terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein


Commotie, grenzend aan volkswoede, over het voorstel van B en W.
Op deze pagina treft u alle informatie aan om hierover te kunnen oordelen.

ARTIKELEN VIERDE KWARTAAL 2005

21-december-2005

Nieuw tijdschema voor MER

In een brief aan de gemeentebesturen van Weesp en Muiden, en aan Provinciale Staten laat de stuurgroep Bloemendalerpolder/KNSF-terrein nu officieel weten dat de Milieu Effect Rapportage vertraging heeft opgelopen. Deze werd veroorzaakt doordat de gegevens die door Rijkswaterstaat waren aangeleverd incompleet waren. De stuurgroep hecht eraan dat de raden en staten kennis kunnen nemen van het concept-MER en eventuele opvattingen daarover kenbaar kunnen maken aan Gedeputeerde Staten, waarna deze de ontwerp-streekplanuitwerking vaststellen. De stuurgroep is van mening dat de discussie het meest effectief is als raden en staten u ook kennis kan nemen van de mening van GS over de resultaten en de conclusies van het MER-rapport t.a.v. de streekplanuitwerking. Daarom zullen zij er bij GS van Noord-Holland op aandringen dat het MER-rapport vergezeld te laten gaan van een voorlopig standpunt van het college van Gedeputeerde Staten over de hoofdlijnen voor de ruimtelijke inrichting van de Bloemendalerpolder/KNSF.

Het tijdschema van de behandeling daarvan is: De volledige brief van de Stuurgroep vindt u hier.


15-december-2005

Projectmanager KNSF stelt zich voor - KNSF tekent beroep aan tegen kapvergunning

'Hoe kan iemand in drie minuten zijn positie duidelijk maken' schamperde men in het publiek toen Jaap de Zeeuw zichzelf en zijn werkzaamheden voor de gemeente Muiden in de commissievergadering uitlegde: 'ik ben er voor om te zien wat nodig is om het KNSF terrein zo te ontwikkelen zoals we dat allemaal graag willen'. Jaap de Zeeuw werd door de gemeente uitverkoren als 'projectmanager' voor het KNSF-project. Hij werkt voor het bureau ADECS-Oost ('Advanced Decision Systems') en wordt bijgestaan door Marianne van Gerwen.

Dat over 'hoe we dat allemaal graag willen' zelfs misverstanden bestaan bij de voorstanders van dit project bleek toen Jaap de Zeeuw vertelde dat de Milieu Effect Rapportage vertraging had opgelopen : de berekeningen mbt. de luchtkwaliteit moeten over. Rietje Rijnja(D66) had begrepen dat het bouwvolume op het KNSF-terrein direct beinvloed wordt door de uitkomsten van de m.e.r. Ze voelde zich duidelijk belazerd toen bleek dat dat niet het geval is: de m.e.r. is alleen een rapport met de opsomming van milieueffecten (zoals oplettende muideninfo-lezers allang weten) , en of je daar rekening mee wil houden ligt aan de beleidmakers. Dat is nu de provincie, de raad heeft haar beurt gehad op 'zwarte donderdag'. En op 29 september 2005 toen ze haar besluit bevestigde. Ook Rietje Rijnja (D66), toen haar partij vond dat het geen zaak was van de gemeenteraad, en dit als argument gebruikte om de volksraadpleging over het KNSF-terrein af te wijzen.

D66-parlementariër Boris van der Ham in het NOS-journaal over de referendumwet:
"Soms kan het zijn dat de politiek er zo naast zit, dat er een noodrem moet zijn voor de bevolking"

Wethouder Mackay vertelde ons desgevraagd buiten de commissievergadering dat KNSF-Vastgoed nu beroep heeft aangetekend tegen de weigering van de kapvergunning.


1-december-2005

Open brief aan leden Provinciale Staten

Organisaties hekelen 'public relations' KNSF
De Stichting Stad Muiden, Stichting Behoud Vesting Muiden, Actiegroep 'de Neemeermin', Historisch Archief Muiden, Milieufederatie Noord-Holland, Vechtplassencommissie, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Amsterdam, Vogelwerkgroep Amsterdam, Vogelwerkgroep 't Gooi en omstreken, IJsselmeervereniging, Tuinvereniging 'Westbatterij' en Stichting Groene Hart hebben n.a.v. de door KNSF-Vastgoed geënsceneerde uitzending van Twee Vandaag ("Muiden staat op ontploffen") gezamelijk een brief gestuurd aan de leden van de Provinciale Staten. De organisties hopen dat "Provinciale Staten dit voorbeeld voor ogen zal houden bij de beoordeling van informatie die u door of vanwege de projectontwikkelaar KNSF-Vastgoed verstrekt wordt", en "dringen erop aan dat PS zich bij de besluitvorming over het streekplan voor dit gebied zult laten leiden door hun eigen argumenten van maatschappelijk belang en natuurwaarden."
Lees hier de volledige brief.


28-november-2005

Woningbouw moet wegens Geheime Afspraken!?

Een polemiek in het Financieel Dagblad
Ton Hooijmaijers, Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Noord-Holland reageerde op het artikel in het Financieel Dagblad van 6 oktober over woningbouw Bloemendalerpolder, getiteld 'Verviervoudiging omvang Muiden niet referendabel'. Deze reactie werd in het FD geplaatst op 24 oktober 2005.
Met zijn reactie geeft Ton Hooijmaijers twee zaken te kennen: Voldoende aanleiding voor een ingezonden stuk in de rubriek 'Optiek' van het 'Financieel Dagblad' van 28 november 2005. Lees verder


25-november-2005 / 8-dec-05

Flauwekul en een toneelstukje

KNSF spande Twee Vandaag voor z'n karretje
Een reconstructie: op 3 november laat de gemeente aan KNSF weten de kapvergunning voor het Kruitbos (die KNSF zegt nodig te hebben om het bos 'veilig te maken') te zullen gaan weigeren. KNSF wordt uitgenodigd om op 7 november zich in een bespreking met het gemeentebestuur te verweren. Als de heren van KNSF (Visser, Holzhaus, hun advocaat Van Rossem, en hun 'explosieven-expert' Pas) dan ook nul op het request lijken te gaan krijgen van de gemeente, reageren KNSF-Vastgoed en haar PR-adviseur Ton Elias met een toneelstukje, op te voeren op 9 november.
In TweeVandaag (TROS) moet blijken hoe onveilig het bos zou zijn.

Het scenario: het tonen van 'granaten in deplorable toestand die ieder ogenblik kunnen afgaan', een paniek toespraakje van de 'explosieven-expert' ('ik zou mijn kinderen hier niet laten voetballen') Pas, een gecontroleerde ontploffing, daarna een verongelijkte 'projectontwikkelaar' ('wij willen het hier veilig maken en daarom moet er gekapt worden') Holzhaus, en het filmen van het afsluiten van de voetbalvelden. De 'onveilige situatie' is te wijten aan de gemeente 'die te lang zou wachten met het afgeven van vergunningen, waardoor burgers gevaar kunnen lopen'.

Zij maken op 8 november een afspraak met de Explosieven Opruimingsdienst om op 9 november op het terrein aanwezig te zijn, en spreken hetzelfde af met de redactie van TROS (Twee Vandaag). Als de bommenopruimers en cameraploegen ter plekke zijn, moet ook nog het afsluiten van het voetbalveld gefilmd worden. Daartoe wordt aan Hans Thesingh, voorzitter van de voetbalclub rond 11.00 uur een fax gestuurd, waarin het 'bruikleen van de voetbalvelden met onmiddellijke ingang wordt opgeschort'. SC Muiden reageert onmiddellijk, en de TROS filmt het sluiten van de hekken. Ook de gemeente schort het gebruik van de velden op.

'De leugen regeert' maakte dit verslag (real-movie - 20 Mb, dus even geduld)


23-november-2005

Optreden KNSF grenst aan terrorisme

Jacob Veenhuysen op de commissievergadering van 22 november 2005: "om in deze tijd de indruk te wekken dat Muiden op ontploffen staat door de mogelijke aanwezigheid van een groot aantal op scherp staande granaten, dat komt in de buurt van een dreiging met een terroristische aanslag."
Jacob Veenhuysen over de commissievergadering van 22 november 2005: "Ik was weer verbaasd over de laaiende stilte van de kant van de commissie-leden, willen ze niet of kunnen ze niets zinnigs zeggen; als ook in de commissie C iets dergelijks te verwachten is, heb ik wel wat beters te doen"
Er valt inderdaad verder niets te melden. De commissieleden hielden zich allen bijzonder koest; ze moeten zeker nog bijkomen van verbazing nu het college één keer niet gezwicht is voor de druk van KNSF.

Lees de volledige inspraak van Jacob Veenhuysen:
Optreden KNSF grenst aan terrorisme 22-nov-05 (pdf-20 kb)


17-november-2005

Kapvergunning geweigerd.

Voetbalvelden weer open
Bij de aanvang van de raadsvergadering van 17 november deelde de burgemeester mede dat het door de gemeente in de arm genomen gecertificeerd bureau T&A Survey de gevaren op de sportvelden als 'nihil' beoordeelt. Daarmee acht de burgemeester het verantwoord ze weer open te stellen.
Verder wil de gemeente een eigen onderzoek starten naar de gevolgen van de explosie van 1947.

Ten aanzien van de kapvergunning, die aangevraagd werd door KNSF-vastgoed om naar explosieven te speuren, deelde de burgemeester mede dat na hun aanvankelijk voornemen de vergunning (gedeeltelijk) te verlenen er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden en er deskundig advies is ingewonnen. Op basis daarvan wordt de vergunning voorlopig geheel geweigerd. Het niet nodig gebleken het hele kruitbos op explosieven te onderzoeken, en het blijkt dat in het deel dat de grondeigenaar wél wil onderzoeken dat zeer goed mogelijk is met slechts een geringe mate van uitdunnen, om het bos toegankelijk te maken.
De gemeente vindt het onwenselijk dat er een onomkeerbare situatie ontstaat en de waarden van de houtopstand worden aangetast, nu vastgesteld is dat er ook op een andere en verantwoorde wijze kan worden gezocht naar mogelijke explosieven.

Ferry Holzhaus, directeur KNSF-Vastgoed, liet in een eerste reactie weten dat hij uiteraard teleurgesteld was. Na kennis te hebben genomen van de motieven van de gemeente zal hij zich beraden op stappen. Ten aanzien van de openstelling van de sportvelden meldde hij dat 'de hekken daar gewoon om blijven staan, zolang de gemeente niet schriftelijk laat weten de volle verantwoordelijkheid voor de veiligheid te nemen.'

Lees hier (pdf-65 kb) het persbericht van de gemeente.
Lees hier (pdf-43 kb) het weigeringsbesluit van de gemeente.

Uit de Gooi- en Eemlander: Nee tegen kappen is geen verrassing 19-november-2005
KNSF mag van Muiden geen bomen kappen 18-november-2005


17-november-2005

EOD vindt kapvergunning onnodig

Vandaag beslist de gemeente over de kapvergunning aanvraag. De gemeente heeft de EOC-KL (vroeger de EOD) om een vooronderzoek gevraagd mbt. de aanwezigheid van explosieven. Dat onderzoek kunnen ze nu door tijdgebrek niet uitvoeren, maar ze hebben wel kennis genomen van de situatie. Hun conclusie: "... concludeer ik dat het niet noodzakelijk is het gehele KNSF-terrein aan een opsporing te onderwerpen. Ik adviseer u terughoudend te zijn met het verlenen van een kapvergunning." en verder:
"Het is zonder meer mogelijk om explosieven op te sporen in een terrein waar bomen en andere begroeiing aanwezig is."
Deze brief werd door de gemeente aan Muideninfo ter inzage gegeven.


16-november-2005

Kijkje in de keuken van de explosievenruimers

Muideninfo had het genoegen AVG dichtbij aan het werk te zien met het ruimen van explosieven naast de sportvelden. Klik hier voor een verslag met foto's.
Opvallend was dat op de verdachte locatie's zonder enige voorzorgen met een spade het explosief werd opgegraven ('explosieven-expert' Pas van AVG eerder op de TV: 'Het is levensgevaarlijk op de sportvelden - als er een ontsteker geraakt wordt. De granaten kunnen al ontploffen door trillingen'). Ook gaf AVG een demonstratie van explosieven opsporen in het Kruitbos: zij hanteerden de enkele sonde die door hun collega's aanbevolen wordt voor deze opsporing in een bos. De gevonden ijzerwaren (granaten?) werden in een emmertje gegooid, dat de experts vervolgens uit hun handen lieten vallen waarna het rechtgeschopt werd. De huizen in de PC Hooftlaan - op een tiental meters van het op ontploffen staande oorlogstuig - werden niet ontruimd.16-november-2005

Tamme Info-avond KNSF-plannen

Gisteren vond de tweede informatieavond plaats die door KNSF georganiseerd werd voor belangstellenden in hun project. Er waren 70 tot 80 bezoekers. Maandag was er ook een avond, met ca. 120 belangstellenden. De bijeenkomsten zouden eerst doorgaan in de kantine van SC Muiden, maar werden wegens explosiegevaar verplaatst naar de zaal van StadsCafé Gieling. De bezoekers zaten daar niet mee, en lieten zich de bitterballen van uitbater Hans Paardekoper goed smaken.
Na een inleiding van Ferry Holzhaus, de projectontwikkelaar, die nogmaals en ten overvloede uitlegde waarom het zo gevaarlijk is om de voetbalkantine te bezoeken, en waarom er gekapt moet worden in het Kruitbos ("om de opsporing beter te kunnen doen") nam Gijs van de Boon namens Wissing Stedebouw & Ruimtelijke vormgeving het woord. Dit bureau werd ingeschakeld om een schets te maken van de invulling van het KNSF-terrein. Wij vermelden een aantal wetenwaardige zaken. Ferry Holzhaus werd namelijk door ons uitgenodigd om zijn eigen zegje te doen op deze website, en het lijkt er op dat hij daar op ingaat, zodat u binnenkort in zijn eigen rubriek uit de eerste hand informatie van KNSF kunt verkrijgen.
Gijs van de Boon deelde het gebied op in vijf zones, met ieder hun eigen inspiratiebron. Enfin, u hoort het nog wel van de projectontwikkelaar zelf.
Wetenswaardig is: (Muideninfo hecht eraan u volledig te informeren. Voor deze plannen moet de m.e.r. procedure doorlopen worden, is er (nog?) geen overeenkomstig streekplan, en geen bestemmingsplan.)
Uit de Gooi- en Eemlander: Ander plan KNSF voor woningen 16-november-2005


15-november-2005

Methorst stelt kamervragen

Op de raadsvergadering van 10 november liet Dick Methorst in de wandelgangen weten Tweede-Kamer-Vragen over de verdenking van explosieven op de sportvelden gesteld te hebben. Onze lokale CDA-zwaargewicht liet Bas Jan van Bochove deze vragen(pdf-14 kb) stellen.


10-november-2005

Mediaoffensief KNSF ontmaskerd:


Protest na de uitzending van TweeVandaag
Gemeente was voornemens kapvergunning te weigeren.

Op 1 september jongstleden kondigde het College van Muiden aan om tot gedeeltelijke verlening van een kapvergunning voor het Kruitbos over te gaan. De vergunning zou volgens KNSF nodig zijn om het Kruitbos te doorzoeken op granaten, die achtergebleven zouden zijn na de klap van 1947. De 'noodzaak' tot kap werd door KNSF beargumenteerd met een rapport van het explosievenopsporingsbedrijf AVG. Dit rapport bleek ondeugdelijk, waarvoor AVG de verklaring gaf dat het 'conform de opdracht van KNSF' was opgesteld. Op deze site kunt u de vernietigende contra-expertise(pdf-951 kb) lezen, die het college eerder ter hand werd gesteld. Ook werden er een achttal negatieve zienswijzen bij de gemeente ingediend.

Op de raadsvergadering van 10 november deelde de burgemeester het volgende mede:
Vorige week stelde het College KNSF op de hoogte van haar veranderd inzicht: zij was nu van plan de kapvergunning geheel te weigeren. Reden voor KNSF om een zienswijze bij de gemeente in te dienen, en deze te ondersteunen met een mediaoffensief waarvan de uitzending van TweeVandaag een belangrijk bestanddeel vormde. De gemeente, op haar beurt, gaf opdracht aan het bedrijf T&A Survey in Amsterdam om ook een onderzoek te doen op de voetbalvelden die eerder door haar werden afgesloten ivm. de meldingen van AVG. (14-nov-05: naar de wethouder ons vandaag mededeelde is hen ook gevraagd een oordeel te vellen over de rapporten van AVG)
Verder meldde de burgemeester dat op de voetbalvelden (ca. 40.000 m2 bruto) er 500 'verdachte meldingen' waren. Muideninfo heeft zich door opsporingsdeskundigen laten vertellen dat dat weinig is: zelfs wanneer er helemaal geen granaten liggen is op grond van verontreinigingen voor een dergelijke oppervlakte tot 1600 meldingen (1 per 25 m2) te verwachten.

Nee-meermin schrijft open brief aan raad.

Als reactie op de uitzendingen van Twee Vandaag en RTL4, en het sluiten van de sportvelden stuurde de 'Neemeermin", De Stichting Behoud Vesting Muiden, en het Historisch Archief Muiden de deze open brief aan de gemeenteraad en het college van Muiden. Ook de Stichting Stad Muiden is boos en schreef dit persbericht. en:
Persbericht afsluiting Voetbalvelden - 9 november 2005 van de gemeente Muiden.

Lees ook: Ingezonden: Koude Drukte en
Arm Muiden: de politiek van de dorpspomp, van kansloze amateurs, herintredende huismoeders en DGA's van (...) Mickey Mouse formaat en: de Judaspenningen van SC Muiden, verstrekt door onze hoeder KNSF.

Uit de Gooi- en Eemlander:
Muiden-jeugd deelt lakens uit 15-november-2005
Opnieuw granaten rond KNSF 12-november-2005
Muiden is veilig: 'Onderzoek KNSF is chantage' 11-november-20059-november-2005

Misleiding in uitzending 'Twee Vandaag'

KNSF misbruikt vondst vergane granaten voor media-offensief
Iedereen in Muiden heeft de uitzending van Twee Vandaag wel gezien (en anders kunt u hem hier bekijken). Vanwege de vondst van een aantal vergane granaten meent KNSF dat de gemeente nu haast moet maken met de kapvergunning. Maar : enig verband ontbreekt, en de Burgemeester, Anne-Marie Worm, heeft groot gelijk wanneer ze een contra-expertise van een 'gecertificeerd bedrijf' verlangt mbt. de voetbalvelden, die gesloten werden ivm. de berichten van AVG: het bedrijf dat voor KNSF de opsporing van granaten verricht. Wethouder Mackay liet zich niet gek maken op de TV, en beloofde een besluit over de kapvergunning uiterlijk 18 november. Hoe absurd en prematuur het omleggen van het Kruitbos zou zijn heeft u eerder kunnen lezen: Download hier de volledige contra-expertise (pdf - 951 kb) op de bevindingen van de 'deskundigen' van AVG.
Na het bekijken van de uitzending van Twee Vandaag zijn de volgende opmerkingen te maken:
Onze multi-mediahoek (real-movie's):
(TVNH : 12 nov 2005) : de afsluiting van de sportvelden.
(RTL 4 : 9 november 2005) : Vier in het land over de afsluiting van de Sportvelden
(Nederland 2: 9 november 2005) : Twee Vandaag over de Bommen en Granaten onder Muiden


23-oktober-2005

College accoord met Plan van Aanpak Bommenspeurneuzen?

Wethouder Mackay bevestigde desgevraagd op de commissievergadering van 20 oktober dat het college 'accoord was gegaan met het Plan van Aanpak' van de bommenspeurneuzen AVG (in praktische zin, in juridische zin niet, aldus de wethouder). Dit Plan van Aanpak berust op een 'conform de opdacht van KNSF' gefantaseerde probleeminventarisatie aangaande de aanwezigheid van explosieven het het KNSF-terrein. Volgens dit Plan van Aanpak moet het Kruitbos worden afgezocht met 'een 3,5 tot 14,5 meter brede sondedrager die getrokken wordt door een quad-achtige door DGPS ondersteunde trekker'. Wat dit voor het Kruitbos betekent laat zich allicht raden.
Daarmee geconfronteerd - er is immers geen kapvergunning afgegeven - haastte de Wethouder zich te verklaren dat het accoord 'fase 1' van de opsporing betrof: de weilanden en de rietlanden. Dat is vreemd, want het 'Plan van Aanpak' gaat vooral over het Kruitbos. Toen de vragensteller daarover opheldering wenste, werd hem de mond gesnoerd door de voorzitter Sandra Deuling (D66).
De vraag of het College zich realiseert dat het Plan van Aanpak van AVG veel verder gaat dan de 'gedeeltelijke kapvergunning' toestaat bleef dus onbeantwoord.


19-oktober-2005

KNSF zoekt explosieven in de Rietlanden

KNSF heeft een loonwerkersbedrijf de Rietlanden laten maaien. Dat is merkwaardig want de Rietlanden zouden een robuust natuurgebied blijven in de visie van het ontwerpatelier. Een rietsnijder onderhoudt dit natuurgebied en was een paar weken geleden gevraagd het riet op te ruimen. Die zag daar echter geen aanleiding toe: het was niet de tijd van het jaar waarin je dat normaal doet. Dus werd het loonwerkersbedrijf ingeschakeld dat – naar verluid - zonder eerbied voor de kwetsbare natuur met grof materiaal het riet opruimde en op hopen liet liggen – waardoor de kwetsbare en zeldzame flora verstikt. Deze is beschermd in het kader van de Flora- en fauna wet, en de Habitat richtlijn.

Al met al reden om Ferry Holzhaus, directeur, om nadere informatie te vragen. Ferry stelde zich op het standpunt dat ze 'toch gewoon het recht hadden hun eigen land te onderhouden' maar toen hij geconfronteerd werd met het feit dat dat onderhoud al jarenlang tot ieders tevredenheid door de rietsnijder geschiedt liet Ferry zich ontvallen dat 'ze daar moesten gaan scannen (=explosieven opsporen), zoals afgesproken (met het College van de gemeente Muiden, zoals op de Commissievergadering van 20 oktober bleek - red. Muideninfo), net als op de sportvelden'.

Waar bemoei je je mee?

Deze opsporing is echter niet conform de daarvoor in Nederland geldende regels.
Natuurlijk mag je best in je eigen achtertuin met een metaaldetector rondlopen, maar wanneer in het kader van een toekomstige bestemming door een gecertificeerd bedrijf opsporing naar conventionele explosieven verricht wordt, is dat een heel ander spelletje. 'Waar bemoei je je mee, je bent maar een gewone burger, ben je nu ook al explosievenopsporings-expert' riposteerde de directeur van KNSF-Vastgoed II B.V..

Inderdaad, we weten daar nu heel wat van af.

Bijvoorbeeld dat de explosie in 1947 op de uiterste zuid-oost hoek van het terrein plaatsvond, en die explosie de enige reden is waarom je op het terrein granaten aantreft. Je zal dan geen granaten aantreffen buiten een cirkel met een straal van 600 tot 750 meter van de plaats van de explosie, als je de richtlijnen van de in opdracht van KNSF door AVG geschreven probleem-inventarisatie aanhoudt (AVG verricht de opsporing in opdracht van KNSF). De Rietlanden liggen op 1400 meter van de explosiehaard. Dat is dus één reden waarom opsporing volstrekt overbodig is. Aan een 'Plan van Aanpak' voor explosievenopsporing gaat volgens de vigerende regelgeving een 'Probleemanalyse' vooraf. De bestemming (conform een goedgekeurd bestemmingsplan) van het terrein is daarbij een essentieel gegeven. Er is geen andere bestemming dan de huidige. Dat is dus een tweede reden waarom opsporing volstrekt overbodig is.
VOORSPELLING: KNSF gaat dus tóch scannen in de Rietlanden. Als daar granaten gevonden worden, kunnen ze overal op het KNSF-terrein liggen (en overal in Nederland). Dan vindt KNSF natuurlijk dat het Kruitbos helemaal grondig doorzocht worden, volgens de methode zoals voorgesteld door AVG: verregaande kap. Het terrein is dan meteen bouwrijp.
Wedden dat ze een granaat vinden?

Reactie van een ex-kaderlid van de Kruitfabriek: 'Geachte redactie, Op en in de Rietlanden zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen granaten gevonden worden. Ik moet u dus teleurstellen, u verliest deze weddenschap.' Zijn we niet duidelijk geweest?


18-oktober-2005

Contra-expertise AVG

Naar de conclusies

Het bureau Oranjewoud trok al de conclusie dat de motieven om het Kruitbos te vellen niet zozeer in een bezorgdheid van de grondeigenaar om veiligheid liggen, maar samenhangen met zijn voornemen het gehele terrein te ontwikkelen. Het Bureau Oranjewoud verrichtte in opdracht van de provincie een contra-expertise op de 'open begroting'. Die contra-expertise(word-doc) was vernietigend, maar werd door de overheid ongelezen in een lade gestopt.

Download hier de volledige contra-expertise (pdf - 951 kb)


11-oktober-2005

Ook CieRO van de Provincie accepteert Visie Ontwerpatelier

Donderdag 6 oktober vond er een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting plaats. Op de agenda stond, net als op 29 september in de gemeenteraden van Muiden en Weesp, het 'Voorkeursaternatief' voor de Milieu Effect Rapportage voor de Bloemendalerpolder en KNSF-terrein. Er waren een zestal insprekers, waaronder LTO, de Milieufederatie, uw redacteur (ik sprak gelijkluidend als in de gemeenteraad in); alle insprekers gaven er de voorkeur aan om tenminste ook het alternatief van de Vechtplassencommissie in de m.e.r. mee te nemen. De laatste inspreker, wethouder Mackay vormde daarop een uitzondering. Hij sprak namens de gemeentebesturen van Weesp en Muiden, en bracht de commissieleden op de hoogte van de 'amendementen' en de 'elf essentiële uitgangspunten' waar de gemeenteraden het over eens waren, waarmee, volgens hem, de wensen van Vechtplassencommissie en LTO voor de bestemming van het open deel van de Bloemendalerpolder niet strijdig waren. Zijn toespraak leest u hier.

In de Commissie rekende Peter Visser(PvdA) zich al rijk. Hij meende dat er een meerderheid zou zijn om niet volledig accoord te gaan met het voorstel van GS; in ieder geval niet met de punten 2b, 2c en 2d. Hij bleek daarbij wat snel door de bocht te gaan, maar wist wél te bewerkstelligen dat de gedeputeerde zou 'hangen' wanneer hij deze vervolgstappen zou beginnen te nemen, zonder goedgekeurd streekplan.

Punten uit het voorstel van GS:
Net als in de raden van Muiden en Weesp werd de visie van het Ontwerpatelier (waaronder 1475 woningen KNSF) geaccepteerd als voorkeursalternatief in het kader van de MER, maar de CieROV was duidelijk minder gretig en meer gereserveerd dan de overgrote meerderheid van de raad van Muiden. Voor GroenLinks, en D66 leek het 'geen uitgemaakte zaak', de PvdA geeft natuurlijk de voorkeur aan haar eigen plan en de SP was mordicus tegen het voorstel van GS.

Geen Eco-aquaduct : dan gaan de plannen niet door

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers stelde zich vierkant achter de opvatting dat het rijk een miljarden investering moet doen om de bouwplannen mogelijk te maken: "als het eco-aquaduct niet doorgaat kan de woningopgave simpelweg niet gerealiseerd worden en kan KNSF niet gesaneerd worden"
De gedeputeerde bedoelde natuurlijk "gaat de bebouwing van het KNSFterrein niet door", want ook Ton Hooijmaijers moet intussen wel weten dat die saneringsopgave heel wat geringer is dan KNSF ons wijs probeert te maken. Daarover verscheen op de dag van de vergadering een artikel in het Financieel Dagblad. Opmerkelijk is daarin dat óók KNSF het slagen van het project koppelt aan het eco-aquaduct.

KNSF zeurt niet langer over saneringskosten

Het is van tweeën één: óf er is sprake van kostendekkende sanering, en dan moet de politiek de juiste feiten en cijfers kennen, óf er is sprake van 'eenmaal gemaakte afspraken' en dan moet KNSF accepteren dat die afspraken zonder meer kunnen sneuvelen in het democratisch proces. Hiermee geconfronteerd vertelde directeur Ferry Holzhaus van KNSF-vastgoed ons voor het laatste te kiezen. Maar, zo liet hij ons weten: "als de belangen van en de afspraken met KNSF door dit democratische proces worden geschaad wij zeker maatregelen zullen nemen."

Notulen PSCie POV 6-oktober-2005 (pdf-73 kb)


terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: