terug naar het overzicht

Toekomstonderzoek
De Fusie van onze Gemeente


Zes gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben een onderzoek te laten uitvoeren naar hun bestuurskracht. Voor Muiden was de conclusie dat we maar beter kunnen samengaan met een andere gemeente. Ook de provincie wenst grotere gemeenten, en Muiden is duidelijk te klein.
Uiteindelijk lijkt het nu toch tot een fusie met Naarden en Bussum te komen

inhoud:

4 april 2016

Muiers een beetje blij gemaakt met dode mus

Bussumers kijken tegen hogere OZB aan

Onze bestuurders hadden het nog zo beloofd: aan de extreem hoge gemeentelijke lasten voor Muiers zou een eind komen na de fusie. De OZB zou op het zelfde peil komen als van Bussum, en de Bussumers zouden er niet op achteruit gaan. Dat betekent dus – aangezien binnen één gemeente één tarief geldt – dat iedereen het lage tarief van Bussum gaat betalen. De Muiers zouden er dan gemiddeld 315 euro op vooruit gaan, de Naarders 154 euro. Dat blijkt een beetje een dode mus, nu de aap uit de mouw van het daardoor veroorzaakte gapende gat van de begroting van Gooise Meren komt.

Het college denkt er toch aan de OZB voor Muiden en Naarden niet aan te passen aan het voormalige tarief van Bussum. Voor iedereen in Gooise Meren geldt dan een tarief van 0,0794 procent van de WOZ waarde, in plaats van de Bussumse 0,0584 procent. De Bussumers worden ontzien omdat voor hen een lagere rioolheffing geldt, en voor ondernemers de reclamebelasting wordt afgeschaft. U kunt zich afvragen of dat door de discriminatiebeugel gaat. Het antwoord luidt: vast niet, want over twee jaar moeten alle woonlasten voor alle inwoners gelijk zijn. Je kunt je ook afvragen of met de lagere rioolheffing er geen roofbouw op het riool wordt gepleegd.
Met deze opzet gaan de Muiers er nog altijd 250 euro op vooruit, en woon je in Naarden, dan is dat 89 euro.20 december 2015

Epiloog van Muiden: Afscheidsraadsvergadering

Alle lof voor bestuurders en ambtenaren, burger genegeerd

Op buitengewoon ongemakkelijke stoelen gezeten moesten genodigden en publiek in de Kazerne op 17 december een groot aantal veelal tenenkrommende toespraken aanhoren. Voor de goede verstaander was er ook wel wat van te leren, of liever: hoorde een ieder erin wat hij/zij wilde horen.
Tussen het publiek troffen we ex-burgemeesters aan, waaronder ingewijden Pim Jongeneel meenden te herkennen, maar in ieder geval Harry Smith en Annemarie Worm, beiden vergezeld van hun wederhelft, en de immer aardige en goedlachse ex-wethouder Rob Meerhof - nu ook burgemeester, van Oostzaan - naast de immer loyale ex-gemeentesecretaris Gert Aalten, en natuurlijk alle politici die in het verleden zoveel stof leverden voor Muideninfo.

De Commissaris van de Koning, Johan Remkes, hield als eerste een toespraak. Hij stond uitgebreid stil bij het overlijden van Marleen de Pater, en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn gehele toespraak aan de verdienste van Marleen op te hangen. Maar het ging niet alleen over haar verdienste: hij prees ook zich zelve voor het benoemen van deze vrouw, die zich zo bekwaam had ingezet voor haar opgedragen taak. Aan de al tien jaar noodzakelijke fusie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd. Het lastige KNSF-dossier met een heuse schadeclaim had zij opgelost, en toen Johan haar begin november bezocht was zij vastbesloten het bestemmingsplan door de gemeenteraad te loodsen: "ze realiseerde zich dat het nog mis kon gaan". Jan Hylkema, die de vergaderingen tijdens haar ontstentenis geleid had, hoorde het hem zeggen.

Nu kwamen achtereenvolgens de fractievoorzitters aan het woord.
Ben Hagens (VVD) beet het spits af. Hij kwam met een opmerkelijke onthulling: alhoewel er stevige debatten in de Kazerne plaats vinden, waar een ieder in zijn wijze opkomt voor wat hij of zij ziet als het belang van Muiden, worden de echte beslissingen genomen in Taveerne "de Mol". Daar komt nu een eind aan.

Jan Hylkema (PvdA) vertelde dat zijn partij - kennelijk in tegenstelling tot anderen - het voor de bevolking opgenomen had en juist niet voor de projectontwikkelaar. En dat sloot nu weer aardig aan bij de woorden van Johan Remkes.

Rietje Rijnja (D66) kan slecht afscheid nemen, maar deed het toch: van Marleen, en de gemeente, en haar ambtenaren. Zij dankte haar fractiegenoten, en herinnerde eraan dat 8 van de 31 leden in de gemeenteraad van Gooise Meren uit Muiden komen: "helaas niet allen D66, maar dat komt wel goed".

Sandra Deuling (OMM) was blij nog even te hebben kunnen meeschrijven aan de recente geschiedenis van Muiden en roemde de kennis en ervaring in haar partij. Door hun constructieve houding heeft haar partij een aanvankelijk wantrouwen kunnen ombuigen. Ze legde ook uit waarom zij niet meededen met de gemeenteraadsverkiezingen : als éénvrouwsfractie kunnen zij onvoldoende hun stempel op het beleid drukken. Andere Muiers denken daar anders over.

Dirk Jan Methorst (CDA) droeg zijn in de raad gekozen fractiegenoot Arie Mastenbroek op het stokje voor Muiden hoog te houden - Arie zal wel weten wat hij bedoelt - en memoreerde nog eens dat Muiden een klein stadje is met grote problemen en projecten. Hij prees in het bijzonder Marjolein Schadé vanwege haar organisatietalent. Dirk Jan zette de majordomussen van de Kazerne, Ron van Essen en Niek Majoor in het zonnetje, en prees de vorige raadsgriffier, Ad van Kessel, die helaas door een beroerte werd getroffen.

Meer fractievoorzitters heeft Muiden niet, maar dat was geen reden om het einde van de toespraken als nabij te zien.

Ad Anthonissen, de raadsgriffier, vertelde dat Muiden zijn veertiende standplaats was als griffier, en ook de bijzonderste: "ik moest wel wennen aan de bestuurscultuur, en ben Muiden veel dank verschuldigd". Hij roemde behalve iedereen die eerder genoemd werd, ook Gwendolyn de Boer, de vice-raadsgriffier, vooral bekend als gemeentelijke voorlichter.

Voor Henny Timmerman, loco-burgemeester en wethouder, was dit een zeer bijzondere dag met het afscheid van Marleen dat samenvalt met de laatste raadsvergadering. Ze denkt met plezier terug aan haar periode als wethouder: nooit had zij een saai moment. Zij prees de raadsleden: 'vaak waren we het oneens maar nooit werd het persoonlijk'. Het wethouderschap heeft haar leven verrijkt en Henny is dankbaar voor de ervaringen die ze heeft opgedaan.

Collega wethouder Casper Hendrik Boland werd in december vorig jaar door Rietje Rijnja gebeld: nu hij niets meer omhanden had, kon hij dan misschien een jaartje wethouder in Muiden zijn? Dat leek Hendrik wel iets: een plaatsje met zesduizend inwoners, met bovendien een fraaie haven, hoe moeilijk kan dat zijn? Heel moeilijk, zo heeft Hendrik ervaren. En hij dankt alle Muiers dat hij deel mocht uitmaken van onze gemeenschap.

Marjolein Schadé sprak uiteraard ook enige dankwoorden maar herinnerde ons er ook aan dat Muiden het breedste aquaduct van Europa gaat krijgen, en het grootste ontwikkelingsproject van een gemeente. "Het is ongelooflijk wat onze organisatie heeft gepresteerd"

Lintjes voor Jan en Dirk-Jan.
Het heeft de koning behaagd, zo sprak loco-burgemeester Henny Timmerman, om een tweetal oudgedienden uit de raad te benoemen tot Lid in Orde van Oranje Nassau. Eerst nodigde zij Jan Hylkema uit naar voren te komen. Zij prees de inzet van Jan, en spelde hem de versierselen op. Toen noodde zij Dirk Jan Methorst. Deze werd vooral geprezen vanwege zijn gedrevenheid en tomeloze inzet voor het verenigingsleven. Jan Hylkema was meteen wat minder blij met zijn lintje.

Nu waren er cadeautjes (31 wijnglazen) voor een ieder, waarvan Hans van der Steen, Sandra Deuling en Henny Timmerman ter plekke in het zonnetje werden gezet.

De bijeenkomst werd afgesloten met een door Ad Anthonissen geleid ceremonieel:
Jan Hylkema vouwde met Henny Timmerman de Muier vlag op.
"Lang Leve Muiden" klonk het luid uit het publiek, met een driewerf "Hoera".

Alle lof voor bestuurders en ambtenaren, burger genegeerd.
Opmerkelijk was dat de unieke en zo kenmerkende betrokkenheid van de Muider bevolking, die een zo grote, en zelfs lange tijd beslissende rol heeft gespeeld in de Muider politiek, niet éénmaal genoemd werd.
Jacob Veenhuysen en Guus Kroon hebben het zeker voorzien en waren wijselijk afwezig.
Muideninfo dankt - met plaatsvervangende schaamte - alle betrokken burgers.

Jan Bovenlander

Jacob Veenhuysen vindt Afscheidsraadsvergadering vertoon van schijnheiligheid16 december 2015

Muiderberg krijgt dorpsraad.

In aanloop naar de fusie tussen Muiden, Naarden en Bussum is veelvuldig gepleit voor burgerparticipatie in de vorm van dorps- of stadsraden. Het dorp Muiderberg heeft in deze de stad Muiden de loef afgestoken met de oprichting van een heuse dorpsraad.

Met een dorpsraad of stadsraad wordt onder andere beoogd de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur te verkleinen en de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur te vergroten. Muiderberg kreeg op 10 december jongstleden zo'n dorpsraad, te realiseren door middel van een statutenwijziging van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg (BVMM). De nieuwe naam gaat luiden 'Vereniging Dorpsraad Muiderberg'. Het bestuur van de vereniging, in beginsel bestaande uit 7 tot 11 leden, zal als dorpsraad fungeren.

De dorpsraad heeft als doel de collectieve belangen van de inwoners van Muiderberg te behartigen, in het bijzonder de bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang. Van belang zijn de bewaking van het karakter en de identiteit van het dorp en de kwaliteit van de leefomgeving, onder meer op het gebied van de openbare ruimte, sportvoorzieningen, cultuur en  natuur (openbaar groen, etc.). Met de gemeente Muiden (vanaf 1 januari 2016 Gooise Meren) is een overeenkomst gesloten, waarin de taken en bevoegdheden van de dorpsraad worden vastgelegd. De gemeente Gooise Meren zal, naar verwachting, deze overeenkomst erkennen.


Harry meets Henny, ofwel, felicitaties na tekenen convenant.
Die andere knappe snorremans is Charles Wiss
(fragment foto Kasterman)

De dorpsraad zal veel aandacht schenken aan een goede communicatie met het gemeentebestuur, de eigen inwoners en de diverse verenigingen/ stichtingen op het gebied van onder andere sport, cultuur en natuur. Een belangrijke taak is het verzamelen van wensen en ideeën van inwoners en deze periodiek te bespreken met college en ambtenaren van Gooise Meren. Zodoende kan de dorpsraad fungeren als 'oor en oog' en als klankbord voor het gemeentebestuur. De dorpsraad kan bovendien gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die het dorp aangaan.

Van de zittende bestuursleden van de BVMM zullen Jacqueline Boog, Linda Vlaming en Charles Wiss na meer dan tien jaar aftreden. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg gaat van start met een interim bestuur van drie leden, te weten Harry Mock, voorzitter, John Haug (thans BVMM-bestuurslid), secretaris en Veronique van der Linden, penningmeester. Deze drie bestuursleden krijgen onder meer tot taak een compleet, meer definitief bestuur samen te stellen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van het dorp.29 mei 2015

Raadsbreed verlangen naar "Stadsraad"

Contact met gemeente wordt lastig na fusie

Muiden gaat op in de fusiegemeente "Gooise Meren". Door de grote schaal die deze gemeente krijgt zal het contact tussen ambtenaren, wethouders en raadsleden en de inwoners van Muiden moeilijker worden. Het gemeentehuis staat immers in Bussum. En slechts een beperkt deel van de raadsleden zal zich kunnen bezighouden met de problemen van de kern Muiden.

Alle politieke partijen in Muiden vinden dit een achteruitgang. Ook na de fusie en de schaalvergroting willen zij met de burger in gesprek blijven en zou u op een eenvoudige manier wensen, klachten en opmerkingen bij de raad, wethouders en ambtenaren kunnen leggen.
Daarbij kan een burgerplatform een rol spelen. Zij kunnen een luisterend oor zijn voor ondernemers en inwoners, kunnen hen de weg wijzen in het bestuurlijke en ambtelijk landschap en zonodig een ingang verzorgen bij raadsleden, collegeleden of ambtenaren. In Bussum en Naarden werken ze al jaren met buurtplatforms.

Met deze boodschap zijn organisaties en burgers door de politiek benaderd.

Op 11 juni wordt er in de kantine van SC Muiden om 20:00 een bijeenkomst gehouden met de heer Onno Folkers van het buurtplatform Parkwijk Naarden en de wijkwethouder van De Vesting, mevrouw Meerten, om uit te leggen wat een wijkwethouder doet en hoe zij contact houd met het buurtplatform en inwoners. De organisatie wil de bijeenkomst besluiten met een vrije discussie over noodzaak van de stadsraad. Het initiatief voor deze avond is genomen door VVD en D'66 en wordt gesteund door CDA, PvdA en OMM. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig.

Als u aanwezig wil zijn, graag een berichtje naar stadsraadmuiden@gmail.com20 april 2015

Fusie definitief

Op dinsdag 7 april werd er in de Tweede kamer gestemd over voorstel 34075: Wetgeving d.d. 10 november 2014 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp. Het wetsvoorstel werd aangenomen, alsmede de drie daarop betrekking hebbende moties.


7 april 2015

Jacob is benieuwd hoe de samenwerking gaat bevallen.

Namens Stichting Erfgoed “Kruitpad” stuurde voorzitter Jacob Veenhuyzen wederom een brief aan de Tweede Kamer. Een ieder die in dit ragfijne spel een rol speelt, hoe miniem dan ook, kreeg op 2 april een kopie, als bijlage bij een e-mail, die luidt:
Goedenavond,
Zoals u gisteravond hebt kunnen zien bij de parlementaire behandeling van het fusie-voorstel worden de belangen van de de gemeente Muiden en haar inwoners geofferd ten behoeve van hogere belangen en vooral die van KNSF-Vastgoed cq dr. R.L. Visser; met wat boterzachte toezeggingen zal het voorstel volgende week zonder enige ruchtbaarheid worden aangenomen; een ieder is het gedoe meer dan zat;
Hierbij een laatste, maar waarschijnlijk ook tevergeefse poging wat feiten boven tafel te krijgen, benieuwd hoe het nieuwe college van de gemeente Gooise Veren de samenwerking met dr. R.L. Visser gaat bevallen;
met een vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen
7 april 2015

Kamerdebat fusie overschaduwd door “idioot project”

Op 1 april werd een kamerdebat gevoerd over de samenvoeging van Bussum, Muiden en Naarden. Dit debat kunt u terugzien op
http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/samenvoeging-bussum-muiden-en-naarden
(of klik hier)
Er wel even voor gaan zitten, want dit vermakelijke debat duurt bijna drie uur. Doen!

Bijna alle sprekers noemden in negatieve zin het “Krijgman”-project ofwel het KNSF-project, en hadden begrip voor de afkeer van Bussum om te fuseren wanneer de negatieve financiële gevolgen van dit project niet geheel zijn afgedekt.

Maidenspeech
Kamerlid Veldman (VVD) hield zijn “maidenspeech”. Hij begreep dat de schadevergoedingsclaim van de eigenaren van het Krijgsmanterrein van tafel is, en ontvangt graag daarvan de bevestiging van de minister. Ook zag hij graag nogmaals bevestigd dat het wetsvoorstel een vangnet kent in het geval de vaststellingsovereenkomst onverhoopt niet wordt nagekomen. En hij ziet graag bevestigd dat met een uitkering van 10 miljoen euro, ten laste van alle gemeenten, de zaak van de baan is.

“idioot project”
Kamerlid Ronald van Raak (SP) was het meest expliciet: bestuurders van de betrokken gemeenten, en provincie moeten zich rot schamen. Drie jaar geleden werd het wetsvoorstel aan hen teruggestuurd, en weer maken ze er een zooitje van. De gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp zijn jarenlang bezig geweest met een goed proces van samenwerking op allerlei terreinen. Die vrijwillige samenwerking werd op brute wijze verstoord door een discussie over gedwongen herindeling. Dat leidde vervolgens tot slechte verhoudingen en een verziekte sfeer tussen de betrokken gemeenten.
Nog nooit had hij meegemaakt dat een fusie werd ingegeven door een fout vastgoedproject, waarmee de gemeente financieel het hoofd in de strop heeft gelegd, een idioot project met honderden miljoenen aan claims.
Het voorstel voldoet niet aan de eis van lokaal draagvlak: Bussum wil niet.
Het is een onlogische keuze: Bussum-Naarden kan wel, Muiden-Weesp ligt ook voor de hand. Kijk maar op de kaart! En Muiden heeft goed samengewerkt met Weesp.
Er is echter feitelijk al sprake van een ambtelijke fusie. Dat stelt Ronald van Raak voor een dilemma.

Buitenkansje voor PVV
Bosma (PVV) was bijzonder grappig, toen hij noemde dat we opgescheept zitten met een cadeautje van een VVD-gedeputeerde die nu alleen nog maar met zijn initialen wordt aangeduid. Bussum heeft een niet mis te verstane brief geschreven met daarin de woorden "ongewenst" en "onacceptabel". Hij kreeg een brief van de Bussumer VVD waarin staat dat als je hiermee instemt, de VVD wordt gedecimeerd.
Voor de PVV een buitenkansje!

Geheime VOK
Bisschop (SGP) memoreert dat door het geheime karakter van de vaststellingsovereenkomst (VOK) niet alle betrokkenen kunnen weten welk avontuur ze aangaan.

“Bijzonder staaltje werk”
Mevrouw Bruins Slot vond dat Muiden met het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst een “bijzonder staaltje werk“ had geleverd. En dat terwijl Bussum vindt dat Muiden in het pak is genaaid. Mevrouw Bruins Slot is van het CDA.

Initialen
Vervolgens ontspint zich een debat tussen mevrouw Fokke (PvdA) en de heer Schouw (D66) over de hoogte van de claim, verbonden aan dat “idiote project”, bij herleving (als de nieuwe gemeente de wensen van de razend handige zakenman Visser niet vervult) : ergens tussen de nul en 400 miljoen euro. Het is duidelijk dat de geachte afgevaardigden zich er niet van bewust zijn dat het laatste bedrag berust op een afspraak die in de maak was met zakenmannen die nu ook alleen maar met hun initialen aangeduid worden.

De minister
Na de eerste termijn gaat minister Plasterk de vragen beantwoorden. In plaats van de fusie onacceptabel te vinden stelt de minister dat de gemeenten de samenvoeging en het moment van de samenvoeging juist steunen, wat blijkt uit de brief die de drie gemeenteraden de Kamer onlangs, op 9 februari van dit jaar, hebben gestuurd.

"Wij zijn ervan overtuigd dat het samengaan van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden ten goede kan komen aan de slagkracht van de regio, aan de dienstverlening voor onze inwoners en de versterking van de lokale democratie" citeert de minister uit een brief van de drie gemeenten.

Maar ja, er ligt ook een latere brief afkomstig van de voltallige gemeenteraad van Bussum: "Op basis van het wetsvoorstel, de antwoorden van de minister en het verslag van de artikel 12 inspecteur komen wij unaniem tot de conclusie dat de voorgestelde herindeling voor de gemeente Bussum op deze manier ongewenst en onacceptabel is."

OZB verlaging voor Muiden
De Minister laat weten dat ook zonder het KNSF-project de fusie noodzakelijk zou zijn. Zijn berekening van de OZB in de nieuwe gemeente is interessant:
Op dit moment, uitgedrukt in relatie tot het gemiddelde ozb-percentage van het hele land, zit Muiden op 120%, Naarden op 80% en Bussum op 40%.
De minister heeft nagerekend wat het zou betekenen voor het gemiddelde ozb-tarief en dus voor het finale ozb-tarief als die gemeente zou besluiten om het uitgavenniveau hetzelfde te houden na de fusie als ervoor. Dat tarief zou dan uitkomen op 62%. Dat zou voor Muiden een sterke verlaging van het tarief betekenen. Het zou voor Naarden een verlaging van het tarief betekenen. Het zou voor Bussum onvermijdelijk een zekere verhoging van het tarief betekenen, namelijk van 40% naar 62%. Voor alle duidelijkheid: Dat is dus niet het gevolg van de afwikkeling van de KNSF-zaak, maar gewoon een gemiddeld tarief, gekoppeld aan het huidige voorzieningenniveau. Dat niveau kan natuurlijk (eventueel) aangepast worden de huidige Bussumse standaard.

Onredelijk
Het project “de Krijgman” kent een hoog “onderhoudsniveau”, hoger dan gangbaar.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt dat hoge niveau door de gemeente Muiden betaald. Het is onredelijk om, in het kader van de art.12 tegemoetkoming dat ten laste te laten komen van alle gemeenten in Nederland.

Draagvlak
Bosman (PVV) vraagt zich af of er voor die fusie wel draagvlak is. De Minister zegt dat dat er bij de gemeenteraden wél is. Maar niet bij de bevolking, zo valt Ronald van Raak (SP) Bosman bij, althans: “De bevolking heeft zich hierover ook nooit uitgesproken. Het is een speeltje geweest van de bestuurders, met name van de provinciale bestuurders.”

Drie moties
Aan het begin van de tweede termijn dient de VVD bij monde van de heer Veldman een motie in, die het renterisico voor de nieuwe gemeente bij de regering legt. De tegemoetkoming in het kader van de art. 12 procedure is namelijk gebaseerd op een historisch lage rentestand. De motie wordt mede ondertekend door PvdA, SP, CDA en D66. De minister zal zonodig de motie uitvoeren.

Daarnaast dient D66, ook namens de SGP, een motie in, waarin staat in het geval de claim herleeft, niet de fusiegemeente maar Provincie en Rijk dit oplossen.

En het CDA wil, in een motie, voor de meerkosten van het hoge onderhoudsniveau van de Krijgman “een “billijke oplossing”.

Ten aanzien van de twee laatste moties is de minister wat terughoudender: zijn voorbehoud betekent: tenzij er sprake van is dat het een gevolg is van eigen schuld.
Over het wetsvoorstel en de moties zal dinsdag 7 april gestemd worden.

Download het volledige verslag van het kamerdebat.31 januari 2015

Fusiegemeenten eisen dat het Rijk alle lasten en risico's KNSF op zich neemt

Pleidooi om Bloemendalerpolder voor de fusiegemeente te behouden maakt weinig indruk.

Gisteren, 30 januari 2015, vond in de Kazerne een heuse hoorzitting van de Tweede Kamer plaats over de aanstaande fusie van Bussum, Naarden en Muiden. Dat trok heel wat volk! Hoofdthema's waren de financiële gevolgen van de “deal” met de KNSF, zoals de claim waarmee de razend intelligente heer Visser dreigt, en de grenscorrectie tussen Muiden en Weesp, met als doel de polder in zijn geheel bij Weesp te voegen.

Met betrekking tot het eerste onderwerp spraken Maarten IngenHousz namens de Tuindersvereniging “De Westbatterij” in, en Jacob Veenhuysen namens de Stichting Erfgoed Kruitpad.


Jacob en Maarten als insprekers (uiterst rechts).
Naast Dirk-Jan Methorst zit in het midden Alexander Luijten, fractievoorzitter van de VVD in Bussum.
Uiterst links zit in het publiek CvK Remkes.
De Tuindersvereniging
Maarten zag niet in waarom de tuinders zouden moeten vertrekken van de huidige plaats, en kon dat ook niet inzien, want dat zou staan in het geheime deel van de Vaststellingsovereenkomst. Hij memoreerde dat een jaar geleden de gemeente beloofde binnen één of twee maanden duidelijkheid te scheppen over een alternatieve locatie, en dat totnogtoe de gemeente zich hierover in stilzwijgen heeft gehuld. Als de fusie een feit is, vreest Maarten dat het er helemaal niet meer van komt. Bovendien kost de verhuizing minstens één miljoen euro, wist Maarten, en dat is weggegooid geld als de tuinders net zo goed kunnen blijven zitten.
De Tuindersvereniging “De Westbatterij” eist dat bij een fusie de volkstuinen op hun huidige plaats blijven.
Een complicerende factor is echter wel dat de tuinen precies een jaar geleden voor precies 130.829 euro aan KNSF verkocht zijn, of liever eerst door de gemeente Muiden gekocht zijn, en door Muiden aan de handige zakenman Visser doorverkocht zijn.
Niemand stelde vragen.
De inspraak van Maarten.

Stichting Erfgoed Kruitpad
Jacob uitte zijn misnoegen over het dubieuze karakter van de geheimzinnige procedure die nu geleid heeft tot de wellicht dubieuze vaststellingsovereenkomst – dat valt niet te controleren, want grotendeels geheim. Hij uitte zijn bezorgdheid over de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst, zeker wanneer KNSF niet krijgt wat zij verlangt, en de dubieuze claim weer in het leven geroepen wordt.
Jacob wees erop dat deze claim van 376 miljoengerelateerd is aan in de zogenaamde Vastgoedfraude-affaire veroordeelde personen”.
Jacob wees verder op de integriteitkwestie die in dit dossier niet alleen voor wat betreft ex-gedeputeerde Hooijmaijers een rol speelt, maar ook voor wat betreft het raadslid Methorst, hem werd immers gevraagd om wegens de schijn van belangenverstrengeling af te treden (hij nam in het geheim een kwart miljoen aan van de KNSF-Vastgoed directeur, in ruil voor aandelen van zijn intussen failliete bedrijf). Methorst voerde als fractievoorzitter van de kleinste raadsfractie zowaar namens de raad het woord.
De parlementariërs stelden geen vragen. Wellicht waren zij met stomheid geslagen.
De inspraak van Jacob.


het publiek

de TweedeKamerleden (vlnr): Manon Fokke (PvdA), Gerard Schouw(D66), Martin Bosma(PVV), Ronald van Raak(SP), de griffier van de Commissie BZ, Hanke Bruins Slot(CDA) en Foort van Oosten(VVD).

De bestuurders
De verdere insprekers waren allen bestuurders: de burgemeesters Heijman en Sylvester namens Bussum en Naarden, en raadslid Methorst namens Muiden.
De burgemeesters eisten dat de financiële gevolgen die voortvloeien uit de relatie met KNSF niet door de gemeente maar door het Rijk gedragen worden.
Anders gaat de fusie wat hen betreft niet door. Ook een verhoging van de OZB voor tien jaar, zoals nu voorgesteld, is onacceptabel. Burgemeester Heijman vreest dat er voor het einde van 2015 geen bestemmingsplan zal zijn – wegens verdere vertraging: bijvoorbeeld door behandeling door Raad van State, of door vernietiging van het besluit. De fusiegemeente krijgt dan te maken met de claim: het Rijk moet dat maar oplossen.

Het Rijk
Minister Plasterk heeft daar vooralsnog geen trek in. De fusiegemeente is rechtsopvolger van de gemeente Muiden en moet zelf maar aan de financiële verplichtingen ten gevolge van de Vaststellingsovereenkomst voldoen, laat hij in een brief op 5 december jongstleden aan de gemeenteraden weten. Maar als de Vaststellingsovereenkomst buiten de schuld van Muiden niet uitgevoerd wordt, en dit leidt tot zwaardere financiële consequenties dan zal “daarmee rekening worden gehouden”. Deze vage toezegging is voor beide burgemeesters niet aanvaardbaar.

Methorst vatte de geschiedenis van het project voor de met betrekking tot zijn objectiviteit gewaarschuwde parlementariërs weer eens samen.

De Bloemendalerpolder
Zowel de gemeente Weesp, bij monde van wnd. burgemeester Van Bochoven, als de private partijen die de Bloemendalerpolder ontwikkelen leverden argumenten om het Muider gedeelte van de Bloemendalerpolder aan Weesp toe te voegen. Zo zou de nieuwe wijk volledig op Weesp georiënteerd zijn, en is ontwikkeling gemakkelijker als je met één overheid te maken hebt.
Het lijkt een gelopen race, want zo staat het in het wetsvoorstel.
De Muider loco-burgemeester Henny Timmerman dacht daar anders over.
Zij betoogde dat de samenwerking met Weesp nu uitstekend verloopt en zag niet in dat dat anders zou worden. Bovendien heeft Muiden al fors geïnvesteerd in de polder, en zou zij niet profiteren van de baten die dit oplevert. Op de vraag om welke investeringen het dan wel gaat wist zijn echter geen antwoord te geven: “dat zal ik u wel toesturen”.

De fusie als zodanig
De volgende sessie, over de fusie als zodanig, bracht weinig nieuws. De petitie kwam aan de orde, “Bussum Natuurlijk Beter” (een samenwerkingsverband tussen politieke partijen in Bussum) verzekerde nogmaals dat een fusie met Muiden nu uitgesloten is, “maar Naarden en Bussum kunnen natuurlijk wél alvast fuseren”, burgemeester Joyce Sylvester van Naarden wilde Muiden er wél bij “maar dan moet die KNSF-kwestie wél goed geregeld zijn”, de ondernemers waren vóór de fusie, en wel rap.

Parlementariër Gerard Schouten wilde weten in hoeverre de Provincie in dit dossier Muiden tegemoet gekomen is. De in het publiek aanwezige CvK Johan Remkes reageerde met een licht schouderophalen. Joyce Sylvester wist dat “de Provincie zich buitengewoon heeft ingespannen om de financiële consequenties op het Rijk af te schuiven”. Een gewaarschuwde Gerard Schouten wilde dat er géén onomkeerbare besluiten vallen.
Wordt vervolgd.27 januari 2015

Staat de fusie op springen?

"Komt er geen garantie ter vrijwaring van financiële risico’s vooraf, dan geen fusievan Bussum, Naarden en Muiden."

Inwoners van Bussum, Naarden en Muiden zijn bezorgd over de financiële risico’s van de aanstaande fusie. Aan de Tweede Kamer wordt de garantie gevraagd dat er geen financiële gevolgen rond De Krijgsman (het KNSF-terrein) te Muiden ten laste komen van de inwoners van de nieuwe gemeente. Zonder deze garantie dient de Tweede Kamer niet in te stemmen met de fusie van de drie gemeenten. Stand op dit moment (27-1-2015, 13.00 u.): 910 ondertekenaars
Verwachte datum van indienen: 30 januari 2015
Als u wil, teken dan de petitie hier27 oktober 2014

Fusiegemeente gaat "Gooise meren" heten.

De gemeenteraden van Naarden, Muiden en Bussum zijn het op maandagavond 20 oktober eens geworden over de naam Gooise Meren. Zo gaat de nieuwe gemeente heten waarin zij over ruim een jaar opgaan. Het besluit over de naam werd in de drie raden afzonderlijk genomen. Daaraan ging, op dezelfde avond, een uitgebreide gezamenlijke bespreking vooraf.
Met de keuze voor de naam Gooise Meren volgen de gemeenteraden het advies van de “Beoordelingscommissie naamgeving nieuwe gemeente”. De minister van BZK, Ronald Plasterk, zal de naam Gooise Meren opnemen in het wetsvoorstel voor gemeentelijke herindeling van Naarden, Muiden en Bussum. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Als alles volgens planning verloopt, gaat de gemeente Gooise Meren op 1 januari 2016 van start.

De vier kernen blijven hun naam behouden
Inwoners zijn gehecht aan de naam van de plaats waar zij wonen. De namen van de kernen 'Naarden', 'Muiden', 'Muiderberg' en 'Bussum' blijven ongewijzigd.30 september 2014

Fusiegemeente zou "Gooise meren" moeten gaan heten.

De beoordelingscommissie moet haar werk over doen

Volgens de beoordelingscommissie die de naam adviseert voor de te vormen fusiegemeente doet “Gooise Meren” het meest recht aan alle drie de gemeenten en karakteriseert de nieuwe fusiegemeente trefzeker. De andere twee mogelijkheden zijn “Naardingerland” en 'Naarden-Bussum”.
Waarom “Gooise Meren “ de beste keus is, is onduidelijk - het enige meer van betekenis in immers het Naardermeer. Het meervoud is dan ook misplaatst.

'Naardingerland' is volgens de commissie weer zeer verantwoord uit historisch oogpunt en doet ook recht aan Bussum en Muiden. Maar 'Naardingerland' is helemaal niet verantwoord, want wordt verbasterd tot "Naarlingenland"

De naam 'Naarden-Bussum' is zeer passend voor Naarden en Bussum en sluit aan bij het gelijknamige treinstation. De nieuwe gemeente bepaalt echter de naam van het station, en niet andersom. Dus als de naam van de nieuwe gemeente is Gooise Meren dan zal de naam van het station worden Gooise Meren. 

Bovendien doet "Naarden-Bussum" geen recht aan Muiden en is fantasieloos. Die laatste naam zou de dictatuur van de meerderheid representeren. Immers, Bussum en Naarden kunnen in de nieuwe fusiegemeente heel gemakkelijk hun wil opleggen aan het piepkleine Muiden.

De commissie, die onder leiding stond van Marian Dekker, heeft de namen getoetst aan een aantal algemene naamgevingscriteria. Zo mag de naam niet elders reeds voorkomen, geen verwarring geven met andere (plaats)aanduidingen en niet strijdig zijn met de wet. De naam mag ook geen samenstelling zijn van drie of meer delen.

De commissie moet volgens vele raadsleden haar werk overdoen.

De werkwijze van de beoordelingscommissie is vastgelegd bij raadsbesluit van 2 juni 2014 "Procedurevoorstel naamgeving fusiegemeente Naarden-Muiden-Bussum "

Op grond van dit raadsbesluit moet de beoordelingscommissie uitgaan van de volgende criteria:
 • er moet een keuze gemaakt te worden uit de longlist van ingediende namen voor de nieuwe gemeente
 • er moet aansluiting zijn bij geschetste profiel in het herindelingsadvies
 • noodzaak van een positieve associatie met de naam, de uitspreekbaarheid van de naam
 • de naam moet beschikbaar zijn
 • de beoordeling van de ingezonden namen moet de Richtlijnen uit het advies van de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland volgen.
De beoordelingscommissie heeft deze criteria niet correct toegepast.

Zo staat de naam “Gooise Meren” niet vermeld op de longlist, maar wél “Gooische Meren”. En wekt de naam de onterechte suggestie dat de nieuwe gemeente het gehele Gooi omvat met meerdere meren.

De rechtvaardiging van de naam Naardingerland is onterecht. In de toelichting van de beoordelingscommissie staat vermeld dat Naarden de oudste stad is onder de fusiegemeenten. Naarden kreeg stadsrechten in 1335. Maar Muiden al in 1122.
Ook is het strijdig met de richtlijnen dat deze naam negatieve connotaties heeft: Naarlingenland. Bovendien staat in de richtlijnen dat gevoeligheden moeten worden vermeden door een geheel nieuwe naam te kiezen en geen bestaande naam te promoveren. Deze naam promoveert Naarden en negeert de twee andere fusiepartners Bussum en Muiden.

Daarmee is ook de naam Naarden-Bussum is rechtstreeks in strijd met richtlijnen, want die negeert Muiden.

Meerdere raadsleden concluderen dat de beoordelingscommissie haar taak niet correct heeft uitgevoerd en de in het besluit van de gemeenteraad vastgelegde criteria niet correct heeft toegepast en een ondeugdelijke argumentatie heeft gehanteerd.

Broddelwerk, concluderen zij, dat overgedaan moet worden.

Meer weten?
(persbericht, verslag van de commissie, shortlist namen, longlist namen)


22 november 2013

Recreatiecentrum Muiden nodig voor Bloemendalerpolder

Misleidende kop boven persbericht Provincie

Als je deze kop leest dan ligt het voor de hand te denken dat de schrijver bedoelt dat Recreatie Centrum Muiden (RCM) nodig is voor de Bloemendalerpolder en dus blijft bestaan. De Provincie bedoelt juist het tegendeel want schrijft in een persbericht:

"Het Recreatie Centrum Muiden (RCM) sluit met ingang van 1 mei 2014 haar deuren. Het RCM zal gesloopt worden, omdat de locatie nodig is voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.
In 2009 heeft de provincie het RCM voor vier jaar in bruikleen gegeven aan de gemeenten Muiden en Weesp. Hierdoor konden diverse sportverenigingen nog vier jaar gebruik maken van de accommodatie. Die termijn loopt 1 mei 2014 af. De betreffende sportverenigingen zijn begin deze week geïnformeerd over de sluiting.
In 2012 zijn definitieve afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied tussen de betrokken publieke partijen waaronder de gemeenten Muiden en Weesp en de provincie Noord-Holland en private partijen. Zo is er plaats voor maximaal 2750 woningen, waarvan een deel bereikbaar zal zijn voor lagere inkomens en worden er aan de Vechtoever en op de Brediuslocatie geen woningen gebouwd. Ook worden de woningen zo ver mogelijk van de te verleggen A1 gebouwd waardoor er aan de noordzijde van de bebouwing een robuuste groenstructuur ontstaat. De beoogde start bouw is in 2016.
Deze week wordt al gestart met de sloop van een gedeelte aan de buitenzijde van het RCM. Dit zal de sportactiviteiten niet hinderen. De betreffende sportverenigingen zijn begin deze week geïnformeerd over de sluiting en sloop van het RCM. In de gemeente Weesp zijn nog twee andere sportgelegenheden; deze sporthallen hebben nog beperkte uren beschikbaar."

Opmerkelijk

Dat er op de Brediuslocatie geen huizen gebouwd zouden worden is hoogst opmerkelijk. Muiden sprak immers met de grondeigenaar, Rijkswaterstaat, af dat om de sportvelden haalbaar te maken, er maximaal 50 woningen en een hotel op de Brediuslocatie gebouwd worden. We hebben de Provincie gevraagd of zij hier een stokje voor zal steken.


22 november 2013

Provincie start samenvoeging Bussum, Muiden en Naarden

Bloemendalerpolder gaat naar Weesp - "Goed plan" vindt College Muiden, maar niet de Raad.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) starten de procedure om de Gooise gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen. Het streven is erop gericht dat de nieuwe gemeente per 1 januari 2016 een feit is.
Aanleiding voor de start van de herindeling is de vaststelling door GS van het definitieve advies over de bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor de regionale samenwerking in het hele Gooi worden voor de middellange termijn drie scenario's voor gemeentelijke herindeling nader onderzocht. Op lange termijn zien GS de vorming van één gemeente Gooi en Vechtstreek of een gemeente Gooi naast een gemeente Vechtstreek.
Begin dit jaar heeft de minister van BZK aan GS gevraagd hem te adviseren over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Muiden en Weesp, ingebed in een lange termijn visie voor de hele regio Gooi en Vechtstreek. GS zijn tot hun advies gekomen na consultatie van alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en Provinciale Staten.
Elvira Sweet, gedeputeerde gemeentelijke samenwerking zegt: "om vaart in het proces te houden hebben GS na overleg met de burgemeesters in de regio besloten om alvast te starten met de verdiepende verkenning van de drie scenario's voor de middellange termijn. Op verzoek van de betreffende gemeenten starten GS een herindelingsprocedure voor Bussum, Muiden en Naarden. GS nemen in dezelfde procedure meteen ook de grenscorrectie met Weesp voor de Bloemendalerpolder mee, zodat de nieuw te bouwen woonwijk niet in tweeën wordt gesplitst en in zijn geheel bij Weesp wordt gevoegd. We willen hiermee voortvarend vorm geven aan een herindeling, die een eerste stap is naar een slagvaardige en bestuurskrachtige regio Gooi en Vechtstreek."

Muiden is verheugd.
Ondanks dat zeer tegen de zin van de gemeenteraad Muiden de Bloemendalerpolder kwijtraakt, reageert het college van BenW van Muiden verheugd op de snelle stappen van de provincie. "Een fusie is voor Muiden op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk. De voorgestelde termijn, 1 januari 2016, biedt ons houvast en perspectief en dat hebben we nodig. We zien er naar uit om op korte termijn samen met deze gemeenten afspraken te gaan maken hoe wij ons hier gezamenlijk op kunnen gaan voorbereiden." lezen we op de kabelkrant.

Voortvarend
GS verzoeken de minister om aan de Tweede Kamer een uitspraak te vragen, zodat GS het proces voor herindeling  voortvarend kunnen voortzetten. GS consulteren deze maand Provinciale Staten over de start van de herindelingprocedure.
Doel is om met een herindeling minder en krachtiger gemeenten te vormen, die samen een sterkere regio maken en waardoor de dienstverlening aan de inwoners verbetert. Het nader onderzoek naar de drie scenario's voor de middellange termijn moet april 2014 zijn afgerond. In al deze drie scenario's worden Bussum, Muiden en Naarden samengevoegd, zodat de procedure nu al kan worden gestart.
GS sluiten niet uit dat, indien wordt gekozen voor het scenario waarbij de gemeente Huizen aan deze drie wordt toegevoegd óf het scenario dat Hilversum aan deze drie gemeenten wordt toegevoegd, de betreffende gemeente alsnog in de herindelingprocedure wordt meegenomen. In dat geval zal de nieuwe samengevoegde gemeente niet eerder dan 1 januari 2017 een feit kunnen zijn.

Claim KNSF
Heikel punt voor Naarden en Bussum is de absurde claim van KNSF aan het adres van Muiden. Omdat tijdens de eerdere fusiedebatten in de Tweede Kamer er brede steun bestond voor de gedachte om de Staat het risico van de claim te laten dragen, voorzover Muiden dat niet kon, stelt GS aan minister Plasterk voor deze lijn te volgen. Omdat de landsadvocaat regelmatig Muideninfo raadpleegt zal het er wel van komen dat deze de minister positief zal adviseren.

PvdA heeft zo zijn eigen interpretatie.
In een reactie op het advies van de Provincie laat de PvdA weten dat dit advies alle ruimte biedt om de Bloemendalerpolder bij Muiden te houden. In het advies staat immers dat indien Muiden vasthoudt aan haar voorkeur voor 't Gooi de hele Bloemendalerpolder aan Weesp zou toevallen. Kennelijk, aldus fractievoorzitter Jan Hylkema, laat de provincie de keuze aan Muiden, en als Muiden niet voor een fusie met Naarden en Bussum kiest, kan zij gerust de samenwerking met Weesp inzake de Bloemendalerpolder voortzetten. Een politiek handigheidje van Hylkema is dat hij vaststelt dat nergens uit blijkt dat deze samenwerking niet zou kunnen wanneer de fusie waar Muiden nu de voorkeur aangeeft, met Naarden en Bussum, doorgaat. Nergens in de aanbeveling staat immers wat GS voorstelt ten aanzien van de Bloemendalerpolder als we die voorkeur zouden opgeven. Wél lezen we in het warrige document dat GS een ontwikkeling van de Bloemendalerpolder door twee gemeenten niet wenselijk acht en beargumenteert GS waarom de Bloemendalerpolder Weesp zou moeten toevallen. Daarom kan de zinsnede "indien Muiden vasthoudt etc" ook als een ongelukkige, niet bedoelde suggestie worden opgevat.

Gemeenteraad pikt annexatie Bloemendalerpolder niet.
De PvdA mag dan wel zo zijn eigen interpretatie van het advies van GS hebben, de gemeenteraad is eensgezind in haar opvatting dat de Bloemendalerpolder bij Muiden moet blijven. Dat werd op de raadsvergadering van 21 november nog eens bekrachtigd door een motie van de PvdA, die raadsbreed werd gesteund.
In de motie staat dat de Provincie stelt dat er een grenscorrectie in de Bloemendalerpolder komt áls Muiden vasthoudt aan een fusie met het Gooi, wordt gesteld dat de Provincie zelf geen voorkeur heeft voor een variant, dat de provincie vindt dat als Muiden kiest voor de samenwerking met Weesp en anderen de Bloemendalerpolder bij Muiden kan blijven, en wordt het college verzocht om de Provincie en de minister te melden dat Muiden niet akkoord gaat met de voorgestelde ARHI-procedure. De Bloemendalerpolder moet bij Muiden blijven, de samenwerking met Weesp wordt voortgezet, en Weesp mag wat Muiden betreft bij de fusie met Naarden en Bussum aansluiten.

Na enig aandringen op een duidelijk antwoord bleek het college het hiermee eens. Dat bericht op de Kabelkrant ("Muiden verheugd') is dan zeker een vergissing.
8 september 2013

Provincie: Muiden moet met Naarden en Bussum fuseren.

Maar de fusiegemeente is de Bloemendalerpolder dan wél kwijt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) schetsten (op de stiekeme vergadering) drie varianten voor de gemeentelijke herondeling van de Gooi- en Vechtstreek.
Zij vinden dat Muiden in ieder geval met Bussum en Naarden moet fuseren, vooralsnog per 1 januari 2016. Daarbij wordt de Bloemendalerpolder in zijn geheel bij Weesp gevoegd. Weesp kan in alle varianten haar samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht verder uitbouwen.

Dit schrijven GS in hun concept-advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). GS hebben bij het opstellen van hun concept-advies het eerder verschenen advies van de heer Winsemius over de regionale samenwerking gebruikt als uitgangspunt. Winsemius constateert dat de gemeenten het eigen belang vaak voorop stellen, waardoor regionale opgaven niet effectief worden opgepakt: 'de bewoners van Gooi en Vechtstreek krijgen minder dan mogelijk.' GS constateren dat al lange tijd wordt gesproken over de bestuurskracht van de gemeenten in de regio, maar dat de gemeenten er niet in slagen om tot goede oplossingen te komen.

GS hebben gekeken naar de vorming van één gemeente Gooiland voor de hele regio. Dat vinden zij op lange termijn wel wenselijk, maar op dit moment een stap te ver. Er is daarvoor nog onvoldoende draagvlak en een fusie van negen gemeenten brengt enorme organisatorische consequenties met zich mee. Op middellange termijn zien GS drie mogelijke varianten voor de gemeentelijke herindeling. GS willen deze samen met de gemeenten uiterlijk 1 april 2014 uitwerken om te komen tot een keuze voor de meest wenselijke variant.

Op korte termijn is de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Muiden en Weesp het meest urgent. Aangezien Muiden in alle varianten fuseert met Bussum en Naarden, mogelijk uitgebreid met Hilversum of Huizen, stellen GS voor dat Muiden op korte termijn met Bussum en Naarden in gesprek gaat over fusie. Vooralsnog gaan GS uit van een fusie per 1 januari 2016. Weesp kan in tegenstelling tot een vorige fase zelfstandig blijven, omdat Weesp nu werkt aan een intensieve samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht.

De drie varianten voor de herindeling gemeenten in Gooi en Vechtstreek:
 • Variant A: Gooi-Noord en Gooi-Zuid
  • Fusie: Blaricum, Eemnes, Hilversum, Laren
  • Fusie: Bussum, Muiden, Naarden, Huizen
  • Samenwerking: Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht
 • Variant B: Drie stromen
  • Samenwerking: Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren
  • Fusie: Bussum, Muiden, Naarden, Hilversum
  • Samenwerking: Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht
 • Variant C: GV-3
  • Fusie: Bussum, Muiden, Naarden
  • Fusie: Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Hilversum
  • Samenwerking: Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht

Boos

De Muider gemeenteraad is boos omdat in alle fusievarianten de Bloemendalerpolder afgestaan moet worden aan Weesp. GS vindt het onwenselijk dat de ontwikkeling van een dergelijk groot gebied door twee gemeenten wordt uitgevoerd. De gekozen variant valt slecht bij PvdA en CDA, die Weesp bij de fusie willen betrekken. De VVD is echter voor de aanbevolen “Gooise Variant”, samen met D66, die nog een stapje verder gaat: “Wij vinden een fusie belangrijker dan het behoud van de Bloemendalerpolder” zegt Rietje Rijnja. Ze gaat er overigens wél vanuit dat het missen van de leges in het kader van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder voor de te vormen gemeente gecompenseerd wordt. Om die reden zijn ook Naarden en Bussuem wat minder blij wanneer de Bloemendalerpolder afgestaan moet worden.13 augustus 2013

Weer stiekeme raadsvergadering

En de volgende dag wordt alles openbaar...
 
Geduputeerde Staten van de Provincie Noor-Holland gaan op 20 augustus 2013 een besluit te nemen over het concept-advies aan de minister van Binnenlandsezaken over de gemeentefusie in de Gooi- en Vechtstreek. 21 Augustus, dus de volgende dag, wordt dit concept-advies openbaar gemaakt. Gedeputeerde Sweet en de Commissaris van de Koning Remkes willen graag op 20 augustus ’s avonds met de raad en het college bespreken wat GS eerder die dag hebben besloten over Muiden (en Weesp). De minister heeft specifiek geinformeerd naar de mening van GS over de toekomst van deze gemeenten. Daarom hecht het college van GS eraan om de raad en het college van Muiden in te lichten voordat het besluit openbaar wordt.

Het heeft er alle schijn van dat raad met deze vernedering akkoord gaat. Zowel de Raad als GS lijken verslaafd te zijn aan gewichtig doen, wat zich uit in het nutteloos houden van geheime vergaderingen. Daarmee lijkt de raad te accepteren dat het besluit van GS al vast staat voor de vergadering. De volgende dag is het sowieso openbaar. Waarschijnlijk eerder, dezelfde avond, tijdens het napraten in "de Mol".18 juli 2013

Raad van Muiden neemt unaniem twee fusiemoties aan.

Met omweg terug naar af

Door Harry Mock
Na een aantal schorsingen en tekstwijzigingen heeft de gemeenteraad van Muiden in haar vergadering van 4 juli 2013 unaniem twee moties aangenomen.
In de eerste motie spreekt de Raad uit dat een zeer spoedige besluitvorming over een gemeentelijke herindeling voor Muiden noodzakelijk is. Daarbij geeft de Raad de voorkeur aan de G9-variant (dat wil zeggen: alle negen gewestgemeenten fuseren tot één nieuwe gemeente). De Raad voegt hier aan toe dat zij deze keuze al eerder impliciet duidelijk heeft gemaakt door het uitspreken van de wens om tot één uitvoeringsorganisatie voor de regio te komen voor het sociale domein.
In de tweede motie stelt de Raad eveneens dat een zeer spoedige besluitvorming over een gemeentelijke herindeling voor Muiden noodzakelijk is. Daarbij realiseert de Raad zich dat een G9-variant mogelijk pas op langere termijn tot stand kan komen en derhalve op gespannen voet staat met de eerder uitgesproken urgentie om Muiden in een gemeentelijke fusie te betrekken. De Raad vindt dat voor verschillende andere taken een fusie die leidt tot een kleinere schaalgrootte dan de G9 ook een oplossing zal bieden.
Derhalve staat de Raad positief tegenover ieder fusievoorstel dat een toekomstige G9 niet in de weg staat en in ieder geval de geografisch dichterbij gelegen Gooische gemeenten omvat. In een dergelijke Gooische 'tussenvariant' zou de Raad graag zien dat de gemeente Weesp, met wie Muiden de Bloemendalerpolder deelt, een onderdeel uitmaakt van die fusie.

Het college gaat deze moties nu verwerken tot een 'zienswijze'. Na goedkeuring van de tekst door de fractievoorzitters zal deze zienswijze vervolgens aan de provincie worden toegestuurd.

In haar overwegingen stelt de Raad dat zij altijd voorstander is geweest van de G4-variant, een fusie tussen Muiden, Weesp, Naarden en Bussum. De Raad merkt op dat deze variant niet de steun krijgt van alle betrokken gemeenten en in de Tweede Kamer is weggestemd. Vervolgens heeft de Raad een voorkeur uitgesproken voor de G3-variant, een fusie met Naarden en Weesp. In 2012 heeft de Raad verzocht te onderzoeken of en op welke wijze een samenwerking en/of fusie van de gemeenten Naarden, Weesp en Muiden uitvoerbaar is en op welke wijze dat zou kunnen plaatsvinden met een eventueel latere aansluitingsmogelijkheid van de gemeente Bussum.
Thans wordt er in de beide moties op gewezen dat het recente bestuurlijke initiatief van de gemeenten Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht niet spreekt over een fusie en dat de gemeente Bussum in haar schriftelijke reactie aan de provincie niet heeft aangegeven met Muiden te willen fuseren. In de twee moties wordt wel gesteld dat de Raad van Bussum “in een bilateraal overleg met de raad van Muiden heeft aangegeven dat zij het op prijs zou stellen als Muiden zich zou aansluiten”.

Analyse.
De winst van de vergadering van 4 juli jl. is dat de Raad in haar reactie op het rapport Winsemius nu eensgezind is. Dat was wel eens anders. Unaniem gaat de Raad voor een fusie van alle gemeenten in het gewest Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Terecht wordt er op gewezen dat voor deze fusievariant een lange adem is vereist. Immers, Huizen wil bijvoorbeeld helemaal niet fuseren en Naarden/Bussum hoor je niet over een fusie waarbij Weesp is betrokken. Daarnaast hebben Weesp en Wijdemeren het Gooi min of meer de rug toegekeerd door als Vechtgemeenten samen op te trekken met de buiten het gewest gelegen gemeente Stichtse Vecht. In plan B (de tweede motie) spreekt Muiden van een 'tussenvariant', een fusie met dichterbij gelegen Gooise gemeenten. Deze worden niet met name genoemd, maar een blik op de kaart leert dat hiermee toch in elk geval Naarden en Bussum moeten worden bedoeld. De Raad ziet graag dat Weesp zich bij deze fusie aansluit. Muiden is dan via een omweg weer terug bij de oude, maar niet haalbaar gebleken G4-wens: een fusie tussen Muiden, Weesp, Naarden en Bussum. Deze fusievariant hoeft een toekomstige G9 niet in de weg te staan, al hoewel er nog heel veel water door de Vecht moet stromen voordat een Groot Gooiland gemeente in zicht komt.
Alle gewestgemeenten hebben nu een reactie op het rapport Winsemius gegeven. Zoals het er nu naar uitziet is er geen enkele fusievariant waarbij elke gemeente zich happy voelt. De provincie staat voor een onmogelijke opgave om een advies aan minister Plasterk uit te brengen dat de steun van alle betrokken gemeenten krijgt. De Tweede Kamer zal straks opnieuw de knopen mogen doorhakken, tenzij binnen het gewest een doorbraak wordt bereikt. Voorlopig blijft de bestuurlijke toekomst van Muiden ongewis, ondanks de urgentie die van alle kanten voortdurend wordt benadrukt.

Harry Mock27 juni 2013

Harry Mock spreekt in over fusie

“Muiden zet zichzelf buitenspel”

Na afloop van de commissievergadering Algemene Zaken van 20 juni was de conclusie van Harry Mock: “ik constateer dat de gemeenteraad van Muiden blijft kiezen voor door de tijd achterhaalde, niet realistische opties. In feite geeft Muiden daarmee de provincie en de minister de vrije hand en zet de gemeente zichzelf buitenspel. In buitenspelpositie kun je niet scoren”. Omdat het de raad kennelijk niet kan schelen met wie er gefuseerd wordt, als er maar gefuseerd wordt, vindt Harry het onbegrijpelijk dat de optie om de gemeente op te splitsen (Muiderberg bij Naarden/Bussum en Muiden bij Weesp/Wijdemeren, u kent zijn idee) afwijst, hoewel volgens Harry die optie kan bijdragen tot een goede oplossing.

Muiden zit zichzelf in de weg
Vooraf constateerde Harry dat Hilversum, Huizen, Naarden, Bussum, Weesp, Wijdemeren en de BEL-gemeenten Blaricum en Laren op het rapport van Winsemius hebben gereageerd, maar dat zijn eigen gemeente Muiden in dit rijtje niet voor komt. Het vasthouden aan een fusie met Weesp, Naarden en Bussum is, gezien de standpunten van deze gemeenten, volgens Harry volstrekt onrealistisch. En een fusie met alleen Weesp of Naarden is geen oplossing, althans niet volgens Winsemius. Volgens Harry zit de gemeente Muiden zichzelf en andere gemeenten in de regio behoorlijk in de weg. De raad kenmerkt zich nogal eens door onderling wantrouwen, verdeeldheid en besluiteloosheid. Daarom stelt hij voor de inwoners van Muiden en Muiderberg op korte termijn hun voorkeuren ten aanzien van een haalbare fusie of herindeling te laten uitspreken.

Nog tijd tot 1 oktober
Een commissielid merkte op dat daar geen tijd voor was. Harry is het daar niet mee eens. Aan de gewestgemeenten is dan wel verzocht vóór 1 juli te reageren, maar de diverse colleges moeten op verzoek van hun raden ook na deze datum de mogelijkheden onderzoeken en verkennende gesprekken voeren. De minister verwacht een advies van de provincie vóór 1 oktober.

Of de zoveelste, kostbare enquête zo nuttig is, betwijfelt Muideninfo. Daarbij speelt een rol dat vorige enquêtes bijzonder sturend zijn gebleken, en de uitslag altijd door iedereen vertaald wordt naar de eigen opvatting. U herinnert u de “nep-enquête” van Worm nog wel.
Zoals Harry al aangaf: waarschijnlijk wordt er zonder ons, over ons, beslist.

Lees de volledige inspraakreactie van Harry Mock.22 juni 2013

Weesp heeft gekozen

Toch maar niet bij Bonaire, vindt Weesp. Op de vastgoedbeurs Provada was, ter promotie aan vastgoedontwikkelaars, deze gezamelijke reclame-uiting te zien van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.


Deze foto werd ons gemaild door raadslid Marlon van der Meer

De PROVADA is het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, en vond plaats in de Amsterdam RAI. Gedurende de drie beursdagen (3,4,5 juni) treffen ontwikkelaars, beleggers, consultants, financiers, woningcorporaties, eindgebruikers en gemeenten elkaar in een professionele omgeving om plannen, ideeën en visies met elkaar te delen. U moet er wél diep in uw beurs voor tasten: een kaartje kost ruim 100 euro (incl. BTW). Er komen ruim 20.000 bezoekers.27 mei 2013

Prachtig alternatief van PvdA

Winsemius was eilanden vergeten

In 2012 was er het debacle in de Tweede Kamer waar de fusie tussen Weesp, Naarden, Bussum en Muiden werd afgeschoten. Daarna kwamen Weesp, Naarden en Muiden al snel met een alternatief. Met z’n drieën en wie wil aanhaken mag. Dat is nog steeds het standpunt van de PvdA in Muiden/Muiderberg.

Maar wat zien we gebeuren. Naarden wil perse Bussum erbij. Bussum wil dan zonder Weesp en vervolgens gaat Weesp boos richting Wijde Meren en Stichtse Vecht. Om dan vervolgens aan Muiden te vragen: wat willen jullie nu eigenlijk?

De PvdA Muiden-Naarden weet wat ze wil en heeft inmiddels een prachtig alternatief. Geniaal, eenvoudig en geheel in lijn met het rapport van de heer Winsemius. Hij had het over een verdeling tussen zand en water. Maar de heer Winsemius was één aspect vergeten: eilanden. Als eilandgemeente (Pampus) gaat Muiden een fusie aan met andere eilandgemeenten. Namelijk Wieringen (voormalig eiland), Texel, Saba, Sint Eustatius en Bonaire

Hier kan niemand op tegen zijn” zegt een opgetogen Jan Hylkema, fractievoorzitter van de PvdA Muiden/Muiderberg. “Omdat dit dé oplossing is voor de Gooi en Vechtstreek kunnen de raadsvergaderingen plaatsvinden op Bonaire. Gratis vervoer voor de raadsleden. De statenleden mogen na deze fusie een paar keer per jaar naar de overzeese gebieden vliegen. En ook de kamerleden mogen op bezoek komen. Wie gaat dan nog tegen zo’n prachtig voorstel stemmen?

Deze fusie kan in 2015 rond zijn. Als gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nog willen aanhaken moeten ze dus snel zijn. Bussum zal wel niet aanhaken. Het argument waarom ze tegen Weesp zijn geldt namelijk ook voor de overzeese eilanden. Er wonen te veel mensen met een kleurtje.

Aanhaken Weesp en Naarden logische stap
Wij willen ook bij Bonaire", laat een afgunstige Lars Voskuil, fractievoorzitter van de PvdA in Naarden, weten, "want onze vesting is ook een soort eiland, toch?" Jan Hylkema vindt dat wel een goed idee, en verwacht dat ook de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, zal instemmen met het Gooische eiland-denken. "Zand en water uit elkaar trekken is pas de eerste stap, het Gooische eiland-denken heeft recht op een eigen oplossing." weet Hylkema. Bonaire heeft veel overeenkomst met de Vesting-eilanden van Naarden en Weesp. "Logisch die erbij te voegen."27 mei 2013

Mock wijzigt plan lichtjes

Als gevolg van ontvangen reacties hebben harry Mock en Ad Welschen hun herindelingskaartje lichtelijk aangepast.  
De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn:
 
1.  - Bij de splitsing van de gemeente Muiden wordt rekening gehouden met de door  Winsemius gegeven typologie  van 'water-gemeenten' (de Vechtstreek) versus 'zand-gemeenten' (het Gooi). Het poldergebied tussen Muiden en Muiderberg behoort in deze visie in zijn geheel tot het natte gebied en wordt niet langer "door midden gesneden". 
 
2.-  Het bebouwde deel van de BEL-gemeente Eemnes is in de nieuwe versie als onderdeel van de beoogde gemeente Gooiland ingetekend. In het plan Mock/Welschen werd hier impliciet al van uitgegaan. Voor de duidelijkheid is deze indeling nu gevisualiseerd.
 
Lees hier verder voor nadere informatie over dit plan.

het nieuwe kaartje:


17 mei 2013

D66 misbruikt motie fusie

Werner van Bastelaar communiceert niet goed: Wat mankeert D66 toch?

Door Harry Mock

Tijdens de raadsvergadering van Muiden op donderdag 25 april jl. diende D66 een motie in. Daarin stond dat Muiden aan de vooravond staat van een gemeentelijke herindeling en dat in de discussie hierover gesproken wordt van een mogelijke opsplitsing van Muiden en Muiderberg (bedoeld wordt natuurlijk een opsplitsing van de gemeente Muiden).
In de motie stelt D66 dat splitsing van Muiden en Muiderberg niet wenselijk is en zij vraagt de Raad zich tegen splitsing uit te spreken. Beide kernen zijn al 200 jaar “onlosmakelijk” aan elkaar verbonden en splitsing tast de identiteit van de gemeente Muiden aan, aldus D66.
Veel raadsleden vonden deze motie voorbarig. De discussie over het rapport Winsemius (Analyse en aanbevelingen over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek) moet immers nog worden gevoerd. Op aangeven van raadsleden werd de motie op twee punten gewijzigd. In plaats van dat splitsing “niet wenselijk” is, werd opgenomen dat splitsing “op dit moment niet aan de orde is”. Vervolgens staat in de aangepaste motie dat de raad zich “vooralsnog” uitspreekt voor handhaving van Muiden en Muiderberg als één gemeente. De aangepaste motie werd met zeven stemmen voor en vijf stemmen tegen aangenomen.
Het blad Weesper Nieuws heeft niet goed opgelet of is verkeerd geïnformeerd.
De redactie schreef namelijk dat de gemeenteraad van Muiden zich unaniem heeft uitgesproken tegen een mogelijke splitsing van Muiden en Muiderberg. Twee fouten in één bericht. Een besluit dat met 7 tegen 5 is genomen kun je moeilijk unaniem noemen. Maar ernstiger is dat over het ingevoegde woord “vooralsnog” helemaal niet wordt gerept. Zoals het hoort, kwam het blad een week later met een keurige rectificatie (hierin wordt abusievelijk gemeld dat de motie met 7 stemmen tegen en 5 voor is aangenomen, maar een kniesoor die daar op let).
Nu zou je denken dat alles klip en klaar is, komt het Muidense D66-raadslid Werner van Bastelaar met een misleidend ingezonden stuk in het Vechtjournaal. Hij schrijft namelijk letterlijk dat de gemeenteraad van Muiden heeft ingestemd met een motie van D66 waarbij de partij zegt dat bij een gemeentelijke herindeling Muiden en Muiderberg bij elkaar moeten blijven. Waar is het cruciale woordje “vooralsnog” gebleven, Werner? Je hebt de vergadering toch zelf bijgewoond? Aan de motie is trouwens ook toegevoegd dat een splitsing van Muiden en Muiderberg op dit moment niet aan de orde is. Dus waar heeft D66 het over?
Deze week heeft het Vechtjournaal mijn reactie (“Werner van Bastelaar communiceert niet goed”) integraal gepubliceerd. De volgende faux pas van D66 deed zich voor tijdens een commissievergadering in Bussum op 13 mei jl. Een woordvoerster van D66 zei tegen beter weten in dat de gemeente Muiden niet gesplitst wil worden. Zij werd stante pede op haar vingers getikt. Wat mankeert D66 toch en wat wil de partij? In de commissievergadering in Muiden van afgelopen dinsdag betoogde D66 niet tegen een fusie te zijn. Dat is mooi, want Winsemius vindt een fusie van Muiden noodzakelijk. Kan D66 ook aangeven met welke gemeente(n) Muiden dan moet fuseren en hoe deze keuze past in hun visie op de bestuurlijke toekomst van de gehele Gooi en Vechtstreek?

Lees hier de motie.22 april 2013

Winsemius: fusie noodzakelijk.

“grote cultuurverschillen die samenwerking bemoeilijken”.


Pieter Winsemius
Eind 2012 is door het gewestbestuur, op initiatief van burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, gevraagd aan Pieter Winsemius om advies te geven over de aanpak van een gemeentelijke fusie in de gooi en Vechtstreek.
Gooi en Vechtstreek omvat de gemeenten Blaricum, Huizen, Bussum, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en Hilversum. ,,Deze gemeenten blinken uit door gebrek aan aanwezigheid tijdens cruciale besluitvormingstrajecten", stelt Winsemius in zijn rapport.


Het advies geeft een analyse van de huidige regionale samenwerking en geeft aanbevelingen over de wijze waarop de inhoudelijke speerpunten het beste kunnen worden opgepakt. Ter nadere overweging aan de gemeenteraden geeft Pieter Winsemius zicht op mogelijke indelingen van de regio voor de korte en de lange termijn.

Eén van de conclusies is dat als de negen gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek de dienstverlening aan de burgers willen verbeteren gemeentelijke herindeling onvermijdelijk is. Opschaling is de enige manier om dit te bewerkstelligen, stelt Winsemius. ,,Het staat buiten kijf dat een aantal van de gemeenten binnen het gebied te klein is voor kwalitatief voldoende dienstverlening, aldus de oud-minister. Een aantal gemeenten kan het hoofd nu bestuurlijk al nauwelijks boven water houden. Mede als gevolg van bijvoorbeeld de decentralisaties vanuit het rijk en provincie zijn fusies volgens Winsemius noodzakelijk om voldoende bestuurskracht te krijgen. Ook de belangenbehartiging van de regio richting Rijk en omliggende gebieden kan veel beter.

Samenwerken geen alternatief
Voor Muiden, Naarden en Weesp is samenwerking geen alternatief voor herindeling. Zij moeten per direct op zoek naar fusiepartners en hebben daarbij aan elkaar niet genoeg.  Ook voor Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren is herindeling op termijn onontkoombaar. Bij afwezigheid van toekomstige alternatieven moeten Bussum, Hilversum en Huizen zich daarom aanbieden als fusiepartner, zo blijkt uit het rapport

Om deze herindeling te bewerkstelligen meent de VVD in Weesp dat daartoe de GV4 variant (Bussum, Naarden, Muiden, Weesp) definitief van de baan is. Zij zijn dan ook verheugd dat de gesprekken die zijn gestart met de zustergemeenten langs de Vecht, Wijdemeren en Stichtse Vecht, opvallend positief verlopen. Zij wensen dat Muiden zich bij deze gemeenten aan het water aansluit. Dat is ook een aanbeveling uit het rapport: “als eerste stap is een samengaan van Muiden, Weesp en Wijdemeren noodzakelijk” - en dan als tweede stap Stichtse Vecht daar bij voegen.

Cultuurverschil
Het rapport rept met geen woord over het initiatief van Harry Mock om de gemeente Muiden te splitsen: Muiderberg zou dan deel gaan uitmaken van een Gooi-gemeente, en Muiden zou, met andere gemeenten, bij Weesp gevoegd worden. Het cultuurverschil dat daaraan ten grondslag ligt wordt wel door Winsemius erkent: “Gooi en Vechtstreek kent ook grote cultuurverschillen die samenwerking bemoeilijken. Er is een wezenlijk onderscheid tussen 'water' (Muiden, Weesp, Wijdemeren, met een sterk accent op kleine kernen en landelijke openheid) en 'zand' (met stedelijke spanningen tussen wonen, werken en recreëren).” En in één adem door: “ Er bestaan ook – vooral bestuurlijke - spanningen tussen 'grote' en 'kleine' gemeenten met als inzet (gevoelde) arrogantie. Een aantal gemeenten – Muiden, Weesp en Hilversum bijvoorbeeld - kent een afwijkende problematiek, die door de overige vooral als 'hun' probleem wordt ervaren.”

Knettergek
De conclusies van Winsemius zijn koren op de molen van de PvdA Muiden en Naarden. In een gezamenlijk persbericht schrijven zij dat eerder de heer Winsemius liet weten dat het in de Gooi en Vechtstreek ieder voor zich is. Hij kwalificeerde de regio zelfs als “knettergek”, staat er in het persbericht. In zijn eindrapport zijn de conclusies niet milder.

De Gooi & Vechtstreek noemt hij een reservaat, bewoond door blije mensen met een uitzonderlijk hoog voorzieningen niveau – en dat willen ze onder het motto “ieder voor zich” zo houden. Er is dan ook geen vertrouwen in elkaar, noch oog voor de problemen van de ander. En als er samengewerkt wordt dan is dat niet van harte: er wordt niet echt tegengestribbeld, maar “meegestribbeld” volgens Winsemius: veel overeenstemming in principe, maar weinig actie: geen daden, maar woorden. “De bestuurderen van Gooi en Vechtstreek hebben in het verleden niet uitgeblonken door een overmatige wil tot samenwerking.” Daar moet een einde aan komen: “Met name de grote gemeenten – Bussum, Hilversum en Huizen – dienen boven zichzelf uit te stijgen en hun kleinere buurgemeenten de hand te reiken.”

“De conclusie dat Muiden, Naarden en Weesp wel moeten fuseren en dat uitstel echt niet langer een optie is, is heel belangrijk. Minister Plasterk moet dus gewoon echt wat doen en liefst snel.” laat Jan Hylkema weten.

Lees hier het rapport “Samenwerking Gooi en Vechtstreek”
25 maart 2013

Harry Mock werkt z'n plan uit en kiest voor twee grote Gooigemeenten

"Plan voldoet aan doelstellingen regeeraccoord,
en al decennia spelende problematische grenssituaties worden in één klap opgelost"


Tijdens de bijeenkomst met oud-minister Pieter Winsemius op 25 februari jl. in het Larense Singer heeft Muiderberger Harry Mock een voorstel gelanceerd voor een gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek. Deze gedachte heeft hij verder uitgewerkt met dr. Ad Welschen uit Bussum.  Dit heeft geresulteerd in een indeling en naamgeving, zoals vermeld op deze kaart:


Voorstel gemeentegrenzen Gooimeer Gooiland.

Harry Mock uit Muiderberg en Ad uit Bussum pleiten als privé personen en betrokken burgers voor de vorming van twee nieuwe, gelijkwaardige gemeenten in het Gooi, namelijk:  
 • Een gemeente Gooimeer, bestaande uit Bussum, Naarden, Hilversumse Meent, Huizen, noordelijk Blaricum (Bijvanck / Blaricummer Meent) en Muiderberg (inwonertal circa 102.000);
 • Een gemeente Gooiland, bestaande uit Hilversum, Laren en het oude, zuidelijke deel van Blaricum, inclusief Huizerhoogt (inwonertal circa 99.000; met Eemnes erbij bijna 108.000).

Harry geeft de volgende toelichting:
"Deze herindeling leidt tot een coherente, logische clustering van gemeenten, waarbij tevens enkele al decennia spelende problematische grenssituaties in één klap worden opgelost. De bestuurlijke drukte neemt af, de ambtenarenapparaten worden versterkt en er worden kostenvoordelen bereikt, wat noodzakelijk is in een tijd van bezuinigingen en decentralisatie van rijkstaken. Dorpsraden kunnen het karakter van de kleinere kernen helpen behouden. Voor bovengemeentelijk-Gooise beleidszaken (regie en strategie) kan daarnaast een coördinator met een passend mandaat worden aangesteld.
 
De gevolgen van dit voorstel zijn dat het BEL-model (de samenwerkingsvorm tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) wordt aangepast en dat de gemeente Muiden wordt opgesplitst in een "droog" deel (het dorp Muiderberg) en een "nat" deel (de stad Muiden). Het grotendeels op het Gooi gerichte brinkdorp Muiderberg past uitstekend bij een nieuw te vormen "zandgemeente" Gooimeer, terwijl het Vechtstadje Muiden naadloos aansluit bij Weesp (waarmee de Bloemendalerpolder wordt gedeeld) en de andere Vechtgemeenten: Wijdemeren en Stichtse Vecht. Laatstgenoemde drie gemeenten hebben onlangs aangekondigd een onderzoek te willen instellen naar intensieve samenwerking. Een samengaan van deze gemeenten, inclusief het stadje Muiden, levert een inwonertal op van een kleine 108.000.
 
Bovengeschetste herindelingen voldoen aan het regeerakkoord, waarin in principe wordt uitgegaan van de vorming van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners."

Critici merken op dat Harry weliswaar van mening is dat "enkele al decennia spelende problematische grenssituaties in één klap worden opgelost", maar dat er tegelijkertijd een nieuwe "problematische grenssituatie" ontstaat: tussen Muiden en Muiderberg. Of tussen Noord- en Zuid-Blaricum.
4 maart 2013

Nieuwe kansen voor Gooi- en Vechtstreek

Denkt Harry Mock, die de avond met oud-minister Pieter Winsemius bezocht

Maandag 25 februari was Harry Mock naar de sparring-sessie in Singer te Laren van oud-minister Pieter Winsemius. Hij onderzoekt de mogelijkheden en wenselijkheden van (verder) krachtenbundeling in de regio Gooi- en Vechtstreek. Zijn inspraaktekst annex verslag van de bijeenkomst (Sparren met Pieter in Singer) vindt u hier.  
Kernpunten uit het betoog van Harry zijn:
 
 • Breng het aantal gemeenten in de regio terug van negen naar drie (dus streef niet naar een grote Gooigemeente)
 • Verplaats het KNSF-dossier met alle lusten en lasten van Muiden naar een hogere overheid en splits de gemeente in een nat (Muiden) en een droog deel (Muiderberg).
 • De drie te vormen gemeenten zijn:
  • Wijdemeren, Stichtse Vecht, Weesp en stad Muiden (107.000 inwoners, inclusief Muiden)
  • Bussum, Huizen, Naarden en Muiderberg (93.500 inwoners, inclusief Muiderberg)
  • Hilversum (86.000 inwoners).
 • De BEL-gemeenten (tezamen 29.000 inwoners, Blaricum, Eemnes, Laren) kiezen zelf voor aansluiting bij één van de laatst genoemde gemeenten.

  Voor bovengemeentelijke taken op gebied van regie en strategie kan een coördinator of regionaal vertegenwoordiger worden aangesteld.

Aldus de heer Mock.

Naar de reactie van Jan Willem Smits op het voorstel van Harry Mock.25 februari 2013

Kleuterklas

volgens PvdA dé oplossing voor fusieprobleem

Persbericht PvdA:
In 2004 is er onderzoek gedaan naar de bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek. De conclusie was dat het slecht gesteld was met de bestuurskracht van de gemeenten. Er waren toen politici die aangaven dat het toch echt wel mee viel. Deze mensen zullen nu moeten toegeven dat ze fout zaten. Het is inmiddels 9 jaar verder en we zijn nog helemaal niets opgeschoten. De conclusies van Winsemius (ex VVD-minister) dat de Gooi en Vechtstreek ieder voor zich is en het van hem de kwalificatie “knettergek” heeft gekregen zijn duidelijk. Helaas is het in de Tweede Kamer niet veel beter. Een oplossing voor Bussum, Naarden, Weesp en Muiden is vorig jaar op puur politieke gronden gesneuveld.

Wat moet minister Plasterk nu? Jan Hylkema zegt: “Volgens mij moet hij zijn oor te luisteren leggen bij een onderwijskundige. Als mensen zich als kleuter gedragen, moet je ze ook zo behandelen. Stel je hebt een klas met 9 kinderen en de kinderen gaan in groepjes spelen. De kinderen mogen dan 1 of 2 vriendjes kiezen bij wie ze graag in de groep willen zitten. Je gaat ze natuurlijk niet vragen met wie ze niet willen spelen? En uit alle reacties neem je als leraar de beslissing wat te doen” .

Vertaling naar Gooi en Vechtstreek:
 • alle gemeenten mogen zeggen met wie ze graag samen gaan
 • gemeenten mogen nadrukkelijk niet zeggen met wie ze niet willen!
 • minister Plasterk komt met een voorstel en de Tweede Kamer stemt in!
24 januari 2013
ruim een half jaar later, en bijgekomen van de schrik:

Discussieavond Toekomstvisie goed bezocht

Wnd. burgemeester meer dan tevreden, belangrijkste onderwerp ontbrak

Gisteravond vond een discussieavond over hoe Muiden er over tien jaar uit moeten zien plaats in de Kazerne.

De gemeente Muiden zal nog enige tijd als zelfstandige gemeente verder moeten. Daarom is het van belang om een visie te bepalen voor de toekomst, zo staat in de uitnodiging. De gemeente zegt die visie samen met bewoners tot stand te willen brengen. En ook organisaties die in Muiden een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, wil de gemeente bij deze discussie betrekken. Maar het belangrijkste onderwerp ontbrak.

De opkomst was verrassend groot, zo'n zeventig burgers bezochten de bijeenkomst. Daar was niet helemaal op gerekend, zodat er in allerijl koffie bijgezet moest worden, en stoelen aangesleept. In haar welkomsttoespraak (wat doet ze dat goed, die Marleen!) meldde wnd. burgemeester De Pater al tevreden geweest te zijn als er één blaadje van de presentielijst vol was geschreven, maar het werden er vier.

Catelijn Poppe, die gedetacheerd is bij de gemeente om de conclusies leesbaar samen te vatten, legde uit hoe de avond zou verlopen.
De zaal werd gesplitst in vijf groepen, die ieder een thema behandelde: ruimte, leefbaarheid, sociaal, vrije tijd en verenigingsleven, en economie en toerisme. De groepen namen ieder plaats aan één van vijf tafels, waarna er een kwartier onder leiding van een discussieleider, en met behulp van een flip-over, gediscussieerd werd. Daarna moest de groep van onderwerp veranderen. Dat geschiedde op een hoogstmerkwaardige wijze: in plaats van dat de discussieleider met flip-over (die stond op wieltjes) zich naar de volgende groep begaf, moesten alle circa twaalf deelnemers aan de discussie een tafel opschuiven. Die stoelendans verliep natuurlijk niet voorbeeldig, zodat de groepen behoorlijk door elkaar geschud werden.

Na afloop van drie sessies gaven de discussieleiders een samenvatting. Een uitgebreid rapport wordt aan de deelnemers gemaild, en uiteraard zult u dat op deze site terugvinden. Alvast een paar meningen:
 • Voor wat betreft ruimte: stel in Muiden het water, en Muiderberg het Brinkdorp centraal (er waren trouwens opmerkelijk weinig Muiderbergers). Geen grootschalige bouw op het KNSF terrein, meldde discussieleider Henny Timmerman en voegde daar met charme aan toe “hoewel de meningen daarover verdeeld zijn”.
 • Voor wat betreft sociaal: buurtinitiatieven en verenigingen faciliteren, woningen voor ouderen in Muiden, behoud en uitbreiding buurtwinkels.
 • Voor wat betreft vrije tijd: watersport en haven zijn belangrijk, evenals wandel en fietspaden. Buitensporten moeten ontwikkeld worden.
 • Voor wat betreft economie/toerisme: meer ligplaatsen, ontwikkel kleinschalige bedrijvigheid. Leg verbindingen binnen de gemeente, bijvoorbeeld met het Muiderslot dat te veel op zich zelf staat.
 • Voor wat betreft leefbaarheid: meer winkels, geen leegstand, minder horeca. Wijs woningen toe op basis van leeftijd, sociale status en etniciteit om gemengde wijken te krijgen (!). Geen hoogbouw, bevorder veiligheid en sociale controle.
  En zorg als gemeentebestuur dat je de inwoners kent.

Zo komen als vanzelf op het belangrijkste onderwerp dat echter ontbrak: bestuur.
Want heden heeft Muiden met een kostbaar en overtallig (want vierkoppig) interim-bestuur te maken, waarvan welgeteld één lid binnen de gemeente woont. En alhoewel je natuurlijk vierentwintig uur per dag, en zeven dagen in de week, bereikbaar moet zijn als burgemeester of wethouder, is alleen het huisadres van wethouder Henny Timmerman bekend. De andere wethouders wonen in IJmuiden, en Hilversum, en de wnd. burgemeester zelfs in Zutphen. Als u ze nodig heeft: Correspondentieadres: Postbus 3, 1398 ZG Muiden. De betrokkenheid van ons bestuur is minimaal, de kosten van ons bestuur rijzen de pan uit, de kosten van het gemeentelijk apparaat evenzeer, en als er over tien jaar iets veranderd moet zijn is dat het wel.
Maar daar ging het niet over.

Het thema 'toekomstvisie' werd al eerder in de raad en raadscommissie behandeld.
Verdere behandeling in de commissie op 12 maart, en in de raad op 20 maart 2013.11 juni 2012

Geen Fusie

De fusie tussen de gemeenten Naarden, Bussum, Weesp en Muiden is van de baan.
De stemming over het wetsvoorstel voor de fusie (GV4) en het amendement van Van Beek (GV3) haalden geen van beiden een meerderheid in de Tweede Kamer

De gemeente Muiden vindt het spijtig om te moeten concluderen dat de kampen in de Tweede Kamer blijkbaar zo verdeeld zijn, dat nu noch het goede, noch het betere is bereikt. “We hadden er echt vertrouwen in dat de Kamer linksom of rechtsom een besluit zou nemen, maar dit besluit is tegen onze verwachting in. Te meer omdat de Kamer onlangs wederom de betrokken gemeenten om hun mening heeft gevraagd. Dat een fusie van drie of vier gemeenten nodig is, is daar uit wel gebleken” zegt burgemeester de Pater.

Het college gaat nu met de gemeenteraad om de tafel om te praten over de nadere invulling voor de toekomst. Dit houdt in het verder inzichtelijk maken wat er bestuurlijk allemaal gedaan moet worden en wat daar ambtelijk voor nodig is, nu Muiden zelfstandig blijft. De gemeente is al langere tijd bezig om de financiële positie te verbeteren, daar staan tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in juni bezuinigingsmaatregelen voor op de agenda. Ook zal op korte termijn overleg moeten plaatsvinden met Weesp en de provincie Noord-Holland over de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

In ieder geval heeft Harry Mock nu zijn zin gekregen (lees het volgende artikel)24 april 2012

Harry Mock schrijft open brief aan minister Spies

"trek dat omstreden wetvoorstel zo snel mogelijk in"

In december 2011 heeft Harry Mock aandacht gevraagd voor een nieuwe fusievariant (NV-versie of GV-2 ½) toen het er naar uitzag dat in de Tweede Kamer geen meerderheid voor zowel het wetsvoorstel (GV-4) als het amendement Van Beek (GV-3 variant) zou bestaan.
Bij de behandeling van het bewuste wetsvoorstel en het amendement op 7 maart jl. bleek de Kamer hopeloos verdeeld. Zijn variant is door Willibrord van Beek nog wel even genoemd in de Tweede Kamer, maar stond niet op de rol, om het zo maar te zeggen.
Na de reacties van de gemeenten en de provincie op de brief van de minister d.d. 13 maart 2012 kwam Harry tot de conclusie dat in dit stadium het wetsvoorstel het beste kan worden ingetrokken. Deze mening wordt nu versterkt door de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag in politiek Den Haag. "Wanneer aan de huidige arhi-procedure snel een eind wordt gemaakt, ontstaan er nieuwe perspectieven voor de regio."

"Toen in februari 2011 het kabinet Balkenende IV viel, werd het onderhavige wetsvoorstel controversieel verklaard. Het gevolg was dat het hele herindelingproces in de Gooi en Vechtstreek stil kwam te liggen. Het zou zonde van de tijd zijn als dit opnieuw zou gebeuren. Wanneer de minister het wetsvoorstel thans eigener beweging intrekt, dan komt aan deze in onze regio langslepende arhi-procedure een einde en doemen er nieuwe perspectieven op, die verhoudingsgewijs snel gestalte kunnen krijgen" aldus de heer Mock. (zie bijgaand artikel).
Naar de volledige brief van Harry Mock


13 april 2012

De antwoorden uit de regio aan minister Spies

verzameld door Harry Mock

Minister Spies van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op verzoek van de Tweede Kamer bij brief van 13 maart 2012 aan de gemeenteraden van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden gevraagd wat de gevolgen zijn van de twee amendementen 'Van Beek'i voor het draagvlak in de regio rond de herindeling. Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de colleges van Wijdemeren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren en aan provinciale staten van Noord-Holland. De minister wilde vóór 13 april antwoord hebben. Dit zijn in het kort de uitkomsten van de 'draagvlakronde' in de regio:

De vier fusiegemeenten
Bussum: in de raad (23 zetels) van 12 april is vastgesteld dat een fusie met Naarden (GV-2) de absolute voorkeur heeft van college en raad, waarbij deze organen zich gesteund weten door de inwoners. Bij een gedwongen keus tussen de GV-3 en de GV-4 komt de GV-3 het dichtst bij de eigen voorkeur: een fusie met Naarden. D66 (2 zetels) neemt een minderheidsstandpunt in en verzoekt de minister het wetsvoorstel GV-4 in te trekken.
Naarden: de raad (17 zetels) heeft op 11 april uitgesproken dat het draagvlak voor het coalitiestandpunt uit 2011 (GV-3) vermindert als bij aanvaarding van het amendement Van Beek het Muidense deel van de Bloemendalerpolder naar Weesp gaat. Voor de GV-3 is voldoende draagvlak als deze grenscorrectie niet wordt doorgevoerd (dus onvoldoende draagvlak als ie wel wordt doorgevoerd?). De partijen CDA en PvdA (samen 4 zetels) hebben een minderheidsstandpunt en zijn voorstander van de GV-4.
Weesp: op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad (in totaal 17 zetels) zich opnieuw uitgesproken vóór de GV-4. Dit is een meerderheidsstandpunt; de plaatselijke partij WSP (3 zetels) is tegen en wil dat Weesp zelfstandig blijft. Voor de GV-3 bestaat volgens de raad geen draagvlak (in tegenstelling tot een eerder standpunt wordt nu expliciet uitgesproken dat door toevoeging van het Muidense deel van de Bloemendalerpolder de bestuurskracht van Weesp niet wordt versterkt).
Muiden: op 28 maart 2012 heeft de gemeenteraad (13 zetels) opnieuw haar voorkeur uitgesproken voor de GV-4. Dit is een meerderheidsstandpunt; de VVD (4 zetels) heeft tegen gestemd. Impliciet geeft de raad aan dat er eveneens draagvlak is voor de GV-3 omdat Muiden ook bij deze gemeentelijke herindeling is betrokken (kennelijk neemt men het verlies van het eigen deel van de Bloemendalerpolder nu voor lief). Overigens vindt Muiden dat voor buurgemeente Weesp alleen de GV-4 een goede optie.

De vijf overige gemeenten
Blaricum: volgens het college is het buiten een mogelijke herindeling houden van Weesp met name voor de regio Gooi- en Vechtstreek een minder goede ontwikkeling. Indirect is het college dus voorstander van de GV-4.
Hilversum: het college beziet de hele herindelingskwestie vanuit de optiek van versterking van de bestuurskracht van de regio. Daarom is het nog steeds voorstander van de GV-4 en heeft het amendement waarmee Weesp buiten de herindeling wordt gehouden niet de voorkeur van het college. Mocht de GV-3 er toch komen dan is Hilversum bereid Weesp de helpende hand toe te steken.
Huizen: het college heeft de voorkeur voor de GV-4 omdat die overeenkomt met het toekomstperspectief van de regio en bovendien het best bijdraagt aan de vermindering van de bestuurlijke drukte. De GV-3 kan in Huizen op minder draagvlak rekenen.
Laren: het college spreekt geen voorkeur uit: de keus tussen GV-3 en GV-4 hangt in hoge mate af van de vraag of de toekomstige bestuurskracht van Weesp voldoende is gewaarborgd. Eventueel zou Weesp in de GV-3 variant ambtelijk kunnen gaan samenwerken met de dan gefuseerde gemeenten Bussum, Naarden en Muiden.
Wijdemeren: het college vindt het, gehoord de gemeenteraad, als buurgemeente niet passen een uitgesproken oordeel te hebben en spreekt daarom geen voorkeur uit voor de GV-3 of GV-4. Het college is van mening dat de betrokken vier gemeenten dit zelf moeten beoordelen.

Provincie Noord-Holland
(standpunt van Gedupeerde Staten dat in overleg met het presidium van Provinciale Staten is opgesteld en dat ter bekrachtiging nog wordt voorgelegd aan Provinciale Staten):
De provincie houdt vast aan haar eerdere advies aan de toenmalige staatssecretaris: GV-4. Volgens de provincie biedt de GV-3 variant geen oplossing voor de gemeente Weesp en daarmee ook niet voor de regio. In de brief aan de minister staat dat alleen Bussum tegen een herindeling met Weesp erbij is. De provincie schrijft niet dat Naarden sinds het in 2011 gesloten coalitieakkoord voor een GV-3 is (dus ook voor een fusie zonder Weesp), al hoewel er toen van werd uitgegaan dat Muiden haar deel van de Bloemendalerpolder gewoon zou behouden (zie ook standpunt Naarden).

Harry heeft ter nadere toelichting een GV-D (Gooi en Vechtstreek-Dictionaire) geschreven:13 april 2012

GV-D

Harry's herindelings-dictionaire
door Harry Mock

De gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek geschiedt op basis van de wet "Algemene regels herindeling" (Arhi). Het gewest Gooi en Vechtstreek omvat de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Laren, Weesp en Wijdemeren. Bij de onderhavige arhi-procedure zijn vier van de negen gemeenten betrokken: Bussum (32.500 inwoners), Naarden (17.200 inwoners), Weesp (18.100 inwoners) en Muiden (6.500 inwoners, ongeveer gelijk verdeeld over het stadje Muiden en het dorp Muiderberg).

In de discussies worden diverse fusievarianten genoemd, die veelal met een code worden aangeduid. Voor wie tussen de gemeentelijke bomen het staatsbos niet meer ziet, volgt hier mijn Gooi en Vechtstreek-Dictionaire (GV-D).

GV-0: geen fusie. De vier betrokken gemeenten blijven zelfstandig. Dit kan zo maar gebeuren indien in de Tweede Kamer voor zowel het amendement Van Beek (zie bij GV-3) als voor het voorliggende wetsontwerp 32 280 (GV-4) geen meerderheid bestaat. Dit was het geval tijdens de behandeling in de Tweede Kamer op 7 maart 2012. De GV-0 ontstaat ook indien de minister het wetsvoorstel intrekt.

GV-1: deze code wordt in Bussum gebruikt voor het zelfstandig blijven van deze gemeente en is een logisch gevolg van de GV-0 optie.

GV-2: een fusie tussen de gemeenten Bussum en Naarden. Deze combinatie heeft de voorkeur van Bussum, die tegen de GV-3 en GV-4 is. Deze gemeente wil ook graag de aan Bussum grenzende woonwijk Hilversumse Meent erbij. Dit gebeurt niet, omdat Hilversum en de provincie tegen deze grenscorrectie zijn. Naarden wil geen fusie met alleen Bussum. De GV-2 is op dit moment niet aan de orde.

2 GV-2: indien de gemeenten Bussum en Naarden fuseren, dan zouden de gemeenten Muiden (Muiden/Muiderberg) en Weesp samen kunnen gaan. Twee keer een GV-2 dus. Evenals de GV-2 is deze optie op dit moment niet aan de orde.

GV-2 ½: een samenvoeging van enerzijds de Gooigemeenten Bussum en Naarden en het dorp Muiderberg tot de gemeente "Naardermeer" (of "Naarden-Bussum") en anderzijds de Vechtstadjes Weesp en Muiden tot de gemeente 'Vechtstad' (of "Hollandse Vecht"). Deze variant wordt gepromoot door de Muiderberger Harry Mock en wordt door hem de NV-versie (naar de beginletters van Naardermeer en Vechtstad) genoemd. Deze versie is op dit moment niet aan de orde. Kamerlid Willibrord van Beek (VVD) heeft zich wel over het "plan Mock" gebogen alvorens hij het amendement indiende dat tot een GV-3 moet leiden.

GV-3: een samenvoeging van de op te heffen gemeenten Bussum, Naarden en Muiden tot de nieuwe gemeente Naardermeer; de gemeente Weesp blijft zelfstandig. Deze variant is door VVD-Kamerlid Van Beek in een amendement neergelegd. Impliciet bij de GV-3 hoort dat het Muidense deel van de Bloemendalerpolder naar Weesp gaat. Voor deze variant bestond in de Tweede Kamer op 7 maart jl. geen meerderheid. (Van Beek heeft nog een tweede amendement ingediend, die in de wandeling de 'WA-verzekering' wordt genoemd. Dit amendement beoogt de potentiële fusiegemeenten te beschermen tegen de mogelijke financiële gevolgen van de door KNSF-Vastgoed tegen de gemeente Muiden ingediende miljoenenclaim. Deze procedure loopt thans bij het Gerechtshof in Amsterdam. Naar het zich laat aanzien bestaat voor dit amendement een meerderheid in de Tweede Kamer).

GV-4: dit is het wetsvoorstel nummer 32 280, een samenvoeging van de op te heffen gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp tot de nieuwe gemeente 'Naardermeer'. De GV-4 is overeenkomstig het advies dat de provincie Noord-Holland in 2007/2008 aan de minister heeft uitgebracht. Op 7 maart jl. bestond in de Tweede Kamer geen meerderheid voor dit wetsvoorstel.

GV-5: de GV-4 plus de gemeente Huizen. Deze weinig besproken combinatie is niet aan de orde.

GV-9: de negen gemeenten die samenwerken in het gewest 'Gooi en Vechtstreek' (zie inleiding). Bij discussies over een eventuele fusie van deze gemeenten doen de werknamen 'Gooiland' en 'Gooistad' de ronde, al hoewel Wijdemeren, Weesp en de stad Muiden niet in het Gooi liggen. De GV-9 is thans niet aan de orde. De gemeenten Hilversum en Huizen hadden (in 2006) geen behoefte aan de versterking van hun bestuurskracht. Blaricum en Laren vormen met het in de provincie Utrecht gelegen dorp Eemnes de zogenoemde BEL-gemeenten, die ambtelijk samenwerken. Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg en is buiten de arhi-procedure gehouden om eerst aan haar eigen kracht te kunnen werken.29 maart 2012

Raad gaat voor GV4

Weesp hoort er bij – ordeverstoring ook

De gemeente had gisteren een uurtje extra uit getrokken voor de insprekers op het onderwerp de Fusie, maar dat was achteraf wel wat overdreven: er meldden zich maar vijf insprekers.

Jan Bovenlander – uw webmaster - voerde eerst het woord. Ik benadrukte dat wanneer Bussum zo faliekant tegen de GV4 blijft dat dan, gezien het gewicht van de stem van Bussum de kans vrij groot is dat het GV3 wordt. En dan krijgt Weesp de gehele Bloemendalerpolder, en wordt wat eerder gezien werd als 'integrale gebiedsontwikkeling KNSF-terrein/Bloemendalerpolder' over twee gemeenten verspreid. Dat is ongewenst. Om dat te voorkomen zou een 2GV2-oplossing als alternatief voor de GV4 kunnen dienen, dus Bussum en Naarden fuseren, alsmede Weesp en Muiden. En dan wordt ook het idee van Harry Mock actueel.
Lees hier mijn volledige tekst.

Harry Mock haakte hier op in. Hij lichtte de achtergronden van zijn voorstel toe: noch voor de GV3, noch voor de GV4 is in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden, en bij voldoende steun uit de regio is zijn idee de aangewezen oplossing.
Harry stelt dan voor Bussum, Naarden en het dorp Muiderberg met elkaar te laten fuseren, en de stad Muiden met Weesp. De gemeente Muiden wordt dan, dwars door de Noordpolder, verdeeld.
De GV3 noemde hij een product van verregaande ondoordachtheid, opportunisme en kortzichtigheid. Als dan de GV4 over blijft vertegenwoordigen Bussum en Naarden tweederde van de bevolking van het herindelingsgebied, en die willen Weesp er niet bij. “Fijn hoor, bestuurd te worden vanuit een episch centrum dat jou liever kwijt dan rijk is.”

Kamerlid Van Beek heeft het draagvlak voor de variant van Harry Mock onderzocht. De raadsleden van VVD, CDA, PvdA en D66 hebben hem laten weten zijn voorstel niet te steunen. Harry: “Ik vraag mij werkelijk af met welke raadsleden Van Beek contact heeft gehad. Want raadsleden van Muiden, kijkt u mij eens recht in de ogen. Bijna ieder van u heb ik op de man/vrouw af gevraagd wat u van mijn voorstel vindt. Zeker de helft van u steunde mijn voorstel volmondig of stond daar op zijn minst sympathiek tegenover.”
Harry roemde landschapsarchitect Eric Mackay. Deze had binnen 30 seconden langs slootjes de grens tussen Muiden en Muiderberg vastgesteld.
Lees hier de volledige tekst van Harry Mock.
Guus Kroon benadrukte in zijn betoog dat Weesp er wat hem betreft echt bij hoort.
De heer Gerritsen sprak namens de Muider (en Weesper) ondernemers. Ook hij maakte zich sterk voor in ieder geval een fusie tussen Muiden en Weesp.
Voor de heer Bert Hensbergen van de Ondernemingsraad van de Gemeente had het nu lang zat geduurd. De langdurige periode van onzekerheid is schadelijk voor het ambtenarenapparaat.

Naast de vijf insprekers waren er tot de vergadering bij de gemeente 34 reacties binnen gekomen. De meeste waren voor de GV4, echter, in Muiderberg, was men in het algemeen voor de GV3. De e-mail actie van Guus Kroon had 8 reacties opgeleverd.

Om 20:10 schorste de voorzitter de vergadering. Om 20:55 ging het verder.

Tijdens het debat werd duidelijk dat voor wat betreft de raad de keuze tussen de GV3 en GV4 was: dat was immers de vraag van de minister. Daarmee werd het alternatief van Harry Mock resoluut van tafel geveegd: de mogelijkheid om hiervoor alsnog bij de Tweede Kamer of Minister te lobbyen werd niet overwogen. D66 was uitgesproken voor de GV4, en zo dachten ook CDA en PvdA erover.
D66 roemde de bestuurskracht van de toekomstige gemeente, PvdA hechtte aan het behoud van het karakter van de kernen middels een dorps- en stadsraad, CDA wilde zo groot mogelijk worden, als opmaat tot één gemeente in het hele Gooi.

De vergadering werd verstoord door een mevrouw die tijdens de vergadering aan de raadsleden een pakje overhandigde. Ook enkelen uit het publiek mochten dit presentje in ontvangst nemen. De voorzitter (burgemeester) liet na deze mevrouw te verzoeken de zaal te verlaten, maar schorste de vergadering een ogenblik.
Het pakje bevatte oordopjes, en de tekst "nog 8 weken".
Waarschijnlijk staat dit in verband met de problemen die SC Muiden ondervindt bij het gebruik na 1 juni van de voetbalvelden op het KNSF terrein.

De VVD had een afwijkend standpunt. Zij wilden Weesp er nu juist niet bij. Vanwege het afwijkende karakter van deze stad “vol gestapelde bouw”. Bij de andere fracties viel dit niet in goede aarde: “wees blij met de sociale woningbouw in Weesp” beet Dirk Jan Methorst Erik Pieter Vlaanderen toe.

Tijdens de schorsing was er een brief aan de Minister en Tweede Kamer opgesteld die in de tweede termijn van het debat werd geamendeerd. De brief beantwoordt een viertal vragen van Minister Spies:
1.Wat betekent de aanvaarding van het amendement waarmee een voorziening wordt getroffen voor een mogelijke veroordeling van Muiden, dan wel haar rechtsopvolger, tot een schadevergoeding voor het draagvlak binnen uw gemeente voor de GV-4 variant?
In de brief staat dat de Raad het volste vertrouwen heeft in de goede afloop van juridische procedure. De zorg die bij andere gemeenten leeft zal zowel bij de GV3 als GV4-variant aan de orde zijn.
2. Wat betekent aanvaarding van het amendement waarmee Weesp buiten de herindeling wordt gehouden voor het draagvlak voor de herindeling binnen uw gemeente?
De Raad geeft de voorkeur aan de GV4-variant. Daarvoor was wél een stemming nodig. De VVD bleek voor de GV3 variant te stemmen, en zullen hun eigen brief aan Minister en Tweede Kamer sturen.
3. Wat betekent aanvaarding van beide amendementen voor het draagvlak in uw gemeente voor de herindeling?
Ook bij aanvaarding van beide amendementen is er draagvlak binnen de raad (dus voor de GV3, Bloemendalerpolder naar Weesp en uitsluiting van Weesp).
4. Welke mogelijkheden ziet u om de slagkracht van de gemeente Weesp te versterken, bijvoorbeeld via intergemeentelijke samenwerking, indien Weesp zelfstandig zou blijven?
In de beantwoording van deze laatste vraag laat de Raad duidelijk blijken dat alleen de GV4 een goede oplossing voor Weesp is.

Met betrekking tot de betrokkenheid van burgers vermeldt de brief dat de inspraak een voorkeur voor de GV4 liet zien.24 maart 2012

Inspraak burger over herindeling

Nieuwe kans voor Mock-variant?

De behandeling van het Wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp op 7 maart jl. in de Tweede Kamer heeft nog niet geleid tot een besluit. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken staat de Kamer voor de keuze:
- GV3: samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden of
- GV4: samenvoeging van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp.
Bij afweging van deze twee mogelijke oplossingen is de mate waarin daarvoor draagvlak bestaat voor de Tweede Kamer belangrijk. De minister wil voor 13 april 2012 antwoord van de betrokken gemeenten over de voorliggende keuze.

Zoals bekend is de gemeenteraad van Muiden voorstander van de GV4 optie. Bussum, de grootste gemeente van de fusiekandidaten, is daar tegen omdat zij niet met Weesp willen samen gaan. In Bussum vindt een uitgebreide volksraadpleging plaats. De kans dat Bussum bij de afwijzing van de GV4-optie blijft is vrij groot, en gezien de grootte van Bussum zal dat waarschijnlijk voor de Minister en Tweede Kamer zwaar wegen. Bussum heeft 44 % van de inwoners van de eventueel toekomstige GV4 fusiegemeente. Dan wordt het dus GV3, een optie die ongewenst is door Muiden, temeer omdat onderdeel daarvan is dat Muiden de Bloemendaler polder aan Weesp moet afstaan.

Ook Muideninfo vind het ongewenst dat de wat vroeger als 'integrale gebiedsontwikkeling KNSF-terrein/Bloemendalerpolder' aangeduid werd dan over twee gemeenten verspreid wordt. Daarom is de suggestie van de heer Mock, de NV-variant, de moeite waard om te overwegen, en het resultaat van die overwegingen aan de Minister en Tweede Kamer kenbaar te maken.
In feite is dit een variant op de GV3-optie, waarbij niet alleen de Bloemerdalerpolder aan Weesp toekomt, maar de gehele stad Muiden, inclusief KNSF-terrein, maar exclusief Muiderberg. De nieuw te vormen gemeente wordt voorlopig aangeduid als Vechtstad, naast de gemeente Naardermeer, die bestaat uit Bussum, Naarden en Muiderberg.

Op 28 maart 2012 zal de gemeenteraad haar standpunt bepalen over de herindeling. Bij het begin van deze extra raadsvergadering (19.00 uur) wil de gemeenteraad ook de mening horen van inwoners, vertegenwoordigers van (overkoepelende)maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven. Uw mening kunt u op verschillende manieren kenbaar maken:

- schriftelijk: aan “Gemeenteraad Muiden” tav de griffier, Postbus 3, 1398 ES Muiden”. Uw brief dient uiterlijk 28 maart om 12.00 uur binnen te zijn.
- per e-mail aan de gemeenteraad, via de griffier (a.van.kessel@muiden.nl)
- mondeling: voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 maart om 19.00 uur

Indien u van deze laatste mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf bij de griffier aan te geven via de e-mail of telefoon 0294 210203.
Vertegenwoordigers van (overkoepelende) maatschappelijk organisaties en van het bedrijfsleven worden via een brief opgeroepen om hun mening kenbaar te maken.
De raadsvergadering wordt gehouden in “de kazerne” Kazernestraat 10 te Muiden. Om 19.00 uur krijgen eerst de insprekers de gelegenheid om hun standpunt duidelijk te maken

Lees hier ingezonden stukken over de fusie.


13 maart 2012

Liesbeth Spies formuleert het vriendelijk

Een passage uit de toespraak van minister Spies over de gemeentefusie willen we u niet onthouden, namelijk die over de claim van KNSF:

"Ik denk dat de opstelling van Bussum mede wordt bepaald door de grote angst voor de financiële risico's die samenhangen met samenvoeging met Muiden, zoals die de afgelopen jaren manifest zijn geworden. Die waren nog niet in deze omvang bekend ten tijde van het indienen van het voorstel. Het draagvlak is in ieder geval niet gegroeid door alle ontwikkelingen rond het KNSF-dossier, om het maar even heel vriendelijk te formuleren. Ik heb de Kamer eind januari nog een brief gestuurd waarin ik expliciet in ben gegaan op de financiële positie van de betrokken gemeenten. Daarin heb ik ook de vergelijking gemaakt tussen de positie zoals die in 2005 was en in 2011, 2012 is. Uit die vergelijking wordt duidelijk dat Naarden en Bussum nog steeds zelfstandig voldoende bestuurskrachtig zijn om ook in de toekomst te kunnen functioneren, dat de financiële positie van Weesp vergelijkbaar is met de situatie zoals die in 2005, 2006 was -- ze is in ieder geval niet slechter geworden -- maar dat die voor Muiden nadrukkelijk alleen maar kwetsbaarder is geworden in de afgelopen jaren.
Ik kom bij het amendement van de heer Van Beek over het KNSF-dossier. In mijn brief van eind januari heb ik heel nadrukkelijk aangegeven dat ons, mij in ieder geval, terughoudendheid past bij een zaak die op dit moment onder de rechter is. We weten dat de gemeente Muiden gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld in de eerste stap in de gerechtelijke procedure. We hebben geen idee op wat voor manier de rechtsgang verder zal verlopen en tot welke uitspraken die zal leiden. Het past niet om daar op wat voor manier dan ook op te anticiperen of daar inschattingen van te maken.
Het is echter wel zeker dat deze situatie een behoorlijke druk legt op de nieuw te vormen gemeente Naardermeer. Ik kan me dus ook de aarzeling bij Bussum, Naarden en Weesp over die donkere wolk, zoals een aantal leden het noemde, zeer wel voorstellen. Ik denk dan ook dat het amendement van de heer Van Beek een heel zorgvuldige manier is waarop die donkere wolk in ieder geval beheersbaar gemaakt kan worden. Het is altijd gevaarlijk om in de politiek en in deze Kamer over als-dansituaties te praten, maar het amendement voorziet erin dat, mocht er een financiële claim in de richting van Muiden, straks wellicht Naardermeer, komen, die claim beperkt is tot datgene wat de draagkracht van de huidige gemeente Muiden mogelijk maakt. Dan hebben we artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Dat betekent niet dat het Rijk of de provincie Noord-Holland aansprakelijk is voor alle daarenboven geleden schade, maar dan doen we een beroep op de solidariteit die we in de Financiëleverhoudingswet in het Gemeentefonds hebben voorzien. In dat geval dragen alle gemeenten de schade die het draagvermogen van de gemeente Muiden te boven gaat. Dan krijg je dus een soort solidariteitsheffing over alle andere gemeenten. Dat is een gebruikelijke procedure in het kader van artikel 12. Ik zou het dan ook een soort van WA-verzekering willen noemen en daarmee dus ook een dekking, uitgaande van die verzekeringsgedachte, voor de nieuw te vormen gemeente.”

Plan Mock weldegelijk genoemd

Wij hebben eerder bericht dat het voorstel van onze Muiderberger Harry Mock niet genoemd werd. Dat is onjuist, we hebben het alleen niet gehoord. Het debat was verdeeld in een ochtend- en een middagsessie, en tijdens de ochtendsessie is het voorstel van Harry Mock weldegelijk genoemd. Omdat de naam van de heer Mock fout gespeld werd (“Mok”) hebben we het ook niet in het digitale verslag gevonden. Willebrord van Beek (VVD) zei erover:

“Ik heb wel nagedacht over het alternatief dat ons is aangeboden door de heer Mok, en ik wil dat ook genoemd hebben. Hij heeft een andere splitsing voor ogen, namelijk het splitsen van de gemeente Muiden in Muiden en Muiderberg, zodanig dat Muiderberg bij het Gooi zou kunnen blijven en Muiden bij Weesp zou kunnen worden gevoegd.
Ik vind dat daar op zichzelf heel interessante aanknopingspunten inzitten. Ik heb daar heel serieus naar gekeken, maar ik heb tegelijkertijd geconstateerd dat ik van de zijde van het college van burgemeester en wethouders, noch van de zijde van de gemeenteraad enig positief signaal heb ontvangen waaruit blijkt dat daar steun voor is. Ik probeer een aantal problemen op te lossen en er niet een aantal daarvoor in de plaats te creëren. Om die reden heb ik uiteindelijk de lijnen op de kaart gezet zoals die er staan en niet anders.”

Lees ook de ingezonden brief van Jacob Veenhuysen7 maart 2012

Geen besluit fusie

Minister Spies gaat informeren bij betrokkenen


"Met de WA-verzekering die het Rijk biedt, wordt de KNSF-angel verwijderd"
De Tweede Kamer kwam er woensdag 7 maart niet uit. Er liggen nu drie voorstellen: de fusie van vier gemeenten samen, met als grootste voorstander de PvdA (GV4), samengaan van alleen Bussum, Naarden en Muiden (GV3) en het voorstel van de PVV om helemaal niet fuseren, en aan minister Spies van Binnenlandse Zaken te vragen met een goed doortimmerd voorstel terug te komen. Het CDA twijfelt nog steeds tussen GV4 en GV3. Het voorstel van de GV3 vloeit voort uit een amendement van Van Beek (VVD), en behelst ook dat de Bloemendalerpolder in zijn geheel in handen van Weesp komt. Die gemeente blijft dan zelfstandig. "Als dat moet, dan moet dat maar" reageerde Erik Pieter Vlaanderen en ook Jan Hylkema hechtte meer belang aan het doorgaan van de fusie dan aan het behoud van de Bloemendalerpolder voor Muiden.

Minister Spies maakte duidelijk dat de nieuwe gemeente niet de dupe gaat worden van de torenhoge claim van KNSF. Zij dacht de zorg daarover te hebben weggenomen door te verzekeren dat alles wat van die claim toegekend wordt boven wat Muiden zou hebben kunnen dragen, voor rekening van het Rijk komt. Tussen de regels valt voor de oplettende toehoorder waar te nemen dat deze verstandige minister (ook CDA) daar niet bijzonder zwaar aan tilt.

Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer, op voorstel van D66, om te voorkomen dat beide voorstellen verworpen zouden worden, om minister Spies van binnenlandse zaken opdracht te geven de komende zes weken te onderzoeken voor welke fusie het meeste draagvlak is.
De kamerleden waren allerminst te spreken over het fusieproces. De bestuurders hebben gefaald, zei Van Raak (SP) en vooral de provincie kreeg er van langs. De kamerleden spraken van 'broddelwerk' en 'tekentafelpolitiek'. De fusie is te zeer door de provincie opgelegd en de vier gemeenten zijn te weinig gehoord. De minister krijgt van de Kamer zes weken de tijd om nogmaals een rondgang te maken langs de gemeenten om ze te vragen wat zij zelf eigenlijk willen: GV4 óf GV3. Daarnaast gaat zij ook bij de negen andere Gooise gemeenten langs met dezelfde vraag. En ook de provincie mag nogmaals haar zegje doen.

Het voorstel van de heer Mock kwam in het geheel niet aan de orde (rectificatie: klik hier).


Behandeling fusie op 7 maart

Willibrord van Beek relativeert de claim, maar niet genoeg

Na vele malen uitstel begint het er nu echt op te lijken dat het wetsvoorstel Herindeling Gooi en Vechtstreek in de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Het voorstel staat geagendeerd voor woensdag 7 maart aanstaande 10.15 uur met een vervolg van het debat om 15.00 uur. Harry Mock hoopt daarbij aanwezig te kunnen zijn.

De Gooi en Eemlander publiceerde afgelopen zaterdag 3 maart een artikel over de fusie. Het kamerlid Willibrord van Beek zegt hierin nogmaals niet te zwaar te tillen aan de claim van KNSF. "Er zijn genoeg projecten waar verlies op wordt geleden, en daar komt ook geen schadevergoeding voor". Willibrord relativeert de claim dus weldegelijk, maar niet genoeg: KNSF lijdt met 1475 woningen en/of 46 ha bebouwing echt geen verlies. Harry's commentaar op het artikel is te vinden op http://www.harrymock.nl/reactie-op-ge-3-maart-2012.html .


21 februari 2012

Kamerlid van Beek levert oplossing zorgen fusiepartners

"financiële claim onwaarschijnlijk"

Het VVD Tweede Kamerlid Willibrord van Beek diende vandaag twee wijzigingen in bij het wetsvoorstel (amendementen) inzake de samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.

In het eerste amendement staat onder meer dat de gemeente Muiden verwikkeld is in een juridische procedure. Het lijkt Van Beek onwaarschijnlijk dat de gerechtelijke uitspraak uiteindelijk zal leiden tot een financiële claim. Maar tegelijkertijd is het op dit moment van belang de zorgen die de gemeente Bussum hierover heeft weg te nemen en het risico te begrenzen. Het voorstel bevat daarom een oplossing om het risico te beperken dat de nieuwe gemeente Naardermeer als rechtsopvolger van de gemeente Muiden loopt vanwege de schadevergoedingsactie die de KNSF tegen de gemeente Muiden heeft aangespannen. Hoe die oplossing er in detail uitziet, weten we (nog) niet.

Het tweede amendement zorgt ervoor dat gemeenten Bussum, Naarden en Muiden worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Naardermeer (G3-variant). De wijziging houdt ook een grenscorrectie in ten voordele van de gemeente Weesp. Het plangebied Bloemendalerpolder dat in de gemeente Muiden ligt gaat naar de gemeente Weesp.

Burgemeester De Pater geeft een nadere toelichting.
“De amendementen die de heer van Beek heeft ingediend zijn een goed teken, de behandeling van het wetsvoorstel lijkt nu dichterbij te komen. Hij geeft hierin een financiële oplossing voor het geval er sprake zou kunnen zijn van een mogelijk risico op een schadeclaim van de KNSF. De nieuwe gemeente zal dan niet zwaarder belast moeten worden dan de gemeente Muiden in de zelfstandige situatie zelf had kunnen betalen. Hij neemt hiermee de zorgen van onze fusie partners weg. De gemeente Muiden had graag de Bloemendalerpolder behouden, maar we zijn blij dat er beweging is”, zegt waarnemend burgemeester De Pater.

Uitstapje bestuurders en ambtenaren Muiden
De gemeente Muiden zal met bestuurders en ambtenaren in Den Haag aanwezig zijn bij het fusiedebat. Muiden is voorstander van de zogenaamde G3 variant waarbij Muiden fuseert met Naarden en Bussum. Naar verwachting zal volgende week de behandeling van het wetsvoorstel voor de fusie in de Tweede Kamer plaatsvinden.7 februari 2012

Harry Mock heeft nog steeds hoop

Voor de tweede keer is de behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 32 280 (samenvoeging Bussum, Naarden,Weesp en Muiden) uitgesteld. Zou deze gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek eerst in week 4 en daarna in week 6 van dit jaar worden behandeld, nu komt het wetsvoorstel niet eerder dan na het krokusreces (dus na 27 februari 2012) aan de orde. Hoezo urgent?

Harry Mock hoopt nog steeds dat Kamerlid Willibrord van Beek (VVD-woordvoerder inzake herindelingen) een amendement voorbereidt om mijn "NV-versie" in stemming te laten brengen. Zoals bekend kan zowel de GV4 als de GV3-variant (nog) niet op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Hij blijft van mening dat de NV-versie van alle mogelijkheden op dit moment de beste is voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Lees hier een update van de stand van zaken sinds Harry zijn memorandum d.d. 15 december 2011 aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde.

Bangmakerij

U leest daar hoe ook de overigens nette heer Mock zich aan bangmakerij schuldig maakt. Hij schrijft "De KNSF-claim van € 376 miljoen tegen de gemeente Muiden is nog steeds in behandeling bij het Gerechtshof in Amsterdam. Hangende de onzekerheid over de uitkomst kan geen enkele gemeente met de mogelijke financiële gevolgen worden opgezadeld. " Wat meer relativeringsvermogen zou hem sieren, want als er één soep ijskouder genuttigd wordt dan opgediend is het wel die van die belachelijke claim. Ex-wethouder Winnubst, niet de Muier met de minste kennis van zaken, beschuldigt heer Mock van het weglopen van de problemen die de Muiderbergers zelf hielpen veroorzaken: na een splitsing van Muiderberg en Muiden zijn de Muiderbergers van het KNSF-probleem af.


2 maart 2012

Nawoord

Willen Muiderbergers van het probleem af?

De heer Mock herkent zich zelf niet in de term “bangmakerij”. Het is een feit, zo stelt hij, dat Bussum en Naarden zich hebben laten bang maken door de claim van KNSF. De heer Mock heeft daar niets aan bijgedragen. Hij constateert dat alleen maar, en voegt daar aan toe dat uiteraard geen enkele gemeente zich met een dergelijke claim wil laten opzadelen. Tot het relativeren van deze claim (376.000.000,00 euro) jegens bestuurders die geen inzicht hebben in hoe de claim tot stand is gekomen acht hij zich geenszins verplicht. De door Muideninfo geciteerde opvattingen van de heer Winnubst, die hij uitte bij de gelegenheid waarop de heer Mock zijn idee kenbaar maakte, laat hij voor zijn rekening. Mocht dit gemeend zijn, zo laat de heer Mock weten, dan herkent hij zich ook daar absoluut niet in.

5 maart 2012
Hoewel goed bedoeld was Harry Mock ook al niet blij met dit nawoord, en hij schrijft:
Ik heb niemand bang gemaakt en ook niet gezegd dat Bussum en Naarden zich hebben laten bang maken. Deze gemeenten willen niet opdraaien voor resp. maken zich zorgen over de mogelijke financiële gevolgen van de KNSF-claim, die thans in behandeling is bij het Gerechtshof te Amsterdam. Misschien dat jij vindt dat ze zich bang hebben laten maken, maar het zijn niet mijn woorden.
Het ligt niet op mijn weg de KNSF-claim te relativeren, al hoewel ik hem in mijn Memorandum van 15 december 2011 "buitenproportioneel" heb genoemd. De procedure bij het Hof zorgt voor onzekerheid en dat is voor de gemeenten - ongeacht de hoogte van het geclaimde bedrag - voldoende reden om zich zorgen te maken en te menen voor de belangen van hun inwoners te moeten opkomen.
Ik heb meerdere malen aan de heer Winnubst gevraagd of het juist is wat er op Muideninfo staat over zijn beschuldiging aan mijn adres, omdat deze tekst - zonder onderbouwing of toelichting - werkelijk nergens op slaat.  Ik heb van de ex-wethouder tot op heden geen antwoord gekregen.
 
Jan Bovenlander:
Tsja, Harry, je kan natuurlijk wel aan het muggenziften blijven, maar ik ben toch echt van mening dat jij - de argumenten kennende - een bijdrage zou kunnen leveren aan het relativeren van de claim in je laatste missive. Dat je hem ooit "buitenproportioneel" hebt genoemd, zijn je lezertjes natuurlijk al vergeten. Je zou dat hebben kunnen herhalen. Ik vind inderdaad dat de fusiegemeenten zich bang hebben laten maken, door de razend intelligente en charmante heer Visser, waar een eenvoudig bestuurder geenszins tegen opgewassen blijkt. En de minder eenvoudige bestuurders misbruiken dit argument, vindt ook de heer Winnubst.
De heer Winnubst heeft je nu laten weten dat "Erik Mackay heeft met de steun van andere Muiderbergers (alsook Muiers) in de Raad de aanvullende intentieverklaring met het kwaliteitshandvest aangenomen gekregen met alle gevolgen van dien. De belachelijke claim van de KNSF wordt door Bussum misbruikt om de fusie te torpederen.
Zoals je weet ben ik altijd voorstander geweest van de GV4. Alle andere fusievarianten acht ik bestuurlijke onzin.
"
Dat Muiderbergers nu, wanneer jouw plan aanvaard wordt, de gelegenheid hebben weg te lopen van de problemen die ze hielpen veroorzaken is een constatering, en niet alleen van Fred Winnubst. En slaat weldegelijk op iets. Als je zo fel reageert ("beschuldiging") op deze constatering maak jezelf verdacht. Zeg gewoon "ik kan me voorstellen dat ze er in Muiden zo over denken, maar voor mij speelt dat geen rol". En dan maar hopen dat de Muiers je geloven.

7 maart 2012
Eén Muier die Harry in ieder geval niet zal geloven is Hugo Jut. Hij schijft met de titel "Niet Mocken":
Geachte heer Mock,
Pak je prentenwinkeltje op en ga lekker in Bussum wonen, man! Misschien kan je dáár nog iemand wakker houden met je elitaire gebrabbel.
Binnen onze gemeente weten we nu wel dat je nog leeft, maar wellicht kun je de Bussumers wél interesseren. Of ga een nieuw boekje schrijven. "De Verhuizing" ofzo...
H. Jut, MuidenHarry Mock dringt nogmaals aan

Besluit fusie twee weken uitgesteld

Het besluit over de fusie (G4, G3, of de VN variant - zie het volgende artikel) is door de Tweede Kamer een tweetal weken verdaagd. Dat gaf de bekende Muidenberger Harry Mock de gelegenheid om nog eens te lobbyen voor zijn voorstel. Hij peilde persoonlijk raadsleden over zijn voorstel om aan de Tweede Kamer te kunnen terugkoppelen hoe er nu werkelijk over zijn "ei van columbus" werd gedacht. Hij maakte daarbij gebruik van dit aanvullende memorandum. Over de resultaten hopen wij u binnenkort nader te berichten.


Gemeente Muiden opgedeeld in nieuw fusieplan

Harry Mock vindt 'ei van Columbus' uit.

De bekende oude Muiderberger Harry Mock heeft een memorandum geschreven aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.
In dat memorandum vindt hij het 'ei van Columbus' opnieuw uit om uit de impasse met betrekking tot de gemeentefusie te komen. Hij wil dat het stadje Muiden met Weesp samengaat, en het dorp Muiderberg fuseert met Naarden en Bussum.


“Naar een groter draagvlak”

Dit aloude idee is door hem opnieuw uit de kast gehaald. Al in 2007 plaatsten wij van Harry een ingezonden stuk met dit idee onder de titel 'iedereen gelukkig', maar ook al in 2006 werd dit idee voorzichtig geopperd, echter niet expliciet met de afsplitsing van Muiderberg. En nu vindt Harry het tijd het niet bij Muideninfo te laten, en op landelijk niveau kond te doen van zijn verbluffend eenvoudige suggestie. Het verschil met zijn voorstel toen en het huidige is dat toen Wijdemeren mee zou doen met de nieuwe gemeente Vechtstad. Nu blijft deze gemeente beperkt tot de steden Muiden en Weesp. Wijdemeren heeft natuurlijk nu nog geen zin in de KNSF-miserie en het Bloemendalerpolder dossier.
In een begeleidende brief bij zijn memorandum dat getiteld is 'Naar een groter draagvlak' schrijft Harry:
Bijgaand ontvangt u op persoonlijke titel mijn memorandum plus bijlagen betreffende een pragmatische aanpassing op de G4 /G3-varianten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi- en Vechtstreek. Door wijziging van het voorliggende wetsvoorstel (nummer 32 280) door middel van een amendement kan mijns inziens nu snel een einde komen aan een in onze regio langslepende en complexe affaire. Ik verzoek u dit stuk mee te nemen in uw procedurevergadering van 22 december aanstaande.


Kaartje van de nieuw te vormen gemeenten.


Alleen maar voordelen.

De vorming van de gemeente Naardermeer doet recht aan de sociaalgeografische verwevenheid en historische oorsprong van Bussum en Naarden. De toevoeging van Muiderberg is logisch vanwege de landschappelijke ligging en de sociaal-economische gerichtheid van de Muiderbergers op de twee genoemde Gooigemeenten. Het ontstaan van de gemeente Vechtstad doet recht aan de gemeenschappelijke oriëntatie van Weesp en de stad Muiden op de Vecht en heeft als groot voordeel dat de Bloemendalerpolder - zonder omstreden grenscorrectie - vanuit één gemeente kan worden ontwikkeld.” schrijft Harry nadat hij betoogd heeft dat noch de G3 variant (de voorgestelde fusie zonder Weesp), noch de G4 variant, op steun van de betrokken gemeenten kan rekenen.
Bussum wilde sowieso al met Naarden fuseren, en zal geen bezwaar hebben tegen de toetreding van Muiderberg. Voor wat betreft Naarden worden dan twee door Naarden gewenste grenscorrecties overbodig: de Muidense delen van de Hollandse Brug en het natuurgebied Naardermeer komen automatisch in de nieuwe gemeente “Naardermeer” te liggen. In de door hen gewenste schaalvergroting wordt bereikt met een drie keer zo groot inwonertal. En beide gemeenten zijn af van het gedonder met KNSF waar een voorlopig dieptepunt de schadeclaim van 376 miljoen euro vormt. De financiële toekomst van Muiden is daarmee onzeker, en wat belangrijker is: politieke stabiliteit is afwezig, wantrouwen en gebrek aan respect vieren hoogtij.
Bij een fusie van Weesp en de stad Muiden is de door Weesp gewenste grenscorrectie in de Bloemendalerpolder van de baan, en kan de nieuwe gemeente Vechtstad de KNSF en Bloemendalerpolder-problematiek effectief te lijf gaan, aldus de heer Mock.

Download:
Jacob Veenhuysen becommentarieert de plannen van de keurige heer Mock


Donner overlegt met wethouders

BEL-constructie of Ten Boer variant géén optie voor ondernemingsraden.

Op maandag 7 februari 2011 heeft minister Donner na afloop van de radsvergadering een gesprek met de fractievoorzitters en colleges van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp over het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van deze gemeenten. De minister treft de wethouders in het "Rechthuis" te Muiderberg.

De ondernemingsraden van Muiden, Naarden en Weesp hebben in een gezamenlijke brief van 10 maart 2010 de WOR-bestuurders, colleges en gemeenteraden van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp dringend opgeroepen om op basis van zakelijke en inhoudelijke argumenten onverkort te blijven streven naar een gemeente Naardermeer.
Uit de brief blijkt dat dat standpunt niet gedeeld wordt door de ondernemingsraad van de grootste fusiegemeente, Bussum.
Na de verkiezingen van 24 november 2010 en de coalitievorming in de verschillende gemeenten zijn de standpunten van enkele colleges veranderd. In het collegeprogramma van de gemeente Muiden wordt gesteld dat als de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2011 geen besluit heeft genomen de gemeente gaat kijken met welke vorm van samenwerking de dienstverlening aan de inwoners gewaarborgd kan worden. Daarbij worden mogelijkheden als een BEL-constructie of de zogenaamde Ten Boer variant genoemd.

"geen optie"
De ondernemingsraad van Muiden is van mening dat deze mogelijkheden voor het personeel van de gemeente Muiden in ieder geval geen goede opties zijn. Zij blijven van mening dat de GV4, zoals door de provincie Noord-Holland is voorgesteld, de allerbeste optie is. Enkel deze variant garandeert voldoende schaalgrootte en bestuurskracht en ook de belangen van het personeel kunnen dan het best gewaarborgd worden. Fusie brengt voor het personeel, ondanks dat het nieuwe perspectieven biedt, ook de nodige onrust met zich mee.
De ondernemingsraad van Muiden vraagt minister Donner dit in zijn besluitvorming mee te nemen en niet te kiezen voor een tussenvorm die mogelijk binnen korte termijn toch tot een grotere fusie zal leiden, waarbij zowel de inwoners als het personeel het fusieproces tweemaal moeten ondergaan.18 oktober 2010

Weesp in meerderheid tegenstander gemeentefusie.

Uit een nieuwe Stadspeiling van het WeesperNieuws noemt 31% van de ondervraagden zich voorstander van een gemeentefusie. Vier jaar geleden was dat nog 47%. De tegenstanders zijn nu in de meerderheid: 53% van de ondervraagden is tegen een gemeentefusie. Dat was bij de vorige peiling, in 2006, nog 33%.
Doordat Bussum zich in de tussentijd hevig verzette, is de herindeling zolang uitgesteld dat hij weleens afgeblazen kan worden. Temeer omdat nu ook al in Weesp geen meerderheid te vinden is. Trouwens, ook in Muiden niet, hoewel ex-burgemeester mevrouw Worm na de door haar geënsceneerde nep-enquete daar anders over dacht.
Wat de reden is van de ommekeer in de trend onder Weespers is niet gevraagd. Maar het gedoe rond Bussum en het uitstel door de Tweede Kamer zal niet hebben bijgedragen tot een goed gevoel over de gezamenlijke toekomst. 52% van alle ondervraagden (voor- en tegenstanders van een fusie) vinden de combi van Weesp, Muiden, Naarden en Bussum een slechte combinatie. 33% vindt de combi redelijk, slechts 9% vindt hem goed.


7 april 2010

Vlaanderen weer de wijste

Op de commissievergadering van 6 april ging het wéér over de fusie, dat wil zeggen over het uitstel daarvan, en naar velen hopen - vooral in Bussum - afstel van de fusie. Burgemeester Worm legde uit dat staatssecretaris Bijleveld er nu geen nut meer in ziet om Bussum over de streep te halen, nu er toch in juni Tweede Kamer verkiezingen komen, en een nieuwe Tweede Kamer over het fusie vorstel moet beslissen. Geld van de rijksoverheid voor een fusie komt er alleen als de fusie daadwerkelijk doorgaat. Omdat Muiden tot de fusiedatum op hogere kosten zit – en de fusie wellicht niet doorgaat – ontstaat er dus een gat in de financiën van onze gemeente. Bijleveld zegt dat we maar bij de Provincie moeten aankloppen om dat gat te vullen, wist Worm.
In de commissie pleitte men ervoor toch te blijven werken aan de fusie.
Erik Pieter Vlaanderen leek de enige met gevoel voor realiteit. “Tot de raadsverkiezingen in november gaan we alleen voor die verkiezingen. De nieuwe raad moet de draad maar oppakken.” Daarmee gaf Erik Pieter te kennen dat deze raad niet over zijn graf behoort te regeren.30 maart 2010

PvdA: financiële positie Muiden opperbest

en geen reden tot fusie

Er zijn blijkbaar de nodige misverstanden over de financiële positie van de gemeente Muiden, laat de PvdA Muiden/Muiderberg weten.
Regelmatig komen er verhalen naar boven dat Muiden zou willen fuseren omdat de financiële positie niet goed zou zijn. Uitspraken van oa VVD-wethouder Heijbroek uit Weesp kloppen dan ook niet. In onderstaande tabel wordt de financiële positie van de vier gemeenten uit de GV4 weergegeven per 1 januari 2010:

gemeente Reserves per 1-1-2010 Aantal inwoners Reserves per inwoner
Bussum 41,700,000 euro 31.000 1.345 euro
Muiden 9,200,000 euro 6.600 1.394 euro
Naarden 13,100,000 euro 17.100 766 euro
Weesp 13,200,000 euro 17.600 750 euro

Duidelijk is dat de gemeente Muiden per hoofd van de bevolking de meeste reserves heeft. “Misschien dat wethouder Heijbroek vast ingaat op de risico's die Weesp wil nemen in het Bloemendalerpolder verhaal. Het akkoord gaan met de huidige plannen brengt namelijk zeer grote risico's met zich meer voor Weesp. Maar bij een gedwongen fusie kan Weesp Muiden meeslepen in de financiële malaise” aldus Jan Hylkema, fractievoorzitter PvdA in Muiden/Muiderberg.

Waarom dan wel fuseren?
De gemeenteraad van Muiden heeft destijds unaniem ingestemd met de fusie omdat wij als kleine gemeente tussen Almere en Amsterdam zoveel problemen over ons heen krijgen dat we hier als kleine gemeente maar moeilijk tegen op kunnen boksen. Denk bijvoorbeeld maar aan de verbreding van snelwegen en spoorlijnen, woonwijken en spoorlijnen in het IJmeer, de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein.

Investeringen
Het gemeentebestuur van Muiden heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de gemeente. Denk maar aan het opknappen van de Kazerne, de verbouwing van de Rijver en het opknappen van vele straten en stoepen. Ook zijn er diverse sportvoorzieningen aangelegd zoals een kindertennisbaan, een speelveldje in Muiderberg en een kunstgras voetbal/hockeyveld. Toch zijn de reserves per inwoner nog steeds hoger dan in de ons omliggende gemeenten. Ook in 2010 wordt er nog geïnvesteerd in bijvoorbeeld de Vinkenplas, de Blieckwijck, de Brink, Vestingwallen en de openbare verlichting. Deze inspanningen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente Muiden en externen. De ingehuurde externen waren ook nodig in het kader van het fusietraject. Nu de fusie niet doorgaat heeft de gemeente Muiden aangeklopt bij de provincie Noord-Holland om de oude beloftes gestand te doen.

De PvdA is van mening dat als je gaat fuseren dat je dan moet zorgen dat de gemeente op orde is.2 maart 2010

Werk aan de winkel!

Fusie gaat niet door.

De voorgenomen fusie van Muiden met grote broer Weesp, nog grotere zus Naarden, en dwarsliggende, maar heel grote verre neef Bussum gaat niet door. Tenminste niet op 1 januari 2011, want het onderwerp is terecht 'controversieel' verklaard. En dus kan er door een demissionair kabinet niet over worden beslist. Geestig is het te zien dat nu de PvdA landelijk eens opkwam voor haar principes en daarmee het kabinet opblies, diezelfde PvdA lokaal betreurt dat nu de door Bussum gewraakte gemeentelijke fusie hierdoor geen doorgang kan vinden. Dus krijgen we in november gemeenteraadsverkiezingen - inderdaad voor de gemeente Muiden, en niet voor de gemeente 'Naardermeer' - , waar ongetwijfeld de fusie een belangrijk thema zal zijn.

Werk aan de winkel voor Muideninfo dus, want wij zullen met de nodige dossierkennis alle in Muiden aan de verkiezingen deelnemende partijen kritisch volgen. Met andere woorden: zoals u gewend bent zullen we nogal wat aandacht schenken aan geloofwaardigheid.21 februari 2010

PvdA-fracties dringen aan op actie: Naardermeer Nu!

PvdA-Bussum doet niet mee.

De fracties van de Partij van de Arbeid in Naarden, Muiden en Weesp roepen de leden van de Tweede Kamer op om de behandeling van het wetsvoorstel voor samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp vooral door te zetten. Met de val van het kabinet loopt de voortgang van de herindeling gevaar. Als het wetsvoorstel in Den Haag 'controversieel' verklaard wordt dreigt het risico van uitstel of zelfs afstel.

“Het is voor de bestuurskracht in de regio essentieel om nu door te pakken en een sterke gemeente neer te zetten die een serieuze rol kan spelen in de ontwikkelingen tussen Amsterdam en Almere. Dat zijn wij aan onze inwoners verplicht” zegt Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA-Naarden.

Op 5 maart brengt de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken een werkbezoek aan de regio. In mei wordt een besluit van de Tweede Kamer verwacht over de herindeling, waarna de Eerste Kamer er nog over moet stemmen voor het definitief is.

“Uitstel is voor Muiden geen optie. Eén sterke gemeente Naardermeer, alleen daarmee kunnen we ook op langere termijn de taken die op ons af komen goed blijven uitvoeren voor onze inwoners” aldus Jan Hylkema, fractievoorzitter PvdA-Muiden.

Als het wetsvoorstel niet verder in behandeling wordt genomen, worden op 24 november 2010 alsnog verkiezingen gehouden voor de vier gemeenten afzonderlijk. “Als de fusie nu niet wordt doorgezet is het afwachten wat een volgend kabinet ermee gaat doen. In het ergste geval zou dat kunnen betekenen dat we de gehele procedure weer opnieuw moeten doorlopen, met alle inspanningen en kosten die daarbij komen. Voor Weesp is dat niet uit te leggen.” aldus Ron de Boer, fractievoorzitter PvdA-Weesp

De PvdA-fracties zijn unaniem van mening dat de fusie moet worden doorgezet met de gemeente Naardermeer als uitkomst. Andere opties zijn er niet. Een stevig bestuur dat staat voor goede dienstverlening aan haar burgers en een sterke rol in de regio. “Wij willen op 24 november graag naar de stembus, maar dan wel voor één gemeente. Naardermeer NU!” aldus de fractievoorzitters.

Opmerkelijk is echter dat de PvdA-fractie van de grootste fusiegemeente, Bussum niet meedoet met deze actie. Sterker nog, PvdA raadsleden uit Bussum voeren actie tégen de fusie. Zo is het Bussumse PvdA-gemeenteraadslid Marko Barendregt actief in het actiecomité 'geenfusie.nl'. Daarnaast hebben Naarden, Weesp en Muiden samen 41280 inwoners, Bussum heeft er 31255. Van die 41280 is een groot aantal tegen de voorgestelde fusie. Die 31255 zijn nagenoeg allemaal tegen de voorgestelde fusie. Er is dus helemaal geen meerderheid voor de fusie. En daarmee is het onderwerp weldegelijk 'controversieel'.18 december 2009

Kabinet akkoord met fusie gemeenten

Het wetsvoorstel voor de herindeling van de gemeenten Bussum, Weesp, Naarden en Muiden is vandaag behandeld in de ministerraad. De ministerraad heeft het positieve advies van de Raad van State over de fusie meegenomen in haar besluitvorming. De ministerraad is akkoord en stuurt het wetsvoorstel door naar de Tweede kamer.

Burgmeester Worm is verheugd dat we weer een stap in het fusieproces hebben kunnen maken. "Om ons goed voor te kunnen bereiden op de nieuwe gemeente is een snelle besluitvorming noodzakelijk. Het is belangrijk om nu het tempo vast te houden. We gaan de Tweede kamer goed informeren over het belang van Muiden om samen met Bussum, Naarden en Weesp een nieuwe gemeente te vormen." aldus mevrouw Worm.

Nu de ministerraad heeft ingestemd volgt besluitvorming in de Tweede en de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp per 1 januari 2011 een feit is. Kwartiermakers uit de gemeenten Muiden, Naarden en Weesp zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen.
De actiegroep tegen de fusie is succesvol, er zijn al 1414 ondertekenaars van de petitie op www.geenfusie.nl.


30 november 2009

Petitie tegen gemeentefusie

Muiden legt er nog een schepje bovenop

Gelijktijdig met het ”Vechtjournaal” rolde het informatieblad van de gemeente Muiden in de brievenbus. In het “Vechtjournaal” was te lezen dat burgers uit Bussum een actie tegen de gemeentefusie zijn begonnen (door middel van een “on-line petitie”) in het informatieblad stond een snorkend artikel over de voordelen en onvermijdelijkheid van de fusie. De gemeente heeft bijna twee bladzijden nodig om de zegeningen van dit voorstel, waarvan zij beweren dat het groot draagvlak heeft, te bezingen. U weet echter dat dat draagvlak helemaal niet zo groot is, voor wat betreft Muiden is deze vastgesteld door middel van een “nep-enquete”, ook in Naarden en Weesp zijn tegenstanders te vinden, en Bussum, de grootste fusiegemeente, die als het tóch allemaal doorgaat, de dienst hier gaat uitmaken, is mordicus tegen.
Maar dat weet u al, en daarom meer over de petitie tegen de gemeentefusie:

Inwoners van de Gooi en Vechtstreek, verenigd in de vereniging “Geen Fusie”, zijn een campagne gestart om de komst van de fusiegemeente Naardermeer te verhinderen. Eén van de betrokkenen is het Bussumse PvdA-gemeenteraadslid Marko Barendregt (de actie is echter géén "politieke actie" - initiatiefnemer is Gideon Jessayen, een gewoon burger).

Hij laat ons weten dat het belangrijkste onderdeel van de campagne een petitie tegen de voorgenomen fusie is, die op www.geenfusie.petities.nl getekend kan worden. De petitie staat open voor alle inwoners van de vier gemeenten, dus ook voor inwoners van Muiden. Tot nu toe is de petitie al meer dan 750 keer ondertekend, terwijl er nog geen grote ruchtbaarheid aan gegeven was. Aandacht voor de petitie komt vooral via netwerksites als Hyves en LinkedIn en doordat inwoners elkaar er via e-mail op attenderen. Met name de laatste weken heeft de petitie een grote vlucht genomen.

Met de petitie hopen de initiatiefnemers de Tweede Kamerleden duidelijk te maken dat het in de hele regio ontbreekt aan draagvlak voor de G4-fusie. Draagvlak is één van de belangrijke onderdelen waarop de Tweede Kamer herindelingsvoorstellen beoordelen. De organisatie zal alle ondertekeningen van de petitie aanbieden aan het Parlement als de G4-herindeling op de agenda van de Tweede Kamer komt. Tot het zover is worden alle inwoners van Muiden, Naarden, Weesp en Bussum, die zich niet in deze fusie kunnen vinden, opgeroepen om de petitie te tekenen, aldus Marko Barendregt.10 november 2009

Worm: Samenwerking geen optie

Burgemeester Worm vindt samenwerking niet de oplossing voor de problemen waar we in onze regio voor staan. De vele overleggen en vergaderingen nemen alleen maar toe, zegt ze, en de rol van de gemeenteraden wordt diffuser. Samenwerking is dus geen alternatief voor de fusie van Muiden, Naarden, Bussum en Weesp. Fusie is juist een logisch vervolg op de bestaande samenwerking. Worm reageert hiermee op de stelling in de Gooi- en Eemlander van vrijdag 6 november jl. “Samenwerking beter dan herindeling”.

Worm ziet door samenwerking de bestuurlijke druk toenemen. Al het vergaderen zal ontzettend veel tijd vergen, het toetsen van de gemeenschappelijke besluiten met de vier afzonderlijke gemeenteraden nog meer. Samenwerking is ook ondemocratisch, want op de besluitvorming heeft de kleinste raad - en dat is die van Muiden - nauwelijks invloed.

Dat Muiden helemaal niets meer in te brengen heeft in de fusiegemeente ontging mevrouw Worm.

Erik Pieter Vlaanderen, voorzitter van de VVD-fractie, laat ons weten wél iets in samenwerking te zien. "Als middel om uit deze impasse te komen". Immers, als je elkaar door middel van samenwerking wat beter leert kennen komt waarschijnlijk het proces wel weer op gang. Hij beveelt dan ook in gesprek te gaan met Bussum.19 oktober 2009

Raadsverkiezingen Muiden uitgesteld

Worm onverminderd optimistisch over samenvoeging

Donderdag 15 oktober jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de verlenging regelt van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd. Muiden hoort hierbij. De verkiezingen op 3 maart 2010 komen hiermee in Muiden in principe te vervallen. Een nieuwe verkiezingsdatum wordt spoedig gepland.

Burgemeester Annemarie Worm-de Moel is zeer verheugd met deze stap. Ze zegt: “In de eerste plaats ben ik verheugd omdat onze inwoners en politieke partijen nu duidelijk weten waar ze aan toe zijn. En daarnaast bevestigt deze voorspoedige behandeling dat ook de leden van de Tweede Kamer hechten aan duidelijkheid bij onze herindeling. Uiteraard zonder dat dit ten koste van de zorgvuldigheid gaat.” Hoe ze tot deze conclusie denkt te komen vermeldt het persbericht van de gemeente niet.
Parallel aan dit wetsvoorstel wordt dit najaar het wetsvoorstel in de Tweede Kamer verwacht dat de feitelijke vorming van de gemeente Naardermeer – de naam die het Kabinet geeft aan de samenvoeging van Bussum, Weesp, Naarden en Muiden - regelt.
Dit wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Streven van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is dat de gemeente Naardermeer op 1 januari 2011 een feit is. Naast de staatssecretaris bevestigde al eerder een Commissie van Wijzen en de Provincie Noord-Holland dat met de voorgestelde herindeling de benodigde versterking van de bestuurskracht wordt gerealiseerd. Drie van de vier gemeenten zijn voorstander van deze samenvoeging. De grootste gemeente, Bussum, met zo ongeveer de helft van de het aantel inwoners van de toekomstige gemeente Naardermeer is mordicus tegen, en stelt hier alles tegen in het werk. Ook de Tweede Kamer is uiterst verdeeld. Al eerder bleek dat in feite ook al de bevolking van Muiden geen voorstander is van de fusie, maar dat Worm door middel van een nep-enquête een andere indruk wist te verkrijgen.23 juni 2009

Erik Pieter Vlaanderen: nep-enquete

Een meerderheid van de bevolking en van de raadsleden is tegen: dat wil zeggen als je de bevolking en gemeenteraden van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden bij elkaar optelt. Toch moet volgens de burgemeester van Muiden, mevrouw A.M. Worm-de Moel, de GV4-fusie gewoon doorgaan, zo betoogde zij op de commissievergadering van 10 juni 2009. Het feit dat in de Tweede Kamer de steun voor de GV4-fusie afbrokkelt is géén reden om naar alternatieven te kijken. "De bevolking van Muiden heeft zich immers in grote meerderheid voor de fusie uitgesproken", jokte zij. "Met die nep-enquete zeker" riposteerde raadslid Erik Pieter Vlaanderen. Mevrouw Worm meende echter dat zij de bevolking "voldoende serieus" had genomen en verwierp dat de door haar zelf geregisseerde enquete onbetrouwbaar zou zijn.


17 maart 2009

Muiden blij met advies Commissie van Wijzen

Gisteren heeft de Commissie van Wijzen een positief advies uitgebracht aan staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een fusie tussen de gemeenten Bussum, Weesp, Naarden en Muiden, de GV4. In een persconferentie heeft de staatssecretaris laten weten dat zij het advies van de commissie zal overnemen omdat zij het een evenwichtig advies vindt. De staatssecretaris zal nu eerst een wetsvoorstel aan het kabinet voorleggen.

Burgemeester Worm-de Moel zegt heel blij te zijn met het advies van de Commissie. “Het advies bevestigt de gevoelens van de gemeenteraad dat de GV4 de beste oplossing is voor de komende 10 tot 15 jaar, voor onze regio en dus ook voor de inwoners van de gemeente Muiden. We hopen van harte dat we op een constructieve manier met de vier partners aan de slag kunnen gaan. We spreken de verwachting uit dat de staatssecretaris snel met een wetsvoorstel naar de kamer komt zodat de fusie op 1 januari 2011 een feit kan zijn.” zegt ze in het hier geciteerde persbericht. Nu maar even afwachten of de vereweg grootste fusiegemeente, Bussum, ook zo blij is.


29 juli 2008

Lobby Bussum heeft succes

De gemeente Bussum laat zich professioneel ondersteunen bij het voeren van een lobby bij de Tweede Kamer, en landelijke bestuurders, om te bewerkstelligen dat aan de aanbeveling van de provincie om van Muiden, Weesp, Naarden en Bussum één gemeente te maken geen gehoor wordt gegeven. Bussum met Naarden, best, zo denken zij erover, Muiden en Weesp erbij is een slecht idee. Op de website van de gemeente Bussum:
“Het gemeentebestuur zet alles op alles om de staatssecretaris en de Kamerleden in te laten zien dat de door de provincie voorgestelde herindeling niet af is, niet duurzaam, niet evenwichtig en niet logisch is. (…) Na een fusie met Naarden, Weesp en Muiden ontstaat een grote gemeente met zo'n 70.000 inwoners, die kan uitgroeien 90.000 inwoners. Deze gemeente gaat uit vier kernen bestaan en het bestuur staat daardoor verder van de bewoners af. Het grondgebied van deze gemeente heeft geen logische samenhang en sociale structuur. De lokale lasten zullen bij deze variant voor de bewoners van Bussum hoger zijn dan bij een fusie met bijvoorbeeld alleen Naarden. Een heel belangrijk argument is bovendien dat de inwoners van Bussum het niet willen.”
Maar ook de inwoners van Muiden willen de fusie alleen maar nadat ze 'gebrainwashed' waren onder regie van de burgemeester mevrouw A. M. Worm – de Moel. Als je werkelijk op een rijtje zet hoe groot het draagvlak voor een fusie is, dan is er helemaal geen meerderheid. Als dat – met die professionele ondersteuning – door Bussum aan de Tweede Kamer wordt duidelijk gemaakt dan gaat het hele feest niet door. Want voor de Tweede Kamer is draagvlak essentieel.
Op welke wijze Bussum zich laat ondersteunen, en door wie, wilde René Voigt van de Bussumse concernstaf niet kwijt aan het Weesper Nieuws, en ook niet aan Muideninfo. Raar, want je zou zeggen dat wanneer een bureau opdracht heeft de gemeente te ondersteunen, deze opdracht en het budget openbaar is. “Nee hoor” wist de heer Voigt “we kunnen die opdracht ook mondeling gegeven hebben”. Daarbij liep hij vooruit op het oordeel van de rechter wanneer het tot een WOB-procedure komt. Of je nu zo blij moet zijn met een fusiepartner die zo graag in achterafkamertjes gebruik maakt van het 'bureau Stiekum' is de vraag. Nog een reden om niet te willen belanden op deze Gooise matras.


17 maart 2008

Provinciale Staten van Noord-Holland kiezen voor de GV-4

Vanmiddag, 17 maart 2008 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland in grote meerderheid ingestemd met het herindelingadvies voor de regio Gooi en Vechtstreek, zoals dat werd voorgelegd door het college van Gedeputeerde Staten.
Dat betekent concreet dat de provincie aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert om ondermeer de gemeenten Muiden, Weesp, Naarden en Bussum samen te voegen tot één grote nieuwe gemeente in de noordflank van de regio.

Het gemeentebestuur van Muiden is verheugd met deze uitslag.

Op rijksniveau wordt nu vervolgens een wetsontwerp opgesteld, dat ter behandeling aan de Tweede en de Eerste Kamer wordt voorgelegd.


5 februari 2008

Anna Waanders en mevrouw A.M. Worm - de Moel spreken Provinciale Commissie toe

Gisterenavond heeft mevrouw A.M. Worm - de Moel, burgemeester van Muiden de commissie FEPO (Financiën, Europa, Personeel en Organisatie) toe gesproken. Mevrouw A.M. Worm - de Moel vergiste zich in de aanhef en richtte zich tot de commissie FEBO. De teneur van haar betoog was dat een 'grote fusie' onvermijdelijk is - onder meer om te concurreren met Stockholm en Frankfurt - en nodig, om democratisch gelegitimeerd , op effectieve wijze belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Zij betoogde voorts dat er draagvlak is, want 3 van de 4 gemeenten willen dit, 'ook qua inwonerstal een forse meerderheid'. (Naarden, Weesp en Muiden hebben samen 41280 inwoners, Bussum slechts 31255. Van die 41280 is een groot aantal tegen de voorgestelde fusie. Die 31255 zijn nagenoeg allemaal tegen de voorgestelde fusie. 't Is maar wat je een 'forse meerderheid' noemt. red. Muideninfo)
Mevrouw A.M. Worm - de Moel, burgemeester van de kleinste potentiele fusie partner met 6664 inwoners, vertelde dat deze inwoners de fusie duidelijk als 'onontkombaar' zagen. Met een 'representatieve telefonische raadpleging door bureau Interview NSS verzorgd' komt mevrouw Worm tot deze conclusie.
Bij eerdere enquetes was gebleken dat er juist nauwelijks draagvlak was voor die fusie, nog geen kwart was er voor. Dus de vragen moesten, onder regie van mevrouw A.M. Worm - de Moel worden aangepast.
Alle cursieve tekst die nu volgt is een citaat uit het rapport van Interview NSS:

"We schetsen ze de volgende situatie:
Gemeenten moeten steeds meer taken uitvoeren. Zij krijgen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor taken die eerder door de landelijke overheid werden uitgevoerd. Voor kleine gemeenten is dit niet uitvoerbaar, omdat kleine gemeenten minder mensen in dienst kunnen nemen. De gemeente Muiden wil daarom samengaan met één of meerdere andere gemeenten.
Vervolgens vroegen we ze of ze positief of negatief tegenover een herindeling staan.
"
In Muiden stond toen 67% postief tegen een fusie, in Muiderberg 57%.

Tenslotte:
"Ongeacht of de inwoners voor- of tegen de fusie zijn, zouden ze er begrip voor hebben? Een ruime meerderheid (87 procent) zegt van wel. Kortom: de gemeente Muiden kan op de steun rekenen van haar inwoners."

Aan het eind van haar betoog liet burgemeester A.M. Worm - de Moel zich van haar lieflijkse kant zien: "En ik ben ervan overtuigd dat haar betrokken inwoners er voor zullen blijven zorgen dat Muiden een schat van een stad blijft."

Lees hier de reactie van Hugo Jut.
Bekijk de volledige Inspraak Burgemeester mevrouw A.M.Worm - de Moel in Cie. FEPO - Prov Staten (pdf-7 kb) 4-februari-2008

Ook Anna sprak in.

Namens de gemeenteraad sprak Anna Waanders in. Zij vertolkte de mening van de raad, die, zoals u weet, een sterk voorstander is van de 'grote fusie' met Bussum: "Het standpunt van de raad van Muiden is helder en duidelijk. Fusie van gemeenten is blijkens uitgebreid onderzoek dat daaraan vooraf is gegaan in de ogen van de raad onontkoombaar, maar ook absoluut gewenst."

Bekijk de volledige Inspraak Anna Waanders namens de raad in Cie. FEPO - Prov Staten (pdf-7 kb) 4-februari-200826 oktober 2007

Bussum blijft dwarsliggen

De inwoners van Bussum zijn mordicus tgen de door Muiden bejubelde GV4-variant: het samengaan van de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden.
Uit een peiling onder de inwoners blijkt dat slechts 2,8 procent kiest voor deze variant. Van de ruim 11.000 binnengekomen stemmen koos 96,4 procent voor de combinatie Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent. De gemeenteraad had voor de peiling al toegezegd dat ze de mening van de Bussumers overnemen bij meer dan 4.000 stemmen en een meerderheid voor één variant. Bij de provincie wordt nu door Bussum bezwaar ingediend. De Tweede en Eerste Kamer hebben het laatste woord over de fusie. Het parlement heeft eerder laten weten gemeentelijk draagvlak essentieel te vinden bij gemeentelijke fusies. Mogelijk doen Muiden en Weesp er goed aan deze realiteit onder ogen te zien.

Iedereen gelukkig…! Harry Mock kiest voor een win-win situatie.


3 juli 2007

Muiden is blij met haar halsstarrigheid

Ondanks onwil Bussum tóch huwelijk

Op de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2007 besloot de gemeenteraad van Muiden opnieuw unaniem te kiezen voor een samenvoeging van de gemeente Muiden, Weesp, Naarden en Bussum. Op de lange termijn is een nieuwe gemeente met deze vier de beste optie om volwaardig en bestuurskrachtig te kunnen opereren, zo weet de gemeente. Daarnaast sprak de raad duidelijk uit dat de G-V-2 variant, samengaan van de gemeenten Muiden en Weesp, een absoluut onaanvaardbare optie is. De bestuurlijke schaal die met deze laatste optie kan worden bereikt is voor de raad te klein om goed de toekomst in te gaan.

Deze positie van de raad staat haaks op die van de grootste fusiepartner Bussum. Nog onlangs vond de burgemeester van Bussum, de heer Schoenmaker, een fusie met Muiden 'onlogisch en slecht'.

"Weesp en Muiden delen een gezamenlijke problematiek waar Bussum niet anders dan onwennig tegenover kan staan. Beter is die problematiek – waaronder de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein - gezamenlijk als één gemeente te behandelen, waarna, als de schaalgrootte met zo'n 33.000 inwoners nog onvoldoende geacht wordt, aansluiting van de derde Vechtgemeente, Wijdemeren gezocht kan worden. En al zou de heer Schoenmaker géén gelijk hebben: wanneer de grootste fusiepartner eenvoudigweg niet wil, houdt gewoon alles op" zo meende een inspreker op de raadsvergadering.

Het besluit van de raad is een herbevestiging van het in december vorig jaar al genomen besluit. Het is een 'moedig besluit' om de zelfstandigheid op te geven en er is visie getoond om de beste optie voor de toekomst te kiezen, zo prijst de gemeente zichzelf.
Drie van de vier gemeenten hebben de keuze gemaakt voor de G-V-4. Deze variant levert een gemeente op met zo'n 73000 inwoners, waarvan 31000 in Bussum. En Bussum wil geen G-V-4.

In de procedure is nu eerst het college van Gedeputeerde Staten aan zet om een beslissing te nemen over het herdelingsontwerp. Daarna volgt er een inspraaktermijn en in januari zullen Provinciale Staten het ontwerp vaststellen dat dan ter finale besluitvorming aan het Parlement wordt voorgelegd.

Het gemeentebestuur van Muiden hoopt – vooral voor de belangen van de inwoners en de medewerkers van de gemeente – dat de voorbereidingen voor de fusie, die gepland staat voor 1 januari 2010, door de vier fusiepartners met zorg en voortvarendheid wordt opgepakt. Zij vindt dat vooral voor de belangen van de inwoners en de medewerkers van de gemeente essentieel.

GS wensen ook G-V-4

Bussum neemt als grootste gemeente wél een uitzonderings positie in: ook de Provincie (Gedeputeerde Staten) heeft zich in het Herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek uitgesproken voor de G-V-4 variant.
GS willen verder dat de gemeente Hilversum zelfstandig blijft in haar huidige vorm, inclusief de Hilversumse Meent. Ten oosten van de A1 blijft de gemeente Huizen zelfstandig voortbestaan. Ook de gemeenten Blaricum en Laren blijven zelfstandig en werken samen met de gemeente Eemnes in het experiment BEL.
Het college heeft hierbij gekeken naar de volgende criteria: bestuurskracht, draagvlak, duurzaamheid, interne samenhang, regionale samenhang en het evenwicht in de regio en planologische ruimtebehoefte.

In de tweede helft van juli leggen de gemeenten het Herindelingsontwerp ter inzage. Omdat de inspraaktermijn in de vakantieperiode valt, hebben GS de inspraaktermijn verlengd. Iedereen kan tot 15 oktober 2007 zijn zienswijze indienen bij GS. De gemeenteraden hebben tot 26 november 2007 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken aan GS. Er komt ook een publieksversie van het Herindelingsontwerp. Het Herindelingsontwerp en de publieksversie zijn in de tweede helft van juli ook te vinden op de website van de provincie.
Eind 2007 stellen GS mede op basis van de ingediende zienswijzen een Herindelingsadvies op dat aan Provinciale Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het Herindelingsadvies wordt vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken gezonden, die een wetsvoorstel opstelt. Het wetsvoorstel wordt vervolgens behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2010.18 juni 2007

Bussum dreigt te kappen met fusie Naarden, Weesp en Muiden

Als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland blijven aansturen op een G4-fusie tussen Bussum, Naarden, Weesp en Muiden, dan doet Bussum niet meer mee en stapt het uit het herindelingsproces. De Bussumse gemeenteraad nam donderdagavond 14 juni 2007 unaniem een amendement van deze strekking aan. Bussum wil op deze manier nogmaals een stevig statement maken in de richting van provincie en andere betrokkenen dat er in de gemeente geen enkel draagvlak is voor een G4. Bussum blijft pleiten voor een fusie met Naarden en de Hilversumse Meent.
(De Gooi- en Eemlander, 15 juni 2007)


22 december 2006

Raad steunt megafusie

Voorstel College unaniem aangenomen
Verslag van de Raadsvergadering van 21 december 2006
Naar aanleiding van de commissievergadering had het College het Raadsvoorstel op de valreep herschreven (klik hier voor het definitieve raadsbesluit, pdf-51kb). Essentieel daarin is dat Muiden blijft kiezen voor een 'grote fusie' met Naarden, Bussum en Weesp. Er worden trouwens wel voorwaarden gesteld: een beetje slapjes geformuleerd vond inspreker Mock, want er wordt alleen maar 'onderzocht' of 'eigenheid en identiteit gewaarborgd dient te zijn'. Een merkwaardige formulering, en daarmee kun je nog alle kanten op, merkte Harry Mock op.
Onze vaste inspreker Jacob Veenhuysen reageerde teleurgesteld op de nakende teloorgang van onze zelfstandigheid: “Zonder al te grote inspanning is onze regio uit het Groene Hart verwijderd, zonder al te veel moeite zal u vanavond onder grote druk het besluit nemen om het stadsprivilege van 2 juni 1122 in te leveren, hetgeen Spaanse, Franse of Duitse bezetters nooit is gelukt. En we mogen al blij zijn als niet weer vanuit Haarlem de schallende triomfkreet van een Gedeputeerde klinkt: “Muiden hangt!”. Zijn volledige toespraak vindt u hier.

Toen was de Raad aan zet. Eerst kwam het door D66 voorgestelde referendum over de herindeling aan de orde. Anna Waanders (VIB) was altijd wel voor een referendum te vinden, maar nu even niet : ze twijfelde aan nut en noodzaak. Een referendum zou in dit geval wellicht onuitvoerbare consequenties kunnen hebben. Erik Pieter Vlaanderen (VVD) vond het te vroeg voor een referendum ; er was nog te veel onduidelijkheid, maar wellicht kan er later een heldere vraag worden geformuleerd. Petra Nell, die namens het CDA het woord voerde – leider Dick Methorst ontbrak – was ook al 'op zich' voor een referendum, maar vond het een gepasseerd station. De PvdA dacht er bij monde van Frank Ratelband precies zo over. Dus gaat het referendum niet door, en vervolgde de raad zijn beraadslagingen over het raadsvoorstel, echter niet voordat Sandra Deuling haar teleurstelling had uitgesproken. 'het onderwerp leeft, zie maar hoeveel publiek er aanwezig is'. Ze kende kennelijk haar stads- en dorpsgenoten slecht, want een groot deel van het publiek bestond uit raadsleden uit Weesp en Naarden.

Er waren heel wat moties en amendementen, die deels weer ingetrokken werden, maar in grote lijnen bleef het voorstel overeind. De PvdA vond bij monde van Frank Ratelband dat het voorstel voldoende waarborgen voor een zorgvuldig fusieproces biedt, en vermeldde – geheel bezijden de waarheid - dat er geen klachten waren over manipulatie van de uitkomst. De heer Ratelband heeft zeker zitten te slapen tijdens de commissievergadering, waar uw webmaster aantoonde dat de enquête manipulatief was. En hij heeft zeker de klagende Klarabel niet gelezen, die het nog eens dunnetjes over deed. Anna Waanders (VIB) was van harte voor een fusie en betoogde dat een kleine gemeente geen grote ontwikkelingsprojecten aan kan, zoals Bloemendalerpolder of KNSF-terrein. Of een grotere gemeente dat wél kan bleef onvermeld, en al evenzeer dat die projecten nu lopen, in niet wachten tot na de fusie. Erik Pieter Vlaanderen herinnerde aan de discussienota van de VVD, waarvoor alleen steun bij D66 bleek te bestaan. Zijn voorstel behelst een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Naarden, Weesp en Bussum, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Nu dat er niet in zit, wenst hij de provincie niet op ideeën te brengen : we zouden alleen de grote fusie in het raadsvoorstel moeten noemen, en niet de kleinere (met Naarden en/of Weesp maar niet met Bussum).
Toen volgde er een lange schorsing waarin het voorstel nog eens hergeformuleerd werd. De behandeling van de vele voorstellen was daarna hoogst verwarrend. Petra Nell rondde haar betoog dan ook af met: “Nu de motie, maar die ben ik vergeten, nou ja, als er een meerderheid voor is, doen we gewoon mee”

Anna Waanders herinnerde aan de mondelinge belofte van de gedeputeerde Moens om extra middelen voor het fusie-proces beschikbaar te stellen. Zij wenste, en met haar de andere raadleden, dat de Provincie (GS) die toezegging schriftelijk zou bevestigen.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen, en burgemeester Worm daarmee gefeliciteerd.

Voor de goede orde volgt het persbericht van de gemeente:
De gemeenteraad van Muiden kiest voor een fusie met Weesp, Naarden en Bussum

In zijn vergadering van donderdag 21 december heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken dat de gemeente Muiden op de langere termijn niet volwaardig en bestuurskrachtig kan opereren en dus niet zelfstandig kan blijven voorbestaan. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt een fusie per 1 januari 2010 gerealiseerd.

Daarbij heeft de raad uitgesproken dat bij fusievarianten bij voorkeur gekozen wordt voor variant G4 (Muiden, Weesp, Naarden, Bussum en daarna voor G3 (Muiden, Weesp, Naarden). Een kleine fusie met alleen de gemeente Weesp biedt voor de raad onvoldoende voordelen op het gebied van schaalgrootte.

De belangrijkste argumenten voor de fusie met vier gemeenten zijn: regionale versterking en toename van bestuurskracht.

De gemeenteraad van Muiden heeft verder besloten om samen met de andere drie mee te werken aan een 'Schets van de nieuwe gemeente' . Die schets moet onder meer inzicht geven in vragen zoals wat voor een soort gemeente is de nieuwe gemeente, hoe kan het contact tussen bestuur en burgers worden verzekerd, welke taken en dienstverlening kunnen centraal en welke decentraal worden georganiseerd, hoe kan de identiteit van de kernen worden gewaarborgd. Medewerking aan deze schets is bedoeld als handreiking naar de andere drie gemeenten om tot gezamenlijke visievorming te komen.

Na een positieve beoordeling van de te maken schets/rapportage zal de uitspraak van de raad om met Naarden, Bussum en Weesp te fuseren worden herbevestigd in de raadsvergadering van mei 2007 en zal aan de provincie worden gevraagd om deze over te nemen in het herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek.

Zoals bekend is het bestuur van de provincie Noord-Holland een Arhi-procedure gestart voor de regio Gooi- en Vechtstreek. De betrokken gemeenten maken deze maand bekend hoe ze de eigen positie in dit kader wensen te bepalen. De gemeente Muiden heeft nu, evenals de raden van Naarden en Weesp – die ook gekozen hebben voor de G4 variant - ook een richtinggevende uitspraak gedaan. Besluitvorming in Bussum volgt nog. Het is overigens het parlement dat uiteindelijk een beslissing neemt over gemeentelijke herindeling.13 december 2006

Het zal wel een megafusie worden

Burgemeester vindt dat we het daarmee uitstekend doen

Er waren twee insprekers op de commissievergadering AZ op 12 december: Harry Mock, en uw redacteur, Jan Bovenlander.
Een derde inspreker, Jacob Veenhuysen, had vertraging ondervonden in het openbaar vervoer. U vindt zijn ongetwijfeld waardevolle bijdrage hier.

Frank Ratelband stond namens de PvdA in principe positief tegenover de fusie met Naarden, Weesp en Bussum (bekend onder de variant G4). Maar hij had daar nog wel een veertiental vragen over. Die vindt u in de integrale weergave van de bijdrage van de PvdA. Hij vond dat als we tot een G4-fusie besluiten we nu gebruik moeten maken van de positieve houding van Naarden en Bussum. Dat kan namelijk verkeren!
Anna Waanders (VIB) zei in een reactie op de inspraak van uw redacteur dat het etentje met Bussum voor haar een 'eye-opener' was geweest: Bussum heeft nauwelijks grensoverschrijdende problemen (zoals de A1, IJmeer) in heeft in deze dus ook geen meerwaarde te bieden. Ze houden zich alleen bezig met beheerstaken (waarin we trouwens met Bussum samenwerken – red.) Daarom heeft ze een voorkeur voor een fusie met alleen Naarden en Weesp.
Erik Pieter Vlaanderen had een discussienota neergelegd. Hij beantwoordde 'de oproep tot recalcitrantie' van uw redacteur, en vond dat de recente telefonische enquête helemaal niet aangaf dat er steun is voor een fusie. 61 tot 72% is tevreden met hoe de zaken nu gaan, slechts 9% is ontevreden, en 99% wenst (meer) aandacht voor lokale problemen. De 57 tot 67% die zei positief tegenover een fusie te staan antwoordden dat nadat hun duidelijk was gemaakt dat deze fusie zo ongeveer onvermijdelijk is.
De enquête-uitslag vindt u hier(pfd-324kb).
Ook Dirk Jan Methorst (CDA) vond de enquête 'niet objectief' en hij vond ook dat het raadsvoorstel een van ratio ontbloot emotioneel stuk was. 'Het zal wel G4 worden' zei hij, maar leek daarmee allerminst tevreden. Wél vond het CDA dat er 'iets moet gebeuren'. Hij vertelde dat Naarden het besluit een half jaar wil uitstellen om de G4 variant terdege te analyseren, en vroeg de portefeuillehouder (burgemeester Worm) dat te volgen.
Flip de Groot (D66) tenslotte was voor verregaande samenwerking waarbij identiteit 'omhoog blijft'. Hij refereerde aan een nota van zijn hand en van Eric Mackay, die wij niet kennen, en bij hem opgevraagd hebben. In deze behouden onze zelfstandigheid maar is er sprake van een grote 'back-office organisatie', dus een groot en krachtig gezamenlijk ambtenaren apparaat. Hij meende ook dat de mogelijkheid voor een referendum nog niet voorbij is, en had sympathie voor de Muiderbergse dorpsraad die Harry Mock als inspreker voorstelde.

Burgemeester Worm vond het raadsvoorstel juist héél rationeel en verschilde daarover hartgrondig van mening met de VVD en CDA en de laatste inspreker. Ze vond dat 'we ons werk uitstekend' hadden gedaan. En dat, omdat de enquête door een 'gerenommeerd bureau' uitgevoerd was, deze 'uitermate representatief en objectief' was. Later bleek dat zij de eind-regie bij de vragen had gevoerd, toen Erik Pieter Vlaanderen vroeg hoe deze tot stand waren gekomen.
'We kunnen trots zijn op onze rol' zo legde mevrouw Worm er nog een schepje bovenop. Dirk Jan Methorst herinnerde haar aan zijn vraag voor een half jaar uitstel, maar kreeg alleen als antwoord dat 'ze goed bezig zijn'.
De combinatie G4 (Bussum, Naarden, Weesp en Muiden) zag ze als de enige mogelijkheid.

Erik Pieter Vlaanderen was dat niet met haar eens: Naarden is daar alleen voor als dat bij de analyse beter blijkt te zijn dan alléén Naarden en Bussum, waarmee Weesp en Muiden tot elkaar veroordeeld zijn (G2). Hij stelde zich achter het voorstel van Dirk Jan Methorst voor een half jaar uitstel. Ook Anna Waanders voelde ervoor besluitvorming samen met buurgemeenten tot stand te laten komen, en een opstelling naar de provincie uit te stellen totdat daarover meer duidelijk is.

Tenslotte merkte burgemeester Worm op dat er weldegelijk met Wijdemeren gesproken is 'maar ze willen niet'. Erik Pieter Vlaanderen: 'op dit moment'


11 december 2006

Begrip? voor fusie

Het onderzoeksbureau Interview NSS heeft afgelopen week een telefonische representatieve raadpleging gehouden onder 500 inwoners (circa 250 in beide kernen) aan wie verschillende vragen zijn voorgelegd over de bestuurlijke toekomst van Muiden. Dit ter ondersteuning van het nemen van een weloverwogen beslissing, zo meent het gemeentebestuur. Uit de ontvangen reacties van inwoners concludeert de gemeente Muiden blijkens een persbericht het volgende:

"Een meerderheid van de inwoners van de gemeente Muiden staat positief tegenover een fusie met andere gemeenten. Wel zijn er verschillen tussen Muiden en Muiderberg: in Muiderberg staan iets meer mensen negatief tegenover een fusie dan in Muiden. Van de vier varianten, is die met Wijdemeren het minst populair. Slechts een enkeling kiest voor deze variant. De meeste inwoners kiezen voor de variant met vier gemeenten – Muiden, Weesp, Naarden en Bussum. Ook de kleinste variant – met enkel Weesp – is populair. Onder de inwoners van Muiden krijgt deze variant zelfs de meeste stemmen. Een fusie heeft voor- en nadelen. Wat vinden de inwoners belangrijk? Het belangrijkst vinden zij dat er aandacht is voor specifiek lokale problemen. Mocht Muiden tot een fusie besluiten, dan doet zij er goed aan dit aspect speciale aandacht te geven. Een tweede punt dat mensen belangrijk vinden, is dat de gemeente sterk staat tegenover andere grote gemeenten als Amsterdam en Almere. En, dat is iets wat met een fusie juist wel bereikt kan worden.
Veel inwoners verwachten een positief effect van de fusie op zorg en welzijn, de aanpak van criminaliteit en het aantrekken van bedrijven. Een kritische noot horen we wat betreft de dienstverlening naar inwoners en de gemeentelijke belastingen: drie op de tien inwoners denken dat dit verslechterd na een fusie.
Ongeacht of de inwoners vóór of tegen de fusie zijn; zouden ze er begrip voor hebben? Een ruime meerderheid (87 procent) zegt van wel. Kortom: de gemeente Muiden kan op de steun rekenen van haar inwoners."
Of dat nu werkelijk zo is, betwijfelen wij. Ook uw webmaster is ondervraagd, en heeft begrip getoond voor een fusie. Dat betekend geenszins dat ik er een voorstander van ben, maar wél dat ik begrijp hoe deze fusie door er voordurend in de pers er op te hameren dat zij onvermijdelijk zou zijn, tot stand zou komen. Dat de gemeente 'op de steun van haar inwoners kan rekenen' lijkt ons ver gezocht.
Als u zelf een oordeel wil vellen, dan zouden de vragen en antwoorden op de enquete daarvoor van pas komen. Alhoewel de gemeente daarover van zelfsprekend beschikt, zaten deze niet als bijlage bij het persbericht. Wij hebben de gemeentelijke voorlichter verzocht alsnog deze resultaten te mailen. Als resultaat van deze actie staan de resultaten heden (12 december) op de website van de gemeente - red. Muideninfo
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken op dinsdag 12 december wordt het voorstel van het college over de bestuurlijke toekomst van Muiden besproken. Daarbij zal de uitslag van de raadpleging ook een rol spelen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 december zal besluitvorming plaatsvinden over het voorstel.


4 december 2006

Davert ook deze trein door?

'De trein davert door' zo beschreef Cees Leupen de gang van zaken rond het KNSF-terrein. Een beschaafde volksopstand bleek nodig om de trein te stoppen. De indruk bestaat dat met de gemeentelijke herindeling dezelfde situatie bestaat. Alhoewel minder dan een kwart voor een fusie is - en volgens Erik Pieter Vlaanderen alleen maar omdat deze als onvermijdelijk wordt beschouwd - koerst de gemeente daar regelrecht op af. En zelfs op een megafusie, met Bussum, Naarden en Weesp, die een gemeente met meer dan 80.000 inwoners oplevert na realisatie van de Bloemendalerpolder-plannen.
Zoals al gemeld: Maandag 27 november dinerde de Muider gemeenteraad en het college in de Kazerne met hun collega's uit Bussum. Het is algemeen bekend dat Bussum weinig moet hebben van een vrijage met Muiden, en liever met Naarden overlegt. Dat bleek tijdens het diner anders te zijn: de ontmoeting werd bescheven als aangenaam en constructief.

Het staat nu eenmaal in het raadsprogramma dat de bevolking geraadpleegd zal worden over een eventuele fusie. Maar dat deze sowieso doorgaat, lijkt vast te staan.
Eén van de vragen van de recente telefonische enquete was dan ook: 'als wé toch fuseren, kunt u daar dan begrip voor opbrengen?'


3 december 2006

Nut discussieavond onduidelijk

Op 31 oktober nodigde de gemeente 'iedereen' uit in de Kazerne om van gedachten te wisselen over de gemeentelijke herindeling.
'Wie betaalt dit' vroeg de querulante bezoeker Erik Pieter Vlaanderen aan de stuntelende discussieleider van het bureau Atos: want wie betaalt, bepaalt.
En dat bleek indirect de provincie te zijn. Muiden rekende wel met Atos af, zo verklaarde de burgemeester, maar declareerde de kosten aan de provincie. De stemming was gezet.
De bezoekers werden in acht groepen verdeeld die ieder aan een tafel mochten discusseren over een stelling.
Deze waren, ietwat vrij geinterpreteerd:
 • 'De identiteit van de kernen zal gewaarborgd blijven ondanks een fusie' ,
 • 'Muiden heeft veel met Naarden en Bussum',
 • 'Muiden moet alle diensten uitbesteden aan grote buurgemeente, maar wél zelfstandig blijven' (ter Boer model),
 • 'de problematiek van de regio gaat onze bestuurders boven de pet',
 • 'grootte gemeente zegt niets over dienstverlening',
 • 'de huidige ambtenaren zijn onvoldoende deskundig',
 • 'de afstand tussen burger en bestuur kan ook té klein zijn',
 • 'Muiden moet zonder meer vechten voor zelfstandigheid',
de circa 50-60 bezoekers verhuisde voor iedere stelling naar een volgende tafel, waar een gespreksleider de reacties optekende. Behalve mevrouw Worm, die onthield het allemaal wel.

'Het publiek weet feiten en onzin goed uit elkaar te houden. Een meerderheid is voor zelfstandigheid en samenwerking, een minderheid die voor fusie is acht dit onvermijdelijk', zo vatte de heer Vlaanderen de avond samen. Hij wist ook nog dat een fusie tot inefficientie en hogere kosten leidt.

Wakker worden in een vreemd bed
Guus Kroon verbaasde zich ook al over de gang van zaken op deze discussieavond. Hij zond deze bijdrage, die ook al opgenomen werd in de Gooi- en Eemlander.


29 november 2006

Filosofie over Fusie

Onze vaste politieke commentator zond ons een 'filosofietje':
Gemeentelijke herindeling. De provincie gooit een balletje op en de gemeenten rennen er als hondjes achteraan. lees verder...


27 november 2006

De keuze: Hoe gaat Muiden de toekomst in?

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor het door Muiden uit te brengen advies aan Gedeputeerde Staten over de gemeentelijke herindeling. Dit moet vóór 1 januari 2007 gebeuren.
(Apropos: afgelopen maandagavond 27 november dinerde de Muider gemeenteraad en het college in de Kazerne met hun collega's uit Bussum. Het is algemeen bekend dat Bussum weinig moet hebben van een vrijage met Muiden, en liever met Naarden overlegt. Mogelijk dat dat nu anders is nu onze stadscateraar Frank Wagemans hun in de watten gelegd heeft.)
In dat raadsvoorstel (pdf-94 kb) (met bijlagen (pdf-116 kb)) is aangegeven in welke positie Muiden zich bevindt.

Uit het persbericht van de gemeente:
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de volgende punten:
1. Fusie is onvermijdelijk (gezien de positiebepaling van de provincie en buurgemeenten en gezien de geconstateerde problemen en mogelijke kansen).
2. Bij fusie is de voorkeur het samengaan van de gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Weesp (variant G4).
3. In afnemende volgorde is daarna de voorkeur:
· Het samengaan van de gemeenten Muiden, Naarden en Weesp (variant G3a).
· Het samengaan van de gemeenten Muiden, Weesp en Wijdemeren (variant G3b).
· Het samengaan van de gemeenten Muiden en Weesp (variant G2).
4. Deze laatste variant – Muiden en Weesp - (G2) wordt als het minst realistisch gezien.
Het voorstel komt eerst ter advisering aan de orde in de Commissie Algemene Zaken. Die commissie vergadert op dinsdag 12 december aanstaande in “de kazerne” (Kazernestraat 10 te Muiden). De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Daarna zal de gemeenteraad een standpunt moeten bepalen en daarover een formeel besluit nemen. Dat staat gepland voor de raadsvergadering van donderdag 21 december aanstaande. Ook die vergadering is uiteraard openbaar, wordt eveneens gehouden in “de kazerne”en begint om 20.00 uur.
De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe de inwoners over de bestuurlijke toekomst van Muiden denken. Het college heeft opdracht verleend aan het onderzoeksbureau Interview NSS om een telefonische representatieve raadpleging te houden onder 500 inwoners (circa 250 in beide kernen) aan wie verschillende vragen zullen worden voorgelegd. Dit ter ondersteuning van het nemen van een weloverwogen beslissing. Deze raadpleging zal plaatsvinden vóór de commissievergadering van 12 december. U kunt binnenkort dus gebeld worden door Interview NSS met de vraag of u aan de raadpleging wilt deelnemen. Het gemeentebestuur hoopt van harte dat u bereid bent om uw medewerking daaraan te verlenen.
Tot zover het persbericht

Zowel de gemeente als de provincie geven aan de een fusie 'onvermijdelijk' zou zijn.
Sterker nog: Muiden zou 'bij voorkeur' opgaan in een megagemeente van 72.535 inwoners (waarin Muiden en Muiderberg ieder het peuleschilletje van 4½ % vertegenwoordigen). Daarmee wekken gemeente en provincie de schijn van hypocrisie door u voortdurend lastig te vallen met 'raadplegingen.' Waaruit eerder bleek dat minder dan een kwart van de Muidenaren voor een fusie is.
(“Uit een eerste gemeentelijke enquête blijkt dat 38% Muiden het liefste zelfstandig ziet blijven, 36% voor vergaande samenwerking is en 24% primair voor een fusie is”, zo meldt burgemeester Worm op woensdag 9 augustus 2006 in het Weesper Nieuws.)
Interessant: De 'Fusiekrant' (pdf-455 kb) die de gemeente Weesp verspreidde.


15 november 2006

Moet uw gemeente zelfstandig blijven?

Enquête provincie Noord-Holland.
Nu wil óók al de Provincie uw mening weten.
(Geef u svp. wél precies dezelfde antwoorden als aan de gemeente.
Anders raken onze bestuurders hopeloos in de war-;)
 
Wij ontvingen de volgende tekst namens de provincie:
De Gooi en Vechtstreek is een prachtig gebied: natuur, cultuur, karakteristieke dorpen en gemeenschappen en een welvarend woon- en werkgebied. Een kenmerk is verder dat er veel zelfstandige, kleinere gemeenten te vinden zijn. Omdat het huidige takenpakket van een gemeente hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het bestuur is in 2005 de bestuurlijke kracht in de Gooi en Vechtstreek gemeten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de kracht van het bestuur kan verbeteren door samenvoeging. De provincie Noord-Holland is daarom een procedure gestart om te komen tot gemeentelijke herindeling(en) in de Gooi en Vechtstreek. Ook uw gemeente is betrokken in deze procedure. De provincie is zeer geïnteresseerd in uw mening. Door de enquête in te vullen, geeft u aan wat u vindt van een gemeentelijke herindeling voor uw gemeente. naar enquête.  

Wilt u meer weten over de achtergronden van de gemeentelijke herindeling en de herindelingsprocedure kijk dan op de website van de provincie Noord-Holland, onder het dossier: Herindeling Gooi en Vechtstreek.


10 augustus 2006

"Muiden kan ook zonder Weesp"

kopte een artikel in het Weesper Nieuws op woensdag 9 augustus 2006. Burgemeester Worm van Muiden bedoelde te zeggen, zo blijkt verderop in het artikel, dat Weesp is voor Muiden geen 'vanzelfsprekende' fusiepartner is. Zijn dit soort uitspraken nu wel zo 'vanzelfsprekend'? Voor waarnemend burgemeester Kozijn van Weesp in ieder geval niet. En voor Muideninfo ook niet. De kille opstelling van mevrouw Worm tegenover Weesp vinden we onverstandig. Lees verder.


13 juli 2006

Hei-kletserij heeft plaatsgevonden

De in ons vorige bericht vermelde hei-sessie heeft plaats gevonden. Wij ontvingen daarover het volgende persbericht van de gemeente:

WERKCONFERENTIE TOEKOMSTVISIE MUIDEN

Afgelopen maandag 10 juli heeft het gemeentebestuur, onder deskundige begeleiding, een werkconferentie gehouden over de toekomstvisie van Muiden. Deze werkconferentie is een uitvloeisel van de raadsbeslissing over de op 1 juni behandelde Nota Toekomstvisie Muiden. De informele bijeenkomst was vooral bedoeld als een verdiepingsslag in het bestuurlijke veranderingsproces dat momenteel in de regio speelt.
Er is gediscussieerd over de identiteit van de gemeente Muiden. Hierbij is gekeken welke aspecten op sociaal, cultureel, toeristisch en bijvoorbeeld economisch terrein van belang zijn; waar de gemeente voor staat. Behoud van het open landschap rond de kernen is bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt. Met de identiteitsbepaling wordt tevens een basis gelegd voor hetgeen Muiden wil behouden.
Ook zijn de voor- en nadelen van alle varianten van zelfstandig blijven, diverse vormen van samenwerking en fusie met andere gemeenten geïnventariseerd. Met andere woorden: welke consequenties zijn verbonden aan de verschillende mogelijkheden. Met een open mind is met elkaar van gedachten gewisseld over de diverse van de kansen en bedreigingen. Met elkaar is afgewogen wat voor Muiden de beste opties zouden kunnen zijn. Hier is nog geen eenduidig antwoord op, wel is meer inzicht verkregen in (on)mogelijkheden van bepaalde varianten.
Mede om de mogelijkheden verder te bespreken zal het gemeentebestuur na de zomervakantie bijvoorbeeld via een thema-avond de inwoners nauw betrekken bij het proces. Hierdoor wordt de raad gevoed door de bevolking, zodat zij afgewogen en genuanceerde conclusies kan trekken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben onlangs de officiële Arhi-procedure (wet algemene regels herindeling) gestart. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten van mening zijn dat een gemeentelijke herindeling in onze regio gewenst is. Binnen die procedure is er eerst nog een half jaar ruimte om vanuit de gemeenten zelf een aftastende ronde te houden. Daar maakt Muiden zo goed mogelijk gebruik van, onder andere door dit traject. Muiden kan op die manier aan het eind van het jaar haar standpunt in de nu lopende eerste oriënteerde fase van de herindeling aan Gedeputeerde Staten geven.

Hoe Muiden ook in de toekomst het belang van haar inwoners het beste kan dienen is en blijft in de totale discussie steeds het belangrijkste uitgangspunt.

Muiden, 12 juli 2006
Burgemeester en wethouders van Muiden
 
G. Aalten, gem. secr., A.M. Worm-de Moel, burgemeester
 


14 juni 2006

Toekomstvisie en Hei-kletserij

Op de raadsvergadering van 1 juni werd het Atos-rapport over de toekomstvisie van Muiden besproken. Eric Mackay (VVD) noemde het 'een zwak rapport' en vond de conclusie 'fuseren' uitermate zwak onderbouwd. Andere mogelijkheden werden zonder meer 'weggeschreven'. Verder trapte dit niet erg waardevolle rapport uitsluitend 'open deuren' in.
Anna Waanders (VIB) was het daar volledig mee eens. Zij twijfelde eraan of het kleine Muiden zich wel kan permitteren alle genoemde ambities te hebben, en vroeg zich af of Atos wel de geschikte partij is om mee door te gaan. Zij had geen antwoord op de vraag gevonden of we al onze ambities na een fusie wél kunnen realiseren. Anna wist dat een fusie-proces ook de nodige energie vergt, energie die je dan niet kunt besteden aan het realiseren van je andere doelstellingen.
Sandra Deuling (D66) vond dat het document de naam toekomstvisie niet echt verdiende. Ze stelde voor dat de raad zich op de hei zou terugtrekken om in afzondering de zaak verder te bespreken. Twee man per fractie stelde ze voor, maar die vlieger ging niet op: 'Ú heeft maar één zetel' zo wees de burgemeester haar terecht.
Jan Hylkema vond dat het er op leek dat de onderzoekers hun eigen vooringenomen conclusies hebben laten rechtvaardigen. In tegenstelling tot het raadsvoorstel wenste hij deze conclusies niet te 'onderschrijven' maar slechts voor 'kennisgeving aan te nemen'. Iedereen was het daar mee eens.
Dirk-Jan Methorst was pijnlijk realistisch. Zelfs na een fusie met Weesp zou een te kleine gemeente ontstaan, dus we moeten ons geen illusies maken. Indien een gemeente zou ontstaan met Naarden en Bussum dan zouden de Muider gemeenteraadsleden daar slechts 4 van 31 zetels in hebben, en kunnen we geen enkele van onze ambities realiseren.
In een reactie verklaarde burgemeester Worm dat Naarden en Bussum al vergevorderd zijn met hun overleg en niet wensen dat Muiden aansluit bij hun onderzoek onder de bewoners. Ze vreest dat we 'per maand kansen missen'. Ze wil echter toch graag 'leading' blijven.
Tenslotte het persbericht van de gemeente over dit onderwerp:

Muiden gaat verder praten met omliggende gemeenten en start snel een werkconferentie  
Tijdens de raadsvergadering van 1 juni is de Nota Toekomstvisie Muiden van het externe bureau Atos behandeld. De raad besloot het rapport, waarin mede naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek vergaande aanbevelingen worden gedaan, voor kennisgeving aan te nemen. De raad is van mening dat de rapportage in feite nog niet voltooid is.
Wel besloot de raad met een open mind verder in het proces dat in onze regio speelt te participeren. Allereerst gaat het college naar aanleiding van een motie van de raad verder met oriënteerde gesprekken met omliggende gemeenten om alle mogelijkheden van bestuurskracht-versterking te inventariseren. Zo heeft een eerste gesprek met de gemeenten Naarden en Bussum al plaatsgevonden.
Daarnaast is besloten dat er op korte termijn een werkconferentie / “heisessie”, onder deskundige begeleiding, gehouden moet worden door college en raad om een aantal zaken duidelijk in beeld te brengen. De voor- en nadelen van alle varianten van zelfstandig blijven, diverse vormen van samenwerking tot fuseren met andere gemeenten moeten goed op een rij worden gezet met daaraan gekoppeld de consequenties van de verschillende mogelijkheden.
Verder acht het gemeentebestuur het van essentieel belang dat er duidelijkheid komt over de identiteit van Muiden en Muiderberg en hoe dat past in de regio. Met ander woorden wat zijn nu exact de belangen en ambities van onze gemeente op bijvoorbeeld sociaal-economisch en cultureel gebied. In feite is dit een verdiepingsslag van de nu besproken nota.
In aansluiting op de te houden oriënterende gesprekken en de werkconferentie zal er uiteraard de nodige aandacht zijn voor het betrekken van de inwoners bij de uiteindelijk te maken keuzes. Naar verwachting zal de provincie Noord-Holland binnenkort de officiële Arhi-procedure (wet algemene regels herindeling) starten. Binnen die procedure is er eerst nog een half jaar ruimte om vanuit de gemeenten zelf een aftastende ronde te houden en daar gaat Muiden zo goed mogelijk gebruik van maken.
Het gemeentebestuur van Muiden is zich terdege bewust van het feit dat het belangrijk is om goed in beeld te hebben wat identiteit en ambities zijn. De centrale vraag blijft hoe Muiden ook in de toekomst het belang van haar inwoners het beste kan dienen.
 


18 mei 2006

Het Rapport is klaar!

Het Eindrapport van Atos Consulting over onze toekomstvisie is klaar en kunt u hier inzien/downloaden (pdf-546 kb). Dit rapport werd op de commissievergadering van 16 mei besproken - maar nergens werd erg diep op ingegaan. Niemand leek erg enthousiast om tot een fusie over te gaan - hetgeen wél een van de aanbevelingen van Atos Consulting is. Zij bevelen aan daar een leidende rol in te spelen, om te voorkomen dat we verslonden worden. Iedereen meende dat aan een eventuele fusie een referendum vooraf hoorde te gaan. De heer Han Hiemstra van Atos Consulting meende dat dan niet de vraag gesteld moet worden of de zelfstandigheid behouden moet worden : dan zal de uitslag wel zeer voorspelbaar zijn. Er moet een andere vraag gesteld worden. Die vraag moet gaan over het toekomstbeeld, waarvan een fusie, samenwerking en mogelijk de partnerkeuze een consequentie kan zijn. Hij lichtte de laatste aanbeveling uit het rapport daarmee toe.
De aanbevelingen van Atos Consulting luiden:
 • De gemeente Muiden moet naar onze mening met open vizier het contact met de buurgemeenten (en derhalve mogelijke fusiepartners) aangaan, waarbij rekening wordt gehouden met het zoeken naar partners waarmee een goede schaalgrootte wordt bereikt, niet te groot en niet te klein;
 • De gemeente Muiden moet open en pro-actief de voorbereidende fusiegesprekken initiëren en aangaan om zodoende ook zelf invloed te kunnen uitoefenen op de uitkomst van het proces en om tijdens de de fusiebesprekingen de eigen ambitie in te brengen en afspraken te kunnen maken omtrent voorzieningen en financiën.
 • Door nu snel en actief te handelen kan Muiden aansluiten bij ontwikkelingen die formeel dan wel informeel in de regio gaande zijn.. Bij lang wachten of twijfel loopt Muiden het risico om later geconfronteerd te worden met (groepen) buurgemeenten die elkaar reeds gevonden hebben. Het later (al dan niet gedwongen) inhaken in een fusievoorbereiding die reeds de eerste concrete stappen heeft gezet, zet de gemeente altijd op een achterstand. Het kan zelfs zo zijn dat een meest wenselijke variant niet meer haalbaar is, omdat gemeenten die elkaar “gevonden” hebben versneld hun voorbereidingen van de provincie mogen uitvoeren. De geschiedenis van herindelen laat dergelijke voorbeelden zien.
 • Tenslotte mag de verwachting worden uitgesproken dat de gemeente Muiden in een raadgevend referendum aan haar bewoners de vraag zal voorleggen of zij zelfstandig kan blijven. De korte geschiedenis van referenda in Nederland laat zien dat de communicatie naar inwoners rond een dergelijke vraagstelling enorm belangrijk is. En zelfs als de communicatie optimaal is, zal een aanzienlijk deel van de inwoners zich geen voorstelling kunnen maken van de werkelijke problematiek waarvoor de gemeente zich de komende jaren gesteld ziet. Een referendum heeft dan ook alleen maar zin als het bestuur van tevoren kan aangeven welke betekenis, binnen de eigenstandige verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur heeft, mogelijke uitkomsten van het referendum hebben.
Onze burgemeester gebruikte een wijze beeldspraak: "laten we niet alle treinen voorbij laten gaan, en eenzaam op ons stationnetje achterblijven."

De interpretatie van de onderzoeksresultaten.

In de bijlage van het rapport vindt u de enqueteuitslagen. Daar meent muideninfo een kanttekening bij te moeten maken:
De enquete-uitslagen worden op blz. 12 van het rapport representatief genoemd en de leefttijdsverdeling 'redelijk goed'. Uit de figuur op dezelfde bladzijde blijkt echter dat de ouderen sterk oververtegenwoordigd zijn, en de jongeren onder vertegenwoordigd. Driekwart is ouder dan veertig jaar, minder dan vijf procent is 21 tot 30 jaar oud. De ouderen zijn grofweg tot vijf maal zo sterk vertegenwoordigd als de jongeren. Wanneer voor bepaalde onderwerpen leeftijdsgroepen verschillend geantwoord hebben - en dat ligt voor de hand - dan zal de enqueteuitslag gecorrigeerd moeten worden om hem voor een doorsnee van de bevolking representief te maken. Omdat de antwoorden per leeftijdsgroep bekend zijn, en de bevolkingsopbouw ook gekend is, is dat goed mogelijk.
Leeftijdscategorie Percentage
20 jaar of jonger 5,36%
21 jaar t/m 29 jaar 4,72%
30 jaar t/m 39 jaar 15,67%
40 jaar t/m 49 jaar 25,32%
50 jaar t/m 59 jaar 26,82%
60 jaar of ouder 22,10%
 


5 maart 2005

CDA en D66 blijven deftig zwijgen, VVD heeft geen tijd

Aan de lijsttrekkers van de vijf Muider politieke partijen heeft Muideninfo gevraagd de enquete volgens het partijstandpunt in te vullen, en het commentaarveld niet te vergeten. Het was onze bedoeling om het resultaat van hun antwoorden op 5 maart, wanneer de enquete sluit, te publiceren. Wij hoopten dat u dan op 6 maart kunt nagaan welke partij het best bij uw antwoorden past!

Alleen Anna vulde de enquete in.
Niet dus. Alleen 't VIB en PvdA hebben gereageerd. Het VIB reageerde inhoudelijk, met een keuze, en commentaar (per vraag), de PvdA liet weten de huidige enquete geen goede manier te vinden om er achter te komen wat de bevolking wil, en vulde hem dan ook niet in. De ongelukkig gekozen verbanden die in de enquete gelegd worden zouden haar objectief gezien onbruikbaar maken, en uit het commentaar valt af te leiden dat 't VIB het daar wel mee eens zou kunnen zijn. Ook delen VIB en PvdA het standpunt dat zo'n 500 woningen genoeg is voor het KNSF-terrein, maar dát weet u nu zo langzamerhand wel. Met betrekking tot een eventuele samenwerking of fusie met andere gemeenten liet de PvdA weten de voorkeur aan een referendum te geven. De VVD vertrouwde ons toe geen tijd te hebben voor een overdachte reactie. D66 en VVD bleven deftig zwijgen. Omdat er alleen een inhoudelijke reactie is van het VIB zullen we, omdat we u uitsluitend evenwichtig en objectief willen informeren, deze niet publiceren.20-februari-2006

De ondervraging

Atos-Origin, die het onderzoek uitvoerde, schuwde de moderne techniek niet. Ook hier werden stemkastjes uitgereikt om de meningen te peilen. Maar in plaats van gedwee de vragen te beantwoorden hadden de meeste burgers bezwaar tegen de vraagstelling. Het was duidelijk dat men dit als verkapte poging zag zich voor de KNSF-plannen te doen uitspreken. De vraag over de wenselijkheid van een grote jachthaven werd bijvoorbeeld onmiddellijk in verband gebracht met de wens van de grondeigenaar daartoe.
Sommige vragen legden een onzinnig verband, zoals: " vindt u dat om het voorzieningen niveau op een hoog peil te houden er veel gebouwd moet worden?" terwijl je ook heel goed kan betogen dat veel bouwen slecht is voor het voorzieningenniveau in de Vesting. Wanneer we bijvoorbeeld over het KNSF-terrein spreken, dan zijn daar winkels gepland. Deze zullen klanten vanuit de wijken Noord-West en Zuid-West trekken, en deze gaan dus niet meer naar Pronk en de Muidenier. De kruideniers kunnen het hoofd niet langer boven water houden, en sluiten hun zaak. De oude mevrouw om de hoek is dan haar winkeltje kwijt.

Internet enquete

De gemeente verwachtte kennelijk al de lage opkomst, en heeft besloten tot een aanvullende internet enquete. Een beetje gekleurd, want niet voor digibeten. U vindt de tekst van de volledige enquete hier. En zie: de boven geciteerde vraag is herschreven als: "Het voorzieningenniveau in de gemeente moet op peil worden gehouden. Hiervoor is het noodzakelijk woningbouw te realiseren, zowel in Muiden als in Muiderberg." Eerder genoemd voorbeeld toont echter aan dat een dergelijk verband niet hoeft te bestaan. Beter zou het zijn de vraag te splitsen, in: "Ik vind dat het voorzieningenniveau in de gemeente op peil moet worden gehouden" en: "Ik vind het noodzakelijk woningbouw te realiseren, zowel in Muiden als in Muiderberg." Raden waar de meerderheid dan voor is?

U kunt de enquete op de site van de gemeente met de inlogcode en wachtwoord dat u per post ontving invullen. De resultaten zijn daarmee traceerbaar, maar de gemeente belooft ze anoniem te verwerken.

Hoe denken onze politici hierover?

Aan de lijsttrekkers van de vijf Muider politieke partijen heeft Muideninfo gevraagd de enquete volgens het partijstandpunt in te vullen, en het commentaarveld niet te vergeten. Om het resultaat van de enquete niet te beïnvloeden gaan we hun antwoorden op 5 maart, wanneer de enquete sluit, publiceren. Wij hopen dat u dan op 6 maart kunt nagaan welke partij het best bij uw antwoorden past!


terug naar het overzicht

U kunt uw bijdrage zenden of opmerkingen kwijt door op de onderstaande envelop te klikken
U belandt dan op ons reactie formulier: