terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


Arm Muiden gaf alles weg.
Nu rest een epiloog.

ARTIKELEN 2014


22 december 2014

Vraagtekens bij rommelige behandeling bestemmingsplan KNSF

Muiden kan alleen maar verliezen

Op 19 december 2014 kwam er een raadsmededeling dat de behandeling van het bestemmingsplan in de raad verschoven werd van de raadsvergadering in januari naar de raadsvergadering van februari. Logischerwijs zou dan het bestemmingsplan behandeld worden in de commissie van februari. Echter, in de agenda van de commissievergadering van 7 januari staat onder agendapunt 4 doodleuk: “De Krijgsman” (ofwel KNSF), en “over dit agendapunt ontvangt u separaat nadere informatie en eventuele stukken”. Omdat de zienswijzen voor 7 januari nog niet behandeld zijn, kan men zich afvragen wat er op 7 januari besproken zal worden.
Misschien alvast het beeldkwaliteitplan, of het ontbreken van een deugdelijke MER, want om in één vergadering de zienswijzen te bespreken, én het beeldkwaliteitplan, én de MER en dan ook nog eens het bestemmingsplan vast te stellen, is wel een beetje veelgevraagd, zeker nu wethouder Meerhof, de geestelijke vader van al dit schoons, als burgemeester van Oostzaan verstek laat gaan.
En als dat niet lukt komt KNSF weer met haar claim van 376 miljoen.
Als het wél lukt, is er zeker geen sprake van de zorgvuldige behandeling waartoe de gemeente verplicht is en sneuvelt het bestemmingsplan wegens onzorgvuldigheden bij de Raad van State, en komt KNSF ook weer met haar claim van 376 miljoen.
Muiden kan met dit beleid alleen maar verliezen.
“De één z'n verlies is de ander z'n winst”, stelde dr Rolf Visser in zijn dissertatie.


17 november 2014

Wethouder Rob Meerhof wordt waarschijnlijk burgemeester in Oostzaan.

Wethouder Henny Timmerman blijft als enige achter

De klus is geklaard, de pijnpunten die het ingevlogen college moest oplossen na de crisis in 2011 zijn opgelost, en de ingevlogen zwaargewichten kunnen weer uitvliegen.
Weet u het nog: de vijf pijnpunten waren: een toekomstvisie, de lokale brug, de sportvelden, de Buitenhaven, en last but not least, KNSF en Bloemendalerpolder.
Of de zwaargewicht klusjesmannen op alle punten deugdelijk werk hebben geleverd mag u wel betwijfelen: de toekomst van Muiden is een fusie met Naarden en Bussum (als dat doorgaat), de lokale brug was al door het toedoen van Wethouder Winnubst in kannen en kruiken toen Rob en Wimar aantraden, voor wat betreft de sportvelden zijn alleen voetbalvelden, ten koste van de bouw van woningen en een hotel geregeld, en liggen de hockeyvelden bij de Raad van State onder vuur, en van de Buitenhaven komt door geklooi van gemeentewege hélemaal niets terecht, maar, we moeten toegeven: KNSF hebben Rob en Wimar, ten koste van een prachtig bos, en tientallen miljoenen euros van de burger verdomd knap geregeld.
En omdat de benoeming van Rob in januari (hoogstwaarschijnlijk) zal plaatsvinden, blijft Henny Timmerman achter als enige wethouder. Zij zal de lopende zaken moeten afhandelen, tenzij een nieuw zwaargewicht ingevlogen wordt om met evenveel empathie als Wimar Jaeger de open eindjes aan elkaar te knopen.
Rob heeft zelf gesolliciteerd als burgemeester van Oostzaan, een dorpje van 9000 inwoners in de Zaanstreek. Een burgemeesterbenoeming is een gebruikelijke beloning voor loyaliteit aan het provinciebestuur, zoals wij al eerder bij de benoeming van de burgemeester van Weesp constateerden.
Al in januari 2013 liet Rob doorschemeren belangrijke concessies te willen doen, teneinde de provincie inzake KNSF ter wille te zijn.
Het vertrek van Rob kan niet anders dan winst voor KNSF betekenen. Zij zullen niet toestaan dat hun bouwplannen geschaad worden door het op eigen initiatief weglopen van een wethouder. Vertraging, nodig wanneer een nieuwe wethouder zich moet inlezen, al was het maar met behulp van Muideninfo, zal KNSF niet dulden.31 oktober 2014

Bestemmingsplan KNSF wordt uitgesteld

College ziet in dat dit plan het niet zal halen…

Het College van Burgemeester en Wethouders ziet eindelijk in dat het huidig bestemmingsplan voor het KNSF terrein abominabel is. Het College is daar herhaaldelijk op gewezen: door hun verstandige ambtenaren, door verstandige raadsleden, door verstandige burgers, en niet minder belangrijk: door partners waarmee op wettelijke grond overlegd moet worden, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), het Waterschap, de Regionale Advies Commissie Detailhandel, en de Provincie.

Ook ontbreekt een MER (Milieu Effect Rapportage) die volgens menigeen beslist noodzakelijk is voor een project van een dergelijke omvang midden in een natuurgebied. Er is nu volstaan met een zgn. “vormvrije MER”, hierbij is de diepgang aanzienlijk minder dan bij een “echte MER”.

Nu wél een “zorgvuldige procedure”
Het huidige plan is zo slecht dat het College bijna zeker weet dat het zal sneuvelen bij de Raad van State. Dus laat het college in een raadsvoorstel weten dat nu uiteindelijk gekozen gaat worden voor “een zorgvuldige behandeling”. “In overleg met de Krijgsman” staat erbij, alsof een zorgvuldige procedure niet vanzelfsprekend is, en geen wettelijke plicht.
Doel van deze exercitie is het “Raad-van-State Proof” maken van het bestemmingsplan: dat staat letterlijk in het raadsvoorstel.

Critici menen dat dit plan helemaal geen “Bestemmingsplan” moet heten maar “Ontwerpbestemmingsplan”. Eerder (2008) was er immers een “Voorontwerpbestemmingsplan”, dat nu logischerwijs gevolgd wordt door een “Ontwerpbestemmingsplan”. Pas als daarop zienswijzen zijn ingediend, is een “Bestemmingsplan” aan de orde. Daarop zijn dan weer zienswijzen mogelijk, zo laten critici weten, want het kan niet anders dan dat, om kans te maken, dit plan grondig herschreven gaat worden. Of die critici hun zin krijgen is de vraag, want ten laatste op 28 februari 2015 zal het gewijzigde bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Dat is dan twee maanden later dan de bedoeling was. “De Krijgsman” is daarmee wijselijk akkoord.

Vervolgens zal, omdat dit ingrijpend andere plan niet gedurende de wettelijke termijn ter visie was gelegd, dit “verbeterde” plan sneuvelen bij de Raad van State, zo menen critici. De planning, zoals gepresenteerd in de vaststellingsovereenkomst (VOK), gaat uit van een procedure bij de Raad van State die bijna twee jaar gaat duren. Daarmee komt nu het tijdstip voor het onherroepelijk maken van het Bestemmingsplan, 31 december 2016, in het gedrang.
Saillant detail is dat KNSF nooit getekend heeft voor deze procedure. Is alles op 31 december 2016 niet naar genoegen van KNSF geregeld, dan zitten de miljoenen van Muiden en de 29 miljoen van het Rijk in de zakken van de ontwikkelaar, en komt de belachelijke claim van 376 miljoen weer op tafel.

Het voorstel tot uitstel wordt 12 november in de Commissie besproken, en 20 november in de Raad.

93 zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman heeft in de periode 23 mei 2014 – 23 juli 2014 ter visie gelegen. In totaal zijn er 93 zienswijzen ingediend waarvan 7 door wettelijke overlegpartners en 2 zienswijzen die buiten de wettelijke termijn zijn ingediend. Die zullen nu “zorgvuldig behandeld” worden, en zullen leiden tot aanpassingen van en wijzigingsvoorstellen voor het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met overlegpartners zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Waternet. De belangrijkste aanpassingen betreffen de bouwhoogtes, het gedetailleerd bestemmen van de omgeving van de Westbatterij en “de inpassing van de belangrijke bestaande cultuurhistorische paden in relatie met het groen”.

Uitstel noodzakelijk
Uitstel is ook noodzakelijk omdat de RCE voorlopig niet akkoord is met de plannen.
En ook de Provincie niet, naar aanleiding van de kritiek van Regionale Advies Commissie Detailhandel, en hun eigen Adviescommissie Ruimtelijke Ordening.
En Waternet is ook lang niet akkoord.
En tenslotte heeft College tijd nodig om alsnog argumenten te verzinnen waarom voor dit ingrijpende plan een “vormvrije MER” voldoende zou zijn.

“Knoeiwerk”
Verstandige raadsleden hebben dit natuurlijk al zien aankomen. Het gaat hier om de raadsleden van de PvdA en Erik “Pienter” Vlaanderen. “Eindelijk is er het besef bij het college van Muiden dat ze met het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein knoeiwerk hebben afgeleverd. Alle argumenten die de PvdA al veel eerder aanvoerde om ter visie legging van dit haastig in elkaar geflanste plan te voorkomen werden door het college en de rest van de gemeenteraad van tafel geveegd. En nu zitten ze met de gebakken peren” laat Jan Hylkema aan Muideninfo weten
.


19 oktober 2014

Muiden vraagt om 29 miljoen van het Rijk

Om aan projectontwikkelaar door te sluizen. “Anders gaat uw fusie niet door”

Muiden vraagt in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken om, nog voor de fusie, in 2015 even een bedrag van 29 miljoen euro over te maken. Daarmee kan Muiden, samen met de opbrengst van de OZB-verhoging aan haar verplichtingen aan de uiterst charismatische meneer Visser, en Dura Vermeer, te voldoen.

Op 26 maart schreef de gemeente een brief aan minister Plasterk. Wij citeren daaruit:

Het voornemen is dat de gemeente per 2016 opgaat in een gemeentelijke herindeling. Op grond van het uitgangspunt uit uw Handleiding artikel 12 (d.d. mei 2012) dat een gemeente in het kader van herindeling 'schoon' aan de nieuwe gemeente wordt opgeleverd, verzoeken wij een (eenmalige) aanvullende uitkering voor het begrotingsjaar 2015, opdat geen nadelige financiële effecten voor de fusiegemeenten ontstaat. Dit is ook conform het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Van Beek. In uw brief van 12 december 2013 aan Gedeputeerde Stalen van Noord-Holland refereert u aan het amendement van Beek vanwege de bijzondere omstandigheid die hier speelt. (Opmerkelijk is dat het een amendement betreft op een wetsvoorstel dat verworpen werd, red.)Wij dienen deze vraag in met het verzoek nog in 2015 een beschikking te krijgen opdat gegeven de doorlooptijd van de behandeling van een artikel 12 verzoek van 18 maanden, reeds snel duidelijkheid voor de fusiegemeenten ontstaat.

Muiers dragen hun steentje bij
In een bijlage betoogt de gemeente dat ze ook haar burgers zal laten bloeden:
Bij de aanvraag voor artikel 12 moet er ook vanuit worden gegaan dal de eigen inkomsten op een redelijk peil zijn. Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolrechten zijn in Muiden kostendekkend en daarmee op een redelijk peil. De OZB is voor het jaar 2015 door de gemeenteraad van Muiden met maar liefst ongeveer 35% verhoogd om te voldoen aan de door u vastgestelde norm (het toelatingskaartje).”
De “norm” is verhoogd, die 35% moet intussen maar liefst 48% zijn!

Voorzien tekort in 2014 is 10 miljoen, daarna jaarlijks 0,9-1,3 miljoen.
Even later legt de gemeente uit hoe ze nu komt aan dat het bedragje van 29 miljoen euro - dat noodzakelijk is boven de inspanning die onze burgers zelf al leveren ten bate van dit prachtige project:
De financiële bijdragen en verplichtingen uit hoofde van de Vaststellingsovoreenkomst KNSF hebben een grote impact op de begroting van de gemeente Muiden. Voor het begrotingsjaar 2014 ontstaat als gevolg van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door te voeren begrotingswijzigingen een tekort van ruim € 10 mln. en in latere jaren een structureel tekort van ca. € 0,9 a € 1.3 mln. per jaar. Na een intensief proces van begrotingsvoorbereiding en behandeling voor het jaar 2015. is duidelijk geworden dat een eenmalige bijdrage (aanvullende uitkering) voor het begrotingsjaar 2015 - op basis van de begroting 2015 als aangehecht geraamd op ca. € 29 mln. - noodzakelijk is voor het verwerken van deze kosten. (…) De gevraagde aanvullende uitkering zal leiden tot een structureel sluitende begroting vanaf 2016, waardoor de gemeente Muiden zonder erfenissen uit het verleden schoon in de nieuwe fusiegemeente kan opgaan.”

Prachtwijk
De gemeente beveelt, als een volleerd projectontwikkelaar, dit project van harte aan: SC Muiden zou gered zijn, er wordt een Prachtwijk gebouwd, met een ontsluiting naar de Buitenhaven (die er waarschijnlijk nooit komt):
De ruimtelijke ambitie voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein wordt dan ook gekenmerkt door de groenstructuur, de natuurwaarden en de cultuurhistorische context. De realisatie van een goed geïntegreerde woonwijk op korte termijn wordt mogelijk gemaakt, inclusief een oplossing voor de velden van de Sport Combinatie Muiden en voor de ontsluiting voor een zo mogelijk te realiseren buitenhaven.”

Tenslotte dringt de gemeente erop aan dat dit akkefietje voortvarend wordt afgehandeld:
Resumerend verzoekt de gemeente Muiden u dan ook een aanvraag voor een aanvullende uitkering ex artikel 12 Fvw voor het begrotingsjaar 2015 zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen opdat medio 2015 middels een beschikking een eenmalige aanvullende uitkering kan worden verleend

Fusie
En dat is nodig om de door de minister zelf zo gewenste fusie vlot te laten verlopen:
Op grond van het in behandeling nemen van deze aanvraag kan tijdig voor de fusiedatum aan de beoogde fusiegemeenten duidelijkheid worden verschaft dat conform het amendement Van Beek geen nadelige financiële consequenties ten laste van de fusiegemeente zullen komen.”

Opmerkelijk is dat de minister allicht door heeft dat Muiden te kennen geeft een bijzonder onverstandige deal te hebben gesloten. Andere overheden moeten daar maar voor op draaien, ondanks dat er geen enkele toezegging werd gedaan.
Anders gaat uw fusie niet doorJe moet maar durven!


28 september 2014

Voormalige tegenstander gemeente prijst Beeldkwaliteitplan.

Asselbergs kan er prima mee uit de voeten

Waar kennen we Prof. drs. A.L.L.M (Fons) Asselbergs ook alweer van?
Juist, van de rechtszaak die KNSF aanspande tegen de gemeente toen de gemeente, samen met de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden vond dat het Kruitpad een monumentstatus verdiende. KNSF was het daar niet mee eens.
Trouwens, ook Erik Pieter Vlaanderen schaarde zich achter het standpunt van KNSF, om heel andere redenen, en voerde zijn eigen proces. U leest er hier meer over.
KNSF huurde toen Asselbergs in als “getuige-deskundige”. Voorzitter Jacob Veenhuysen van de Stichting noemt het “opmerkelijk” dat de rechtbank geen waarde hechtte aan deze “deskundige”. In het verslag van de Stichting leest u onder meer “De Rechtbank onderschrijft de conclusie dat de waarde van het Kruitpad als volgt valt samen te vatten: “De cultuurhistorische waarde is groot vanwege het grote belang als een herinnering aan de industriële historie van Muiden.”” en “Asselbergs wordt terecht gewezen als hij beweert dat er vergelijkbare lanen en paden zijn aan te treffen”.
De Rechtbank laat weinig heel van de deskundigheid van Asselbergs.

Je zou allicht kunnen vermoeden dat dit geval lijkt op wat zich in 2005 voor deed, toen de “deskundige” Folkersma, die in opdracht van KNSF de aanvraag van een kapvergunning voor het gehele Kruitbos motiveerde, er door Muideninfo op gewezen werd dat zijn organisatie in het historisch overzicht onwaarheden verkondigde.
Waarom? “Omdat dit conform onze opdracht is”, was zijn verklaring.

Mogelijkerwijs is prof Asselbergs wél integer, en dan, volgens de rechtbank, niet deskundig. Of andersom.

Dit alles was géén beletsel voor de gemeente om kennelijk met de benoeming van de professor als “onafhankelijk voorzitter” van het “Kwaliteitsteam De Krijgsman” in te stemmen. Naast een voorzitter kent het team één lid namens KNSF, en een gemeentelijk vertegenwoordiger, de heer S.F.Veldhuizen. Wie nu precies Asselbergs aangezocht heeft is onduidelijk. Een doorgaans welingelichte bron vermoedt een één-tweetje tussen ex-wethouder Wimar Jaeger en de razend slimme projectontwikkelaar. Daarmee loopt, naar verluid, de “handige jongen” Asselbergs binnen.

Uit de brief van de heer Asselbergs:
Het Kwaliteitsteam meent met dit document een toetsinstrument in handen te hebben waarmee heldere en goed hanteerbare criteria en richtlijnen worden geboden. Als leden van het kwaliteitsteam verzekeren wij u dat wij met dit document in de hand onze rol als bewakers van de ruimtelijke kwaliteit van dit nieuwe deel van Muiden prima kunnen uitoefenen. Het Beeldkwaliteitplan De Krijgsman daagt ons uit om de ambitie van een onderscheidend woonmilieu waar te maken!”
Je moet maar durven!

In ieder geval is de omslag van het beeldkwaliteitplan misleidend:
Zo zal het in ieder geval niet blijven.

U kunt het beeldkwaliteitplan downloaden van de gemeentelijke website, bij de agenda voor de commissievergadering van 8 oktober 2014. Daar vindt u ook het Raadsvoorstel, en de brief van de Professor.


28 september 2014

KNSF start werving kopers woningen KNSF-terrein

Het project Buiten wonen in Muiden is gestart. Een unieke kans om te wonen in een bijzonder landschap” zo vermeldt de website www.knsfmuiden.nl.
Met verschillende type huizen, kavels om zelf op te bouwen en overal vlakbij of aan vaarwater. Woont u buiten in Muiden, dan bent u zo op de Vecht, het IJmeer of in de stad. Net wat u wilt.”
Veel meer heeft de website niet te melden. De website heeft slechts twee pagina's: één waarop u binnenkomt, met (verouderde) informatie naast een “tijdlijn”, en een pagina waar u zich als belangstellende kunt melden.
Een verwijzing naar muideninfo, waar honderden pagina's over dit project te vinden zijn, treffen we niet aan.


8 september 2014

“De Krijgsman” vormt bedreiging voor de Muider Middenstand

Doodsteek bestaande winkels door concurrentie op KNSF-terrein

De Provincie heeft, op grond van artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, het College van Muiden met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan verplicht advies in te winnen bij de Regionale Adviescommissie Detailhandel (RAC, hierna de Commissie). Dat had het College doodleuk nagelaten, en zoals we nu zien, niet zonder reden. Tot nog toe leefde een groot deel van onze middenstand in de veronderstelling dat de plannen weldadig zouden zijn voor hun nering, en was een warm voorstander.

Zij komen van een koiude kermis thuis: de voorgestelde ontwikkelingen op het KNSF-terrein werken namelijk niet positief, maar sterk negatief uit voor de bestaande Muider middenstand.
In het plan is 6380 m2 (!) gereserveerd voor toekomstige detailhandel. Wat dat betekent voor onze lokale neringen laat zich eenvoudig raden: volgens de Commissie is zelfs leegstand een mogelijk gevolg.

Uit het rapport van de Commissie: “De Commissie meent dat het bestemmingsplan, rekeninghoudend met de geringe toename van het draagvlak (dat wil zeggen: toename bevolking, red) en de relatief aanzienlijke omvang van de detailhandelsbestemming, de mogelijke leegstandseffecten op bestaande detailhandel in de dorpskern van Muiden en in Maxis Muiden onvoldoende in de beschouwing betrekt. De commissie mist zowel een doordachte onderbouwing van de wenselijkheid en mogelijkheid van detailhandel in dit bestemmingsplan als een uitwerking van maatregelen waarmee mogelijke leegstand op voornoemde locaties bestreden kan worden." De Commissie merkt op dat de bestaande winkels al “matig functioneren”. Een kluit winkels op het KNSF-terrein zal al even matig functioneren.
Om het bestaande winkelarsenaal beter te laten functioneren beveelt de commissie aan alle detailhandel te concentreren op een centrale locatie, aan de oostzijde van het bestemmingsplangebied.
Er is dan sprake van één concentratie van winkels, in plaats van twee elkaar beconcurrerende.

Commissie vermoedt dat het College met zijn plannen geen rekening heeft gehouden met de werkelijkheid.

Om het nog eens erger te maken laat Gedeputeerde Staten weten volledig achter het advies van de Commissie te staan.
2 september 2014

Jacob Veenhuysen maakt bezwaar tegen geheimhouding

Hoe is een zinnige discussie mogelijk als je moet zwijgen?

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft Jacob Veenhuysen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) getracht af te dwingen dat de geheime financiële afspraken met de uiterst charmante heer Visser en consorten geopenbaard worden. Jacob vreest dat Muiden er bij deze uiterst handige zakenman ingestonken is, en dat de burger daaronder gaat lijden, niet in de laatste plaats door de in het Muidernieuws aangekondigde “OZB-explosie”. Hij wil daarover een zinnige discussie, die met de geheimhouding niet mogelijk is. Tegen de beslissing van het college – om de cijfers geheim te houden – heeft Jacob bezwaar aangetekend bij de bezwaren commissie.
Op 28 augustus vond de behandeling van zijn bezwaarschrift plaats door de bezwaren commissie.

Gemeentesecretaris Marjolein Schadé meende dat de cijfers er niet te doen, zo laat Jacob in een ingezonden stuk weten. “Als de eindcijfers van de onderhandelingen bekend en verwerkt zijn in de begrotingscijfers, wat doen de onderliggende details er dan nog toe?” vroeg zij zich af.
De bezwarencommissie maakte het nog bonter: “Of Jacob dan geen vertrouwen had in de raadsleden die wel op de hoogte waren van de geheime details” wilden de juristen weten, die kennelijk niet op de hoogte waren van de bedenkelijke kwaliteit van een groot deel van de raad.

Na afloop heeft Jacob de vriendelijke secretaris van het college proberen te overtuigen dat zijn pleidooi eigenlijk bedoeld was om de positie van Muiden te versterken. Realiseert Jacob zich dan niet dat het College zich maar al te graag in het pak laat naaien? Of, met andere woorden, op geen enkele wijze toont zich betrokken te voelen met wat leeft in Muiden? En de secretaris aantoonbaar allerminst gediend is van de door Jacob nagestreefde openbaarheid?

Lees het ingezonden stuk van Jacob: Hoe is een zinnige discussie mogelijk als je moet zwijgen?

Gaat u ermaar vanuit dat de cijfers die we eerder publiceerden correct zijn.20 juli 2014

Zienswijzen maken korte metten met “abominabel plan” KNSF-terrein

De Stichting Erfgoed Kruitpad, Jacob Veenhuysen en Jan Bovenlander hebben hun zienswijze met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan voor het KNSF-terrein bij de gemeente afgeleverd. Zij laten er geen spaan van heel.

Die van de Stichting is nog het meest terughoudend. Toch vraagt de Stichting zich af of het publieke belang niet grotendeels ondergeschikt is gemaakt aan het private belang van de eigenaar van een derde van ons grondgebied. Tevens constateert de Stichting dat de planontwikkeling onder druk van een opgeschorte juridische procedure is gebeurd en dat de besluitvorming onder grote tijdsdruk stond in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Voor de goede verstaander: er nog voor de verkiezingen doorgerommeld moest worden.
De Stichting meent dat de plannen haaks staan op alles waar de Stichting voor staat.

Jacob Veenhuysen, de voorzitter van genoemde Stichting schreef ook een zienswijze op persoonlijke titel. “Dit is geen zienswijze” betoogt hij, omdat essentiële gegevens voor de burger ontbreken. Wij hebben daarover eerder bericht. Jacob voegt een indrukwekkende lijst bij van alles wat geheim bleef. Zijn zienswijze hekelt voornamelijk de wijze waarop dit plan tot stand kwam.

Jan Bovenlander veegt de vloer aan met een zijns inziens incompetent college en incompetente gemeenteraad, waar de razend intelligente meneer Visser wel raad mee weet:
In zijn dissertatie vergelijkt de heer Dr. R. L. Visser zichzelf met een parasiet. 'De één zijn verlies is de ander zijn winst' is een andere stelling uit zijn afstudeerwerkje. Deze overnemer heeft, volgens zijn promotor, Prof Bunt, een voorkeur voor middelgrote bedrijven met een slecht management. 'Dat kan ik al snel beter doen', redeneert hij. In het geval van Muiden is deze “handige zakenman” – zoals de CvK Remkes hem met gevoel voor understatement noemt - er zeker in geslaagd te profiteren van “slecht management”. Met het verlies voor onze gemeenschap en de winst voor de overnemer, die ons “management” in gijzeling hield met een belachelijke claim. Dit “management” bleek niet in staat om weerstand te bieden aan het Stockholm-syndroom dat veelvuldig bij gegijzelden voorkomt, en blijkt, samen met een meerderheid van de raad, niet in te zien hoe wij als Muider gemeenschap in het pak genaaid zijn.”...
"Het is een onvolledig en abominabel plan, dat op schandalige wijze tot stand is gekomen. Dit plan had nooit ter visie gelegd mogen worden." besluit hij.


26 juli 2014

Raadslid Fred Winnubst heeft als aanwonende een zienswijze ingediend. Dankzij zijn dossierkennis, als ex-wethouder Ruimtelijke Ordening, is dat een lijvig stuk geworden. "Met behulp van ingevoegde zienswijzen is werkelijk alles gedekt " meent de ernstig in zijn woongenot aangetaste heer Winnubst.
Zijn politieke partij, de PvdA, die, zoals bekend mordicus tegen de plannen is, vat haar standpunt nog eens samen in een zienswijze.
15 juli 2014

Vaststellingsovereenkomst blijft deels geheim

En daarmee is een zienswijze op de plannen onmogelijk.

Als een burger van zijn (m/v) recht gebruik maakt een zienswijze in te dienen, dan is het wel zo handig dat die burger volledig geïnformeerd is. Zo dacht tenminste Jacob Veenhuysen erover, toen hij de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van het KNSF-terrein bij de gemeente opvroeg. Die Vaststellingsovereenkomst werd op 20 februari jongstleden door onze Raad goedgekeurd. Aan zijn verzoek, in het kader van de “wet openbaarheid bestuur”(WOB), werd slechts zeer gedeeltelijk voldaan. Hij kreeg een “tekenversie, exclusief geheime onderdelen”, en het verzoek, god betere het, daar “zorgvuldig mee om te gaan”.
Uiteraard laat Jacob niet zo met zich sollen, hij liet de gemeente weten dat wat hij ontving hem allang bekend was, en de essentiële gegevens met betrekking tot de ingewikkelde financiële constructie nu juist ontbreken. De gemeente laat weten dat inderdaad “die delen die privacygevoelig zijn dan wel de economische en financiële belangen van partijen nu en in de toekomst kunnen schaden” ontbreken.
Uw gemeente als beschermer van de belangen van een ontwikkelaar die zichzelf vol trots vergelijkt met een parasiet!
Veel Muiers beseffen weldegelijk dat onze raad – de verstandigen niet te na gesproken - namens Muiden deze parasiterende ontwikkelaar een bedrag van tientallen miljoenen schenkt: maar de details mag u niet kennen.
Jacob formuleert het wat netter: Het is volgens Jacob de vraag of hier sprake is van inbreuk op het openbaar budgetrecht van de raad en op Europese regels betreffende staatssteun aan een private partij. Met de versie die Jacob ontving is dat onmogelijk vast te stellen. Hij vraagt om onverwijld over deze informatie te kunnen beschikken, gezien de termijn waarop zijn zienswijze moet zijn ingediend, namelijk vóór 23 juli.

Lees hier de uitgeklede vaststellingsovereenkomst.

Lees het ingezonden stuk van Jacob15 juli 2014

Tuinders maken bezwaar tegen ontwikkeling KNSF-terrein

Actie voor het behoud van het Schootsveld-West voor de volkstuinen

In de Vaststellings Overeenkomst (VOK) is bepaald dat de volkstuinen verplaatst dienen te worden naar een nieuwe locatie. De Muider gemeenteraad heeft vastgesteld dat de volkstuinen nu op een excellente locatie liggen en heeft bepaald dat de nieuwe locatie ook een excellente locatie dient te zijn. En dat de keuze voor een nieuwe locatie de instemming van de volkstuinen vereniging moet hebben.

Die nieuwe locatie zou volgens voormalig wethouder Jaeger binnen enige maanden gevonden zijn. Een half jaar later is er niets bekend over een nieuwe locatie, laat staan over een excellente.
 
In het ontwerpbestemmingsplan voor het KNSF terrein zal het gebied van de volkstuinen gewoon bij de woonwijk worden getrokken. En natuurlijk bevalt dat de Volkstuinenvereniging allerminst, temeer daar er geen uitzicht is op een andere “excellente” locatie.


Met het handhaven van de volkstuinen op de huidige locatie is ook een cultuurhistorisch belang gediend. De Volkstuinenvereniging wil het gebied van 100 meter gerekend vanuit de dijk, het “Schootsveld-West” vrijwaren van woningbouw. Als gebied voor de volkstuinen en als bufferzone met veel groen en recreatiemogelijkheden tussen de tuinen en de woningen. Daar is iedereen bij gebaat, weet de Volkstuinvereniging:

“Een woonwijk van deze tijd is trots op het hebben van volkstuinen in zijn nabijheid, is blij met een parkachtige omzoming, is content met recreatieve mogelijkheden in de directe omgeving. Het maakt de huizen ook meer waard.
Investeer dus niet in verplaatsen, maar in mooier maken wat je hebt.
Daarnaast is het Schootsveld-West bij uitstek een recreatie gebied voor fietsers en wandelaars. Juist daarom is hier de Natuurboulevard aangelegd, niet om naar huizen te kijken, maar om de natuur te beleven. Menig 'Muier' maakt 's avonds nog even een wandelingetje naar de volkstuinen. Die worden dus mooi gevonden, daar geniet menigeen van, daar komen mensen tot rust.
Schootsveld-West vormt ook de zichtlijn naar Fort Diemerdam, tevens onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is door de raad bevestigd gemeentelijk beleid dit gebied vrij te houden van bebouwing. Ook de provincie Noord-Holland heeft dat zo in haar Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRVS) bepaald. We dienen zuinig om te gaan met onze monumenten. Het authentieke stukje cultuurhistorie aan de Diemerzeedijk bij Muiden wordt ingeklemd tussen de hoogbouw van IJburg en Diemen aan de westkant en de hoogbouw van Almere-Poort, Almere-Stad en Almere-Buiten aan de oostkant. Dan moet je niet nog een eens hoogbouw tot vijf-hoog achter de dijk bij Muiden wensen.
Op 15 juli biedt de Volkstuinenvereniging De Westbatterij haar zienswijze in op het ontwerpbestemmingsplan in de hoop dat gemeente en provincie in gaan zien dat we Schootsveld-West vrij moeten houden van bebouwing. ”

Lees hier de volledige zienswijze van onze tuinders.


15 juli 2014

Algemene Zienswijze, naar smaak aan te passen.

Hannelen van Wetten en Hellen Goorse maken het u gemakkelijk. Zij schreven een “Algemene Zienswijze” waar u uit weg kan laten waar u het niet mee eens bent, en kan aanvullen waar u dat wenselijk vindt.
De verwezenlijking van het ontwerp bestemmingsplan heeft een negatieve invloed op mijn leef- en woonomgeving. Vandaar mijn dringend verzoek om het ontwerp bestemmingsplan overeenkomstig aan te passen” vermeldt het concept, dat zich concentreert op vier hoofdpunten:
 • Het ontwerp bestemmingsplan leidt tot een onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden van Muiden en de Westbatterij
 • Het ontwerp bestemmingsplan leidt tot een onevenredige aantasting van de natuurwaarden van Muiden.
 • Het ontwerp bestemmingsplan leidt tot een onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden van Muiden.
 • Het ontwerp bestemmingsplan leidt tot onevenredige nadelige financiële gevolgen voor inwoners, middenstand en ondernemers in Vesting Muiden.
Indien u dat wenst: download het concept en maak er iets moois van! (Word-doc)

Meer inspiratie: Zienswijze de Krijgsman: monster van een wijk
"De gemeente, geïntimideerd door de gebeurtenissen en claims uit het verleden, verzuimt haar taak"7 juni 2014

Commissie Provincie deelt bezwaren PvdA Muiden/Muiderberg over plannen voor KNSF-terrein

De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening heeft geluisterd naar Fred Winnubst, en deelt de bezwaren van de PvdA-fractie in de Muider gemeenteraad:

(Persbericht PvdA)
De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO-commissie) die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland adviseert over ruimtelijke plannen was in de vergadering van 14 mei zeer negatief over de plannen voor het KNSF-terrein.

De belangrijkste bezwaren kwamen voor een groot deel overeen met de bezwaren die de PvdA in de gemeenteraad van Muiden heeft ingebracht. Het betrof onder andere:
 • Het verloren gaan van de openheid van het landschap rond de Westbatterij
 • de torenhoge bouw onder meer langs het Kruitpad
 • de aanleg van forse wegen door de resterende plukjes groen
 • de aantasting van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied

Ook de juridische afdwingbaarheid van passende bouwhoogtes via het beeldkwaliteitsplan werd van tafel geveegd :" Dat moet je regelen in het bestemmingsplan".

De commissie vindt dat er op het KNSF-terrein wel iets mag gebeuren.

“Provinciale Staten heeft het laatste woord. Over het algemeen nemen ze de conclusies van de ARO-commissie over. De kans dat de gemeente dus teruggefloten wordt is vrij groot. Misschien komen we toch weer uit op ons plan voor 600-800 woningen” aldus Jan Hylkema, fractievoorzitter PvdA Muiden/Muiderberg.

Lees hier het verslag van de vergadering van de ARO.14 mei 2014

Provinciale Adviescommissie vergadert over KNSF-terrein

Raadslid Fred Winnubst doet nog een poging het tij te keren

De advies commissie ruimtelijke ordening (commissie ARO) van de provincie vergadert vandaag over het KNSF-terrein.
Ex-wethouder Fred Winnubst, doordacht tegenstander van de huidige plannen van de bijzonder sympathieke wethouder Meerhof en de razend intelligente en charmante heer Visser doet een poging om het tij te keren, en meldde zich aan voor de vergadering van de commissie. Hij heeft de commissie tevens een brief geschreven:
 
"Geachte leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling,
 
Op 14 mei a.s. wordt tijdens uw vergadering onder meer de bestemmingsplannen voor de Krijgsman en Buitenhaven in Muiden besproken.
 
Bij deze wil ik u graag attenderen op de unieke kwaliteiten van het gebied. Het DNA van het KNSF-terrein bestaat uit een waardevol bebost fabrieksterrein met een unieke paden en waterlopenstructuur, dat zich door de eeuwen heen parallel aan de Muidertrekvaart en in Noordoostelijke richting heeft uitgebreid. De Noordoostelijke hoek van het terrein is nog open als gevolg van de verboden kringen rond de Westbatterij en de Vesting Muiden, die hier het unieke scharnierpunt vormen tussen het begin van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Langs de grens van de middelbare kring op 600 meter van de Westbatterij en de Vesting is nog steeds de rand van het fabrieksterrein van voor WO II zichtbaar.
 
Het is mogelijk om met behoud van ruimtelijke kwaliteit een fraai en meer dan kostendekkend bouwprogramma te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat met behoud van gedeeltes van het bos, een open gebied rond de Westbatterij (bijvoorbeeld door watercompensatie daar in te zetten) en de productielijnen van het fabrieksterrein met passende bebouwing, een uniek woongebied kan ontstaan.
De Bouwhoogtes ( minimaal 15 m + 10% bij 3 bouwlagen) die mogelijk gemaakt worden in het bestemmingsplan zijn hiermee niet te verenigen.
 
Het Ambitiedocument en het bestemmingsplan Krijgsman gaan slechts uit van behoud van een groenstrook, die pas na WO II is ontstaan (na afschaffing Kringenwet) en uit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt weinig waardevol is. Ook is deze groene zone voorzien van een voor een Vechtstad wezensvreemde brink en georiënteerd op een beoogd strand dat vanwege de Natuurbeschermingswet waarschijnlijk niet uitvoerbaar is. Het bosgedeelte zal door de erven met hoge bebouwing ernstige schade leiden, zo niet geheel verloren gaan, door verbreken van de kroonsluiting en de gevolgen van het dalen van het waterpeil, het bouwrijp maken en de aanleg van wegen. Ook de waterlopen en paden worden niet beschermd. Een nog te vervaardigen Beeldkwaliteitplan moet dan maar garanderen dat het toch nog “mooi” wordt.
 
Aan u ligt de vraag voor of de ontwikkeling Krijgsman voldoet aan de eis van ruimtelijke kwaliteit in het licht van de Leidraad. Hierbij zou ik wellicht ten overvloede aandacht willen vragen voor het rapport over het KNSF-terrein van de Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit uit september 2010, waarbij de ontwikkeling van het terrein reeds is beoordeeld in het licht van bovengenoemde Leidraad.
Tevens wijs ik u graag op de Nota Cultuurhistorie en Landschap Muiden, waarin de Leidraad is vertaald naar gemeentelijk niveau.
 
Hoogachtend,
 
Fred Winnubst
Aanwonend en raadslid PvdA
"11 mei 2014

Alleen PvdA tegen hoogbouw op KNSF-terrein

“Geen villawijk maar een tweede Bijlmer”

In de commissievergadering van 7 mei bleek de gemeenteraad in Muiden met uitzondering van de PvdA akkoord te zullen gaan met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan voor het KNSF-terrein. Alle argumenten die de PvdA aanvoerde om ter visie legging van dit haastig in elkaar geflanste plan te voorkomen werden van tafel geveegd.
De PvdA was al tegen het eerder gesloten akkoord, de vaststellingsovereenkomst.

De sociaal democraten stellen zich ertegen te weer omdat van de natuur in het Kruitbos bijna niets over blijft, omdat en géén sociale koop of huurwoningen voor starters en senioren komen, omdat de absurde schadeclaim van 376 miljoen van de KNSF is nog lang niet van tafel is, omdat door dit akkoord wordt de juridische positie van de gemeente heel veel slechter wordt, omdat de razend intelligente heer Visser z'n zakken vult met geld van de inwoners van Muiden en Muiderberg (de vaststellingsovereenkomst kost Muiden volgens de PvdA minstens 29 miljoen) maar dat in ieder geval de inwoners 37% meer OZB gaan betalen. Dit is honderden euro's per gezin. En nog vele andere redenen, fractievoorzitter voegt Jan Hylkema daar aan toe.

Ook nu werd dit aspect van het belangrijkste besluit dat Muiden ooit nam er haastig doorgerommeld. Zo was de kaart met de bouwhoogtes was zonder heel sterk vergrootglas niet te lezen. De PvdA kwam er als enige en met moeite achter dat op het KNSF-terrein bijna overal hoogbouw mogelijk wordt gemaakt. 95% van de bebouwing , waaronder ook parkeergarages en kantoren mogen tussen de 18,5 en 23 meter hoog worden. Dit is even hoog als flatgebouwen van 6 tot 8 verdiepingen. De rest, woningen met 3 bouwlagen, mogen 16.5 meter hoog worden. Het argument voor de hoogbouw luidde dat we ons flexibel moeten opstellen. “Misschien wordt het in het beeldkwaliteitplan wel lager” wisten de voorstanders van dit project. Een beeldkwaliteitplan heeft echter geen enkele harde juridische status.
Jan Portengen vond het toestaan van een hogere geluidsbelasting in een groot deel van de nieuwe wijk onacceptabel.
Jan Hylkema bleef zich verbazen en deed een oproep aan de bevolking om zich teweer te stellen “Voor ons onvoorstelbaar dat de raad hiermee akkoord gegaan is. De bewoners van Muiden en vooral de omwonenden van het KNSF terrein gaan straks tegen gebouwen aankijken van 23 meter hoog zoals mogelijk gemaakt tegenover de Amsterdamsestraatweg dus aan het Kruitpad. Ik roep de bevolking dan ook op om massaal in opstand te komen en protest aan te tekenen door "zienswijzen" tegen dit plan in te dienen. Wij helpen ze daar graag mee”, aldus de PvdA - voorman.
De KNSF blijft er op haar website bij dat er géén hoogbouw komt. Kijk maar op www.knsfmuiden.nl :
14 maart 2014

Bas Jan van Bochove wordt de waarnemend burgemeester van Weesp

Waar kent u hem ook al weer van?

Van Bochove was van mei 2002 tot september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij was daarvoor wethouder in Lelystad. De vertrouwenscommissie, bestaande uit Weesper raadsleden, was vandaag bij de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes. De CvK koos voor Van Bochove.
Als waarnemend burgemeester neemt hij per 1 april de taken over van Bart Horseling. Bas Jan van Bochove blijft tot minstens het najaar van 2015 aan.

Waar kennen we Van Bochove van?
In 2004 en 2005 schreven we uitvoerig over de parlementariër Van Bochove. Kijk u maar eens naar dit filmpje! uitgezonden door RTV-NH op 30 juni 2004. En leest u de periode juni 2004 en februari-maart 2005 er maar eens op na.

U leest daar onder meer:
“Op maandag 21 februari 2005 beraadslaagde de Vaste Tweede Kamer Commissie VROM met de ministers Dekker (VROM), Veerman (LNV) en Peijs (VenW). In dit debat nam Bas Jan van Bochove(CDA) zijn motie over het deels openhouden van de Bloemendalerpolder terug, maar Krista van Velzen(SP) en Boris van der Ham (D66) dienden de motie versterkt weer in: "Minimaal tweederde deel van de polder alsook het KNSF-terrein blijft gevrijwaard van verstedelijking en blijft onderdeel van het Groene Hart" . Let wel: ook het KNSF-terrein blijft hiermee grotendeels groen. De minister ontraadde de motie "omdat voor het kabinet volledige sanering het uitgangspunt vormt gezien de aanwezigheid van zowel asbest als onontplofte munitie."

Waar kent Johan Remkes Bas Jan van Bochove ook alweer van?
Johan Remkes was in 2002 Staatssecretaris op VROM, en daarna minister van Binnenlandse Zaken, in het kabinet waar ook minister Dekker in zat. Op 29 maart 2005 las u:
“Tweede Kamer CDA-Woordvoerder Bas Jan van Bochove maakte in juni 2004 (de bevolking van) Muiden gelukkig door aan te kondigen het KNSF-terrein in het Groene Hart te willen houden. In september vertelde minister Dekker hem dat bebouwing onontkoombaar was omdat het terrein zwaar vervuild was en de sanering betaald moest worden met grootschalige woningbouw. Dat bleek niet waar: "dus de minister liegt" concludeerde Bas Jan van Bochove. In januari werd de 'iedereen tevreden motie' Van Velzen / Van der Ham ingediend die door de minister ontraden werd. Nu had ze een andere riedel : het terrein zou vol granaten liggen, en aan het opruimen daarvan zou de opbrengst van die woningbouw besteed worden. Het Algemeen Dagbad dook erop, en Van Bochove wilde van Dekker weten of de afspraken tussen de grondeigenaar en VROM op juiste gronden zijn gemaakt. Anders moeten ze worden opgezegd. Hij sloot zich aan bij de vragen die de PvdA over dit onderwerp stelde. Het antwoord namens de minister bleek alleszins onbevredigend : van de 76,5 M€ voor ontmanteling trekt KNSF slechts 2,4 M€ uit voor het opsporen en onschadelijk maken van die projectielen. Als ze er überhaupt zijn, waar Jan Kersten ernstig aan twijfelt. Dus zou je zeggen dat Van Bochove zich ten tweede maal belazerd voelt en de motie steunt. Niet dus.”

Bij het onderhoud dat Jacob Veenhuysen en ikzelf eergisteren nog hadden met Johan Remkes kwam deze rol van Van Bochove ter sprake. Wat zei de CvK ook alweer daarover: “als kamerlid binnen een coalitie sta je nu eenmaal anders in dit soort zaken dan als oppositie”.12 maart 2014

Oprechte CvK Remkes erkent fouten uit het verleden

“Op het gebied van integriteit valt er in Muiden veel te doen”

Door Jan Bovenlander
Vandaag spraken Jacob Veenhuysen en ikzelf met de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes. Jacob had een Open Brief geschreven aan de Commissaris van de Koning, en tot zijn aangename verrassing nodigde de heer Remkes hem uit om de brief te bespreken. Jacob liet zich vergezellen door mijzelf, van de zijde van de provincie waren ook gedeputeerde Elvira Sweet (die het fusieproces in haar portefeuille heeft) aanwezig en Ron Stapel, die op ambtelijk niveau zich bezig houdt met het KNSF-dossier.

Uiteraard werd hierbij het onderzoeksrapport van de commissie “Schoon Schip” aangehaald, een onderzoek naar de integriteit van Provinciale bestuurders, waarin ook het KNSF-dossier zijn sporen achter liet.
“Op het gebied van integriteit valt er in Muiden veel te doen” merkte Remkes op, die duidelijk liet doorschemeren dat hij de situatie niet houdbaar achtte, en liever gisteren dan morgen een fusie waarbij Muiden betrokken is ziet. In dit verband noemden wij het functioneren van Dirk-Jan Methorst, die ondanks dat hij, mijns inziens, het zelfde wetsartikel overtrad waarvoor Ton Hooijmaijers veroordeeld is, doodleuk meepraatte en meestemde in het KNSF-dossier. Om het geheugen van de heer Remkes op te frissen had ik opgeschreven waarom ik denk dat Methorst strafbaar is. U lees hier de aantekening die Johan Remkes ter hand werd gesteld. Terzijde: mogelijk is de stemming van de Raad inzake de overeenkomst met KNSF niet rechtsgeldig, en kan deze ter vernietiging aan de Minister van Binnenlandse zaken worden voorgedragen.

Remkes maakte duidelijk dat hij een fusie zeer noodzakelijk acht, had geen goed woord over voor de Tweede Kamer die in 2012 geen besluit kon nemen over de zozeer door hem verbeide fusie: "Schandadig gedrag". Hij acht het ook meer dan wenselijk dat voor Muiden de fusie aangaat, het KNSF-dossier van de baan is. Uiteraard verzwakt dit de onderhandelingspositie van Muiden, zo erkende Johan Remkes, desondanks meende hij dat Muiden nog aardig wat bereikt had: “zoals behoorlijk wat groen”.

Op de Provincie hoeft Muiden niet te rekenen voor wat betreft het overnemen van de financiële verplichting inzake deze overeenkomst. “De verplichtingen zijn aangegaan door Muiden, en Muiden moet de consequenties dragen.”

Remkes, die in de tijd dat er door de Rijksoverheid met KNSF onderhandeld werd staatssecretaris was op VROM, erkende ruiterlijk dat bij de beoordeling van dit dossier destijds de waan van de dag na de vuurwerkramp in Enschede een belangrijke rol speelde. Er is toen onvoldoende zorgvuldig naar dit dossier gekeken, het proces is niet vlekkeloos verlopen. Later, toen de Tweede Kamer de kans kreeg het aantal woningen te beperken en tweederde van het KNSF-terrein groen te houden, was Johan Remkes minister van Binnenlandse Zaken. Hier leest u een samenvatting die met de heer Remkes gedeeld werd. “Ik weet honderden voorbeelden van een dergelijke besluitvorming” wist de heer Remkes en: “als kamerlid binnen een coalitie sta je nu eenmaal anders in dit soort zaken dan als oppositie”.

Aan eerlijkheid, en oprechtheid ontbrak het onze Commissaris van de Koning niet.
De “ontegenzeggelijk handige zakenman” Rolf Visser – zoals Remkes hem beschreef – profiteert tweemaal: éénmaal met Enschede en éénmaal door de noodzaak van een fusie. En ook de tweede maal verliep het proces allesbehalve vlekkeloos.

Johan Remkes heeft het Kruitbos bezocht. “Een prachtig stuk natuur”, zei hij.12 maart 2014

Jacob Veenhuysen verslaat bezoek aan Remkes

Ach webmaster, zag u ons daar zitten in de indrukwekkende Lodewijk Napoleon-zaal? Jazeker in gesprek met de Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland. Maar wat viel er voor ons te bereiken? Uitstel vroeg de Stichting Stad Muiden voor twee cruciale beslissingen met betrekking tot de toekomst van onze gemeente tot na de verkiezingen van volgende week woensdag. Maar ja, onze gekozen volksvertegenwoordigers hebben inmiddels anders besloten.

En daar begint het verhaal waarin de Commissaris ons op veel punten gelijk moest geven, maar dat we in het politieke spel niet krijgen en niet zullen krijgen. Weinig fraai, verkeerde inschattingen en geen duidelijke scheiding tussen de publieke zaak, het algemeen belang, en de druk vanuit private belangen. Eerlijk gezegd heeft dit gesprek voor mij verhelderend gewerkt voor wat betreft de versterking van de bestuurskracht. De maatschappelijke krachten in Muiden zitten te dicht op en te verknoopt in elkaar en kunnen door een stevige private partij worden gebruikt en misbruikt.
KNSF is duidelijk een maatje te groot voor onze Raad en voor de Colleges uit het verleden.
Ik kan niet alle punten langs lopen die aan de orde zijn geweest, want het waren er vele. De heer Remkes was goed op de hoogte, hoewel ook zijn opvattingen eerder politiek gekleurd waren dan dat hij de waarheid in ieder opzicht boven tafel wilde hebben. Het hele dossier zeurt al te lang en KNSF heeft een langere en financieel steviger adem dan een kleine gemeente als Muiden.
En daarmee zijn we ook eigenlijk te onbelangrijk om het Provinciaal bestuur te kunnen bewegen in te grijpen in het politieke proces ter plaatse. Dat zou dus bij verkiezingen door de kiezers moeten gebeuren, maar of men is murw en heeft iedere belangstelling en vertrouwen verloren en zal dus niet meer gaan stemmen. Of, en dat intrigeert mij toch wel het meest, men laat zich leiden en in slaap sussen door onbetrouwbare mooi-praters. Daarmee zijn we weer terug bij de integriteit van enkele direct betrokkenen.
Hoe is het mogelijk dat een sportvereniging in ruil voor een sponsor-bedrag zich laat misbruiken om de gemeente onder druk te zetten? Hoe kunnen gekozen volksvertegenwoordigers  accepteren dat een in de gemeenschap gewortelde  tuindersvereniging op slinkse wijze van hun grond worden verwijderd omdat de kapitaalkrachtige buurman hen niet in het zicht wil hebben? Kortom, welke politieke partij durft deze Italiaanse toestanden ter discussie te stellen in plaats van voor de komende goed twintig maanden te pretenderen het Muider belang te vertegenwoordigen tegen een hoge prijs voor de inwoners. Heeft iemand al eens nagedacht over het College dat op grond van de komende verkiezingsuitslag de overeenkomst met KNSF verder mag uitwerken? Moet de Provincie weer ingrijpen of mag het CDA als His Master’s Voice de details regelen? Samen met maatje D66 die de geschiedenis met eigen hand herschrijft. Of heeft de gespleten VVD de regie en biedt een ieder wat hij maar wil zolang als het duurt. En dan nog het bastaardkindje van D66, het of de OMM, zou die met de winst gaan strijken als weer eens wat anders en met een stevig, maar wat hol geluid. En toch ga ik volgende week stemmen, alleen weet ik op dit moment slechts op wie niet. “Muiden Hangt” en “Arm Muiden”, het zijn bekende verzuchtingen. Zou er in Bussum iemand wakker liggen over onze zorgen en hebben ze daar politici die beter zijn opgewassen tegen onze sluwe charmeur dr. R. Visser? 12 maart 2014

Hoe zat het ook al weer?

Het geheugen van de CvK Remkes opgefrist

door Jan Bovenlander
Het leek erop dat de oprechte en openhartige Commissaris van de Koning Johan Remkes toen ik met Jacob Veenhuysen vandaag bij hem op de koffie kwam zich nog eens in het dossier verdiept had. De gang van zaken, in 2001/2003, was niet vlekkeloos verlopen, meende de toenmalig staatssecretaris op VROM, nu CvK.
Waarschijnlijk ter overvloedde overhandigde ik hem dit geheugensteuntje:

Toen in 2002/2003 de Rijksoverheid en de Provincie de intentieverklaring met KNSF aangingen was bekend dat:

Al in 1995 de KNSF van plan was het terrein te bestemmen voor woningbouw en heeft laten onderzoeken welke kosten er verbonden waren aan het geschikt maken van het terrein voor deze nieuwe bestemming. Deze werden vermoedelijk op rond de 6 miljoen gulden (een kleine 3 miljoen euro) geschat. In de jaarverslagen van KNSF 1996 en 1997 werd daarvoor een reservering gemaakt.

Teneinde de kosten van bodemsanering te kunnen inschatten heeft KNSF in 1995 opdracht gegeven aan het Bodemkundig Adviesbureau Edelman om daarover te rapporteren. Ook dat is genoemd in bovenstaande jaarverslagen, en de Contra-Expertise van bureau Oranjewoud.
De conclusie is dat het terrein nagenoeg schoon is, althans plaatselijk slechts licht verontreinigd, en dat het verontreinigde verhardingsmateriaal prima ter plekke herbruikbaar is.

Desondanks bedragen de kosten voor bodemsanering in de Open Begroting 43,5 miljoen euro, op de 76,5 miljoen voor de kosten van bedrijfsbeëindiging en sanering die opgebracht dienen te worden door additionele (bovenop het streekplan uit 1998) woningbouw.

De Contra-Expertise van Oranjewoud (in opdracht van VROM en Provincie) oefent hierop en op andere punten forse en gedetailleerde kritiek.

Zo staat er in de Contra-Expertise over de Bouw & Kunstwerken dat 80% van de kosten gereserveerd zijn om de risico's af te dekken. Verscheidene eenheidsprijzen worden exorbitant hoog genoemd: Zo moet voor het slopen van de gebouwen volgens Oranjewoud een eenheidsprijs van 50 euro/m2 gehanteerd worden, terwijl KNSF daarvoor bruto 885 euro/m2 in rekening brengt. Een verschil van nog eens bijna 17 miljoen euro op de voornoemde 76,5 miljoen.

Ook is in de kostenbegroting “winst” opgenomen: het geheel der “staartposten” bedraagt 45,6 %. Hierop heeft Oranjewoud uiteraard forse kritiek.

Overigens zijn er in de Open Begroting verscheidene hoeveelheden sterk overdreven (zoals het totale volume af te voeren verhardingen, die overigens prima herbruikbaar zijn).
Daarnaast berusten posten op z'n best op onjuiste aannames (zoals de asbestverontreiniging) of fantasie (zoals het opgraven van opslagtanks – die er helemaal niet waren).

Desondanks besloten VROM en de Provincie akkoord te gaan met deze begroting, mogelijk in de waan van de dag van de vuurwerkramp in Enschede, en mogelijk om voor de verantwoording van het sluiten van deze “gevaarlijke” fabriek af te zijn: een verantwoording waarvan met openbare stukken vaststond dat deze in het geheel niet zo zwaar woog.

Ondanks dat aangetoond werd dat deze beslissing op foute gronden was genomen werd zij nooit herroepen (behandeling Nota Ruimte, maart 2005). Regeringspartij CDA was er voorstander van dat “die huizen best in Almere gebouwd konden worden” en stelde dat “als deze beslissing op foute gronden is genomen zij teruggedraaid dient te worden” maar stemde toch om “politieke redenen” tegen een motie die de woningbouw op het KNSF-terrein zou beperken. (citaten Bas-Jan van Bochoven)

De jurist van de gemeente Muiden meent, naar verluid, dat hier sprake is van bedrog.


3 maart 2014

Opmerkelijk Provinciaal Memorandum

Provincie levert Muiden uit aan KNSF

Een meerderheid van de gemeenteraad van Muiden is op 20 februari 2014 akkoord gegaan met de overeenkomst tussen de gemeente en KNSF Vastgoed over de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Alleen de PvdA had geen goed woord over voor de plannen, Erik Pieter Vlaanderen stemde ook tegen omdat de bevolking niet voldoende geïnformeerd was, en omdat er geen enkele waarborg van de kant van de Provincie, Rijk of de projectontwikkelaars (KNSF en Dura Vermeer) gegeven was.
Een verslag van de raadsvergadering leest u hier, enkele uitspaken van raadsleden tijdens die vergadering leest u hier.

Tijdens de vergadering kwam een memorandum van de Provincie ter sprake, dat, volgens de voorstemmers van het plan, voldoende waarborgen zou geven met betrekking tot de financiële gevolgen voor Muiden.

Niets is minder waar!

Het memo is afkomstig van een zekere Tjeerd Kamstra, een soort provinciale collega van gemeente secretaris Marjolien Schadé. Dat geheimzinnige memo hebben wij in ons bezit en we lezen daarin dat:

We het geld dat wij Visser c.s. schenken van de gemeente Beverwijk gaan lenen, een buurgemeente van Ijmuiden, waar Rob Meerhof woont.

De provincie toezegt dat teneinde de financiële consequenties voor de fusiegemeente te minimaliseren “het amendement Van Beek” wordt gehanteerd – terwijl de Provincie daar helemaal niet over gaat; de Tweede Kamer gaat daarover.

Voor minstens tien jaar de OZB in Muiden verhoogd wordt naar het maximale niveau, een verhoging van 37%.

De Provincie “zich in zal spannen” om te bezien welke nieuwe locatie voor de “volkstuintjes” en “sportvelden“ geschikt is. Kennelijk staat voor de Provincie niet vast dat SC Muiden naar de Brediusgronden verhuist.

De Provincie alleen (maximaal) een miljoen euro wil bijdrage in de kosten die samenhangen met het KNSF-project nadat de heer Visser volledig zijn zin heeft gekregen: “na finale kwijting van alle procedures voortvloeiende uit het geschil Muiden/KNSF”. Daarmee hebben we dus de toestemming van de heer Visser nodig voor de ondersteuning van Muiden.

De Provincie levert Muiden uit aan de razend intelligente heer Visser. Het memo is niet ondertekent. Mogelijk betreft het een cynische grap.

U kunt hier het memo zelf lezen.3 maart 2014

Wethouder Meerhof houdt het voor gezien na debat KNSF

Gebrek aan vertrouwen eigen PvdA
CDA, VVD en D'66 vragen de PvdA-wethouder aan te blijven


Tijdens het debat over het KNSF-terrein heeft Jan Hylkema, de fractieleider van de PvdA, verklaard geen enkel vertrouwen in “dit college” te hebben met betrekking tot de verdere afhandeling van het KNSF-dossier. De PvdA-fractie had geen goed woord over voor het mede door de inzet van de PvdA-wethouder tot stand gekomen akkoord tussen de elkaar familiair bejegenende heer Visser en wethouders Jaeger en Meerhof. Tot een motie van wantrouwen kwam het niet.
Fractie-voorzitter Hylkema heeft wél laten weten zwaar teleurgesteld te zijn in de eerder door hem zo opgehemelde zwaargewicht wethouder Meerhof.
Hylkema belooft door te gaan met zijn strijd tegen het nu geaccordeerde plan.

Met zijn ontslagbrief heeft PvdA-wethouder Rob Meerhof zijn conclusies getrokken.

Opmerkelijk is dat de fracties van CDA, VVD en D'66 wél achter de wethouder staan.
Ze hebben de wethouder gevraagd om, vanwege zijn opmerkelijke prestatie om dit akkoord te bereiken, en vanwege de continuïteit van het beleid, aan te blijven als wethouder.

Intussen heeft wethouder Meerhof beloofd tot de installatie van het nieuwe college zijn werkzaamheden onder demissionaire status te verrichten. Dat wil zeggen dat hij zich zal beperken tot het afhandelen van lopende zaken en daarmee tot het uitvoeren van door de raad genomen besluiten. Dus ook het genomen besluit met betrekking tot het KNSF-terrein.

Meer over deze opmerkelijke zaak leest u hier en hier.23 februari 2014

Gemeenteraad eenzijdig akkoord met plannen KNSF-terrein

Wethouder Jaeger weigert vragen van de raad te beantwoorden.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Muiden heeft in de raadsvergadering van 20 februari 2014 bevestigd dat naar hun mening voldoende aan de gestelde voorwaarden is voldaan om de overeenkomst tussen de gemeente en KNSF Vastgoed over de ontwikkeling van het KNSF-terrein te sluiten. Nu de raad akkoord is, volgt de voorbereiding voor de ondertekening van de overeenkomst tussen partijen en vindt verdere uitwerking plaats van de daadwerkelijke invulling van de woonwijk. Het streven is om snel het bestemmingsplan aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bovenmenselijk
Opmerkelijk dat enige belangrijke documenten slechts één minuut voor het begin van de vergadering aan de raad werden aangeboden. De raadsleden die daar een mening over hebben kunnen vormen beschikken kennelijk over bovenmenselijke capaciteiten.

  “Mooie toekomst”
Ik ben blij dat alle betrokken partijen hun rol en verantwoordelijkheid hebben genomen om te zorgen voor een oplossing waarmee Muiden een mooie toekomst tegemoet kan gaan”, zegt wethouder Rob Meerhof. 

Een mooie toekomst” was ook de mening van de D66-fractie.
Het ontspannen achterover leunende CDA vond het allemaal allemachtig prachtig.
Een gelopen race, stelden ze bij voorbaat vast.
De verwijten tussen voor- en tegenstanders vlogen over en weer.

Hardleers
Hans Thesingh, die eerder meewerkte aan het toneelstukje “Muiden staat op ontploffen” van KNSF door opdracht te geven de volstrekt veilige voetbalvelden te sluiten zag er geen brood in het voorstel te bespreken: want de tegenstanders waren naar zijn idee toch te hardleers. Eén tegenstander bevond zich zowaar in eigen VVD-gelederen: Erik Pieter Vlaanderen stelde vast dat de overeenkomst uiterst eenzijdig was, dat noch Provincie, noch het Rijk, noch KNSF, noch Dura Vermeer maar enige zekerheden bieden, en wenste niet mee te werken aan dit ondoordachte contract.

Niets gewonnen, rechtszaken niet van de baan
De constatering van Erik Pieter Vlaanderen is correct: sterker nog, als er geen bestemmingsplan komt dat geheel naar de zin is van KNSF en de projectontwikkelaar wordt er gewoon door geprocedeerd. Die realiteit wordt door de acht voorstemmers niet erkent. Of wel, want bij enigen van hen prevaleert wellicht niet het belang van hun kiezers.

Sigaar uit eigen doos
Consequentie van de overeenkomst is dat jarenlang (wellicht tien jaar of meer) de OZB tot het maximale bedrag wordt verhoogd.
Met 37%.
Om de gevolgen voor de burger te verzachten worden afvalstoffen- en rioolheffing verminderd. “Roofbouw op het rioolstelsel” noemde Jan Portengen (PvdA) dit, en wist dat de burger daarvoor later de rekening dubbel en dwars wordt gepresenteerd.

“Maximale inspanning
Wethouder Wimar Jaeger zegt over de overeenkomst: “Ik constateer dat er vanuit Provincie en Rijk bestuurlijk een maximale inspanning is gepleegd om tot een verantwoorde dekking te komen. Dat was een belangrijke schakel in de bevestiging van de raad”.
Maar niet voor Erik Pieter Vlaanderen. Hij stemde mee met de PvdA, die ook op inhoudelijke gronden het plan verwierp. Opmerkelijk, want juist de PvdA leverde de wethouder die de genius is achter dit voor de PvdA onacceptabele plan. Een analyse naar de waarschijnlijke beweegredenen van deze wethouder (én statenlid) om zijn eigen partij zo teleur te stellen houdt u nog te goed.

Wimar Jaeger in problemen.
Al aan het begin van de avond bleek dat de transactie waarbij de Volkstuinen voor 130.000 euro verkocht worden aan KNSF geheim had moeten blijven. Schoorvoetend gaf Jaeger toe dat de gronden al aan KNSF verkocht waren. In het verleden is wethouder Vera van Etten om minder de laan uitgestuurd (na 23 dec 2011), maar het wegsturen van “Bokito” Jaeger heeft geen zin: hij heeft er zelf al voor gekozen zijn ontslag aan te bieden. Navrant is het echter om vast te stellen dat waarschijnlijk de gemeente in het kader van verwerving van openbaar groen die zelfde gronden zal terug kopen voor een veelvoud van 130.000 euro: zo vloeit er bovenop de tientallen miljoenen waar Muiden al aan vast zit door deze ondoordachte overeenkomst nog enkele miljoenen gemeenschapsgeld naar de razend intelligente heer Visser.

Ook aan het einde van de vergadering liep het zweet tappelings over het gelaat van onze vertrekkende wethouder, toen hij een eenvoudige ja/nee vraag van Jens Duyts niet wenste te beantwoorden: “ik zal het u anders zeggen” hield hij tot tweemaal toe vol en hield een inhoudloos betoog dat klonk als een stofzuiger.

“Typerend”
Tenslotte werd afscheid genomen van wethouder Jaeger
De PvdA had geen goed woord over voor de wethouder, en hield het bij een kort zinnetje:
“Wij bedanken de heer Jaeger voor zijn inzet”.
Ongelukkig was de uitspraak van fractieleider Van Bastelaar van zijn eigen D66:
“De wijze waarop je debat hebt gevoerd is typerend voor je persoon”.
Waarvan akte.

Bij de stemming waren de drie raadsleden van PvdA tegen, en Erik Pieter Vlaanderen.
Visser rolt over het tapijt van het lachen, wist het afscheidsnemende raadslid Marlon van der Meer al op 21 december 2013.

Een verslag met citaten van de verschillende raadsleden – handig om uw stem te bepalen op 19 maart – vindt u hier.20 februari 2014

Gemeente verkoopt volkstuinen aan de KNSF

En weer steekt Visser miljoenen in zijn zak

Het college laat er geen gras over groeien. Nadat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de volkstuinen aan de gemeente verkocht, heeft de gemeente deze direct doorverkocht aan de KNSF, zo blijkt uit een tweetal koopovereenkomsten die in het bezit zijn van Muideninfo.

Het hoogheemraadschap verkocht de volkstuinen voor een uiterst schappelijk bedrag aan de gemeente: 130.829 euro, zo blijkt uit de stukken. Kennelijk met de bedoeling de lasten voor de Muider gemeenschap beperkt te houden. Echter, voor dit zelfde schappelijke bedrag heeft de gemeente dit nu op een excellente locatie gelegen stuk bouwgrond van 4,87 hectare doorverkocht aan een steenrijke investeerder, zo blijkt uit een op 31 januari 2014 opgestelde concept akte van levering. De razend intelligente heer Visser heeft wederom zijn slag geslagen bij het oliedomme en volstrekt immorele gemeentebestuur. Immers, grond waarvan men vermoedt dat het bij bouwplannen betrokken gaat worden is in de Bloemendalerpolder verkocht voor tussen de twintig en honderd euro per m2. De waarde van de volkstuinen ligt dus tussen de grofweg één en vijf miljoen euro. En gezien de locatie eerder vijf miljoen dan één miljoen.
Dr. Rolf Visser schreef in zijn dissertatie: "de één zijn winst is de ander zijn verlies".
Muiden blijkt sprekend bewijs van zijn stelling.

Verkoop dijkzone tegen alle regels.
Het Hoogheemraadschap kan niet meer af van de verkoop van de volkstuinen. Ze hebben getekend. Het Hoogheemraadschap is er echter allerminst blij mee dat de gemeente deze gronden gelijk weer doorverkoopt aan een private partij. Er is namelijk nadrukkelijk afgesproken dat deze gronden, die in een dijkzone liggen, ter bescherming van de waterkering in handen van een overheid moeten blijven. Niet alleen tegenover de tuinders, maar ook tegenover het Hoogheemraadschap handelt de gemeente dus hoogst onfatsoenlijk.


20 februari 2014

Dura Vermeer zet gemeente onder druk

“teken vóór 28 februari, anders haken we af”

Dura Vermeer heeft zijn lesje geleerd van haar ontwikkelingspartner KNSF.
Want “de gemeente moet vóór 28 februari 2014 verklaard hebben de vaststellingsovereenkomst aan te gaan” lezen we in de “Verklaring van bereidstelling” die de heer Dura, gevolmachtigde van de Dura Vermeer groep op afgelopen vrijdag 14 februari tekende. Wederom om wordt de gemeente onder druk gezet, nu om binnen twee weken te slikken of te stikken. De heer Dura heeft zijn lesje van de heer Visser geleerd.
Die verklaring vormde de aanleiding tot een juichend persbericht dat door Muideninfo met de hoognodige scepsis werd ontvangen. Naar blijkt was onze scepsis terecht, want behalve de genoemde voorwaarden lezen we verder in de verklaring van Dura Vermeer dat zij en de “KNSF-Partijen” vóór het aangaan van de Vaststellingsovereenkomst op naar eigen oordeel genoegzame voorwaarden een overeenkomst moet hebben gesloten, waardoor Dura Vermeer een belang verkrijgt in de Ontwikkelentiteit. Dus: als de voorwaarden de heren Dura en Visser niet perfect bevallen, dan is er géén overeenkomst, en zet de KNSF als vanouds Muiden weer onder druk met hun belachelijke claims.

Alleen dommeriken laten zich zo chanteren. Laten we eens zien wie er wijs is in de gemeenteraad.


20 februari 2014

Ook Rijk laat Muiden in de steek.

Plasterk vindt idee schadeloosstelling fusiegemeente "sympathiek", maar daaruit "mag u geen conclusies trekken"

Op de raadsvergadering van 6 februari werd duidelijk dat noch Muiden, noch de nieuwe fusie gemeente mag rekenen op een financiële tegemoetkoming van de Provincie inzake de tientallen miljoenen die Muiden gaat schenken aan grondeigenaar en ontwikkelaar. Gedeputeerde Staten hebben echter wél bij het Rijk op een financiële regeling aangedrongen, mocht de fusie gefrustreerd worden door de financiële afwikkeling van het KNSF-project.
Het zogenaamde amendement Van Beek, dat aan de orde kwam bij de voorgaande behandeling van de fusie in de Tweede Kamer voorziet in zo'n regeling: kort gezegd neemt het Rijk het risico over van de nieuwe fusiegemeente. Mocht het Rijk een dergelijk arrangement aangaan, dan is dat natuurlijk een stimulans voor een fusie met Naarden en Bussum.
Minister Plasterk schreef in een reactie: "Vanwege de bijzondere omstandigheid die hier speelt, namelijk een herindeling in combinatie met een langlopende rechtszaak waar een gemeente in is betrokken, sta ik sympathiek tegenover uw verzoek om indien nodig het amendement Van Beek van toepassing te verklaren op het nieuwe wetsvoorstel.
Daarbij merk ik op dat deze reactie niet uitgelegd kan worden als een oordeel van mijn kant over het verdere verloop van de juridische procedure
."

Geen harde toezegging dus.


17 februari 2014

Niet Wessels, maar Dura Vermeer gaat KNSF-terrein ontwikkelen

Opmerkelijke woordkeuze wethouder Jaeger – koopt raad kat in de zak?

De schatrijke heer Wessels grijpt naast de tientallen miljoenen die wij voor hem, en de heer Visser, klaar hadden liggen.
Niet Volker-Wessels, maar Dura Vermeer wordt de ontwikkelingspartner voor het KNSF-terrein.

Het was Muideninfo al geruime tijd bekend dat de heer Visser onderhandelde over een joint-venture inzake de ontwikkeling van het KNSF-terrein en de jachthaven. Uit betrouwbare bron, zullen we maar zeggen. Ook zegt dezelfde bron dat Wessels gedurende dit proces verscheidene malen is “afgehaakt”. Of meneer Wessels er nu zo rouwig om is dat zijn deal niet doorgaat, wagen wij, op grond van deze informatie te betwijfelen. De streng christelijke heer Wessels is mogelijk te rechtschapen voor deze deal, en mocht dat zo zijn, dan valt dat in hem te prijzen.

In het persbericht van de gemeente lezen we dat het college van de gemeente Muiden verheugd is over de deal met Dura Vermeer.
Rob Meerhof, de wethouder die op dringende verzoek van Rolf Visser het raadsvoorstel met betrekking tot het KNSF-terrein er nog voor de verkiezingen door wil rommelen, zegt: "om te zorgen dat ook toekomstige generaties de ontwikkeling van de Krijgsman positief beoordelen is de aansluiting van een ervaren en gerenommeerd bouwbedrijf nodig. Ik ben verheugd dat het zich er naar uit laat zien dat dat gelukt is". Wethouder Jaeger stelt "uitgangspunt is steeds geweest dat een professionele bouwer onderdeel uit zou maken van de ontwikkeling van de Krijgsman. Als je afspraken maakt over een bouwontwikkeling moet je zorgen dat het snel en adequaat kan worden uitgevoerd. Dura Vermeer kan daar een belangrijke rol in spelen, daar ben ik blij mee."

Opmerkelijk is de woordkeuze van de heer Jaeger “kan daar een rol in spelen” en niet: “zal daar een rol in spelen”. Dit suggereert dat er nog maar weinig vastligt en dat de raad wellicht een kat in de zak koopt, mocht zij vóór dit vage arrangement stemmen.

Op 20 februari moet de gemeenteraad van Muiden bevestigen of aan de voorwaarden voor de uitvoering van de bouw van de Krijgsman, zoals op 6 februari besloten, is voldaan. Naast een aantal financiële voorwaarden is de vraag rond de aansluiting van een gerenommeerd bouwbedrijf een belangrijke afweging, zo besluit het persbericht.

Tenslotte leest u wat Herman Wetselaar en Jacob Veenhuysen te melden hebben:


9 februari 2014

Wie vindt er nog meer de prijs te hoog?

Joop Lahnstein doet een oproep – ook Jacob Veenhuysen en Guus Kroon deden hun zegje.
"Opiniestukje"

In ieder geval vindt de PvdA de prijs die Muiden moet betalen om van het juridisch gedonder af te zijn véél te hoog. En ook op inhoudelijke gronden zijn zij het oneens met de overeenkomst die, in ieder geval voorlopig, door de raad op 6 februari bekrachtigd werd. Zo vindt de PvdA dat:
 • een veel groter deel van het Kruitbos behouden moet blijven
 • er veel te veel woningen worden gebouwd
 • er ook woningen moeten komen voor mensen met lagere inkomens, waaronder minima, starters en ouderen
 • er idioot veel geld aan de KNSF geschonken wordt
 • en dat de juridische claim nog lang niet van tafel is
Veel Muiders denken dat de PvdA hier – op z'n zachts gezegd - een punt heeft.

Nagenoeg heel het Kruitbos gaat verloren – in tegenstelling tot wat het persbericht van de gemeente suggereert, blijft er nagenoeg geen robuust bos over. Die 24,9 ha natuur en groen zijn perkjes, groenstroken, en tuinen. Het bos wordt te zeer versnipperd om nog bos te heten, een groot deel krijgt de functie “boswonen”. Het ziet er naar uit dat in ieder geval 1300 en misschien wel 1475 woningen gebouwd gaan worden, en dat is veel meer dan de 500-600 woningen die nodig zijn om de afspraken die eerder gemaakt werden met KNSF na te komen, en die de PvdA wenst.

En, in tegenstelling tot wat je op straat hoort: er komen géén betaalbare woningen, en géén starterswoningen, en géén woningen voor ouderen: behalve wanneer deze puissant rijk zijn. En, inderdaad, de razend slimme heer Visser trekt zijn belachelijke claim, die voor hem opmerkelijk goed zijn werk deed, pas in wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt dat precies naar zijn zin is.

Inderdaad: de razend intelligente heer Visser heeft Muiden in zijn zak. Niet wij – de burgers van Muiden, en zelfs niet de gemeenteraad bepaalt de agenda van Muiden, maar de heer Visser doet dat: wethouder Meerhof bevestigde dat immers op de raadsvergadering van 6 februari met de woorden: “KNSF heeft er alles aan gedaan om nog vóór de verkiezingen tot een overeenkomst te komen” – waarop KNSF op zijn wenken bediend werd. Weet u dat de stukken waarover beslist werd op 6 februari voor een deel slechts een kwartier voor de vergadering aan de gemeenteraadsleden ter hand werden gesteld zodat deze noch bestudeerd, noch besproken konden worden?

Desondanks kunt het eens zijn met het voornemen van de gemeente en de heer Visser. Wat u er in uw portemonnaie van merkt is een OZB-verhoging van 37%, een gedeeltelijke aanbetaling van die tientallen miljoenen euro's die van het arme Muiden naar de rijke heer Visser vloeien. Op steun van de Provincie hoeven we niet te rekenen, zo wist het Statenlid Marnix Bruggeman de raad te vertellen. Een goede zaak kunt u denken.

Joop Lahnstein doet een oproep
Oud wethouder Joop Lahnstein stond in 2002 al zeer kritisch tegenover de eerste intentieverklaring, en voorkwam, toen gedeputeerde Henry Meijdam deze op het gemeentehuis door het college wilde laten tekenen, dat deze ook daadwerkelijk getekend werd. “Eén van de wethouders, Joop Lahnstein, wil niet afwijken van de gebruikelijke procedures en wijst een deal af.” schreef het Algemeen Dagblad hierover. Joop is echter écht democraat, en schreef deze oproep:

Oproep aan alle Muiders.

Wij denken niet allemaal hetzelfde,  sommigen willen het terrein volgebouwd zien met ruim 1200 woningen, anderen vinden 600 woningen meer dan genoeg.
Ook de prijs die Muiden ervoor moet betalen spreekt sommigen aan, laat anderen koud en wordt door weer anderen veel te hoog genoemd. Meningen te over dus.
Onze gemeenteraad – die óns vertegenwoordigt - is over deze zaak verdeeld.
Om tot een weloverwogen oordeel te komen kunnen wij onze gemeenteraadsleden helpen. Zij kiezen weliswaar zonder last of ruggespraak, maar weten wat je kiezers willen is toch wel aangenaam, zeker met het oog op de aanstaande verkiezingen.
Bel, mail of twitter naar uw vertegenwoordiger en geef uw mening.
Nog vóór 20 Februari, want dan is de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen waarop het besluit over het KNSF-terrein definitief genomen wordt.
Vindt u het niet beter wanneer de door u te kiezen nieuwe raad over de bouw en de kosten kan beslissen?

Joop Lahnstein


Jacob Veenhuysen en Guus Kroon deden hun zegje.
Tenslotte hier de inspraakreactie van Guus Kroon op de raadsvergadering, en die van Jacob Veenhuysen. Opmerkelijk is dat Jacob succes had met zijn open brief aan de Commissaris van de Koning: de heer Remkes heeft hem uitgenodigd voor een gesprek.7 februari 2014

“KNSF heeft er alles aan gedaan om nog vóór de verkiezingen tot een overeenkomst te komen”

Alleen PvdA noemt de gang van zaken “schandalig”
Raad lijdt aan “Stockholmsyndroom”

Het ziet er in de ogen van fractievoorzitter Jan Hylkema hopeloos uit. Alleen zijn partij wenst de rug recht te houden tegenover het monsterverbond van nota bene de eigen wethouder, en KNSF-baas Rolf Visser.

“Schandalig”
Andere raadsleden zijn mogelijk niet helemaal gelukkig met de overeenkomst die Muiden alleen volgend jaar al 14 miljoen euro gaat kosten, maar ja, dan zijn we misschien wél van de belachelijke claim van 376 miljoen af.
Op steun van de Provincie hoeven we niet te rekenen, zo wist het Statenlid Marnix Bruggeman de raad te vertellen. Jan Hylkema wist dat Muiden nu voor de tweede keer hangt, en noemde de gang van zaken “schandalig”.

“Niet de werkelijkheid”
Van de VVD staan Jens Duyts en Erik Pieter Vlaanderen nog het meest kritisch tegenover het voorstel. Erik Pieter bezocht afgelopen maandag een ondernemersbijeenkomst waarop Rolf Visser zijn imago opvijzelde. Vlaanderen was onder de indruk: “hij speelde perfect de idealist – maar dat is niet de werkelijkheid”. Erik Pieter Vlaanderen praat liever met échte ontwikkelaars.

De overige raadsleden van D66, CDA en VVD wilden niets liever dan KNSF en ons gelegenheidscollege ter wille zijn.

D66 dolgelukkig
D66 is dolgelukkig met de overeenkomst (“veelbelovende toekomst – verlost van schadeclaim') en wist als democraten niet te bedenken dat de overeenkomst belangrijk genoeg is om aan de bevolking voor te leggen. De huidige democraten denken er dus niet anders over dan Deuling en consorten, die bij de vorige overeenkomst geen referendum wensten.
Overigens zijn we helemaal niet verlost van die belachelijke schadeclaim, dat is pas het geval bij een onherroepelijk bestemmingsplan conform de wensen van de KNSF.

CDA enorm tevreden
Het CDA ziet haar verkiezingsprogramma al gerealiseerd vóór de verkiezingen – en is uiteraard enorm ingenomen met dit monsterverbond waaruit een verhoging van de OZB met maar liefst 37% voortvloeit.

Jens Duyts en Erik Pieter Vlaanderen stemmen tóch voor.
Of Jens Duyts en Erik Pieter Vlaanderen hun handen aan deze “schandalige” overeenkomst vuil willen maken wisten we om kwart over één, toen het voorstel in een moevergaderde raad in stemming werd gebracht. Vlaanderen en Duyts stemden vóór. Daarbij moet opgemerkt worden dat het wél een voorlopige overeenkomst betreft; de raad had onvoldoende tijd gekregen om de stukken te bestuderen en zal op 20 februari een definitief besluit nemen.

“Alles aangedaan”
Rob Meerhof bekende doodleuk dat in feite Rolf Visser de macht in Muiden heeft.
Toen de vrees geuit werd dat de ambitieuze planning voor het project niet gehaald zou worden hij zei letterlijk:
KNSF heeft er alles aan gedaan om nog vóór de verkiezingen tot een overeenkomst te komen”.
Niemand van de suffe en makke schapen in de raad reageerde.
Rob wilde aantonen dat KNSF weldegelijk van wanten weet wanneer dat in hun belang is.

Tot slot een inspraakreactie die volgens velen kernachtig de zaak samenvat:

Robin Hood en Stockholmsyndroom
Ik ga niet vertellen hoe ik als burger denk over de plannen voor de Krijgsman.
Als het volk geraadpleegd wordt, en een meerderheid vindt dit een goed plan, dan moet het maar doorgaan.
Die raadpleging is op 19 maart aanstaande. Stel het besluit uit.
Ik wil u tot nadenken en zelfreflectie bewegen.
Robin Hood stal van de rijken en gaf aan de armen.
De raad van Muiden staat op het punt een omgekeerde Robin Hood te worden:
u steelt alleen volgend jaar al 14 miljoen euro van de arme Muiers, en keert dat uit aan de puissant rijke heren Visser en Wessels.
In de psychologie bestaat daar een verklaring voor.
Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling.
Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.
Leden van de gemeenteraad, herkent u hier iets in?

Jan Bovenlander3 februari 2014

Deal met KNSF kost u dit jaar al ruim 13 miljoen euro -
bovenop de 3 miljoen die u al kwijt was.

Gemeente scheldt ook nog eens 2,5 miljoen OZB vrij en stuurt u alvast de rekening
Totale rekening kan eerste jaren oplopen tot ruim 20 miljoen.


"De verwerking van de overeenkomst met KNSF leidt tot een aanpassing van de begroting 2014 met € 13.372.000 nadelig en een toename van de structurele lasten oplopend tot € 1.084.000" lezen we in het begrotingsvoorstel voor 2014.
Tegelijk met dit bericht werd aan u de OZB-aanslag verzonden.
Die van KNSF werd met ruim 2,5 miljoen euro verlaagd.


Het bedrag van 13,372 miljoen euro, en de structurele lasten bestaan uit:

 • Het kwijtschelden van OZB over de jaren 2007-13 : 1,8 miljoen
 • Het “corrigeren” van de verwachte opbrengst over 2014-16: 0,25 miljoen (jaarlijks)
 • Plankosten: 1 miljoen, echter gecompenseerd door de “verwachte bijdrage van KNSF” in die plankosten – een weinig gerechtvaardigde verwachting omdat KNSF ondanks afspraken nimmer één cent bijdroeg in de plankosten.
 • Bovenwijkse voorzieningen: 110 duizend euro, echter gecompenseerd door de “verwachte bijdrage van KNSF” in die kosten (jaarlijks)
 • Verplaatsing Voetbalvelden: 1 miljoen, echter gecompenseerd door de “verwachte bijdrage van KNSF” in die kosten
 • Extern projectbureau: 0,2 miljoen (jaarlijks)
 • Aankoop openbaar gebied: 3,4 miljoen euro
 • Inrichting openbaar gebied: 3,8 miljoen euro
 • Beheer en onderhoud openbaar gebied: 3,2 miljoen euro
 • Rentelasten: 322 duizend euro, in 2014, oplopend tot 884 duizend euro in 2018
 • Transactiekosten: 0,4 miljoen.

U ziet: die 13,372,000 euro zijn een bescheiden schatting. Als KNSF niet bedraagt dan komt er nog 3,110,000 euro bij. Dat is niet onwaarschijnlijk, want Muiden heeft immers de bijdrage van 1,5 miljoen euro in de projectkosten tot nog toe kwijtgescholden - en waarom dan niet in de toekomst?
Daarnaast heeft de onverkwikkelijke affaire ook nog eens de gemeente 1,7 miljoen euro aan juridische bijstand gekost.

Bij elkaar: 20,766,000 euro. Over de eerste jaren, maar de rekening zal nog wel verder oplopen – zoals we eerder berichtten.

Deze begroting wordt donderdag 6 februari in de raad behandeld

Patsy Schulp ziet het wel zitten!29 januari 2014

Tuinders verbazen zich over gang van zaken KNSF-terrein

“geen normaal democratisch proces”
 
De kersverse voorzitter Alex Hollemans van de tuinersvereniging “De Westbatterij” zal morgen inspreken op de commissievergadering.
 
De tuinders wijzen erop dat de tuinen bij de WestBatterij buiten het gebied vallen dat gemarkeerd is bij de Crisis- en herstelwet. Zij vinden de tuinen nergens terug in de tot nu toe officieel gepubliceerde stukken.
“Wel is er een geheim document (een side-letter) waarin de eis van Visser is opgenomen dat de tuinen van de huidige locatie dienen te verdwijnen.
De wethouder praat wel met de tuinders: over overplaatsing naar een andere locatie, maar verder onttrekt zich dit gebeuren dus aan een normaal democratisch proces. Dat is heel kwalijk.
De tuinen vallen niet onder de crisis en herstelwet, maar evenmin wordt er een democratische procedure gevoerd om de huidige en reeds lang bestaande bestemming "Volkstuinen" aan te passen.
 Maar wel maken de tuinen deel uit van de Vaststellingsovereenkomst", het monsterverdrag tussen KNSF en Muiden, of liever gezegd: tussen KNSF en de Provincie Noord-Holland. De Provincie wast zijn handen in onschuld, maar uit alles blijkt dat de provincie zware druk op de gemeente uitoefende om tot deze overeenkomst te komen: de gemeente kan immers helemaal niets zonder de provincie.” aldus de woordvoerder van de tuinders.
 De tuinders stellen dat de crisis en herstelwet is een voor de democratie gevaarlijk instrument is, en zeggen zich niet nogmaals te verbazen wanneer blijkt dat nog veel meer zich aan een democratische controle onttrokken heeft.

De inspraaktekst van de tuinders28 januari 2014

Overmorgen bespreking vaststellingsovereenkomst KNSF in commissie

College laat er geen gras over groeien

Het college van B&W heeft er kennelijk belang bij hun voorstel er zo snel mogelijk door te jassen: de vaststellingsovereenkomst wordt overmorgen al in de commissie behandeld. Het College vraagt de Gemeenteraad akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst voor de ontwikkeling van De Krijgsman in het verlengde van het hoofdlijnenakkoord en het ambitiedocument dat het college van B&W de raad in december vorig jaar aanbod. De vaststellingsovereenkomst is de juridische vertaling van het hoofdlijnenakkoord waarin de financiële gevolgen zijn uitgewerkt. Tevens doet het college de Gemeenteraad een voorstel aan ter dekking van de met de vaststellingsovereenkomst samenhangende kosten. Wij verwijzen naar het persbericht.

Via deze link vindt u het bericht alsook een verwijzing naar de commissievergadering van donderdag 30 januari aanstaande en de onderliggende stukken.

Omwonenden merken op dat er nu aan de oostrand van het KNSF-terrein met zwaar materiaal een kaalslag plaatsvindt. Hier groeit letterlijk geen gras meer. Is KNSF al aan de ontsluitingsweg begonnen?28 januari 2014

De "Stem van Muiden" zoekt steun bij Johan Remkes

Definitieve beslissing KNSF-terrein voorleggen aan kiezer

De Stichting Stad heeft zich middels een Open Brief tot de Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland gericht met het verzoek in te grijpen in de besluitvorming van de Raad van Muiden. Het huidige College van B&W probeert namelijk vóór de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande twee belangrijke beslissingen met betrekking tot het KNSF-terrein en de fusie met Bussum door de Raad te laten nemen. Naar de mening van de "Stem van Muiden" zijn deze kwesties zó belangrijk voor de toekomst van Muiden dat hierover pas na de Gemeenteraadsverkiezingen besloten kan worden. Deze week wordt er in Muiden een kaart verspreid die verwijst naar de site De Stem van Muiden waar deze Open Brief te vinden is met de vraag dit verzoek te ondersteunen of juist niet. Ons streven is de inwoners van Muiden een stem te geven bij de beslissing over deze twee belangrijke zaken en de politieke partijen uit te dagen hun standpunt te onderbouwen en duidelijk uit te spreken zodat er wat te kiezen valt bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande.

Donderdag aanstaande zal Jacob in de gecombineerde commissie vergadering (zie bovenstaand artikel) de Open Brief ook aan onze volksvertegenwoordigers overhandigen met een korte toelichting.

Om te beoordelen of de poging van Jacob enige kans van slagen heeft, moet men zich wél bedenken dat nu juist de Provincie, onder leiding van Johan Remkes, extreme druk uitoefende om tot deze overeenkomst te komen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die gesteld werden door leden van de SP-fractie in Provinciale Staten.
Ondanks alle mooie woorden die de Commissaris van de Koning volgens Jacob Veenhuysen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak zou Jacob weleens aan het verkeerde adres kunnen zijn. Johan Remkes was tot juli 2002 staatssecretaris op VROM. In die tijd liepen de onderhandelingen tussen VROM en Rolf Visser.26 januari 2014

GS probeert SP-statenleden met een kluitje in het riet te sturen

Geen woning méér dan nodig wat betreft de SP

De soap rond de ontwikkeling van het KNSF-terrein begint intussen potsierlijk te worden, als het niet zo dramatisch zou zijn.
Uit antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten blijkt dan ze gewoon doen alsof er helemaal niets aan de hand is.
En dat óf de gemeente óf de provincie de kluit belazert.

Geen financiële betrokkenheid provincie
Uit het persbericht van de gemeente van 20 december 2013 weten we dat er “een financieel arrangement waarover de gemeente en de provincie overeenstemming hebben bereikt” is. En intussen weten we dat dat gaat om een bedrag van 35 miljoen, in de vorm van een lening van 12 miljoen tegen 1,8 % en een kredietfaciliteit van 23 miljoen tegen 1% voor een periode van 15 jaar. Muiden leent dat bedrag aan KNSF/Wessels, en de Provincie zou garant staan.

Of niet, want op de vraag van de SP-fractie of de Gedeputeerde Staten (GS) bereid is aan de gemeente Muiden leningen te verstrekken voor de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst tussen Muiden en KNSF en in te stemmen met door KNSF/Volkers Wessels in het kader van de vaststellingsovereenkomst te stellen zekerheden van deze 35 miljoen, antwoordt GS kortaf: “Nee”. En omdat dat zonder enige toelichting is, wil dat zeggen dat de Provincie op geen enkele wijze financieel betrokken zou zijn. De SP-fractie noemt dat “opmerkelijk”. En Muiden zou daar wel om gevraagd hebben.

Trouwens, GS houdt zich ook bij de overige 11 vragen van de domme.

“dat is ons niet bekend”
Op vraag hoeveel woningen er nodig zijn om uit de kosten te komen, én op de vraag hoeveel die kosten zijn, antwoordt GS: “dat is ons niet bekend”
“Vreemd dat GS niet weet hoeveel woningen maximaal nodig zijn op KNSF-terrein” is de reactie van de SP-fractie op de antwoorden van GS.

SP-statenlid Marnix Bruggeman is verbaasd over de onwetendheid van GS: “Voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft destijds een deel van de onderhandelingen gedaan. Het KNSF-terrein is inmiddels een pracht stuk natuur. Dan zou de provincie toch alles moeten weten én doen om te zorgen dat de gemeente Muiden niet meer bebouwing toestaat dan nodig om KNSF te compenseren voor de gemaakte kosten.”

Open Begroting realistisch
Het heeft er alle schijn van dat GS tegen beter weten in doet alsof de “Open Begroting” die aan deze ontwikkeling ten grondslag ligt realistisch is. “De in april 2003 opgestelde open begroting is getoetst in opdracht van de Minister van VROM en GS, om te beoordelen of deze reëel en realistisch was. Deze werd gezien het stadium van de plannen als goed bestempeld” schrijven ze, en ze jokken, want het bedoelde rapport van Oranjewoud noemde verschillende belangrijke posten volstrekt overbodig, of exorbitant hoog. Het rapport is inmiddels openbaar.

Opmerkelijk
De provincie beweert ook geen enkele ruimte te hebben om te interveniëren omdat het hier gaat om een overeenkomst tussen Muiden en KNSF. Dat is ook weer opmerkelijk, want eerder dreigde de provincie om Muiden het gezag over dit project te ontnemen, en zelf de regie te nemen (zie deze brief van GS over dit “inpassingsplan”).

Onder druk gezet
In hun antwoorden erkennen gedeputeerde staten dat zij de gemeente Muiden onder druk hebben gezet om nu snel een deal tussen gemeente en KNSF af te ronden.
Nu komt de aap uit de mouw: omdat zij middels ons ingevlogen college aan de touwtjes trekken, heeft GS geen behoefte aan een inpassingsplan voor het KNSF-terrein.

Crisis en Herstelwet
Gedeputeerde staten zeggen dat zijzelf geen rol hebben gespeeld in het toewijzen van dit project aan de Crisis en Herstelwet, maar dat ambtenaren van rijk en provincie hierover wel contact hebben gehad.

“Openbaar Advies”
Gedeputeerde Staten erkennen dat een provinciaal adviseur heeft gezegd dat er “zonder afbreuk te doen aan cultuurhistorische en natuurwaarden” niet meer dan 1.000 woningen op het terrein kunnen worden gebouwd. “Miranda Reitsma heeft als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over ruimtelijke kwaliteit. Zij heeft in september 2010 een ongevraagd, openbaar advies opgesteld over de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Haar conclusie was dat het niet mogelijk is 1.475 woningen te realiseren zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische en natuurwaarden. En dat het behoud van een groot deel van het munitiebos en van het vrije schootsveld inhoudt dat er ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het waar mogelijk respecteren van de bestaande ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden is één van de doelstellingen in de Structuurvisie 2040.”

Een “openbaar advies”? Hoe openbaar is een geheimgehouden advies, dat slechts door de inspanningen van Muideninfo ruim twee jaar later gepubliceerd werd?

Geen woning méér dan nodig
De SP zal de antwoorden op de schriftelijke vragen gebruiken om de bebouwing van het KNSF-terrein zo veel mogelijk te helpen beperken. Statenlid Bruggeman: “Wij snappen dat de provincie en de gemeente Muiden een eind willen maken aan dit slepende dossier. Maar als het aan de SP ligt, wordt er geen woning méér gebouwd dan nodig. En wordt zoveel mogelijk natuur behouden. Wat ons betreft speelt de provincie daarin een belangrijke rol. De antwoorden op onze schriftelijke vragen maken duidelijk dat die rol ook mogelijk is. Wij zullen gedeputeerde staten daarom vragen hun verantwoordelijkheid te nemen.”25 januari 2014

Partij voor de Dieren vecht voor behoud natuur op KNSF terrein.

Twijfel over kosten en criminele connecties in kamervragen

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 20 januari 2014 met teleurstelling kennisgenomen van alweer de achtste tranche van de crisis- en herstelwet. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie spreken vooral hun verbazing uit over het toevoegen van het KNSF terrein, de Bredius gronden en de buitenhaven van Muiden aan de Crisis en Herstelwet. In de Nota van Toelichting blijkt op geen enkele wijze de motivatie van het kabinet om de genoemde projecten op te nemen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden dat de beschrijving van de genoemde projecten eerder argumenten biedt om de gebieden juist niet aan te wijzen onder de Crisis en Herstelwet. Het KNSF-terrein is een ecologisch buitengewoon waardevol gebied waar ook de minister van vindt dat er zorgvuldig mee omgegaan moet worden. En die zorgvuldigheid wordt niet bevorderd door het verkorten van procedures en daarmee het beperken van de inspraak.
De minister zou moeten besluiten dat het niet ontwikkelen van het Kruitbos de beste bescherming biedt voor de natuurwaarden. En niet een versnelde ontwikkeling onder het regime van de crisis- en herstelwet.

Twijfel over de kosten
Ook twijfelt de Partij van de Dieren over de kosten van de sanering en het benodigd aantal woningen. De Partij van de Dieren heeft dankbaar gebruik gemaakt van de rapporten die op Muideninfo zijn gepubliceerd (naar aanleiding van “Schoon Schip” en dit rapport)

Criminele connecties
Naast de inhoudelijke bezwaren tegen de ontwikkeling van het KNSF-terrein zijn de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren ook bezorgd over de dubieuze geschiedenis van het KNSF dossier. Zij vragen aan de minister hoe deze geschiedenis meegewogen is in haar besluit om het KNSF terrein toe te voegen de crisis en Herstelwet.
"In het rapport Ondernemend Bestuur van de commissie Schoon Schip, waarin de bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland wordt onderzocht, wordt het KNSF terrein vaak genoemd. Verschillende zaken vallen de commissie op:
de nogal dwingende houding van de inmiddels veroordeelde Noord-Hollandse oudgedeputeerde ten gunste van de verkopende partij, een geheim gehouden deskundige rapport, op verzoek van de projectontwikkelaar, maar tegen ambtelijke adviezen in, de inhuur van een zakenrelatie van de gedeputeerde als bemiddelaar en een donatie van de projectontwikkelaar aan de stichting waar de gedeputeerde voorzitter van was. Volgens de commissie is het begrijpelijk dat op zijn minst een sfeer van een schijn van belangenverstrengeling ontstaat.
Ook blijkt uit een brief aan de projectontwikkelaar de betrokkenheid van een persoon die in het kader van de bouwfraude is veroordeeld" schrijft de PvvD aan de minister. (het gaat om Dennis L., Muideninfo berichtte een jaar geleden over deze veroordeling)
De Partij van de Dieren wil weten of de minister een BIBOB advies heeft gevraagd, en of de gemeente Muiden of de provincie Noord-Holland een BIBOB advies heeft gevraagd om te voorkomen dat de integriteit van de overheid wordt gecompromitteerd.
En zo nee, is de minister alsnog bereid om alsnog een BIBOB-advies in te winnen, vraagt de Dierenpartij.

Rare keuze
Afsluitend concluderen de leden van de PvdD-fractie dat het een vreemde en ongelukkige keuze lijkt om het KNSF terrein, de Bredius gronden en de buitenhaven van Muiden aan de Crisis en Herstelwet toe te voegen. Deze leden vragen de minister of zij bereid is deze toevoeging te heroverwegen en krijgen daarop graag een onderbouwde reactie mocht zij daar niet toe bereid zijn.13 januari 2014

Jacob Veenhuysen gispt “Journaille” over KNSF-terrein

Een enthousiast persbericht overschrijven is nog geen journalistiek.

Het Weespernieuws interviewde de voorzitter van Stichting Stad Muiden en voorvechter van het behoud van de cultuur-historische waarden Jacob Veenhuysen in een artikel in dit huis-en-huis blad van 2 januari jongstleden: “Muiden verkoopt zijn ziel aan de duivel” en “dat is nog zacht uitgedrukt” en “KNSF-akkoord is ramp voor Muiders”.
Het artikel zou de reactie van Jacob zijn op het juichende artikel dat het Weespernieuws de week ervoor plaatste.

“Een enthousiast persbericht overschrijven is nog geen journalistiek.”, schreef Jacob daarover, en hij vervolgt zijn brief aan de redactie van het Weespernieuws als volgt: “Inderdaad heeft het zittend college van Muiden, indertijd gevormd met externe wethouders omdat de eigen raad niet in staat was zelf een college te formeren, een akkoord gesloten met de eigenaar van KNSF Vastgoed bv. met betrekking tot de herontwikkeling van het ons bekende terrein van de oude kruitfabriek. Dat deze eigenaar de afgelopen jaren de Muider gemeenschap heeft bedonderd en bedreigd met steun van het Provinciaal bestuur kunt u nalezen in het rapport Schoon Schip en in een aantal gerechtelijke uitspraken. De termijn van het huidig college loopt af in maart 2014 en dat zij op dit netelig dossier wil scoren is begrijpelijk. Vandaar dit enthousiaste persbericht. De inhoud van het dossier is echter terug bij af. Voetballers, tuinders en zeeverkenners worden van hun vertrouwde stek verdreven, het terrein krijgt een bebouwing die in strijd is met de ruimtelijke kwaliteit (zie Rapport van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van 2010 dat tot 2012 geheim werd gehouden) en dat alles op basis van gemanipuleerde en fictieve gegevens waarmee de eigenaar sinds het begin van de eeuw ons in de tang houdt. Als u aan hand van het persbericht uw journalistieke taak had verricht had u kunnen zien dat de volledige rekening en schade bij de Muider gemeenschap terecht komt, met dank aan dit gelegenheidscollege. Van deze Raad is niets meer te verwachten, blij als ze zijn verder niet meer te hoeven nadenken.
Nieuws was het geweest als u het opgestapte raadslid Marlon van der Meer eens naar zijn mening had gevraagd. Ik citeer uit zijn afscheidswoord: “laat ik volstaan met de opmerkingen dat de contouren van de afspraken met de projectontwikkelaar weinig goeds beloven en dat de heer Visser zonder twijfel rollend over het tapijt gaat van het lachen.””

Het Weespernieuws plaatste deze reactie van Jacob niet, maar in plaats daarvan het genoemde interview met Jacob. “Een slechte en onsamenhangende weergave van het gesprek” vindt Jacob ”de journalist wilde in zijn eigen woorden stem geven aan het tegengeluid, maar slaagt daar mijns inziens niet in; een echte journalist zou naar mijn mening achter Marlon van der Meer zijn aangegaan
Waarvan akte7 januari 2014

Deal met KNSF kost Muiden tientallen miljoenen

Kritische raadsleden ondervragen college in geheime raadsvergadering op 8 januari

Zo langzamerhand begint er bij een toenemend aantal raadsleden in de raad van Muiden het besef te ontstaan dat Muiden er in de deal met de KNSF voor tientallen miljoenen dreigt in te stinken. Hierover, en over andere zaken, hebben kritische raadsleden vragen gesteld aan het college. Deze vragen zullen op een overhaast ingelaste geheime raadsvergadering beantwoord worden door ons college. Maar niet alleen verstandige raadsleden uit Muiden maken zich zorgen, er zijn ook vragen gesteld door de gemeenteraadsleden van Naarden en Bussum aan hun college.

Alle gegevens zijn nog niet bekend, maar de contouren van het financieel arrangement zijn nu voldoende bekend om een inschatting te maken van de minimale omvang van het cadeautje dat u, de burger, schenkt aan de heren Visser en Wessels (van het bouwbedrijf Volker-Wessels, die het terrein gaat ontwikkelen).

De baten:

Om te beginnen betaalt KNSF – als ze betalen – grofweg 1 miljoen voor de aanleg van de sportvelden, en nog eens een soortgelijk bedrag voor de bovenwijkse voorzieningen, en een exploitatiebijdrage, bij elkaar dus zo'n 3 miljoen. Een opmerkelijk laag bedrag bij een project van deze omvang. Een nieuwe brede school zit er dus niet in.

De lasten:

Voorzieningen: 17 tot 22 miljoen
Aan de verlieszijde zien we dat alhoewel gebruikelijk is dat de initiatiefnemer gratis het ingericht openbaar gebied schenkt aan de gemeente, plus een tegemoetkoming in de onderhoudskosten (incl. verzakkende riolering, wegen, groen) Muiden aan de initiatiefnemer 7,2 miljoen betaalt. Omdat de gekapitaliseerde onderhoudskosten voor 15 jaar op 10 tot 15 miljoen euro geschat moeten worden, is deze verliespost, met die 7,2 miljoen euro, in te schatten op 17 tot 22 miljoen.

Gemaakte kosten: 3 miljoen
De gemaakte kosten om de overeenkomst voor te bereiden (projectkosten en juridische kosten) worden simpelweg kwijtgescholden. Dat is niet alleen onredelijk, maar ook nog eens onwettig. In de wet staat namelijk dat een gemeente dergelijke kosten dient te verhalen.

"Ongeoorloofde staatssteun" kost ons minstens 12 miljoen maar misschien wel 47 miljoen – en een boete.
Muiden leent aan KNSF/Wessels een bedrag van 35 miljoen, in de vorm van een lening van 12 miljoen tegen 1,8 % en een kredietfaciliteit van 23 miljoen tegen 1% voor een periode van 15 jaar. Dat geld moet door de gemeente geleend worden tegen een hogere rente. Hoeveel hoger weten we niet, maar een redelijke inschatting is dat deze regeling ons een kleine miljoen per jaar kost, dus zeg 12 miljoen over een periode van 15 jaar. Maar dat is wanneer KNSF/Wessels aan hun verplichtingen voldoen. Dat kan misgaan, en als dat aan het einde van de looptijd gebeurt zijn we de hoofdsom (35 miljoen) ook nog eens kwijt. Gezien de voorgeschiedenis bestaat het risico dat KNSF doodleuk de lening niet terugbetaalt wanneer ze weer eens van mening zijn dat de gemeente zich niet aan de afspraken houdt.

PvdA-gemeenteraadsleden uit Naarden merken op dat dit in Europees verband mogelijk kan worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun, wat het risico op een boete voor de nieuwe fusiegemeente met zich meebrengt. Bovendien vinden ze dat Muiden buiten haar boekje is gegaan door deze verplichting aan te gaan zonder de instemming van haar toekomstige fusiepartners.

Kwijtgescholden OZB: ongeveer 3 miljoen
De gemeente verlaagt de aanslag OZB voor de KNSF voor de periode 2007 – 2013 met zo'n twee miljoen, en voor de periode 2014 – 2017 met een kwart miljoen per jaar. Dat zou wel eens gecompenseerd moeten gaan worden met de OZB die de burgers van Muiden betalen. Die gaat dan met 30% omhoog.

Bijdrage projectbureau: ongeveer 3 miljoen.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is gaan we zelf door met de projectkosten te dragen, geschat op twee ton per jaar. Over een periode van 15 jaar schenken we zo'n 3 miljoen ook aan KNSF/Wessels.

Gemiste bouwleges: 6 miljoen.
Normaal wordt bij nieuwbouw een leges van 4,7% in rekening gebracht. Met de KNSF is 2,75% overeengekomen. Dat scheelt 1,95% over zeg 1200 woningen met een gemiddelde bouwkosten van 250.000 euro. Dat is (afgerond) dus 6 miljoen, nog meer als er meer woningen komen.

Totale schade voor de gemeente is dus minstens 41 miljoen euro, en misschien wel 85 miljoen.
Plus wellicht een boete van “Europa” wegens ongeoorloofde staatssteun.

Wethouder Rob Meerhof is om commentaar op deze cijfers gevraagd. Hij wil niet inhoudelijk reageren, maar wijst er op dat niet de “gemeente” voor de schade opdraait, maar “hogere overheden”, die garant gaan staan voor al te grote negatieve financiële consequenties. Dat was al onderdeel van de behandeling van de gemeentefusie bij de behandeling in de Tweede Kamer. En tenslotte is het ook zo, meent Rob Meerhof, dat deze hele affaire zijn oorsprong vindt in de overeenkomst tussen Provincie, Rijk en KNSF uit 2002, waar Muiden part noch deel aan had.

Maar het blijft natuurlijk gemeenschapsgeld. En tot nog toe hebben die “hogere overheden” nergens voor getekend.

Overeenkomst onderwerp gemeenteraadsverkiezingen
Maar er zijn meer kritische opmerkingen mogelijk, reden om het akkoord onderdeel van de verkiezingen te maken en daarmee de burger te laten beslissen.
Je zou je verder kunnen afvragen wat KNSF ervan weerhoudt om doodleuk tot het definitief worden van het bestemmingsplan rechtszaken aan te spannen of voort te zetten. De schadeclaim van 376 miljoen blijft gewoon staan tot het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dat geeft de raad geen enkele speelruimte als ze daarover nog iets willen inbrengen. Ook is de vraag wat nu de afspraak is: 1200 of 1475 woningen, en hoe die 25.000 m2 “multifunctionele ruimte” gezien moet worden. En waarom nu de volkstuinen moeten wijken en wat er met de Westbatterij gaat gebeuren.

Prof. Fons Asselbergs: “waardeloos terrein”
De heer Asselbergs, een van de door de gemeente betaalde bemiddelaars, is voorgesteld als voorzitter van de welstandscommissie voor het KNSF-terrein. Van hem is bekend, toen hij optrad namens KNSF in de zaak van het Kruitpad, dat hij aan het terrein in tegenstelling tot adviezen van deskundigen geen monumentale waarde toekende. En ook al eerder, in 2004, toen hij directeur was van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, besloot hij, tegen het advies van zijn ambtenaren in, dat het terrein en de gebouwen geen monumentale waarde hadden.
Aan zijn binding met Muiden valt niet te twijfelen: die is er gewoon niet.
En ook niet voor wat betreft de andere “procesbegeleider”, de heer Backer.
En, naar nu blijkt, ook niet voor ons college.

Dat college gaat morgenavond 8 januari op een wederom geheime raadsvergadering deze, en meer, vragen beantwoorden. Een “voeten-op-tafel-bijeenkomst”. Laten we hopen dat deze wél gedocumenteerd wordt, aan vrijblijvendheid hebben we nu niets.6 januari 2014

SP statenfractie stelt schriftelijke vragen over KNSF-terrein in Muiden

Moet de Provincie nog wel meewerken aan de “deal”?

De SP heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten van Noord-Holland over de bouwplannen op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden.
De gemeente Muiden wil deze maand met KNSF nadere afspraken maken, waarmee de bouw van grotendeels dure koopwoningen op het terrein van start kan gaan. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland zijn echter kritische opmerkingen gemaakt over de eerdere deals tussen de provincie en de eigenaren van het terrein.
De gemeente vraagt financiële garanties van de provincie om de ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken. De SP wil echter weten op welke manier de provincie daaraan nog moet blijven meewerken.
De SP-statenleden Marnix Bruggeman en Dago Wellink willen weten hoeveel woningen nu eigenlijk maximaal nodig zijn om KNSF uit de kosten te laten komen.
Muideninfo heeft dat al bijna tien jaar geleden uitgezocht.
Ook vragen zij hoeveel KNSF gaat verdienen aan de plannen die nu in de maak zijn.

Bij de uitwerking van de deal tussen Provincie en KNSF was voormalig gedeputeerde Hooijmaijers betrokken, weten de SP-statenleden. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord- Holland staat het volgende: “In het KNSF-dossier speelde een langlopend proces rond woningbouw op een oud fabrieksterrein. Hier vielen verschillende zaken op. Onder meer: een nogal dwingende houding van gedeputeerde Hooijmaijers ten gunste van de verkopende partij, een geheim gehouden deskundigheidsrapport en de inhuur van een relatie van Hooijmaijers als bemiddelaar. Ook hier speelde een deel van de besluitvorming zich buiten ambtelijke betrokkenheid af en waren er ontmoetingen tussen betrokkenen in restaurants, daar waar in het kader van zakelijkheid en neutraliteit een bijeenkomst op het provinciehuis meer gepast zou zijn.” Het rapport Schoon Schip meldt ook dat KNSF-directeur Visser een gift had gedaan aan een stichting waarvan Hooijmaijers voorzitter was. De SP vraagt daarom of achteraf bezien de afspraken met KNSF tot stand zijn gekomen onder invloed van juridische dwaling.

Het college van Muiden heeft er echter bewust voor gekozen deze troef niet uit te spelen. Waarom is niet duidelijk. Het is een publiek geheim dat de Provincie er aan hecht het conflict met de KNSF zo snel mogelijk op te lossen. Mogelijk zijn andere (ex-)leden van het college van gedeputeerde betrokken bij het tot stand komen van de “deal” die de Provincie en het ministerie van VROM sloot met KNSF. Deze afspraken waren het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen de heer Visser en de bewindslieden op VROM, die begonnen zouden zijn direct na de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000). Saillant detail is dat heer Remkes, de huidige CvK en voorzitter van het college van gedeputeerden, van augustus 1998 tot juli 2002 staatssecretaris was op VROM.

Zoals we eerder berichtten heeft het college van Muiden in het geniep gevraagd om dit project onder de Crisis- en herstelwet te laten vallen. Dit beperkt de inspraak- en beroepsmogelijkheden van omwonenden. De regering heeft vorige maand besloten dit verzoek in te willigen.
Bruggeman en Wellink willen weten of de Provincie hierin een rol heeft gespeeld.terug naar alles over het knsf-terrein

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: