terug naar het overzicht waar gaat het over?

De verbinding Almere-Schiphol

Download Het Verbeterd Bovenlangsalternatief - laatste versie (pdf - 2264 kb)
Kijk ook op alles over het KNSF-terrein en Bloemendalerpolder voor nieuws over de lokale brug/tunnel en
voor specifieke informatie over het inpassen van de A1 in de polder.

Alle actuele plannen zijn te bekijken op de website www.rijkswaterstaat.nl. Onder de knop 'wegen' , 'projecten' , 'Almere-Amsterdam-Schiphol' aanklikken.

inhoud:

26 september 2016

Het is zover

Nieuwe A1 in gebruik genomen.

Afgelopen weekend werd de nieuwe A1 volledig in gebruik genomen. Eerder was dit het geval met de rijbaan in Oostelijke richting. Er werd gelijk gestart met de afbraakwerkzaamheden van de oude A1. Een foto-impressie, van Hans Boot:


21 december 2014

Muiden krijgt 2 miljoen euro van Rijkswaterstaat.

Burgemeester in verlegenheid want verzweeg dit voor de Raad

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 werd onze anders zo onbewogen burgemeester in verlegenheid gebracht. Dat zit zo
:

Rijkswaterstaat voert op het grondgebied van Naarden en Muiden grote infrastructurele werken uit. Deze werken maken de omgeving van de Naardertrekvaart er niet mooier op. Ten behoeve van de boog van de A1 naar de A6 worden kolommen in de Naardertrekvaart geplaatst, die de trekvaart zullen versmallen, en leiden tot een aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden van de trekvaart. Om die schade te compenseren keert Rijkswaterstaat 4 miljoen euro uit aan de gemeenten Naarden en Muiden. Dit bedrag is in onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat en het College van Commissarissen van de Trekvaart tot stand gekomen. Dat college bestaat al sinds 1640 uit twee burgemeesters: die van Naarden en die van Muiden.

De burgemeester van Naarden, Joyce Sylvester, heeft simpelweg al op 14 juli 2014 in het openbaar aan de gemeenteraad van Naarden verteld dat ze 2 miljoen euro van Rijkswaterstaat te goed hebben. Maar Marleen de Pater heeft dit verzwegen. Toen zij op de raadsvergadering door raadslid Fred Winnubst (PvdA) daarop attent werd gemaakt, verdedigde zij zich door te stellen dat, in verband met het verscherpt toezicht (art. 12), Muiden in een andere positie verkeert dan Naarden. Ze zou wellicht de raad vertrouwelijk hebben kunnen informeren maar dat vond ze een beetje vreemd. Marleen was duidelijk in verlegenheid gebracht, zeker toen Jan Hylkema zich afvroeg waarom ze het wél vreemd vindt de raad vertrouwelijk te informeren, maar niet vreemd vindt de raad helemaal niet te informeren. Ze liep nog roder aan.
Haar besluit om de raad niet te informeren staat op gespannen voet met haar bewering in een brief aan Rijkswaterstaat dd. 10 juli 2014 dat ze als Commissaris van de Trekvaart de gemeenteraad vertegenwoordigt.

De PvdA liet het er niet bij zitten, en diende een motie in waarvan de strekking was dat het college de compensatiegelden van Rijkswaterstaat optimaal dient te besteden aan de financiering en uitvoering van het project “Verder met de Vesting Muiden”, en dat de raad het betreurt niet geïnformeerd te zijn.

Daar kon logischerwijs geen enkel raadslid tegen zijn. De meerderheid van de raad bleek echter niet in staat logisch te redeneren. Voor Fred Winnubst stak er dan ook een kille wind op. In plaats van dat de raad met zijn opvattingen instemde kreeg hij de wind van voren en werd mevrouw De Pater in bescherming genomen. De PvdA werd beschuldigd van een te harde opstelling. Zijn motie haalde het niet, alleen de PvdA stemde voor.

Het is niet onmogelijk dat hier meer aan de hand is, zo laten ingewijden Muideninfo weten. Mogelijk heeft mevrouw De Pater met de coalitiepartijen bedisseld dat die twee miljoen niet aan de verfraaiing van de Vesting en Trekvaart wordt besteed, maar in reserve wordt gehouden voor tegenvallers in het KNSF-project.
De projectontwikkelaar verzint vast wel wat om ook deze gelden naar zich toe te trekken.


14 oktober 2014

Hakkelaars trekken aan het langste eind

Rijkswaterstaat bouwt gigantisch geluidsscherm bij gigantische spoorbrug

Buurtschap Hakkelaarsbrug heeft een belangrijk resultaat geboekt om het geluid tegen te gaan van de A1/A6 en de nieuwe spoorbrug. Op 23 september 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de eisen van de bewoners en besloten extra geluidschermen op te nemen in het Tracébesluit weguitbreiding SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere). Het Tracébesluit weguitbreiding SAA is inmiddels door de minister getekend en op 1 oktober 2014 officieel bekend gemaakt. Daarna is er nog een officiële beroepstermijn welke loopt van 2 oktober t/m 12 november 2014.

Hiermee blijft het buurtschap Hakkelaarsbrug leefbaar. Het geluidsniveau zal nagenoeg zeker op het niveau zitten van de “stand-stil” afspraken zoals in 2008 afgesproken door Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat. Daarin stond ook dat het gebied er zelfs op vooruit zou gaan, en dat er voldoende maatregelen genomen moesten worden.

Deze maatregelen zijn nu bekend. Het betreft een scherm van 10 meter hoog en 230 meter lang. Dit scherm wordt geplaatst vanaf het spoor langs de naast de A1 gelegen busbaan aan de noordzijde van de A1 en aan de noordzijde van de busbaan, de laatste ca. 40 meter van het scherm loopt het scherm in hoogte af. Daarnaast wensen de Hakkelaars nog allerlei voorzieningen aan de spoorbrug, waardoor het toegenomen treinverkeer nog minder belastend zal zijn. Die wensen zijn alsnog (nog) niet gehonoreerd.

Aanwonende Michiel Koekkoek, namens de Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug; “Dit is een buitengewoon goed resultaat. We hebben er alles aan gedaan om het maximale voor het buurtschap er uit te halen, en dat is grotendeels gelukt. De saamhorigheid is niet onopgemerkt gebleven en 'samen sterk' bleek een buitengewoon krachtig middel voor ons relatief kleine buurtschap”.

Veel bewoners van Muiderberg, in het bijzonder degene die nabij de dorpsentree wonen aan de oude Hakkelaarsbrug, maakte zich grote zorgen over de komst van de kolossale spoorbrug over de A1/A6. In een enkel geval toonde berekeningen aan dat het geluidsniveau om- en nabij de kritische grens van 70 dB(a) zou komen. Met de maatregelen zou een geluidsniveau van, na correcties, 55 dB(a) uitkomen.

En dat is precies wat is vastgelegd in het convenant tussen Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat” zegt Marlon E. van der Meer, commissielid voor de VVD en zelf woonachtig aan de Hakkelaarsbrug. “Ik heb mijn uiterste best gedaan om het buurtschap maximaal te ondersteunen. Het is cruciaal dat de lijnen kort blijven en de problematiek bij de politiek aanhangig gemaakt kon worden. Lokaal dreigde we in de vergetelheid te raken, maar Melanie Schultz Verhagen (ook VVD, minister infrastructuur en milieu; red.) reageerde sportief op onze argumenten. De Stichting heeft uiteindelijk gedaan wat ze moest doen, en het resultaat is dat buurtschap Hakkelaarsbrug behouden is en vooral leefbaar blijft”.

De brug zal ruim 55 meter hoog worden, om de gehele breedte van de snelweg te kunnen overspannen. Aanwonenden zijn allerminst gelukkig met dit enorme bouwwerk, maar hun bezwaren tegen dit gigantiesch stuk infrastructuur staan niet in verhouding tot de gevreesde geluidsproblematiek.

Individueel zal nog nadeelcompensatie kunnen worden verlangd, en de Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug wil bewoners daarbij wel ondersteunen.


21 juni 2014

Hakkelaars niet blij met Gigantische Spoorburg

Aanwonenden vrezen geluidsoverlast van 55 meter hoge brug

Rijkswaterstaat heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een indrukwekkend “landmark” te maken van de nieuwe spoorbrug, die noodzakelijk is in verband met de reconstructie van de A1 en A6. Of het mooi is, moet u zelf maar beoordelen: de bewoners van de Buurtschap Hakkelaarsbrug zijn er niet blij mee. De brug is maar liefst 55 meter hoog. Op 12 juni 2014 heeft Rijkswaterstaat zijn Ontwerp Tracé Besluit voor een – volgens aanwonenden - monsterlijk grote stalen spoorbrug ter vervanging van de huidige betonnen brug gepubliceerd.


Naar aanleiding van dit besluit hebben bewoners zich verenigd in 'Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug', met als doel de omgeving bewoonbaar te houden. De stichting is ook een kenniscentrum voor bezorgde buurtbewoners, en zij zullen Rijkswaterstaat aansporen om maatregelen te nemen.

Op de website van de buurtschap valt te lezen dat het geluidsniveau voor verschillende woningen in het buurtschap op loopt in de richting van 70 dB. En dat “wederom” geen adequate geluidsbeperkende maatregelen door Rijkswaterstaat worden voorzien. Door verschillende maatregelen is immers het geluidsniveau de laatste jaren gestaag te genomen.

De overspanning van de nieuwe spoorbrug is zo'n 100 meter langer dan de huidige spoorbrug (255 in plaats van 150 meter). Dit is noodzakelijk om meer rijbanen mogelijk te maken. Dit betekent dat een nieuw dijkje ± 50 meter naar de Hakkelaarsbrug opschuift en op ±  100 meter van het buurschap komt te liggen. Volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat krijgen de dichtstbijzijnde woningen 67 – 68 dB te verduren. Dit is volgens de bewoners niet acceptabel.
Zij stellen voor om in het ontwerp het nieuwe dijkje te vervangen door een geluidsscherm dat aansluit op het geluidsscherm op het aarden spoor-talud en loopt tot het talud van het nieuwe lokale viaduct op de plek waar de busbaan begint. Als u wilt weten hoe dat eruit ziet, bezoekt u www.hakkelaarsbrug.nl.

Blijkens een door Rijkswaterstaat op 7 april gegeven presentatie is Rijkswaterstaat weldegelijk van plan geluidswerende maatregelen te treffen, maar maken zij daarbij een 'kosten-baten' afweging. Wanneer er een scherm van twee meter hoog wordt geplaatst op de bruggen en tussen de brug over de Naardertrekvaart en de gewraakte spoorbrug, zou er voor 23 woningen een overschrijding van de grenswaarde van 55 dB(a) plaatsvinden, waarvan 17 in het buurtschap.


Die maatregelen zouden 2,3 miljoen euro gaan kosten. De geluidsbelastingwaarde van 67 á 68 dB(a) geldt slechts voor een paar woningen – bijvoorbeeld die van inspreekster Martha Meijer (op de gemeenteraadsvergadering van 19 juni), die met Michel Koekkoek bij het kruispunt van Zuidpolderweg en Hakkelaarsbrug woont.
De andere woningen blijven onder 60 dB(a).

Volgens Rijkswaterstaat is het voor ons een gevalletje 'jammer dan', laat Michel Koekkoek weten. Hij laat het er niet bij zitten.


17 mei 2012

Nog meer over de lokale brug.

Zoals u wellicht weet wordt de toekomstige lokale brug totaal 100 meter lang, 16 breed, en komen er twee rijbanen, en een dubbel fietspad op.
De bouw start in september 2012, maart 2014 is de brug open voor verkeer.
De doorvaart hoogte is 3,85m.

Dit is een impressie van de situatie in 2020:


En zo ziet de brug eruit - hoewel u natuurlijk zelf voor de zeilboot met bijpassende meeuwen moet zorgen:


Laat ons even weten wat u ervan vindt. (klik op de envelop)

En mocht u nog vragen hebben, dan vindt u de antwoorden vast wel hier.15 april 2012

Lokale tunnel: een gepasseerd station?

Onze lokale tunnel lijkt een gepasseerd station. Volgens Rijkswaterstaat en een onafhankelijk expert van Arcadis is een tunnel zo'n 18 miljoen duurder dan de geplande brug. Trouwens, het ministerie wil ook helemaal geen tunnel: een combinatie van brug en tunnel (het A1-vecht aquaduct) zou robuuster zijn dan twee tunnels naast elkaar. Dit is het formele en het informele resultaat van het onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders over de vraag of en hoe de nieuwe lokale brug nog is “in te ruilen” voor een tunnel heeft opgeleverd.
De resultaten hiervan legt het college voor aan de commissie Ruimtelijke Zaken van 11 april 2012, daarna zal de gemeenteraad op 26 april een besluit nemen. Namens het college is een zorgvuldige calculatie gemaakt van de kosten voor de aanleg van een tunnel. Naast deze calculatie geeft het college de commissie en raad een aantal onderliggende punten mee ter overweging:
- De lokale brug is onderdeel van het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Als Muiden geen brug wil zal de uitvoering van SAA vertraging oplopen en brengt dit juridische en planologisch consequenties met zich mee;
- De minister heeft aangegeven dat de besparingen op SAA niet ingezet zullen worden de aanleg van een tunnel;
- De minister geeft aan niet te willen meewerken aan de aanleg van een tunnel;
- Het college heeft de provincie om medewerking gevraagd en is in afwachting van het formele antwoord op het verzoek.
Het college wil van de raad een antwoord op de vraag hoe zij de financiële haalbaarheid van de aanleg van een tunnel ziet, gezien het bovenstaande.

Idee GRID Consult ook bekeken

Uit de brief van Rijkswaterstaat:
Het idee voor een lokale tunnel is al eerder voorgesteld in een Inspraakreactie van GRID Consult op de Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere. Voordeel van een tunnel ten opzichte van een brug Is dat stremmingen van zowel weg- als scheepvaartverkeer worden voorkomen. Rijkswaterstaat heeft een bedrijfseconomische raming gemaakt van de kale investeringskosten voor een lokale tunnel. Deze zijn geraamd op € 32 min. inclusief BTW. In de raming is geen rekening gehouden met de kosten In verband met grondverwerving, verlegging van kabels en leidingen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Het Is aannemelijk dat de totale kosten van de tunnel tussen de €35 en €50 min bedragen. U heeft gerefereerd aan berichten In de media over tunnels die (relatief) veel goedkoper zouden zijn. Bedacht moet worden dat in de media veelal over aanneemsommen wordt gesproken waarbij geen rekening wordt gehouden met interne kosten, engineeringskosten en onvoorziene kosten ter dekking van tegenvallers tijdens de bouw. In de raming is uitgegaan van een tunnelbak - zonder fiets- of voetpaden - met een lengte van 300 meter. Dit is de minimaal benodigde lengte: de breedte van de Vecht bedraagt circa 60 meter en per toerit is - uitgaande van een helling van 7% - minimaal circa 120 meter benodigd. Overigens is het de vraag of een dergelijke steile helling acceptabel is qua veiligheid. Bij genoemde minimale lengte zijn aanpassingen aan het onderliggend wegennet noodzakelijk. Bij een minder steile helling neemt de lengte van de tunnel toe. Bij toenemende lengte van de tunnel nemen de kosten van de tunnel en de te verrichten aanpassingen aan het onderliggend wegennet verder toe.

GRID Consult heeft haar voorstel óók aan een expert voorgelegd. Aan dit voorstel, dat een iets kortere tunnelbak heeft (door de doorvaart breedte enigszins te beperken, en gebruik te maken van het gegeven dat ter plekke van de onderdoorgang met de A1 de Weesperweg verlaagd ligt) heeft deze expert een prijskaartje van 25 miljoen euro geplakt. Rijkswaterstaat komt dus op 35-50 miljoen.
Het verschil zit mogelijk in de gekozen locatie en de lengte van de tunnel, maar daarover is geen contact geweest tussen GRID Consult en Rijkswaterstaat.

Maar als Rijkswaterstaat niet wil meewerken aan een tunnel, zoals het college stelt, heeft het er alle schijn van dat deze wens een gepasseerd station is.


17 oktober 2011

Meer over de lokale brug

De provincie heeft in Muiden huis-aan-huis een informatieblad verspreid. Dat zou al uw vragen over de toekomstige verbinding voor het lokale verkeer tussen Muiden-west en Muiden-oost moeten beantwoorden. U vindt de tekst die betrekking op de lokale brug heeft ook op de website van de Provincie. Hier nog even een samenvatting, en een paar opmerkingen.
Vanaf eind 2013, begin 2014 kunnen inwoners van Muiden en Muiderberg via de nieuwe brug van de west- naar de oostkant van de Vecht. En omgekeerd. De provincie Noord-Holland verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat de aanbesteding en het projectmanagement van de brug. Na de realisatie draagt de provincie de brug over aan de nieuwe eigenaar: gemeente Muiden.
Als de brug klaar is, start Rijkswaterstaat in 2014 met de verlegging en verbreding van de A1. Dan begint ook de bouw van het aquaduct waarmee de A1 straks onder de Vecht door duikt. De werkzaamheden duren tot 2020. De huidige A1 met brug over de Vecht wordt dan afgebroken.
In de plannen voor de Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere, was aanvankelijk het idee om de bestaande brug in de A1 te laten liggen voor lokaal verkeer. Hiertegen bestond weerstand in de gemeente Muiden. In de uitgangspunten voor de zogeheten aanvullende overeenkomst die zijn vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2008, werd nog gesproken over een kruising met de Vecht, in de hoop dat het een tunnel zou worden.

Heeft Muiden het ontberen van een tunnel aan zichzelf te wijten?
Maar de tunnelvarianten bleken niet haalbaar, schrijft de provincie. Deels lijkt dat de schuld te zijn van de tot het bot verdeelde politiek in Muiden. In tegenstelling tot wat de folder vermeldt is niet met minister Eurlings over de tunnel onderhandeld maar met de Provincie. Uit doorgaans betrouwbare bron weten we dat partijen het grotendeels erover eens waren dat de extra kosten voor een tunnel (geschat op 6 tot 10 miljoen euro) dragelijk zouden zijn indien Muiden zich wat toegeeflijker zou opstellen ten aanzien van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Maar de tot het bot verdeelde Muider politiek was niet in staat zich voor deze zaak te verenigen. En in tegenstelling tot wat de folder vermeldt, zou het verkeer helemaal niet hoeven om te rijden, als voor een tunneltje tussen de Mariahoeveweg en de Maxisweg gekozen zou worden. En dat was de variant waar de Provincie zich wel in zou kunnen vinden. U kunt die variant nog eens hier bekijken. Mosterd na de maaltijd.

Na publicatie dezes laat wethouder weten dat die betrouwbare bron toch niet zo betrouwbaar geweest is; er zou uitsluitend met Rijkswaterstaat onderhandeld zijn. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden: de Raad besprak de zaak met Proviciale Staten, de Wethouder met Rijkswaterstaat.


Hier komt de aansluiting op de brug. De hoogspanningsmasten blijven gewoon staan.

Hier komt de brug. Over de woonark, die zal moeten verdwijnen.

Passend in het landschap
Een vormgevingscommissie met daarin ook een lid van de welstandscommissie van Muiden heeft vormgevingskaders bepaald waaraan het ontwerp moet voldoen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de brug in het Vecht- en Veenweidelandschap moet passen en rekening moet houden met de cultuurhistorische kwaliteiten van Muiden. Het soort brug staat nog lang niet vast, het kan, bijvoorbeeld, zowel een draaibrug, basculebrug of ophaalbrug (enzovoorts) worden. De brug wordt gebouwd vanaf december 2012 tot maart 2014. Dan is hij klaar, een paar maanden eerder begint de bouw van het aquaduct. Tot december 2012 vinden de voorbereiden werkzaamheden plaats: afbraak van een woning, verplaatsing van een woonark, en het dempen en verleggen van het afwateringskanaal van het Naardermeer, en bodemsanering. De bouw is een uitdagende klus, op zeven meter veen.
De komst van de nieuwe brug heeft gevolgen voor het waterverkeer. Boten die hoger zijn dan 3.85 meter – de doorvaarhoogte van de brug - krijgen in tegenstelling tot wat de folder vermeldt niet alleen van 2013 tot 2020 te maken met een extra 'obstakel', maar ook erna.

Verkeerssituatie
Met de aanleg van de brug veranderen de verkeerssituatie ter plekke en de aansluiting op de A1. De verkeerssituatie wordt vervolgens weer aangepast als de huidige A1 met brug verdwijnt:

de huidige situatie


de tijdelijke situatie, van 2014 tot 2020


de eindsituatie, na 2020


Maandag 24 oktober is er een inloopavond in de Kazerne, van 19:30 tot 21:30 uur.De verlegde A1 en de lokale tunnel

De informatieve raadsvergadering van 27 september 2011

De gemeente Muiden belegde een openbare informatieavond voor de raad over de verlegde A1 en de lokale tunnel op 27 september 2011. De avond, hoewel openbaar, was bedoeld voor raadsleden, een voorlichtingsbijeenkomst voor de burger volgt op 24 oktober. Half oktober kunt u een voorlichtingskrantje in uw brievenbus verwachten.
De eerste helft van de avond ging over de plannen met de A1, en in ruimer verband, de aanpassing van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De presentie werd gegeven door projectdirecteur Jan Slager.
De planning van zijn project is als volgt:
Aanpassing A10, en A1 tot Diemen: 2011-2013
Aanpassing A1-A6 tot Almeredreef: 2014-2020
Aanpassing A9 Gaasperdammerweg: 2015-2010
Aanpassing A9 Amstelveen: 2016-2010
Aanpassing A6 vanaf Almeredreef: 2017-2020
Dus in 2014 begint men met de werkzaamheden aan de A1 bij Muiden (Aquaduct) en in 2020 zijn de werkzaamheden, naar verwachting, afgesloten. In dat aquaduct was een OV-buis (voor de lijnbus) geplant, maar dat gaat niet door. De bus gaat gewoon over de vluchtstrook van de A1, en gaat vanaf Almere bij Muiden verder over het lokale wegennet. De aansluiting op de A1 voor Muiden blijft zo ongeveer op de zelfde plek als nu aan de noordzijde, en daar zal ook de aansluiting aan de zuidzijde zich bevinden. Er wordt pas met de werkzaamheden aan de A1 begonnen als de lokale brug klaar is, en deze is dan ook om de reden "naar voren gehaald".
De weg wordt voorzien van geluidsschermen, sommige 8 meter hoog, andere 3 meter hoog. De hoogspanningsmasten voor de 380 kV verbinding verhuizen alle naar de noordzijde van de weg, de 150 kV verbinding wordt niet verplaatst. Bij Muiderberg wordt de spoorbrug over de A1 vervangen door een groter exemplaar over de verbrede A1. Raadsleden vonden dat er maar eens nagedacht moest worden over bundeling van de spoorverbinding met de A1, dat er beter een lokale tunnel kon komen dan een lokale brug (Rijkswaterstaat achtte die kans nihil), en de spoorlijn ook maar beter in een tunnel de Vecht kon kruisen.

De lokale brug.
Projectleider Irma Brandsma van de provincie heeft de taak de brug te bouwen.
Ze kan er ook niets aan doen dat het geen tunnel werd, desondanks werd zij bestookt met nare opmerkingen. Je zou je schamen voor de Muider raadsleden. Enfin, het ontwerp van de brug, met een doorvaarthoogte van 3,85 meter, werd geselecteerd door een combinatie van economische factoren en landschappelijke factoren, en de kwaliteit van het Plan van Aanpak, waarbij een gunstige score op deze laatste twee factoren zich vertaalde in een fictieve korting op de aanbiedingsprijs. De aannemer met dan de laagste fictieve prijs wordt geselecteerd. De start van de bouw is in september 2012, na voorbereidende werkzaamheden, waarvoor vijf weekeinden de Weesperweg wordt afgesloten.
De ecologische hoofdstructuur door het taluud wordt gerealiseerd in de vorm van een tunneltje met een doorsnede van 20 bij 2 meter. "Daar gaat een stevige muis door" wist de heer Vlaanderen.
De brug komt te liggen even ten zuiden van de huidige rotonde, dus ongeveer zo:
Maar die situatie is natuurlijk maar tijdelijk, tot 2020.


Schultz besluit tot circa 4,4 miljard voor grootste wegproject in tien jaar

  Het vlaggenschip onder de wegprojecten, de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan nog eind dit jaar beginnen. De honderdduizenden automobilisten op de A1/A6/A9/A10 corridor kunnen straks ook in de spits goed doorrijden, zelfs met een gemiddeld 30 km/u hardere snelheid. Het megabesluit daartoe heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag getekend, in aanwezigheid van betrokken regionale bestuurders.
 
‘In economische topgebieden moeten we investeren. Doorstroming op de as Schiphol-Amsterdam-Almere is cruciaal voor de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad en daarmee heel Nederland’, aldus minister Schultz van Haegen. De 63 kilometer wegverbreding is een vernieuwingsslag in stedelijk gebied zonder weerga. Er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandsche Brug, twee tunnels, een aquaduct onder de Vecht, renovatie van vijf grote knooppunten en de aanpassing van honderd bruggen en viaducten.
 
Ter verbetering van de leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden. Eind 2011 start de realisatie en wordt als eerste de A10-Oost en de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watersgraafsmeer aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.
 
De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor de uitbreiding van treinvervoer tussen Schiphol en Lelystad alleen al, is 1,4 miljard euro gereserveerd.
  Tracébesluit ter inzage
In de periode van woensdag 30 maart tot en met woensdag 11 mei 2011 ligt het door minister van Infrastructuur en Milieu getekende Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere tijdens de reguliere openingstijden op het gemeentehuis van Muiden ter inzage. De stukken zijn ook digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie www.centrumpp.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nlErnstige verkeershinder A1

Wisselbaan afgesloten - Hinder omwonenden
 
Rijkswaterstaat voert tot en met woensdag 1 december werkzaamheden uit aan de A1 tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg in het kader van het Spoedaanpakproject A1/A6 Diemen – Muiderberg - Almere Stad-West. Tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg wordt de wisselbaan uitgebreid van één naar twee rijstroken. Hiervoor is de wisselbaan vanaf vrijdag 30 juli 05.00 uur tot medio september volledig afgesloten. Tegelijkertijd wordt de Muiderbrug versterkt met hogesterktebeton. Om de doorstroming zoveel mogelijk te waarborgen, zijn vier versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar. Het verkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking van 70 km per uur en extra reistijd.

Werkzaamheden knooppunt Diemen A9
Rijkswaterstaat verbreedt het viaduct over de Gaasperdammerweg (A9) ter voorbereiding van de verlenging van de wisselbaan tot in de aansluiting Diemen op de A1. De werkzaamheden vinden plaats van donderdag 5 augustus 2010 tot maart 2011. Van donderdag 5 augustus 2010 tot maart 2011 is de vluchtstrook in het knooppunt Diemen op de Gaasperdammerweg (A9) niet beschikbaar, vanaf de A1 Amersfoort naar A9 knooppunt Holendrecht. Tevens geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. In het knooppunt Diemen op de Gaasperdammerweg (A9) is vanaf het knooppunt Holendrecht naar de A1 Diemen en Amsterdam één rijstrook beschikbaar, hier geldt een snelheidsbeperking van 90 km per uur.

Werkzaamheden Muiderbrug
De Muiderbrug is in 2009 verbreed en verhoogd. Om de Muiderbrug te versterken, is waar nodig het staaldek gerepareerd en wordt hogesterktebeton aangebracht op het wegdek. Dit is noodzakelijk om in de toekomst het wegverkeer over de Muiderbrug een veilige en vlotte doorgang te bieden. Voor het aanbrengen van hogesterktebeton wordt de wegindeling op de Muiderbrug richting Amersfoort aangepast. Deze aanpassing vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus tussen 21.00 uur en 09.00 uur en op zondag 8 augustus tussen 21.00 uur en 05.00 uur. De situatie richting Amsterdam blijft ongewijzigd. Voor het verkeer blijven in beide richtingen vier versmalde rijstroken beschikbaar met een snelheidsbeperking van 70 km per uur.
 
Hinder omwonenden
De omwonenden zullen vooral geluidshinder ondervinden tijdens de sloop- en heiwerkzaamheden voor het uitbreiden van de wisselbaan op de A1. Door het gebruik van een speciale techniek voor de heiwerkzaamheden, probeert Rijkswaterstaat de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.
 
Meer informatie is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/A1A6


Eurlings start aanleg spitsstroken

Veel overlast voor uiterst tijdelijke oplossing

Over twee jaar wordt er begonnen aan de verlegging van de A1 en het aquaduct. Tot de voltooiing daarvan zal het verkeer kunnen profiteren van extra spitsstroken, ook op de Vechtbrug. Dat gaat tot het einde van dit jaar met de nodige ellende gepaard, zoals monster-files door het afsluiten van rijstroken.

Het persbericht van Rijkswaterstaat:

"Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft dinsdag 18 mei 2010 het startsein gegeven voor de uitvoering van de spoedaanpakprojecten A1 Watergraafsmeer-Diemen en A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West. Dit zijn de schoppen zeven en acht voor de Spoedaanpak Wegen.
 
A1/A6, spitsstroken en wisselbaan
De A1 Watergraafsmeer – Diemen en de A1/A6 Diemen - Muiderberg – Almere Stad West zijn twee van de dertig knelpunten op het wegennet die Rijkswaterstaat versneld aanpakt. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen worden spitsstroken aangelegd. In de richting Amersfoort komt de spitsstrook in de middenberm (plusstrook). De wisselbaan tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg wordt verlengd en uitgebreid met één rijstrook. En tussen Muiderslot en Almere Stad West legt Rijkswaterstaat een spitsstrook aan richting Almere. Deze projecten verbeteren samen met de andere zeven Spoedaanpakprojecten in de regio op korte termijn de bereikbaarheid in Noord-Holland. Op de middellange termijn zorgt het project Schiphol-Amsterdam-Almere voor een betere doorstroming op deze verkeersader.
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden op het traject A1 Diemen-Muiderberg, die hinder veroorzaken voor de weggebruiker, starten op 27 mei aanstaande. Tegelijkertijd wordt de Muiderbrug met Hoge Sterkte Beton versterkt. Vanaf november 2010 starten vervolgens de werkzaamheden aan de trajecten A1/A6 Muiderberg–Almere Stad West en A1 Watergraafsmeer-Diemen. Volgens planning kunnen de stroken vanaf mei 2011 tijdens de spits ingezet worden voor het verkeer. Met VanAnaarBeter-spotjes en andere middelen worden weggebruikers geattendeerd op de te verwachten verkeershinder.
 
Mobiliteitsmanagement
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zet Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met regionale overheden en het bedrijfsleven extra maatregelen in. Er worden verschillende alternatieven aangeboden voor het woon-werkverkeer: de OV-pas en extra inzet van bussen die op de vluchtstrook langs het verkeer kunnen doorrijden. In de weekenden waarin wordt gewerkt, kunnen weggebruikers gebruik maken van het vanAnaarBeter-kaartje en worden omleidingroutes ingesteld. De inzet van de OV-pas bleek al eerder succesvol. In het kader van de werkzaamheden aan de Muiderbrug vorig jaar waren de Zuidoost- en Zuidaspas het meest gebruikte reisalternatief om de verkeershinder te beperken. Dit leverde 1.500 autoritten per dag minder op.
 
Spoedaanpak wegen
De trajecten A1 Watergraafsmeer-Diemen en A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West zijn twee projecten van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden vóór mei 2011 opgeleverd."  

Meer informatie over deze Spoedaanpakprojecten is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/A1A6


31 maart 2010

Rijkswaterstaat pakt Vechtbrug aan

grote verkeershinder - informatiebijeenkomst in 'de Rijver'

Rijkswaterstaat gaat de wisselstrook verbreden. Daarvoor moet de Vechtbrug worden aangepast. De werkzaamheden beginnen op 12 april en duren tot november. Rijkswaterstaat verwacht ernstige hinder voor het verkeer. Je zou haast afvragen of dit nog wel de moeite waard is, omdat er toch binnenkort aan een aquaduct begonnen wordt (zie volgende artikel). U kunt dit op de informatieavond in 'de Rijver', in Muiderberg, vragen op donderdag 8 april, vanaf 19:00 uur. Rijkswaterstaat denkt zeker dat de Vechtbrug in Muiderberg ligt…


25 maart 2010

Ontwerp Tracébesluit getekend

Grootschalige weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere stap dichterbij
(PERSBERICHT RWS)

De 63 kilometer autosnelweg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere krijgt een metamorfose door onder meer de bouw van 2 tunnels, een eco-aquaduct en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten. Met een investering van 4,2 miljard wordt de centrale verkeersader van de Noordvleugel klaargemaakt voor de toekomst. De ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu tekenden vandaag het ontwerp-tracébesluit. Het demissionair kabinet pakt vol door met het filevrij maken van ons wegennet. Deze grootste wegeninvestering van Balkenende IV verlost de omgeving van Amsterdam voor decennia lang van de huidige files, aldus minister Eurlings.

Het plan is goed ingepast in de omgeving en maakt bovendien de Schaalsprong Almere mogelijk. Er worden twee tunnels aangelegd, één in de A9 bij Amstelveen en één in de A9 Gaasperdammerweg. Verder wordt gebruikt gemaakt van dubbellaags ZOAB en extra hoge geluidsschermen om de geluidseffecten te beperken. Innovatieve middelen zullen worden toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de kruising van de Natte As met de A1 wordt 116 miljoen euro geinvesteerd . Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, cultuurhistorie en water zoals een natuurboulevard, recreatieve vaarverbindingen, fietspaden en bruggen.
Het nu gekozen zogenoemde Stroomlijnalternatief kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Het is het besluit van het Kabinet om de bestaande weginfrastructuur op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere uit te breiden.

Niet alleen wegen
De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor het gehele traject wordt gewerkt aan een pakket aan openbaarvervoer maatregelen van honderden miljoenen. Hiervoor verschijnt nog dit jaar een ontwerp-tracébesluit over de spooruitbreiding op het traject Weesp - Lelystad.

Samenvatting
De weguitbreiding omvat de circa 63 kilometer autosnelweg op de A9, de A10, de A1 en de A6. Op de A9 gaat het om de wegdelen tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht ende A9 Gaasperdammerweg Op de A10-Oost vindt uitbreiding plaats tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer, op de A1 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg en op de A6 tussen knooppunt Muiderberg en Almere-Buiten Oost. Er wordt een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd die de A1 en A9 Gaasperdammerweg gaat verbinden via een bypass. Ter hoogte van Muiden komt een eco-aquaduct in de A1. Daarnaast worden 5 grote knooppunten aangepakt en moeten ongeveer 100 bruggen en viaducten aangepast worden.
Op alle fronten is de Noordvleugel van de Randstad in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Zowel in economische bedrijvigheid rond Schiphol, als de snelle uitbreiding van Almere. Voor de komende jaren staat nog meer te wachten. Dat vergt veel van de infrastructuur. De A9 en A1 zijn beruchte file-locaties. Door de weguitbreiding wordt de bereikbaarheid van dit gebied verbeterd. De kosten voor dit project zijn € 4,2 miljard. De realisatie start medio 2011. Dan wordt eerst de A10-Oost aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020.
Het project Schiphol-Amsterdam-Almere is onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten alle partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

Procedure
Vanaf 26 maart 2010 ligt het ontwerp-tracébesluit (OTB) Schiphol - Amsterdam - Almere gedurende zes weken ter inzage. Gelijktijdig met het OTB wordt ook het Aanvullend MER (milieu-effect rapport) ter inzage gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze naar voren brengen. Die reacties worden meegenomen en afgewogen bij het opstellen van het definitieve tracébesluit (TB).

Locaties ter inzage legging
In de periode van 26 maart tot en met 6 mei 2010 ligt het OTB Schiphol-Amsterdam-Almere tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op het gemeentehuis van Muiden.
Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie www.centrumpp.nl.

Zienswijze indienen
Omwonenden en belanghebbenden kunnen gedurende de hele periode van de terinzage legging schriftelijk of mondeling hun zienswijze indienen. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 6 mei 2010 gestuurd worden naar Centrum Publieksparticipatie in Den Haag. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u ook op14 april 's middags van 13:30 tot 16:00 uur in het gemeentehuis terecht.29-juni-2008

Gemeentebesturen Weesp en Muiden ontevreden

Echter 'gerustgesteld' door Camiel Eurlings

De colleges van Muiden en Weesp hebben in een brief aan Rijkswaterstaat hun teleurstelling uitgesproken over de milieueffectrapportage die is opgesteld voor het traject Schiphol-Amsterdam-Almere met daarin de voorgenomen aanpassingen aan de A1 en de A6.
De colleges hebben geconstateerd dat RWS geen enkele rekening heeft gehouden met de plannen voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en het KNSFterrein. Daarnaast wordt ook geen rekening gehouden met de bewoners van Muiderberg die volgens de MER niet zouden mogen rekenen op geluidwerende maatregelen.
Muiden en Weesp hebben aangegeven dat besluitvorming op basis van de MER niet mogelijk is. Lees hier de reactie van de beide gemeentebesturen.

Ook de publieke en private partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Bloemdalerpolder en het KNSF-terrein, willen dat snel een onderzoek wordt gestart naar een duurzame inpassing van de nieuwe A1. Een duurzame inpassing van deze weg is noodzakelijk voor de ontwikkeling van beide gebieden. Dit melden zij in hun reactie op de Trajectnota-MER Schiphol-Amsterdam-Almere. De partijen werken samen in de stuurgroep Bloemendalerpolder.

Wethouders Spel en Winnubst op bezoek bij minister

Van zo'n reactie is Camiel Eurlings zich zeker een hoedje geschokken, want reeds op 24 juni vond er een gesprek plaats tussen de wethouders verkeer en ruimtelijke ordening van de gemeenten Weesp en Muiden en minister Eurlings. Wethouder Spel van Weesp was optimistisch: "Weesp en Muiden staan nu duidelijk op de kaart" wist hij.
Eerder wist wethouder Spel Weesp 'op de kaart' te zetten door zijn verzet tegen de ingetunnelde A6/A9. Mede daardoor koos de voorganger van minister Eurlings, Karla Peijs, voor het politieke gemak voor de verbreding en verlegging van de A1. De ingenieurs van Rijkswaterstaat zien daarmee een technisch interessante uitdaging door hun neus geboord. Bovendien is de A6/A9 verkeerskundig een betere oplossing.
Aanleiding tot het gesprek was de onvrede van Weesp en Muiden over de samenwerking met Rijkswaterstaat. Geen wonder dus. Rijkswaterstaat vertikte het de verbreding en verlegging van de A1 af te stemmen op de woningbouw opgave op het KNSF-terrein en Bloemendalerpolder, alsmede de verbreding van het spoor bij Weesp. Volgens de verslaglegging in het Weespernieuws zei Spel "een bereidwillige minister" ontmoet te hebben en ziet hij uit naar het volgende gesprek met de minister, waarvoor hij meent dat de afspraak al "min of meer" gemaakt is. Rijkswaterstaat zal nu actief gaan meedenken over fraaiere oplossingen dan alleen geluidsschermen.

Wethouder Winnubst bevestigde desgevraagd het bovenstaande. Hij noemde het gesprek "constructief" en heeft er vertrouwen in dat alle betrokken partijen nu hun best gaan doen een zowel in landschappelijk, milieutechnisch als financieel opzicht optimale oplossing te zoeken.
29-juni-2008

Congresuitspraken CDA en PvdA

Tijdens het partijcongres van het CDA op 31 mei 2008 is de resolutie, ingediend door Weesp, Muiden en Noord-Holland, betreffende Stroomlijnvariant Almere-Schiphol overgenomen. De heer C.P. Nelis (raadslid CDA Weesp) heeft de resolutie kort toegelicht, met daarin duidelijk aangegeven dat 14 rijbanen en een verdubbeling van het spoor tot 8 veel druk geeft op het gebied Bloemendalerpolder en de gemeenten Weesp en Muiden. Nelis hekelde Amsterdam en Almere: ze hebben een grote mond, maar hun probleem moet opgelost worden op het grondgebied van de gemeenten Weesp/Muiden.

Een goede inpassing voor mens en natuur is noodzakelijk, zo meent het congres, en daarom hebben de gemeenteraden Weesp/Muiden TNO ingeschakeld om met hen mee te denken. De taakstelling van de overheid voor dit gebied: woningbouw, aaneengesloten natuurontwikkeling en de juiste infrastructuur

De resolutie spreekt uit tot een volwaardige behandeling van bovenstaande door de minister, waarin ook rekening wordt gehouden met extra geld voor deze inpassingen.

Op initiatief van de afdeling Muiden is tijdens het congres van de PvdA, gehouden op 13 en 14 juni 2008 in Breda, een motie ingediend over de verbreding van de A1/A6. De motie werd mede ingediend door de afdelingen Aalsmeer, Amstelveen, Bussum, Diemen, Naarden, Ouder-Amstel, en Weesp. De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft de motie, bij monde van Jeroen Dijsselbloem, omarmd.

De heer Jan Portengen (PvdA raadslid Muiden) heeft de motie kort toegelicht aan het congres. Debereikbaarheids knelpunten in de Randstad corridor Schiphol – Amsterdam- Almere moeten tezamen met vertegenwoordigers van de regio worden opgelost. De betrokken gemeenten, o.a. in samenwerking met het TNO, zijn hard aan het werk om voor de inpassing van dit traject te komen tot een integrale visie. Uitgangspunt hierbij is een duurzame integrale gebiedsontwikkeling en verbetering van het leefklimaat van al bestaande bebouwing langs de Rijkswegen.

De motie spreekt uit dat de Minister en de Tweede Kamer de betrokken gemeenten de ruimte moeten geven om deze integrale ontwikkelingsvisie te presenteren voor de definitieve besluitvorming over betreffende het tracé. Hierbij zal aan de eerder genoemde uitgangspunten met betrekking tot mens en natuur een zo goed mogelijke invulling worden gegeven.


16-mei-2008

Inspraak trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere

Van 16 mei tot en met 26 juni 2008 ligt de trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage. In deze periode vinden er acht bijeenkomsten plaats. In de trajectnota/MER presenteert Rijkswaterstaat de resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd naar de effecten van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. In de nota staan de gevolgen voor verkeer, economie, ruimte, woon- en leefmilieu en natuur beschreven. Deze zijn vergeleken met de situatie zonder uitbreiding van de weginfrastructuur op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere.

Tijdens de gecombineerde informatie- en inspraakbijeenkomsten wordt plenair een korte toelichting op de trajectnota/MER gegeven door Rijkswaterstaat. Ook kunnen bezoekers individueel inspreken bij medewerkers van het Inspraakpunt. Daarnaast is er een informatiemarkt waar medewerkers van Rijkswaterstaat klaar staan om vragen te beantwoorden. Tot en met 26 juni kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken over de inhoud van de trajectnota/MER aan het Inspraakpunt te Den Haag.

Het Rijk heeft een aantal andere projecten die te maken hebben met de inrichting van de ruimte (woningbouw, infrastructuur) samengebracht in het programma Randstad Urgent. Zo blijven de ontwikkelingen en de besluiten goed op elkaar afgestemd. De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere valt ook binnen dat programma en richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010.


De oude en nieuwe A1 volgens Rijkswaterstaat


De Informatie- en inspraakbijeenkomst vindt plaats op 2 juni in de De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden De zaal is open vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start het plenaire gedeelte met een presentatie. Verder op:
 • 26 mei Amstelstroom, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel;
 • 26 mei WTC Alnovum, P.J. Oudweg 1, Almere Stad;
 • 27 mei Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100, Amstelveen;
 • 28 mei Theater De Omval, Ouddiemerlaan 104, Diemen;
 • 28 mei Regardz Planetarium, Kromwijkdreef 11, Amsterdam Zuidoost;
 • 29 mei Amstelborgh/Borchland, Borchlandweg 6-12, Duivendrecht;
 • 3 juni Jaap Edenhal, Radioweg 64, Amsterdam Watergraafsmeer.

  Ter inzage legging Trajectnota/MER
  De trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere ligt van 16 mei tot en met 26 juni 2008 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage bij het gemeentehuis van Muiden.

  Vervolgtraject inspraak
  Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere aan de Commissie voor de milieueffectrapportage, die deze betrekt bij haar toetsingsadvies. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de inspraaktermijn worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Mede op grond van de inspraakreacties en de adviezen nemen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM het Standpunt in, die Rijkswaterstaat uitwerkt in een Ontwerp-tracébesluit (OTB). Vervolgens vindt in 2009 inspraak op het Ontwerp-tracébesluit plaats.

  Downloaden en Communicatie
  De trajectnota/MER is vanaf 16 mei te downloaden van www.inspraakpunt.nl. Voor inlichtingen over de procedure kan men terecht bij het Inspraakpunt, telefoon 070 - 351 80 16. Nadere informatie over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere is te vinden op de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl.


  11-maart-2008

  Vooral Muiderberg maakt zich zorgen

  Petitie op thema-avond lucht en geluid

  Met Muiden zit het wel snor, zo was de indruk op de drukbezochte thema-avond lucht en geluid, die Rijkswaterstaat gisteravond in de Kazerne organiseerde. De A1 wordt weliswaar twee keer zo breed en twee keer zo druk maar hij wordt ook verlegd : dat levert voor de bestaande kern Muiden uiteindelijk een verbetering op. En waar dat nodig is komen er geluidsschermen, die mogelijk ook fungeren als fijnstofschermen, of wordt de weg verdiept.
  De Muiderbergers maakten zich meer zorgen. Nu al wordt er geklaagd over de overlast van de A6, en dat wordt alleen maar erger. Aan de kant van Naarden is een geluidsscherm voorzien, maar niet aan de kant van Muiderberg. Daar fungeert het dijklichaam van de spoorlijn als geluidsscherm, echter niet tot tevredenheid van de Muiderbergers. Zij boden de voorzitter van deze avond dan ook een petitie aan waarin zij maatregelen bepleiten. De voorzitter, Fred Winnubst, die toevallig ook nog eens verkeerswethouder en wethouder van ruimtelijke ordening is van de gemeente Muiden, zou zorgen dat de petitie op de juiste plaats komt. Hij zei de zorg van de Muiderbergers te delen.
  Fijnstof verplaatst zich met de wind. Die is in het algemeen zuid-west, en daarmee waait het fijnstof van de A1 over de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. “Ligt die brug niet aan de verkeerde kant?” vroeg één van de aanwezigen retorisch. “En als de A1 toch veel overlast blijkt te geven, moet er dan geen 80 km/h regiem worden ingesteld?” vroeg een ander zich af.


  23-januari-2008

  Stuurgroep Bloemendalerpolder blij met kamerbesluit

  Wethouder Winnubst 'houdt de vaart erin'

  De stuurgroep Bloemendalerpolder is blij met het besluit dat de Tweede Kamer gisteren heeft genomen over een betere inpassing van de wegverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere. De Kamer heeft ingestemd met een door de kamerleden Haverkamp en Vermeij ingediende motie hierover.
  In de motie wordt de regering gevraagd in overleg te treden met onder andere de gemeenten Muiden, Weesp en Diemen om te komen tot een goede inpassing van de A1, waarbij het Rijk ook voorziet in (een deel van) de dekking uit de resterende middelen die beschikbaar zijn voor de aanleg van deze weg.
  Lees verder bij ons onderwerp 'KNSF-terrein en Bloemendalerpolder'


  27 november 2007

  Muiden teleurgesteld over invulling Stroomlijn-Besluit Kabinet

  Het college van B&W heeft een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat geschreven met de volgende strekking:
  - gemeente is positief gestemd over het feit dat duidelijkheid ontstaat over de manier waarop de ernstige mobiliteitsknelpunten worden opgelost
  - gemeente is echter zeer teleurgesteld over de wijze van totstandkoming van de concept-raamovereenkomst en de genoemde oplossingsrichtingen
  omdat:
  * betrokken gemeenten op geen enkele wijze bij de totstandkoming conceptovereenkomst zijn betrokken
  * het voorgestelde aquaecoduct in strijd is met de ruimtelijke visie voor de Bloemendalerpolder
  * een aqua-ecoduct in de vorm van een tunnel over langere afstand noodzakelijk is, gelet op de aanwezige bouwopgave, de ter plaatse aanwezige ontsluitingswegen en de consequenties van geluid en fijn stof als gevolg van de uitbreiding
  * de realisering van de Waterlandtak van de Natte As in de knel komt

  "Hadden we nu maar accoord gegaan met de A6/A9" verzuchtten lokale bestuurders nu binnenkamers: want het is nog steeds niet "politiek correct" om deze opvatting uit te spreken. Maarten Haverkamp, CDA tweede kamerlid doet dit wel, en liet dit opiniestuk bij lokale bestuurders, en binnen de landelijke politiek circuleren:
  "Stroomlijn alternatief ongelukkige keuze" (pdf-527 kb)


  22 april 2007

  Hermine Kalf krijgt Ton-Stork-Vechten-voor-de-Vecht-Penning

  Wij ontvingen van de Vechtplassencie. een persbericht, waarvan wij een samenvatting geven:
   
  Bij zijn afscheid als voortrekker van de Vechtplassencommissie in 1999 kreeg Ton stork de ter ere van hemzelf ingestelde Ton Stork Vechten voor de Vecht-Penning. Deze prachtige (door Elisabeth Varga ontworpen) penning, een plompenblad, wordt sindsdien iedere twee jaar uitgereikt aan iemand die zich in de voorafgaande periode op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het Vechtlandschap. Na Ton Stork in 1999 waren dat Anthony Lisman in 2001, Edward  & Sally Munnig Schmidt in 2003 en Ineke Dukes in 2005.
  In steeds bredere kring wordt beseft hoe belangrijk het ons omringende landschap is voor ons dagelijks levensgeluk en dat we met die waarden dus zeer omzichtig moeten omgaan. Dat besef leeft meer en meer in de Vechtstreek, maar niet altijd voldoende in Den Haag, zoals de geschiedenis van de A6/A9 ons leert.
  In 2005 start minister Peijs de zgn. Plan-studie naar mobiliteit op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Onderzocht worden o.a. de Stroomlijnvariant en het A6A9-tracé in verschillende uitvoeringen (meer of minder onder- en bovengronds).  
  Dat is het begin van een nieuwe golf van regionaal protest, een golf die begint aan de Lage Klompweg tussen Weesp en Nigtevecht. Daar woont (bovenop het door Rijkswaterstaat gedachte tracé voor de A6/A9 - red.) Hermine Kalf, voorzitter van het Platform tegen A6/A9 maar vooral voor innovatie in mobiliteit. Niemand past de Ton Stork penning beter dan zij, aldus de Vechtplassen cie.


  Lees hier het volledige persbericht.


  13 oktober 2006

  Definitief Stroomlijn-Besluit Kabinet

  De ministerraad heeft besloten tot uitbreiding van bestaande wegen op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. De komende drie maanden zal in overleg met de regio worden onderzocht wat de precieze vormgeving is van de tracé-onderdelen A6, A1, A10-oost. Daarnaast wordt gekeken naar de uitbreiding en inpassing van de A9 Gaasperdammerweg en de A9 bij Amstelveen. Het gaat daarbij naast de verkeers- en leefbaarheidproblemen met name om de vraag hoe de financiering van het project kan worden geregeld. Een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 (tunnel langs het Naardermeer) valt hiermee af. Dit alternatief heeft te weinig maatschappelijk en politiek draagvlak. Het belang van een verantwoorde economische ontwikkeling van de Noordvleugel en de grote bouwopgave voor Almere dwingt tot tempo in de besluitvorming, aldus het nieuwsbericht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  Opvallend is dat het nieuwsbericht vaag blijft over de aanpassing van de A9, die het kostbaarste onderdeel vormt van het Stroomlijnalternatief.

  Het nieuwsbericht vervolgt:
  (De verdere uitwerking van) "de keuze van het kabinet wordt de komende maanden gebaseerd op basis van drie gelijkwaardige criteria, zoals ook genoemd in de Noordvleugelbrief:
  - de bijdrage aan de doelen/normen en de uitgangspunten uit de Nota Mobiliteit (o.a.trajectsnelheid) en de nota Ruimte;
  - de maatschappelijke kosten-baten analyse;
  - de effecten die niet (of niet goed) in geld zijn uit te drukken, zoals effecten op natuur en milieu (positief en negatief), leefomgevingseffecten voor bewoners (zoals geluid en gezondheid), stedelijke ontwikkeling en economische structuurversterking en het internationaal vestigingsklimaat.
  Uiteraard moet worden voldaan aan wet- en regelgeving (zoals het wegnemen en/of voorkomen van overschrijdingen van lucht- en geluidsnormen) en er moet rekening worden gehouden met het draagvlak in de regio en bij maatschappelijke organisaties. Bij verdere studies naar het gekozen alternatief wordt gebruik gemaakt van het zogeheten dynamisch model, waarbij de invloed van verschillende wegen op elkaar in kaart wordt gebracht.
  Uitgangspunt bij de nadere besluitvorming is voor het kabinet een toekomstvaste, integrale oplossing voor de gehele corridor Schiphol-Amsterdam-Almere."

  Met "de invloed van verschillende wegen op elkaar in kaart wordt gebracht" impliceert de minister wellicht het betrekken van de Ijmeerverbinding bij de verdere studie. Daarover wordt voor 2010 een besluit genomen.

  Lees ook de brief van Karla Peijs aan de Tweede Kamer (pdf-75 kb)


  3 oktober 2006

  IJmeerverbinding in Tweede Kamer

  Argumenten Peijs niet valide

  Op donderdag 5 oktober zal de vaste Tweede Kamer Commissie voor Verkeer en Waterstaat overleg hebben over de Noordvleugel. Het voorstel van ir. Pieter Hofstra (VVD) om af te zien van de A6-A9 (Verbindingsalternatief) én de verbreding van de A1 (Stroomlijnalternatief) komt dan aan de orde. Ir. Hofstra wil de mobiliteitsproblematiek oplossen met een brug over het IJmeer. Minister Peijs vreest dat deze niet gerealiseerd kan worden wanneer Vogel- en Habitatrichtlijnen zich daartegen verzetten, zo schrijft zij op 13 september aan de Tweede Kamer. Het 'Bovenlangsalternatief', dat GRID Consult ontwikkelde, houdt hier al rekening mee, en gaat uit van een tunnel. Er ontstaat een integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor natuur en recreatie, die voor het overgrote deel van de belanghebbenden aantrekkelijk, of tenminste acceptabel is.

  Wél volwaardig alternatief
  Ook heeft Minister Peijs de opvatting dat de IJmeerverbinding geen volwaardig alternatief is voor het Stroomlijnalternatief vanwege problemen met de aansluitingen. GRID Consult toont echter aan dat deze 'problemen' zo al ze bestaan, goed oplosbaar zijn. De 'problemen' aan de zijde van IJburg bestaan alleen op papier: hier is nu nog alleen water. Aan de zijde van Almere staan er volgens de Minister 'veel' huizen langs de Hoge Ring, die tot autosnelweg omgebouwd zou moeten worden. Het argument van de minister gaat niet op. Satellietfoto's wijzen uit dat het slechts om enkele tientallen huizen gaat. De kleinste afstand tussen deze huizen en de Hoge Ring is circa 100 meter. Deze huizen zijn gescheiden van de Hoge Ring door een forse aarden wal, en bomen. Voor het overige liggen er slechts bedrijventerreinen, al dan niet in ontwikkeling, aan de Hoge Ring.
  De ombouw van de Hoge Ring tot snelweg zou kunnen worden uitgevoerd met eerst de westelijke baan van de snelweg aan te leggen ten westen van de westelijke rijbaan van de Hoge Ring, en daarna de westelijke rijbaan van de Hoge Ring om te bouwen tot de oostelijke rijbaan van de snelweg. Daarmee schuift de wegas van de snelweg op, weg van de bebouwing. De overblijvende oostelijke rijbaan van de Hoge Ring kan vervolgens zijn lokale functie behouden. Tussen deze en de snelweg kan een geluidsscherm worden geplaatst. Bijkomend voordeel is dat de verkeersafwikkeling minimaal verstoord wordt.
  Als dit alles niet voldoende blijkt kan natuurlijk ook de tot snelweg omgebouwde Hoge Ring over een afstand van enkele kilometers een paar honderd meter naar het oosten verlegd worden (naar de westzijde van het bedrijventerrein in ontwikkeling) of kan de omgebouwde Hoge Ring over een afstand van ca. 700 m overkapt worden.

  Te duur?
  Een ander punt is volgens Karla Peijs de financiering. De kosten van de IJmeerverbinding zijn hoger dan die van de extra uitbreiding van de A1 en de A6 bij het Stroomlijnalternatief. De minister houdt er dan geen rekening mee dat de regionale IJmeerverbinding er tóch komt, en zij alleen rekening hoeft te houden met de méérkosten ten opzichte van de reeds geplande verbinding. En voor de railverbinding kan men een beroep doen op de gelden die gereserveerd werden voor de Zuiderzeelijn. Tenslotte maken de baten uit de 'integrale gebiedsontwikkeling' het Bovenlangsalternatief tot een interessante 'businesscase'

  Beter voor milieu?
  Tenslotte wijst GRID Consult erop dat de commissie voor de Milieu Effect Rapportage een diepgaande bestudering van de IJmeerverbinding wenst om de omvang van de ingreep op de A1 en A6 te beperken. Ook de toetscommissie wenst een uitwerking daarvan. Tenslotte waren zowel een onafhankelijke jury als Rijkswaterstaat lovend over het 'verbeterd Bovenlangsalternatief' als inzending van de ontwikkelcompetitie.

  PvdA Muiden/Muiderberg tegen VVD brug IJmeer

  In een persbericht laat de PvdA Muiden/Muiderberg weten tegen de Hofstra-brug te zijn. Zij zijn weliswaar blij dat de A6-A9 niet doorgaat, maar het alternatief waar de VVD mee komt is voor de PvdA Muiden/Muiderberg onaanvaardbaar, zo laat jan Hylkema, fractievoorzitter van de lokale PvdA ons weten. Het plan van de VVD borduurt verder op de plannen van Almere en Amsterdam om te komen tot een zogenoemde dubbelstad, oftewel, beide gemeentes tegen elkaar aan bouwen in het IJmeer met een 'Golden Gate brug' als verbinding. Zij hebben daartegen vanaf het begin geprotesteerd.

  Nu de landelijke VVD het IJmeer - een beschermd natuurgebied - wil opofferen, heeft de PvdA Muiden/Muiderberg het voortouw genomen om de krachten te bundelen. Zij vinden het IJmeer te waardevol om op te offeren aan een 'binnenstedelijk meer' voor Almere en Amsterdam. Het is een prachtig open landschap waar miljoenen mensen per jaar recreëren en genieten van de natuur.

  Samen met o.a. de gemeente Waterland, stadsdeel Zeeburg, stadsdeel Noord en de provincies wil de PvdA met een plan komen dat wel recht doet aan de kwaliteiten van het IJmeer. Hiertoe organiseert de PvdA Muiden/Muiderberg binnenkort een conferentie waarvoor diverse betrokken partijen zullen worden uitgenodigd.

  Hoe in dit proces de PvdA Muiden/Muiderberg staat tegenover het Bovenlangsalternatief zal Jan Hylkema ons spoedig laten weten.


  11 september 2006 / 14 september 2006

  VVD voor IJmeer verbinding: A6/A9 van de baan

  Vandaag werd bekend dat nu ook de VVD niet langer voorstander is van de tunnel langs het Naardermeer. Zij besteden de vier miljard die de tunnel zou kosten liever aan een rechtsstreekse verbinding tussen Amsterdam en Almere door het IJmeer. Voorlopig in de vorm van een 'prachtige dubbeldeksbrug'. "Daar moeten we een goede architect voor vinden", vond VVD-woordvoerder Hofstra op het journaal.
  Van de VVD-website:
  VVD-woordvoerder Pieter Hofstra komt met een natuurvriendelijk alternatief om doorstroming tussen Almere en Amsterdam te bevorderen. De doortrekking van de A6 staat al vele jaren op de politieke agenda. Vanwege het nabij gelegen natuurgebied Naardermeer worden aan deze doortrekking terecht hoge inpassingseisen gesteld. De VVD vindt dit plan niet langer realistisch gezien de vele bezwaren die hierbij naar voren zijn gekomen. Het alternatief is een IJmeer-verbinding tussen Almere en Amsterdam gecombineerd met een aanpassing van de A1/A6 en A10.
  De Hofstra-variant bestaat uit de realisering van een nieuwe vervoersas via het IJmeer, zowel voor hoogwaardig openbaar vervoer als voor regionaal autoverkeer. Deze nieuwe OV-lijn ziet de VVD als fase 1 van het zogenoemde “rondje Randstad”, dat nodig zal zijn om de Randstad in de toekomst goed bereikbaar te laten zijn. Voor de auto gaat het op deze as niet om een autosnelweg maar om regionale verbinding met wel een grote capaciteit (2x3 rijstroken). Hierdoor kan veel verkeer tussen Almere en Amsterdam worden verschoven van de A6/A1/A9 en A10 naar de IJmeer-verbinding.
  Een dergelijke IJmeer-verbinding doet recht aan de gebiedsontwikkeling tussen Amsterdam en Almere, waarbij het gebied zowel in functie als in vorm sterk wijzigt. De verbinding zal ook in zijn vorm een bijzonder karakter moeten krijgen, bijvoorbeeld als een Nederlandse Golden Gate Bridge.

  In de Volkskrant lezen we dat de kans dat de snelweg langs het Naardermeer, de A6-A9, er komt, nu klein is. Ook de VVD wijst deze snelweg, die in een tunnel zou worden aangelegd, af. Alle partijen, behalve het CDA, zijn nu tegen de omstreden weg.
  Hofstra ziet ook niks in de andere variant van het kabinet, de verbreding van de Gaasperdammerweg in Amsterdam-Zuidoost. ‘Die kost ook vier miljard, want je moet die weg onderschoffelen. Bovendien doe je in beide gevallen niets aan het openbaar vervoer.’
  De VVD pleit nu voor een ‘Nederlandse Golden-Gatebridge’ over het IJmeer, met twee keer drie rijstroken en een hoogwaardige OV-verbinding. Deze IJmeer-variant kan, in combinatie met een verbreding van de A6 en de A1, de files flink terugdringen, denkt Hofstra. ‘Ons pakket kost misschien wel vier miljard, maar dan doe je meer met het geld.’
  Hij verwacht weinig verzet van natuurliefhebbers en watersporters. ‘Voor de pleziervaart is er een simpele oplossing: op een paar plekken een voorziening zodat die lui eronderdoor kunnen.’ De milieubeweging kan volgens hem niet zowel tegen de tunnel als tegen deze IJmeerbrug zijn. ‘Het kan niet iedere keer njet, njet, njet zijn.’
  Het CDA vindt het jammer dat de VVD nu al varianten wegstreept. ‘Dan beperk je je speelruimte en dat is niet verstandig’, zegt Kamerlid Van Hijum. Hij wacht liever het kabinetsbesluit af. Dat valt na de verkiezingen, aangezien het huidige kabinet de aanleg van de A6-A9 te controversieel acht.
  De gemeenten Amsterdam en Almere zien weinig in Hofstra’s idee. De woordvoerder van Amsterdam ziet één positief punt: ‘Het is goed nieuws dat de VVD nu ook geen snelweg meer wil langs het Naardermeer. Maar Amsterdam wil geen nieuwe wegen meer. Wij willen alleen de bestaande wegen verbeteren.’
  De Almeerse wethouder Adri Duijvesteijn ziet nog altijd liefst een tunnel langs het Naardermeer. Desnoods neemt hij genoegen met alleen een verbetering van bestaande wegen. Maar alleen een brug over het IJmeer ‘lost de problemen van nu niet op’. Beide gemeenten zeggen dat het VVD-plan nog jaren studie vergt, en daar willen ze niet op wachten.

  In de NRC noemt PvdA-Kamerlid Co Verdaas de opstelling van de VVD „een doorbraak”. Verdaas zegt dat de plannen van de VVD in grote lijnen aansluiten bij wat de PvdA vindt, al weet hij nog niet of een IJmeerverbinding afdoende is om de files elders te verminderen.


  In een reactie laat Ruimtelijke Ordening en Verkeerswethouder Winnubst weten dat Muiden mordicus tegen een brug is. Een IJmeerverbinding kan, maar dan wél als tunnel, vindt hij.
  Verkeersminister Karla Peijs heeft aan de tweede kamer geschreven dat zij wederom niet warm loopt voor de IJmeerverbinding als alternatief voor de planstudie. Ze wil een keuze maken uit het Verbindingsalternatief (A6/A9), Stroomlijnalternatief, en een Lokatiespecifiek Alternatief (Die lokatiespecifieke variant is een derde alternatief, dat bestaat uit het aanpakken van de problemen op A10-oost, A1 en A6 door deze wegen te verbreden, in combinatie met beprijzen. De A9 wordt niet aangepast. De kosten bedragen 1,2 miljard euro, tegenover 3,8 miljard euro voor het Stroomlijnalternatief. De boortunnel kost 3,9 miljard.). Een IJmeerverbinding is een regionale oplossing, en kan geen deel uitmaken van het rijkswegennet, vanwege de aansluitproblemen in Almere (Hoge Ring) en Amsterdam (IJburg), schrijft ze. Als u over Earth Google beschikt kunt u zelf zien of dit waar is. Wordt vervolgd...  7 september 2006

  Aanvullend rapport Planstudie RWS

  Platform tegen A6-A9 : RWS is bevooroordeeld
  aquaduct bij Muiden, tunnel bij Naardermeer en Gaasperdammerweg uitgewerkt - lees hier ons artikel.


  6 september 2006

  Rijkswaterstaat over ons aquaduct

  Het kabinet heeft besloten dat we sowieso ons aquaduct krijgen. Ongeacht of het nu voor de bereikbaarheid van Almere uitdraait op het Stroomlijnalternatief, het Verbindingsalternatief, of het door minister Zalm bedachte véél goedkopere Lokatiespecifieke alternatief. Om u een idee te geven: het eerste kost 3,8 miljard, het tweede 3,9 miljard en het laatste 1,2 miljard euro. Daarvan is minstens 238 miljoen bestemd voor ons aquaduct. Het realiseren van al onze noten op onze zang is echter 227 miljoen euro duurder. Dus: een eco-aquaduct van 295 meter breed met 1000 meter verdiepte ligging aan de westzijde is 227 miljoen euro duurder dan een simpel aquaduct van 95 meter breed. Rijkswaterstaat schrijft in de aanvullende Alternatieven en Varianten Nota er het dit over.


  25 augustus 2006

  Muiden krijgt aquaduct - Bovengrondse varianten van de baan

  De ministerraad heeft besluiten genomen over wonen, werken en natuur in het noordelijk deel van de Randstad. Zo kan Almere tussen 2010 en 2030 er 60.000 woningen bij bouwen, bijna een verdubbeling van het aantal inwoners van de stad. Voor de verbetering van de bereikbaarheid over de weg die daarmee samenhangt, is een bedrag van vierenhalf miljard euro gereserveerd. Dit staat in een brief die ministers Peijs en Dekker aan de Tweede Kamer sturen.

  Voor de bereikbaarheid van de regio heeft het kabinet besloten de bovengrondse varianten van het stroomlijnalternatief en het verbindingsalternatief af te laten vallen. Het kabinet heeft verder besloten de planstudie te richten op de drie overgebleven opties, die allen een verdubbling van de Hollandse brug inhouden. Deze drie opties zijn het verdiepte Stroomlijnalternatief, de ingetunnelde A6-A9 verbinding, en een locatiespecifiek alternatief (problemen op A10-oost, A1 en A6 aanpakken door deze wegen te verbreden). Op basis van een te verschijnen overzichtsrapportage hiervan kan de besluitvorming worden voortgezet.

  Aquaduct
  Ook heeft het kabinet besluiten genomen over verbetering van het woon- en leefklimaat, natuur en recreatie. Zo komt er een aquaduct bij Muiden en worden projecten uit de Groene Uitweg uitgevoerd, zoals de stelling van Amsterdam (toeristisch recreatieve ontsluiting van dit werelderfgoed en restauratie van enkele forten van de stelling van Amsterdam) en de vaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer (een veilige verbinding voor de kleine watersport tussen Vecht en Gooimeer, waarvoor een verbinding van 1 á 2 km naar het Gooimeer wordt gegraven).
  Er is ook aandacht voor het openbaar vervoer in de Noordvleugel. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de knelpunten voor het OV op middellange en lange termijn zijn en welke oplossingen daarvoor zijn.

  Wethouder Winnubst verheugd
  In een exclusieve reactie liet de Muidense wethouder Fred Winnubst (Ruimtelijke Ordening) weten verheugd te zijn met het besluit van de ministerraad. "We krijgen nu hoe dan ook een aquaduct, en wat meer is: gezien reactie van de regio en de aandacht voor de leefomgeving zal het waarschijnlijk een volwaardig aqua-/ecoduct worden. Het lijkt er dus op dat het besef dat een aqua-/ecoduct voor deze leefomgeving uiterst belangrijk is, tot den Haag is doorgedrongen."
  Ook het gewest Gooi- en Vechtstreek (een samenwerkingsverband van de gemeenten aldaar) laat weten het positief te vinden dat het Kabinet nu de voorstellen voor een aqua-/ecoduct en de 'Groene Uitweg' heeft overgenomen. Zij maken zich overigens nog wel zorgen of het rijk hiervoor voldoende geld beschikbaar zal stellen.
  Minder tevreden is het gewest met het uitstel in de besluitvorming door het kabinet over de verkeersplannen voor de verbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. "Het is niet goed dat het rijk nog langer onduidelijkheid laat bestaan over de verkeerskundige maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid van Almere nu en in de toekomst te garanderen. " Het gewest vindt dat de keuze voor het Stroomlijnalternatief zo voor de hand ligt dat uitstel niet nodig is.

  Kabinetsbesluit Noordvleugel: ambities goed, kans gemist
  Ook de gezamenlijke bestuurders van de Noordvleugel zijn verheugd dat de ambities om van de Noordvleugel een sterke internationaal concurrerende regio te maken door het kabinet worden gesteund, en betreurt het uitstel van het besluit genomen over de infrastructurele problemen rondom de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere. De recent genoemde locatiespecifieke variant wijst de regio af. Dit is weliswaar de goedkoopste keuze maar het is ook de variant die nauwelijks een oplossing biedt. Een groot deel van de knelpunten blijft bestaan. Bovendien wordt de leefbaarheid rondom de Gaasperdammerweg in Amsterdam Zuidoost niet verbeterd.
  De Noordvleugel pleit er voor dat er zo snel mogelijk een keuze wordt gemaakt tussen de tunnelvariant en de stroomlijnvariant. Dit besluit dient voor of tijdens de komende formatie te worden genomen.

  Regionaal Openbaar Vervoer
  De regio is tevreden met het starten van een Planstudie Openbaar Vervoer. Zij beveelt een IJmeerverbinding aan, die niet alleen voorziet in een vervoersbehoefte, maar ook bijdraagt aan het creëren van stedelijke milieus in Almere en aan de economische en sociale binding tussen Amsterdam en Almere. Van belang voor de woningbouw in Almere is dat daarbij nadrukkelijk de samenhang met de verbetering van de kwaliteit van het IJmeer en het realiseren van een IJmeerverbinding wordt uitgewerkt.

  Regionale bestuurders ook tevreden met aqua-ecoduct
  De regionale bestuurders zijn tevreden met de steun van het Rijk voor het aqua-ecoduct bij Muiden, nodig voor woningbouw en een impuls voor natuur en recreatie. Wel vinden ze nader overleg nodig over de precieze uitvoering en de financiering van de inpassingmaatregelen in het belang van de woningbouw in de Bloemendalerpolder.

  Het Noordvleugeloverleg bestaat uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, het ROA, en o.m. de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad.

  Lees hier het volledige persbericnt van de ministerraad.
  Lees over het Bovenlangsalternatief (pdf-2,2 Mb) als mogelijk ontwikkelingrichting voor de ambitie van het Noordvleugeloverleg.


  28 juni 2006

  Karla Peijs in de Kazerne over haar 'Duivels Dilemma'

  Minister Karla Peijs organiseerde op 8 juni in de Kazerne in Muiden een bijeenkomst over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Het VNO-NCW was daar nadrukkelijk aanwezig, het platform tegen A6-A9 verkoos buiten te blijven.
  foto afkomstig van de website van VNO-NCWWest

  Wim de Bie is tegen
  Karla Peijs kwam op bezoek om feiten mede te delen maar het leek meer op propaganda voor tunnel, laat het Platform tegen A6-A9 weten. Ze had één bewonersgroep uit Amsterdam Zuid-Oost uitgenodigd die voor tunnel A6-A9 zijn. De andere Zuidoosters en het Platform waren niet uitgenodigd. Deze Zuidoosters willen liever een overkluisde gaasperdammerweg dan nóg een snelweg aan de Zuidzijde (tunnelmond) die het recreatiegebied de hoge dijk en ruige hof om zeep helpt. Bovendien zitten ze dan met een blijvende drukke Gaasperdammerweg, want er mogen geen vrachtwagens door de tunnel. Die blijven dus op de Gaasperdammerweg denderen, aldus het Platform. Zij werden een uur van te voren toch maar wel uitgenodigd maar ze mochten niets zeggen, hebben dus geweigerd en stonden buiten - met Nova, Nos en Wim de Bie.

  In 'Nova' van Donderdag 8 juni vertelde Karla Peijs wel drie keer dat ze voor een 'Duivels Dilemma' stond met de keuze tussen de twee alternatieven. Dat er nog meer mogelijkeehden zijn om de bereikbaarheid van Almere te verbeteren kwam niet ter sprake (althans, dat blijkt nergens uit, maar we waren er ook niet bij....)
  Lees ons volledige artikel, met


  16 juni 2006

  Advies RWS: Bovenlangsalternatief betrekken bij studie IJmeerverbinding

  Rijkswaterstaat heeft zijn beoordelingsnotitie van de inzendingen voor de ontwikkelcompitie gereed. Daarin wordt aanbevolen acht van de twintig uitzendingen verder uit te werken voor de planstudie, of 'mee te nemen' bij de studie voor de IJmeerverbinding. Drie inzendingen worden betrokken bij het Verbindingsalternatief indien daar de keuze op valt, twee bij het Stroomlijnalternatief, en drie bij de studie voor de IJmeerverbinding. Het 'verbeterd Bovenlangsalternatief' is daar één van.


  16 juni 2006

  Informatiecentrum in Muiden weer geopend

  Het informatiecentrum van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere is in de laatste twee weken van juni weer geopend. Naast de Alternatieven-Varianten nota liggen de recent uitgebrachte aanvullende notities zoals de aanvullende milieu-effectrapportage en de kosten-baten-analyse ter inzage. Ook zijn de illustraties van de verschillende tracé's van de tunnel te bekijken. Bezoekers kunnen terecht op de maandagen19 en 22 juni en op de donderdagen 22 juni en 29 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers en hun vragen te beantwoorden

  Naast de nieuwe aanvullende notities is informatie te vinden over de beschikbare resultaten van de planstudie: de verkeerscijfers, de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op de verkeersdoorstroming, het milieu en de leefbaarheid. Luchtfoto's tonen de huidige weg- en omgevingssituaties en de eventuele toekomstige situaties.

  Het informatiecentrum is gehuisvest aan de Burgemeester De Raadtsingel 15a in Muiden, telefoon 0294-265123.

  Het informatiecentrum is nogmaals geopend om zo de bezoekers die nog vragen hebben de mogelijkheid te geven alle nu beschikbare informatie in te zien.


  13 juni 2006

  Nachtwake voor Naardermeer - tegen A6-A9

  24 juni: Midzomernachtwandeling tegen A6-A9, met theater, muziek en literatuur
  Zoals een stad een stadshart nodig heeft, zo heeft Amsterdam haar groene achterland nodig als schatplaats van mythen en verhalen. Het gebied van Gein, Vecht en Naardermeer is voor Amsterdam zo'n schatplaats. Wat voor schrijvers als Nescio en kunstenaars als Mondriaan de bron van inspiratie vormde, wordt nu bedreigd door de asfaltplannen van minister Peijs. Het gebied is bekend geworden als de bakermat van de Nederlandse natuurbescherming. Met een asfaltweg A6-A9 dwars door het Gein, de Vechtstreek en het Naardermeer verdwijnt deze bron van inspiratie en sterft ook de magie van Amsterdam.
  Daarom organiseert 'Nemo' - vereniging van vrije wandelaars –, in samenwerking met het Platform tegen A6-A9 een nachtwandeling langs Hoge Dijk/Ruige, Gein, Vecht en Naardermeer. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juni 2006. De wandeling is bedoeld als nachtwake waarin met muziek en theater de mythen en verhalen van het bedreigde gebied worden opgeroepen. De magie van de kortste nacht biedt daarbij de ideale gelegenheid om Peijs te bezweren haar asfaltplannen in te trekken. De wandelactie is ook een unieke kans om het schitterende natuurgebied rond Amsterdam tussen schemering en ochtendgloren te leren kennen. Wandel mee en laat je proteststem horen vóór behoud van dit unieke gebied!  Er wordt de hele nacht gewandeld, muziek gemaakt, theater gespeeld en voorgelezen, met medewerking van organisaties en artiesten uit de (wijde) omgeving.

  NACHTWANDELING - 24 JUNI 2006
  Route: langs Hoge Dijk/Ruige Hof, Gein, Vecht en Naardermeer naar NS- Naarden-Bussum Afstand: 23 km
  Start: zaterdag 24 juni Metro Holendrecht 20.00 uur
  Aansluiten bij NS-Abcoude 22.00 uur (19 km naar Naarden)
  Aansluiten bij NS-Weesp  01.00 uur (13 km naar Naarden)
  Onderweg: muziek, theater, verhalen en centrale manifestatie “bezwering van Peijs”
  Het actuele programma staat op de website www.struinen.nl.

  Zie ook: www.tegena6-a9.nl 9 juni 2006

  PvdA: tegen tunnel Naardermeer

  (van de website van Co Verdaas)
  De aanleg van een nieuwe snelweg tussen Schiphol en Almere met een tunnel langs het Naardermeer krijgt geen steun van de PvdA in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Co Verdaas kiest voor de zogeheten stroomlijnvariant.

  Dit is een verbetering van de verbinding A9-A1. De PvdA vindt de nieuwe verbindingsweg langs het Naardermeer niet nodig om het fileprobleem tussen Amsterdam en Almere op te lossen. De PvdA denkt dat verbreding van de bestaande wegen tussen de twee steden ook een goede manier is om de verkeersproblemen op te lossen. “Het is niet nodig om het Naardermeer in gevaar te brengen.”

  In het alternatieve plan wordt volgens Verdaas natuurgebied rond het Naardermeer gespaard. Bovendien lost de stroomlijnvariant een leefbaarheidprobleem in Amsterdam- Zuidoost op door de overkapping van de Gaasperdammerweg (A9). Verdaas stelt dat daarvoor nog wel veel moeten worden uitgezocht: “De stroomlijnvariant is niet de enige oplossing voor het verkeersprobleem tussen Amsterdam en Almere. Wij willen ook een verbetering van het openbaar vervoer tussen deze twee steden.”

  Een verbinding tussen beide steden over het water of via een tunnel in het IJmeer behoort tot de mogelijkheden. "Maar de tunnel langs het Naardermeer is geen optie meer," zegt Verdaas. Door de stroomlijnvariant kunnen Amsterdam en Almere volgens Verdaas naar elkaar toegroeien. De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Vrom-raad adviseerden eind vorige maand deze zogenoemde dubbelstad met het IJmeer als 'central park' te realiseren.

  De ministerraad besluit 30 juni over welk alternatief wordt gekozen voor de verbinding Amsterdam-Almere.


  26 mei 2006

  Amsterdam kiest voor Stroomlijnalternatief - met OV door het IJmeer

  De gemeente Amsterdam heeft maandag 22 mei een nieuwe variant voor de verbinding tussen de A6 en de A9 gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens het Bestuurlijk Overleg Noordvleugel met minister Peijs en de betrokken regionale bestuurders.
  De nieuwe Amsterdamse stroomlijnvariant bestaat uit vier onderdelen:

  1. Verbreding, verdieping en overkluizing van de Gaasperdammerweg
  De weg wordt verdiept en overkluisd, maar - en dat is nieuw - alleen waar dit omwille van de woonomgeving noodzakelijk is. Hoe de gedeeltelijke verdieping en overkluizing er exact komen uit te zien is onderwerp van de gezamenlijke uitwerking door Amsterdam, de Noordvleugel en het ministerie. Ook worden de effecten op de luchtkwaliteit nog nader onderzocht.

  2. Beheersing en selectie van het autoverkeer door beprijzen
  Het is tijd voor nieuwe instrumenten om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Amsterdam pleit daarom voor een snelle invoer van het beprijzen, met eventueel een pilot in de regio Amsterdam.

  3. Grote investeringen in het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere
  Het openbaar vervoer moet het belangrijkste vervoerssysteem worden tussen Amsterdam en Almere. Amsterdam wil onder meer de capaciteit van de Flevolijn vergroten en inzetten op de aanleg van een tweede OV-verbinding via het IJmeer.

  4. Landschapsontwikkeling van de omgeving
  De nieuwe stroomlijnvariant spaart niet alleen het landschap (zowel rondom de Gaasperdammerweg als het gebied rondom de Gein, Vecht en Naardermeer), maar zorgt ook voor betere ecologische verbindingen en verdere ontwikkeling van het landschap.

  Hermine Kalf van het 'Platform tegen a6-a9' heeft bedenkingen bij een bovengrondse IJmeerverbinding in verband met vogelhabitatrichtlijnen. Een ondergrondse verbinding, zoals in het 'Bovenlangsalternatief' valt kennelijk wél te overwegen.
  Het voorstel van Amsterdam spreekt in het persbericht met geen woord over verleggen en verbreden van de A1. Ook dat is in overeenstemming met het Bovenlangsalternatief.


  7 mei 2006

  Bovenlangsalternatief: Platform reageert op Peijs, ik ook

  Tweede Kamer aangespoord om eens door te vragen

  Door Jan Bovenlander

  Het platform tegen A6-A9 heeft haar reactie op de brief van Minister Karla Peijs over het Verbeterd Bovenlangsalternatief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het platform begrijpt niet op welke wijze mevrouw Peijs haar vergelijkingen met andere alternatieven maakt, noch hoe zij aan haar cijfers komt. (“Vervolgens geeft de minister een uitleg in haar brief waarin wij de weg geheel kwijtraken”). Maar het is duidelijk voor het platform dat de minister met deze brief ook haar eigen argumenten voor de A6-A9 ondergraaft (“Klopt het dat niet 10% maar slechts 5% van het totale verkeer uit Flevoland naar Schiphol gaat?”).
  Belangrijk is de constatering dat het Platform zich niet serieus genomen voelt: “De heer Bovenlander heeft de cijfers op dezelfde wijze geïnterpreteerd als het Platform tegen A6-A9 dat heeft gedaan in zijn reactie op de AV-nota van maart 2006. Op geen enkel moment heeft de minister of een van haar ambtenaren ons gemeld dat wij de cijfers verkeerd interpreteerden. Wij betreuren dit, en wij vragen ons af of onze reactie wel serieus bestudeerd is. Of moeten wij concluderen dat de interpretatie van de cijfers in de loop der tijd veranderd is?
  De brief eindigt met drie aanbevelingen aan de kamer: bij de minister aandringen op een onafhankelijk onderzoek, dat dient te gaan over de gepresenteerde cijfers, de wijze waarop deze geïnterpreteerd kunnen worden, de wijze waarop ze gepresenteerd zijn en de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden, en: dit project aan te merken als een groot project zoals dat door de commissie Duivesteijn is bedoeld (om een herhaling van het Betuwe lijn debacle te voorkomen – red.).
  Tenslotte zou de kamer opnieuw bij het Kabinet aan moeten dringen op een besluitvorming nadat de netwerkanalyse gereed is en niet zoals onlangs al voorschotten nemen op de feiten omdat de meningen al bekend zijn.
  Lees hier (pdf- 49kb) de volledige brief van het platform.

  In mijn brief aan Minister Peijs – met kopieën aan de Tweede Kamer, de Provincie, en de gemeenten in de regio, spreek ik mijn verbazing erover uit dat volgens de minister het 'Bovenlangsalternatief' geen volwaardig alternatief voor het Stroomlijnalternatief is. De essentie van mijn plan is nu juist dat er wél op de IJmeerverbinding (het Bovenlangsalternatief) zoveel capaciteit wordt gecreëerd dat uitbreiding van de rijkswegen tussen Almere en het knooppunt Diemen achterwege kan blijven – tezamen met een robuuste OV-verbinding (Nu de Zuiderzeelijn niet doorgaat ligt een NS-spoorverbinding voor de hand). Waarom dat niet zou kunnen ontgaat mij, want het probleem kan alleen liggen bij de aansluitingen bij Almere en IJburg. Daar ligt nu een 'woest en ledig' landschap.
  Alleen het mogelijke verzet van de gemeenten Amsterdam en Almere tegen alleen maar het aanpassen van hun plannen weegt kennelijk zo zwaar dat daarmee het Bovenlangsalternatief nooit volwaardig kan worden. Bizar, wanneer je je bedenkt hoeveel verzet er is tegen het Verbindingsalternatief.

  Verder kan ik, met het platform, de minister niet volgen in de redenering dat de aftakking naar Noord-Holland slechts een potentieel heeft van 30.000 voertuigen/dag. Ik kom tot hogere aantallen, mede door door de verkeersaantrekkende werking van deze verbinding.
  Als de minister kiest voor het Verbindingsalternatief omdat het Stroomlijnalternatief belangrijke nadelen heeft, zoals dat het uiteindelijk een weinig robuust wegennet oplevert, met zijn twaalfbaans-autosnelweg op milieubezwaren stuit, en tijdens de constructie fase problemen met de afwikkeling van het verkeer zal opleveren, dan biedt Verbeterd Bovenlangsalternatief nóg meer.

  Een vergelijking met de Betuwelijn is voor het Verbindingsalternatief al gemaakt. Deze problemen vermijdt minister Peijs met het Bovenlangsalternatief. Sterker nog: dit alternatief biedt de mogelijkheid tot een milieuvriendelijke duurzame integrale gebiedsontwikkeling rond het IJmeer. Daaraan bestaat dringend behoefte.

  Lees hier (pdf-14kb) de volledige brief aan de minister.
  Lees ook de brief van Karla Peijs aan de Tweede Kamer.
  Download de inzending voor de ontwikkelcompetitie van Rijkswaterstaat:
  het 'Verbeterd Bovenlangsalternatief' (pdf-2258 kb)


  Karla Peijs denkt Bovenlangsalternatief af te schieten

  Maar verzwakt haar argumenten voor A6-A9

  Door Jan Bovenlander

  Verkeersminister Karla Peijs heeft het zogenoemde 'Bovenlangsalternatief' voor de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere afgeschoten. Volgens haar is het geen volwaardig alternatief. Zij heeft dat op 2 mei jongstleden aan de Tweede Kamer geschreven. De Tweede Kamer had er bij de minister op aangedrongen het bovenlangsalternatief van Jan Bovenlander onder de loep te leggen. Peijs vindt wel dat het plan van Bovenlander kan bijdragen aan het oplossen van het fileprobleem tussen Almere en Amsterdam. "Maar het is geen volwaardig alternatief voor met name het stroomlijnalternatief. “

  Dat is vreemd. De essentie van mijn plan lijkt de minister te ontgaan. Die essentie is nu juist dat er wél op de IJmeerverbinding (het Bovenlangsalternatief) zoveel capaciteit wordt gecreëerd zodat uitbreiding van de rijkswegen tussen Almere en het knooppunt Diemen kan achterwege blijven – tezamen met een robuuste OV-verbinding (Nu de Zuiderzeelijn niet doorgaat ligt een NS-spoorverbinding voor de hand). Waarom dat niet zou kunnen ontgaat mij. De tunnel die daar voor nodig is kan natuurlijk best voldoende capaciteit hebben, dus de problemen zouden liggen in de aansluitingen bij Almere en IJburg. Wat betreft de eerste is uitbreiding van de Hoge Ring noodzakelijk. Daarvoor is aan de westzijde zeker voldoende ruimte. Voor de rest doorsnijdt de nieuwe rijksweg op Flevoland een 'woest en ledig' landschap.
  Aan de zijde van IJburg is het al niet anders. Daar bestaan alleen maar plannen. Het mogelijke verzet van de gemeente Amsterdam en Almere (burgemeester mevrouw Jorritsma was de vorige Verkeersminister) tegen alleen maar het aanpassen van deze plannen weegt kennelijk zo zwaar dat daarmee het Bovenlangsalternatief nooit volwaardig kan worden. Bizar, wanneer je je bedenkt hoeveel verzet er is tegen de A6-A9.
  Overigens is mij bij het overleg dat ik had met de Dienst Stadsontwikkeling van Almere had niets gebleken van hun verzet.

  De gemeente Amsterdam wordt op zijn wenken bediend met het 'Verbeterd Bovenlangsalternatief'. Daarmee wordt de hoeveelheid verkeer langs IJburg sterk verminderd omdat het verkeer met een bestemming aan de noordzijde van de ring A10 afgeleid wordt naar de noordzijde van de Zeeburgertunnel.

  Minister Peijs schrijft hierover dat dat niet de moeite waard is omdat het zou gaan om 'slechts' 30.000 voertuigen/dag. Ik heb onderzoeksgegevens uit de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere onjuist geïnterpreteerd, zegt de Verkeersminister. Zij doelt hier op de interpretatie van een illustratie van de verdeling van de ruim 200.000 voertuigen die in 2020 dagelijks over de Hollandse Brug gaan. De figuur heeft betrekking op het verkeer met als bestemming Regio Amsterdam/Noord-Holland. Wat er niet bij staat is dat dat slechts de helft van die 200.000 voertuigen zijn, dus slechts 100.000 voertuigen. Daarmee mag je je afvragen in hoeverre zo'n plaatje ter zake doet als het slechts een deel van het probleem betreft, en mag je je afvragen in hoeverre het van integriteit getuigt als je daar naar moet raden.

  Een verklaring hiervoor is wellicht dat door deze gegevens blijkt van het totale verkeer op de Hollandse brug geen 10% de bestemming Schiphol heeft, maar slechts 5%. Geen sterk argument voor de A6-A9. De bestemming Amsterdam Noord is nog altijd ruim vier keer zo belangrijk: 22 %. Dat levert ca. 45.000 auto's op, en geen 30.000 zoals de minister, met het argument dat veel verkeer gericht is op Amsterdam-West, beweert. De minister vergeet dat na de aanleg van de tweede Coentunnel Amsterdam-West vanuit Almere heel wat makkelijker te bereiken is via het Bovenlangstracé dan de A1/A10.

  Eerlijkheidshalve: uiteraard zou niet alleen verkeer naar Schiphol gebruik van de A6-A9 maken. Bestemmingen zoals Haarlem, en Zuid-Holland profiteren daar evenzeer van. Als voor de minister dit belang zo groot is dat daarvoor coûte-que-coûte het verbindingsalternatief aangelegd moet worden dan weten we waar we aan toe zijn.
  Maar als de minister het er werkelijk om te doen is de bereikbaarheid van Almere en in de regio te verbeteren kan zij niet om het Verbeterd Bovenlangsalternatief heen.

  Tenslotte biedt deze trajectkeuze de mogelijkheid tot een milieuvriendelijke duurzame integrale gebiedsontwikkeling rond het IJmeer. De twee andere alternatieven zijn in dit opzicht in min of meerdere mate verwoestend. Verbreding en verlegging van de A1 levert ook nog eens tijdens de constructiefase problemen op met de afwikkeling van het verkeer, en een te weinig robuust wegennet.

  Lees ook de brief van Karla Peijs aan de Tweede Kamer.
  Lees ook het artikel in Cobouw van 4 mei 2006

  5 mei 2006

  Peijs en Dekker sorteren voor op A6-A9

  27 april kwam naar buiten dat het kabinet een nieuwe weg tussen de A6-A9 als de beste oplossing beschouwt om de fileproblematiek in de regio aan te pakken.

  Muiden: "verbaasd"

  Het gemeentebestuur van Muiden is hier bezorgd over. Het voornemen van de ministers van Verkeer Karla Peijs (CDA) en Milieubeheer Sybilla Dekker (VVD) om een nieuwe snelweg tussen Schiphol en Almere door het natuurgebied Naardermeer aan te leggen wekt grote verbazing in Muiden, zo laat het gemeentebestuur weten. Zelfs met gedeeltelijke ondertunneling is er sprake van een forse ingreep in het waardevolle natuurgebied 't Naardermeer'.
  Vooral dat er niets gezegd wordt over de aanleg van het aqua-ecoduct onder de Vecht baart de gemeente Muiden zorgen (De gemeente bedoelt hier: in en naast de Vecht, red.). Het gemeentebestuur van Muiden legt hier een verband tussen geplande woningbouwontwikkeling op het KNSF-terrein en in de Bloemendalerpolder, de leefbaarheid in Muiden, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.
  Muiden wil bovenal het aqua-ecoduct boven water houden !

  Platform: "Betuwelijndebacle"

  Het Platform tegen A6-A9 is verrast over deze snelle standpuntbepaling van het kabinet en vreest dat het kabinet tegen beter weten in snelle besluitvorming over deze zo omstreden weg wil afdwingen. Het komt het platform ter ore dat er een enorme druk wordt uitgeoefend op alle belangrijke spelers om toch vooral akkoord te gaan met de aanleg van de A6-A9. Na de teleurstellende uitslagen van de lokale verkiezingen voor het CDA, wil de regering duidelijk kost wat kost een beslissing over een A6-A9 erdoor drukken, voordat er verkiezingen zullen plaatsvinden en de eventuele aanleg van de zeer omstreden weg weer in de gevarenzone komt. Daarmee lopen de regering en de hele samenleving een zeer groot risico en dreigt een volgend Betuwelijndebacle.
  De argumenten die door het kabinet worden gehanteerd worden door het platform als ondeugdelijk omstreven. Er is maar weinig verkeer dat vanuit Almere naar Schiphol moet, de relatie met Amsterdam is belangrijker.
  Kijk op de website van het Platform voor hun volledig persbericht.

  13 april 2006

  Nieuw spoor vervangt snelwegen

  Een extra, directe spoorlijn tussen Almere en Amsterdam maakt uitbreiding van de snelwegcapaciteit tussen beide steden overbodig, zo stelt de NS. De nieuwe spoorlijn loopt zoveel mogelijk langs de bestaande snelwegen, en dus vlak langs Muiden.

  De NS denkt dat op de bestaande en de nieuwe lijn samen 16.000 reizigers per uur per richting kunnen worden vervoerd. Dat maakt nieuwe snelwegen overbodig, aldus de NS, als de autorijders tenminste massal overstapen op de trein. Snelheid moet daarbij een belangrijk argument worden.
  Op een apart spoor kunnen meer en snellere treinen rijden dan op de bestaande Flevolijn.
  In de planstudie die Rijkswaterstaat momenteel uitvoert is een koppeling met (nieuw) openbaar vervoer niet meegenomen.
  Thomas Posthuma had in 2001 al het idee om het Aquaduct te combineren met een railverbinding, en een station Muiden: Klik hier het plan van Thomas Posthuma.

  13 april 2006

  Peijs op verkeerde been gezet door oude College van Amsterdam

  Het Platform tegen A6-A9 heeft burgemeester Job Cohen van Amsterdam , het nieuwe college van B&W en de nieuwe raadsleden van de Gemeente Amsterdam opgeroepen om de brief aan Minister Peijs van het oude college vóór 19 april te herroepen. Deze brief is daags na de gemeenteraadsverkiezingen zonder instemming van de raad verstuurd. In de brief neemt het oude college een standpunt in dat tegengesteld is aan het standpunt van het huidige college, en de raad.
  Het demissionaire college pleit in haar brief aan Minister Peijs voor de tunnelvariant A6-A9 in plaats van het verbreden van de A1 en de A9 (stroomlijnalternatief) met overkluizing van de Gaasperdammerweg. Op 19 april zitten vijf ministers bijeen (Dekker, Peijs, Veerman, Brinkhorst en Zalm) om een basiskeuze te maken tussen uitbreiding en verbetering van bestaande wegen of een nieuwe A6-A9 snelweg.

  Lees meer op de website van het Platform tegen A6-A9

  12 april 2006

  Kunstmatig duin voor Noordpolder wint ontwikkelcompetitie

  Bovenlangsalternatief oogst jurywaardering maar valt net buiten de prijzen

  Op woensdagmiddag 12 april vond in de Lichtfabriek in Haarlem de prijsuitreiking plaats van de ontwikkelcompetitie die Rijkswaterstaat uitschreef om ideeën voor de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere te vergaren.
  Deze ontwikkelcompetitie heeft twintig inzendingen opgeleverd. Deze inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijk jury op vier beoordelingscriteria. Deze zijn innovatief gehalte, probleemoplossendheid ten aanzien van de gestelde problematiek, realiseerbaarheid en kosten-baten verhouding. De juryleden hebben vanuit hun eigen kennis en expertise invulling gegeven aan deze criteria, en vervolgens een integrale afweging gemaakt. De jury bestond uit Rob van Gijzel, voorzitter, Riek Bakker (gebiedsontwikkeling), Ben Immers (verkeerskunde), Jan Paul van Soest (duurzaamheid en ecologie) en Jan Zijlstra (ingenieursdiensten)


  Presentatie Bovenlangsalternatief
  De inzending de 'Vlucht naar voren' werd de winnaar. Deze verlegt de A1 niet iets naar het Zuiden, zoals in het Stroomlijnalternatief maar juist iets naar het Noorden: zij scheert op maaiveldniveau langs de Noordpolderdijk. De ruimte tussen die dijk en de eilandjes wordt opgespoten, waarmee het 'Muiderduin' wordt gevormd. Voor de kust van Muiden bij monding van de Vecht gaat het nieuwe tracé over in een tunnel van 1,5 á 2 kilometer.

  Arcadis en Niek Roozen wonnen de derde prijs met een inzending die volgens de jury sterk vergelijkbaar was met het Bovenlangsalternatief. In het werk van Arcadis was echter de kracht van dit gerenommeerde bureau af te lezen. De eerste prijs was een geldbedrag van € 50.000, de tweede prijs € 40.000 en de derde € 30.000.
  Lees verder in ons hele artikel.

  Download Het (verbeterd) Bovenlangsalternatief - inzending ontwikkelcompetitie (pdf - 2258 kb)

  29-mar-2006

  BN-ers protesteren met bewoning Naardermeer


  foto: NRC
  De heer Jort Kelder, de meisjes Georgina Verbaan en Claudia de Breij, en de Rockband Within Tempatation slapen binnenkort op het Naardermeer in een tijdelijke woonboot. Met de actie van deze prominenten - en nog meer BN-ers - wil Natuurmonumenten de aandacht vestigen op de bedreiging die uitgaat van de voorgenomen aanleg van de A6-A9.

  29-mar-2006

  Minister meet met twee maten

  Karla Peijs ontziet kaal en leeg landschap en offert eeuwenoude natuur op - Platform tegen A6-A9 dringt aan op onderzoek 'Verbeterd Bovenlangs Alternatief'

  Het Platform tegen de A6-A9 is van mening dat minister Peijs niet serieus alternatieven overweegt voor de planstudie Almere-Amsterdam-Schiphol. Dat blijkt uit haar beantwoording van vragen uit de tweede kamer. Het grootste deel van het verkeer uit Almere gaat naar Amsterdam en noordelijker bestemmingen. Op de vraag waarom haar ministerie dan geen weg heeft onderzocht die Almere via een volwaardige rijksweg van 4 à 6 stroken met Amsterdam verbindt, in plaats van onderzoek naar een kleine regionale weg (het 'verbeterd bovenlangs alternatief'), antwoordt de minister dat tegen een bredere weg "grote weerstand bestaat in de regio, bewoners en maatschappelijke organisaties.. (onder andere in Almere)".

  "Door de manier waarop de minister Almere ontziet en mensen op het oude land niet spaart, werpt zij de schijn op zich dat zij het vraagstuk van de bereikbaarheid vooringenomen benadert" voegt het Platform daar in een persbericht aan toe. Volgens het Platform blijkt Minister Peijs zich veel aan te trekken van bewoners in Almere en negeert de grote onrust onder burgers van Weesp, Amstelveen, Gooi en Vecht.

  "De burgers die zich georganiseerd hebben in het Platform tegen A6-A9 zijn verrast over het feit dat weerstand alleen al ertoe leidt dat een mogelijkheid niet onderzocht wordt. De bevolking in de regio Amsterdam Zuid-Oost, Geingebied en Gooi en Vechtstreek loopt al geruime tijd te hoop tegen de mogelijke aanleg van een nieuwe weg van tenminste 6 stroken dicht langs het Naardermeer en over onder andere de rivieren Vecht en Gein en vlak langs onder meer Weesp en Abcoude.
  Op de vraag naar het consultatietraject antwoordt de minister uitsluitend welke procedures zijn gevolgd. Zij besteedt geen woord aan de serie bijeenkomsten met bewoners die zonder uitzondering chaotisch verliepen door de manipulatieve vraagstelling door ambtenaren van Rijkswaterstaat. " (meer informatie op de website van het Platform tegen A6-A9)

  De volledige antwoorden van de minister vindt u hier (pdf- 45 kb).

  Het Bovenlangs-alternatief heb ik met de dienst Stadsontwikkeling van Almere gesproken. Van weerstand is niet erg veel gebleken, Almere is gediend met een snelle oplossing. Aansluiting op de Hoge Ring achten zij echter goed mogelijk, mits het besluit daartoe snel genomen wordt, omdat aan de westzijde van de Hoge Ring de planvorming al ver gevorderd is.
  De 'weerstand' die Karla Peijs noemt vind ik wel heel erg brutaal: de weg is bedoeld om het mobiliteitsprobleem van Almere op te lossen, en het ligt dan niet voor de hand daarvoor waardevolle gebieden bij de buren op te offeren.
  Jan Bovenlander  29-mar-2006

  het 'Verbeterd Bovenlangs -alternatief'

  Het gegeven dat het grootste deel van het verkeer uit Flevoland binnen de regio Amsterdam-Noord Holland een bestemming heeft ten Noorden van het IJ heeft geleid tot aanpassing van het 'Bovenlangs-alternatief'. We noemen dit het 'verbeterd Bovenlangs-alternatief'.
  Dit verkeer kiest nu de route over de Hollandse Brug, de A1 en de A10 : ring Amsterdam. Wanneer men een groot deel van dit verkeer een kortere route vanuit Flevoland biedt, dan ontlast men de genoemde rijkswegen, en is mogelijk de aanpassing van de A1 tussen het knooppunt Diemen en de A10, en de aanpassing van de ring A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel onnodig. Deze kortere en voor de hand liggende route wordt gerealiseerd door een aftakking op het Bovenlangsalternatief aan de noordzijde van IJburg naar de noordzijde van de Zeeburgertunnel. Dit tracé ligt in een caissontunnel, in twee buizen met ieder twee rijbanen (de helft van het hoofdtracé). Aanpassing van de noordzijde van de Ring van Amsterdam is waarschijnlijk nodig, ook al om filevorming in de Zeeburgertunnel te vermijden. Maar het verkeer met als bestemming Noord-Holland zou sowieso van deze route gebruik maken en dus zou een verbetering hier hoe dan ook nodig zijn. Het tracé tussen IJburg-Noord en het knooppunt Diemen zou uitgevoerd kunnen worden als een 70-km/h of 80-km/h autoweg, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan milieu-eisen.

  Het 'Verbeterd-Bovenlangs -Alternatief' zal op 12 april worden gepresenteerd bij de prijsuitreiking van de ontwikkelcompetitie Schiphol - Amsterdam - Almere.


  2-feb-2006

  CPB ondersteunt kritiekpunten van Platform tegen A6-A9

  Het Platform tegen A6-A9 ziet een aantal positieve ontwikkelingen in het afwenden van bedreigingen voor landschap, natuur en milieu: het Centraal Planbureau (CPB) deelt veel van de kritiekpunten die het Platform heeft ten aanzien van de studies van Rijkswaterstaat; FNV en CNV distantiëren zich van de tunnelvoorkeur van VNO-NCW West en Minister Veerman van Landbouw ziet af van bovengrondse A6-A9.

  Afgelopen donderdag publiceerde de belangrijkste economisch adviseur van het kabinet, het Centraal Planbureau (CPB), zijn second opinion op de Kosten en Batenanalyse (KBA) van de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Het CPB spreekt zich lovend uit over de overzichtelijkheid en gedetailleerdheid. Maar dan komen er een paar kritiekpunten, die buitengewoon fundamenteel zijn voor de bruikbaarheid van het onderzoek in de verdere besluitvorming. Wat deze kritiekpunten zijn leest u hier (pdf-40kb) in het persbericht van het Platform.

  2-feb-2006

  Karla Peijs oogst waardering

  “Ze komt in ieder geval met de toezegging van een 'pilot'” reageerde Hermine Kalf, voorzitter van het platform-tegen-A6-A9. Ze duidde op de toezegging van de minister dat ze op korte termijn met Amsterdam wil overleggen over een proefproject met rekeningrijden: de 'nulplus-variant'. Maar Karla Peijs vroeg aan alle aanwezigen (bewoners en bestuurders uit de regio) ook begrip voor elkaar te hebben, en met elkaar te overleggen. Met name de Almeerders die urenlang in de file staan hebben recht op begrip én een goede ontsluiting.
  Minister Cees Veerman, die over de natuur gaat, wenste volgens het platform een groene oplossing. Hij sprak zich uit tegen een bovengrondse A6-A9. Ook Karla Peijs vond dat de natuur zijn plaats moet hebben “de mensen moeten wél groen zien – en niet van ellende” grapte zij. Volgens het platform gaat Peijs voor variant met meeste draagvlak. Het platform waardeerde het luisterend oor dat zij bij de ministers vonden. Ook de toezegging van de minister dat de actiegroepen bij Rijkswaterstaat terecht kunnen voor álle beschikbare informatie viel te waarderen.
  Het platform wees er bij de minister op dat slechts 10% van het verkeer uit Flevoland als bestemming Schiphol (of verder) heeft en ongeveer de helft Noord-Holland benoorden het IJ. “A6-A9 lost de problemen niet op. Er wordt meer dan 4 miljard besteed aan 10-15% van het probleem” stellen zij “De weg zal wél een sterk aanzuigende werking hebben. Dus verplaatsen we het probleem.”

  Het platform is intussen uitgebreid met bewonersgroepen langs de Gaasperdammerweg, IJburg en Amstelveen, die allen te vrezen hebben van één van de alternatieven die door Rijkswaterstaat in de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere worden voorgesteld. Zie voor verdere informatie www.tegen-a6-a9.nl

  Van deze bewonersgroepen kwam ook die van de Gasperdammerweg uitgebreid aan het woord. Hun tekst vindt u op hun website: www.gaasperdammerweg.nl
  Zijn de alternatieven uit de planstudie werkelijk het meest logische antwoord op de bereikbaarheid van Almere / Flevoland ? Als je een dergelijk probleem oplost, dan kijk je toch eerst naar de verkeersstromen. Die staan in de nota van Rijkswatersstaat. Wanneer ongeveer de helft van het verkeer op de Hollandse Brug dat binnen de regio blijft als bestemming Noord Holland ten noorden van het IJ heeft (ongeveer 22% van het totaal; slechts 5% heeft Schiphol als bestemming) ligt de aanleg van het verbindingsalternatief in ieder geval niet op deze grond voor de hand. Eerder was er op deze website sprake van dat ongeveer de helft van het verkeer op de Hollandse Brug een bestemming benoorden het IJ had. Dat berustte op een foute interpretatie van de presentatie in de AV-nota van RWS. Onderstaande illustratie zet dat recht:


  31-jan-2006

  Platform 'tegen-A6-A9' niet blij met nota Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat heeft de eerste fase van de Planstudie Almere-Amsterdam-Schiphol met een 'Alternatieven en Varianten Nota' (AV-Nota) afgesloten. Het 'Platform tegen-A6-A9' reageert daarop:

  Vrees “Platform tegen A6-A9” bewaarheid: Rijkswaterstaat sorteert voor op A6-A9
  Het Platform tegen A6-A9 noemt de studies van Rijkswaterstaat 'misleidend en incompleet'. Het alternatief zonder nieuw asfalt met spitsheffing, dat volgens Rijkswaterstaat tot de beste doorstroming leidt, wordt niet gekozen. In de kosten- en batenanalyse zijn milieuaspecten niet meegeteld. Dit leidt tot een vertekend beeld van de werkelijke kosten en baten, en ertoe dat het Verbindingsalternatief (A6-A9) relatief gunstig uit het onderzoek naar voren komt. Ook de Verkeersstudie is selectief en incompleet, zo concludeert het Platform. Door alleen het Plangebied te bestuderen en niet een groter gebied, zijn files die juist ontstaan door de verkeersaantrekkende werking van de plannen buiten beschouwing gelaten. De prognoses van RWS laten zien dat ook in 2020 maar 10 procent van het autoverkeer vanuit Almere naar Schiphol zal gaan. Desondanks bleef RWS focussen op de verbinding A6-A9, ondanks dat duidelijke werd dat hier niet het probleem lag, aldus het platform in haar persbericht.

  Spitsheffing (rekeningrijden in de spits) blijkt dat het beste te scoren wat betreft verkeerseffecten. Ondanks dat heeft RWS besloten om dit alternatief niet mee te nemen in de studie en pas later, in de tweede fase van de Planstudie, te laten terugkomen. Eerst moet worden gekozen uit de twee asfaltalternatieven.

  Conclusie staat al vast
  Het platform concludeert dat RWS duidelijk vooringenomen is, en bewust een onjuist beeld presenteert door vooral het Verbindingsalternatief er gunstig te laten komen. Voor het Platform is de huidige benadering van RWS onacceptabel. "Het lijkt erop dat RWS deze hele vertoning opzet om draagvlak voor de A6-A9 te creëeren" zo laat Hermine Kalf, voorzitter van het platform aan Muideninfo weten. Op woensdag 1 februari spreken vertegenwoordigers van het Platform tegen A6-A9 met Minister Peijs. Zij zullen hun onvrede over de studie aan de minister kenbaar maken.

  Consultatiebijeenkomsten
  Deze weken zullen ambtenaren van RWS burgers in de betrokken gemeenten ‘consulteren’ over de AV-nota. Zij zullen daarbij een serie gesloten vragen stellen waarbij de burgers met stemkastjes alleen kunnen kiezen uit de twee asfaltalternatieven, maar niet uit een mogelijkheid die ruimte laat aan natuur, milieu en landschap, zoals het Nulplusalternatief. Het platform zal de burgers oproepen om zich niet te laten verleiden te kiezen of men door de hond of de kat gebeten wil worden.
  Overigens heeft RWS juist aan Muideninfo laten weten dat weldegelijk alternatieven besproken en beoordeeld kunnen worden.

  Meer leest u op de website van het Platform. Daar vindt u ook het volledige persbericht, en het uitgebreide analysedocument dat het Platform tegen A6-A9 opstelde als reactie op de AV-nota, de MER, de KostenBatenAnalyse en de Verkeersstudie.

  21-jan-2006

  'Bovenlangsalternatief' aan Minister Peijs voorgelegd

  Tunnel in IJmeer is antwoord voor problemen met verbreding A1 én A6/A9

  De studie Schiphol-Amsterdam-Almere beschouwt nu twee alternatieven, die gericht zijn op het uitbreiden van de wegcapaciteit:
  • Het Stroomlijnalternatief (het uitbreiden langs en stroomlijnen van de bestaande weginfrastructuur);
  • Het Verbindingsalternatief (met een nieuwe wegverbinding A6/A9)
  Beide alternatieven hebben hun voor- en nadelen, maar vooral nadelen ten opzichte van een derde alternatief:
  • Het Bovenlangsalternatief (een volwaardige autosnelweg tussen Almere en het knooppunt Diemen en een metro-verbinding tussen het station Almere-muziekwijk en het station Diemen-Zuid, met op IJburg een aftakking naar Amsterdam CS).
  Dit alternatief werd de laatste weken uitgewerkt, en voorgelegd aan een groot aantal organisaties. Ook werd een aantal deskundigen geconsulteerd. Nagenoeg allen vonden dit alternatief 'beter' dan de twee die nu beschouwd worden, zeker voor de leefomgeving van Muiden en Weesp. Informeel lieten verkeerskundigen van Rijkswaterstaat die bij de planstudie betrokken zijn weten in dit alternatief grote verkeerskundige en logistieke voordelen te zien.

  Het rapport is reeds aangeboden aan de Tweede Kamer, de minister van VenW, en de gemeenten Almere, Amsterdam en Muiden. Ook de gemeenten Naarden, Weesp en Amstelveen, en verschiedene organisaties hebben een exemplaar ontvangen. Binnenkort neemt de minister een principebesluit over het tracé. Aan de minister werd voorgesteld dat Rijkswaterstaat een netwerkanalyse voor dit alternatief verricht en wanneer deze analyse gunstig uitpakt, dit alternatief door haar mede overwogen wordt.

  Samenvatting:

  Uitgangspunt is de wegcapaciteit die gepland is in het Verbindingsalternatief en die in de visie van de bovengenoemde Verkenning Regionale IJmeerverbinding volledig te vervangen door de capaciteit van dit Bovenlangsalternatief. Naar onze inschatting komt dat neer op 4 rijstroken plus 2 wisselstroken tussen Almere en het knooppunt Diemen, alsmede een hoogwaardige railverbinding (metro) tussen het station Diemen-Zuid (metro plus NS) en Almere-Muziekwijk (NS).

  Het voorgestelde wegtracé loopt vanaf het knooppunt Diemen (A1/A9) noordwaarts langs de in aanleg zijnde stadswijk IJburg door het IJmeer naar Muiderhoek op het nieuwe land en heeft daar aansluiting op de Hogering – de ringweg rond Almere en de A6. Het is daarnaast uit verkeerstechnisch oogpunt wenselijk een aansluiting op het knooppunt Almere-Haven te realiseren. Vanaf Muiderhoek is op het grondgebied van Almere een landtong gerealiseerd. Op het grondgebied van de gemeente Muiden (en een stukje Almere) loopt de weg een caissontunnel, even ten noorden van Pampus.

  Het voorgestelde metrotracé loopt op IJburg, en het IJmeer en Flevoland parallel aan het wegtracé, maar loopt aan de westzijde door tot het station Diemen-Zuid, en aan de oostzijde tot het station Almere-Muziekwijk. De voorgestelde metrolijn heeft een overstapmogelijkheid op de reeds bestaande (snel)tram verbinding via Zeeburg naar Amsterdam-CS. Met de aanleg van deze verbinding is hoogwaardig openbaar vervoer tussen Amsterdam, IJburg en Almere mogelijk.

  Met de aanleg van de tunnel zijn de belangen van de gemeente Muiden en haar bruine vloot veilig gesteld. Ook vindt er geen verstoring van het weidse landschap rond het forteiland Pampus plaats. Het 'Bovenlangsalternatief' voorziet in een natuurcompensatie in de vorm van een 'wetland' ten oosten van het tracé op IJburg. Daarmee wordt, naar verwachting, niet alleen tegemoet gekomen aan de richtlijnen (vogelrichtlijn en habitatrichtlijnen) maar wordt de natuurlijke habitat versterkt. Er is ook een gunstig effect op de waterkwaliteit te verwachten, die er door de aanleg van IJburg niet op vooruit gegaan is.

  Aan de Flevoland-zijde van het tracé kan een landtong aangelegd worden, die een aantal voor het gebied hoogwaardige functie's kan vervullen. Zij biedt, aan de luwe zuidzijde, kansen aan de kleine watersport en natuurontwikkeling en aan in de recreatiebehoefte van de toekomstige inwoners van Almere door de aanleg van strandjes en aanlegplaatsen voor bootjes, maar ook kan men voorzien in gunstig gelegen woningen in een hoog segment, waarvan de opbrengst kan bijdragen in de kosten van dit project. Dit kan ook het geval zijn met een aan te leggen jachthaven. Dit gebied wordt gescheiden van het wegtracé met een boszone.

  Vergelijking

  We vergelijken het Bovenlangsaternatief met het Verbindingsalternatief en vooral het Stroomlijnalternatief:

  Kosten
  Bij de kostenvergelijking dient men in aanmerking te nemen dat een belangrijk deel van het Bovenlangsalternatief sowieso gerealiseerd zou worden een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding noodzakelijk en regionale vierbaansautoweg zitten sowieso in de planning en de kosten daarvan drukken dus niet op dit alternatief. Derhalve moeten ‘slechts’ de meerkosten van de autosnelweg ten opzichte van deze regionale weg gerekend te worden, waarbij een tunnel in de plaats van een brug komt.
  Aan het andere uiteinde van de IJmeerautosnelweg is een aanpassing van het knooppunt Diemen noodzakelijk.

  Besparingen
  Omdat een belangrijk deel van het verkeer uit Almere zich niet meer over de A6 zal afwikkelenzijn de aanpassingen een fractie bedragen van de aanpassingen voor het beide andere alternatieven; heel belangrijk is dat de kostbare tweede Hollandse brug achterwege kan blijven.
  Voor wat betreft de A1 kan men volstaan met het uitvoeren van het ‘Benuttingsalternatief’. Daarmee zijn er totaal 9 rijstroken beschikbaar tussen Almere en het knooppunt Diemen. De besparingen op de A1 en A6 zijn zeer significant: de ombouw naar totaal 10 tot 12 rijstroken over een afstand van ca. 15 km kan achterwege blijven.
  Een belangrijk voordeel is dat het Bovenlangsalternatief aangelegd kan worden zonder de verkeersafwikkeling op de A1 (en A6) te verstoren. Verder is in het Stroomlijnalternatief is in de A1 naast de bestaande brug een kostbare passage van het Amsterdam-Rijnkanaal in de vorm van een tunnel opgenomen. Ook dit kostbaar kunstwerk kan achterwege blijven. Al met al ziet het er naar uit dat de meerkosten van het Bovenlangsalternatief ten opzichte van de huidige plannen met het IJmeer gedekt kunnen worden uit de besparingen op het Stroomlijnalternatief.

  Verkeerstechnische aspecten
  Naast de hoogwaardige OV-verbinding leidt het Bovenlangsalternatief tot een tweetal gelijkwaardige ontsluitingen van Flevoland in het Rijkswegennet. Daarmee wordt het wegennet belangrijk 'robuuster': in het geval van calamiteiten op één van deze verbindingen, is de andere altijd nog beschikbaar. Het Stroomlijnalternatief is in dat opzicht bijzonder kwetsbaar. Bij een calamiteit op de A1 bij Muiden (bijvoorbeeld een gekantelde tankauto) blijft in het Bovenlangsalternatief de verbinding tussen 't Gooi en Amsterdam/Schiphol gehandhaafd via de Hollandse brug. Dit is een zeer bealngrijk voordeel.

  Maatschappelijke en milieu aspecten: een 'win-win' situatie
  De uitvoering van het Stroomlijnalternatief staat vermoedelijk op gespannen voet met de regels voor luchtkwaliteit. Nu reeds worden de normen overschreden. Dat dan een verdubbeling van de A1 zonder meer mogelijk zou zijn, is moeilijk te geloven. Zelfs met het verleggen, ondertunnelen en insleuven van de uitgebreide A1: voorwaarde voor woningbouw in Muiden en Weesp, is dat nog steeds het geval.
  Benutting van Bovenlangsalternatief en de A1/A6 verdeelt de luchtverontreiniging over twee tracés. Bovendien wordt die van het IJmeer-tracé met de in het algemeen heersende windrichting voornamelijk naar het Markermeer gedreven. Daarmee staan de uitbreidingsplannen van Muiden en Weesp op een minder gespannen voet met de milieuregels. De provincie en beide gemeenten achten een eco/aquaduct in de Vecht een voorwaarde voor deze plannen.
  Rond het IJmeer biedt dit plan vele kansen. Dit plan voorziet in een natuurcompensatie in de vorm van een 'wetland' ten oosten van het tracé op IJburg, behoud van het weidse landschap rond Pampus, een landtong aan de Flevoland-zijde van het tracé met een aantal voor het gebied hoogwaardige functies.
  Het Stroomlijnalternatief noch het Verbindingsalternatief biedt al deze maatschappelijke en milieutechnische voordelen.

  Tenslotte:
  De verbinding tussen Almere en Amsterdam door het IJmeer wordt thans gezien als een regionale opgave. Het moge duidelijk zijn dat het opnemen van deze verbinding in het Rijkswegenplan in combinatie met de reeds geplande hoogwaardige OV-verbinding enorme voordelen biedt voor de mobiliteit, en andere voordelen. Het is aan de Tweede Kamer om in deze initiatieven te nemen. Daartoe is dit rapport aan de Tweede Kamer en Minister Peijs aangeboden.

  Download hier het volledige rapport (pdf-1,4 Mb)

  19-jan-2006

  A6/A9 wint kosten/baten analyse.

  (wanneer je de milieuaspecten vergeet)

  Rijkswaterstaat presenteerde vandaag de 'Alternatieven- en Variantennota Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere'. Deze presentatie sluit de eerste fase van de studie af. In deze studie werden een zestal alternatieven met elkaar vergeleken ten einde het kabinet is staat te stellen een 'hoofdkeuze' te maken. Het betreft hier vooral een kosten/baten analyse en een verkeerskundige analyse, aangevuld met een milieueffect rapportage. De bekeken alternatieven zijn:
  • Het 'nul-alternatief': niets doen.
  • Het 'nul-plus alternatief: Dit alternatief is tijdens de studie erbij gehaald, en is gelijk aan het eerste alternatief, aangevuld met ritbeprijzing. Rijkswaterstaat gaf toe dat naar de effecten daarvan slechts te gissen valt, omdat er in Nederland geen ervaring is met ritbeprijzing.
  • Het 'Stroomlijnalternatief': aanpassen A6, A1 en A9, hetgeen een verdubbeling van de verkeersintensiteit bij Muiden inhoudt.
  • Het 'Milieuvriendelijke Stroomlijnalternatief': aanpassen A6, A1 en A9, als hierboven, maar met 'milieuvriendelijke aanpassingen' zoals een verdiepte aanleg van A1 bij Muiden, en van de Gaasperdammerweg.
  • Het 'Verbindingsalternatief': ook wel A6/A9 genoemd: het rechtstreeks verbinden van het knooppunt Muiderberg met het knooppunt Holendrecht. Muiderberg heeft hier evenveel last van als van het 'Stroomlijnalternatief'. Tegen dit alternatief bestaat veel oppositie, maar het betekent wél dat de verkeershinder bij Muiden niet verder toeneemt.
  • Het 'Milieuvriendelijke Verbindingsalternatief': ook wel ingetunnelde A6/A9 genoemd, als hierboven, eventueel uitgevoerd als lange boortunnel. Deze duikt ten noorden van Muiderberg de grond in, om pas bij Holendrecht weer op te duiken. Van de zes alternatieven is de tunnel het gunstigste voor de gemeente Muiden. De 'korte tunnel' levert echter nog steeds overlast op bij Muiderberg, de 'lange tunnel' bij Muiden, omdat het verkeer uit 't Gooi er geen gebruik van kan maken. In dit plan is ook een verlegging van de A1 en een aquaduct bij Muiden opgenomen: kosten 120 á 180 miljoen euro (ex. plankosten en BTW).

  De Kosten:
  Als we de 'asfaltalternatieven' op een rijtje zetten, is de begroting voor de alternatieven als volgt:
  • Het 'Stroomlijnalternatief': 3,3 miljard euro
  • Het 'Milieuvriendelijke Stroomlijnalternatief': 4,1 miljard euro.
  • Het 'Verbindingsalternatief': 3,2 miljard euro
  • Het 'Milieuvriendelijke Verbindingsalternatief': 4,9 miljard euro
  Het laatste alternatief overschijdt het budget. De 'lange geboorde tunnel' kost zelfs 5,5 miljard euro. Voor de gehele mobiliteitsproblematiek van de regio, waarvan de planstudie een (belangrijk) deel uit maakt, maar ook bijvoorbeeld aanpassingen aan de A10, is 4,5 miljard beschikbaar.
  Behalve kosten zijn er ook baten. Deze bestaan bijvoorbeeld uit reistijdwinst, het voorkomen van verliezen tijdens de aanleg fase, afname autokosten, toename betrouwbaarheid wegennet en zo verder. Zetten we al deze factoren op een rijtje dan wint het Bovengrondse Verbindingsalternatief het (A6/A9). Belangrijk is dat de aanleg kan geschieden zonder de verkeersafwikkeling op de A1 te verstoren. Ten aan zien van milieuaspecten winnen uiteraard de beide milieuvriendelijke alternatieven het, en is het Bovengrondse Verbindingsalternatief juist het slechtste.

  Met betrekking tot het Stroomlijnalternatief merken we op dat dit tussen Diemen en Muiderberg 240 miljoen euro kost (ex. plankosten en BTW) wat 34 miljoen euro minder is dan de milieuvriendelijke variant van dit alternatief. In beide alternatieven zit een aquaduct, echter zonder de 'eco' uit eco-aquaduct.

  Luchtkwaliteit:
  Beide uitvoeringen van het Stroomlijnalternatief hebben een sterk negatieve uitwerking op de luchtkwaliteit bij Muiden. De verkeersintensiteit verdubbelt tot meer dan 300.000 per dag in 2020. Daarmee staat uitvoering van deze variant op gespannen voet met de milieuregels, want nu al worden bij Muiden de normen overschreden. Van het Verbindingsalternatief zijn bij Muiden geen negatieve effecten te verwachten. Van de bovengrondse uitvoering daarvan wél bij Muiderberg.


  Verwachte verkeersintensiteit in 2020 bij uitvoering stroomlijnalternatief - licht blauwe vakjes

  hoe verder:
  Na deze Alternatieven- en Variantennota volgt er een Consultatieronde. In het kader daarvan wordt op 2 februari om 19.00 uur in de Kazerne een bijeenkomst georganiseerd. Rijkswaterstaat heeft beloofd alle gedane suggesties aan het kabinet door te geven - ook die buiten het kader van óf het verbindings alternatief óf het stroomlijnalternatief vallen: een uitgelezen kans om te pleiten voor het voor Muiden gunstige 'Bovenlangsalternatief', dat op de laatste commissievergadering ter sprake kwam. Het kabinet beslist nog dit voorjaar.

  Lees ook het artikel in de Gooi- en Eemlander.

  12-jan-2006

  Erik Pieter Vlaanderen breekt lans voor leefbaar Muiderberg en Muiden.

  door Jan Bovenlander
  "Verwacht niet teveel van het aquaduct!" schreven we al. Zeker niet als de prijs die we daarvoor betalen een verdubbeling van de A1 is. Nu al overschrijdt de luchtvervuiling in de gemeente Muiden de normen. Een aqua-ecoduct zal slechts de lawaaioverlast enigszins verlichten; ten aanzien van luchtkwaliteit maakt het nauwelijks uit. Daarmee betekent het stroomlijnalternatief mét aquaduct een achteruitgang voor Muiden, én Muiderberg. Voor Muiderberg geldt dat ook voor de A6-A9. De verkeersintensiteit bij Muiderberg verdubbelt immers in beide scenario's.
  Al eerder stelde Erik-Pieter Vlaanderen (ook VVD) een robuuste verbinding door het IJmeer voor. Diverse organisaties en verkeerskundigen blijken veel voor dit idee te voelen, nadat dit door een adviesbureau schetsmatig werd uitgewerkt.
  In de inspraakronde tijdens de commissievergadering van 12 januari legde ik uit welk verband er kan zijn tussen de IJmeerverkenning en de planstudie Almere-Amsterdam-Schiphol. Ik legde uit hoe het IJmeer op landschappelijk passende en milieutechnisch verantwoorde wijze voor zo'n zesbaan autosnelweg en hoogwaardige railverbinding benut kan worden:

  "Dit “bovenlangsalternatief” omvat een lange tunnel bij Pampus en een landschappelijk aantrekkelijke inpassing aan de kant van Flevoland. Op IJburg is gedacht aan natuurcompensatie aan de oostzijde van deze verbinding, waarvan uit kringen van natuurbeschermers gehoord wordt dat zij dit aantrekkelijker vinden dan de huidige plannen met IJburg, die om die redenen werden uitgesteld. Technici van Rijkswaterstaat laten weten dit plan verkeerstechnisch beter te vinden dan de andere alternatieven, met name waar het de robuustheid van het wegennet betreft. Denkt u zich eens in wat er gebeurt als er, zoals laatst bij Deventer, een tankauto kantelt in de sleuf van de toekomstig vergrote A1 bij Muiden. In het “bovenlangsalternatief” blijft de verbinding tussen 't Gooi en Amsterdam/Schiphol dan gehandhaafd via de Hollandse brug. "

  Dit standpunt oogste bijval van Erik Pieter Vlaanderen. Hij wees erop dat verdubbeling van de Holandse brug zal gaan in de richting van Muiderberg. Muiden kan middels een motie druk uit oefenen om dit alternatief te betrekken in de trajectstudie Almere-Amsterdam-Schiphol.
  Klik hier voor de volledige inspraakreactie.
  Binnenkort: de plannen!

  27-dec-2005

  Verwacht niet teveel van het aquaduct!

  De Muider Nieuwtjes van 27 december zijn met betrekking tot fijn stof en de invloed van het aquaduct daarop misleidend. Er staat:” 'fijn stof' – dat is een verzamelnaam van allerlei, soms levensbedreigende stoffen in de lucht rond de autowegen, zoals de uitstoot van dieselmotoren.” Het laatste deel van de zin is waar, maar het eerste deel niet: fijn stof is de naam voor stofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm. Deze deeltjes kunnen diep in de longen doordringen, en het vermoeden bestaat dat ze ook in de bloedbaan terecht kunnen komen, waar ze weer de kans op long- en vaatkwalen zouden vergroten. Dat deze overlast verdwijnt door een aquaduct is baarlijke nonsens. Het maakt echt heel weinig uit of het verkeer op het maaiveld rijdt of enige meters daaronder, juist omdat dit stof zo fijn is en zich makkelijk verspreidt.
  Trouwens als er alléén een aquaduct komt wanneer de er voor de stroomlijnvariant in de Almere-Schiphol studie wordt gekozen (dus: als de A6-A9 niet door gaat), betekent dat wél dat er twee maal zoveel verkeer als nu op 10 tot 12 rijbanen langs Muiden raast. Dat zal, ondanks het verleggen met 150 meter, een ernstige toename van hinder en fijn stof belasting betekenen.
  Ook voor Muiderberg betekent de vergroting van de A1 met de daaraan gekoppelde verdubbeling van de Hollandse brug en de A6 een ernstige toename van hinder, en vermindering van luchtkwaliteit.
  Daarom is het noodzakelijk dat een derde alternatief in de studie betrokken wordt: een zesbaans verbinding in een tunnel “bovenlangs”, door het IJmeer - met parallel daaraan een verlenging van het Amsterdamse metronet tot Almere. Dan kan de belasting van de A1 gelijk blijven, of licht afnemen. Een verdubbeling van de Hollandse brug kan achterwege blijven. Een aquaduct blijft sowieso noodzakelijk. Over dit alternatief binnenkort meer.

  12 - nov-2005

  Protest tegen de aanleg van de A6-A9

  Op zaterdag 12 november 2005 vond op het terrein De Visserij in Muiderberg - aan 't Naardermeer - een dukbezochte protestmanifestatie plaats tegen de verbinding tussen de A6-A9, waarmee een belangrijk natuurgebied opgeofferd zou worden. Naast verschillende politici maakten Daphne Dekkers, Wim de Bie, Ronald Plasterk en Midas Dekkers hun opwachting. Klik hier voor een korte impressie. Met video! (Uitzending TVNH - real movie - wel even geduld oefenen voor het downloaden...) 9- nov-2005

  Informatiecentrum schiphol-amsterdam-almere in Muiden

  In Muiden is het informatiecentrum van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere geopend. Op maandag tussen 14.00 uur en 17.00 uur en op donderdag tussen 14.00 uur en 20.00 uur kan iedereen terecht. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers en hun vragen te beantwoorden.

  Er is veel informatie te vinden over de beschikbare resultaten van de planstudie: de verkeerscijfers, de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op de verkeersdoorstroming, het milieu en de leefbaarheid. Luchtfoto's tonen de huidige weg- en omgevingssituaties en de eventuele toekomstige situaties. Zowel positieve als negatieve reacties uit het gehele studiegebied zijn opgenomen in de tentoonstelling.

  Het informatiecentrum is gehuisvest aan de Burgemeester De Raadtsingel 15a in Muiden.

  Meningen belangrijk
  In 2006 neemt de minister van Verkeer en Waterstaat in samenspraak met de minister van VROM een besluit welk alternatief wordt gekozen. Dit wordt afgestemd met het definitieve besluit door het Kabinet over de groei van Almere - meer of minder dan 40.000 woningen. Tot dit besluit zijn er geen officiële inspraakmomenten meer. Daarom is het van belang de meningen, suggesties en ideeën uit de omgeving te horen zodat Rijkswaterstaat deze in de planstudiefase zoveel mogelijk kan meenemen.
  In januari en februari 2006 organiseert Rijkswaterstaat consultatierondes. Over de invulling hiervan wordt nog nagedacht.

  Informatie over de planstudie is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

  7- nov-2005

  PvdA steunt manifestatie tegen A6-A9

  beter gebruik huidige verbinding tussen Almere en Noord-Holland

  De fracties van de Partij van de Arbeid in Muiden, Weesp, Loenen, Abcoude, Amsterdam Zuid-Oost, Amstelveen en Noord-Holland bundelen de krachten om de aanleg te voorkomen van een nieuwe snelweg tussen de A6 bij Muiderberg en de A9 bij Holendrecht. Zij zullen zich gezamenlijk aansluiten bij de manifestatie tegen de A6-A9 op 12 november bij het Naardermeer.


  De PvdA wil de nieuwe verbinding tussen Almere en het oude land laten lopen via de A1 en de Gaasperdammerweg. “De directe verbinding A6-A9 is voor de PvdA geen optie, want deze verstoort het mooie landschap van onder andere het Naardermeer, de Aetsveldsepolder, de Vechtstreek en het Gein te veel. Bovendien zou de aanleg van een weg hier tot grote problemen met de watervoorziening in het Naardermeer kunnen leiden”, aldus Jan Hylkema, voorzitter van de PvdA in Muiden.

  “De verbinding tussen A6 en A9 zou ook in tegenspraak zijn met afspraken uit 'De Uitweg'. Dat is een samenwerking tussen verschillende organisaties zoals onder andere Natuurmonumenten, de provincie Noord-Holland en de gemeentes Amsterdam en Almere”, zo vult Peter Visser, fractievoorzitter van de Noord-Hollandse PvdA-fractie, hem aan. In De Uitweg is vorig jaar unaniem gekozen voor een variant waarbij naast investeringen in de bestaande infrastructuur ook geïnvesteerd wordt in natuur en landschap. Visser: “Wij vinden als PvdA in de regio dat de uitkomst van dit overleg gerespecteerd dient worden en dat men moet afzien van de aanleg van de directe verbinding tussen A6 en A9”.

  Voorstanders van de A6-A9 verbinding stellen dat een lange tunnel tussen Almere en Holendrecht verstoring van de natuur zou kunnen voorkomen. De PvdA gelooft hier niet in. Deze oplossing zal heel duur zijn, de watertoevoer naar het Naardermeer verstoren en door de noodzakelijke ontluchtingspijpen ook het landschap boven de grond verpesten. Bovendien leert de ervaring dat vanwege de hoge kosten zo'n lange tunnel zal veranderen in een korte tunnel met veel aantasting van de natuur en het landschap”. (zie 'Tunnel A6-A9 is een valkuil' red. Muideninfo). Daarnaast vreest de PvdA dat door de hoge kosten van zo'n tunnel de aanpak van de Vechtbrug bij Muiden op losse schroeven zal komen te staan. Hylkema: “Het is een illusie te denken dat Den Haag en een lange tunnel tussen de A6 en A9 gaat aanleggen en ook nog eens de A1 gaat verleggen met een aquaduct”.

  Al met al reden genoeg voor de PvdA zich nadrukkelijk aan te sluiten bij de manifestatie van het platform tegen de A6-A9 op 12 november a.s. van 12 tot 16 uur bij het Naardermeer. Hier zullen naast verschillende politici ook Wendy van Dijk, Wim de Bie, Ronald Plasterk en Midas Dekkers hun opwachting maken. Kijk voor meer informatie over deze demonstratie op www.tegena6-a9.nl.

  28-okt-2005

  CPB tegen nieuwe snelweg tussen A6 en A9.


  ANP - de Volkskrant

  DEN HAAG - Het Centraal Planbureau keert zich tegen de mogelijke aanleg van een snelweg ten zuidoosten van Amsterdam. Een wegverbinding tussen de A6 en A9 wordt veel te duur omdat dat een tunnel van 4,5 miljard euro vergt onder het natuurgebied van het Naardermeer, zei CPB-topambtenaar Besseling in het Radio-1-Journaal van vrijdag.

  Volgens hem is de verkeersdrukte vanuit en naar Almere en tussen Utrecht en Schiphol/Amsterdam beter te bestrijden met het invoeren van een spitsheffing op de bestaande wegen. Mensen kunnen dan kiezen om buiten de spits de weg op te gaan, de trein te nemen of tol te betalen. Mensen zouden kunnen beslissen elders te gaan wonen en bedrijven om te verkassen, aldus Besseling. Een nieuwe weg is dan overbodig. De aanleg van zo'n verbinding bevindt zich overigens nog in de studiefase.

  5-jul-2005

  Protest tegen A6-A9 in Polder.
  Burg. Hofkamp: "absurd en onfatsoenlijk dat we er niet bij betrokken worden"

  Maandag 4 juli brachten de ministers mevrouw Peijs en mevrouw Dekker een bezoek aan de regio. Ze werden onthaald door hun ex-collega mevrouw Jorrisma, nu burgemeester van Almere. Met voornamelijk Almeers gezelschap zijn de dames maandagmiddag in een fluisterboot over het Naardermeer gevaren, zonder dat er ook maar één Gooise bestuurder van het werkbezoek op de hoogte was. Mevrouw Hofkamp, burgemeester van Weesp was daar niet blij mee: "Dit is absurd en onfatsoenlijk." Zij wil de ministers 'een brief op poten' sturen.

  Rond half zeven werd het traject van de A6-A9 door de bewindsvrouwen per vliegtuig verkend. Actievoerders waren daarvan wél op de hoogte en zorgden voor een passende ontvangst vanaf de grond. Zij hadden een protest-spandoek van dertig bij vijftig meter bij de Kanaaldijk tussen Weesp en Nigtevecht in het weiland neergelegd, zodat het vanuit de lucht goed te zien zou zijn. Ook de gebalde vuist moet de bewindsvrouwen niet ontgaan zijn.
  Lees verder het artikel in de Gooi- en Eemlander (de fotos zijn van Tom Kasterman en de Weesper Kabelkrant)
  Meer informatie op de website van de Weesper actievoerders
  Download hier een fraaie satellietfoto van het tracé, afkomstig van die site.

  7-mar-2005

  PvdA Muiden/Muiderberg en Weesp sluiten zich aan bij verzet tegen de aanleg van de A6/A9.

  Om de aanleg van de A6/A9 tegen te houden bundelen diverse organisaties hun krachten. De afdelingen Muiden/Muiderberg en Weesp van de PvdA steunen dit initiatief van harte en sluiten zich dan ook aan bij het platform.
  De PvdA vindt dat in 'De Uitweg' de gemeenten Weesp en Muiden hebben aangegeven dat zij zich realiseren dat er extra infrastructuur op hun grondgebied noodzakelijk is. Het uiteindelijke voorstel van de Uitweg, de stroomlijnvariant, werd gedragen door alle deelnemende partijen. Een belangrijk aspect was dat de koppeling van extra infrastructuur op een aanvaardbare wijze moet plaatsvinden en er extra in natuur en landschap moet worden geïnvesteerd.
    Zij vinden dat men zich moet houden aan de gemaakte afspraken en moet afzien van bestudering van een A6/A9 variant. Voor deze verbinding is geen maatschappelijk draagvlak. Het Naardermeer, de Keverdijksepolder, de Vecht, de Aetsveldsepolder en het Gein worden er door aangetast.
  Wat de stroomlijnvariant betreft: volgens ons moet deze inhouden dat er een ondergrondse kruising van de A1 met de Vecht komt en goede aansluitingen bij Weesp en Muiden.
  Het IJmeer is een zeer belangrijke schakel van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Een aantasting van het IJmeer met een bovengrondse verbinding is voor ons niet acceptabel. De PvdA is van mening dat het bundelen van alle krachten teneinde de aantasting van de natuur in onze omgeving tegen te gaan een goede zaak is, aldus de PvdA in een vandaag verspreid persbericht.

  2-feb-02

  Inspraak reacties informatie bijeenkomst

  De aanwezige ambtenaren beloofden Muideninfo een digitaal verslag van de op deze avond naar voren gebrachte inspraak reactie's. Deze kwamen er voor een groot deel op neer dat men niet gelukkig was met het doorsnijden van het landschap met de A6/A9 variant. De bezwaren kwamen voornamelijk van Weespers (die zich ongelukkig toonden met het ontbreken van een op/afrit bij Weesp), landbouwers, en vogelbeschermers. U kunt de volledige inspraakreacties hier downloaden (pdf - 120 kb)
  Ook de PvdA Muiden-Weesp heeft een reactie aan het inspraakpunt van verkeer en waterstaat gestuurd. Die kunt u hier (pdf - 7 kb) inzien.

  Raadsvergadering 20 januari 2005 : Alle partijen houden vast aan 'de Uitweg' : stroomlijnalternatief

  Duidelijk werd dat alle fracties op de raadsvergadering het A6/A9 alternatief afwezen, en zich verbaasden over de opstelling van Rijkswaterstaat: de discussie over het A6/A9 alternatief was immers al jaren geleden gevoerd met als uitkomst het plan 'de Uitweg' dat, net als het stroomlijnalternatief, uitgaat van verbreding van de A1. Wethouder Jaap Meijer maakte de raad erop attent dat de huidige plannenmakerij géén initiatief was van Rijkswaterstaat, maar een opdracht die door hen uitgevoerd wordt. Opdrachtgevers zijn het ministerie van VROM en VenW.
  Over de wijze waarop het Muidense doel (verbreding en verlegging A1 maar vooral een aquaduct) bereikt moest worden verschilden de partijen van mening. De nuanceringen waren als volgt:

  Het CDA wilde de A1 driehonderd meter naar het Oosten verleggen, verbreden, en in een aquaduct stoppen. Dirk-Jan Methorst bedoelde natuurlijk dat de A1 naar het Zuiden opschuift, en de Vecht in een aquaduct de verbrede A1 kruist. Maar als er dan toch in plaats van de verbreding een A6/A9 verbinding komt, dan wil Dirk-Jan met klem aandringen op een aquaduct.
  Zoals gebruikelijk was de PvdA (Jan Hylkema) het daar helemaal niet mee eens. Géén alternatieven, géén escape, gewoon keihard de A6/A9 afwijzen.
  Henk Bökenkamp vroeg zich namens de VVD af hoe het in godsnaam mogelijk was dat de Rijksoverheid maar doorgaat met het ontwikkelen van woongebieden ('Nota Ruimte') en de infrastructuur niet voortvarend aanpakt. Hij stelde zich genuanceerder op dan de vorige sprekers: "de stroomlijnvariant geeft óók heel veel problemen".
  D66 en VIB waren zowel voor de stroomlijnvariant als het verminderen van het verkeer, en de 'luchtuitstoot', en 'geluidskwaliteit'. Van der Steen (D66) had een toekomstvisie waarbij hij het transport door een systeem van 'buizenpost' wenste te realiseren. Anna Waanders dacht dat de rappe toename van het verkeer bij Muiden samen zou moeten gaan met een verbetering van de leefbaarheid.

  Dick Schulp maant tot bezinning

  Good Old Dick Schulp stelde zich terughoudend op. Hij rekende voor dat in 10-15 jaar tijd de huidige 180.000 voertuigen per dag op de A1 gegroeid zullen zijn tot 260.000 voertuigen per dag. Ook bij een aquaduct, waarbij de weg over langere afstand verdiept aangelegd zou moeten worden, betekent dat nog behoorlijk wat hinder voor Muiden. En, omdat ook de Gaasperdammerweg wordt aangepast, voor de inwoners van de Bijlmer. Hij wilde nog geen standpunt bepalen, en wees dus de A6/A9 variant niet bij voorbaat af. Sylvia Bazuin (VIB) vond dat er wél een standpunt ingenomen moest worden.

  A1 verbreden of A6-A9 doortrekken?

  Zonder uitbreiding van de weginfrastructuur zal de bereikbaarheid in het gebied rond Almere-Amsterdam-Schiphol sterk afnemen. Rijkswaterstaat start daarom een studie naar de mogelijkheden van de weguitbreiding op dat traject en de gevolgen daarvan op de omgeving. Op de website www.almereschiphol.nl vindt u alle informatie over die studie.

  In deze studie onderzoekt Rijkswaterstaat de volgende oplossingsrichtingen:
  • het nulalternatief;
  • het stroomlijnalternatief (het uitbreiden langs en stroomlijnen van de bestaande weginfrastructuur);
  • het A6/A9-alternatief (met een nieuwe wegverbinding A6/A9);
  • het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA).
  De alternatieven verschillen onderling met name voor het centrale deel van de corridor (tussen de knooppunten Muiderberg, Diemen en Holendrecht, inclusief de knooppunten zelf). De alternatieven, met uitzondering van het nulalternatief, omvatten de uitbreiding van de wegcapaciteit in het plangebied van knooppunt Badhoevedorp tot en met de aansluiting A6 Almere-Buiten-Oost.
  Het onderzoek in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure wordt in twee fasen verdeeld: • Fase 1: onderzoek naar de gevolgen van het A6/A9-alternatief en het stroomlijnalternatief voor de afweging tussen de beide alternatieven op hoofdlijnen. Deze fase wordt afgesloten met een extra consultatieronde waarbij de belanghebbenden wordt gevraagd om hun mening te geven over het onderzoek en de alternatieven. In 2006 maakt het kabinet een keuze voor het A6/A9-alternatief of het stroomlijnalternatief.

  Het stroomlijnalternatief

  Het stroomlijnalternatief bestaat uit een capaciteitsuitbreiding langs de bestaande infrastructuur en het stroomlijnen daarvan. Er wordt een wegverbinding ontworpen die uitgaat van minimaal 2 en maximaal 3 extra rijstroken in de spitsrichting en minimaal 1 en maximaal 2 extra rijstroken in de tegenspitsrichting op de A1 tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg.

  Uitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg is onderdeel van dit alternatief, evenals uitbreiding van de overige wegvakken in het plangebied. Deze uitbreidingen leggen beslag op de ruimte naast de bestaande snelwegen. Omdat met de huidige vorm van de knooppunten onvoldoende capaciteit is te realiseren, is het noodzakelijk om de knooppunten Muiderberg, Diemen en Holendrecht te reconstrueren (inclusief mogelijke bypasses ofwel ‘afsnijdingen’).

  A6/A9-alternatief

  Het A6/A9-alternatief bestaat uit een nieuwe verbinding met 2 of 3 rijstroken per rijrichting tussen en aansluitend op de knooppunten Muiderberg (A1/A6) en Holendrecht (A2/A9) zonder tussenliggende aansluitingen. Ook bij dit alternatief wordt de benodigde capaciteitsuitbreiding van de overige wegvakken in het plangebied afgeleid van de capaciteit van de A6/A9. Tevens wordt bij dit alternatief nagegaan hoe het moet worden aangepast als er besloten wordt om een IJmeerverbinding aan te leggen.
  Vanwege het bijzondere karakter van het gebied worden verschillende inpassingsvarianten voor de nieuwe verbinding A6/A9 uitgewerkt:

  1. bovengronds: ligging op maaiveld en deels verhoogde ligging;
  2. ondergronds: tunnel, verdiepte ligging (open tunnelbak).

  Informatie/Inspraak bijeenkomst 13 januari in Muiden

  In Muiden waren nogal wat weespenaren aanwezig, die zich beklaagden over het ontbreken op het programma van een informatie avond in Weesp. Deze werd dan ook prompt toegezegd. Rijkswaterstaat neemt zich immers voor uit te blinken in informatie verstrekking. De aanwezige ambtenaren beloofden muideninfo dan ook een digitaal verslag van de op deze avond naar voren gebrachte inspraak reactie's. Deze kwamen er voor een groot deel op neer dat men niet gelukkig was met het doorsnijden van het landschap met de A6/A9 variant. De bezwaren kwamen voornamelijk van Weespers (die zich ongelukkig toonden met het ontbreken van een op/afrit bij Weesp), landbouwers, en vogelbeschermers.
  Als deze variant doorgaat, wordt, na het uitvoeren van de benuttingsvariant, de A1 bij Muiden niet verder aangepast. Dan gaat voorlopig het aquaduct ook niet door.
  Het voordeel van de A6/A9 variant is echter de veel directere en kortere verbinding, daarmee dus minder afgelegde km, en dus een afname van de milieubelasting. Bovendien vermindert het lawaai, de stank, de NOx uitstoot, de fijn stof uitstoot, en de verkeeroverlast bij Muiden. De A1 wordt heel veel rustiger dan met de stroomlijnvariant. Bovendien is er geen sprake van overlast tijdens de uitvoering van de A6/A9 variant. Het verbouwen van de A1 zal daarintegen niet geheel onopgemerkt verlopen, en (jarenlang) aanzienlijke verkeershinder opleveren....

  Uit de Pers:

  Uit het bouwblad Cobouw:

  Minister schiet burgerplan fileproblematiek af 4 mei 2006


  Uit de Gooi-en Eemlander:

  Bedrijven: tunnel van A6 naar A9 8-februari-2006
  Peiling over aanpak files 'interactief' 20-januari-2006
  Fileleed zal altijd blijven bestaan 8-december-2005
  'Lange tunnel A6-A9 in studie' 27-oktober-2005
  Tunnelplan A6/A9 sticht verwarring 12-oktober-2005
  Platform: 'Tunnel A6-A9 is een valkuil' 11-oktober-2005
  'A6/A9 alleen in geboorde tunnel' 7-oktober-2005
  de Rijkswaterstaat website over de planstudie: www.schiphol-amsterdam-almere.nl

  terug naar het overzicht

  U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
  U belandt dan op ons reactie formulier: