terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


Arm Muiden gaf alles weg.
Zijn Naarden en Bussum wijzer?

ARTIKELEN 2015


28 november 2015
In de Volkskrant door Sheila Sitalsing:
"Door het langzame uitsterven van de regionale pers kunnen wethouders met grootheidswaan buiten het zicht van het publiek onherstelbare schade aanrichten."
Niet in Muiden, waar zulke Wethouders door Muideninfo nauwlettend gevolgd worden.

Kapvergunning voor KNSF-terrein loopt ook al vooruit op onherroepelijk bestemmingsplan

Tussen-neus-en-lippen-door verleent het College een kapvergunning, die vooruitloopt op het definitieve, onherroepelijke bestemmingsplan. Op de website van de gemeente is dit met enige moeite te vinden. Het betreft het oostelijk deel van het KNSF-terrein.
De Publicatiedatum is 25-11-2015 en het einde van de bezwaartermijn is 30-12-2015

Deze vergunning loopt vooruit op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor onze Krijgman. Het is het zoveelste onderonsje van de wethouder en de handige heer Visser, dat op gespannen voet staat met het omgevingsrecht.
Raadsleden die wij om commentaar vroegen wisten helemaal van niets.

Als het bestemmingsplan bij de Raad van State sneuvelt - deskundigen en betrokkenen achten die kans groot zoals u elders op Muideninfo kunt lezen - dan is dit vonnis mosterd na de maaltijd. Critici van de plannen vinden daarom een voorlopige voorziening op z'n plaats.

Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de verzend/besluitdatum van het besluit bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er  spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, indien bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht

5 december 2015 - gemeente geeft toe vooruit te lopen op het bestemmingsplan
Eén van onze redacteuren heeft op het gemeentehuis ingezien wat deze vergunning nu eigenlijk behelst. Uit het onderstaande kaartje blijkt - gezien de tekst: "te vellen voor zover met houtopstand begroeid tpv bouwvlek bestemmingsplan" of "te vellen voor zover met houtopstand begroeid ivm aanleg wegen en kabels en leidingstroken" dat de gemeente weldegelijk vooruitloopt op het bestemmingsplan.

Gezien de ervaring met de behandeling door de rechter van het zanddepot - dat immers ook vooruitliep op een bestemmingsplan - zien belanghebbenden vooralsnog af van een gang naar de rechter. En de raad staat ook machteloos. Zelfs het naar huis sturen van het college is met de fusie in het verschiet geen optie. Als symbolische daad zou het op de laatste gemeenteraadsvergadering, op 16 december, echter niet misstaan.


21 november 2015

Bestemmingsplan 'De Krijgman' vastgesteld.

Wethouder Boland wederom onder vuur

In de laatste inhoudelijke gemeenteraadsvergadering van de gemeente Muiden heeft de als demissionair te beschouwen gemeenteraad - een dag eerder vonden immers gemeenteraadsverkiezingen plaats - besloten zowel het Beeldkwaliteitplan als het Bestemmingsplan voor het KNSF-terrein vast te stellen.

Bewonderenswaardige Burgemeester
Na een lange afwezigheid werd de vergadering deze keer weer door een doodzieke Marleen de Pater geleid. Haar dochter had haar gebracht, de burgemeester is nu rolstoelafhankelijk.
"Dit wilde ik beslist nog doen" vertelde ze na afloop van de vergadering. Aan het begin van de vergadering werd haar door gemeentesecretaris Marjolein Schadé een immense bos rozen aangeboden: Marleen werd 65 jaar. Een langdurige staande ovatie was haar deel. Voorzitter Marleen leidde de vergadering op een bewonderenswaardige wijze.

"Fouten uit het verleden"
Zoals te verwachten was, zag de PvdA het beeldkwaliteitplan helemaal niet zitten. Al zou het een goed plan zijn, dan is het ook nog eens te vaag om regelend op te treden, betoogde Fred Winnubst. De andere partijen vonden ook wel iets dergelijks, want eensgezind pleitten zij in een motie voor "evaluatiecriteria", te hanteren door het kwaliteitsteam. De PvdA stemde daar niet mee in, want dat zou een legimitatie betekenen voor dit plan, en het instellen van kwaliteitsteams voor aparte projecten. Een kwaliteitsteam zou in een breder kader moeten opereren, anders wordt het een rommeltje.
Ben Hagens (VVD) greep weer eens de gelegenheid te baat om, nu waarschijnlijk voor het laatst, te verklaren dat we nu met een Vaststellingsovereenkomst zitten voor het KNSF-terrein die niet ideaal is - "maar dat komt door fouten uit het verleden, namelijk een duur conflict met de Krijgman" - een geuzennaam die de voortreffelijke heer Visser toen nog geen eens had.
Het Beeldkwaliteitplan werd vastgesteld met alleen de PvdA als tegenstemmer (8 voor, 3 tegen).

Deadline gehaald.
"We hebben het gehaald!" kirde Rietje Rijnja (D66), die een dankwoord uitsprak aan allen die dit Bestemmingsplan mogelijk maakten. Ze vond het een goed doordacht plan. Ben Hagens (VVD) noemde het bestemmingsplan een "grote beslissing" en Arie Mastenbroek (CDA) voorzag "een mooie nieuwe wijk". Sandra Deuling (OMM) bleek minder positief over deelaspecten van het plan: "niet iedereen zal er blij mee zijn". Ze drong aan dat alles naar tevredenheid met de Volkstuiners en SC Muiden geregeld zou zijn voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de gronden die zij nu in hun bezit hebben. Kennelijk ontging het Sandra dat dit voor SC Muiden te laat is, de voetbalvelden zijn grondig onbruikbaar gemaakt.

Incompetent en leugenachtig
Fred Winnubst (PvdA) was allerminst tevreden met dit bestemmingsplan. Hij had graag een plan gezien dat bij Muiden past. Hij vond het treurig en onnodig dat SC Muiden, de Volkstuiners en de Zeeverkenners geslachtofferd worden. Hij was teleurgesteld dat gebleken is dat er nu nog geen afspraken zijn met betrekking tot de ontsluiting, terwijl wethouder Boland dat wel degelijk gezegd zou hebben op een commissie vergadering. Boland ontkende dit, Charles Wiss (PvdA) nodigde de wethouder uit eens het bandje af te luisteren. Toen Hendrik Boland vervolgens volharde in zijn vermeende dwaling werd hij op diplomatieke wijze voor leugenaar uitgemaakt.
Muideninfo kan wel voorspellen hoe dat verder gaat: er ligt al een brug, die aftandse, in 2007 als "okkazionnetje" op de kop getikte bouwbrug, en multimiljonair Visser zal ongetwijfeld vinden dat als de gemeente die niet goed genoeg vindt, ze zelf maar een nieuwe brug moeten betalen. Fred Winnubst vond deze zaak kenmerkend voor de competentie van de wethouder en wenste de Raad van Gooise Meren veel sterkte.

EP stemt niet mee
Vlak voor de stemming over de Vaststelling van het bestemmingsplan verliet Erik Pieter Vlaanderen de zaal. "Dit kan ik niet voor mijn verantwoording nemen" verklaarde hij.
Dan zou het logischer zijn om gewoon tegen te stemmen. Maar EP wenste tijdens de stemming niet in één zaal te zitten met zijn fractiegenoten. Deze waren namelijk samen met Twan Zeegers ingegaan op een uitnodiging van wethouder Boland om eens te horen hoe ze de vaststellingsovereenkomst nu eigenlijk moesten lezen (de heer Zeegers is de vertegenwoordiger van de gemeente in het kwaliteitsteam). Voor EP vonden ze dat niet nodig.
In plaats van dat EP dat nu als een compliment ervaart, was hij woedend: "ik ben verdomme de woordvoerder ruimtelijke ordening, wat denkt die incompetente (…) wel, als Marleen er niet bij zat had ik wel (…)." Wat minder diplomatiek dan Charles Wiss dus.
Het bestemmingsplan werd vastgesteld met alleen de PvdA tegen (7 voor, 3 tegen).

Fred Winnubst vreesde gezien deze gang van zaken ("voortdurende onzorgvuldigheden") dat het plan nog wel zou sneuvelen bij de Raad van State.

38 miljoen euro
Wij hebben gezien dat de gemeente Muiden 29 miljoen euro vroeg aan het Rijk als tegemoetkoming voor het uitvoeren van de Vaststellingsovereenkomst. Daar komen de bijdrage van Muiden (OZB-verhoging) en de gelden van Rijkswaterstaat (2 miljoen)bij. We weten uit betrouwbare bron dat minstens 38 miljoen euro belastinggeld naar "de Krijgman" vloeit, waarvan heden al 25 miljoen euro is besteed, of vastgelegd.


18 november 2015

Financiering noodzakelijke bruggen KNSF-terrein niet geregeld

Wethouder Boland informeerde raad bewust onjuist

Wethouder Boland heeft geantwoord op de vragen van het raadslid Fred Winnubst (PvdA) over de financiering van bruggen naar het KNSF-terrein.

Het in buitengewoon krom Nederlands gestelde antwoord is desondanks duidelijk. Over de financiering van de absoluut noodzakelijke nieuwe bruggen is nog niets geregeld. Het berust kennelijk allemaal op vage mondelinge toezeggingen en aannames. Omdat Boland in de commissie vertelde dat het geregeld zou zijn, en dat de ontwikkelaar de bruggen zal betalen, informeerde hij de raad bewust onjuist.
Nu verklaart hij : "De (...) kosten voor de brug zijn onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de Krijgsman. Over de uitkomst hiervan valt in deze fase nog geen uitsluitsel te geven." Je krijgt voor minder een motie van wantrouwen aan je broek.
Morgen behandelt de raad het bestemmingsplan voor de Krijgman. Ondanks vele vaagheden, waaronder deze, en bezwaren zal de raad dat bestemmingsplan wel vaststellen. En dan mag straks Gooise Meren de nodige miljoenen op tafel leggen. Als er Muiers in de raad van Gooise Meren komen – en dat weet u zodra wij dat weten – hebben ze wel wat uit te leggen.

Voor deze gelegenheid en voor de goede orde het volledige antwoord van wethouder Boland:
“De brug is eigendom van De Krijgsman en is door de ontwikkelaar neergelegd om het plan te ontsluiten.

In de commissie van 4 november  2015 is door de wethouder aangegeven op de vraag wie voor de kosten voor de brug aan de lat staat dat het uitgangspunt van de gemeente is dat die voor rekening van de Krijgsman komen. Dit uitgangpunt is naast het huidige eigendom gebaseerd op de wijze waarop bij de opstelling van de VOK is gesproken over de bovenwijkse kosten en plan specifieke kosten die aan de Krijgsman kunnen worden toegerekend.
Het is gebruikelijk om een toegang, die alleen dat plan ontsluit, toe te rekenen aan de plankosten van het betreffende plan.

Er wordt op dit moment binnen de gemeente gewerkt aan het ontwerp van de ontsluitingsweg in combinatie met de randvoorwaarden waaraan een ontsluitingsbrug moet voldoen. Hier uit kan worden bepaald of de bestaande brug van De Krijgsman moet worden aangepast en zo ja, in welke mate. Dan kan ook de vraag oproepen of vervanging niet doelmatiger zou zijn dan aanpassing. Zowel de eisen als de mogelijk daaruit voortvloeiende kosten voor de brug zijn onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de Krijgsman. Over de uitkomst hiervan valt in deze fase nog geen uitsluitsel te geven.

Er is geen schriftelijke correspondentie tussen de gemeente en de Krijgsman waar afspraken over betalingen voor aanpassing of vervanging van de bestaande brug van de Krijgsman in zijn vastgelegd. Ditzelfde geldt voor de beoogde nieuw te realiseren fietsbrug over de Muidertrekvaart. Ook over deze fietsbrug is de gemeente in overleg met de ontwikkelaar over de randvoorwaarden en eisen aan deze brug. Zowel de gemeente als De Krijgsman werken op basis van de afspraken als vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst”


14 november 2015

Vragen over schimmige afspraken met de KNSF

PvdA-raadsleden enigen die nog hun werk doen

Volgens wethouder Boland wordt de nieuw te bouwen hoofdontsluitingsbrug van De Krijgman door de projectontwikkelaar betaald.
De brug ligt over de Muidertrekvaart, en voert naar de verbindingsweg met de A1.
Hendrik Boland vertelde dit in de commissievergadering van woensdag 4 november 2015. Maar daar bleef het bij, Boland liet na te vertellen hoe die afspraken zijn vastgelegd, en of ze wel vastgelegd zijn.

Controle is beter dan vertrouwen, vindt de PvdA fractie, en daarom wenst woordvoerder Fred Winnubst de stukken waarin deze afspraken vastgelegd zijn, in te zien. Nog ruim voor de aanstaande raadsvergadering van donderdag 19 november.
Hetzelfde geldt voor de aan te leggen fiets-/voetgangersbrug over de Muidertrekvaart.

Er zijn echter nog meer zaken die het raadslid Fred Winnubst bij zijn controlerende taak vindt horen. Zo is de legesbrief waarin geregeld wordt hoeveel leges de KNSF betaalt voor het aanleggen van het zanddepot op de voormalige sportvelden tot een vertrouwelijk document verworden. Alleen het seniorenconvent, waarin alleen de fractievoorzitters in zitten, onze commissie "stiekem" dus, heeft daar kennis van kunnen nemen. De PvdA-fractie neemt daar geen genoegen mee en vraagt aan de voorzitter van de raad, de burgemeester, hoe het legesbedrag is berekend en wanneer dit bedrag is voldaan. De PvdA vraagt om mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van 16 december, of, zo mogelijk, om een eerder schriftelijk antwoord.

En zo is de PvdA fractie de enige die haar taak nog serieus neemt, en er voor waakt dat er niet nog meer gemeenschapsgeld - van de burger - naar de Krijgman vloeit.


20 oktober 2015

Uitstel Bestemmingsplan Bloemendalerpolder

Muiden beslist waarschijnlijk niet mee

De behandeling voor het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder is vertraagd en zal niet zal plaatsvinden in de raad van november zoals voorzien in de eerdere planning. De reden daarvoor is de veelheid aan zienswijzen: 26 in getal, waarvan 4 in de gemeente Muiden.

De voorziene planning voor vaststelling kan niet gehaald kan worden, omdat de beantwoording van enkele zienswijzen door de gemeente Weesp meer tijd vergt.
Ook wordt er nader onderzoek gedaan naar de sluislocatie nabij de Vecht en Molensloot in relatie tot het aardkundig monument (de Vechtoever). De zeven op te stellen hoofdstructuren (bijv. voor water, riool, fiets- en autowegen) in de Bloemendalerpolder zijn ook nog niet gereed. Deze hoofdstructuren zijn voor de planvorming essentieel en dienen daarom in het Landschapsontwikkelingsplan en/of beeldkwaliteitsplan verwerkt te worden.

Het college streeft ernaar om dit jaar tot vaststelling te komen, maar dit is allerminst zeker. Op 1 januari 2016 gaat de Bloemendalerpolder in zijn geheel naar Weesp, en heeft Muiden geen zeggenschap meer over de Bloemendalerpolder.

Muiden (of Gooise Meren) verliest dan de grip op deze ontwikkeling, en krijgt mogelijk de kosten van de ontwikkeling tot nog toe niet, of onvoldoende, vergoed van de gemeente Weesp.

Het ligt voor de hand dat de gemeente Weesp liever zelf de door haar ingediende zienswijze afhandelt, dan dat zij dat aan Muiden overlaat. Het onderzoek naar de sluislocatie komt uit de koker van de Provincie.


16 oktober 2015

Raad heeft het volste vertrouwen in “de Krijgman”

Motie om belang Muiden te beschermen haalt het niet.

Muiden werkt nauw samen met de KNSF bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor “De Krijgman”. Er is afgesproken dat zodra dat bestemmingsplan, dat de instemming van KNSF heeft, onherroepelijk is, dan pas, de claim (u weet wel, van 376 miljoen) van tafel gaat. Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk wanneer het de bezwaarschriften en een procedure bij de Raad van State overleeft. Dat er bezwaren komen staat wel vast; er zijn immers niet minder dan 169 zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Maar dat is dan niet de schuld van Muiden.
Om onze belangen te beschermen heeft de PvdA een motie ingediend waarvan de strekking is dat KNSF ervoor moet tekenen dat zij zich ervan bewust is dat een plan dat de instemming van KNSF en de Gemeente heeft alsnog kan sneuvelen, en dat zij de gemeente geen verwijten zullen maken of de claim zullen voortzetten indien de Raad van State beroepen gegrond verklaart.
Behalve de PvdA en Erik Pieter Vlaanderen vond iedereen dat maar onzin. De KNSF is het immers volstrekt eens met de plannen en iedereen behoort er vertrouwen in te hebben dat de handige zakenman Visser niet een dergelijk misbruik zal maken. De motie haalde het niet.

Boland maakt zich verdacht.
Wethouder Boland ontraadde de motie, en nam KNSF in bescherming.
Hij vond het ondenkbaar dat KNSF van haar rechten af zou zien.
De belangen van KNSF prevaleren voor Boland kennelijk boven die van Muiden. Volgens menigeen maakt Boland zich daarmee verdacht. Handiger was geweest dat hij gezegd zou hebben het wel te willen proberen.
Boland verschafte de Raad en het Publiek een aardig inzicht in zijn maatschappelijke opvattingen. "Bovendien ligt het risico bij het Rijk", wist deze overheidsdienaar. Maar het blijft gemeenschapsgeld.


19 augustus 2015

Voorlopige voorziening zanddepot afgewezen

Winnubst: "Verruiming Omgevingsrecht geeft projectontwikkelaar vrij spel"

De Rechtbank van Utrecht heeft het verzoek van Fred Winnubst en zijn buurvrouw Jans van Kooij - van der Horn om de aanleg van het zanddepot op het KNSF-terrein stil te leggen niet gehonoreerd. Volgens de voorzieningenrechter is de door de gemeente verstrekte vergunning voldoende rechtmatig. Geen enkel bezwaar van de eisers werd door de rechtbank gehonoreerd.

In het vonnis wordt het voorzorgprincipe verlaten. In plaats van dat vast moet staan dat er geen onomkeerbare gevolgen zijn, gaat de rechter er van uit dat niet aangetoond zou zijn dat die er wél zijn. Daarmee is, volgens de rechter, de vergunning op goede gronden verleend. Winnubst: "Misschien is dit vonnis wel volgens de letter van de wet, maar zeker niet in de geest van de wet" Met dit vonnis staat de rechtsbescherming van de burger op de tocht, en kan een projectontwikkelaar kennelijk maar doen wat hem goeddunkt. Want, aldus Winnubst: "Het enige doel van KNSF is voorbelasting van de grond, en de rest is flauwekul"

Verruiming Besluit Omgevingsrecht
De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen het erover eens zijn dat het tijdelijk zanddepot in strijd is met het bestemmingsplan. Maar met ingang van 1 november 2014 is er een nieuw onderdeel aan het Besluit Omgevingsrecht toegevoegd, waarin staat dat voor een periode van maximaal tien jaar van een bestemmingplan mag worden afgeweken.
Daarbij dient bij het verlenen van de vergunning aannemelijk te zijn dat de betreffende activiteit na de in de vergunning gestelde termijn daadwerkelijk kan en zal worden beëindigd. Daarvoor is relevant dat het feitelijk mogelijk is dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. De gemeente acht dit het geval, de rechter ook, maar de verzoekers niet: de grond wordt voorbelast, en klinkt in, zij zien dat niet anders dan het vooruitlopen op een nog vast te stellen bestemmingsplan. De rechter gelooft daar niet zo in, hij beoordeelt gewoon of de vergunning verleend mocht worden. En dat is zo, denkt hij, volgens de letter van het verruimde Besluit Omgevingsrecht.

Overige argumenten
Verzoekers wijzen er op dat er geen BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) -plan voorlag bij de vergunningsaanvraag. Zonder zo'n plan zou de gemeente de aanvraag helemaal niet mogen beoordelen. De rechter voert aan dat er helemaal geen rechtsregel is die de gemeente hiertoe verplicht. De rechter twijfelt er helemaal niet aan dat zo'n BLVC-plan er nog wel zal komen, voordat de werkzaamheden aanvangen.
Volgens de verzoekers is er geen ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet aangevraagd voor dit project. Maar volgens de rechter is die vergunning er wel degelijk, in de vorm van een alles overkoepelende vergunning die op 9 april 2014 door de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de KNSF verleend werd.
Volgens de verzoekers is ook het gebruik van de tijdelijke brug illegaal en riskant: de brug werd in 2007 voor een periode van 5 jaar aangelegd, en is niet bedoeld voor zware zandtransporten. De rechter volgt dit niet, met een nogal knullig argument: er wordt voor gezorgd dat er geen twee zandauto's gelijktijdig op het brugdek staan.
Een MER vindt de rechter ook al niet nodig, en evenmin gelooft hij dat het waterpeil zal stijgen.

Tenslotte menen de verzoekers dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen. Zij hebben weldegelijk last van het zanddepot en zijn niet gehoord. Verzoekers menen dat de gemeente hiermee in strijd handelt met de zorgvuldigheid die de wet voorschrijft. De rechter meent echter dat de gemeente zelf wel bedacht heeft dat de verzoekers last hebben van het zanddepot, en dat horen van deze omwonenden daar niets aan toevoegt. De gemeente is niet verplicht omwonenden te horen.

De rechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.


17 augustus 2015

Verkoop Volkstuinen: Jacob Veenhuysen woedend op College

Zou u zich misschien aan de Wet kunnen houden in plaats van de uitverkoop van Muiden efficiënt af te ronden?

Het schofferen van Muideninfo door onze burgemeester heeft tot een woedende schriftelijke reactie aan het adres van het gemeentebestuur geleid. Op 12 maart diende Jacob Veenhuysen een WOB-verzoek in om alle stukken die betrekking hadden op de verkoop van de gronden van de Volkstuinen te verkrijgen. Dat verzoek werd botweg geweigerd.
Vervolgens leest hij dat waarnemend-burgemeester Marleen de Pater Muideninfo verwijt dat onze reconstructie van de feiten niet klopt en wij daarmee schade toebrengen aan het openbaar bestuur. De burgemeester verwijst naar openbare stukken die door AGV en de gemeente aan RTV Noord-Holland zouden zijn verstrekt. En tot zijn verbazing leest Jacob op de site van RTV Noord-Holland dezelfde reconstructie van de feiten zoals op Muideninfo. Maar er is meer: RTV-NH maakte deze reconstructie compleet met behulp van stukken die zij ontvingen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Nu breekt Jacob's klomp: dat zijn precies de stukken waar hij ook naar vroeg met zijn WOB-verzoek, dat werd afgewezen.
Discriminatie, en niet zo zuinig ook: want ook Muideninfo wordt informatie onthouden waar, nota bene, de burgemeester zelf van beweert dat deze essentieel is voor een juiste beeldvorming.
Jacob vraagt zich af wie hier nu het openbaar bestuur in diskrediet brengt. "Misschien dat uw college in de paar maanden die haar nog resten een poging kan doen zich aan de wetten van dit land te houden in plaats van de uitverkoop van de Muider belangen efficiënt af te ronden. Dat u en onze Raad gechanteerd worden met een fictieve miljoenenclaim is mijn inziens geen excuus om de belangen van de inwoners zo openlijk te veronachtzamen.
Dus bij deze verzoek ik u nogmaals met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur mij inzage te verschaffen in de genoemde stukken, in het bijzonder met betrekking tot de verkoop van een perceel grond 4.8 ha groot achter de Zeedijk die in gebruik is bij de Tuindersvereniging de West-Batterij te Muiden
".

Hier de reconstructie van RTV-NH:
 • 25 september 2013: Hoogheemraadschap AGV geeft aan de grond aan Muiden te willen verkopen voor 202.000 euro
 • 17 december 2013: De gemeente Muiden doet een tegenbod 81.710 euro, omdat 'het een hele tijd zal duren voordat een marktconforme huurprijs kan worden gevraagd'.
 • 28 januari 2014: De prijs van 130.829 euro wordt overeengekomen.
 • Donderdag 30 januari 2014: AGV stelt koopcontract op waarin een doorverkoopverbod is opgenomen.
 • Maandag 3 februari 2014: In de nieuwe conceptkoopovereenkomst: vervalt het doorverkoopverbod en wordt verwezen naar de Keur van het Hoogheemraadschap.
 • 6 febuari 2014: AGV verzendt de getekende koopovereenkomst.
 • 6 maart 2014: Dijkgraaf De Bondt wordt bedankt voor zijn inspanningen bij de grondverkoop en daarmee bij de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst met KNSF Vastgoed.
 • 7 maart 2014: De gemeente Muiden en KNSF Vastgoed tekenen een geheime overeenkomst om een geschil uit het verleden te beslechten: de Vaststellingovereenkomst.
 • 27 maart 2014: Gemeente stuurt getekende koopovereenkomst terug.
 • 11 april 2014: Het Tuin- en Dijkperceel komt definitief in handen van Muiden.
 • 11 april 2014 (dezelfde dag): Muiden verkoopt het Tuinperceel door aan KNSF Vastgoed voor 130.829 euro.
 • 26 februari 2015: In anticipatie van de woningbouwplannen zegt KNSF de huurovereenkomst van de volkstuindersvereniging op.
 • 3 maart 2015: De gemeente Muiden kondigt aan de bestemming van de Volkstuinen te willen veranderen naar 'Tuinen', waardoor KNSF de grond kan gebruiken als tuinen bij de nog te bouwen woningen.
 • 6 maart 2015: Fractie RWW stelt vragen in het "Waterschapsparlement" over de grondtransactie.
 • 26 maart 2015: RTV NH publiceert reportage: Gemeente Muiden offert volkstuinen op aan vastgoedbedrijf.
 • 3 april 2015: RTV NH doet een WOB-verzoek bij Muiden en AGV over de hele gang van zaken rondom gronddeal.
 • April/mei/juni 2015: Dijkgraaf Gerhard van den Top laat de grondverkoop onderzoeken door Houthoff Buruma en concludeert dat dijkgraaf De Bondt meer had moeten weten.
 • 23/25 Juni 2015: Muiden en het Hoogheemraadschap sturen de meeste gevraagde documenten op naar aanleiding van het WOB-verzoek van RTV-NH.

Hoe je ook denkt over de behandeling van de Tuindersvereniging, feit is dat de belastingbetaler, u dus, miljoenen door de neus geboord zijn door grond, bestemd voor woningbouw, voor een habbekrats aan de razend intelligente, handige zakenman Visser te verkopen.


12 augustus 2015

Onjuistheden Muideninfo?

Burgemeester toont haar minachting

Naar aanleiding van onze publicatie over hoe de gemeente Muiden het Hoogheemraadschap bedroog, door de dezelfde dag de gronden van de Volkstuinen door te verkopen aan de KNSF ontvingen wij de volgende brief van de burgemeester:

"Muiden, 30 juli 2015.

Onjuistheden website Muiderinfo

Geachte heer Bovenlander,

Op uw website slaat dat u al veertig jaren aan waarheidsvinding doet U zegt zelfs dat u daarbij feiten, meningen en propaganda onderscheidt.

In het artikel over de rol van de gemeente Muiden in relatie tot de AGV geeft u echter uw mening die niet tot stand is gekomen middels het toepassen van hoor en wederhoor. Uw mening in het betreffende artikel is, zoals u inmiddels met waarheidsvinding had kunnen weten, zelfs onvolledig en geheel niet op feiten gebaseerd.

U heeft inmiddels geruime tijd kennis kunnen nemen van de openbare stukken die door AGV en de gemeente Muiden aan RTV Noord Holland zijn verstrekt. Wij hadden mogen verwachten dat u over deze zaak een volledig en juist beeld op uw website zou schetsen Op deze wijze brengt u het openbaar bestuur schade toe met een onjuiste beeldvorming op uw website,

Hoogachtend,

M.L. de Pater – van de Meer
Wnd. Burgemeester
"

Als deze brief hout zou snijden, zou ik mij natuurlijk moeten schamen. Echter, niet ik, maar mevrouw De Pater zou zich moeten schamen: voor haar ook nog eens slordige brief.

Slordig, want Muideninfo bestaat ruim veertien, geen veertig jaar, toen bestond het internet nog geeneens.

Beschamend, want als Muideninfo een feitenrelaas presenteert, hoeft er geen sprake te zijn van hoor en wederhoor: dat laatste hoort bij het weergeven van meningen. En een feit is dat Muideninfo beschikt over een brief van het Hoogheemraadschap AGV, waaruit wij letterlijk citeerden. En die brief liegt er niet om. En staat op Muideninfo, bij het desbetreffende artikel.

Met haar brief toont mevrouw De Pater een diepe minachting te hebben voor het correct informeren van de Muider bevolking via ons medium: als zij, zoals ze beweert, de correcte informatie aan RTV-NH heeft doorgegeven, had zij ook wel de moeite kunnen nemen ons te informeren. Alleen dan kan zij terecht verwachten dat wij de zaak rectificeren.

Dat mevrouw De Pater mij beschuldigt van het toebrengen van schade aan het openbaar bestuur is ironisch en een gotspé: het openbaar bestuur brengt juist zelf deze schade toe, door mee te werken aan een project dat op dubieuze, louche, misleidende, en corrupte wijze (da's een mening) tot stand kwam, en tientallen miljoenen gemeenschapsgeld kost. Mevrouw De Pater heeft haar aandeel geleverd in deze gang van zaken. Haar verwijt aan de boodschapper getuigt van een grondig gebrek aan zelfreflectie.
Positief is dat zij de invloed van Muideninfo kennelijk hoog inschat: wij kunnen zowaar het openbaar bestuur schaden.

Jan Bovenlander


8 augustus 2015

Lange zitting bij voorzieningenrechter zanddepot

Initiatiefnemer Fred Winnubst niet ontevreden

De rechter besteedde gisteren veel tijd en aandacht aan de argumenten die de partijen in te brengen hadden tijdens de zitting, die tot doel had de werkzaamheden voor het zanddepot stil te leggen, in afwachting van een uitspraak met betrekking tot rechtmatigheid van de vergunning. Volgens de eisers loopt deze vergunning vooruit op een nog niet bestaand bestemmingsplan. Wanneer de bestuursrechter de vergunning toestaat is het hek van de dam, zo redeneren zij, want dan kan een iedere projectontwikkelaar alvast beginnen aan de uitvoering van zijn plannen zonder dat er een bestemmingsplan is.
De verweerder in deze zaak is de gemeente Muiden. Belanghebbende is de KNSF, die zich ter zitting wederom door een advocaat liet vertegenwoordigen. De initiatiefnemer, het raadslid Fred Winnubst, die samen met zijn buren de eisende partij was, was niet ontevreden over het verloop van de zitting.
De uitspraak is aanstaande donderdag of vrijdag (13/14 augustus).


28 juli 2015

Fred Winnubst eist stilleggen aanleg zanddepot

“Onwettig besluit dienstbaar aan KNSF, en negeert belangen Muiden”

Als het niet via de politiek lukt, dan moet het maar via de rechter, vindt Fred Winnubst, PvdA-raadslid en voormalig wethouder. Volgens de PvdA is de aanleg van het zanddepot prematuur en onwettig. Wij schreven daar uitgebreid op 29 mei over. Bovendien worden de belangen van onze sportclub SC Muiden er door geschaad. Na de arrogante afwijzing door het college van dit standpunt stapt Fred Winnubst naar de rechter. Als aanwonende is hij namelijk belanghebbende, en zal de rechter hem in zijn eisen ontvankelijk verklaren. Tegen dit besluit heeft Fred op 9 juli 2015 een bezwaarschrift ingediend bij het College van B & W van de gemeente Muiden. De hoorzitting is vastgesteld op 27 augustus. In zijn bezwaarschrift wordt duidelijk aangegeven dat het besluit van het College onwettig is. Zo wordt in het besluit het woord tijdelijk 91 keer gebruikt, terwijl er helemaal niets tijdelijk is aan het zanddepot: de gevolgen zijn blijvend. Omwonenden vrezen overlast door zandverstuivingen. “Het College geeft onder meer daarmee blijk van grote dienstbaarheid aan de KNSF II BV waarbij de belangen van de inwoners van Muiden niet van enig belang worden geacht”, besluit Fred zijn bezwaarschrift. “De drie meter dikke zandlaag over 15 hectare leidt tot onomkeerbare schade aan het terrein dat tot vandaag nog in gebruik is als veen/weide gebied en sportlocatie met drie voetbalvelden en de daarbij behorende voorzieningen,” laat Fred de rechter weten.
Fred heeft geconstateerd dat de KNSF er letterlijk geen gras over laat groeien: op 23 juli werd er begonnen aan het weggraven van de drainering van de sportvelden. Mogelijk voorziet de razend intelligente heer Visser dat het besluit van het College de rechtelijke toets niet zal overleven, en stelt hij de Muider gemeenschap voor een voldongen feit. Ook de hoorzitting komt op 27 augustus als mosterd na de maaltijd.

Om er voor te zorgen dat een eventuele beslissing van de rechter om het besluit van ons college te vernietigen ook niet als mosterd na de maaltijd komt, heeft Fred om een voorlopige voorziening gevraagd: als deze ingewilligd wordt, worden de werkzaamheden per onmiddellijk stilgelegd. Bij de publicatie van dit bericht was de beslissing van de voorzieningenrechter nog niet binnen.


1 juni 2015

Gemeente belazerde Hoogheemraadschap met de verkoop van de Volkstuinen.

AGV: “Deze gronden mogen alleen aan andere overheden of natuurorganistaties vervreemd worden

In een brief van 25 september 2013 gaat het Hoogheemraadschap AGV in op een verzoek wethouder Wimar Jaeger om de Volkstuinen te mogen kopen.
Het Hoogheemraadschap stemt toe, omdat de gemeente een overheid is.
Uit hun brief: “ Het hoogheemraadschap heeft in haar beleid opgenomen dat onder bepaalde omstandigheden grond vervreemd kan worden tegen een markt conform tarief. Het gevraagde perceel valt binnen de beschermingszone van de primaire kering, volgers ons beleid kan dat alleen aan andere overheden of natuurorganisaties worden vervreemd. Uw verzoek voldoet hiermee aan onze beleidsuitgangspunten. Wij zijn bereid om de percelen aan u te vervreemden.”.
AGV biedt de gronden aan voor 202.710 euro, de gemeente biedt 81.710 euro.
De gemeente motiveert haar lage bod door te wijzen op de lage huurprijs die aan de tuinders in rekening wordt gebracht. Zij wekken dus de indruk dat de tuiners er gewoon mogen blijven zitten. AGV liet zich vermurven, over 130.829 euro werden partijen het eens.

De gronden werden dezelfde dag doorverkocht aan de KNSF. Het College heeft AGV dus bedrogen.

Lees hier de volledige briefwisseling tussen de Gemeente en AGV.


29 mei 2015

Zanddepot: College schoffeert Raad en overtreedt wet

PvdA woedend

Je kunt niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren: op 26 mei stelde de PvdA vragen over de aanleg van het zanddepot op, onder meer, de sportvelden van SC Muiden. Grondeigenaar KNSF diende daartoe een aanvraag aan bij de gemeente.
Nu is de aanleg van een zanddepot slechts toegestaan in het kader van een goedgekeurd bestemmingsplan. Dat is er niet. Een uitzondering kan gemaakt worden als zo'n depot tijdelijk is, maar er is helemaal niets tijdelijks aan dit depot: het ligt in de bedoeling het zanddepot vlak te stellen, waarna het proces van bouwrijp maken van het ontwikkelingsplan kan worden voortgezet.
De omvang van het depot past bij de megalomanie die zo kenmerkend is voor het project "De Krijgman": op 15 hectare wordt 3 meter zand gestort. Doordat daardoor - zoals de bedoeling is - onvermijdelijk de zachte veengrond inklinkt is dit een onomkeerbaar proces.
In een brief aan het college vraagt de PvdA de Raad bij de besluitvorming te betrekken en wijst de PvdA het college op het onwettelijke karakter van een eventuele positieve reactie op de aanvraag van de KNSF.
Saillant detail is dat zolang er geen bestemmingsplan is, er ook geen leges geheven kan worden voor dat zanddepot. Weer een meevaller voor de KNSF - en een tegenvaller voor de gemeente. "De één z'n winst is de ander z'n verlies" weet immers meneer Visser.

Niet alleen onwettig, maar ook onpraktisch en onwenselijk.
Voor het ophogen van die 15 hectare moet ruim 400.000 m3 zand aangevoerd worden. Je zou verwachten dat dat gebeurt met een pijpleiding, net zoals met het zand voor de verlegging en verbreding van de A1. Het KNSF-terrein grenst immers aan het zandrijke IJmeer. In dit geval kiest de KNSF echter voor het eindeloos aanrijden met zandauto's de ongeveer 40 ton wegen, en per rit 20 kuub zand kunnen vervoeren. Er wordt geput uit de voorraad die aangelegd is voor de A1. Dat zand kan nu goedkoop verworven worden, maar is natuurlijk ook bruikbaar voor de aan te leggen infrastructuur van de Bloemendalerpolder.
De vrachtwagens maken dus 20.000 (twintig duizend) ritten over de Maxisweg en de rotonde. Een deel wordt ook nog eens opgehaald aan de Oostzijde van de Vecht, en passeert de nieuwe Spieringbrug. Het zandpakket moet in ca. 100 werkdagen worden opgebracht. Dat betekent 4.000 ton per dag: dus 200 ritten heen en 200 terug. Als uitgegaan wordt van gebruikelijke werktijden (van 7.00 tot 17.00 uur) betekent dit 40 ritten per uur. De veiligheid van het overige verkeer, in het bijzonder van voetgangers en fietsers, is volstrekt niet gewaarborgd.
Er is ook geen regeling voor de schade aan de infrastructuur die zal ontstaan. Om maar niet te spreken van schade aan bestaande flora, fauna, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Door het storten van het zand worden de natuur en het landschap volledig vernietigd. Ook de Provincie zal in het geweer komen: een deel het zand wordt namelijk gestort in het gebied rondom de Westbatterij. Dit gebied is een beschermd aardkundig monument. En tenslotte moet gevreesd worden voor een sterk afgenomen woongenot van aanwonenden.

Motie
Voor de Raad van 28 mei 2015 heeft de PvdA een motie voorbereid waarin het college met klem wordt verzocht het besluit over de aanleg van het zanddepot ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad. Te verwachten was dat deze motie met grote meerderheid, zo niet unaniem, aangenomen zou worden.

Wethouder Boland schoffeert Raad.
Tot behandeling van die motie kwam het echter niet. Op dinsdag 26 mei besloot het College aan de wens van KNSF tegemoet te komen. Het college was op de hoogte van het ongenoegen dat in de Raad leeft, en was zich bewust van het onwettige karakter van hun besluit. Kenmerkend is dan ook dat pas toen de aangekondigde motie in de Raadsvergadering van 28 mei behandeld zou worden, toen pas, wethouder Boland doodleuk opmerkte dat de motie mosterd na de maaltijd was: "want ik heb al een besluit genomen, want ik ben daartoe bevoegd, en als u het niet bevalt, dan stapt u maar naar de rechter"

En dat laatste was niet voor dovemans oren. De PvdA is ervan overtuigd dat het besluit in een beroepsprocedure vernietigd zal worden, en gaat het gevecht aan.


29 mei 2015

Mag de Raad nu wél of niet meepraten over de compensatiegelden?

Op de commissievergadering van 12 mei stelde D66 een aantal opmerkelijke vragen over de twee miljoen euro van Rijkswaterstaat die mevrouw De Pater doorschuift naar "de Krijgman".
Kernpunt is dat het van tweeën één is: óf dat doorschuiven van die twee miljoen euro is een bevoegdheid van mevrouw De Pater als Commissaris van de Trekvaarten - en dan heeft de Raad er niets over te zeggen, óf dat doorschuiven van die twee miljoen euro is een zaak die aan de Raad voorgelegd wordt, en dan moet mevrouw De Pater zich bij een Raadsbesluit neerleggen. Op de volgende commissievergadering wordt hierover voortgebabbeld. De kwestie werd dus niet in de Raadsvergadering van 28 mei behandeld.


5 mei 2015

Burgemeester sluist 2 miljoen euro door aan “de Krijgman”

Compensatiegelden van Rijkswaterstaat worden misbruikt

De gemeenteraad moet er nog over beslissen, maar het ziet er naar uit dat op initiatief van de burgemeester er wederom miljoenen gemeenschapgeld naar “de Krijgman” gaat, geld dat hiervoor niet was bedoeld.


Het zit zo:

Rijkswaterstaat voert op het grondgebied van Naarden en Muiden grote infrastructurele werken uit. Deze werken maken de omgeving van de Naardertrekvaart er niet mooier op. Ten behoeve van de boog van de A1 naar de A6 worden kolommen in de Naardertrekvaart geplaatst, die de trekvaart zullen versmallen, en leiden tot een aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden van de trekvaart. Om die schade te compenseren keert Rijkswaterstaat 4 miljoen euro uit aan de gemeenten Naarden en Muiden. Dit bedrag is in onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat en het College van Commissarissen van de Trekvaart tot stand gekomen. Dat college bestaat al sinds 1640 uit twee burgemeesters: die van Naarden en die van Muiden.

De burgemeester van Naarden, Joyce Sylvester, heeft simpelweg al op 14 juli 2014 in het openbaar aan de gemeenteraad van Naarden met trots verteld dat ze 2 miljoen euro van Rijkswaterstaat te goed hebben. Ze had dat zelf voor Naarden en Muiden geregeld. Marleen de Pater heeft dit verzwegen.
Verdere achtergrondinformatie leest u hier.

Naar nu blijkt heeft onze Marleen dit verzwegen omdat zij zo haar eigen bestemming aan deze gelden, die bedoeld waren om de schade aan de Naardertrekvaart te herstellen of te compenseren, wil geven. Zij wil het geld gebruiken voor de ontsluiting van “de Krijgman” en voegt daar in het desbetreffende raadsvoorstel dreigend aan toe: “Wordt het compensatiebedrag niet gebruikt voor de ontsluiting van de Krijgsman dan zal de gemeente zelf alsnog het geschatte bedrag van € 2 miljoen uit de eigen begroting moeten gaan halen voor deze ontsluiting.”. Aan de mogelijkheid dat de handige zakenman Visser zelf maar voor de ontsluiting van zijn project moet zorgen heeft ze kennelijk niet gedacht.
Verder gaat het raadsvoorstel over de uitvoering van die ontsluiting, maar in de financiele toelichting maakt Marleen wéér een uitglijder, er staat: “Er is vastgesteld dat de Commissie voor de Trekvaarten Rijkswaterstaat heeft toegezegd om het Muidense deel van de schadecompensatie te besteden aan verbetering van de aansluiting op de A1 in Muiden”. En die commissie, dat is nota bene Marleen zelf, die er aan toevoegt dat Naarden gewoon zelf mag weten waaraan het geld te besteden.

We hadden dat kunnen weten. Op 21 december 2014 schreven we immers: "Mogelijk heeft mevrouw De Pater met de coalitiepartijen bedisseld dat die twee miljoen niet aan de verfraaiing van de Vesting en Trekvaart wordt besteed, maar in reserve wordt gehouden voor tegenvallers in het KNSF-project.
De projectontwikkelaar verzint vast wel wat om ook deze gelden naar zich toe te trekken
."

Het raadsvoorstel wordt op 12 mei in de Commissie behandeld, en op 28 mei in de Raad.


27 maart 2015

Tuinders op RTVNH

Gemeente en Waterschap onthouden zich van commentaar

Gisteren, 26 maart, waren de volkstuinen in het nieuws van RTVNH. U kunt de uitzending nog zien via deze link.
Even op het driehoekje midden in beeld klikken, dan na 1 minuut en 45 seconden begint het interview met Rob van Hummel van de partij "Ons Muiden Muiderberg" (OMM) en met Maarten IngenHousz van het bestuur van de tuindersvereniging "de Westbatterij"
 
Joost Lammers, die deze reportage heeft gemaakt, heeft op internet nog een toelichting gezet. Zie daarvoor gemeente-muiden-offert-volkstuinders-op-aan-vastgoedbedrijf.

Joost heeft getracht de gemeente Muiden en het Waterschap AGV tot commentaar te verleiden. Beiden hadden daar geen trek in.

Nog wat leuks: Er heeft nog een diefstal plaats gevonden op de tuinen, dankzij moderne technologie werd de boef gepakt. Lees daarvoor telefoondief-muiden-direct-gepakt-dankzij-google-maps21 maart 2015

Onzinnige reactie Muiden op artikel 12 rapport

"Muider financiën zijn gezond en op orde"

Muideninfo ontving een persbericht van de gemeente, het volgt nu letterlijk:

"Met de rapportage over de artikel 12 bijdrage van Muiden ontstaat voor Muiden duidelijkheid en zekerheid over een gezonde financiële toekomst. De gehele financiële huishouding is doorgelicht. Muiden was een gezonde gemeente is dat nu en in de toekomst nog steeds. Het rapport geeft de beoogde fusiepartners inzicht hoe Muiden er financieel voor staat, nu en in de toekomst: Muiden wordt schoon aan de haak opgeleverd, zonder financiële tekorten.
Lees u vooral verder (red.)

Overeenkomst Krijgsman verantwoord
Begin 2014 sloot Muiden de vaststellingsovereenkomst De Krijgsman om een einde te maken aan een jarenlange juridische strijd. Hiermee was ook de mogelijke claim van KNSF van tafel -
Dat is niet de eerste onwaarheid: de claim is niet van tafel, maar opgeschort totdat de KNSF geheel tevreden is (red.).

Muiden kon starten aan de ontwikkeling van het gebied dat van groot belang is voor de toekomst van Muiden en voor het draagvlak van de gemeentelijke voorzieningen en de financiële gezondheid.
Elders op Muidenifo kunt u lezen dat dit plan wellicht de doodsteek is voor allerlei voorzieningen, en dat ook onze sportvereniging en de volkstuinen er voor moeten wijken - (red).

Het maakte de weg vrij om de fusie ook financieel goed in te gaan. Door het aangaan van de overeenkomst ontstond een financieel tekort.
Heeft de gemeente wel door dat zij zichzelf hier tegenspreekt? Zou dit niet handiger geformuleerd kunnen worden? (red.)

Voor dit tekort heeft Muiden een beroep gedaan op artikel 12 van de Financiële Verhoudingenwet. Uit het rapport blijkt dat de overeenkomst die Muiden sloot, een verantwoorde beslissing is geweest waarvan Muiden de kosten structureel kan dragen.
Dat zal wel niet waar zijn, omdat we 29 miljoen aan Plasterk vragen (red.)

Andere benadering over de financiële bijdrage
De artikel 12 aanvraag is door Muiden altijd benaderd als een bijzondere aanvraag waarbij sprake is van een eenmalige bijdrage. Op dit punt verschilt het college van Muiden principieel van mening met de benadering van de inspecteur en de rapportage. Het college van Muiden vindt dat de financiële gevolgen van De Krijgsman, binnen of buiten het artikel 12 kader, niet voor rekening van de Muidense burger mogen komen, of die van de inwoners van Gooise Meren.
Wat aardig: nog meer tegenstrijdigheden: Muiden kan de financiele gevolgen wel dragen, maar alleen als anderen dat voor Muiden doen. Athene aan de Vecht? (red.)

Dit standpunt zal Muiden in blijven nemen, ook in haar reactie op het rapport naar de Ministers, naar de provincie en naar de Raad voor de Financiële Verhoudingen.
Hardleers? (red.)"11 maart 2015

Tuinders uiten hun verbijstering

Eindelijk is de interesse voor de Waterschapsverkiezingen gewekt

De Volkstuiners van de Volkstuinvereniging “de Westbatterij” voelen zich enorm benadeeld door de schimmige transactie tussen het Hoogheemraadschap AGV en de gemeente Muiden, en de KNSF. De gemeente kocht de Volkstuinen van AGV, en verkocht deze dezelfde dag, 11 april 2014, door aan de KNSF. De heer Visser verwierf daarmee de Volkstuinen voor het luttele bedrag van 130.829 euro, een schijntje, omdat hij toestemming kreeg de grond uit te geven ten behoeve van tuinen.

De heer Vendrig, lid van het dagelijks bestuur AGV, en lijsttrekker van RWW bij de Waterschapsverkiezingen, stelde hierover vragen aan het dagelijks bestuur (de Dijkgraaf).
Maarten Ingenhousz verschafte daarop de heer Vendrig aanvullende informatie met betrekking tot de (politieke) voorgeschiedenis.

Een samenvatting:

Reeds op 30 juni 2003 heeft de volkstuinvereniging een verzoek gedaan aan het bestuur van AGV om het gebied van de volkstuinen te mogen kopen van AGV omdat de sluiting van de Springstoffenfabriek KNSF op handen was. Daarop is geen reactie gekomen.

Sindsdien is er echter wel regelmatig overleg geweest met Peter van Hattum, Vastgoed Beheerder Waternet. De koop was niet mogelijk, omdat, volgens Peter van Hattum, deze gronden, pal aan de dijkvoet van een Primaire Waterkering, niet aan private partijen verkocht mogen worden. Het is verbazingwekkend dat kennelijk die regel alleen geldt voor verenigingen, en niet voor investeerders.

Er werd afgesproken dat Waternet het huurcontract met de KNSF op zou zeggen en dat vervolgens de tuindersvereniging een huurcontract van Waternet aangeboden zouden krijgen. Echter, toen op 8 mei 2011 de tuinders de problemen zagen aankomen hebben zij het AGV bestuur om aandacht en hulp gevraagd. Hierop kwam geen reactie.

Op 26 augustus 2011 ontvangen de Tuinders van AGV een Concept huurovereenkomst, onder de voorwaarde van bestuurlijke goedkeuring.

Op 21 december 2011 kregen horen de Tuinders van AGV dat dat de Gemeente Muiden een verzoek heeft ingediend bij de Dijkgraaf om de beloofde huurbeëindiging van de KNSF 5 jaar op te schorten. Alras bleek dit het gevolg van een onderonsje tussen toenmalig wethouder Vera van Etten en de eigenaar van de KNSF, de heer Rolf Visser. Dit leidde dit tot ontslag van wethouder Van Etten.

De huur werd inderdaad opgezegd per 31 december 2011

Op 30 januari 2012 kregen de tuinders van de gemeente Muiden te horen dat de gemeente de gronden van Waternet zal gaan huren. Verzwegen werd dat de gemeente in een later stadium de gronden van de volkstuinen wil kopen van AGV. AGV wist daarvan.

Op 24 januari 2013 wordt dan uiteindelijk het huurcontract tussen de gemeente Muiden en de Tuindersvereniging ondertekent. De gemeente beloofde zich als goed huisvader voor de volkstuinen te gedragen.

Op 13 december 2013 wordt het Ambitiedocument tussen KNSF en Muiden getekend.
In dit document worden de volkstuinen uitdrukkelijk buiten het plangebied gehouden.
Tevens wordt er een Hoofdlijnenakkoord gesloten. Hierin wordt plotseling melding gemaakt van een inspanningsafspraken die de gemeente levert: om in overleg treden met partijen, o.a. met AGV over de AGV dijkstrook en te zoeken van een alternatieve locatie voor de volkstuinen.

Diezelfde maand hebben de tuinders een gesprek met toenmalig wethouder Wimar Jaeger. Hij deelt mede dat hij met Visser (KNSF) afgesproken heeft dat de tuinder zullen verdwijnen. Hij belooft dat binnen enige weken, dan wel een paar maanden, een andere "excellente locatie" zal worden aangeboden, dit in overleg met en ter uiteindelijk goedkeuring van de tuinders. Kosten van inrichting, verplaatsing, etc. voor rekening van de gemeente, die dat dan mogelijk weer verhaalt op de KNSF.

Op de raadsvergadering van 6 februari 2014 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het hoofdlijnenakkoord, het ambitiedocument en de (voor een groot deel geheime) Vaststellingsovereenkomst (VOK). De raad gaat akkoord, ook al is de PvdA mordicus tegen.

De Tuindersvereniging ziet geen reden waarom de volkstuinen weg zouden moeten. Daarom wordt er op 27 januari 2014 maar weer eens ingesproken op de raadsvergadering met inhoudelijke argumenten om de tuinen te behouden.

De vereniging heeft veel moeite gedaan, zelfs met beroep op de WOB, om inzage te krijgen in de grondtransakties die er mogelijk zouden hebben plaatsgevonden, tevens inzage in de (geheime) paragrafen van de VOK die over de volkstuinen gaan. De gemeente heeft hier tot op heden niet aan willen voldoen. Wel heeft de gemeente pas op 13 januari 2015 de tuinders een in tamelijk onbegrijpelijke bewoordingen gestelde brief gestuurd met mededelingen over verkoop van de gronden (AGV aan Muiden, Muiden aan KNSF), en beëindiging van de volkstuinen langs de Ijmeerdijk.

Tot op heden heeft de gemeente geen alternatieve locatie aangeboden, anders dan dat er diverse locaties zijn besproken, maar ook weer teruggetrokken, en/of op andere manier vaag zijn gehouden.

Het blijft steeds een raadsel waarom de volkstuinen zijn doorverkocht aan de KNSF terwijl AGV duidelijk aangeeft dat deze gronden niet aan private partijen mogen worden doorverkocht. Ook het flutbedrag dat in rekening werd gebracht wekt verbazing.

De tuinders hebben bij de ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman (waar de volkstuinen aan grenzen, maar geen onderdeel van uitmaken) hun visie middels een uitgebreid rapport aan de gemeente kenbaar gemaakt. De tuinen liggen in het Schootsveld West van de Westbatterij. De gemeente heeft zelf de vele waarden van dit gebied, met zichtlijnen naar fort Diemen, geformuleerd. De tuinen vormen een integraal onderdeel van het open gebied langs de Natuurboulevard, het Natura 2000 gebied en de Hollandsche Waterlinie. Ook de Dijkgraaf is hiervan op de hoogte gesteld, met een verzoek om een reactie. Die kwam eindelijk op 22 oktober 2014 : Dijkgraaf de Bondt wenst geen private partijen te steunen.

Bedrog?

De tuinders vragen zich af welke rol het Hoogheemraadschap speelt in het spel met B&W van Muiden en met de KNSF. Het is onvoorstelbaar dat Hoogheemraadschap weet heeft gehad van de plannen van Muiden voor de doorverkoop aan de KNSF.
Als dat toch het geval is dan voelen de tuiners zich door AGV bedrogen. Als dat niet het geval is dan heeft de gemeente AGV bedrogen
In de koopovereenkomst staat immers dat AGV voor het gebied van een openbare bestemming uitgaat. In ieder geval gaat de gemeente alles behalve fatsoenlijk om met de tuinders. En een meerderheid van de gemeenteraad vindt het wel best zo.

Lijsttrekker Ton Vendrig van RWW vindt het niet best. Eindelijk heeft Muiden een onderwerp dat de burger dicht aan het hart ligt bij de Waterschapsverkiezingen.

Lees hier wat de Stichting Erfgoed Kruitpad schrijft aan het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap.10 maart 2015

OM eist in hoger beroep 4 jaar tegen Hooijmaijers.

Klacht van Jocelyn na 'dom blondje' opmerking

Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (53) kreeg maandag 9 maart te horen welke straf het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen hem eist. Dat werd 4 jaar, evenveel als de eis bij de rechtbank. Tegen zijn echtgenote Jocelyne P. (44) eiste het OM drie maanden onvoorwaardelijke celstraf. Het OM zit haar als katvanger voor de van corruptie verdachte Hooijmaijers. Voor oud-makelaar Arnold van de K. (68) uit Vinkeveen had de aanklager dezelfde straf in petto.


Hooijmaijers verlaat rechtbank

Hooijmaijers werd in december 2013 door de rechtbank in Haarlem na een eis van vier jaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens ambtelijke corruptie, het witwassen van bijna een half miljoen euro en valsheid in geschrifte. De rechtbank sprak zijn echtgenote, tegen wie justitie 240 uur taakstraf, 25.000 euro boete en 3 maanden voorwaardelijke celstraf had geëist, vrij. Voormalig makelaar Van de K. (68) kreeg 180 uur dienstverlening en drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.


inderdaad: blond
De vrouw van Hooijmaijers, Jocelyn, is bepaald geen katje dat zonder handschoenen aan te pakken is. Zij had ook iets in petto voor de aanklager. Zij heeft bij het college van procureurs-generaal een strafklacht ingediend tegen het optreden van advocaat-generaal Roel Terpstra. Aanleiding voor de klacht is dat Terpstra vrijdag in een e-mail volgens de strafpleiter van der Weide opmerkte dat P. (44) zich in het proces ,,bewonderenswaardig blond" houdt. ,,Dit kan echt niet'', aldus de raadsman van de vrouw. ,,Mijn cliënte wordt hier impliciet uitgemaakt voor dom blondje. Dit is niet magistratelijk, beledigend, grievend en seksistisch.''

De e-mail van vrijdagochtend, volgens Van der Weide in afschrift gestuurd aan het gerechtshof en de andere raadslieden in de zaak, werd korte tijd later gevolgd door een excuus van de advocaat-generaal. ,,Maar daar kan mijn cliënte niet veel mee'', aldus Van der Weide.

Of dat nu zo handig is van Jocelyn om prat te gaan op haar intelligentie valt te betwijfelen: Als ze werkelijk slim is maakt dat haar meer toerekeningsvatbaar, en komt zij dus in aanmerking voor een hogere straf. Als zowel zij als Van der Weide dat niet zo zien, betekent dat wellicht dat zij beiden als blond omschreven dienen te worden. De voorzitter van het hof is op de hoogte van de correspondentie en denkt ,,er het zijne" van.

Als gedeputeerde verdiende Hooijmaijers via corrupte praktijken tonnen bij, oordeelde de rechtbank. Het vehikel dat hij gebruikte om geld te incasseren van onder meer projectontwikkelaars was Move Consultants B.V., het adviesbureau dat hij op naam van zijn vrouw zette toen hij in 2001 wethouder in Amsterdam werd. Een belangrijk tussenstation om de omkopingsgelden binnen te halen was het makelaarskantoor van Van de K., dat op aanwijzing van Hooijmaijers facturen verstuurde. Move Consultants diende dan weer rekeningen in bij Van de K.

Hooijmaijers heeft altijd ontkend corrupt te zijn en stelde dat sprake was van een politiek proces.
Daar zit, onverlet dat hij zeer schuldig is bevonden, inderdaad wel wat in.
Zijn voorganger Henry Meijdam heeft ook boter op zijn hoofd. Er heerste, getuige het rapport “Schoon Schip” bij de Provincie onder leiding van CvK Borghouts een bestuurscultuur waar dit allemaal mogelijk was. Remkes poogde daaraan een eind te maken, maar wél door het verleden te vergeten en vergeven. Behalve voor wat betreft Hooijmaijers, die zaak was intussen immers in handen van Justitie. En: voor wat betreft de KNSF-affaire kwam dat “vergeten en vergeven” de ex-staatsecretaris van VROM in de tijd dat dit ministerie met de KNSF onderhandelde niet slecht uit. Overigens hebben nog meer VVD-ers gewerkt aan de bevoordeling van de KNSF: De ministers Kamp, Dekker, en niet te vergeten het Tweede kamerlid Ton Elias, die de hand had in het toneelstukje “Muiden staat op ontploffen”


5 maart 2015

RWW stelt de vragen die de gemeenteraad zou moeten stellen.

Dagelijks bestuur AGV bevraagd over “merkwaardige grondtransactie”

De Volkstuinen zijn voor een beperkt bedrag door het Hoogheemraadschap AGV verkocht aan de gemeente Muiden. Reden voor de verkoop voor een bedrag van € 130.829 is dat het Hoogheemraadschap overwoog dat de gronden een openbaar karakter zouden krijgen, en dat de gemeente het beheer over deze openbare ruimte heeft. Dat blijkt uit de koopovereenkomst tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Muiden die in het bezit blijkt te zijn van de lijsttrekker van “Recreatie Wonen Water”, de heer Ton Vendrig.
De gronden zijn echter dezelfde dag doorverkocht aan KNSF, die er iets heel anders van plan mee is dan het terrein voor openbare ruimte bestemmen.
RWW vraagt zich af welke motieven een rol speelden om de grond te verkopen, wat de grond nu eigenlijk waard is, wie de taxatie heeft uitgevoerd, of er met de volkstuinvereniging afstemming was met betrekking tot deze transactie, of er overwogen is de grond te verkopen aan de volkstuinders, of het dagelijks bestuur er zich van bewust is dat nu de grond doorverkocht is “aan een partij waar de gemeente mee in onmin ligt de project ontwikkelaar van het KNSF terrein”, of dat het dagelijks bestuur weet wat de KNSF er mee van plan is, of deze transactie wellicht dient om een deel van de claim die KNSF neerlegt bij de gemeente te voldoen, of het dagelijks bestuur weet dat de volkstuinders de wacht is aangezegd, of dat het dagelijks bestuur denkt dat de verkoopprijs overeenkomt met de huidige waarde, en zo niet: of de belastingbetaler van het waterschap reden heeft om zich tekort gedaan te voelen.

De heer Vendrig gaat uit van een waarde van circa 5 miljoen euro als “warme grond”.

Zijn vragen zijn ook van toepassing op de transactie tussen de gemeente Muiden en de KNSF. En die hadden gesteld kunnen worden door de gemeenteraad. Het is hoogst merkwaardig dat de koopovereenkomst in het bezit blijkt te zijn van een lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, en niet bekend is bij de gemeenteraad.


5 maart 2015

Gemeente wijst KNSF terecht

SC Muiden wijst gemeente terecht
Ben Hagens wijst Fred Winnubst terecht


Op de commissievergadering van 4 maart werd er heel wat terechtgewezen. Aan de orde kwam de aanzegging van KNSF aan de gemeente dat zij er zorg voor dient te dragen dat de volkstuinen over een jaar schoon worden opgeleverd. Maar de gemeente staat daar helemaal buiten: zij is al een jaar geen eigenaar meer. KNSF is de nieuwe eigenaar, en daarmee de verhuurder, en moet er zelf maar voor zorgen dat het terrein vrij komt. En dat heeft de gemeente aan KNSF laten weten.
Overigens beweerde de kersverse, in het dossier onervaren wethouder Boland, dat de gronden weliswaar geen openbare ruimte werden, maar tuinen, die er ook open uitzagen. En dat was niet grappig bedoeld.

SC Muiden gaf bij monde van vice-voorzitter Erik Karel de gemeente Muiden een gele kaart. Als er, conform de sportnota, twee in plaats van drie velden komen is dat een doodsteek voor de voetbalclub. In de daaropvolgende behandeling in de commissie leek het erop dat niet de gemeente maar Rijkswaterstaat de Zwarte Piet moest krijgen. Daarop trok Erik Karel zijn kaart in.

Gemeenteraadslid Fred Winnubst (PvdA) nam het op voor SC Muiden. Hij vroeg zich af of een zanddepot op de huidige voetbalvelden nu wel aan de orde is en dat SC Muiden er gerust kan door voetballen, totdat er een nieuwe locatie is. En heeft de gemeente nu enig idee waar dat zal zijn? vroeg hij zich af (hetzelfde geldt trouwens voor de volkstuinders).
Dat schoot Ben Hagens in het verkeerde keelgat. Opkomen voor voetballers is immers het monopolie van de heren Hagens en Methorst. Ben verweet de heer Winnubst dat niet de huidige coalitie of onze weldoener de heer Visser de problemen voor SC Muiden veroorzaken maar dat de heer Winnubst dat zélf veroorzaakt had als wethouder. Één en ander ging gepaard met luide stemverheffing. Voorzitter Methorst greep niet in toen zijn roeptoeter Hagens de ex-wethouder de mantel uitveegde.
In het kader van de voor Muideninfo zo kenmerkende terughoudendheid onthouden wij u de kwalificaties die de heer Hagens in de wandelgangen werden toegedicht.


3 maart 2015

KNSF zegt huur op Volkstuinen en SC Muiden

Gemeenteraad moet ingrijpen, vinden tuinders

Het is zover: de Tuindervereniging “de Westbatterij” moet vóór 1 maart 2016, dus over een jaar, het gebruik van “de gronden” beëindigd hebben. Ook SC Muiden moet het veld ruimen. De tuinders werden op de hoogte gesteld met een kopie van een aangetekende brief die KNSF zond een de gemeente. KNSF verlangt dat het volledige terrein over een jaar ontruimd is, geëgaliseerd en schoongemaakt is, geschikt om gras in te zaaien.
Als de gemeente niet in staat blijkt het terrein naar behoren en tijdig op te leveren, is KNSF gerechtigd op kosten van de gemeente het terrein in “voornoemde staat” brengen, aldus de brief van KNSF.
De gronden zijn in “voornoemde staat” zeker vijf miljoen euro waard. De KNSF kocht de gronden onlangs voor 130.000 euro van de gemeente.

Onlangs, op 24-2-2015 publiceerde de gemeente op haar website:
Zowel SC Muiden als de Volkstuinvereniging de Westbatterij bevinden zich nu op het plangebied van De Krijgsman waarvan de KNSF eigenaar is en beiden zullen naar een andere locatie moeten verhuizen.
De Tuindervereniging “de Westbatterij” vraagt zich af waarom nu plotseling de volkstuinen tot het plangebied van “de Krijgman” blijkt te behoren, terwijl daar tot nog toe voor de dijkzone geen sprake van was.
In het zelfde bericht vervolgt de gemeente: “De gemeente spant zich in om beide organisaties te verplaatsen met alle mogelijkheden die zij tot haar beschikking heeft. Voor SC Muiden is de gemeente al geruime tijd hard bezig om het Brediusterrein voor het seizoen 2016/ 2017 gereed te krijgen. Al eerder is aangegeven dat er sprake zal zijn van een overbruggingsperiode. Voor de verplaatsing van de volkstuinen zijn verschillende onderzoeken gedaan, die nader uitgewerkt worden. Ook voor de volkstuinen verwacht de gemeente op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.”
De Volkstuinvereniging vraagt zich af wat deze woorden waard zijn, concludeert dat de gang van zaken alle afspraken en democratische rechtsgang tart, en vraagt aan de gemeenteraad om in te grijpen.


22 februari 2015

Raad babbelt over "de Krijgman".

Muiden schenkt zo'n vijf miljoen aan KNSF.

Op de raadsvergadering van 19 februari kwam de overeenkomst met KNSF wederom ter sprake. De vergadering werd voorgezeten door Jan Hylkema, wegens ziekte van de wnd. burgemeester.

De overeenkomst is gewijzigd nu de noodzaak is gebleken om een MER uit te voeren. Dit heeft consequenties voor de planning zodat in het beste geval juist voor de fusiedatum, eind december van dit jaar, het bestemmingsplan onherroepelijk kan worden. Maar als er beroep aangetekend gaat worden bij de Raad van State - en dat is niet onwaarschijnlijk - dan kan het zomaar een half jaar of een jaar later worden. Over de planning is overeenkomst bereikt met de projectontwikkelaar, en de Vaststellingsovereenkomst is overeenkomstig aangepast. Voorts heeft het college in haar wijsheid een brief gestuurd aan de voorzitter van de stuurgroep "de Krijgsman", waar de raad ook kennis van mag nemen.

Bespreking van dit alles kan je zien als zinloos gebabbel, want de raad heeft geen enkele invloed op deze gedane zaken, die ook wanneer de raad er kritisch tegenover staat, geen keer zullen nemen. Met name de brief aan de voorzitter bevat explosief materiaal, aanleiding tot een inspraakreactie van SC Muiden en de Volkstuinvereniging en een motie van de PvdA. Wethouder Boland bevestigde humorloos dat omdat de brief al verstuurd was de raad er geen enkele invloed meer op had.

Zanddepot
In de brief belooft de gemeente een vergunning voor het inrichten van een zanddepot op een geschikte "explosieven vrije locatie". Bedoeld wordt de sportvelden van SC Muiden. Er kan dan niet meer gevoetbald worden omdat dan de velden op de Bredius niet beschikbaar zijn. De inspreker namens SC Muiden beloofde "ludieke acties". Hij zei de charismatische en charmante heer Visser niets te verwijten, integendeel, hij prees hem zelfs, en weet de ontstane situatie volledig aan de gemeente.

Volkstuinen
In de brief belooft de gemeente de bestemming "volkstuinen" van de 4,87 hectare die voor 130.829 euro aan KNSF, dus de investeerder Visser, verkocht werd, zo spoedig mogelijk te wijzigen in "tuinen". Deze horen dan bij de aldaar te bouwen woningen. Sandra Deuling vond dat "eigenlijk onaanvaardbaar" en Rietje Rijnja sprak van een "instinkertje", en Fred Winnubst beschreef deze bestemmingswijziging als "wonderbaarlijke nonsens". Als de bestemming gewijzigd wordt van "volkstuinen" naar "tuinen" maakt dat voor het landschap niet zo veel uit, maar wel voor de ontwikkelaar: de grond wordt naar schatting zo'n vijf miljoen euro meer waard. Cadeautje van Muiden. De Volkstuiners zijn de sigaar, betoogde Maarten IngenHousz namens de Tuindersvereniging, die hebben nog steeds niet de beloofde "excellente alternatieve locatie". Hij eiste dat totdat het zo ver is, de volkstuinders mogen blijven waar ze nu zitten.

Uiteindelijk werd er alleen maar gestemd over het verschuiven van de termijnen: negen voor, vier tegen (PvdA en Sandra Deuling)

Motie PvdA
De Motie van de PvdA had te maken met deze twee zaken. De aanzegging aan SC Muiden om voor 15 september 2015 hun velden te verlaten is onredelijk, omdat er dan geen alternatieve velden beschikbaar zijn. Voorts kan de aanleg van een zanddepot niet worden toegestaan, omdat dat niet anders gezien kan worden als het vooruitlopen op een nog te nemen beslissing met betrekking tot het bestemmingsplan.
Voor de volkstuinen is geen voor de vereniging aanvaardbare alternatieve locatie gevonden. De PvdA betoogt verder dat de bestemmingsverandering van volkstuinen in uitgeefbare tuingrond de nieuwe eigenaar gezien de geringe aankoop prijs een onredelijke hoge winst van naar schatting 5 miljoen euro kan opleveren zonder dat de Muider gemeenschap daar enig voordeel van heeft.
De motie draagt het college op om zich tot het uiterste in te spannen om te voorkomen dat zowel Sport Combinatie Muiden als de “De Westbatterij" hun accommodaties kwijtraken voordat er voor hen aanvaardbare alternatieve locaties zijn gerealiseerd. De motie werd niet eens in stemming gebracht. Een meerderheid van de Raad vond de passage over die vijf miljoen winst voor de ontwikkelaar, ten koste van de Muider gemeenschap, ongepast.
Een klucht.


24 januari 2015

Scheidende wethouder belooft "geen negatieve consequenties" project "de Krijgman"

Maar de raad van Bussum denkt daar heel anders over

Op de raadsvergadering van 22 januari 2015 nam de aimabele wethouder Rob Meerhof afscheid van de raad, en de raad afscheid van Rob. Dat was eigenlijk het enige belangwekkende onderwerp, en, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij deze gelegenheden waren de gebezigde toespraken alles behalve betekenisloos. Er waren wel acht sprekers: de insprekende burger Eric Karel, de vijf fractievoorzitters (of hun vervanger), de waarnemend burgemeester, en de scheidende wethouders zelve.


Tussendoor werd namens de plaatselijke partij OMM Caroline Engels als commissielid beëdigd.

Erik Karel sprak in namens SC Muiden. Je zou normaal verwachten dat de voorzitter van SC Muiden inspreekt, maar die heeft onze voetbalvereniging niet. Dus nam de vice voorzitter de honneurs waar. Trouwens, Eric Karel zit met Frank Blonk in de zogeheten "Brediuscommissie" en het was dan ook niet verbazingwekkend dat de zo verbeide verplaatsing van de voetbalclub naar de Bredius het hoofdonderwerp was van zijn toespraak. Omdat er drie overeenkomsten zouden zijn tussen de locale voetbalclub in Oostzaan (waar onze wethouder burgemeester wordt) werd Rob namens SC Muiden een ingelijst clubshirt aan geboden met het cijfer drie. Eén van de overeenkomsten zou zijn dat beide clubs sterk zouden groeien.

De fractievoorzitter van D66, Rietje Rijnja, complimenteerde de scheidende wethouder uitgebreid, maar paste erop niet te overdrijven: ze wilde vermijden dat Rob ten gevolge van haar toespraak naast zijn schoenen zou gaan lopen. Rob werd door Rietje voornamelijk geprezen vanwege zijn zwijgzaamheid inzake belangrijke dossiers, een kwaliteit die door de Muider democraten in tegenstelling tot wat je van een democraat zou verwachten gewaardeerd werd. Omdat Rob, "nadat hij door zijn eigen partij afgeserveerd werd", als wethouder voor de zaak aanbleef siert hem. "Je lijkt wel een D66-er", zei Rietje.

Bij ontstentenis van de door fileleed gekwelde PvdA fractie-voorzitter Jan Hylkema voerde Fred Winnubst - á l'improviste - het woord. Rob kwam met een duidelijk beeld van de Muider politiek uit Haarlem: een stelletje betweters en ruziezoekers. Maar nadat hij zich in een aantal dossiers had ingelezen dacht Rob daar toch anders over. Fred prees de samenwerking die er in het begin was, maar had liever gezien dat de wethouder zich wat minder, of anders had ingezet in het KNSF-dossier. Hij wist echter zeker dat Rob erin zal slagen de harten te winnen van de Oostzaankanters. Rob nam een fraaie rode wijn in ontvangst van zijn voorganger Fred.

Ben Hagens (VVD) voorspelde dat Rob het cabaret, dat voor de Muider gemeenteraad doorgaat, zal missen. Het deed hem deugd dat Rob bij deze gelegenheid een blauwe das droeg, want een rode das past hem niet. Of dat nou een grapje of een onhandige opmerking was van onze Ben is niet bekend.

In een al dan niet gecoördineerde actie deed Dirk-Jan Methorst(CDA) daar nog een schepje bovenop. Hij overhandigde een fel-groene CDA das aan de in onmin met zijn eigen fractie levende PvdA-wethouder. Hij vond het jammer dat zo'n ervaren wethouder afscheid neemt.

Namens het OMM sprak Sandra Deuling. Toen zij hoorde dat een gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland als wethouder voorgedragen werd, schrok zij wel even: de verhouding met de Provincie kon toen beter. Maar allengs leerde zij Rob waarderen, zij had ook nog een cadeautje, dat naar "Muider traditie" niet op tijd beschikbaar was, en als compensatie voor dit gemis gaf zij een fles "Muider havenwater" (wel afkomstig van de slijter).

Waarnemend burgemeester De Pater zag het gras voor haar voeten weggemaaid. Zij waardeert het plezier dat de zeker niet humorloze heer Meerhof haar en het college verschafte, vertelde dat Muiden niet de grootste gemeente is, maar wél de gemeente met de grootste projecten: "never a dull moment". Wederom een fles en bloemen als afscheidscadeau.

Rob Meerhof had zijn toespraak in tweeën opgedeeld: een voorbereid gedeelte, en een gedeelte waar hij inging op de sprekers. Om met dat laatste te beginnen: hij bedankte een ieder voor de fraaie woorden, memoreerde zijn bijzondere status binnen de PvdA, en beloofde Muideninfo te blijven volgen "die soms meer openbaart dan mij lief is".
De vergissing die hij maakte aan het begin van zijn toespraak had daar alles mee te maken.
Hij zei dat de gemeente er goed in is gevoelige dossiers uit het verleden te voorschijn te laten komen. Niet de gemeente, maar vooral Muideninfo is daar goed in, al dan niet met hulp van de Provincie, of Provinciale Ambtenaren. We beschikten immers al in 2004 al over het volledige rapport "Oranjewoud" (weliswaar met de bedragen doorgehaald, maar die werden geleverd door staatssecretaris Van Geel). (Hier het lijstje van "geheime stukken"). Doordat de kleine gemeente Muiden onderhandelt met grote partijen over grote projecten hebben we nu een projectbureau waar menig middelgrote gemeente jaloers op zal zijn, wist hij.


Rob voorspelde dat de afspraken met KNSF en Dura Vermeer geen negatieve consequenties zullen hebben voor de aanstaande fusiegemeente, ook niet als onverhoopt de (absurde - red.) claim (376 miljoen euro) weer uit de kast gehaald wordt.
Hoe hartgrondig de grootste fusiegemeente, Bussum, het daarmee oneens is blijkt uit ons volgende artikel. Misschien heeft CvK Johan Remkes wel te vroeg besloten Rob met een burgemeesterschap te belonen. Nu is een onervaren opvolger verantwoordelijk voor het in het gareel houden van allen die zich tegen de hun inziens dubieuze afspraken verzetten.

De Raad van Bussum denkt er heel anders over

Met de aanhef "Partijen Bussum willen meer zekerheid" heeft een ruime meerderheid van de raad van Bussum een persbericht laten uitgaan, waarin zij hun zorgen uiten over de consequenties van het KNSF-project voor de fusiegemeente. Het persbericht is ondertekend door VVD, PvdA, D66, GL en CDA, die gezamenlijk 14 van de 23 raadszetels hebben. Uit de pers weten we dat "Hart voor Bussum" (4 zetels) zich ook zorgen maakt.
Met name het wederom uitstellen van de vaststelling van het bestemmingsplan tot tenminste het najaar van 2015 baart de partijen zorgen.

Op het moment dat in Den Haag over het wetsvoorstel wordt besloten is er geen vastgesteld bestemmingsplan. Het is onduidelijk hoe de procedure gaat verlopen en welke consequenties dit heeft voor het "vangnet" dat minister Plasterk (in zijn wetsvoorstel aan de Tweede Kamer (december 2014)) lijkt te bieden. Dit "vangnet" zou er voor moeten zorgen dat de fusiegemeenten geen nadelige consequenties ondervinden ten gevolge van de afspraken tussen Muiden en de KNSF. Tenslotte laat de gemeente Muiden weten dat de vaststellingsovereenkomst dient te worden aangepast. Dat is gezien de betrokkenheid van derde partijen een onzekere factor.

De fracties van VVD, PvdA, D66, GL en CDA in de Bussumse gemeenteraad willen de positie van de gemeente Bussum in relatie tot het fusieproces bespreken in een openbare raadsvergadering. Volgens de fractievoorzitter van de VVD, Alexander Luijten, die zei ook namens de andere fracties te spreken, zal de fusie moeten worden uitgesteld zolang er nog onzekerheden zijn, en mogelijk financiële lasten voor de fusiegemeente. "Anders is er geen draagvlak".


21 januari 2015

Wederom uitstel bestemmingsplan KNSF-terrein

PvdA: College slaat flater, raad moet eens wakker worden

Bij de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman is gebleken dat een Milieu Effect Rapportage (MER) gewenst is. Eerdere adviezen wezen er op dat een MER niet nodig was, zo laat de gemeente weten. De stuurgroep de Krijgsman (dit zijn partners KNSF Vastgoed, Dura Vermeer en gemeente Muiden) die samen de ontwikkeling van de Krijgsman vormgeven, vindt nu dat de procedure voor de MER toch de voorkeur heeft. Het College van B&W heeft deze conclusie overgenomen teneinde een zorgvuldige procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan te doorlopen. Maar het College is simpelweg wettelijk verplicht om dit soort procedures zorgvuldig uit te voeren. Het is opmerkelijk dat dit niet eerder is gebeurd. Dat zou ongetwijfeld vlotter zijn verlopen dan nu de procedure deels tweemaal te doorlopen. En dat geeft weer reden voor de KNSF om in het geval de einddatum niet gehaald wordt de “vertragingsschade” op de gemeente te verhalen.
Want een zorgvuldige MER duurt echt wel langer dan een paar maanden, een onzorgvuldige MER sneuvelt bij de Raad van State, en daarmee zal niet de raad van Muiden, maar die van Gooise Meren over dit plan beslissen. En de hele procedure opnieuw doorlopen. Het College denkt dat dat wel los zal lopen. Net als bij het tweede hockeyveld.


Stikstof
De aanleiding voor dit besluit zou een hoge concentratie stikstof zijn, die verspreid wordt op het natuurgebied het Naardermeer als gevolg van de ontwikkeling van de Krijgsman. De strikte juridische wetgeving rond de stikstofdepositie laat de berekende te hoge waarde niet toe. Daarmee wordt het noodzakelijk om alsnog een MER uit te voeren.

"Flater"
Volgens de PvdA is er meer aan de hand: “Een tweede Bijlmer met flats tot 23 meter hoog in een gebied met beschermde plant- en diersoorten, en dat ook nog eens pal naast een Natura 2000 gebied ligt, krijg je echt niet voor elkaar zonder een volwaardige Milieu Effect Rapportage.” vindt Jan Hylkema, fractievoorzitter van de PvdA in Muiden. “B&W van Muiden is er na kostbare juridische adviezen eindelijk achter gekomen dat het, na eerder uitstel, in februari doordrukken van het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein echt niet gaat lukken.
De 93 ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan zijn kennelijk van een zodanige kwaliteit dat het niet mogelijk was die te beantwoorden zonder toe te geven dat het een onvolledig en slecht onderbouwd plan is waar van alles aan veranderd moet worden.
De PvdA noemt dit een “flater” van het College.

"Idiote schadeclaim"
Daarbij komt dat de Provinciale Adviesraad Ruimtelijke Ordening de plannenmakers hard op de vingers tikte met de vaststelling dat het geplande aantal woningen de draagkracht van het gebied ver overschreed. Ook het Waterschap gaat hoogst waarschijnlijk niet akkoord met dit plan. Er is veel te weinig plek voor de berging van regenwater. Hierdoor kan ernstige wateroverlast ontstaan. Het is maar zeer de vraag of de einddatum voor het bestemmingsplan gehaald gaat worden. “En dan ligt de niet onderbouwde, maar wel politiek misbruikte, idiote schadeclaim van de KNSF weer op tafel” weet Hylkema.
Die bizarre claim had natuurlijk al jaren geleden door de rechter vernietigd moeten worden, vindt ex-wethouder Winnubst. “Maar omdat een meerderheid van de raad, na het overlopen van Ben Hagens, mij om onduidelijke redenen wegstuurde, heb ik dat niet kunnen bewerkstelligen”.

Zorgvuldigheid bestemmingsplanprocedure
Het college kiest voor zekerheid en zorgvuldigheid in de verdere procedure, maar vindt het van belang dat de huidige raad van Muiden het besluit van het bestemmingplan nog voor de fusie, dit jaar nog, kan nemen. Desnoods met kerstmis. Het College weet zich daarin gesteund door D66. “De einddatum -31 december 2016- kan nog steeds worden gehaald” zo laat D66 in een persbericht weten. Uitgangspunt voor D66 is de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst in zijn huidige vorm en beperking van verdere risico's voor onze inwoners. De PvdA en tegenstanders van de fusie twijfelen of deze zaken wel te combineren zijn. D66 meent dat het uitstelbesluit geen gevolgen hoeft te hebben voor het lopende fusieproces tussen de gemeenten Muiden, Bussum en Naarden. Niet iedereen is dat met hen eens.

Dieptreurig
Fred Winnubst vindt het dieptreurig dat in Naarden en Bussum de tegenstanders van de fusie door al dit bestuurlijk gepruts van het college, luid roepen dat ze nu zeker niet verder willen gaan met de fusie. “Met de Statenverkiezingen in het vooruitzicht zullen andere partijen niet veel anders durven dan zich daarbij aansluiten. Als de fusie dan afspringt in het parlement draaien uiteindelijk onze inwoners, het Rijk en de Provincie op voor het enorme financiële debacle dat het gevolg is van de Vaststellingsovereenkomst.

Wakker
De PvdA hoopt dat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en OMM die in feite kritiekloos achter het college aanhobbelen en het beleid met besluiten afdekten, nu eindelijk zijn wakker geschud. Gezien het persbericht van D66 is dit ijdele hoop.

Besluitvorming bestemmingsplan
Het bestemmingsplan met als onderdeel de nota van zienswijzen dat in februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad zou worden aangeboden, wordt nu aangehouden zodat hierin straks de resultaten van de MER kunnen worden verwerkt. Daarna volgt opnieuw de zienswijzeprocedure. De gemeenteraad van Muiden kan dan in het najaar 2015 het bestemmingsplan vaststellen, denkt het college. De Vaststellingsovereenkomst zal op een aantal punten worden aangepast. Het besluit daarover wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.


terug naar alles over het knsf-terrein

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: