terug naar alles over het knsf-terrein

Alles over het KNSF-terrein
en Bloemendalerpolder


De gemeente Gooise Meren moest het in 2015, niet geremd door kennis van zaken, verder uitzoeken met de erfenis van arm Muiden. Misschien zoeken zij nu, ter lering en vermaak, op deze website naar de feiten.

ARTIKELEN 2016 en later


11 februari 2017

Jacob Veenhuysen draagt boekje "De tranen van mijn stad" op aan Guus Kroon.

Sinds 2003 heb Jacob Veenhuysen zich te samen met andere inwoners van Muiden beziggehouden met de herontwikkeling van het terrein van de kruitfabriek te Muiden.
Het begon met ongeloof over de grotendeels geheime deal tussen overheden en een private projectontwikkelaar en werd gevolgd door verwondering en woede over hoe de Muider gemeenschap werd ingepakt en uitgekleed. Het eindigde ermee dat na veel politiek gedoe en juridisch gesteggel de gemeente Muiden opging in de fusie gemeente Gooise Meren en het kruitfabriekterrein veranderde in een bouwlocatie voor 1300 dure woningen. (Appartementjes van 90 m2 voor een half miljoen, red.)
Wat er in de afgelopen jaren zoal is gebeurd lijkt uitgewist. Alle betrokkenen zijn verdwenen of schoongewassen, zo lijkt het. Een feitelijke reconstructie zou op zich zinnig zijn, maar, naar Jacob vreest, in de archieven verdwijnen. Vandaar dat Jacob de Visser een persoonlijk en fictief verhaal heeft geschreven uitgaande van wat er sinds 2003 in onze stad is gebeurd met als titel "De tranen van mijn stad." Het is opgedragen aan Guus Kroon. Het boekje is op 2 februari om 16.30 in de zaal van Stadscafé Gieling gepresenteerd en is te koop bij Primera/de Hoek voor EUR 7,95.

Beelden van de presentatie (aangeleverd door Guus):

Jacob voert het woord

Guus toont het aan hem opgedragen boekwerk

Allemaal Muiers

Nog meer Muiers

RTV-NH maakte een ommetje met Jacob voorafgaand aan de presentatie van zijn boek:
Volg deze link, of copy en paste deze link in uw browser als dat niet werkt:
http://nhnieu.ws/0Apu

Drone opnamen van het bouwgebied.

Er zijn door Martin Jut met een drone op 21 juli 2017 opnamen gemaakt van de verwoestingen die vooraf gaan aan de bouw van die "prachtige woonomgeving". Volg deze link: Drone maar lekker verder, of copy en paste deze link in uw browser als dat niet werkt:
https://youtu.be/Z5L1cr1a6ec
De een z'n winst is de ander zijn verlies.


15 februari 2017

Oud-gedeputeerde Hooijmaijers ruim twee jaar de cel in

De oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers ging in cassatie nadat het Gerechtshof in 2015 een straf van 2,5 jaar had opgelegd. De Hoge Raad heeft nu dat vonnis bevestigd.

Zeven jaar nadat de opsporingsdienst FIOD en de Rijksrecherche invallen deden in het huis van Hooijmaijers, bij zijn moeder en bij zes bedrijven, is er een einde gekomen aan deze langslepende zaak. Hooijmaijers wordt hard aangepakt, in ieder geval in vergelijking met de zaak tegen de "graaiende politicus" Van Rey.
En dan liet de voorzitter van het Hof ook nog weten dat hij met de strafmaat rekening had gehouden met het feit dat Hooijmaijers is verworden tot een 'maatschappelijke paria'.

Ton in betere tijden,
belerend in het Muiderslot.
Lees maar eens na..
Het Hof achtte bewezen dat Hooijmaijers zich tijdens zijn periode als gedeputeerde van ruimtelijke ordening liet omkopen door ondernemers uit de vastgoedsector. In totaal werden elf gevallen bewezen verklaard. Hooijmaijers voegde daar zelf een geval aan toe: Krijgman Visser zou nog een factuurtje van hem te wachten staan, zei Ton tijdens zijn proces.
Ook maakte Hooijmaijers zich schuldig aan valsheid in geschrifte en zou hij voor 276.000 euro hebben witgewassen.
Hooijmaijers heeft altijd beweert dat hij onschuldig was. Hij sprak van een 'politieke afrekening'. Ook verbaasde hij zich erover dat hij zo hard werd aangepakt door het Openbaar Ministerie (OM) terwijl met de actieve omkopers transacties werden gesloten van bedragen variërend van vijf- tot twintigduizend euro.

De raadsman van Hooijmaijers, F. Schneider, betoogde tijdens de rechtszaak ook dat het OM ten tijde van de start van het onderzoek beschikte over onvoldoende betrouwbare informatie om een dergelijk onderzoek te starten.

In 2013 liet Commissaris van de Koning Johan Remkes tijdens een vergadering van Provinciale Staten weten dat mensen 'met dergelijke waarden en normen' niet thuis horen in het openbaar bestuur. Maar toen Remkes in 2001 staatssecretaris was op VROM onderhandelde Visser daar de gewraakte deal uit. Die deal staat aan de wortel van de teloorgang van het Kruitbos en de zelfverrijking van de grondeigenaar, door Remkes aangeduid als de "handige zakenman" Visser.

Het heeft er inderdaad schijn van dat Ton Hooijmaijers als zondebok dient.

Jacob Veenhuysen heeft daar een mening over:

"Ach Webmaster, eindelijk valt dan de bijl voor ex-gedeputeerde Hooijmaijers met de definitieve uitspraak van de Hoge Raad op zijn cassatieverzoek. Hij zal dus na zijn maatschappelijke ontmanteling acht en twintig maanden zakkies moeten plakken. Enige vreugde bezorgt mij dat niet. Want dat Barbertje moest hangen was al langer duidelijk en zijn verzet tegen de rechtsgang kreeg iets tragisch. Door een ieder in de steek gelaten en onderuit gehaald door zijn kompanen van destijds.
Om te beginnen is daar partijgenoot Remkes die het hele proces actief heeft meegemaakt en in 2012 met het rapport Schoon Schip het eigen blazoen wist schoon te wassen. Blijkbaar was er geen politicus die op dat moment deze vuile was kon gebruiken. Het bleef alom stil. Corruptie bij leden van de raad van Muiden, onbelemmerde carrière van leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten en een ex-commissaris die gelijk Pilatus de handen in onschuld waste , maar medeplichtig was aan het gepleegde machtsmisbruik. Een ieder bleef buiten schot en heette voortaan haas of iets dergelijks. Maar een gepromoveerde investeerder kreeg uiteindelijk al zijn  investeringen ruimschoots vergoed met hulp van wat oud-gedienden in de nieuwe fusiegemeente. Wetenschappelijk wordt onderzocht hoe het toch komt dat veel landgenoten het vertrouwen in de politiek hebben verloren. U zag de uitspraak van de heer Remkes over collega Hooijmaijers: "mensen met dergelijke waarden en normen horen niet thuis in het openbaar bestuur." Maar ook deze Commissaris des Konings zag meer in de plannen van de eigenaar van het KNSF-terrein dan in het politieke gehannes van onze zelfstandige gemeente . Dat was precies ook de conclusie van ex-gedeputeerde Hooijmaijers die hij luidruchtig aan een ieder meedeelde en vervolgens doordrukte. Daarvoor wilde baas Visser best een zacht prijsje betalen dat hij slim genoeg buiten de boeken wist te houden.  Nu mag Hooijmaijers als zondebok de prijs betalen, terwijl Muiden haar maat verliest, volledig onderhorig is gemaakt aan de nieuwe gemeente en de beoogde winstmaximalisatie te bestemmer plekke terecht komt. De kreet "Muiden hangt" betrof niet alleen ons lot, maar slaat nu ook terug op degene die ons daarmee veroordeelde.  Geen vreugde dus over deze rechtsgang, maar een zeer bittere smaak over al diegenen die buiten schot wisten te blijven en hulp hebben geboden aan de partij die in de komende jaren de Muider miljoenen gaat opstrijken."


4 december 2016

Stichting Erfgoed Kruitpad gooit handdoek in de ring

Toezeggingen voor tuinders losgepeuterd.

De Stichting Erfgoed Kruitpad heeft besloten af te zien van een beroep tegen het op 12 oktober 2016 door de Raad van de gemeente Gooise Meren goedgekeurde Bestemmingsplan De Krijgsman.
De toezeggingen van de gemeente tijdens een intensief overleg op 28 november waren voor de Stichting voldoende. De Stichting merkt op dat het oorspronkelijk bestemmingsplan op een aantal punten is aangepast, maar of dat voor de Raad van State voldoende is, zullen we nooit weten. Het gaat om in hoeverre er aan de uitspraak  van de Raad van State tegemoet gekomen is door de bebouwing niet 75 maar 150 meter te plaatsen van de Westbatterij. Volgens de vigerende leidraad moet 1000 meter vanaf de Westbatterij vrijblijven van nieuwe bebouwing. De gemeente heeft daar in het bestemmingsplan 150 meter van gemaakt. Die 150 meter is wel erg weinig als 1000 meter voorgeschreven is, echter de Raad van het Cultureel Erfgoed en de Provincie lijken er mee tevreden.
Ook is de vraag in hoeverre het beeldkwaliteitplan uitvoerbaar is bij een woningaantal van 1300 op 41,7 ha, dus 31,1 wo/ha, ruim meer dan in Mariahoeve.
Daarnaast is er in het nieuwe bestemmingsplan nog niets geregeld ten aanzien van de ontsluiting. De Stichting heeft echter de toezegging gekregen dat vóór het einde van dit jaar besloten wordt wie de ontsluitingsbruggen gaat betalen.

WOB-procedure
Terzijde speelt ook de WOB-procedure bij de rechtbank in Utrecht.  Mocht ten gevolge van deze rechtsgang er voor de zitting bij de Raad van State meer bekend zijn over de VOK dan kan dat het oordeel van de Staatsraden beïnvloeden. Die zijn er niet blij mee wanneer geheime en daarom wellicht dubieuze afspraken tussen de grondeigenaar en de overheid prevaleren boven wettelijke regels.

Wisselgeld
Wisselgeld voor het afzien van een beroep is de toezegging van een compensatie voor tuinders die niet meeverhuizen naar "Hoogerlust", en mogen de tuinders nog minstens één seizoen mogen blijven op hun oude stek. Jacob Veenhuysen, de voorzitter van de Stichting, heeft zich daar bijzonder voor ingespannen. Op 23 november wees hij de gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid in deze. Hij schreef, nadat hij zijn ongenoegen geuit had over het met voeten treden van wetten en regels door de grondeigenaar - die ondanks dat er géén goedgekeurd bestemmingsplan ligt, gewoon doorgaat met zijn voorbereidingen: "Echter nog ernstiger is de aanpak door de grondeigenaar van de Tuindersvereniging De Westbatterij die voor het blok wordt gezet om de voorwaarden van uitplaatsing te aanvaarden onder dreiging van directe ontruiming van de tuinen. We laten de voorgeschiedenis nu maar even rusten, maar menen dat een dergelijk optreden onacceptabel is ten opzichte van een vereniging die jarenlang op de vertrouwde locatie achter de zeedijk voor vele inwoners van Muiden van grote betekenis was en is. Vandaar ons beroep op u om iets te doen aan de benarde situatie van de ruim 80 tuinders. Wij vragen uw steun om op korte termijn op te treden ter bescherming van de bedreigde belangen van onze mede-burgers en ter handhaving van wet- en regelgeving op het terrein van de oude kruitfabriek."

Hoofdstuk afgesloten
Jacob beschouwt de zaak als afgesloten, en schrijft in een persbericht: "Alles bijeen genomen wordt hiermee een hoofdstuk in de Muider historie afgesloten. De oude kruitfabriek, sinds 1702 In Muiden, in 2004 gesloten, behoort nu echt tot het verleden. Het terrein en de directe omgeving zullen de komende jaren veranderen in een nieuwe woonwijk. De transformatie is een langdurig en moeizaam proces geweest met meerdere dieptepunten. We gaan ervan uit dat wat nu is bereikt het begin zal zijn van een meer open ontwikkelingsproces en tevens met een steviger relatie met de Muider gemeenschap zowel met haar verleden als met haar toekomst."

Amen.14 november 2016

Bouw Clubhuis SC Muiden van start

Maar de KNSF heeft nog geen cent betaald

Gesneefd Kruitbos
De velden zijn klaar en de bouw van het Clubhuis van onze voetbalclub is begonnen. De KNSF heeft echter nog geen cent bijgedragen van de beloofde miljoen euro. Oorspronkelijk was afgesproken dat de KNSF zou betalen wanneer de uitplaatsing van SC Muiden een feit was; deze afspraak is nu gewijzigd. Er wordt nu pas betaald wanneer er een definitief bestemmingsplan voor 'De Krijgsman' ligt. Het ontbreken van een definitief bestemmingsplan weerhoudt de KNSF er echter niet van het bestaande bos alvast te verwoesten en een zanddepot ten behoeve van de bouw aan te leggen.

De materialen worden bezorgd...

En het vordert...
Overigens kosten de sportfaciliteiten 2,2 miljoen euro zodat, zelfs wanneer de KNSF betaald zou hebben, er voor de burgers nog 1,2 miljoen op te hoesten is voor de verhuizing van de voetbalclub, nodig om de plannen van de razend intelligente zakenman Visser te realiseren.
De een z'n verlies is de ander z'n winst, weet Visser.


30 oktober 2016

Opstand onder de tuinders

KNSF reageert met dreigbrief

De Algemene Ledenvergadering van de Tuindervereniging "De Westbatterij", op 21 juni alweer, verliep allesbehalve rustig en allesbehalve in een goede sfeer. Een groot aantal tuinders kwam (nu eindelijk) in opstand tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan door de grondeigenaar van hun tuintjes, en de daarmee collaborerende gemeente. Er werd een werkgroep gevormd, die met een groot aantal bezwaren en vragen kwam, het bestuur stapte gedeeltelijk op, en op 25 oktober werd er een extra vergadering uitgeschreven. De grondeigenaar, KNSF Vastgoed BV II reageerde met een dreigbrief.

Wat ging eraan vooraf:
Op 11 april 2014 verkocht de gemeente Muiden de volkstuinen van Waternet. De verkoop betrof 4,87 hectare voor een bedrag van 130.829 euro, waarvan de volkstuinen, die 2,2 hectare beslaan, dezelfde dag voor hetzelfde bedrag aan KNSF Vastgoed BV werden doorgeleverd. Tot dan toe, sinds 31 oktober 2012 huurde de Gemeente de tuinen van Waternet, en de Tuindersvereniging de tuinen van de gemeente. Op 27 juni 2013 werd de bestemming 'Recreatie – volkstuin' bevestigd. Oorspronkelijk was met Waternet afgesproken dat de gronden niet aan een private partij doorgeleverd mochten worden. We lezen op 25 september 2013 in een brief van Waternet aan de gemeente: "Het gevraagde perceel [Tuinperceel] valt binnen de beschermingszone van de primaire kering, volgens ons beleid kan dat alleen aan andere overheden of natuurorganisaties worden vervreemd." Dijkgraaf De Bondt kwam op een geheim verzoek van wethouder Meerhof en de KNSF hierop terug. VVD-er De Bondt werd door de wethouder hartelijk bedankt voor zijn diensten; zijn actie viel echter bij het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap in minder goede aarde. Zij lieten de zaak onderzoeken. U ziet hier een tijdlijn, en hier een nota van het Hoogheemraadschap, die het resultaat zijn van dit onderzoek.

Op 3 maart 2015 kondigt de Gemeente aan, onder verwijzing naar de Vaststellingsovereenkomst met KNSF, de bestemming 'Volkstuin' ten behoeve van woningbouw op KNSF-terrein zo snel mogelijk te wijzigen naar 'Tuinen'. Een miljoenenwinst voor grondeigenaar Visser. Als consequentie moesten de tuinders verkassen, naar, zoals nu blijkt, landgoed Hoogerlust. Die percelen bij de Vecht zijn ook eigendom van de handige zakenman Visser.
Het bestuur van de Tuindersvereniging, de Gemeente Gooise Meren, en de KNSF bereiken op 9 juni 2016 een akkoord. De gemeente stelt 250.000 euro gemeenschapsgeld beschikbaar om de door de KNSF gewenste verplaatsing mogelijk te maken. De bijdrage van de KNSF aan de verplaatsing is met 50.000 euro ten behoeve van de afkoop van de waarde opstallen op de bestaande tuinen (25.000 euro) en tegemoetkoming in de kosten van het nieuw te realiseren verenigingsgebouw veel geringer. Het bestuur ziet er niets in de gedwongen verplaatsing juridisch aan te vechten, van hun zijde is er ook geen noemenswaardig verzet tegen de voortvarende planning. Het is de bedoeling dat nog dit jaar de verhuizing naar Hoogerlust plaatsvindt, merkwaardig en prematuur, omdat er nog geeneens een definitief bestemmingsplan is voor de woningbouw op het KNSF-terrein.

De reactie van de leden
Over de verhuizing werd op 21 juni 2016 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze verliep tumultueus. Uit de notulen noteren wij dat de leden niet snappen waar de haast voor nodig is. Ze willen pas eventueel verhuizen als alles in orde is en dat zou drie jaar in beslag kunnen nemen. Applaus van de leden. De toon is gezet.
Dan volgen er verwijten aan het bestuur, dat niet genoeg zijn best gedaan zou hebben om de tuinders langer te laten zitten. Het bestuur legt uit welke stappen er zijn ondernomen, en wordt onderbroken, en er wordt niet naar elkaar geluisterd. Veel leden voelen zich behandeld als een klein kind, en hebben het gevoel dat er iets onder het tapijt wordt gemoffeld.
Bestuurder Maarten Ingen Housz licht toe waarom hij geen voorstander is van uitstel en stelt dat als de leden het anders willen, iemand anders in het bestuur moet komen.
Voorzitter Alex Hollemans herinnert de leden eraan dat zij de vorige ledenvergadering een besluit genomen hebben om de huurovereenkomst met Hoogerlust aan te gaan. De gemeente wil anders de verhuizing niet financieel ondersteunen, verklaart hij desgevraagd. De bijdrage van de KNSF wordt als een "fooi" gezien.
Er wordt een commissie benoemd om de vragen van de leden te verzamelen en te bundelen (de Werkgroep WestBatterij). Deze vragen zijn door het bestuur beantwoord.
Uit het verloop van de vergadering van 21 juni 2016 trekt het bestuur de conclusie dat zij niet kan rekenen op het vertrouwen van de leden.
Uitspraken van leden wijzen er op dat men terug wil komen op het besluit van de ALV op 29 januari jl, door de verhuizing (winter 2016-2017, dan wel winter 2017-2018) naar de locatie op Hoogerlust, weer ter discussie te stellen, dan wel helemaal niet door te laten gaan.
Het bestuur heeft onlangs met de KNSF besproken dat de verhuizing niet zal plaatsvinden voor 1 november 2017. Het bestuur meent dat verdere acties om deze verhuizing tegen te werken, niet in het belang zijn van de vereniging.
Het bestuur concludeert voorts dat een substantieel aantal van de leden het niet eens is met het beleid van het bestuur, en heeft daarom besloten in zijn geheel af te treden op de eerstvolgende ledenvergadering.

Een nieuw bestuur.
Op 25 oktober 2016 was het zover. Er was een grote opkomst. Achter de tafel het voltallige bestuur met terzijde de voormalig voorzitter van de AVVN (een overkoepelende vereniging), de heer Zijdeveld, uitgenodigd als deskundige.
In de zaal rond de 50 tuinders waaronder de drie leden van de Werkgroep WestBatterij. De voorzitster hiervan, Nicolette Hulzebos, liep gedurende de vergadering met microfoon tussen de tafeltjes door om de standpunten van haar werkgroep over het voetlicht te brengen.
Het bestuur verdedigde het Hoofdlijnenakkoord, de Werkgroep vond dat dat geen recht doet aan onze positie: we moeten blijven! De vergadering verliep relatief rustig: slechts twee keer was er woede te bespeuren onder het publiek, namelijk toen de heer Zijdeveld opperde dat de KNSF ons er zomaar "af zou kunnen gooien" en toen hij te lang doorging over het vermijden van onderling conflict.
Het uiteindelijk samenvoegen van de Werkgroep met de twee overgebleven leden van het bestuur verliep ook zonder stemming of gedoe, wel onder goedkeuring van de aanwezigen.
De vergadering kon noch tot integrale goedkeuring noch tot verwerping komen. Op onderdelen werd nader overleg op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk geacht. Te dien einde is het bestuur versterkt met een aantal leden die hierover duidelijke opvattingen hebben. Het bestuur in de nieuwe samenstelling streeft ernaar dat de ALV komende lente een definitief besluit kan nemen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Maarten Ingen Housz, Brigit Lukas, Alex Hollemans, en de nieuwe leden Ben Boogaard, Hester van der Heijden, Nicolette Hulsebos en Monique Verzantvoort.

Dreigbrief.
KNSF heeft op deze situatie traditiegetrouw gereageerd met een dreigement. In hun brief van 14 oktober 2016 aan het bestuur van de Tuindervereniging lezen we dat wanneer de leden van de vereniging niet voor eind oktober instemmen met de overeenkomst, dat de KNSF desondanks op eigen houtje de volkstuinen gaan ontruimen.

Echt geen juridische mogelijkheden?
Het bestuur van de Tuindersvereniging ziet geen mogelijkheden om via de rechter af te dwingen dat de tuinders langer op hun stek mogen blijven dan wel dat de hele verplaatsing van de baan is. Maar is dat wel zo?
Een rechter houdt zich aan de wet en maakt hierbinnen een belangenafweging. Bij gebruik van de gronden als "volkstuinen" wordt de bestemming "tuinen" wel iets opgerekt, maar verschilt er zeker niet drastisch van. De tuinders, die al sinds mensenheugenis op deze stek zitten hebben een juridisch sterk gewoonterecht op hun tuinen. Hun belang is er zo lang mogelijk, of voor onbepaalde tijd, te blijven zitten. De KNSF heeft er geen enkel belang bij de verhuizing te forceren zolang er niet op de aanpalende gronden gebouwd wordt. En er is heden nog steeds geen definitief bestemmingsplan. In ieder geval maakt uitstel een goede kans bij de rechter. Maar ook afstel: het enige belang dat de handige zakenman Visser heeft bij de ontruiming van de volkstuinen is dat hij de te bouwen aanpalende huizen wellicht beter (lees tegen een hogere prijs) kan verkopen. Op de grond van de volkstuinen mag de KNSF niet bouwen. Het gemeenschappelijk belang van de tuinders kan bij de rechter prevaleren. Mocht de KNSF schade denken te lijden doordat de tuinders gewoon mogen blijven van de rechter, dan is dat een normaal ondernemersrisico. Sterker nog: omdat de grond voor een prikkie werd verworven, levert de huuropbrengst nog een aardig rendement. En anders wil de Tuindersvereniging de grond wel kopen. Ook voor een prikkie en met een lening, waarvoor de gemeente garant staat. De gemeente doet dat immers ook wanneer de tuinders naar Hoogerlust verkassen.

Naschrift: Op 3 maart 2015 kondigde de gemeente Muiden aan de bestemming van de Volkstuinen te willen veranderen naar 'Tuinen', waardoor KNSF de grond kan gebruiken als tuinen bij de nog te bouwen woningen. Naar ons nu (november 2016) gebleken is, is de gemeente helemaal niet meer van plan de bestemming "Volkstuinen" te wijzigen in "Tuinen". De gemeente beweert dat de bestemming Volkstuinen betere mogelijkheden biedt de beperkingen in gebruik te waarborgen die recht doen aan de gewenste beeldkwaliteit. Daarmee wordt de beroepsmogelijkheid voor de Tuindersvereniging geblokkeerd. Maar een gang naar de rechter blijft op grond van bovenstaande argumenten nog steeds mogelijk.


29 oktober 2016

Gemeenteraad opnieuw akkoord met bestemmingsplan KNSF

Alleen PvdA tegen, twee Muiers stemmen niet mee

De gemeenteraad van de gemeente Gooise Meren, met acht Muiers in haar gelederen, heeft op 12 oktober, voor de tweede keer, het bestemmingsplan voor het KNSF terrein vastgesteld.

Met het gewijzigde bestemmingsplan denkt de gemeente tegemoet te komen aan bezwaren van de Raad van State, die het vorige plan op 13 juli verwierp. De gemeente kreeg een halfjaar om de onvolkomenheden te herstellen. Het kostte wethouder Boland en kornuiten echter slechts drie maanden.

Het resultaat is er dan ook naar. Eén van de bezwaren van de Raad van State was dat onvoldoende rekening werd gehouden met het schootsveld van de Westbatterij. Volgens Provinciale regels mogen in een zone van 1000 meter rond de Westbatterij geen nieuwe gebouwen worden opgericht. De gemeente heeft deze regel aangepast en er 150 meter van gemaakt. Daarmee wordt de van bebouwing gevrijwaarde oppervlakte gereduceerd tot slechts 2,25% van wat de wetgever bedoelt. Weliswaar heeft de gemeente de huizen tot 300 meter van de Westbatterij een houtige uitstraling gegeven - een knipoog naar de regel dat binnen het schootsveld in het verleden de huizen gemakkelijk door middel van brandstichting opgeruimd dienden te worden.

Eén en ander heeft geen consequenties voor het aantal woningen. Er wordt dus met een nog iets grotere dichtheid gebouwd.
Op bladzijde 47 van het bestemmingsplan lezen we over de omvang van de bouwvlekken van deelgebieden en erven.
Van het plangebied (circa 71,5 hectare) wordt circa 24,9 hectare robuuste groen- en waterstructuur (inclusief bestaande paden). Het deelgebied “De Krijgsman” heeft een bouwvlek van circa 10,8 hectare, “het Kruitpad” heeft in het Ambitiedocument een bouwvlek van circa 10,7 hectare, later in het bestemmingsplan van 2015 gewijzigd in 11,1 hectare en “de Batterij” heeft in het Ambitiedocument een bouwvlek van circa 20,5 hectare welke in het voorliggend bestemmingsplan als gevolg van de uitspraak Raad van State gewijzigd is in 18,8 hectare. De Erven in het deelgebied “de Krijgsman” hebben in totaal een omvang van circa 2,7 hectare, waarvan circa 1,7 hectare 'bestaande' erven ('bestaande' bouwlocatie + tuin) en circa 1,0 hectare nieuwe erven (bouwlocatie + tuin).
Dus op 10,8+11,1+18,8+1,0=41,7 ha staan 1300 woningen=31,1 wo/ha (meer dan Mariahoeve, daar staan 25 wo/ha). Hoezo chique woonwijk?
Voor de PvdA woog ook zwaar dat ter zitting bij de Raad van State zowel de KNSF als de Gemeente beloofde met een deugdelijk ontsluitingsplan te komen, waarbij de KNSF het één en ander zou financieren. Daarvan is in het bestemmingsplan niets terug te vinden, er is dus niets geregeld. Muiden zal nog meemaken, zo wist een woordvoerder namens de PvdA, dat alle verkeer naar de haven, de Vesting, de wijk Noord-West en de Krijgsman zich over de 's zomers veelvuldig openstaande Amsterdamse Poortbrug moet persen.

Naast de maatregelen rond de Westbatterij wordt het Kruitpad benoemd tot monumentale verbinding. De gemeente heeft ook de relatie tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan beter vastgelegd.

Toen het op stemming aankwam onthield Fred Winnubst (PvdA) wegens persoonlijke betrokkenheid als aanwonende zich van stemming. Erik Pieter Vlaanderen liep de zaal uit, omdat hij van mening verschilde met zijn fractiegenoten (VVD). Behalve de PvdA stemden verder allen voor, zodat het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan met 26 tegen 3 stemmen werd aangenomen.

Opmerkelijk is dat ook de bij uitstek groene partij Groen Links voorstemde. De Muier Jan Portengen is daar fractievoorzitter. Hij heeft in het verleden, als gemeenteraadslid van de PvdA in Muiden veelvuldig blijk gegeven van zijn aversie tegen de plannen en het politieke proces.

Tegen dit herziene besluit kan binnen zes weken bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Marcus Wieringa heeft, namens de KNSF, de Stichting Erfgoed Kruitpad uitgenodigd tot een gesprek. Als de Stichting daarop ingaat, dan zal de gemeente daar ook bij zijn. Voorzitter Jacob Veenhuysen wees de uitnodiging af.


29 oktober 2016

Strijdvaardige Stichting Erfgoed Kruitpad legt gemeente vuur aan de schenen.

Op haar laatste bestuursvergadering van 24 oktober kwam het ontbreken van enig onderhoud aan het Gemeentelijk Monument het Kruitpad ter sprake.
Nog verontrustender vindt de Stichting dat de eigenaar van Kruitpad en kruitfabriekterrein zich weinig aantrekt van wettelijke regels die voor een ieder gelden in dit land. De Raad van de gemeente Gooise Meren aanvaardde op 12 oktober een aangepast Bestemmingsplan dat pas van kracht wordt na afloop van de beroepsprocedure. De Stichting constateert echter dat aan de oostkant van het voormalig kruitfabriekterrein op grote schaal gekapt wordt ter voorbereiding op de mogelijk geplande bebouwing. De op 25 november 2015 verleende kapvergunning bestrijkt een veel kleiner areaal. Ook het tijdelijk zanddepot kan niet anders worden begrepen dan als voorbereiding op bebouwing, zo heeft de gemeente toegegeven.
De Stichting vraagt zich dan ook af of dit acceptabel is in relatie tot het eerder door de Raad van State vernietigde Bestemmingsplan en de lopende, nog niet afgeronde, procedure rond het nieuwe bestemmingsplan. Verder wijst de Stichting erop dat de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, op 18 januari 2012 uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure met betrekking tot de door de gemeente Muiden aan KNSF Vastgoed BV verleende kapvergunning. Deze uitspraak luidde dat de vergunning niet verstrekt had mogen worden, en werd de vergunning nietig verklaard. Omdat KNSF Vastgoed BV een mogelijk beroep tegen deze uitspraak bij de Raad van State heeft ingetrokken is deze uitspraak nog steeds van kracht.

Handhavingsverzoek
De Stichting dringt er dan ook bij de gemeente op aan de wettelijke regels te handhaven en ter plaatse te controleren wat eraan de hand is. Zij verzoeken van de bevindingen op de hoogte gebracht te worden, teneinde mogelijk KNSF Vastgoed BV aan te spreken op het negeren van eerdere juridische uitspraken en van bestaande wettelijke regels rond goedkeuringsprocedures van een bestemmingsplan.


2 oktober 2016

Het nieuwe bestemmingsplan voor 'De Krijgsman'

Moet de Stichting Erfgoed Kruitpad nog een keer naar de Raad van State?

We hebben even de folder van de Stichting Erfgoed Kruitpad gelezen, en daar het bestemmingsplan naast gelegd:

Uit de folder:
1. Er moet meer rekening gehouden worden met de schootsvelden van de Westbatterij. Dit betekent dat minstens 250 tot 300 meter rond de Westbatterij vrij moet blijven van bebouwing.
2. Het Kruitpad mag niet worden verbreed en ingericht als tweebaansweg. Er moet dus een andere invulling worden gevonden om het Kruitpad als karakteristiek Gemeentelijk Monument te behouden.
3. Het Beeldkwaliteitsplan moet beter worden gewaarborgd in het Bestemmingsplan. Mooie plaatjes van welgelegen woningen in het groen moeten in het plan worden waargemaakt. En dat kan natuurlijk nooit met 1300 dure tot zeer dure woningen en met behoud van het Kruitbos.
4. De nieuwe verbindingsbruggen worden door de KNSF betaald en niet door de gemeente. Dit was nog steeds niet geregeld. Tijdens de zitting is dit toegezegd en in de uitspraak vastgelegd. Zo besparen wij onze gemeente en dus u, vele miljoenen.
5. Er is toegezegd dat er mogelijk een bushalte komt op de Amsterdamsestraatweg bij de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, zodat de nieuwe woonwijk voldoende aangesloten is op het openbaar vervoer. Of dit gewenst en uitvoerbaar is zal moeten worden onderzocht.

(zie ook ons artikel over de uitspraak van de Raad van State)

1: Westbatterij
Het eerste punt heeft betrekking op de zogeheten kringenwet uit 1853. Daarin staat dat om een vestingwerk drie verboden kringen getrokken worden. Op een afstand van 300 meter, de kleine kring, op een afstand van 600 meter, de middelbare kring en op een afstand van 1000 meter, de grote kring.
Tussen een vestingwerk van eerste klasse en de kleine kring mocht slechts met toestemming van de minister van oorlog gebouwd worden, en dan slechts met brandbare materialen, zoals hout en riet. Er golden bovendien beperkende bepalingen voor beplantingen.
Tussen de kleine en de buitenste grens van de middelbare kring, tussen de 300 en 600 meter, was er om te bouwen geen toestemming van de minister nodig en was het toegestaan om voor de fundering, schoorsteen en dakbedekking steen te gebruiken.

Zo denkt de gemeente het bestemmingsplan aan te passen.
In de grote kring tot 1000 meter vanaf de hoofdverdedigingslijn was het verboden om zonder toestemming van de minister van Oorlog infrastructurele werken aan te leggen of te veranderen.
De houten huizen konden in geval van oorlog snel worden gesloopt.
Provinciale Staten heeft op 21 juni 2010 de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie als vastgesteld met betrekking tot de openheid van het landschap, de historische structuurlijnen en cultuurhistorische objecten. In de uitspraak van de Raad van State staat dat in de Leidraad ondubbelzinnig is vermeld dat de grens van de kernzone zich, voor zover hier van belang, zich op 1.000 meter rond de forten van de Stelling van Amsterdam bevindt. Daar is, volgens de Leidraad, geen bebouwing toegestaan in gebieden die nu nog open zijn. Het bestemmingplan moet daar rekening mee houden.

In het nieuwe bestemmingsplan denk de gemeente aan de uitspraak tegemoet te komen door een zone van 150 meter niet te bebouwen, en in een zone van 150 tot 300 meter de woningen te voorzien van een houtige uitstraling. Op minder dan 300 meter vanaf de Westbatterij mag de bebouwing maximaal 3 bouwlagen zijn. Op grotere afstand van de Westbatterij mag er hoger worden gebouwd. Het totaal aantal woningen wijzigt niet, door verdichting buiten de 150m-zone rond de Westbatterij.


2: Kruitpad
Naar het oordeel van de Raad van State had het op de weg van de raad gelegen om in het bestemmingsplan te regelen dat het pad niet mag worden verbreed. Dat is echter niet in het oude bestemmingsplan geregeld. In het nieuwe Bestemmingsplan staat : De gebiedsaanduiding “overige zone – Kruitpad” is opgenomen voor het weggebied van het monumentale Kruitpad. (..) Een bredere weg dan het huidige Kruitpad is hier niet toegestaan.

3: Beeldkwaliteitplan.
Dit is niet door Muideninfo onderzocht.

4: Verbindingsbruggen
De toezegging dat deze voor rekening komen van de projectontwikkelaar is niet in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen, maar staat weldegelijk in de uitspraak. De gemeente wenst daarover later, eventueel door middel van arbitrage, te besluiten. Dit staat haaks op de uitspraken van de KNSF en de gemeente op de zitting.

5: Bushalte op de Amsterdamsestraatweg, bij de nieuwe fiets- en voetgangersbrug.
De relevante tekst in het bestemmingsplan is ongewijzigd.

Geen inspraakronde
De gemeente heeft laten weten géén ronde van ter visielegging en inspraak te organiseren. Dat staat haaks op de aanwijzing van de Raad van State dat dit nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt moet worden.

Jacob Veenhuysen, voorzitter van de Stichting Erfgoed Kruitpad, geeft als eerste indruk dat wat in de woorden van het college een aangepast bestemmingsplan heet niet voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. Zoals in de Open Brief van de Stichting Erfgoed Kruitpad aan de Raad is verwoord gaat hij ervan uit dat de nieuwe raad zich een eigen en onafhankelijk oordeel zal vormen over het gehele nieuwe bestemmingsplan. En daar hoort volgens de uitspraak van de Raad van State ook een terinzagelegging van het ontwerp, en het inwinnen van zienswijzen bij. Mocht volgens het oordeel van de Stichting het resultaat geen recht doen aan uitspraak van de Raad van State, dan zal de Stichting wederom in beroep gaan. “Voorlopig gaan we ervan uit dat de raadsleden zullen doen waarvoor ze zijn verkozen, namelijk kritisch en zonder druk van buiten naar de voorstellen van het college te kijken” aldus Veenhuysen.

Beroep WOB-procedure
Inzake de weigering van de gemeente om de VOK (Vaststellingsovereenkomst) waar het bestemmingsplan "De Krijgsman" op gebaseerd is te openbaren loopt een rechtszaak (zie het volgende artikel). Zonder die stukken valt het bestemmingsplan niet te beoordelen. De geheimhouding is opgelegd en bekrachtigd door de raad van Muiden. De raad van de gemeente Gooise Meren moet oordelen over een nieuw bestemmingsplan en kan dus van oordeel zijn dat daartoe de volledige VOK openbaar dient te zijn, als fundament voor het bestemmingsplan. Vandaar ook de opdracht van de Rechtbank om alle stukken, vanaf het hoofdlijnenakkoord eind 2013, boven tafel te krijgen, om te kunnen beoordelen of de geheimhouding stand houdt volgens het Algemeen Wetboek Bestuursrecht. Binnen zes weken moet het gehele dossier dus bij de rechtbank zijn ingeleverd waarna een vonnis zal volgen met betrekking tot het WOB-verzoek van RTVNH. Jacob Veenhuysen meent dan ook dat de procedure rond het bestemmingsplan niet tot besluitvorming kan leiden voordat de rechter over het WOB-verzoek vonnis heeft gewezen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State
Lees hier het aangepaste bestemmingsplan28 september 2016

VOK ook voor rechtbank geheim

Rechter leest als een kleuterjuf de gemeente de les.


De Rechter wijst de gemeente terecht
RTV-NH en de gemeente Gooise Meren stonden 27 september 2016 tegenover elkaar bij de rechtbank in Utrecht. RTV-NH wil weten wat er nu in de geheime afspraken tussen de gemeente Gooise Meren en vastgoedondernemer KNSF staat. De gemeente weigert openheid van zaken te geven en werd door de rechter als een stoute kleuter terecht gewezen.
De gemeente weigert namelijk ook de rechtbank inzage van de stukken.

De gemeente Gooise Meren moet van de rechtbank echter alle stukken rondom de KNSF-bouwplannen binnen zes weken openbaren aan de rechter. Dat is besloten in een tussenvonnis.
Daarmee komt de gemeente er nog genadig af: in vergelijkbare gevallen verklaarde de rechter dat bij gebrek aan argumenten de KNSF niet ontvankelijk, en werd de eis tot openbaarmaking zonder meer toe gewezen.

"We zijn het kwijt"

De gemeente probeert de stukken te vinden op hun laptop

Twee ambtenaren van de gemeente Gooise Meren hadden allerlei excuses en verklaringen waarom ze geen stukken naar de rechtbank hadden gestuurd. "Het staat gewoon niet op de Gooise Meren computers. We zijn het kwijt" piepten ze. "We moeten informatie achterhalen bij mensen die niet meer werkzaam zijn bij de gemeente, en dat is te lastig", aldus de twee van de gemeente Gooise Meren. De gemeente bedoelt waarschijnlijk wethouder Jeager, die nu in Hilversum werkzaam is.
Een onwaarschijnlijk verhaal dat, als het maar enigszins waar zou zijn, duidt op vergaande incompetentie. En als de gemeente die stukken kwijt zou zijn, dan kunnen ze daarvoor terecht bij hun partner, de razend intelligente heer Visser, die ongetwijfeld een exemplaar zorgvuldig bewaard heeft.

De geheime afspraken waar het om gaat staan in de VOK (Vaststellingsovereenkomst) waar het bestemmingsplan "De Krijgsman" op gebaseerd is. Zonder die stukken valt het bestemmingsplan niet te beoordelen. Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan werd onlangs door de Raad van State vernietigd. Omdat raadsleden de VOK wél kennen, oordeelde de Raad van State dat de Gemeenteraad (van Muiden) over voldoende informatie beschikte om te oordelen over de plannen, maar het verkeerde besluit nam.
Voor het geval de geheime overeenkomst toch nog gevonden wordt, verklaarden de ambtenaren dat deze zo geheim is, dat een rechter er ook niet naar mag kijken. Maar dat maakte bij de rechter weinig indruk.
In de VOK staat een deal om een bizarre claim van 376 miljoen euro claim te voorkomen. Maar wat die deal inhoudt, is strikt geheim, zo hebben de gemeente en de KNSF afgesproken.

Interview "boef" Veenhuysen

Jacob tijdens zijn interview

Bewoners van Muiden willen ook graag informatie van de gemeente krijgen over deal met vastgoedondernemer KNSF. Muider Jacob Veenhuysen strijdt samen met enkele medestanders nu al dertien jaar over de toekomst van het terrein. Het is een vermoeiende zaak, maar Veenhuyzen denkt nog niet aan opgeven. "We moeten vol houden. De mensen uit Muiden zijn de inspiratiebron om door te gaan", vertelt hij. Jacob is vooral teleurgesteld in onze volksvertegenwoordigers, die door de knieën gegaan zijn voor de projectontwikkelaar.

In een interview memoreerde hij dat de heer Visser de tegenstanders van zijn plannen uitmaakt voor "boeven". Maar Jacob ligt niet dwars om dwars te liggen, maar om een beter plan te krijgen. En daarvoor is de eerste slag gewonnen door de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Lees het verslag van Jacob Veenhuysen.

Voor dit verslag is gebruik gemaakt van bijdragen van RTV-NH.


25 september 2016

Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden verspreidt wervingsfolder

RTV-NH probeert Vaststellingsovereenkomst boven tafel te krijgen

De Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden heeft weliswaar de procedure bij de Raad van State gewonnen, en daarmee is het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Krijgsman" vernietigt, maar dat ging niet zonder een aanzienlijke financiële aderlating, besteed aan het inwinnen van deskundig juridisch advies. Advocate Xandra Wentink, die 10 jaar geleden, in 2006, de gemeente aanraadde om publiekrecht te laten prevaleren boven privaatrecht, en daarmee de aanvullende intentieverklaring in de prullenbak te deponeren, rekende misschien wel een vriendenprijsje voor haar waardevolle aanwijzingen, maar toch kostte de procedure de Stichting enige duizenden euro's.
Tijd voor een inzamelingsactie. Daartoe verspreidde de Stichting in Muiden en Muiderberg een folder.
De Stichting steunt ook de tuinders die een bestemmingswijziging van volkstuinen naar tuinen willen tegenhouden. (daarover later elders op Muideninfo). In ieder geval zal, volgens de Stichting, iedereen afzonderlijk schadeloos moeten worden gesteld voor het verlies van zijn of haar tuin. Het nieuwe bestemmingsplan zal de Stichting wederom kritisch bekijken. Als de Stichting van mening is dat de uitspraak van de Raad van State daarin niet of onvoldoende is verwerkt zullen zij niet aarzelen weer een beroepschrift in te dienen. Dat hernieuwde plan is intussen bekend, ook daarover later meer.

Als u €20,- of meer aan de Stichting overmaakt krijgt u de jubileumuitgave “Speelse Seizoenen - Muiden 1050”. Met daarin een lofdicht op onze mooie stad van Wim Zaal, twintig zwart/wit fotokaarten van Peter Doberitz en een cd met een selectie uit de Muiderslotconcerten. Het rekeningnummer is NL95 KNAB 0280 3227 63 ten name van Stichting Erfgoed Kruitpad.

WOB procedure Vaststellingsovereenkomst

De Vaststellingsovereenkomst (VOK) tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is een essentieel onderdeel van het Bestemmingplan. Maar deels geheim. Daarmee is het Bestemmingsplan nauwelijks te beoordelen, hetgeen strijdig zou zijn met wettelijke regels. RTV-NH heeft een WOB-verzoek teneinde de VOK boven water te krijgen bij de gemeente ingediend, maar nul op het rekest gekregen. RTV-NH wenst deze beslissing bij de rechter aan te vechten, de zaak dient op dinsdag 27 september om 9.45 bij de rechtbank in Utrecht. Jacob Veenhuysen zal erbij zijn, en geïnterviewd worden door RTV-NH. Wordt vervolgd…


20 augustus 2016

"De Krijgsman" breidt charmeoffensief uit.

"Vrienden van de Vecht" aanvaarden uitnodiging, Jacob Veenhuysen zeer misnoegd

In een poging om ook de "Vrienden van de Vecht" aan hun zijde te krijgen, gunt het ontwikkelingsteam van "De Krijgsman" op 17 september de Vechtplassencommissie een laatste kijkje op het unieke Kruitbos. We citeren hun uitnodiging aan de leden: "Over de invulling van dit grote terrein (ca. 2.000 ha) (nou, zo groot is het nu ook weer niet, red.) is heel veel te doen geweest, een proces dat zijn afronding lijkt te naderen. De Vechtplassencommissie heeft de plannen steeds kritisch en met belangstelling gevolgd. Om meerdere redenen, niet in het minst omdat de Vechtplassencommissie met het team van ontwikkelaar (Marcus Wieringa en Wilbert Coenen) en landschapsarchitect (Pepijn Godefroy) ook bij de ontwikkeling van Op Buuren op vruchtbare wijze heeft samengewerkt."

Kennelijk is de Vechtplassencommissie vergeten welk vlees ze in de kuip hebben. In 2007 protesteerden ze bij de rechtbank tegen de lawaaiige helikopterlandingen aan de Vechtoever, die de grondeigenaar toen uitvoerde, of wilde uitvoeren. Vijf jaar later, op 12 november 2012, stond de Provincie Utrecht trouwens, onder beperkende voorwaarden, deze landingen toe. Het zakenblad Quote schreef al in april 2004 over de illegale praktijken van onze handige heer Visser.

De amourette tussen de Vechtplassencommissie en "De Krijgsman" is Jacob Veenhuysen in het verkeerde keelgat geschoten. Hij wijst op het vonnis van de Raad van State en de Open Brief die de Stichting Erfgoed Kruitpad richtte aan de gemeenteraad van Gooise Meren, en de uitvoerige informatie over bedrog, misleiding en chantage op deze website.

De Vechtplassencommissie hecht er echter aan om juist in dit stadium kennis te maken met de plannen voor dit gebied.
"Om nu weer dat lulverhaal over de sluiting te lezen, is jullie onwaardig", laat Jacob weten. (…) "Visser weet zelfs meer binnen te halen dan hem in 2002 werd toegezegd met dank aan corrupte bestuurders en volksvertegenwoordigers. En hij komt er mee weg, zodat niet alleen diegenen die hij om zijn vinger wond hem steunen, maar zelfs diegenen die hij benadeelde zoals de sporters en de tuinders. (…) Onverdraaglijk om te zien hoe de democratie in Muiden is verziekt en hoe er is omgesprongen met de belangen van grote groepen inwoners. En dan wat jullie toch zou moeten aanspreken hoe er wordt omgesprongen met een unieke plek aan de rand van het IJsselmeer. (…) In 2003 werd al geklaagd over de onvolledige en gebrekkige presentatie van het geheel. Nu dat is duidelijk verbeterd met een roedel jonge PR-jongens en meisjes en alle technische middelen van dit moment."

Jacob is er bang voor dat na de Politiek, de Sporters en de Tuinders de Vechtplassencommissie er ook intuint.

De uitnodiging:

Waarde Vrienden van de Vecht,

Dit najaar voert de excursie voor de Vrienden van de Vecht naar 'De Krijgsman', het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Daar zal de komende jaren een bijzondere woonwijk ontstaan.

De buskruitmakerij begon in 1702 in de westelijk van Muiden gelegen Noorder- of Rietpolder, gelegen tussen de Diemerzeedijk en de Muidertrekvaart. Na de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de wens van de overheid om gevaarlijke fabrieken bij woonwijken te weren, werden in 2004 alle activiteiten gestaakt en sloot Muiden Chemie International de laatste kruitfabriek in Nederland.

Over de invulling van dit grote terrein (ca. 2.000 ha) is heel veel te doen geweest, een proces dat zijn afronding lijkt te naderen. De Vechtplassencommissie heeft de plannen steeds kritisch en met belangstelling gevolgd. Om meerdere redenen, niet in het minst omdat de VPC met het team van ontwikkelaar (Marcus Wieringa en Wilbert Coenen) en landschapsarchitect (Pepijn Godefroy) ook bij de ontwikkeling van Op Buuren op vruchtbare wijze heeft samengewerkt.

Op zaterdag 17 september aanstaande bieden wij u de kans om, voorafgaande aan de uitvoering van de plannen, dit terrein, dat jarenlang voor de buitenwereld was afgesloten, nog één keer in zijn huidige staat te bezoeken, om nader kennis te maken met zijn bijzondere geschiedenis en zijn vele natuur, om de gedachten achter de invulling van het terrein te vernemen, de manier waarop natuur en landschap (ook de Zuiderzeekust!) daarbij een plaats krijgen - en hoe dat zich verhoudt tot de plannen van Op Buuren.

Wij zijn zeer verheugd dat Wilbert Coenen (De Krijgsman) en Pepijn Godefroy (La4Sale) zich bereid hebben verklaard ons op De Krijgsman te ontvangen, te informeren over de plannen en te begeleiden tijdens een wandeling over het terrein.

Eventuele vragen aan de Vechtplassencommissie: tel. 0294-480000.
26 juli 2016

Stichting Erfgoed Kruitpad verwijt gemeentebestuur arrogantie

Open brief aan Gemeenteraad Gooise Meren

De Stichting Erfgoed Kruitpad is verbijsterd over de arrogantie van het gemeentebestuur van Gooise Meren. Onlangs heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor 'de Krijgsman' vernietigd, de gemeente opgedragen een geheel nieuw bestemmingsplan te maken, wat uiteraard moet voldoen aan het vonnis van de Raad van State, en de wettelijke regels. Wethouder Boland denkt er samen met de grondeigenaar, de handige zakenman Visser, wel uit te komen. Hij neemt zich voor het bestaande bestemmingsplan aan te passen.

"Dat is precies de arrogantie waartegen wij in verzet zijn gekomen en die de politieke verhoudingen in Muiden eerder heeft verziekt" schrijft de Stichting in een Open Brief aan de Gemeenteraad, en: "Wij hadden gehoopt dat met een uitspraak van de Raad van State het nieuwe College tot een eigen inzicht zou komen en eerder geuite bezwaren met name over het bouwvolume zwaar zou laten wegen. Nu lijkt het er op of wederom samen met de grondeigenaar het akkefietje wordt geklaard."

De Stichting vraag de Gemeenteraad zich terdege te verdiepen in het dossier, en zijn voorgeschiedenis. "U zult dan ontdekken dat het nu vernietigde besluit onder grote druk tot stand is gekomen. Die druk kwam zowel van het Provinciaal bestuur om de fusie tot de nieuwe gemeente Gooise Meren op 1 januari 2016 te laten plaats vinden, als van de grondeigenaar van het kruitfabriekterrein met een absurde financiële claim. Wij hadden liever gezien dat de Raad van Muiden deze druk had weerstaan en tot dezelfde conclusie als de Raad van State was gekomen. Nu hebben inwoners tijd en geld moeten investeren om via juridische weg dit resultaat te kunnen bereiken."

De Stichting raadt de Gemeenteraad aan een samenvatting van de voorgeschiedenis te lezen op www.grid-consult.nl/dekrijgsman of op muideninfo.nl.

Indien de voorstellen inhoudelijk en procedureel correct behandeld worden, en het resultaat overeenkomt met het vonnis van de Raad van State, de mogelijkheden van het gebied en aansluit op de behoeften van de bestaande gemeenschap, dan heeft de Stichting er geen behoefte aan wederom in beroep bij de Raad van State te gaan. Indien niet, dan valt te verwachten dat het bestemmingplan wederom vernietigd gaat worden.

Lees hier de Open Brief aan de Gemeenteraad.13 juli 2016

Raad van State vernietigt bestemmingsplan "De Krijgsman"

Westbatterij redt Stichting Erfgoed Kruitpad

Op nagenoeg alle punten faalde het betoog van de Stichting Erfgoed Kruitpad in de zaak tegen de gemeente Gooise Meren inzake het bestemmingsplan de Krijgsman.
Op een paar punten na: de Raad van State hecht zoveel belang aan een vrij schootsveld rond de Westbatterij dat alleen op grond daarvan het bestemmingplan opnieuw vastgesteld moet worden. En het oordeel van de Raad van State liegt er niet om: in plaats van de 75 meter in het huidige bestemmingsplan die nu min of meer vrijgehouden is, stelt de Raad van State dat dit niet minder dan 1000 meter moet zijn. Daarmee kan een aanzienlijk deel van het KNSF-terrein niet bebouwd worden, en zullen de woningaantallen aanzienlijk gereduceerd worden, mogelijk zo ongeveer als het PARK-rapport aangaf. Daarnast meent de Raad van State dat onvoldoende rekening is gehouden met andere cultuur-historische waarden van het terrein. En dat is precies wat de Stichting, en vele Muiers willen.

Raad moet huiswerk over doen
De gemeenteraad moet binnen een half jaar met inachtneming van de uitspraak een nieuw bestemmingsplan vaststellen, en dit alles op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend maken. Dit laatste is natuurlijk een overbodige opmerking, en geeft mogelijk aan dat de Raad van State vindt dat de gang van zaken rond de totstandkoming van dit plan niet de schoonheidsprijs verdient. De Raad van State is op hoogte van de dubieuze wijze waarop de plannen tot stand kwamen. Wijselijk gaat ons hoogste rechtscollege daar niet op in. In zijn uitspraak wordt aan de eis van de Stichting Erfgoed Kruitpad immers al volledig tegemoet gekomen.

Lees hier de volledige uitspraak

Het persbericht van de Stichting Erfgoed Kruitpad luidt als volgt:
"Op woensdag 13 juli 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het Beroepschrift van de Stichting tegen het besluit van 19 november 2015 door de Raad van Muiden m.b.t. het Bestem- mingsplan "de Krijgsman" te Muiden. De uitspraak vernietigt dit Besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan en geeft de nieuwe gemeente Gooise Meren 26 weken de tijd om een nieuw Bestemmingsplan op te stellen. Doorslaggevend voor de vernietiging is de geplande aantasting van het schootsveld rond de West-Batterij en van het Gemeentelijk Monument "Het Kruitpad" als toegangsweg tot de nieuwe woonwijk. Misstappen in de voorgeschiedenis en aantasting van het aangrenzend gebied zoals de verwijdering van de volkstuinen als consequentie van dit Bestem- mingsplan wogen bij de Raad van State niet zwaar genoeg. Het is te hopen dat de Raad van de nieuwe gemeente Gooise Meren wat meer ruggengraat zal vertonen bij de beoordeling van een nieuw bestemmingsplan. Voorlopig zijn wij zeer gelukkig met het bereikte resultaat en benieuwd naar de reactie van College en Raad.
Namens het bestuur, Jacob Veenhuysen"

De Mega Claim
Te verwachten valt dat - voornamelijk op dubieuze afspraken met het tot roversnest omgebouwde Bouwfonds berustende - de claim van 376 miljoen door de Staat afgehandeld gaat worden, indien de heer Visser daar wederom mee op de proppen komt. Dat is immers in het fusieproces afgesproken. De Landsadvocaat, Droogleever Fortuyn, leest Muideninfo ook, en daarom een citaat uit de processtukken van de Stichting Erfgoed Kruitpad:

"In 2008, halverwege het ontwikkelen van het ontwerpbestemmingsplan voor het KNSF-terrein zegde de heer Visser zijn medewerking op omdat Muiden niet volledig aan zijn eisen wilde voldoen. Op basis van een bij vonnis door de rechter vastgestelde periode van 26 maanden waarin de gemeente het ontwikkelen van het bestemmingsplan zou hebben vertraagd, diende de heer Visser een bizarre en nauwelijks onderbouwde schadeclaim in van 376 miljoen euro wegens vertragingsschade. Deze claim zou gebaseerd zijn op de brief d.d. 28 oktober 2003 van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. waarin aan het KNSF terrein een wonderbaarlijke waarde werd toegekend van “tussen de 245 miljoen en 345 miljoen euro“
Deze waarde berust kennelijk op afspraken tussen het Bouwfonds en de KNSF.
De zakenpartners van de heer Visser, die werkzaam waren bij zowel het Bouwfonds als bij de door KNSF in het leven geroepen onderneming, die het Kruitfabriekterrein in Ouderkerk aan de Amstel ontwikkelde, werden, evenals gedeputeerde Hooijmaijers in een andere zaak, wegens fraude tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. De rol die gedeputeerde Hooijmaijers bij deze gebiedsontwikkeling speelde is in zeer gekuiste vorm te lezen in het rapport “Schoon Schip” van de provincie Noord-Holland. “Ik had hem ( Visser dus) wel een paar factuurtjes voor mijn adviezen zullen sturen maar dat is er niet van gekomen” zo verklaarde Hooijmaijers tijdens zijn strafproces."18 juni 2016

Vrijspraak voor Guus Kroon

Visser vangt bot bij politierechter

Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op, maar Guus voelde zich weldegelijk bedreigd toen de razend intelligente zakenman Visser een aangifte wegens smaad indiende wegens een satire door Guus op de commissie vergadering van februari 2013. En opgelucht nadat ook deze bedreiging door de rechter gepareerd werd.
Guus werd in staat van beschuldiging gesteld wegens aanranding van de eer en/of goede naam van de heer Visser door middel van het opzettelijk verspreiden van geschriften (Art. 261 lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht), waarin op cabareteske wijze de handelswijze van projectontwikkelaar Visser met die van een "roofridder" vergeleken wordt - zonder dat deze met name genoemd wordt.
Guus vertelde - gehuld in een laken - een sprookje dat kennelijk betrekking had op de toen actuele politieke situatie in Muiden.

Indien de rechtbank dit de heer Kroon euvel duidt dan is daarmee iedere satire in Nederland strafbaar gemaakt. Het openbaar ministerie kan dan wel iedere cabaretier in Nederland gaan vervolgen. Alleen op grond daarvan kan de Rechter niet anders dan de heer Kroon vrijspreken, dan wel de Officier van Justitie de zaak seponeren.
Maar ook op grond van de wet behoefde Guus zich geen zorgen te maken. Hoewel de handige investeerder Visser beschikt over buitengewoon knappe juristen is hun kennelijk ontgaan dat artikel 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht luidt: " Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste."
En daar ging het in dit geval Guus om.
"Roofridders" zijn in het huidig tijdgewricht uit de mode, en vervangen door handige zakenlieden die zich ten koste van de gemeenschap verrijken. U kunt zelf op deze site nagaan of dit op de heer Visser van toepassing is.

De Rechter zag geen reden tot het opleggen van een straf, en ook de Officier van Justitie zag daar geen brood in.


Guus viert zijn vrijspraak bij het beeld van Vrouwe Justitia

Jacob Veenhuysen was op de zitting aanwezig en schreef:

"Ach webmaster, zoals bekend ben ik een nieuwsgierig man, dus een middagje bij de Rechtbank in Utrecht is aan mij wel besteed. Wat eerder aangeschoven om sfeer en procedure te proeven trof ik een vrouwelijk gezelschap bestaande uit rechter, griffier, officier van justitie en advocaat met haar mannelijke cliënt van krap twintig en zijn ouders als publiek. Wat volgde was een stevige pedagogische mangel, maar dan in juridische termen. Daar kwam de verdachte na een klein half uurtje opgelucht mee weg en wederom in handen van de reclassering, want het was blijkbaar niet de eerste keer.
Daar ik bleef zitten vroeg de rechter mij of ik betrokken was bij de volgende zaak, de Muider smaadschriften, en misschien wel de gekwetste partij. Daar bleef de rest van de zitting haar gevoel voor humor toe beperkt.
Guus verscheen met wat Muider ondersteuning en wilde zijn pleitnota al meteen uitdelen, maar daar hadden de dames niet zoveel zin in. Het werd een nogal formeel gesprek over woordbetekenissen en hoe die ervaren kunnen worden. Dat er misschien ook enigszins ge-jijbakt werd, een boevenbende tegen over een roofridder of zelfs een parasiet, daar wilde de rechter absoluut niets van weten. En toen na wat geharrewar Guus toch zijn pleitnota mocht voordragen werd hij afgekapt bij de verwijzing naar de criminele relaties van de gekwetste partij.
Merkwaardig vond ik dat de zin: "De roofridder werd ongeduldig en dreigde zijn 376 soldaten te sturen om de onwillige bestuurders en inwoners een lesje te leren." als bedreigend werd gekarakteriseerd en als niet betamelijk. Guus legde dat netjes uit, maar dat de gekwetste partij eerder op scherp staande explosieven als dreigement had gebruikt kwam niet aan bod. Uiteindelijk draaide het gesprek toch wat vaagjes over wat gezegd was en misschien anders gezegd had kunnen worden. De finesses ontgingen mij, de aanklager had er zo te zien ook weinig trek in, maar de uitspraak komt nog op papier, dus hopelijk daarmee wat meer helderheid over de argumentatie in deze zaak.
Kortom, een leerzaam middagje dat natuurlijk in vrijspraak eindigde, maar de blinde vrouwe Justitia zou toch wat meer oog danwel gevoel kunnen tonen voor de satirische middelen om dreigementen van een sluwe investeerder te pareren. Wij zijn nog steeds in afwachting van de uitspraak van de Raad van State waar ik de gekwetste partij van ernstiger zaken zoals misleiding, chantage en bedreiging heb beticht. Dat is toch andere kost en ik ben benieuw hoe onze hoogste bestuursrechter daarover in juridische termen oordeelt.
Dat is geen satire, maar raakt direct aan de toekomst van onze Muider gemeenschap. Gelukwensen aan Guus die de sluwe bedreiger van Muider Maat met vrolijke munt uitdaagde tot dit verloren toneelstukje in Utrecht."

De pleitnota van Guus kunt u hier lezen.16 juni 2016

Volkstuiners bereiken voorlopig akkoord met de KNSF.

Concept-overeenkomst Tuinders, Gemeente, KNSF Vastgoed, en Hoogerlust.

Ruim een jaar geleden werd de KNSF eigenaar van zorgboerderij "Hoogerlust" en de bijbehorende boerderij Vechthoeve, ook wel bekend als het Pippi Langkoushuis. Geen wonder dat dit terrein aan de tuinders aangeboden wordt als vervangende locatie voor hun geliefd onderkomen aan de voet van de natuurboulevard. Naar verluidt zou de KNSF minstens één hectare voor de tuinders gereserveerd hebben. KNSF verwierf de 2,2 hectare aan de dijkvoet voor 130.782 euro, en draagt grootmoedig de kosten van de verhuizing van de tuinders, maar daar zit wél een grens aan.
In de concept-overeenkomst (in het bezit van Muideninfo) lezen we dat KNSF Vastgoed II BV een eenmalige bijdrage van € 50.000,- levert ten behoeve van de afkoop van de waarde opstallen op de bestaande tuinen en tegemoetkoming in de kosten van het nieuw te realiseren verenigingsgebouw. Het opruimen van de nu bekende rommel neemt de KNSF voor haar rekening, maar mochten er bij nader bodemonderzoek nog lijken uit de kast komen, dan is daarover niets geregeld.

De tuinders huren het terrein voor € 0,05 /m2 (ongewijzigd), er komt geen jaarlijkse indexering, maar over incidentele verhogingen is niets geregeld. De KNSF houdt zich het recht voor de terreinen te verkopen, de tuinders mogen dan een bod doen.

Hoogerlust BV (dus de KNSF) organiseert en bekostigt het transport van kleinschalige beplanting en kleinschalige tuinartikelen (tegels e.d.) vanaf de huidige tuinen naar Zorglandgoed Hoogerlust, voor de huidige leden die verhuizen naar Hoogerlust. Verhuisklaar maken en herinrichting wordt aan de tuinders zelf overgelaten.

In de VOK van "de Krijgman" is overeengekomen dat de gemeente van de KNSF € 1,1 miljoen voor “bovenwijkse voorzieningen” ontvangt. Uit deze reserve betaalt Gooise Meren de € 250.000 die nodig zou zijn voor de verplaatsing, zo lezen we in een raadsvoorstel van de gemeente. De gemeente verricht en financiert daarmee de inrichting van het gehuurde inclusief erfafscheidingen van de locatie Hoogerlust en levert deze tuinklaar op. Tevens levert de gemeente zand om bestrating op de tuinen mogelijk te maken, en zorgt voor voldoende parkeerplekken.

De tuinders zorgen zelf voor bergingen. De totale investering van ca. 58 bergingen en een verenigingsberging is in de overeenkomst gemaximeerd op totaal € 175.000,-. De tuindersvereniging zal voor maximaal € 125.000,- een lening aangaan ofwel direct bij een bank met een gemeentegarantie ofwel direct bij de gemeente. De ontbrekende € 50.000 komt kennelijk uit de eerder genoemde bijdrage van KNSF.

De tuinders zijn niet alleen hun geliefd onderkomen kwijt, maar moeten zich ook nog eens in de schulden steken. Hun terrein bij de Westbatterij wordt door de Krijgman doorverkocht als dure bouwgrond. "De één z'n verlies is de ander z'n winst.", schreef de heer Visser in 1998 in zijn proefschrift.15 juni 2016

Raad van State heeft meer tijd nodig voor oordeel over 'de Krijgman'

Op 25 april 2016 diende de zaak van de Stichting Erfgoed Kruitpad teneinde het bestemmingsplan 'de Krijgsman' te vernietigen. De Raad van State heeft laten weten dat zes weken onvoldoende is om tot een oordeel te komen, en heeft nog eens zes weken meer nodig.
De Stichting reageert: "Voorlopig blijft er dus onzekerheid bestaan over de toekomst van dit ingrijpende project met vergaande consequenties voor de Muider gemeenschap en de direct aanwonenden. Des te opmerkelijker is het dat de voorbereidingen voor de bebouwing van het terrein van voorheen de Muiden Sport Combinatie en voor de verplaatsing van de volkstuinvereniging de Westbatterij ongestoord voortgang vinden. Ook bieden makelaars reeds woningen aan in het plangebied. Men zou verwachten dat de Raad van de nieuwe gemeente Gooise Meren hier alert op zou zijn en op zijn minst met wat vragen zou reageren op deze situatie. Het lijkt er op dat ook het nieuwe gemeentebestuur volstrekt onderhorig is aan de grondbezitter van het voormalig KNSF-terrein en zich uitsluitend gebonden acht aan de grotendeels eerder gemaakte geheime afspraken. Dat de Raad van State wat meer tijd nodig heeft om deze deal te ontrafelen behoeft niet te verbazen. Het is echter geen geruststellende gedachte dat de nieuw fusiegemeente die het vertrouwen van haar inwoners nog moet zien te verdienen tot nu toe niet heeft gereageerd, laat staan gehandhaafd."
De uitspraak wordt nu dus rond 18 juli verwacht.


25 april 2016

De Krijgman bij de Raad van State

Gloedvolle betogingen en slappe verhalen

Voorzitter Jacob Veenhuysen van de Stichting Erfgoed Kruitpad komt maar tot één conclusie: het bestemmingsplan 'de Krijgman” moet vernietigd worden omdat:
  • het op basis van een deels geheime overeenkomst tot stand is gekomen;
  • het op veel punten onjuist, onvolledig en in strijd met bestaande wet- en regelgeving is;
  • het strijdig is met een goede ruimtelijke ordening.
Want wettelijke regels kunnen niet terzijde worden geschoven als iets in een deels geheim akkoord is afgesproken.
In het jaarverslag van de Raad van State over 2015 spreekt bezorgdheid over politiek handelen gericht op resultaat, snelheid en politiek draagvlak. Vice-president mr. Donner lichtte dit als volgt toe: “Bedenkingen worden terzijde geschoven met de rechtvaardiging dat iets in een akkoord is afgesproken”. De Stichting herkent in deze uitspraak de kern van wat er in Muiden is gebeurd met dit bestemmingsplan als resultaat. Logisch dat Jacob geen andere conclusie trekt dan dat de Raad van State zich aan haar woord houdt. Lees hier de volledige toespraak van Jacob tijdens de zitting.


Op de trap bij de raad van State
Aan de wijze waarop die afspraken tot stand kwamen werd door de staatsraden geen aandacht besteed. Dat kan betekenen dat ze al voldoende wisten op grond van de ook op internet gepubliceerde bijlage bij het beroepsschrift, of dat ze alleen willen kijken naar de kwaliteit van het plan, of liever, het gebrek daaraan.

Visser bescheiden
“Wie bent u?” vroegen de Staatsraden aan Rolf Visser. Die antwoordde evenals de rest van het gezelschap “een werknemer van de KNSF” te zijn.

Eén maal verpesten
Van de zijde van de appelanten voerde Fred Winnubst veelal het woord. Zoals: “We willen niet dat er niets mag gebeuren. Je kan echter een stadje van 1050 jaar oud maar één maal verpesten, en dat willen we voorkomen. We willen een bebouwing passend bij de maat van Muiden.

Wat u eerder in stand hield kan nu verloren gaan
Jacob Veenhuysen vulde aan: “We stonden hier eerder, samen met de gemeente Muiden om de monumentstatus van het Kruitpad te behouden. Die werd door de KNSF aangevochten. U heeft ons toen gelijk gegeven. We vrezen dat wat we toen overeind hebben gehouden nu verloren kan gaan”

Wie draait er voor de kosten op?
Een belangrijk punt is dat in de VOK van alles geregeld is, maar niet wat de KNSF nu eigenlijk betaalt. De kosten van de noodzakelijke bruggen interesseerden de Staatsraden bijzonder. De gemeente kon slechts stamelen dat deze betaald worden. En vertelde niet door wie.

Wordt vervolgd.23 april 2016

NRC schrijft over "drie dwarse oude mannen" tegen de projectontwikkelaar

Die door Guus Kroon op z'n teentjes getrapt werd

Daags voor de beroepszaak tegen "de Krijgman" publiceert de NRC een paginagroot artikel over "drie dwarse oude mannen" die de plannen van "projectontwikkelaar Visser" al dertien jaar gedwarsboomd hebben. Visser heeft komt nadrukkelijk in het artikel aan het woord en laat duidelijk zijn invloed gelden. Kwestie van hoor en wederhoor. Het is een zeer lezerswaardig artikel geworden, dat begint en eindigt met Guus Kroon, die Visser gevoelig op zijn teentjes trapte. Lees het artikel hier.

We zullen echter niet nalaten om de vrijmoedige omgang met de waarheid van de uiterst handige zakenman op slechts enkele punten te corrigeren.

Visser heeft kennelijk nogmaals verteld dat de productie van kruit (door Muiden Chemie International, een divisie van British Aerospace Engineering en niet door KNSF) op verzoek van de overheid gestaakt werd. Maar directielid Marilyn Swan van BEA heeft destijds meermalen verzekerd dat de fabriek om louter bedrijfs-economische redenen gesloten werd, en dat noch de overheid, noch de KNSF daarbij een rol speelden.


FOTO: Lars van den Brink
Visser zegt dat in 2004 Muiden akkoord ging met de deal rond de Kruitfabriek maar onder leiding van wethouder Winnubst op haar schreden terugkwam. Onjuist, de deal uit februari 2005 (niet 2004) werd door Winnubst nauwgezet uitgevoerd. Aan de rechter werd gevraagd hoe de deal te interpreteren, en Muiden heeft zich nauwgezet aan de vonnissen gehouden. Het bureau Deloitte heeft dat op verzoek van de Provincie in 2009 vastgesteld. Hooijmaijers was toen van plan in te gaan op het verzoek van Visser om de ontwikkeling van het KNSF-terrein van de gemeente af te nemen, en zelf ter hand te nemen. Hij moest echter het veld ruimen wegens de ICESave affaire. Daarna liet opvolger Laila Driessen onderzoeken of er voor dit "inpassingsplan" wel een reden was. Niet dus, en de KNSF ving bot.
Juist de KNSF, en niet Muiden, heeft de plannen getraineerd door zich niet aan gerechtelijke vonnissen te houden, en steeds met nieuwe eisen te komen.

Visser noemt "maximaal tien" zwartkijkers, die geen gelegenheid voorbij lieten gaan om hem zwart te maken. De charmante succesvolle bedrijvendokter weet wel beter: in 2004 bleek dat 19 van de 20 Muiers tegen zijn plannen waren. In 2006 wonnen de tegenstanders de gemeenteraadsverkiezingen. En nu zijn er 188 zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend.

Visser zegt dat de KNSF is nooit in verband is gebracht met enig verwijtbaar feit van Bouwfonds of Hooijmaijers.
Hooijmaijers heeft echter tijdens zijn proces verklaard dat Visser hem wegens bewezen diensten nog wel een paar factuurtjes verschuldigd is, maar dat het er niet van gekomen is deze te versturen.
Met de Bouwfonds-fraudeurs Jan van V., Diederik S., en Dennis L. de ontwikkeling van de terreinen van de KNSF ter hand nemen is natuurlijk niet verwijtbaar en mag zeker niet in verband gebracht worden met de bevestiging van de afspraken tussen de KNSF en het Bouwfonds, een jaar later - waarop de 376-megaclaim is gebaseerd. Dat zou een typisch voorbeeld zijn van wat Visser noemt 'uit zijn verband trekken'.6 april 2016

Guus Kroon aangeklaagd door Rolf Visser

Cabaret schiet handige zakenman in verkeerde keelgat

Een boevenbende” noemde de razend intelligente heer Visser in een mail aan de wethouders Jaeger en Meerhof het groepje dat hem hinderde in de uitvoering van zijn fraaie plannen met het Kruitbos. Nu dit zonder effect blijft, lijkt de heer Visser zelf het heft in handen genomen te hebben met een klacht wegens smaad tegen Guus Kroon, die gehuld in een laken, een klassieke mythe vrijmoedig parafraseerde tijdens de commissievergadering in februari 2013.


Guus had zich gehuld in een klassiek Grieks gewaad, en presenteerde zichzelf als Homerus II. Hij voorzag het vergaan van Muiden door het toedoen van Agamemnon Odysseus Visser en kornuiten:
"Negen jaren lang belegerden de Grijpgrage Grieken onder aanvoering van Agamemnon - Odyssus - Visser de wallen van Amuda Trojana Na de ontvoering van Vrouwe Fortuna uit de Amstel bij Ouderkerk, was de legeraanvoerder met een vloot aan adviseurs, advocaten, profiteurs en andere handlangers uitgezeild om wraak te nemen. Hun schepen lagen afgemeerd achter de IJsselmeerdijk, bij de vlakte der Rietpolders." Lees verder...

Een jaar later maakte Guus het opnieuw bont, met een soortelijke verhaal, nu op de commissievergadering van 6 februari 2014:
Er was eens een roofridder in een groot rietmoeras. Hij wilde het moeras droogleggen om er een nieuw kasteel te bouwen. In het verleden waren er wel eens mensen in het moeras weggezakt en verdronken. Aan de andere kant bood het moeras ook werkgelegenheid aan de mensen uit het stadje Muda, dat aan de rand van het moeras lag. Ze gingen er jagen, vissen of een eindje wandelen, voor zover ze de weg kenden, of gewoon genieten in de rust van de natuur, het riet, de vogels en de bomen.” Lees verder.

Nu was Guus toch werkelijk te ver gegaan, ook al was het overduidelijk cabareteske satire. Hoewel de heer Visser niet eens rechtstreeks genoemd wordt, trok hij weldegelijk de hem kennelijk passende schoen aan. En als je dan een handige zakenman te vergelijkt met een roofridder ga je toch echt over de schreef. Verder vergelijkt Guus de heer Visser met een parasiet. Guus heeft dat niet zelf verzonden, want de overnemer dr. Visser schrijft in zijn dissertatie: “Overnemers spelen in de ontwikkeling van de economie een even belangrijke rol als parasieten in de ontwikkeling van de natuur.

Visser deed zijn beklag bij de politie.

Guus ontving een schikking (boete) van 360 euro wegens “het verspreiden van smaadschriften” meer specifiek “het opzettelijk, door middel van verspreiding van geschriften aanranden van de goede eer of naam van R. L. Visser”. De respectabele zakenman, alhoewel razend intelligent en charismatisch, geeft met zijn klacht blijk van het ontbreken van gevoel van humor en zelfreflectie.

Guus laat het er niet bij zitten en verschijnt op aanstaande maandag 11 april bij de politierechter in Utrecht.

8 april 2016
Guus laat weten dat zijn zaak is uitgesteld tot 17 juni 2016. Er was een kwartier voor uitgetrokken, maar de politierechter vond een kwartier te kort voor een principele zaak.17 maart 2016

Zandtransport Bloemendalerpolder sneuvelt bij Voorzieningenrechter

Vergunning mogelijk onjuist

Afgelopen week kondigde de GEM Bloemendalerpolder aan dat de zandtransporten, bedoeld voor het ophogen van de eerste fase woningbouw Weespersluis, in de loop van deze week van start zouden gaan. Inmiddels hebben enkele bedrijven op Industrieterrein Noord  in gezamenlijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ten aanzien van de betreffende vergunning ingediend.

De zaak is gisteren in een kort geding behandeld door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Zij heeft uitgesproken twijfels te hebben over de juistheid van de door de gemeente Weesp verstrekte omgevingsvergunning voor het aanleggen en het gebruiken van de loswal die nodig is om zand te transporteren van de loskade aan het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Bloemendalerpolder. Er zal nader gekeken moeten worden of er voor de aanleg en het gebruik van de loswal een MER (milieu effect rapportage) noodzakelijk was. Daar is een volgende zitting bij de rechtbank voor nodig. Tot die tijd is de verleende vergunning geschorst en is het gebruik van de loswal niet mogelijk. De loswal, de transportband en de vultrechter mogen wel blijven staan. De GEM Bloemendalerpolder inventariseert op dit moment de mogelijke vervolgstappen met het oog op een zo spoedig mogelijke hervatting van de werkzaamheden.

De Bloemendalerpolder wordt ontwikkeld door BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Ymere, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Samen vormen zij de GEM Bloemendalerpolder.

Opmerkelijk is dat de rechter tegen de GEM Bloemendalerpolder heel wat strenger oordeelt dan tegen de Krijgman, die onder het mom van "tijdelijk zanddepot" alvast begon met het voorbelasten van de grond, zonder dat daar in de vorm van een goedgekeurd bestemmingsplan een wettelijke basis voor was.15 maart 2016

Beroep tegen de Krijgman dient op 25 april.

“Stichting heeft geen poot om op te staan”

“U heeft geen poot om op de staan” vertelde de welbespraakte Mr. Eefje van Bommel aan voorzitter Jacob Veenhuysen van de Stichting Erfgoed Kruitpad. Van Bommel staat als raadsvrouwe KNSF bij in de beroepszaak die tegen het bestemmingsplan “de Krijgman” is aangespannen door de Stichting, en een tweetal aanwonenden. Meerdere partijen hebben een beroep bij de Raad van State aangetekend, er zijn in totaal vier beroepsschriften: de reeds genoemde, van de Stichting, en drie andere: van de chirurg Hay Winters, mevrouw Jong, en mevrouw Lieverse. Mevrouw Jong is niet-ontvankelijk omdat zij geen zienswijze tegen het plan heeft ingediend, en ook niet het griffierecht heeft voldaan, Lieverse en Winters zouden, volgens de gemeente en de raadsvrouwe van KNSF geen belanghebbenden zijn, omdat zij geen uitzicht hebben op het KNSF-terrein. Kennelijk snapt de gemeente en de KNSF niet dat in een zo belangrijke zaak iedere Muier belanghebbend is.

Als de Stichting geen poot heeft om op te staan, dan is het wél opmerkelijk dat Marcus Wieringa namens de KNSF zo z'n best doet om Jacob af te laten zien van zijn beroepschrift. Vanaf 6 februari bestookt hij de Stichting met uitnodigingen om de “misinterpretaties” die leven bij de Stichting over de voornemens van de projectontwikkelaar weg te nemen. Marcus is juist van mening dat hij het belang van de Stichting dient! Fred Winnubst heeft de heer Wieringa wél aangehoord, en daarbij niets nieuws gehoord. Marcus Wieringa noemt dit gesprek “positief”, en dat is aardig, want Fred gaat heus niet anders denken over dit abominabele plan en de dubieuze wijze waarop het tot stand kwam.

De gemeente heeft een 27 bladzijden dik verweerschrift geschreven. De strekking daarvan is dat het bestemmingsplan na een zorgvuldige procedure tot stand is gekomen en het belang van alle betrokkenen optimaal dient. Een samenvatting van de wijze waarop het plan tot stand kwam vindt u op hier , en om de Commissaris van de Koning maar eens te citeren: dit verliep niet vlekkeloos. Belangrijker is dat de doelstelling van het plan – kostendekkende sluiting van de Kruitfabriek – verlaten is. Daar gaat de gemeente niet op in, en beweert dat hier sprake zou zijn van een “goede ruimtelijke ordening”. Dat wordt weersproken door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Ordening” die in haar advies stelt dat de draagkracht van het terrein ten hoogste 600 of eventueel 800 woningen is.

In de voorgeschiedenis is niet alleen sprake is van onzorgvuldigheid, maar ook, onder meer, van misleiding, achterhouden van rapporten die voor de besluitvorming noodzakelijk waren, intimidatie, en een dreiging die zich het best laat omschrijven als een vorm van terrorisme (“Muiden staat op ontploffen”).

Munitie te over voor Jacob en kornuiten om hun pleitnota te schrijven!

Ook mevrouw Van Bommel leverde haar pleitnota in. Onwaarheden zijn we wel gewend in pleitnota's, afkomstig van het zoveelste advocatenkantoor dat de investeerder vertegenwoordigt, die als motto heeft dat hij als parasiet een maatschappelijk nuttige functie vervult, en dat de één zijn verlies een ander zijn winst is. De klant vraagt, de advocaat draait.

Zo is het niet waar dat de fabriek gesloten is omdat KNSF dit faciliteerde: de fabriek werd gesloten omdat de eigenaar, British Aerospace Engineering Systems, haar onrendabel achtte. Toen de KNSF dit wist nam zij het initiatief om afspraken te maken die in de intentieverklaringen vorm kregen. Daarbij werd het Rijk en Provincie misleid. De kosten van bedrijfsbeëindiging (“geprognosticeerde kosten”) werden schromelijk overdreven, en relevante informatie die dit aantoonden werd bestuurders onthouden.

En ook beweert mevrouw Van Bommel dat er “duizenden niet gesprongen explosieven zijn verwijderd”. Da's ook niet waar, er zijn wellicht duizenden stukjes schroot verwijderd, explosief materiaal komt nauwelijks meer voor dan elders. In ieder geval is er geen sprake van een onveilige situatie. Zou mevrouw Van Bommel de razend intelligente handige zakenman Visser als weldoener willen afschilderen?

Op maandag 25 april, om 11:00 uur, dient de zaak bij de Raad van State in Den Haag.15 februari 2016

"We noemen het zanddepot, maar het is gewoon voorbelasten"

Van onze politieke redactie
Twan Zeegers - projectleider van de gemeente - vertelde tijdens zijn presentatie op 10 februari aan de raad van Gooise Meren trots dat gemeente Muiden de kluit besodemieterde.
Hij vertelde dat het project "De Krijgman" goede vorderingen maakt, omdat de voorbelasting van de grond voorspoedig verloopt. "Maar we mogen dat geen voorbelasting noemen, we noemen het daarom "zanddepot"" koketteerde hij laatdunkend.
En daarmee gaf hij toe wat we allemaal al wisten: Muiden overtreedt de wet met deze voorbelasting zonder onherroepelijk bestemmingsplan. Noch de voltallige raad, inclusief de Muider raadsleden die beter zouden moeten weten, noch wethouder Boland reageerde.
Je zou verwachten dat Charles Wiss (PvdA) en Erik-Pieter Vlaanderen (VVD) - die eerder Boland van leugens en incompetentie betichtten - deze uitdaging zouden aannemen.2 februari 2016

Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden gaat in beroep tegen "de Krijgsman"

"Gooise Meren" moet met beter plan komen.

De Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden heeft een beroepschrift bij de Raad van State ingediend om Bestemmingsplan 'De Krijgsman" het te vernietigen.
Twee aanwonenden van het plangebied hebben zich hierbij aangesloten. Dit bestemmingsplan werd net vóór de gemeentelijke fusie door de Gemeenteraad van Muiden op 19 november 2015 aanvaard.De bezwaren tegen dit besluit betreffen zowel de totstandkoming als de inhoud van het Bestemmingsplan. In de afgelopen jaren is er een moeizaam politiek en juridisch gevecht geweest tussen de eigenaar van het oude kruitfabriek-terrein en de gemeente Muiden.
De politiek hoopte dit te kunnen beëindigen via een ingewikkelde reeks deels geheime afspraken vastgelegd in onder meer een Vaststellingsovereenkomst, een Ambitiedocument, een Beeldkwaliteitsplan en tenslotte dit Bestemmingsplan. En dat alles onder de chanterende druk van een nooit getoetste en opgeschorte schadeclaim van € 376.miljoen, aldus de Stichting. Volgens de Stichting heeft dit geleid tot een uitverkoop van wat hun lief is in Muiden en tot een overdracht van publieke middelen aan een private partij met als gevolg niet alleen een lastenverzwaring voor de inwoners.

Ook de wijze waarop SC Muiden, de Tuindersvereniging, de Westbatterij en de Zeeverkenners als consequentie van deze deal van hun vertrouwde locatie zijn of zullen worden verdreven vinden zij, op zijn zachts gezegd, onbehoorlijk en onacceptabel.
Zij gaan er vanuit dat de Raad van State zich zal buigen over hun argumenten en deze zal wegen en beoordelen om te kunnen besluiten over hun verzoek tot vernietiging van dit aan alle kanten rammelende en op een groot aantal geheime afspraken gebaseerde Bestemmingsplan. Daarmee zou de weg vrijkomen voor onze nieuwe gemeente Gooise Meren om een ander Bestemmingsplan voor het vertrouwde terrein van de oude kruitfabriek in alle openheid en volgens bestaande wet- en regelgeving op te stellen met behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Het beroepsschrift is onderbouwd met tientallen producties, die te vinden zijn op www.grid-consult.nl/dekrijgsman. Daar vindt u ook een samenvatting van de voorgeschiedenis van het bestemmingsplan. Er is besloten tot deze compacte weergave van de feiten, omdat het voor niet-ingewijden moeilijk zoeken is tussen de honderden, zo niet duizenden documenten op muideninfo.
Het Beroepschrift zelf vindt u hier.22 januari 2016

Onderzoek naar explosieven KNSF-terrein

Het zal wel meevallen

De gemeente Gooise Meren maakt bekend:
"Op het KNSF-terrein wordt de komende maanden gezocht naar de aanwezigheid van (niet gesprongen) explosieven. Deze worden dan door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) onschadelijk gemaakt. De politie is hiervan altijd op de hoogte en een deskundig adviesbureau (Explosive Clearance Group) voert deze werkzaamheden uit. Het kan zijn dat sprake is van enig geluidsoverlast bij het onschadelijk maken. Er zijn de afgelopen week al verschillende explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot halverwege dit jaar.
Omdat op een aantal plekken op het terrein in vervuilde grond wordt gezocht, dragen de werknemers beschermende kleding."

In Muiden weten we allang dat het met die niet ontplofte explosieven reuze meevalt. Dat de projectontwikkelaar niet wil riskeren dat de toekomstige bewoners van "De Krijgman" een verroest stuk ijzer in hun tuin vinden is te billijken. Maar dat zal onschuldig zijn, en voor geluidsoverlast zijn we dan ook niet bang. Tenzij de EOD zich weer laat verleiden tot een toneelstukje, zoals op 9 november 2005, in het kader van de uitzending "Muiden staat op ontploffen". En voor wat betreft de vervuiling: KNSF heeft zelf in 1995 laten vaststellen ook dat reuze meevalt. De razend intelligente meneer Visser wilde toen geen kat in de zak kopen.


terug naar alles over het knsf-terrein