de lucht zou zijn.
Wat mij betreft had de burgemeester niet haar verontschuldigingen hoeven aan te bieden. Dat deed ze ook niet aan de raadsleden die op het verkeerde been waren gezet, en nota bene ook ongewenst waren. Het zou voldoende geweest zijn als ze gezegd had dat ze nog maar heel weinig tijd gehad heeft echt kennis te maken met onze gemeenschap en de recente geschiedenis daarvan en zich tot dan toe niet realiseerde welke rol Muideninfo daarin speelt. Onwennigheid dus. Of zoiets.14 april 2011 e.v.

Tweets van VVD MUIDEN

Deuling kan haar borsten nat maken!

De Tweets van de VVD MUIDEN laten, voorafgaand aan de raadsvergadering, niets te raden over.
Overduidelijk wordt de aanval op Erik Pieter Vlaanderen gezien als een wraakactie van CDA-zijde.
Uit het rapport valt te lezen dat de CDA-burgemeester de regie had in deze laffe actie jegens Vlaanderen.
Sandra Deuling, die al jaren wist dat Methorst en Holzhaus een arbeidsrelatie hadden, en dus een onderlinge afhankelijkheid, bleef gespaard.
Maar niet door de VVD, ze kan haar borsten nat maken!

Tweets:

19 april :
# We begrijpen nu er helemaal geen intenties zijn om de sfeer te verbeteren. Jammer, we zijn benieuwd wie er met excuses gaan komen. about 2 hours ago via web
# Berichtgeving in Gooi- en Eemlander is op zijn minst opmerkelijk. about 2 hours ago via web
# Meer verassingen in de mailbox info@vvdmuiden.nl ! Toch maar even met coalitiepartners overleggen. 2:53 AM Apr 18th via web
# Verzoek van diepgravende journalist. Landelijke pers toch geïnteresseerd in recente ontwikkelingen in Muiden. Hmmmm....dilemma. 2:52 AM Apr 18th via web
# Ook de door de vorige raad goedgekeurde begroting roept vragen op. Wat een verwarrend document. Kost die ook 65k ? 2:45 AM Apr 18th via web
# Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wat is er toch in Muiden aan de hand ?
14 april :
# CDA voorman Methorst heeft D66 volledig 'in de pocket'. Is er een link of is dit uitsluitend resultaat van politieke vrijages ? about 3 hours ago via Twitter for iPhone
# D66 Deuling: "Vlaanderen Moet conclusies trekken". Gaat ze Methorst nog voordragen voor een lintje ? about 3 hours ago via Twitter for iPhone
# Krant: 'Vlaanderen schuldig'. Perfect geregisseerde persconferentie. Hûh ? Het ging toch over Methorst ? about 3 hours ago via Twitter for iPhone
# Naast 'Roddel en Achterklap' doen ook 'de Doofpot' en het 'achterkamertje' weer mee in Muiden ! Zo werkt dat. Schijnheiligheid ten top ! about 3 hours ago via Twitter for iPhone
# Roddel en achterklap kenmerkend voor een kleine gemeenschap. Maar snel (citaat) 'bestuurlijk' fuseren.... 11:54 AM Apr 11th via Twitter for iPhone
# Bijlagen integriteit onderzoek bijzonder gedetailleerd, gegevens Methorst ontbreken ! 11:36 AM Apr 11th via Twitter for iPhone
# VVD Fractie onderzoekt Rapport Berenschot en Commissie van Zunderd 11:32 AM Apr 11th via Twitter for iPhone
# Kritische journalist geweigerd bij persconferentie Gemeente Muiden 11:30 AM Apr 11th via Twitter for iPhone
#Muideninfo waarom was u niet bij de persconferentie Integriteit Methorst ? 11:07 AM Apr 11th via Twitter for iPhone13 april 2011

Stond uitkomst onderzoek al van te voren vast?

Kritische vragen betreffen onafhankelijkheid onderzoek
Methorst heeft niet volledig aan het onderzoek meegewerkt.


Onze raadsleden kregen tot vandaag 17:00 uur de tijd om hun vragen over de beide integriteitsonderzoeken te formuleren. U kunt verwachten dat veel kritische vragen in één zin samen te vatten zijn: waarom leveren de rapporten niet meer op dan we allang wisten? Van een ex-hoofd van het Korps Landelijke Politie Diensten (Van Zunderd) en zijn hoofd Interne Zaken (Petersen) en het gerenommeerde bureau Berenschot zou je voor 65 duizend euro meer mogen verwachten. Zo is het opvallend dat wanneer Methorst doodleuk weigert om bankafschriften te verstrekken met betrekking tot de aandelen transactie met Holzhaus dat afgedaan wordt met een eenvoudige voernoot – “jammer dan”. Bij dit soort zaken verloopt de transactie in de regel via een notaris, hoe deze nu precies verliep wilde Methorst niet kwijt. Wellicht gaat het om een heel ander bedrag dan 250 duizend euro, wellicht is de bron niet Holzhaus beheer, maar bijvoorbeeld KNSF, wellicht is er helemaal geen afschrift en gaat het om zwart geld. Allemaal uiterst verdacht voor een ex-politiechef, en zeker aanleiding om door te rechercheren. Hetzelfde geldt voor de arbeidsrelatie, dus onderlinge afhankelijkheid tussen Methorst en Holzhaus. Daar is ook niet over doorgevraagd, hoewel meneer Deuling, de man van Sandra, daar toch met zijn neus bovenop gezeten heeft. En waarom is niet onderzocht in hoeverre mevrouw Deuling zich aan "verzwijging" schuldig gemaakt heeft? Over die arbeidsrelatie tussen Methorst en Holzhaus wilt meneer Deuling natuurlijk niets kwijt maar misschien zijn er wel andere ex-werknemers daarover uit te horen.
Opvallend is dat de commissie Van Zunderd tot vier keer toe met de burgemeester de opdracht, en de voortgang daarin, doorgesproken heeft. Namelijk op 31 januari, 14 februari, en op 10 maart en 23 maart. Als er kennelijk niets aan de hand is (behalve wat we allang wisten over Methorst en Vlaanderen) waarom is er dan zoveel te bespreken?

Wie betaalt, bepaalt.
Nu zou je zeggen dat wanneer je het ex-hoofd van de KLPD en zijn hoofd interne zaken een dergelijk klusje laat klaren je de heren alle vrijheid geeft hun onderzoek in te richten, zonder enige vooringenomenheid of sturing. Opdrachtgever burgemeester de Pater heeft uiteraard te weinig dossierkennis (en is absoluut niet geïnteresseerd om die te verwerven) om daarbij behulpzaam te zijn, dus is het goed mogelijk dat in dat gesprek onze burgemeester de regie over het onderzoek heeft genomen. Dat blijkt trouwens ook uit het rapport, de burgemeester beslist wat er naar buiten gebracht en verder onderzocht wordt. Zo vond ze het wel nodig het naadje van de kous over Vlaanderen uit te pluizen, maar kennelijk niet van partijgenoot Methorst. Opvallend is ook dat het onderzoek korter duurde dan gepland, ook geen wonder als het zo onzorgvuldig wordt uitgevoerd. Of als de uitkomst vast moet staan.

We kunnen een interessant debat verwachten.


12 april 2011

Burgemeester: de raad moet aan de slag

Uit het persbericht van de gemeente:
“De raad moet aan de slag”, dat is de belangrijkste boodschap die burgemeester de Pater de raadsleden van de gemeente Muiden meegeeft nu de onderzoeken naar integriteit door Bureau Berenschot en de heer Van Zunderd zijn afgerond en de resultaten bekend zijn. De onderzoekers presenteerden hun bevindingen maandag 11 april tijdens een besloten raadsbijeenkomst in het bijzijn van burgemeester de Pater en Commissaris van de Koningin de heer Remkes.

De waarnemend burgemeester van Muiden vindt dat de Raad unaniem de moed heeft opgebracht een integriteitsonderzoek te laten doen en dat het woord nu wederom aan de Raad is. "Hoe erkent en onderkent de Raad de feiten en conclusies. Ik spreek de wens uit dat de leden van de Raad a.s. donderdag tijdens het openbare debat dezelfde moedige houding laat zien die op 16 december de start voor deze onderzoeken gaf. Er is geen aanleiding om met de armen over elkaar te gaan afwachten wat er met deze conclusies moet gebeuren en wie dat gaat doen. Er is werk aan de winkel. Daarbij zal ik zeker stilstaan bij de aanbeveling: Hoe transformeren we de gedragscode met elkaar van een dode letter tot een levend document”.
De Commissaris van de Koningin de heer Remkes heeft waardering dat de gemeenteraad deze onderzoeken heeft laten doen. "Het is nu aan de raad van de gemeente Muiden. Ik verwacht binnen drie maanden een rapportage van de burgemeester over hoe de gedragscode is opgepakt”.

Donderdag 14 april vergadert de gemeenteraad over de bevindingen van het onderzoek.


11 april 2011

Integriteitsonderzoek afgesloten, maar:

Muideninfo niet welkom bij presentatie onderzoeksrapport

Methorst wierp schijn belangenverstrengeling op zich, Vlaanderen harder aangepakt

Door Jan Bovenlander
Muideninfo vernam dat vanavond, om 18:30 uur, in het gemeentehuis, de presentatie van de onderzoeksrapporten met betrekking tot de vermeende belangen verstrengeling van Methorst, en het rapport over de mogelijke belangen verstrengelingen van anderen zou plaatsvinden. Vol verwachting toog ik naar het gemeentehuis, om daar tegengehouden te worden door gemeentesecretaris, mevrouw mr. Marjolein Schadé. Een vergissing, vermoedde ik, want tenslotte is Muideninfo de belangrijkste opiniemaker in Muiden, en houdt Muideninfo zich specifiek bezig met onderzoeksjournalistiek aangaande de Muider politiek. “U bent geen pers” beet mevrouw Schadé mij toe, een nogal mal argument als je bedenkt dat Muideninfo, net als de geschreven pers, een persabonnement op de raadsstukken heeft. Ik kwam er niet in, en kondigde aan de resultaten van tien jaar onderzoek naar de handel en wandel van de betrokkenen te publiceren, zoals ik die de onderzoekers had medegedeeld toen ik door hen gehoord werd.
Intussen passeerde Matthijs Wink – van de kabelkrant - ons, en liep naar binnen. “Hij wel, dus ik ook” merkte op. Mr. Schadé riep Matthijs terug, “even overleggen” zei ze. Toen ze terugkwam had zij – in overleg, naar ik vermoed met de burgemeester - een nieuwe smoes: “je bent gehoord door de commissie, dús partij, en dús mag je er niet bij zijn”. Eerlijk gezegd ontstak ik in woede over zoveel domheid: alleen omdat de onderzoekers wilden profiteren van mijn in tien jaar opgebouwde kennis rond dit dossier kwam ik er niet in. Nogal ongeloofwaardig, naar de werkelijke reden waarom ik er niet inkwam kan ik alleen maar raden, en dat zal ik ook doen. Zijn Marjolein en Marleen soms niet gediend van waarheidsvinding?
Marjolein, ik weet dat je dit leest: wat was nou makkelijker geweest om tegen mij te zeggen: “je bent weliswaar niet uitgenodigd, maar als je wilt mag je er toch bij zijn.” Dan had de hele scène niet plaatsgevonden, en je had jezelf niet in zo'n ongemakkelijke positie gemanoeuvreerd.


Gemeentesecretaris Marjolein Schadé en Majordomus Geert Jan Schopping sluiten deur definitief voor uw webmaster.


Een goede daad blijft nooit ongestaft...
Enfin, ik heb natuurlijk wel de conclusies van het rapport alvast gelezen. Voor wat betreft Methorst kunnen de onderzoekers geen belangenverstrengeling bewijzen, maar het is wél overduidelijk voor de onderzoekers dat hij de schijn daarvan gewekt heeft. Verder strekte het onderzoek zich uit naar Eric Mackay en Erik Pieter Vlaanderen. Van de eerste kan helemaal niets bewezen worden, de achtergrond van zijn merkwaardige ommezwaai (later meer daarover) blijft onbekend. Erik Pieter Vlaanderen helpt burgers bij het aanvechten van hun aanslag OZB, en handelt daarmee tegen de belangen van de gemeente. En omdat een goede daad nooit ongestraft blijft, is dat zo ongeveer het hardste verwijt dat de onderzoekers voor 65000 euro hebben weten te maken.

Muideninfo is er nog niet klaar mee. Details over het onderzoek, en wat er aan vooraf ging volgen nog, met onder meer, de dreigementen van Methorst aan het adres van Muideninfo, en de rol van de burgemeester. En natuurlijk, onze analyse, gebaseerd op tien jaar ervaring in dit dossier. En nu met de weigering om Muideninfo te informeren als alle andere pers als puzzelstukje in de reconstructie. Wordt vervolgd….


9 maart 2011

Onderzoek Methorst en kornuiten kost 65.000 euro

40 euro per modaal Muidens gezin – Methorst blijft gewoon zitten

Door Jan Bovenlander
Gisteren werd in de commissie het voorstel behandeld om 65.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling van raadslid Methorst en het onderzoek naar mogelijke andere onfrisse verbintenissen tussen onze bestuurders en KNSF. Voor de 6500 Muidense ingezetenen is dat 10 euro per persoon, ofwel 40 euro voor een standaard gezinnetje met twee kinderen.
Officieel zijn de onderzoekselementen de relaties tussen raadsleden, commissieleden en bestuurders van de gemeente Muiden en (vertegenwoordigers van de) KNSF voor wat betreft:
1. mogelijke belangenverstrengeling
2. mogelijke manipulatie van of misbruik van informatie
3. mogelijke onverenigbare activiteiten

Na oriënterende gesprekken op 12 en 13 januari met een aantal onderzoeksbureaus zijn twee onderzoeksbureaus door burgemeester Marleen de Pater geselecteerd. Deze hebben op 26 januari een presentatie gegeven aan de fractievoorzitters, Methorst liet zich vervangen door Petra Nell. Onderwerp van de presentatie was de wijze waarop zij de in de motie geformuleerde zaak Methorst forensisch willen onderzoeken en in de tweede plaats hoe zij het 'bredere onderzoek' willen aanpakken qua mogelijke vorm, tijd en effectiviteit. Ook hebben op 26 januari burgemeester Marleen de Pater en gemeentesecretaris Marjolein Schadé de commissaris van de Koningin Remkes op de hoogte gebracht. Maandag 31 januari heeft nog een gesprek met een onderzoeker plaatsgevonden – wie dat is, weten we niet. Op grond van de gesprekken heeft de burgemeester besloten:
1. Bureau Berenschot te vragen het forensisch onderzoek betreffende de heer Methorst per direct te starten. De kosten bedragen vooralsnog € 21.600,-
2. de heer P. van Zunderd te vragen per direct met het 'bredere onderzoek' te starten. De kosten van het onderzoek bedragen € 43.000,- exclusief bijkomende kosten.
Het kan dus wel meer dan 65.000 euro worden.
Deze zaak zou op de commissievergadering van 8 maart besproken worden. Niet dus, want ondanks de interessante wedstrijd tussen Arsenal en Barcelona bleef voetbalfanaat Methorst gewoon zitten. En lag het voor de hand dat niemand het woord wilde voeren. Het werd een hamerstuk. Alleen Rietje Rijnja stelde de vraag of de provincie niet zou kunnen bijspringen.
Dat lijkt een voorproefje op volgende besloten vergaderingen waar KNSF aan de orde komt: dan zal ook iedereen wel zijn mond houden als Methorst erbij zit. Ik verzin dat niet zelf. En ook in het fractievoorzittersoverleg.

Al eerder 'belangenverstrengeling'?
Voorafgaand aan dit agendapunt voerde Methorst het woord over de veiligheidsregio. Hij gispte de begroting, in casu de hoge kosten daarvan, zoals we van hem gewend zijn.
Waarom stond Methorst zoveel minder kritisch tegenover de 'Open Begroting' van KNSF?
De rekenaar Methorst zou maar al te goed moeten weten dat bijvoorbeeld voor het slopen van de fabriek (inclusief opslagen) meer dan € 800 per vierkante meter begroot werd waar de openbare contra-expertise van Oranjewoud luid en duidelijk vermeldde dat € 25 in de markt gebruikelijk is en € 50 voldoende moet zijn. Dat scheelt (inclusief de exorbitante bedragen voor het verwerken van het puin) 16,5 miljoen euro voor die ruim 20000 m2 gebouwen. Maar dat was allang voordat de KNSF Vastgoed directeur de zaak van Methorst redde. Misschien dat Berenschot ook daar eens naar kan kijken. En meer. Wordt vervolgd.


12 februari 2011

Dat kan niet!

Alle discussies die erover zijn gevoerd komen nu in een totaal ander daglicht te staan.

Op 16 december 2010 vergaderde de gemeenteraad over de mogelijke belangenverstrengeling van Methorst. Uit de notulen:

Roderik Schuwer (PvdA): Dat kan niet! - verlos hem uit zijn lijden
De heer Methorst is een zakelijke transactie aangegaan met een partij met wie de gemeente al zeven jaar vechtend over straat rolt, en heeft daarmee, neemt hij aan, een financieel voordeel behaald. Dat verhoudt zich slecht tot de stelling van de heer Methorst dat het zijn handel en wandel in de gemeenteraad niet beïnvloedt. Hij sluit dat niet uit, maar het gaat erom tegenover de bevolking van Muiden de grootst mogelijke zuiverheid te betrachten. Het kan niet zo zijn dat hier wordt besproken hoe 'de vijand' de KNSF te bestrijden — want de KNSF bestrijdt de gemeente — terwijl de fractievoorzitter van het CDA een bijna 50% partnership heeft met de directeur van de KNSF. Dat kan niet. Je moet niet marchanderen met dergelijke normen, en een handel drijven met wat wel en niet kan, want dan zit je op een glijdende schaal. Dan verlaat hij dit gremium met liefde, omdat hij een dergelijke wereld niet wil en er niet toe wil behoren. Je moet buitengewoon zuiver omgaan met belangen en verstrengeling van belangen. De heer Methorst heeft als privépersoon en ondernemer gekozen voor bepaalde stappen. Hij vindt dat hij de consequenties daarvan moet nemen. Je kunt geen partnership met de KNSF hebben en met droge ogen de gemeenteraad zeggen dat je de KNSF objectief zult bestrijden. Je moet hem dat niet aandoen en hem uit zijn lijden verlossen. De situatie is immers voor de heer Methorst buitengewoon lastig en allen moeten vinden dat die moet worden beëindigd, ook de voorzitter, van dezelfde partij.

Diederik de Bruin (VIB): Holzhaus poogt met allerlei middelen invloed aan te wenden in de raad.
De heer Holzhaus heeft een groot aandeel in het welslagen van het KNSF-project, zijnde winstmaximalisatie van de KNSF. Daar is niks mis mee. Dat is een zakelijke transactie. De heer Methorst heeft op het realiseren van de winstmaximalisatie van de KNSF een belangrijke invloed. Die is nog met 50% toegenomen, want het CDA is van twee naar drie zetels gegaan. Als spreker de heer Holzhaus was, zou hij alle middelen gebruiken om die invloed aan te wenden. Zonder daar een waardeoordeel aan te geven, de heer Holzhaus poogt in zijn acteren met allerlei middelen ook invloed aan te wenden in de raad. Spreker twijfelt niet direct aan de integriteit van de heer Methorst, maar hij laat zo'n grote verdenking op zich op het moment dat hij stemt ten faveure van de winstmaximalisatie van de KNSF, terwijl hij de heer Holzhaus net twee dagen intensief heeft gezien omdat hij bij hem werkt en net nadat er een aandeelhoudersvergadering, voor de kenners, is geweest waarin hij de heer Methorst als bestuurder van Forline B.V. lof heeft toegezwaaid en een bonus heeft gegeven, dat kan niet samengaan. Dat is naar de burgers een ongelooflijk verkeerd sein. Deze constructie en het fractievoorzitterschap van het CDA Muiden zijn volgens hem niet te rijmen.

Erik Pieter Vlaanderen (VVD): politieke doodzonde
De VVD heeft de afgelopen weken het genoegen gehad de verkiezingen te hebben gewonnen en collegeonderhandelingen te mogen voeren. In zijn partij had een aantal mensen een voorkeur voor een samenwerking met onder andere het CDA. Die voorkeur was mede ingegeven door de enorme werklust van de heer Methorst. De heer Methorst heeft als mens altijd een integere indruk op hen gemaakt en maakt dat als mens nog steeds. Anderzijds heeft de heer Bolkestein van de VVD de Bolkesteindoctrine geïntroduceerd, die aangeeft dat er soms dingen gebeuren waarvoor je verantwoordelijkheid dient te nemen. De VVD-fractie vindt niet dat de heer Methorst strafrechtelijk iets heeft misdaan. Hij heeft alleen de politieke doodzonde begaan, hij heeft iets verzwegen waarvan je kunt weten dat het voor anderen relevant is. In 2005 wees de heer Methorst de raad nog op het belang van een handvest over een actieve informatieverplichting. Hij heeft ons in de raad regelmatig terecht de les gelezen. Hij heeft het volste recht om zaken te doen met wie hij zaken wil doen. De VVD heeft in het persbericht proberen aan te geven dat als je een relatie aangaat met een partij of een representant van een partij, waarvan je weet dat die een juridische procedure voert met de gemeente Muiden, je dan over een streep gaat waarvan je van nature moet denken: hier heb ik een actieve informatieplicht. De heer Schuwer zegt dat je op dat moment überhaupt belangen lijkt te verstrengelen, voor de VVD is de grootste doodzonde dat hij de raad niet actief heeft geïnformeerd. Als er in januari jongstleden een vertrouwelijk fractievoorzittersoverleg zou zijn geweest waarin de heer Methorst in vertrouwen had gezegd van plan te zijn deze stap te zetten of wellicht, deze stap te hebben gezet, hadden er samen spelregels kunnen worden afgesproken. Die spelregels zijn in het staatsrecht voldoende duidelijk. Je hebt een actieve informatieverplichting en de heer Methorst is voorstander van het juist en rechtschapen handelen in dezen.

Sylvia Bazuin (VIB): Juist de heer Methorst, of all people, komt met zo'n bericht.
Om te beginnen persoonlijk. Op het moment dat je denkt dat je van mens tot mens een aardige relatie hebt, komt het als een schok als iemand vertelt dat hij ergens een belang in heeft en het niet heeft verteld, omdat hij er niet bij heeft stilgestaan, omdat hij het niet belangrijk vond. Zij denkt dat zij dat nog het allerergste vindt.
Als raadslid vindt zij het heel lastig, omdat het niet gaat over een dossier om het geven van een straatnaam, maar over een belangrijk dossier dat al jarenlang loopt en een zwaar beladen dossier is, de KNSF. Dat zou toch te denken hebben moeten geven: moet ik er niet iets over zeggen. Het komt inderdaad haast elke maand terug en niet altijd op een eenvoudige manier. Je hoeft de KNSF niet als vijand te zien, maar het is een beladen dossier voor eenieder in de raad.
Als VIB is het ook lastig. De partijen staan in dit dossier regelmatig tegenover elkaar. Dat is helemaal niet erg, je mag van mening verschillen, een ander standpunt hebben en daarover discussiëren. Alle discussies die erover zijn gevoerd, vanuit die verschillende rollen, komen nu in een totaal ander daglicht te staan, ook al wil je dat niet. Het is gewoon zo.
Juist de heer Methorst, of all people, komt met zo'n bericht.

Zie ook de Open Brief van de Stichting Stad Muiden: "Als wij onze gekozen vertegenwoordigers niet meer kunnen zien als hoeders van het algemeen belang en van transparant openbaar bestuur met private partijen op afstand dan worden de fundamenten van de democratie aangetast."
en:
Ronald B. van Santbrink: Vuile was: " Het is onvoorstelbaar dat publieke vertegenwoordigers de goede naam van Muiden en dus van haar inwoners zo kunnen beschadigen om hun politieke egoïsme te bevredigen."7 februari 2011

Bureau Berenschot onderzoekt Methorst

De gemeente Muiden heeft twee onderzoeksbureaus opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke belangenverstrengeling tussen (leden van) van het Muidense gemeentebestuur en de KNSF. Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders opgedragen deze onderzoeken te laten uitvoeren.

De onderzoeken worden uitgevoerd in overleg en afstemming met de Provincie Noord-Holland. Waar nodig zal de gemeente Muiden hierbij een beroep doen op de expertise van de Provincie. De onderzoeken zullen zijn gericht op mogelijke belangenverstrengeling, mogelijke manipulatie van of misbruik van informatie en mogelijke onverenigbare activiteiten. Naar verwachting worden de onderzoeken in april 2011 afgerond.

Het eerste onderzoek betreft mogelijke belangenverstrengeling tussen de heer Methorst (fractievoorzitter van het CDA in de Muidense gemeenteraad) en de KNSF. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Berenschot. Het tweede onderzoek betreft de mogelijke belangenverstrengeling in bredere zin tussen het Muidense gemeentebestuur en de KNSF. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de heer P. van Zunderd. De heer Van Zunderd is zelfstandig consulent en was o.a. korpschef van het korps landelijke politiediensten en Lid curatorium Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en lid Visitatie College Handvest Publiek Verantwoorden.

Aanleiding voor de onderzoeken is de bekendmaking van de heer Methorst in de raadsvergadering van 16 december 2010 dat hij een zakelijke relatie heeft met één van de directeuren van de KNSF. De heer Methorst heeft hierbij aangegeven dat er geen sprake is van verstrengeling van belangen en dat deze zakelijke relatie daarom geen belemmering is voor zijn werk als raadslid.

Een meerderheid van de raad was dat niet met hem eens. Methorst accepteerde voor zijn bedrijf een aanzienlijk bedrag van de directeur van KNSF. Naar verluid ging het om vele tonnen, en was zonder deze kapitaalinjectie zijn bedrijf ten dode opgeschreven.

Een raadsmeerderheid wenste dat Methorst zijn raadzetel zou opgegeven. Methorst, die zich gesteund wist door zijn partij, het CDA, en door D66 – die al langer op de hoogte bleek te zijn - wenste daar niet naar te luisteren. Een verslag van het voorafgaande vindt u hieronder. En: wordt vervolgd, daar kunt u op rekenen…Dit ging er aan vooraf:

Tot dusverre waren de formatie en het geval Methorst nauw met elkaar verweven. Het was immers de vermeende belangenverstrengeling van CDA-fractieleider Methorst die de VVD rechtstreeks in de armen van de PvdA dreef – tot ongenoegen van D66, die op de hoogte was van de zakelijke verbinding tussen Methorst en KNSF-directeur Ferry Holzhaus. Een samenvatting van het voorafgaande:

Op 16 december 2010 werd bekend dat Ferry Holzhaus, directeur van KNSF-Vastgoed II B.V. sinds 1 februari 2010 een belang van 48% in Forline B.V. heeft, de onderneming van CDA-fractieleider Methorst. Al twee-en-een-half jaar is Holzhaus twee dagen per week werkzaam bij Forline B.V. De gemeente Muiden en KNSF-Vastgoed zijn in een grimmige juridische strijd gewikkeld. Raadslid Methorst heeft burgemeester en wethouders en alle raadsleden niet tijdig geïnformeerd over de aandelentransactie en de alliantie met Holzhaus Beheer B.V.

De transactie op zich is legaal, het verzwijgen daarvan als dienaar van de publieke zaak is zeer ernstig. Je zou dan allicht kunnen denken dat Methorst niet aan de openbaarheid wil prijsgeven dank aan KNSF-directeur Holzhaus verschuldigd te zijn de deelname in zijn bedrijf.
Omdat u als kiezer daarvan niet op de hoogte was kunt u zich teleurgesteld in de betrouwbaarheid van Methorst voelen. Methorst is niet langer te handhaven in de gemeenteraad.
Met name de VVD, die de leiding heeft in de coalitiebesprekingen, denkt er zo over:

"Het is onwenselijk en onverenigbaar dat gemeenteraadsleden enerzijds en vertegenwoordigers van rechtspersonen waarmee de gemeente juridische procedures voert een directe- of indirecte innige economische relatie aangaan. VVD Muiden stelt dat de volksvertegenwoordiging vrije keuzes moet kunnen maken in het belang van de Gemeente en haar inwoners, zonder daarbij eventuele zakelijke consequenties te hoeven overwegen. Voor zover er zakelijke relaties bestaan dient dat terstond kenbaar gemaakt te worden. Vanzelfsprekend wil de VVD zich niet mengen in de commerciële belangen van derden. Wij spreken derhalve geen mening uit over de handelswijze van de heer Holzhaus of KNSF Vastgoed II B.V. Wij zijn van mening dat de heer Methorst melding had moeten maken van deze transactie".
VVD Muiden zal een dringend beroep doen op de heer Methorst om afstand te doen van zijn raadslidmaatschap.
Voor wat betreft de vorming van een coalitie is VVD Muiden niet gelukkig met dit nieuws.
"Wij zagen in het CDA met aanvoerder Dirk Jan Methorst een betrouwbare coalitie partner. Het plaatst de onderhandelingen in een geheel nieuw daglicht. Als partij voor de ondernemers feliciteren wij de heer Methorst als ondernemer met zijn succesvolle transactie. De VVD betreurt het dat op deze wijze afscheid moet worden genomen van een zeer bekwaam raadslid" aldus de VVD onderhandelaar Marlon E. van der Meer.

Verleden week donderdag hoorde VVD-fractieleider Erik Pieter Vlaanderen het nieuws voor het eerst. Een week later ontvingen wij het persbericht met de bovenstaande inhoud. Vlak daarna vond er een raadsvergadering plaats.


Ferry Holzhaus en Dirk Jan Methorst

Die vergadering was bedoeld als afscheidsfeestje voor de vertrekkende raadsleden, maar dat liep anders. Methorst heeft het feestje grondig bedorven. Eerst voerde Methorst het woord. Hij was zich van geen kwaad bewust, en meende, ondanks zijn financiële afhankelijkheid van de KNSF-Vastgoed directeur, uitstekend en onafhankelijk zijn raadswerk te kunnen verrichten. Ondanks dat Methorst en Holzhaus elkaar twee dagen in de week spreken meent Methorst de belangen van de gemeente, die in een grimmige strijd is gewikkeld met de onderneming van Holzhaus, optimaal te kunnen behartigen.
Nagenoeg alle raadsleden stonden stomverbaasd over zo'n schandalig gebrek aan integriteit. Om de pijn te verzachten verklaarde Roderick Schuwer, die namens de PvdA het woord voerde Methorst 'een aardige man' te vinden, en 'respect' voor hem te hebben, maar met zijn harde kritiek werkte hij Methorst rechtstreeks het politieke graf in. Flip de Groot (D66) vond dat Schuwer te ver ging. Diederik de Bruin (VIB) vond Methorst ook 'aardig' maar begreep niet dat Methorst niet doorhad dat deze handelswijze echt niet door de beugel kon. Erik Pieter Vlaanderen (VVD) verklaarde dat dit voorval een definitief einde maakt aan de aanvankelijke voorkeur die bij zijn partij leefde om met het CDA samen te werken. 'Er is geen andere reactie mogelijk dan het raadslidmaatschap op te geven'. Sylvia Bazuin had het zichtbaar moeilijk: alles aan haar schreeuwde het uit dat ze zich enorm belazerd voelde, en toch bleef zij in haar reactie beheerst en beschaafd.
'Onbegrijpelijk' was zo ongeveer de sterkste term die ze bezigde, en daarnaast was ze zo verstandig om nu alle discussie van de laatste jaren over KNSF in een ander daglicht te zien. We hebben daar weinig aan, want Syl keert niet terug in de raad.
Jan Portengen herinnerde Methorst aan één van zijn vele colleges over integriteit. Een paar jaar geleden was er een discussie binnen de raad die te maken had met Waternet. Jan Portengen is werknemer bij Waternet en Methorst vond dat Jan daarom niet aan de beraadslagingen mocht deelnemen. Jan heeft bij Waternet geen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Nu blijkt dat Methorst afhankelijk is van KNSF-baas Holzhaus vraagt Jan aan Methorst eens uit te leggen waarom dit wél kan, en zijn geval destijds niet. Jan kreeg geen antwoord.
Volgens Methorst is er absoluut geen sprake van belangenverstrengeling. Bovendien, zei hij, stapt Holzhaus binnenkort op als directeur van KNSF-Vastgoed. (Hier meer hierover). Roderick Schuwer zag in deze uitspraak een minachting voor het intellect van raadsleden, Diederik de Bruin viel hem bij: 'als dat een argument is, dan geef je toch toe dat je fout zat'
Uiteindelijk werd er over twee moties gestemd: één voor een onderzoek inzake 'belangenverstrengeling' en één verzocht Methorst onmiddellijk het raadslidmaatschap neer te leggen. De eerste motie werd unaniem aanvaard, de tweede met grote meerderheid (9-3, alleen D66 en CDA waren tegen). Methorst bleef vinden dat het niet aan de Raad is om te bepalen of hij aanblijft als raadslid. De politici waren beleefd en aardig tegen Methorst in de raadszaal, in de wandelgangen bleef dat vernisje grondig achterwege.


Dat zal Erik Pieter geen tweede keer doen!


Veel raadsleden al jaren op de hoogte
19 december 2010: Er komt steeds meer aan het licht rond de affaire Methorst. Op 9 december vond er een vertrouwelijk overleg plaats tussen de fractievoorzitters en de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw de Pater, tevens burgemeester. Op dat moment was al duidelijk dat de twee-en-een-half jaar oude alliantie tussen Methorst en KNSF-vastgoed directeur Holzhaus bekend was aan meerdere raadleden, hetgeen trouwens ook later door Methorst publiekelijk bevestigd werd. In ieder geval was, naast uiteraard andere CDA-ers, toekomstig fractie-voorzitter van D'66, Sandra Deuling op de hoogte (en ook anderen binnen haar partij). Dat kan ook niet anders, want haar man Ben werkte tot een half jaar geleden bij Forline B.V., de onderneming van Methorst. Daar was hij er natuurlijk getuige van dat Holzhaus zijn diensten (twee dagen per week, zei Methorst) aan Forline verleende.

Uit betrouwbare bron vernemen we dat Holzhaus hem 2½ jaar geleden met raad en daad hielp om zijn noodlijdende bedrijf te redden. De bij deze reddingsoperatie betrokken pecunia werden kennelijk 1 februari jongstleden omgezet in een aandelenkapitaal: 48 % van de aandelen van een bedrijf dat volgens haar inschrijving bij de kamer van koophandel niet meer waard is dan 60.000 euro. De kapitaalinjectie van Holzhaus zou vele malen groter zijn. Bij een bank zou Methorst never-nooit zo'n gunstige deal kunnen sluiten.

Methorst: "geen belangenverstrengeling"
De eerste die na het genoemde fractievoorzitters overleg het stilzwijgen doorbrak was nota bene Methorst zelf. Hij zond op 16 december deze verklaring aan de Gooi-en Eemlander (waarop een reactie van de VVD niet uit kon blijven) en las deze voor in de daarop volgende raadsvergadering :
"Hierbij verklaar ik, Dirk-Jan Methorst, fractieleider van het CDA te Muiden / Muiderberg, dat ik een zakelijke relatie heb met de heer Ferry Holzhaus, directeur van Holzhaus beheer BV.
De heer Holzhaus heeft sedert 1-2-2010  een belang in mijn onderneming Forline B.V. te Weesp. Tevens is hij twee dagen per week werkzaam als consultant binnen Forline.
Deze relatie beïnvloedt op geen enkele wijze de onderhandelingen tussen het college van B & W van de gemeente Muiden en KNSF-vastgoed. Ik hecht eraan te benadrukken dat van enige vorm van belangenverstrengeling rond de ontwikkeling van het KNSF-terrein op geen enkele wijze sprake is. Deze verklaring is opgesteld om richting de burgers van Muiden en Muiderberg volledige openheid van zaken te geven. Mijn collega-fractieleiders van VVD, PvdA en D66, alsmede het college van B & W van Muiden zijn reeds geïnformeerd over genoemde zakelijke verbintenis. Ik begrijp dat jullie deze informatie actief van mij hadden willen ontvangen. Ik heb daar niet aan gedacht  en dat spijt mij. Voor mij is het heel vanzelfsprekend dat zaken, politiek en privé gescheiden blijven. Ik hoop dat ik hiermede jullie voldoende informatie en openheid heb verschaft. Tevens hoop ik dat in de toekomst bij twijfel aan mijn integriteit dit ook direct aan mij wordt voorgehouden. De voorzitter van de raad heb ik gevraagd deze verklaring ook tijdens de raad van vanavond te mogen afleggen.
"

Coalitie VVD-PvdA onbedoeld bewerkstelligd door Methorst
"Wij zijn eruit!" juichte de VVD Muiden op 30 december op Twitter. "De fractie gaat puntjes op de spreekwoordelijke "I" zetten voor een akkoord dat goed is voor Muiden en Muiderberg !" twitterden onze liberalen de volgende dag vrolijk door. De volgende tweet maakte duidelijk hoe de coalitie eruit gaat zien: "CDA Muiden blijft Methorst steunen" meldde deze. Een onbegrijpelijke houding voor wie de ware aard van de CDA-normen en waarden niet uitputtend bestudeerd heeft, en onbegrijpelijk voor zowel PvdA als VVD, die aldus door CDA en D66 in elkaars armen worden gedreven. "Dirk Jan Methorst blijft gewoon aan als fractievoorzitter van het CDA in Muiden. Hij maakt geen plaats voor een ander om een eventuele coalitie met de VVD en PvdA mogelijk te maken" meldde CDA-voorzitter Arie Mastenbroek.
Het CDA hield eerder deze week een beraad met de leden. Daaruit kwam volgens Mastenbroek duidelijk naar voren dat Methorst aan mag blijven als fractievoorzitter én dat het CDA niets ziet in een coalitie waarin naast de VVD ook de PvdA deelneemt, vanwege de manier waarop de PvdA de afgelopen viereneenhalf jaar Muiden bestuurd heeft. Mastenbroek: "Ja, onze houding maakt het voor de VVD er niet eenvoudiger op om tot een coalitie te komen."
Omdat D66 Methorst steunt, hebben zij zich ook buitenspel gezet. Op 26 december deden de voorzitters van D66 en CDA middels een persbericht van D66-er Werner van Bastelaar een oproep om "de coalitieonderhandelingen vlot te trekken". Een gotspé voor ieder die bedenkt dat zijn partij de liaison van de CDA-voorman met KNSF-directeur Holzhaus gedoogd had, en zich daarmee medeplichtig had gemaakt. Sowieso had al niemand, behalve Methorst, trek in D66. De nipte meerderheid van een PvdA-VVD coalitie zou wel eens efficiënter en stabieler kunnen blijken dan een samenwerking van VVD met CDA en D66. De laatste twee partijen hebben een minder dan eerlijk spel gespeeld tijdens de verkiezingscampagne. Want pas daarna wist u van de mogelijke "belangenverstrengeling" van Methorst.

Deftig zwijgen
Muideninfo wil natuurlijk wel eens weten wat de CDA-voorman zelf te melden heeft over de financiering van zijn bedrijf door de KNSF-directeur. We hebben Dirk Jan Methorst herhaaldelijk uitgenodigd een bijdrage aan deze site te leveren, die, zoals u weet, voor iedereen open staat. Noch op onze mondelinge, noch op onze schriftelijke uitnodiging is Methorst ingegaan. Methorst blijft deftig zwijgen, communicatief niet zo slim.

D66 Verongelijkt.
17 januari 2011: D66 wil niet met de PvdA, en dat is wederzijds, ook de VVD heeft weinig trek in de aanhangwagen van het CDA, maar fatsoenhalve vinden ze het raadzaam D66 te vragen zich aan te sluiten bij een PvdA-VVD coalitie. "No way" zegt D66, en stuurt daarmee aan op een coalitie van VVD-CDA en D66. D66 is immers de grootste winnaar van de verkiezingen, VVD de grootste partij, alleen de PvdA verloor, logisch dus. Maar ja, zolang het CDA het van Methorst volstrekt normaal vindt zijn jarenlange financiële verbondenheid met de directeur van een bedrijf waarmee Muiden voor de rechter een grimmig, zeer kostbaar en ingrijpend conflict uitvecht te verzwijgen, komt voor VVD-leider Vlaanderen het CDA nadrukkelijk niet in aanmerking.

We zullen nooit weten hoe het politieke landschap eruit gezien zou hebben wanneer de zakelijke relatie van Methorst met KNSF-directeur Holzhaus vóór de verkiezingen buiten zijn intimi bij CDA en D66 bekend zou zijn. Een plausibele schatting is dat dat zowel voor CDA als D66 een zetel gescheeld zou hebben, die dan bij PvdA en/of VVD terecht gekomen zou zijn. En dan zou de coalitie VVD-PvdA 9 zetels hebben.

Methorst wenst rectificatie
2 februari 2011: 's Morgens vroeg is de heer Methorst er als de kippen bij om te zien wat Muideninfo over hem schrijft:


De door Muideninfo gebezigde teksten waren de heer Methorst onwelgevallig. Met name nam hij er aanstoot aan dat Muideninfo het voor mogelijk hield dat Methorst - door de kapitaalsinjectie van de KNSF directeur - zo welwillend tegenover KNSF was gaan staan dat dat zijn houding in de raad mede zou verklaren. Sylvia Bazuin: "Ik zie de uitspraken van Dirk Jan Methorst nu in een heel ander licht".terug naar het overzicht
U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: